КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
1
Израда конкурса: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
Овлашћени издавач:Привредно друштво „Просветни преглед” д.о.о.
11000 Београд, Дечанска 6/III, телефон: 011/3235-378; 3239-096
www.prosvetni-pregled.rs, [email protected]
За издавача:
Весна Антељ, директор
Штампа:
„Политика”, Београд
Цена:
210 динара
© Забрањено неовлашћено умножавање и копирање
2
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–20142
САДРЖАЈ
1. Општи услови за упис. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2. Посебни услови. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3. Мерила и начин избора кандидата. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4. Распоређивање и упис ученика. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
5. Упис ученика који полажу пријемни испит . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
6. Упис у школе за ученике са сметњама у развоју . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
7. У
пис кандидата старијих од 17 година у први разред средњих школа. . . 19
8. Здравствени услови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
9. Неопходна документа за упис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
10. Пријем ученика у установе за смештај и исхрану . . . . . . . . . . . . . . . . 31
11. Додела ученичких кредита . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
12. Додела ученичких стипендија . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
13. Огледна одељења . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
14. Упутство за тумачење основног дела Конкурса. . . . . . . . . . . . . . . . . 37
1. Севернобанатски округ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2. Средњoбанатски округ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
3. Јужнобанатски округ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
4. Севернобачки округ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
5. Западнобачки округ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
6. Јужнобачки округ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
7. Сремски округ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
8. Град Београд. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
9. Шумадијски округ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
10. Поморавски округ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
11. Браничевски округ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
12. Подунавски округ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
13. Златиборски округ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
14. Колубарски округ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
15. Мачвански округ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
16. Расински округ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
17. Моравички округ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
18. Рашки округ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
19. Борски округ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
20. Зајечарски округ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
21. Јабланички округ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
22. Пчињски округ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
23. Пиротски округ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
24. Топлички округ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
25. Нишавски округ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
26. Косовски округ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
27. Косовскомитровачки округ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
28. Косовскo-поморавски округ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
29. Призренски округ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
30. Пећки округ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

Списак приватних средњих школа у Србији. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
3
Севернобачки
Севернобанатски
Западнобачки
Сред
Јужнобачки
њoба
натс
ки
Сремски
Град Београд
вск
и
Мачвански
Јужнобанатски
Борски
Под
уна
Браничевски
Колубарски
Шумадијски
Златиборски
Моравич
ки
Поморавски
Зајечарски
Расински
Рашки
Нишавски
Пиротски
Топлички
Пећки
Косовски
Јабланички
Ко
пом совскоорав
ски
Косо
митр вскоовач
ки
Призренски
4
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–20144
Пчињски
КОНКУРС
ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ
УСЛОВИ ЗА УПИС
1. ОПШТИ УСЛОВИ
За упис у први разред средње школе у Републици Србији могу да конкуришу
кандидати који су стекли основно образовање и васпитање, укључујући и обављен завршни испит,
а који су рођени после 31. августа 1996. године.
Кандидати који су последњи разред основне школе завршили у Републици Српској,
као и кандидати који су основно образовање стекли у Републици Србији закључно са школском
2009/2010. годином уписују се у школу на начин прописан Правилником о упису ученика у средњу
школу („Службени гласник РС”, бр. 45/04, 23/05, 37/07 и 45/08).
Ови кандидати пријављују се у било коју основну школу на територији Републике
Србије, како би под истим условима стекли право на упис у први разред средње школе. Уколико
ови кандидати конкуришу за упис у школе у којима се полаже пријемни испит, пријављују се
одговарајућој средњој школи.
Кандидати који су VII разред основне школе завршили у иностранству, обављају
завршни испит. Ови кандидати уписују се преко броја одређеног за упис. Уколико ови кандидати
конкуришу за упис у школе у којима се полаже пријемни испит, пријављују се одговарајућој
средњој школи.
Кандидати за упис у први разред средње школе који су рођени пре 31. августа 1996.
године могу да конкуришу искључиво у својству ванредног ученика.
Места предвиђена за упис у први разред ванредних ученика, која се односе на упис
кандидата старијих од седамнаест година, налазе се у загради поред образовног профила за који
је планиран упис кандидата у школској 2013/2014. години.
Пријем докумената, полагање пријемног испита, попуњавање листе жеља,
рангирање и распоређивање кандидата старијих од седамнаест година, који су конкурисали за упис
на неки од образовних профила, обавиће се у надлежној школској управи по посебном поступку,
сагласно са роковима који важе и за редовне ученике. О овоме ће школска управа благовремено и
континуирано обавештавати заинтересоване кандидате. Детаљније информације налазе се у овом
конкурсу у одељку који се односи на поменуту категорију ученика.
Испуњавање општих услова кандидати доказују оригиналним уверењем о положеном
завршном испиту и оригиналним сведочанством о завршеном образовању и васпитању, односно
оригиналним сведочанством о завршеној основној школи и изводом из матичне књиге рођених.

КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
5
2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ
Посебни услови за упис у одређене образовне профиле су:
а) Здравствени услови који проистичу из захтева рада који су наведени у одељку
8. овог конкурса. Испуњавање ових услова ученик доказује потврдом здравствене организације,
односно лекарским уверењем, ако је то посебним прописима утврђено.
б) Посебне способности за упис у школе и одељења намењена ученицима са
посебним способностима и у уметничке школе, односно образовне профиле у области уметности,
у којима се ученици проверавају на пријемном испиту по програму и распореду који ће бити
истакнут на огласној табли школе.
3. МЕРИЛА И НАЧИН ИЗБОРА КАНДИДАТА
Редослед кандидата утврђује се према укупном броју бодова добијених на основу:
1. Успеха на завршном испиту;
2. Oпштег успеха у шестом, седмом и осмом разреду основне школе;
3. Броја бодова добијених на основу резултата на такмичењима ученика осмог разреда
основне школе;
4. Успеха на пријемном испиту за упис у уметничку школу (музичка, балетска и уметничка
школа ликовне области), односно за образовни профил у области уметности, школу за
ученике са посебним способностима (филолошка гимназија и филолошка одељења у
гимназијама, математичка гимназија и математичка одељења у гимназијама, oдељење
гимназије за ученике са посебним способностима за физику, гимназија за спортисте и
одељења за спортисте у гимназијама), школу у којој се део наставе остварује на страном
језику и школу за талентоване ученике (Школа за музичке таленте у Ћуприји).
3.1. Вредновање завршног испита
Завршни испит се полаже у јунском року у основној школи у којој је кандидат
завршио осми разред (у матичној основној школи).
На завршном испиту, писменом израдом задатака, проверава се знање из српског
језик, односно матерњег језика и математике, по програмима основне школе. Матерњи језик
полажу ученици који су основну школу завршили на језику националне мањине.
На завршном испиту ученик може да оствари највише 20 бодова по предмету,
односно укупно 40 бодова.
3.2. Вредновање општег успеха
Општи успех од шестог до осмог разреда основне школе исказује се бројем бодова
тако што се саберу средње оцене, заокружене на две децимале, на крају шестог, седмог и осмог
разреда основне школе и помноже бројем четири (4).
На основу општег успеха кандидат може да оствари највише 60 бодова.
Кандидати који су завршили шести разред основне школе у иностранству остварују
20 бодова на основу општег успеха у шестом разреду основне школе.
6
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–20146
3.3. Вредновање успеха на такмичењима
Резултати постигнути на такмичењима ученика основне школе вреднују се тако што
се кандидату који је у ОСМОМ разреду основне школе освојио једно од прва три појединачна
места из предмета наведених у овом конкурсу додељују следећи бодови:
– међународно такмичење: првa награда – 20 бодова, друга награда – 18 бодова, трећа награда –
14 бодова;
– републичко такмичење које организују Министарство просветe, науке и технолошког развоја и
стручно друштво: прва награда – 8 бодова; друга награда – 6 бодова; трећа награда – 4 бода.
Када је кандидат из једног предмета освојио више појединачних награда на такмичењима, узима се у обзир најбољи остварени резултат и додељује му се број бодова за тај резултат.
Када је кандидат из два или више предмета освојио по једну или више појединачних
награда, бодови из свих предмета се сабирају, при чему се узимају у обзир најбољи остварени
резултати из сваког предмета.
Резултате такмичења достављају стручна друштва:
- из српског језика –Друштво за српски језик и књижевност;
- из српског језика као нематерњег –Катедра за српски језик као нематерњи на одговарајућем
факултету;
- из матерњег језика:
а) мађарски језик – Одсек за хунгарологију на одговарајућем факултету;
б) словачки језик – Национални савет словачке националне мањине и Словакистичко
војвођанско друштво;
в) русински језик – Друштво за русински језик, књижевност и културу;
г) румунски језик – Филозофски факултет Нови Сад, Одсек за румунистику;
д) бугарски језик – Матица Бугара;
- из страних језика (енглески, немачки, руски, француски, италијански и шпански ) – Друштво
за стране језике и књижевности;
- из историје – Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић”;
- из математике – Друштво математичара Србије или Математичко друштво „Архимедес”;
- из физике – Друштво физичара Србије и Физички факултет Београд;
- из хемије – Српско хемијско друштво;
- из биологије – Српско биолошко друштво;
- из географије – Српско географско друштво;
- из техничког и информатичког образовања – Друштво педагога техничке културе Србије,
Шабац, АМСС, Друштво наставника ТОС;
- из информатике и рачунарства – Друштво математичара Србије или Електротехничка школа
Ниш;
- из физичког васпитања – Савез за школски спорт и олимпијско васпитање Србије;
- из музичке културе – Удружење музичких и балетских педагога Србије или Заједница
музичких и балетских школа Србије.

КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
7
3.4 Организовање и спровођење завршног испита
Завршни испит организују и спроводе, у матичним основним школама, комисије за
спровођење завршног испита, у складу са следећим роковима:
1) Пријављивање кандидата из Републике Српске у основним школама је од 3. до 12. јуна;
2) Пријављивање ванредних ученика старијих од седамнаест година за упис у средњу школу
вршиће се у школским управама Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 3. до
12. јуна. Све информације у вези са поступком уписа кандидати ће моћи да добију у седишту
школске управе.
3) Полагање завршног испита из српског, односно матерњег језика, обавиће се 17. јуна од 10.00 до
12.00 часова, а полагање завршног испита из математике обавиће се 18. јуна од 10.00 до 12.00
часова;
4) Основне школе објавиће привремене резултате завршног испита 21. јуна од 8.00 часова;
5) Подношење жалби комисији основне школе на резултате завршног испита и издавање решења
по жалбама обавиће се 21. јуна од 8.00 до 16.00 часова;
6) Подношење жалби окружној уписној комисији на резултате завршног испита и издавање
решења по жалбама обавиће се 22. јуна од 8.00 до 16.00 часова;
7) Објављивање коначних резултата завршног испита обавиће се 25. јуна до 8.00 часова.
3.5 Редослед кандидата
Кандидати који су обавили завршни испит рангирају се према укупном броју бодова
оствареном по свим основама које се вреднују за упис на јединственој ранг-листи, осим ученика
који полажу пријемни испит.
После утврђивања јединствене ранг-листе, кандидат има право да у матичној основној школи писмено изрази највише 20 опредељења за даље школовање.
Опредељење ученика садржи: шифру ученика, назив школе, место школе, шифру и
назив образовног профила, типа или смера гимназије, у складу са подацима објављеним у Конкурсу.
На основу опредељења кандидата и броја бодова на јединственој ранг-листи, врши
се распоређивање кандидата по типу, смеровима, односно образовним профилима, као и средњим
школама.
Спискови распоређених кандидата достављају се матичним основним школама и
одговарајућим средњим школама.
Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у средњу школу оствари
исти број бодова, предност у рангирању, до броја предвиђеног за упис, имају следећи кандидати:
– носиоци Дипломе „Вук Караџић”,
– кандидати који су освојили већи број бодова на такмичењима из српског језика,
односно матерњег језика и математике, у смислу одељка 3.3. овога конкурса,
– кандидати који су освојили већи број бодова на такмичењима из осталих предмета,
у смислу одељка 3.3. овога конкурса,
– кандидати који имају већи укупан број бодова на завршном испиту.
8
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–20148
4. РАСПОРЕЂИВАЊЕ И УПИС УЧЕНИКА
Распоређивање и упис ученика обавиће се у следећим роковима:
1. Ученици подносе матичним основним школама пријаву са жељама на образцу за унос жеља
ученика, у које средње школе и у које образовне профиле или смерове желе да се упишу, 26.
и 27. јуна од 8.00 до 15.00 часова;
2. У матичним основним школама објављују се листе жеља ученика за упис у први разред
средњих школа 01. јула до 8.00 часова;
3. Ученици проверавају тачност листе жеља 01. јула од 8.00 часова;
4. Ученици подносе жалбе на објављене листе жеља за упис у први разред средњих школа 02.
јула од 8.00 до 15.00 часова;
5. Објављивање коначне листе жеља за упис у први разред средњих школа 03. јула до 12.00
часова;
6. Коначни распоред ученика по средњим школама и образовним профилима, односно по
смеровима гимназија објављује матична основна школа 07. јула до 9.00 часова;
7. Ученици који су распоређени (примљени у средњу школу) подносе оригинална документа
за упис у средњу школу у коју су распоређени 08. и 09. јула од 8.00 до 15.00 часова;
8. Матичне основне школе објављују списак преосталих слободних места за упис ученика 08.
јула од 15 часова;
9. Нераспоређени ученици подносе пријаву са жељама за упис у средње школе које имају
слободних места 09. јула од 8.00 до 15.00 часова;
10. Коначни распоред ученика по средњим школама и образовним профилима, односно по
смеровима гимназија, у другом уписном кругу објављује матична основна школа 11. јула
до 9.00 часова;
11.Упис ових ученика обавиће се 12. јула од 8.00 до 15.00 часова.

КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
9
5. УПИС УЧЕНИКА КОЈИ ПОЛАЖУ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
Кандидати се уписују у уметничку школу (музичка, балетска и уметничка школа
ликовне области), односно за образовни профил у области уметности, школу за ученике са
посебним способностима (филолошка гимназија, математичка гимназија, oдељење гимназије за
ученике са посебним способностима за физику, гимназија за спортисте и одељења за спортисте
у гимназијама), школу у којој се део наставе остварује на страном језику и школу за талентоване
ученике (Школа за музичке таленте у Ћуприји), према редоследу који се утврђује на основу успеха
на пријемном испиту и успеха у претходном школовању.
Пријемни испит за упис у: филолошку гимназију и филолошка одељења у гимназијама,
математичку гимназију и математичка одељења у гимназијама, одељења гимназије за ученике са
посебним способностима за физику, уметничку школу ликовне области, односно за образовни профил
у области уметности, музичку школу и школу за талентоване ученике (Школу за музичке таленте у
Ћуприји) и балетску школу полаже се у одговарајућој средњој школи, односно другој установи коју
одреди Министарство просвете, науке и технолошког развоја.
Пријемни испит за ученике који желе да се упишу у школу у којој се део наставе
остварује на страном језику и гимназију за спортисте и одељења за спортисте у гимназијама састоји
се из два дела, од којих се један полаже у одговарајућој средњој школи, а други у основној школи.
Пријемни испит полаже се у одговарајућој средњој школи, односно другој установи
коју одреди Министарство просвете, науке и технолошког развоја од 08. до 15. јуна 2013. године.
На пријемном испиту проверавају се одговарајућа знања стечена у претходном
образовању и посебне способности кандидата које су неопходне за одређену школу, односно
образовни профил.
Кандидати који су положили пријемни испит рангирају се према укупном броју
бодова које имају по свим основама које се вреднују за упис у одговарајућу средњу школу, односно
образовни профил.
Пријемни испит за упис у уметничку школу ликовне области, односно за образовни
профил у области уметности полаже се пред комисијом у којој се до 40 одсто чланова именује из
реда наставника школе.
Пријемни испити за упис у музичку и балетску школу полажу се пред комисијом у
којој се до 60 одсто чланова именује из реда наставника школе.
10
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
Пријављивање кандидата
– Пријављивање кандидата и подношење докумената у уметничке школе (и одељења уметничких
школа), математичку гимназију (и одељења ове гимназије), одељења гимназије за ученике са
посебним способностима за физику, филолошке гимназије (и одељења ове гимназије) и школу
у којој се део наставе остварује на страном језику обавља се од 25. до 28. маја 2013. године у
одговарајућој средњој школи;
– Пријављивање ванредних ученика старијих од 17 година и подношење докумената за полагање
пријемних испита обавља се 27. и 28. маја у надлежној школској управи;
– Пријављивање ученика и подношење потврда о оствареним спортским резултатима за упис у
Спортску гимназију и одељења за спортисте у гимназијама обавља се 08. и 09. јуна од 9.00 до
15.00 часова у просторијама Спортске гимназије и гимназијама које уписују ученике у одељења
за спортисте;
– Полагање пријемног испита у музичким и балетским школама обавиће се 06, 07. и 08. јуна;
– Полагање пријемног испита у уметничким школама ликовне области, односно за образовне
профиле у области уметности обавиће се 07, 08. и 09. јуна;
– Полагање пријемних испита у школама за ученике са посебним способностима (математичка
гимназија и математичка одељења) обавиће се 08. јуна;
– Полагање пријемног испита у школама за ученике са посебним способностима (одељење за
ученике са посебним способностима за физику) обавиће се 09. јуна;
– Полагање пријемних испита у школама за ученике са посебним способностима (филолошка
гимназија и филолошка одељења) обавиће се 08. и 09. јуна;
– Први део пријемног испита (испит из француског, италијанског, руског и енглеског језика) за
ученике који су кандидати за упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику
обавиће се 01. јуна;
– Објављивање прелиминарних резултата пријемног испита за филолошку гимназију и филолошка
одељења, односно за математичку гимназију и математичка одељења и за одељење за ученике са
посебним способностима за физику – најкасније 12. јуна до 7.00 часова;
– Објављивање прелиминарних резултата пријемног испита у уметничким и музичким школама
– најкасније 13. јуна до 7.00 часова;
– Подношење евентуалних жалби на резултате пријемног испита уписној комисији и комисији у
средњој школи и издавање решења обавља се у средњој школи која спроводи пријемни испит,
после објављених резултата пријемног испита, најкасније 13. јуна од 8.00 до 16.00 часова
(детаљна обавештења у средњим школама које спроводе пријемни испит);
– Коначни резултати пријемних испита биће објављени до 14. јуна у 12.00 часова.

КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
11
5.1. Упис у школу за ученике са посебним способностима
Упис у филолошку гимназију, математичку гимназију (и одељења која раде по
програмима за обдарене у математичкој и филолошкој гимназији) и одељења гимназије за ученике
са посебним способностима за физику спроводи се према редоследу који се утврђује на основу:
1. успеха на пријемном испиту,
2. успеха на завршном испиту,
3. успеха у претходном школовању, и то:
– општег успеха од ШЕСТОГ до ОСМОГ разреда основне школе, који се вреднује у
смислу одељка 3.2 овог конкурса,
– резултата постигнутих на такмичењима ученика осмог разреда основне школе из
предмета који су од значаја за упис у филолошку, математичку гимназију или гимназију
за ученике са посебним способностима за физику.
5.1.1. Упис у филолошку гимназију
За упис у филолошку гимназију кандидат полаже пријемни испит из два дела:
1. посебни тест из српског, односно матерњег језика и књижевности,
2. посебни тест из страног језика.
Тестови се полажу по програмима основне школе.
Кандидат за упис у филолошку гимназију може да оствари највише по 120 бодова
из сваког дела пријемног испита, односно укупно 240 бодова.
Кандидат за упис у филолошку гимназију је положио пријемни испит ако је остварио
најмање по 60 бодова из сваког дела пријемног испита. Такмичења ученика основне школе која
су од значаја за упис у филолошку гимназију су такмичења из српског језика, односно матерњег
језика и језичке културе и страног језика.
Кандидату који је освојио прву, другу или трећу награду на републичком такмичењу
у осмом разреду основне школе из српског, односно матерњег језика и језичке културе или страног
језика додељује се по 60 бодова.
Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у филолошку гимназију
оствари исти број бодова, предност у рангирању до броја предвиђеног за упис имају следећи
кандидати:
– носиоци Дипломе „Вук Караџић”;
– кандидати који су освојили већи број бодова на такмичењима из осталих предмета
у смислу одељка 3.3 овог конкурса;
– кандидати који имају већи укупан број бодова на пријемном испиту;
– кандидати који имају већи укупан број бодова на завршном испиту.
12
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
5.1.2. Упис у математичку гимназију
За упис у математичку гимназију кандидат полаже пријемни испит који се састоји
из израде посебног теста из математике.
Тест се полаже по програму основне школе.
Кандидат за упис у математичку гимназију може да оствари највише 240 бодова на
посебном тесту из математике.
Кандидат за упис у математичку гимназију је положио пријемни испит ако је
остварио најмање 120 бодова на посебном тесту из математике.
Такмичење ученика основне школе које је од значаја за упис у математичку гимназију
јесте такмичење из математике.
Кандидату који је освојио прву, другу или трећу републичку или међународну
награду на такмичењу из математике у осмом разреду основне школе додељује се по 120 бодова.
Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у математичку гимназију оствари
исти број бодова, предност у рангирању, до броја предвиђеног за упис, имају следећи кандидати:
– носиоци Дипломе „Вук Караџић”;
– кандидати који су освојили већи број бодова на такмичењима из физике, у
смислу одељка 3.3 овог конкурса;
– кандидати који су освојили већи број бодова на такмичењима из осталих
предмета, у смислу одељка 3.3 овог конкурса;
– кандидати који имају већи укупан број бодова на пријемном испиту;
– кандидати који имају већи укупан број бодова на завршном испиту.
5.1.3. Упис у одељења гимназије за ученике са посебним
способностима за физику
За упис у одељења гимназије за ученике са посебним способностима за физику,
кандидат полаже пријемни испит:
1. посебан тест из физике,
2. посебан тест из математике.
Тестови се полажу по програмима основне школе.
Кандидат може да изабере да ли полаже један или оба теста.
За упис у одељења гимназије за ученике са посебним способностима за физику,
кандидат може да оствари највише по 240 бодова из сваког теста.
Ако је ученик полагао оба теста, рачуна се само бољи резултат.
Ако је ученик полагао оба теста и из сваког од тестова освојио исти број бодова,
бодује се број бодова само једног теста.
Кандидат за упис у одељења гимназије за ученике са посебним способностима за
физику је положио пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова из једног од тестова.
Такмичења ученика основне школе која су од значаја за упис у одељења гимназије
за ученике са посебним способностима за физику су такмичења из физике и математике.
Кандидату који је освојио прву, другу или трећу награду на републичком или међународном такмичењу у осмом разреду основне школе из физике или математике додељује се по 120 бодова.
Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у одељења гимназије за
ученике са посебним способностима за физику оствари исти број бодова, предност у рангирању,
до броја предвиђеног за упис, имају следећи кандидати:
– носиоци Дипломе „Вук Караџић”;
– кандидати који су освојили већи број бодова на такмичењима из осталих
предмета, у смислу одељка 3.3 овог конкурса;
– кандидати који имају већи укупан број бодова на пријемном испиту;
– кандидати који имају већи укупан број бодова на завршном испиту.

КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
13
5.2. Упис у гимназију за спортисте
Кандидати се уписују у гимназију за спортисте према редоследу који се утврђује на
основу:
1. успеха на завршном испиту;
2. успеха у претходном школовању, и то:
– општег успеха од ШЕСТОГ до ОСМОГ разреда основне школе,
– постигнутих спортских резултата које је кандидат остварио у ОСМОМ разреду
основне школе.
Општи успех од ШЕСТОГ до ОСМОГ разреда основне школе вреднује се у смислу
одељка 3.2. овог конкурса.
Постигнути спортски резултати вреднују се тако што се кандидату за упис у
гимназију за спортисте додељују следећи бодови:
1) ако наступа за репрезентацију Републике Србије, односно ако се налази
на списку репрезентативаца, за оне спортове који немају репрезентативна
такмичења узраста до 14 година – 10 бодова;
2) ако је освојио медаљу у спортском такмичењу на првенству Републике Србије,
појединачно или као члан екипе – 8 бодова.
Кандидати за упис у гимназију за спортисте дужни су да доставе потврде о
оствареним спортским резултатима издате од надлежног националног гранског спортског савеза,
који је регистрован у министарству надлежном за послове спорта.
Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у гимназију за спортисте
оствари исти број бодова, предност у рангирању до броја предвиђеног за упис имају следећи
кандидати:
– кандидати који су остварили већи број бодова из постигнутих спортских
резултата;
– носиоци Дипломе „Вук Караџић”;
–кандидати који су освојили већи број бодова на такмичењима у смислу одељка
3.3 овог конкурса;
– кандидати који имају већи укупан број бодова на завршном испиту.
5.3. Упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику
Кандидати се уписују у школу у којој се део наставе остварује на страном језику
према редоследу који се утврђује на основу:
1) успеха на пријемном испиту,
2) успеха на завршном испиту,
3) успеха у претходном школовању, односно општег успеха од ШЕСТОГ до ОСМОГ
разреда основне школе, који се вреднује у смислу одељка 3.2. овог конкурса.
Пријемни испит за упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику
састоји се из израде посебног теста из страног језика.
Пријемни испит се полаже у одговарајућој средњој школи.
Кандидат за упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику може да
оствари највише 20 бодова на пријемном испиту на посебном тесту из страног језика.
Кандидат за упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику је
положио пријемни испит ако је остварио најмање 14 бодова на посебном тесту из страног језика.
Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у школу у којој се део наставе
остварује на страном језику оствари исти број бодова, предност у рангирању, до броја предвиђеног
14
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
за упис, имају следећи кандидати:
– кандидати који су остварили већи број бодова на посебном тесту из страног језика;
– носиоци Дипломе „Вук Караџић”;
– кандидати који су освојили већи број бодова на такмичењима из српског језика и
страног језика, у смислу одељка 3.3. овог конкурса;
– кандидати који су освојили већи број бодова на такмичењима из осталих
предмета, у смислу одељка 3.3. овог конкурса;
– кандидати који имају већи укупан број бодова на завршном испиту.
5.4. Упис у уметничку школу ликовне области,
односно на образовни профил у области уметности
Кандидати се уписују у уметничку школу ликовне области, односно на образовни
профил у области уметности (техничар дизајна амбалаже, техничар дизајна графике, техничар
дизајна ентеријера и индустријских производа, техничар дизајна текстила, ликовни техничар, ливац
уметничких предмета, гравер уметничких предмета, јувелир уметничких предмета, конзерватор
културних добара, кујунџија, пластичар уметничких предмета, дрворезбар, клесар, стилски кројач,
фирмописац – калиграф, грнчар, техничар за конзервацију и рестаурацију) према редоследу који се
утврђује на основу успеха на пријемном испиту и успеха у претходном школовању.
За упис у уметничку школу ликовне области, односно за образовни профил у области
уметности кандидат полаже пријемни испит из три дела:
1) цртања,
2) сликања,
3) вајања.
Кандидат за упис у уметничку школу ликовне области, односно на образовни профил
у области уметности може да оствари на пријемном испиту највише по 160 бодова из сваког дела
пријемног испита, односно укупно 480 бодова.
Критеријуми за оцењивање цртања су: композиција (40 бодова), пропорција и
карактер облика (40 бодова), квалитет линије (40 бодова) и општи ликовни утисак (40 бодова).
Критеријуми за оцењивање сликања су: композиција (40 бодова), осећај за боју (40
бодова), локални тон (40 бодова) и општи ликовни утисак (40 бодова).
Критеријуми за оцењивање вајања су: композиција (40 бодова), осећај за облик (40
бодова), структурална вредност (40 бодова) и тактилност (40 бодова).
Кандидат за упис у уметничку школу ликовне области, односно на образовни профил
у области уметности је положио пријемни испит ако је остварио најмање 290 бодова укупно из
свих делова пријемног испита.
Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у уметничку школу ликовне
области, односно на образовни профил у области уметности, оствари исти број бодова, предност у
рангирању, до броја предвиђеног за упис, имају следећи кандидати:
– носиоци Дипломе „Вук Караџић”;
– кандидати који су освојили већи број бодова на такмичењима из осталих
предмета, у смислу одељка 3.3. овог конкурса;
– кандидати који имају већи укупан број бодова на пријемном испиту;
– кандидати који имају већи укупан број бодова на завршном испиту.

КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
15
5.5. Упис у музичку школу и школу за талентоване ученике
Кандидати се уписују у музичку школу према редоследу који се утврђује на основу
успеха на пријемном испиту и успеха у претходном школовању, и то: општег успеха у основној
музичкој школи и општег успеха из последња три завршена разреда основне школе.
У изузетним случајевима, кандидат који није завршио основну музичку школу
уписује се према редоследу који се утврђује на основу успеха на пријемном испиту и успеха у
претходном школовању, и то: општег успеха из последња три разреда основне школе и успеха на
испиту за ниво основне музичке школе.
Општи успех у основној музичкој школи у трајању од шест година исказује се
бројем бодова тако што се саберу средње оцене на крају ЧЕТВРТОГ, ПЕТОГ и ШЕСТОГ разреда
и помноже се бројем 2.
Општи успех у основној музичкој школи у трајању од четири године исказује се
бројем бодова тако што се саберу средње оцене на крају ДРУГОГ, ТРЕЋЕГ И ЧЕТВРТОГ разреда
и помноже се бројем 2.
Општи успех у основној музичкој школи у трајању од две године исказује се бројем
бодова тако што се средња оцена на крају другог разреда помножи бројем 6.
Укупан број бодова заокружује се на две децимале.
На основу општег успеха у музичкој школи кандидат може да оствари највише
30 бодова.
Општи успех у последња три разреда основне школе коју је кандидат завршио
исказује се бројем бодова тако што се саберу средње оцене на крају ШЕСТОГ, СЕДМОГ И ОСМОГ
разреда основне школе, односно из последња три разреда основне школе које је кандидат завршио
и помноже се бројем 2. Укупан број бодова заокружује се на две децимале.
На основу општег успеха из последња три разреда основне школе кандидат може да
оствари највише 30 бодова.
Кандидати који се упоредо школују у другој средњој школи као редовни ученици
или студирају остварују 30 бодова по основу општег успеха из последња три завршена разреда
основне школе.
Испит за ниво основне музичке школе састоји се из три дела:
1) солфеђо,
2) теорија музике,
3) инструмент, односно соло певање.
На испиту за ниво основне музичке школе кандидат може да оствари највише 30 бодова.
Кандидат је положио испит за ниво основне музичке школе ако је освојио најмање по 4
бода из сваког дела испита.
За упис у музичку школу вокално-инструменталног одсека, на образовни профил
музички извођач кандидат полаже пријемни испит из два дела:
1) инструмента, односно соло певања,
2) солфеђа са теоријом музике.
испиту:
Кандидат за упис у музичку школу може да оствари највише 300 бодова на пријемном
1) 200 бодова из инструмента, односно соло певања,
2) 100 бодова из солфеђа са теоријом музике.
Кандидат за упис у музичку школу је положио пријемни испит ако је остварио најмање
120 бодова из инструмента, односно соло певања и 60 бодова из солфеђа са теоријом музике.
16
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
За упис у музичку школу теоријског одсека, односно на образовни профил музички
сарадник и дизајнер звука пријемни испит се састоји из три дела:
1) писменог испита из солфеђа,
2) усменог испита из солфеђа,
3) теста из теорије музике.
Kандидат за упис у музичку школу може да оствари највише 300 бодова на пријемном
испиту, и то:
1) 100 бодова из писменог испита из солфеђа,
2) 100 бодова из усменог испита из солфеђа,
3) 100 бодова из теста из теорије музике.
Кандидат за упис у музичку школу је положио пријемни испит ако је остварио најмање
60 бодова на писменом испиту из солфеђа, 60 бодова на усменом испиту из солфеђа и 60 бодова на
тесту из теорије музике.
Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у музичку школу оствари исти
број бодова, предност у рангирању, до броја предвиђеног за упис, имају кандидати који имају већи
број бодова из главног предмета.
За упис у Школу за музичке таленте у Ћуприји кандидат полаже пријемни испит из
три дела:
1) психолошка процена способности,
2) инструмент,
3) солфеђо.
Kандидат може да оствари највише 300 бодова на пријемном испиту, и то:
1) 100 бодова из психолошке процене способности,
2) 100 бодова из инструмента,
3) 100 бодова из солфеђа.
5.6. Упис у балетску школу
Кандидати се уписују у балетску школу према редоследу који се утврђује на основу
успеха на пријемном испиту и успеха у претходном школовању, и то: успеха у основној балетској
школи и општег успеха из последња три завршена разреда основне школе.
У изузетним случајевима, кандидат који није завршио основну
балетску школу уписује се према редоследу који се утврђује на основу успеха на пријемном испиту
и успеха у претходном школовању, и то: општег успеха из последња три разреда основне школе и
успеха на испиту за ниво основне балетске школе.
Општи успех у основној балетској школи исказује се бројем бодова тако што се
саберу средње оцене на крају ДРУГОГ, ТРЕЋЕГ И ЧЕТВРТОГ разреда основне балетске школе и
помноже се бројем 2. Укупан број бодова заокружује се на две децимале.
На основу општег успеха у основној балетској школи, кандидат може да оствари
највише 30 бодова.
Општи успех из последња три разреда основне школе исказује се бројем бодова
тако што се саберу средње оцене на крају ШЕСТОГ, СЕДМОГ И ОСМОГ разреда и помноже се
бројем 2. Укупан број бодова заокружује се на две децимале.
На основу општег успеха из последња три разреда основне школе кандидат може да
оствари највише 30 бодова.

КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
17
Испит за ниво основне балетске школе за одсек класичан балет и одсек савремена
игра се састоји из три дела:
1) класични балет,
2) историјске игре,
3) солфеђо.
Испит за ниво основне балетске школе за одсек народна игра се састоји из три дела:
1) народна игра,
2) народно певање,
3) солфеђо.
На испиту за ниво основне балетске школе кандидат може да оствари највише 30 бодова.
Кандидат је положио испит за ниво основне балетске школе ако је освојио најмање по 4
бода из сваког дела испита.
За упис у балетску школу за одсек класичан балет кандидат полаже пријемни испит на
коме се оцењује:
1) показано знање из класичног балета из градива основне балетске школе и једна
класична балетска варијација,
2) сценичност,
3) физичке предиспозиције.
Кандидат за упис у балетску школу за одсек класичан балет може да оствари највише
300 бодова на пријемном испиту:
1) 150 бодова из класичног балета – балетске варијације,
2) 75 бодова за сценичност,
3) 75 бодова за физичке предиспозиције.
Кандидат за упис у балетску школу за одсек класичан балет је положио пријемни
испит ако је остварио најмање 90 бодова из класичног балета–балетске варијације, 45 бодова за
сценичност и 45 бодова за физичке предиспозиције.
За упис у балетску школу за одсек савремена игра кандидат полаже пријемни испит на
коме се оцењује:
1) показано знање из класичног балета из градива основне балетске школе и једна
савремена кореографија,
2) сценичност,
3) физичке предиспозиције.
Кандидат за упис у балетску школу за одсек савремена игра може да оствари највише
300 бодова на пријемном испиту:
1) 150 бодова из класичног балета – савремене кореографије,
2) 75 бодова за сценичност,
3) 75 бодова за физичке предиспозиције.
Кандидат за упис у балетску школу за одсек савремена игра положио је пријемни испит
ако је остварио најмање 90 бодова из класичног балета – савремене кореографије, 45 бодова за
сценичност и 45 бодова за физичке предиспозиције.
За упис у балетску школу за одсек народна игра кандидат полаже пријемни испит на
коме се оцењују:
1) играчке способности,
2) сценичност и физичке предиспозиције,
3) слух, ритам и меморија.
Кандидат за упис у балетску школу за одсек народна игра може да оствари највише 300
бодова на пријемном испиту:
1) 150 бодова за играчке способности,
2) 75 бодова за сценичност и физичке предиспозиције,
3) 75 бодова за слух, ритам и меморију.
Кандидат за упис у балетску школу за одсек народна игра положио је пријемни испит
18
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
ако је остварио најмање 90 бодова за играчке способности, 45 бодова за сценичност и физичке
предиспозиције и 45 бодова за слух, ритам и меморију.
Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у балетску школу оствари исти
број бодова, предност у рангирању до броја предвиђеног за упис имају следећи кандидати:
– кандидати који су освојили већи број бодова на међународном или републичком такмичењу у
смислу одељка 3.3. овог конкурса;
– кандидати који имају већи број бодова на пријемном испиту;
– кандидати који имају већи број бодова по основу општег успеха у основној балетскоj школи,
односно општег успеха из последња три завршена разреда основне школе.
6. УПИС У ШКОЛЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
Кандидати за упис у школе за ученике са сметњама у развоју право на упис остварују
пријављивањем код самих школа од 03. до 12. јуна 2013. године. У том периоду школе ће спровести
поступак провере поднетих захтева и њихову усклађеност са општим актима школе и посебним
захтевима који проистичу из наставног плана и програма и након тога извршити упис ученика.
7. УПИС КАНДИДАТА СТАРИЈИХ ОД СЕДАМНАЕСТ
ГОДИНА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА
Број места предвиђених за упис ванредних ученика, односно кандидата старијих
од седамнаест година у први разред налази се у загради поред броја места планираних за упис
редовних ученика на одговарајући образовни профил у школској 2013/2014. години.
Пријем докумената, пријављивање за полагање пријемног, односно завршног испита,
попуњавање листе жеља, рангирање и распоређивање кандидата старијих од седамнаест година
који су конкурисали за упис на неки од образовних профила обавиће се у надлежној школској
управи по посебном поступку, сагласно са роковима који важе и за редовне ученике. О овоме ће
школска управа благовремено и континуирано обавештавати заинтересоване кандидате.
КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА УПИС КАНДИДАТА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА
У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
1. Пријављивање кандидата старијих од 17 година за полагање пријемних испита обавља се
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

27. и 28. маја 2013. године у надлежној школској управи.
Пријављивање заинтересованих кандидата за упис у средњу школу и провера да ли
испуњавају услове обавиће се у надлежној школској управи у периоду од 3. до 12. јуна
2013. године.
Школска управа ће информисати кандидате о времену и месту полагања завршног испита.
Полагање завршног испита из српског, односно матерњег језика 17. јуна од 10 до 12 часова.
Полагање завршног испита из математике 18. јуна од 10 до 12 часова.
Преглед тестова од 17. до 21. јуна 2013. године.
Објављивање коначних резултата завршног испита 25. јуна до 08.00 часова.
Попуњавање листе жеља 26. и 27. јуна од 08 до 15 часова у просторијама школске управе.
Објављивање листе распоређених кандидата по школама 07. јула 2013. године до 09.00
часова у просторијама школске управе
Упис распоређених кандидата обавиће се 08. и 09. јула 2013. године у средњим школама.
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
19
8. ЗДРАВСТВЕНИ УСЛОВИ
ПРЕГЛЕД ПОСЕБНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛОВА
Посебни здравствени услови за упис ученика у први разред средње школе исказани
су словним ознакама које значе:
а1 – нормалан вид на близину
а2 – нормалан вид на даљину
а3 – нормалан вид на близину и даљину без ношења корективних помагала
а4 – нормалан колорни вид (распознавање основних боја)
а5 – нормалан колорни вид*
а6 – нормалан стереоскопски вид
а7 – нормална ширина видног поља
а8 – нормална адаптација на таму
б – нормалан слух
б1 – нормалан слух*
ц1 – нормална функција равнотеже
ц2 – нормална функција равнотеже*
д1 – нормална функција горњих екстремитета
д2 – нормална функција доњих екстремитета
д3 – нормална функција кичменог стуба
е – нормална функција кардиоваскуларног система
ф – нормална функција респираторног система
г – нормална функција нервног система
х – нормална функција ендокриног система
и – нормална функција јетре
к – нормална функција бубрега
л – нормална функција хематопоезног система
м – одсуство алергијских манифестација
Ради јединственог тумачења и процењивања посебних здравствених услова за
упис ученика у први разред средње школе школски лекари и лекари специјалисти треба да се
придржавају следећих критеријума:
а1 – нормалан вид на близину: оштрина вида од 0,8 и више. Довољан је и монокуларни вид.
Ова оштрина вида може се постићи и ношењем корективних помагала.
а2 – нормалан вид на даљину: оштрина вида од 0,8 и више. Довољан је и монокуларни вид.
Ова оштрина вида може се постићи и ношењем корективних помагала.
а3 – нормалан вид на близину и даљину без ношења корективних помагала: оштрина
вида од 0,8 и више која се постиже без употребе корективних помагала на оба ока појединачно.
а4 – нормални колорни вид (распознавање основних боја): црвена, зелена и плава.
а5 – нормални колорни вид*: исправно читање таблица по Ischiarai или Stilling-у, или теста
на ortho-rater-у са не више од једне грешке.
а6 – нормалан стереоскопски вид: оштрина вида од 0,8 и више која се постиже без употребе
корективних помагала на оба ока појединачно и постојање стереоскопског вида на orthorater-у.
а7 – нормална ширина видног поља: ширина видног поља која одговара ширини видног
поља испитивача – методом конфронтације или ширина видног поља од 60 степени назално
20
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
и 90 степени темпорално на сваком оку – перитестом по Becku на ortho-rater-у.
а8 – нормална адаптација на таму: потребан офталмолошки преглед – тест на никтомату
по Schoberu или скотоптикометру по Heinsius-у.
Напомена: Због јако строгог нивоа испитивања стереоскопског вида и колорног вида на
ortho-rater-у, сви кандидати који имају испаде ових функција морају се проверити тестом на
псеудоизохроматским таблицама за испитивање колорног вида (Ishiara, Stilling) и тестовима за
стереоскопски вид (Titmus, Lang, Randot). Ова се провера врши пре дефинитивног мишљења,
тј. савета на нивоу професионалне оријентације.
Ознака са звездицом (*) упућује да је за ове образовне профиле потребан комплетан
офталмолошки преглед. Пример за то су образовни профили који захтевају нормалну
адаптацију на таму (стражари са ношењем оружја, радна места у рударској јами и друга).
б – нормалан слух: нормалан слух на нивоу говорне комуникације; кандидат може без
тешкоћа да комуницира са својом околином и да чује звучне сигнале и упозорења на
опасност.
б1 – нормалан слух*: кандидат чује све звучне фреквенције од 1dB до 20dB. Ознака са
звездицом (*) упућује да је за ове образовне профиле потребна аудиометрија.
ц1 – нормална функција равнотеже: кандидат може да се креће без тешкоћа. Неће се
узимати у обзир оштећења чула и центра за равнотежу која немају утицаја на кретање.
ц2 – нормална функција равнотеже*: ознака са звездицом упућује да је за поједине
образовне профиле потребан преглед специјалисте ОРЛ и вестибуларни тест (у случајевима
када се рад у том образовном профилу обавља на незаштићеним висинама или на тлу са
могућношћу пада у јаме, у ископе и слично).
д1 – нормална функција горњих екстремитета: подразумева очувану активну
покретљивост свих зглобова горњих екстремитета до физиолошких амплитуда.
д2 – нормална функција доњих екстремитета: подразумева очувану активну покретљивост
свих зглобова доњих екстремитета до физиолошких амплитуда.
д3 – нормална функција кичменог стуба: подразумева очувану активну покретљивост
свих делова кичменог стуба до физиолошких амплитуда.
е – нормална функција кардиоваскуларног система: подразумева нормалан крвни
притисак, нормалан ЕКГ налаз и одсуство срчаних мана.
ф – нормална функција респираторног система: подразумева нормалан функционални
налаз на плућима.
г – нормална функција нервног система: подразумева одсуство епилепсије и других
неуролошких поремећаја. У случају сумње на неуролошко обољење потребан је неуролошки
преглед.
х – нормална функција ендокриног система: функција ендокриних жлезда је у границама
нормале.
и – нормална функција јетре: нормалне вредности билирубина и трансаминазе.
к – нормална функција бубрега: нормалан налаз целокупног прегледа урина.
л – нормална функција хематопоезног система: леукоцити, леукоцитарна формула,
еритроцити и тромбоцити су у нормалним границама.
м – одсуство алергијских манифестација: у анамнези и извештају лекара
школског диспанзера нема података о алергијским манифестацијама.

КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
21
А. ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
1. Руковалац – механичар пољопривредне технике: а1 – а2 – а6 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – е – ф – г
2. Узгајивач стоке (сточар): а1 – а2 – д1 – д2 – д3 – е – ф – г
3. Пољопривредни произвођач (ратар повртар): а1 – а2 – д1 – д2 – д3 – е – ф – и – к – л
4. Цвећар – вртлар: а1 – а2 – а5 – д1 – д2 – д3 – е – ф – и – к – л – м
5. Узгајивач спортских коња: а1 – а2 – д1 – д2 – д3 – е – ф – г
6.Млинар: а1 – а2 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – е – ф – г – м
7. Пекар (пекар финог пецива): а1 – а2 – д1 – д2 – д3 – ф – г – м
8. Произвођач прехрамбених производа (прерађивач воћа и поврћа): а1 – а2 – а4 – д1 – д2 – д3
9.Месар: а1 – а2 – а6 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – е – ф – г
10.Прерађивач млека: а1 – д1 – д2 – д3
11.Прерађивач дувана: а1 – д1 – д2 – д3 – ф
12.Пољопривредни техничар: а1 – б – д1 – д2 – д3 – и – к – л
13.Техничар пољопривредне технике: а1 – а2 – б – д1 – д2 – д3
14.Ветеринарски техничар: а1 – а2 – д1 – д2 – д3 – м
15.Прехрамбени техничар: а1 – а2 – д1 – д2 – д3
16.Техничар за биотехнологију: а1 – а2 – д1 – д2 – д3
17.Зоотехничар: а1 – а2 – д1 – д2 – д3 – м
18.Техничар хортикултуре: а1 – а2 – а4 – д1 – д2 – д3
19.Виноградар – винар – оглед : а1 – а2 – а4 – б – д1 – д2 – д3 – и – к – л
B. ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА
1.Шумар: а1 – а2 – б – д1 – д2 – д3 – е – ф – г
2. Руковалац шумском механизацијом: а1 – а2 – а7 – а6 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – е – ф – г
3. (Помоћни радник у шумарству): а1 – а2 – ц1 – д1 – д2 – д3 – е – ф – г
4.Расадничар: а1 – а2 – а4 – д1 – д2 – д3 – е – ф – и – к – л – м
5. Произвођач примарних производа од дрвета: а1 – а2 – а6 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – е – ф – г
6. Произвођач финалних производа од дрвета (ролетнар, паркетар, израђивач
рамова, израђивач плетарских производа, четкар, галантериста и бачвар)
а1 – а2 – а6 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – е – ф – г (услови а1 до г нису обавезни за израђивача плетарских
производа)
7. Тапетар – декоратер: а1 – а4 – д1 – д2 – д3 – е – ф – г – м
8. Шумарски техничар: а1 – а2 – а4 – д1 – д2 – д3 – е – ф – г
9. Техничар за пејзажну архитектуру: а1 – а2 – а4 – д1 – д2 – д3
10.Техничар за примарну обраду дрвета: а1 – а6 – б – д1 – д2 – д3 – е – ф – г
11.Техничар за финалну обраду дрвета: а1 – а2 – а6 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – е – ф – г
12.Надзорник парка – оглед: а1 – а2 – а4 – д1 – д2 – д3 – е – ф – г
13.Столар – оглед: а1 – а2 – а6 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – е – ф – г
14.Техничар за обликовање намештаја и ентеријера – оглед:
а1 – а2 – а6 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – е – ф – г
15.Тапетар – декоратер – оглед: а1 – а4 – д1 – д2 – д3 – е – ф – г – м
16.Техничар за примарну обраду дрвета – оглед: а1 – а6 – б – д1 – д2 – д3 – е – ф – г
17.Техничар за ловство и рибарство – оглед: а1 – а2 – а4 – д1 – д2 – д3 – е – ф – г
22
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
C. ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА
1.Геобушач: а1 – а2 – а7 – а6 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – е – ф – г
2. Рудар у подземној експлоатацији: а3 – а6 – а8* – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – е – ф – г
3. Руковалац механизацијом у површинској
експлоатацији: – а1 – а2 – а7 – а6 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – е – ф – г
4. Топионичар гвожђа и челика: а3 – а4 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – е – ф – г – и – к – л
5. Топионичар обојених метала: а3 – а4 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – е – ф – г – и – к – л
6. Ливачки моделар: а3 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – е – ф – г – и – к – л
7.Ливац: а3 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – е – ф – г – и – к – л
8.Ваљаоничар: а3 – а6 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – е – ф – г – и – к – л
9. Термообрађивач метала: а3 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – е – ф – г – и – к – л
10.Обрађивач племенитих метала: а1 – а2 – а6 – б – д1 – д2 – д3 – е – ф – г – и – к – л – м
11.Геолошки техничар за геотехнику и хидрогеологију: а1 – а2 – а6 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – е – ф – г
12.Геолошки техничар за истраживање минералних сировина:
а1 – а2 – а5 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – е – ф – г
13.Рударски техничар: а3 – а8* – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – е – ф – г
14.Рударски техничар за припрему минералних сировина: а1 – а2 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – е – ф – г
15.Техничар за добијање метала: а1 – а2 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – е – ф – г – и – к – л
16.Техничар за прераду метала: а1 – а2 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – е – ф – г – и – к – л
17.Техничар за контролу у металургији: а1 – а2 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – е – ф – г – и – к – л
18.Златар – оглед: а1 – а2 – а6 – б – д1 – д2 – д3 – е – ф – г – и – к – л – м
19.Ливац – калупар – оглед: а3 – б – ц1 – д1 – д2 – е – ф – г – и – к – л – 20.Техничар за рециклажу – оглед: а1 – а6 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – ф – г – е – х – и – к – л – м
D. МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
1.Металостругар: а1 – д1 – д2 – д3 – г – м
2.Металоглодач: а1 – д1 – д2 – д3 – г – м
3. Металостругар НУ машина: а1 – д1 – д2 – д3 – г – м
4. Металоглодач НУ машина: а1 – д1 – д2 – д3 – г – м
5. Металобрусач (оштрач алата): а1 – д1 – д2 – д3 – г – м
6.Металобушач: а1 – д1 – д2 – д3 – г – м
7.Бравар: а1 – а2 – а6 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – е – ф – г – х
8.Лимар: а1 – а2 – а6 – б – ц2 – д1 – д2 – д3 – е – ф – г – х
9.Аутолимар: а1 – б1 – д1 – д2 – д3 – е – ф – г
10.Заваривач (електрозаваривач и заваривач – резач гасом):
а3 – а6 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – е – ф – г – х
11.Инсталатер: а1 – а2 – а6 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – е – ф – г – х
12.Машинбравар: а1 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – е – ф – г – х
13.Механичар – оружар: а1 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – е – ф – г – х
14.Механичар хидраулике и пнеуматике: а1 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – е – ф – г – х
15.Аутомеханичар: а1 – б – д1 – д2 – д3 – е – ф – г – м
16.Механичар шинских возила: а1 – б – д1 – д2 – д3 – е – ф – г – м
17.Механичар привредене механизације: а1 – б – д1 – д2 – д3 – е – ф – г – м
18.Механичар радних машина: а1 – б – д1 – д2 – д3 – е – ф – г – м
19.Прецизни механичар: а1 – д1 – д2 – д3
20.Механичар уређаја за мерење и регулацију: а1 – д1 – д2 – д3
21.Механичар медицинске и лабораторијске опреме: а1 – д1 – д2 – д3

КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
23
22.Часовничар: а1 – д1
23.Механичар оптике: а1 – д1
24.Механичар термоенергетских постројења: а1 – а6 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – е – ф – г – х
25.Механичар хидроенергетских постројења: а1 – а6 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – е – ф – г – х
26.Механичар гасо и пнеумоенергетских посторјења: а1 – а6 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – е – ф – г – х
27.Механичар грејне и расхладне технике: а1 – а6 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – е – ф – г – х
28.Бродомеханичар: а1 – а6 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – е – ф – г – х
29.Машински техничар: а1 – д1 – д2
30.Општи техничар: а1 – д1 – д2
31.Машински техничар за компјутерско конструисање: а1 – а4 – д1
32.Техничар за роботику и флексибилне производне системе: а1 – д1 – д2 – д3
33.Техничар хидраулике и пнеуматике: а1 – д1 – д2 – д3
34.Механичар НУ машина: а1 – б – д1 – д2 – д3
35.Техничар за компјутерско управљање: а1 – д1
36.Машински техничар мерне и регулационе технике: а1 – а4 – д1 – д2 – д3
37.Ваздухопловни машински техничар: а1 – б1 – д1 – д2 – д3 – е – ф – г
38.Погонски техничар машинске обраде: а1 – д1 – д2
39.Машински техничар моторних возила: а1 – а6 – д1 – д2 – г
40.Погонски техничар – механичар за радне машине: а1 – а6 – д1 – д2 – г
41.Алатничар: а1 – д1 – д2 – д3 – г – х
42.Техничар машинске енергетике: а1 – б – д1 – д2
43.Бродограђевински техничар: а1 – б – д1 – д2
44.Бродомашински техничар: а1 – б – д1 – д2
45.Техничар оптике: а1 – д1
46. Оператер машинске обраде – оглед: а1 – д1 – д2 – д3 – г – м
47.Бродомонтер: а1 – а6 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – е – ф – г – х
48. Мехатроничар за транспортне системе аеродрома – оглед :а1 – б – д1 – д2 – д3 – е – ф – г – м
49. Авиотехничар – оглед: а1 – а6 – д1 – д2 – г
50. Техничар за репаратуру – оглед : а1 – а4 – д1
51. Мехатроничар за ракетне системе – оглед: а1 – б – д1 – д2 – д3 – е – ф – г – м
52. Мехатроничар за радарске системе – оглед: а1 – б – д1 – д2 – д3 – е – ф – г – м
53. Авиотехничар за електронску опрему ваздухоплова – оглед: а1 – а6 – д1 – д2 – г
54. Авиотехничар за електро опрему ваздухоплова – оглед: а1 – а6 – д1 – д2 – г
55. Авиотехничар за ваздухоплов и опрему – оглед: а1 – а6 – д1 – д2 – г
За упис ученика у образовне профиле 48, 49, 51, 52, 53. 54. и 55. лекарско уверење издаје
Дом здравља Нови Београд – Диспанзер за медицину рада, Нови Београд, улица Омладинских
бригада број 104.
E. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
1.Електроинсталатер: а1 – а2 – а4 – а6 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – г – х
2. Електромонтер мреже и постројења: а1 – а2 – а4 – а6 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – г – х
3. Електромеханичар за машине и опрему: а1 – а2 – а4 – а6 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – г – х
4. Електромеханичар за расхладне и термичке уређаје: а1 – а4 – б – д1 – д2 – д3 – е – ф – г
5. Израђивач каблова и прикључака: а1 – а2 – а6 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – ф – г – е – х – и – к – л – м
6. Монтер ТТ мрежа: а1 – а2 – а4 – а6 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – е – г – х
7.Аутоелектричар: а1 – а4 – б – д1 – д2 – д3 – г
8. Електротехничар енергетике: а1 – а2 – а6 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – е – г – х
9. Електротехничар електромоторних погона: а1 – а2 – а6 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – х
24
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
10.Електротехничар за расхладне и термичке уређаје: а1 – а2 – а4 – а6 – б – д1 – д2 – д3 – е – ф – г
11.Техничар за израду каблова: а1 – а4 – б – д1 – д2 – д3 – е
12.Авиоелектротехничар: а1 – а4 – д1 – д2 – д3
13.Електротехничар електронике: а1 – а4 – д1 – д2 – д3
14.Електротехничар СС постројења: а1 – а4 – а6 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – г – х
15.Електротехничар телекомуникација: а1 – а2 – а5 – б – д1 – д2 – д3 – г
16.Електротехничар аутоматике: а1 – а4 – б – д1 – д2 – д3
17.Електротехничар рачунара: а1 – а4 – д1
18.Електротехничар радио и видео технике: а1 – а4 – б – д1
19.Електротехничар за електронику на возилима – оглед: а1 – а4 – б – д1 – д2 – д3 – г
20.Електротехничар процесног управљања: а1 – а2 – а6 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – х
21.Администратор рачунарских мрежа – оглед: а1 – а4 – д1
22.Електротехничар телекомуникација – оглед :а1 – а2 – а5 – б – д1 – д2 – д3 – г
23.Техничар мехатронике – оглед : а1 – а2 – а6 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – х
24.Електротехничар мултимедија – оглед: а1 – а2 – а5 – б – д1 – д2 – д3 – г
F. ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
1. Израђивач хемијских производа: а1 – а2 – а6 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – ф – г – е – х – и – к – л – м
2. Наносилац заштитних превлака (металофарбар):
а1 – а2 – а6 – а4 – б – ц2 – д1 – д2 – д3 – ф – г – е – х – и – к – л – м
3.Гумар: а1 – ц1 – д1 – д2 – д3 – ф – г – е – х – и – к – л – м
4. Пластичар (прерађивач пластичних маса):
а1 – а2 – а6 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – ф – г – е – х – и – к – л – м
5.Керамичар: а1 – а4 – д1 – д2 – д3 – е – г – л – м
6. Израђивач целулозе и папира: а1 – ц1 – д1 – д2 – д3 – ф – г – е – х – и – к – л – м
7.Ситоштампар: а1 – а6 – а5 – д1 – д2 – д3 – х – и – к – л – м
8.Бирографичар: а1 – а4 – д1 – д2 – д3 – д3 – х – и – к – л – м
9.Хемијско – технолошки техничар : а1 – а6 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – ф – г – е – х – и – к – л – м
10.Техничар за полимере: а1 – а6 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – ф – г – е – х – и – к – л – м
11.Техничар у индустрији неметала: а1 – а4 – б – ц1 – д1 – д2 – д3
12.Типограф: а1 – а6 – а4 – д1 – д2 – д3 – г – м
13.Техничар репродукције: а1 – а5 – д1 – д2 – д3
14.Техничар штампе: а1 – а5 – д1 – д2 – д3
15.Техничар графичке дораде: а1 – а5 – д1 – д2 – д3
16.Техничар припреме графичке производње: а1 – а5 – д1 – д2 – д3
17.Графичар монтажер – хемиграф: а1 – а5 – а6 – ц1 – д1 – д2 – д3 – ф – г – е – и – к – л – м
18.Хемијски лаборант: а1 – а5 – а6 – д1 – д2 – д3 – ф – г – е – х – и – к – л – м
19.Фотограф: а1 – а2 – а5 – д1 – д2
20.Техничар за графичку припрему: а1 – а5 – д1 – д2 – д3
21.Техничар за обликовање графичких производа: а1 – а5 – д1 – д2 – д3
22.Техничар за козметичку технологију – оглед:
а1 – а6 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – ф – г – е – х – и – к – л – м
23.Техничар за индустријску фармацеутску технологију:
а1 – а4 – д1 – д2 – д3 – ф – г – е – х – и – к – л – м
24.Техничар за заштиту животне средине: – а1 – а6 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – ф – г – е – х – и – к – л – м
25.Лакирер: а1 – а2 – а6 – а4 – б – ц2 – д1 – д2 – д3 – ф – г – е – х – и – к – л – м
26.Техничар за обликовање графичких производа – оглед: а1 – а5 – д1 – д2 – д3
27.Техничар за графичку припрему – оглед: а1 – а5 – д1 – д2 – д3

КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
25
G. ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
1. Текстилни радник (израђивач пиротског ћилима): а1 – а4 – д1 – д2 – д3 – ф – м
2. Конфекционар – кројач (кројач женске одеће и кројач мушке одеће): а1 – а4 – д1 – д2 – д3 – м
3. Конфекционар коже и крзна: а1 – а4 – д1 – д2 – д3 – ф – м
4.Обућар: а1 – а4 – д1 – д2 – д3 – ф – и – к – л – м
5.Галантериста: а1 – а4 – д1 – д2 – д3 – ф – и – л – м
6. Механичар текстилних машина: а1 – а6 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – ф – е – г – х – м
7. Текстилни техничар: а1 – а4 – б – д1 – д2 – д3 – ф – м
8. Конфекцијски техничар: а1 – а4 – д1 – д2 – д3 – м
9. Техничар моделар одеће: а1 – а4 – д1 – д2 – д3 – м
10.Техничар моделар коже: а1 – а4 – д1 – д2 – д3 – м
11.Кожарски техничар: а1 – а4 – д1 – д2 – д3 – м
12.Моделар одеће – оглед: а1 – а4 – д1 – д2 – д3 – м
13.Конфекционар текстила – оглед: а1 – а4 – д1 – д2 – д3 – м
14.Дизајнер текстилних материјала – оглед: а1 – а4 – б – д1 – д2 – д3 – ф – м
15.Дизајнер производа од коже – оглед: а1 – а4 – б – д1 – д2 – д3 – ф – м
16.Дизајнер одеће – оглед: а1 – а4 – б – д1 – д2 – д3 – ф – м
17.Модни кројач – оглед: а1 – а4 – д1 – д2 – д3 – м
H. ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
1. Зидар – фасадер: а1 – а2 – а7 – а6 – б – ц2 – д1 – д2 – д3 – е – ф – л – х – г – м
2. Армирач бетонирац: а1 – а2 – а6 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – е – ф – л – х – г – м
3.Тесар: а1 – а2 – а7 – а6 – б – ц2 – д1 – д2 – д3 – е – ф – л – х – г – м
4. Декоратер зидних површина (молер): а1 – а2 – а5 – а6 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – е – ф – л – х – г – м
5. Монтажер – утезач: а1 – а2 – а7 – а6 – б – ц2 – д1 – д2 – д3 – е – ф – л – х – г – м
6. Полагач облога (подополагач): а1 – д1 – д2 – д3 – е – ф – м
7. Изолатер – асфалтер: а1 – а2 – а6 – ц1 – б – д1 – д2 – д3 – е – ф – х – г – м
8. Каменорезац клесар: а1 – а6 – б1 – д1 – д2 – д3 – е – ф – г – м
9. Керамичар – терацер – пећар: а1 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – е – ф – м
10.Стаклорезац: а1 – д1 – д2 – д3
11.Грађевински лаборант: а1 – а6 – д1 – д3 – м
12.Хидрограђевинар: а1 – а2 – а7 – а6 – б – ц2 – д1 – д2 – д3 – е – ф – л – х – г – м
13.Руковалац грађевинском механизацијом: а1 – а2 – а4 – а7 – а6 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – е – ф – г – х
14.Геодетски техничар – геометар: а1 – а2 – а6 – д1 – д2 – д3 – е – ф
15.Грађевински техничар за високоградњу: а1 – а2 – а6 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – е – ф – г – х
16.Грађевински техничар за високоградњу – оглед: а1 – а2 – а6 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – е – ф – г – х
17.Грађевински техничар за нискоградњу: а1 – а2 – а6 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – е – ф – г – х
18.Грађевински техничар за нискоградњу – оглед: а1 – а2 – а6 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – е – ф – г – х
19.Грађевински техничар за хидроградњу: а3 – а7 – а6 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – е – ф – л – г – х
20.Грађевински техничар за лабораторијска испитивања: а1 – а6 – д1 – д3 – м
21. Извођач основних грађевинских радова: а1 – а2 – а7 – а6 – б – ц2 – д1 – д2 – д3 – е – ф – л – х – г – м
22.Извођач инсталатерских и завршних грађевинских радова:
а1 – а2 – а6 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – е – ф – х – г
23.Путар: а1 – д1 – д2 – д3 – е – ф
24.Монтер суве градње – оглед: а1 – а2 – а7 – а6 – б – ц2 – д1 – д2 – д3 – е – ф – л – х – г – м
25.Геодетски техничар – геометар: а1 – а2 – а6 – д1 – д2 – д3 – е – ф
26.Архитектонски техничар – оглед : а1 – а2 – а6 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – е – ф – г – х
27.Кровопокривач – оглед : а1 – а2 – а7 – а6 – б – ц2 – д1 – д2 – д3 – е – ф – л – х – г – м
28.Техничар за одржавање објеката – оглед: а1 – а2 – а6 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – е – ф – г – х – г
26
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
I. САОБРАЋАЈ
1. Кондуктер у путничком саобраћају: а1 – б – д1 – д2 – д3
2. Возач моторних возила (Здравствене критеријуме ускладити са Правилником о ближим
здравственим условима које морају испуњавати возачи моторних возила, Службени гласник
РС број 83/11): а1 – а2 – а4 – а7 – а6 – а8 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – е – ф – г – х
3.Возовођа (Здравствене критеријуме ускладити са Правилником о посебним здравственим
условима које морају испуњавати железнички радници, Службени лист СРЈ број 3/2000 и
Службени лист СЦГ број 1/2003): а1 – а2 – а4 – а7 – а6 – а8 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – е – ф – г – х
4. Кондуктер у железничком саобраћају (Здравствене критеријуме ускладити са Правилником
о посебним здравственим условима које морају испуњавати железнички радници, Службени
лист СРЈ број 3/2000 и Службени лист СЦГ број 1/2003): а1 – а2 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – е – г
5. Машиновођа за маневре (Здравствене критеријуме ускладити са Правилником о посебним
здравственим условима које морају испуњавати железнички радници, Службени лист СРЈ број
3/2000 и Службени лист СЦГ број 1/2003): а1 – а2 – а4 – а7 – а6 – а8 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – е – ф – г – х
6.Бродовођа (Здравствене критеријуме ускладити са Правилником о посебним здравственим
условима које морају испуњавати лица овлашћена за вршење послова на пловним објектима
трговачке морнарице, Службени гласник СРС бр. 23/83): а1 – а2 – а4 – а7 – а6 – а8 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – е – ф – г – х
7. Руковалац средстава унутрашњег транспорта (Здравствене критеријуме ускладити са
Правилником о ближим здравственим условима које морају испуњавати возачи моторних
возила, Службени гласник РС број 83/11): а1 – а2 – а4 – а7 – а6 – а8 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – е – ф – г – х
8. Техничар друмског саобраћаја: а1 – а2 – б – д1 – д2 – д3 – е
9. Техничар за безбедност саобраћаја: а1 – а2 – б – д1 – д2 – д3 – е
10. Саобраћајно – транспортни техничар (Здравствене критеријуме ускладити са Правилником
о ближим здравственим условима које морају испуњавати возачи моторних возила, Службени
гласник РС број 83/11): а1 – а2 – а4 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – г
11.Техничар вуче (Здравствене критеријуме ускладити с Правилником о посебним здравственим условима које морају испуњавати железнички радници, Службени лист СРЈ број 3/2000 и
Службени лист СЦГ број 1/2003): а1 – а2 – а4 – а7 – а6 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – г
12. Техничар техничко – колске делатности (Здравствене критеријуме ускладити са Правил ником о посебним здравственим условима које морају испуњавати железнички радници,
Службени лист СРЈ број 3/2000 и Службени лист СЦГ број 1/2003): а1 – а2 – а4 – б – ц1 – д1 – д2 – д
3 – г
13.Наутички техничар – речни смер (Наутички техничар – поморски смер): (Здравствене
критеријуме ускладити с Правилником о посебним здравственим условима које морају
испуњавати лица овлашћена за вршење послова на пловним објектима трговачке морнарице,
Службени гласник СРС бр. 23/83): а1 – а2 – а4 – а7 – а6 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – г
14.Ваздухопловни саобраћајни техничар (Здравствене критеријуме ускладити с Правилником
за вршење послова ваздухопловног и осталог стручног особља и посебним условима за
обављање лекарских прегледа ваздухопловног и осталог стручног особља које треба да
испуњавају здравствене организације удруженог рада, Службени лист СФРЈ бр. 81/89 и
Правилником о здравственим условима које мора да испуни летачко особље (YU JAR FCL 3),
Службени гласник РС бр. 61/06 и 16/09): а1 – а2 – а4 – а7 – а6 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – г
15.Техничар ПТТ саобраћаја: а1 – б – д1 – д2 – д3
16.Техничар унутрашњег транспорта: а1 – а2 – б – д1 – д2 – д3 – е
17.Транспортни комерцијалиста: а1 – б – д1 – д2 – д3

КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
27
18.Техничар за безбедност саобраћаја – оглед: а1 – а2 – б – д1 – д2 д3 – е
19.Техничар ваздушног саобраћаја – оглед: а1 – а2 – а4 – а7 – а6 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – г
20.Техничар ваздушног саобраћаја за безбедност – оглед:
а1 – а2 – а4 – а7 – а6 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – г
21.Техничар ваздушног саобраћаја за спасавање – оглед:
а1 – а2 – а4 – а7 – а6 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – г
За упис ученика у железничке образовне профиле (редни бројеви профила: 3, 4, 5, 10, 11, 12
и 18) лекарско уверење издаје се само у заводима за здравствену заштиту радника ЖТП-а у
Београду, Новом Саду и Нишу, од 7. маја до 22. јуна).
За упис ученика у образовне профиле под редним бројевима 2. и 7. лекарско уверење издаје
Завод за медицину рада.
За упис ученика у образовне профиле 20, 21. и 22. лекарско уверење издаје Дом здравља Нови
Београд – Диспанзер за медицину рада, Нови Београд, улица Омладинских бригада број 104.
K. ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
1.Посластичар #: а1 – а5 – д1 – д2 – д3 – ф – м
2. Трговац (продавац): а1 – б – д1 – д2 – д3 – е – ф
3. Аранжер у трговини: а1 – а4 – д1 – д2 – д3
4. Трговински техничар: а1 – б – д1 – д2 – д3
5. Туристички техничар: а1 – а2 – б – д1 – д2 – д3
6. Туристички техничар – оглед: а1 – а2 – б – д1 – д2 – д3
7.Конобар: а1 – а2 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – е – г
8. Кувар #: а1 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – е – г – м
9. Кулинарски техничар #: а1 – б – д1 – д2 – д3
10.Угоститељски техничар: а1 – б – д1 – д2 – д3
#Подразумева се нормално функциониосање чула укуса и мириса.
L. ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
1. Економски техничар: а1 – д1 – д3
2. Финансијски техничар: а1 – д1 – д3
3. Правни техничар: а1 – б – д1 – д3
4.Биротехничар: а1 – б – д1 – д3
5. Техничар обезбеђења: а1 – а2 – а4 – а7 – а6 – а8 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – е – г – х
6. Пословни администратор: а1 – б – д1 – д3
7. Техничар заштите од пожара: а1 – а2 – а7 – а6 – а8 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – е – г – х
8. Финансијски администратор: а1 – б – д1 – д3
9. Банкарски службеник: а1 – б – д1 – д3
10.Службеник осигурања – оглед: а1 – б – д1 – д3
11.Комерцијалиста – оглед: а1 – б – д1 – д3
M. ХИДРОМЕТЕОРОЛОГИЈА
1. Метеоролошки техничар: а1 – а2 – б – д1 – д3 – д2
2. Хидролошки техничар: а1 – а2 – ц1 – б – д1 – д3 – д2 – г – х
28
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
N. КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
1. Техничар дизајна графике: а1 – а5 – д1 – д3
2. Техничар дизајна амбалаже: а1 – а5 – д1 – д3
3. Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа: а1 – а5 – д1 – д3
4. Техничар дизајна текстила: а1 – а5 – д1 – д3
5. Техничар дизајна керамике: а1 – а5 – д1 – д3
6. Ликовни техничар: а1 – а2 – а5 – д1 – д3
7. Играч – класичан балет: а1 – а2 – а7 – а6 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – е – ф – г – х
8. Играч – модерна игра: а1 – а2 – а7 – а6 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – е – ф – г – х
9. Играч – народна игра: а1 – а2 – а6 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – е – ф – г
10.Музички извођач: а1 – б1 – д1 – д3
11.Музички сарадник: а1 – б1
12.Конзерватор културних добара:а1 – а2 – а5 – а6 – ц1 – д1 – д2 – д3 – е – ф – и – к – л – х – г – м
13.Ливац уметничких предмета: а3 – а6 – д1 – д2 – д3 – е – ф – г
14.Јувелир уметничких предмета: а1 – а5 – д1 – д3
15.Пластичар уметничких предмета: а1 – а5 – д1 – д3 – и – к – л – м
16.Стаклар уметничких предмета: а1 – а2 – а6 – а4 – ц1 – е – ф – х – к – г – д1 – д2 – д3
17.Гравер уметничких предмета: а1 – а5 – д1 – д3
18.Кујунџија: а1 – а4 – д1 – д3
19.Дрворезбар: а1 – а4 – д1 – д3
20.Клесар: а1 – а6 – д1 – д2 – д3 – е – ф
21.Стилски кројач: а1 – а5 – д1 – д2 – д3 – м
22.Фирмописац – калиграф: а1 – а5 – а6 – ц1 – д1 – д2 – д3 – г – м
23.Грнчар: а1 – а4 – ц1 – д1 – д2 – д3 – и – к – л – м
24.Дизајнер звука: а1 – б1 – д1 – д3
25.Техничар за рестаурацију и конзервацију – оглед:
а1 – а2 – а5 – а6 – ц1 – д1 – д2 – д3 – е – ф – и – к – л – х – г – м
O. ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
1. Медицинска сестра – техничар : а1 – а2 – б – д1 – д2 – д3 – м
2. Педијатријска сестра – техничар: а1 – а2 – б – д1 – д2 – д3 – м
3. Гинеколошко – акушерска сестра: а1 – а2 – б – д1 – д2 – д3 – м
4. Санитарно – еколошки техничар: а1 – а2 – б – ц1 – д1 – д2 – д3 – г
5. Физиотерапеутски техничар: а1 – а2 – б – д1 – д2 – д3 – м
6. Козметички техничар: а1 – а2 – б – д1 – д2 – д3 – м
7. Стоматолошка сестра – техничар: а1 – а2 – б – д1 – д2 – д3 – м
8. Зубни техничар: а1 – а4 – д1 – д3 – ф – м
9. Лабораторијски техничар: а1 – а4 – а6 – д1 – д2 – д3 – м
10.Фармацеутски техничар: а1 – а4 – д1 – д2 – д3 – и – м
11.Медицинска сестра – васпитач: а1 – а2 – б – д1 – д2 – д3 – м
12.Физиотерапеутски техничар оштећеног вида: б – д1 – д2 – д3 – е – ф
13.Медицинска сестра – техничар – оглед: а1 – а2 – б – д1 – д2 – д3 – м
14.Физиотерапеутски техничар – оглед: а1 – а2 – б – д1 – д2 – д3 – м
15.Козметички техничар – оглед: а1 – а2 – б – д1 – д2 – д3 – м
16.Фармацеутски техничар – оглед: а1 – а4 – д1 – д2 – д3 – и – м
17.Стоматолошка сестра – техничар – оглед: а1 – а2 – б – д1 – д2 – д3 – м
18.Лабораторијски техничар – оглед: а1 – а4 – а6 – д1 – д2 – д3 – м
19.Масерка – масер – оглед: а1 – а2 – б – д1 – д2 – д3 – м
20.Здравствена негoватељица – неговатељ – оглед: а1 – а2 – б – д1 – д2 – д3 – м

КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
29
P. ЛИЧНЕ УСЛУГЕ
1.
2.
3.
4.
Педикир – маникир: а1 – а4 – б – д1 – д3
Мушки фризер: а1 – а4 – б – д1 – д2 – д3 – м
Женски фризер: а1 – а4 – б – д1 – д2 – д3 – м
Сценски маскер – власуљар: а1 – а4 – д1 – д3 – м
R. ГИМНАЗИЈА
За упис у гимназију и образовне профиле за које то није предвиђено овим конкурсом
није потребно подносити потврду о испуњавању здравствених услова.
По обављеном прегледу кандидати ће добити лекарско уверење о здравственом стању, које ће
дати на увид при предавању листе жеља, а приложити при упису у средњу школу у коју ученик
буде распоређен.
Кандидати који конкуришу за упис у Железничко-техничку школу у Београду или образовне
профиле везано за железнички саобраћај обављају здравствени преглед у заводима за
здравствену заштиту радника ЖТП-а:
– у Београду: Савска 23, тел. 011/2686-155,
– у Новом Саду: Трг Царице Милице 10,
– у Нишу: Димитрија Туцовића 12.
9. НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТА ЗА УПИС
Учесници конкурса подносе школи следећа документа:
1) Пријаву за упис;
2) Уверење о положеном завршном испиту и оригинално сведочанство о завршеном
основном образовању и васпитању, односно оригинално сведочанство о завршеној
основној школи;
3) Извод из матичне књиге рођених (може бити старији од шест месеци);
4) Лекарско уверење о испуњавању здравствених услова, ако су они прописани за
образовни профил за који конкуришу.
30
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
10. ПРИЈЕМ УЧЕНИКА У УСТАНОВЕ ЗА СМЕШТАЈ И ИСХРАНУ
Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће, у току јуна 2013. године,
расписати конкурс за пријем ученика у установе за смештај и исхрану ученика (домове ученика) за
школску 2013/2014. годину. Право на смештај и исхрану у установи за смештај и исхрану ученика
имају редовни ученици, чије место пребивалишта није у седишту дома ученика.
Критеријуми за смештај ученика у домове биће детаљно прецизирани Конкурсом за
пријем ученика у домове.
СПИСАК УСТАНОВА ЗА СМЕШТАЈ И ИСХРАНУ УЧЕНИКА
Ред. бр.
Дом ученика средњих школа – Београд,
Хајдук Станкова бр. 2,
тел. 011/2423-248, 2424-959, 2411-834
интернет адреса: www.dombeograd. rs
1.

Смештајни
капацитети
Назив установе
а)
РЈ за смештај „Петар Драпшин” – Београд,
ул. Краља Петра бр. 83, тел. 011/2627-333
б)
РЈ за смештај „Змај” – Земун,
ул. Творничка бр. 2а, тел. 2193-608
в)
РЈ за смештај „Стеван Чоловић” – Београд,
ул. Хумска, бр. 8 тел. 2647-760
г)
РЈ за смештај „Алекса Дејовић” – Београд,
ул. Хајдук Станкова бр. 2, тел. 2404-234
д)
РЈ за смештај „Карађорђе” – Београд
ул. Радоја Домановића бр. 27,
тел. 2411-961
873 +200 (за дефицитарна занимања)
2.
Дом ученика средње железничке школе – Београд,
ул. Здравка Челара бр. 14,
тел. 011/2072-602 (604), 2072-606, 2750-868 ф.
интернет адреса: www.dom-ucenika.com
600
3.
Дом ученика средње ПТТ школе – Београд,
ул. Здравка Челара бр. 16,
тел. 011/3290-402, 3291-336, 3291-035 ф.
интернет адреса: www.dom-ucenika.com
e-mail: [email protected]
300
4.
Дом ученика средњих школа „Јелица Миловановић” – Београд,
ул. Крунска бр. 8, тел. 011/3231-272, 3231-165, 3304-808
интернет адреса: www.jelicamilovanovic.edu.rs
465
5.
Дом ученика средњих школа – Ниш,
ул. Косовке девојке бр. 6,
тел. 018/4575-833 ф. 4212-051, 4575-832
интернет адреса: www.domucenikasrednjihskolanis.info
309 +32 (ученика са тешкоћама у развоју)
6.
Дом ученика средњих школа „Младост” – Алексинац,
ул. Буцекова бр. 2,
тел. 018/804-736
e-mail: [email protected]
100
7.
Дом ученика средњих школа – Прокупље,
ул. Вука Караџића бр. 10,
тел. 027/334-066
e-mail: [email protected]
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
120 +20 (студената)
31
32
8.
Дом ученика средњих школа – Лесковац,
ул. Кајмакчаланска бр. 24,
тел. 016/242-172, 213-700
e-mail: [email protected]; [email protected]
130 + 120 (студената)
9.
Дом ученика средњих школа – Врање,
ул. Моше Пијаде бр. 41,
тел. 017/422-035, 411-692 ф.
e-mail: [email protected]
интернет адреса: www.domucenikavr.co.rs
160 + 120 (студената)
10.
Дом ученика средњих школа – Сурдулица
тел. 017/815-255, 812-012, 335-133 ф.
e-mail: [email protected]
интернет адреса: www.domsurdulica.org
100
11.
Дом ученика средњих школа – Босилеград
ул. Иво Лола Рибар бб, тел. 017/878-493
e-mail: [email protected] ; [email protected]
52
12.
Дом ученика средњих школа – Краљево,
ул. Карађорђева бр. 262,
тел. 036/352-663, 851-191, 352-964 дир.
e-mail: [email protected]
13.
Дом ученика средњих школа
„Пане Ђукић Лимар” – Крушевац,
Ћирила и Методија бр.11,
тел. 037/411-700, 411-770
e-mail: [email protected]
интернет адреса: www.internat-krusevac.org.rs
14.
Дом ученика средњих школа – Трстеник,
ул. Дамјана Максића бр. 2,
тел. 037/711-865
e-mail: [email protected]
интернет адреса: www.domucenikatrstenik.edu.rs
15.
Дом ученика средњих школа – Чачак,
ул. Учитељска бр. 8,
тел. 032/222-326, 348-180, 341-695
e-mail: [email protected]
интернет адреса: www.domucenika-cacak.rs
122
16.
Дом ученика средњих школа – Крагујевац,
ул. Саве Ковачевића бр. 23,
тел. 034/303-400, 303-401, 335-262 ф.
e-mail: [email protected]
интернет адреса: www.artem.edu.rs
341
17.
Дом ученика средњих школа „Јагодина” – Јагодина,
ул. Бранка Радичевића бр. 1,
тел. 035/221-323, 224-336 ф., 223-488
e-mail: [email protected]
18.
Дом ученика средњих школа – Ужице,
ул. Ужичка pепубликa бр.11б,
тел. 031/552-645, 554-199
e-mail: [email protected]
150
19.
Дом ученика средњих школа – Ивањица,
ул. Милинка Кушића бр. 112,
тел. 032/661-513
e-mail: [email protected]
интернет адреса: www.domucenika.edu.rs
62
313
+ 68 (студената)
+ 9 (по завршетку реконструкције)
115 + 5 (ученика са тешкоћама у развоју)
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
50 + 24 (студента)
225 +106 (студената)

20.
Дом ученика средњих школа – Зајечар,
ул. Скопљанска бб,
тел. 019/430-915, 430-914
e-mail: [email protected]
интернет адреса: www.internatza.znanje.info
260
21.
Дом ученика средњих школа – Књажевац,
ул. Капларова бр. 10,
тел. 019/733-142, 730-106,
e-mail: [email protected]
100
22.
Дом ученика средњих школа „Срећно” – Ћуприја,
ул. Милице Ценић бб,
тел. 035/8871-951 (950)
e-mail: [email protected]
23.
Дом ученика средњих школа „Бранково коло” – Нови Сад,
ул. Епископa Висарионa бр. 3,
тел. 021/528-263, 422-784
e-mail: [email protected]
интернет адреса: www.dombrankovokolo.co.rs
428
24.
Средњошколски дом – Нови Сад,
ул. Николајевска бр. 1, тел. 021/423-664
e-mail: [email protected]
интернет адреса: www.srednjoskolskidom.edu.rs
200
25.
Дом ученика средњих школа
„Ангелина Којић Гина” – Зрењанин,
ул. Цара Душана бр. 4, тел. 023/561-467
e-mail: [email protected]
интернет адреса: www.zrint.edu.rs
340
26.
Дом ученика средњих школа – Сремска Митровица,
ул. Планинска бр. 1,
тел. 022/631-722
e-mail: [email protected]
интернет адреса: www.domucenika-sm.edu.rs
190
27.
Дом ученика средњих школа – Суботица,
ул. Харамбашићева бр. 22,
тел. 024/555-510, 525-522
e-mail: [email protected]
интернет адреса: www.internatsu.edu.rs
464
28.
Дом ученика средњих школа
„Никола Војводић” – Кикинда,
ул. Бранка Вујина бр. 13, тел. 0230/923-864, 923-921
e-mail: [email protected]
29.
Дом ученика средњих школа – Сомбор,
ул. Стапарски пут бр. 1/А,
тел. 025/433-660, 433-670
e-mail: [email protected]
интернет адреса: www.domsombor.edu.rs
30.
Дом ученика средњих школа – Вршац,
ул. Стевана Немање бр. 9,
тел. 013/830-466, 838-011
e-mail: [email protected]
интернет адреса: www.internat-vrsac.edu.rs
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
100 +50 (студената)
225
160 +50 (студената)
33
ШКОЛЕ СА ДОМОМ
1.
Дом ученика Пољопривредне школе – Падинска Скела,
Панчевачки пут бр. 39
тел. 011/887-1858, 887-2391 ф.
e-mail: [email protected]
2.
Дом ученика Пољопривредне школе – Ваљево,
ул. Владике Николаја бр. 25,
тел. 014/221-557, 223-112
e-mail: [email protected]
интернет адреса: www.poljoprivrednaskola.edu.rs
3.
34
Дом ученика средње млекарске школе
„Др Обрен Пејић” – Пирот,
ул. Николе Пашића бр. 173,
тел. 010/322-300, 313-718, 311-258, 313-719
e-mail: [email protected]; [email protected]
100
+ 25 (за дефицитарна
занимања)
104
80 + 10 (студената)
4.
Гимназија „Вук Караџић” са домом – Бабушница,
ул. 7. јула бб,
тел. 010/385-026, 383-027
e-mail: [email protected]
интернет адреса: www.gimbab.edu.rs
34
5.
Специјална школа са домом ученика „Бубањ“ – Ниш,
ул. Бубањских хероја бр. 3
тел. 018/263-154, 263-801 ф.
e-mail: [email protected]
интернет адреса: www.skolabubanj.edu.rs
25
6.
Техничка школа са домом ученика „Милентије Поповић”
– Црна Трава, Милентија Поповића бб,
тел. 016/811-114, 811-621
e-mail: [email protected]
46
7.
Угоститељско-туристичка школа са домом ученика – Врњачка Бања,
Омладинске стазе бр. 6
тел. 036/611-632, 611-370, 611-379 ф.
e-mail: [email protected]
8.
Дом ученика средње школе за музичке таленте – Ћуприја,
ул. Милице Ценић бб,
тел. 035/8472-344, 8473-122
e-mail: [email protected]
интернет адреса: www.talenti.edu.rs
96
9.
Медицинска школа са домом ученика
„Сестре Нинковић” – Крагујевац,
ул. Радоја Домановића бр. 2,
тел. 034/370-201, 370-205 ф.
e-mail: [email protected]
135
10.
Дом ученика Пољопривредно-ветеринарске школе – Свилајнац,
ул. Краља Петра Првог бр. 64,
тел. 035/323-594, 312-177 ф.
e-mail: [email protected]
интернет адреса: www.poljvet-svil.edu.rs
11.
Дом ученика средње пољопривредне школе – Рековац,
Краља Петра I бр. 15
тел. 035/8710-048, 8710-049, 8411-134
e-mail: [email protected]
105
12.
Школа за децу оштећеног слуха и говора са домом ученика средње
„11. мај” – Јагодина, ул. Славке Ђурђевић бр. 8,
тел. 035/223-204, 240-166
e-mail: [email protected]
35
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
85 + 30 (студената)
370

13.
Школа са домом за ученике оштећеног слуха – Крагујевац,
ул. Старине Новака бр. 33, тел. 034/317-145
e-mail: [email protected]
50
14.
Дом ученика пољопривредне школе „Љубо Мићић”
– Пожега, ул. Болничка бр. 2
тел. 031/811-131, 3816-591
e-mail: [email protected]
125
15.
Дом школе за слушно оштећену децу „Миодраг Матић” – Ужице,
ул. Драгише Лапчевића бр. 1,
тел. 031/563-692, 563-690
e-mail: [email protected]
65
16.
Дом ученика Пољопривредно-ветеринарске школе „Рајко Боснић” –
Буково – Неготин, ул. Буковски пут бб
тел. 019/542-055, 548-755
e-mail: [email protected]
интернет адреса: www.bukovo.edu
100
17.
Пољопривредна школа са домом ученика „Соња Маринковић”
– Пожаревац, ул. Илије Бирчанина бр. 70,
дом: ул. Косте Стаменковића бб,
тел. 012/7515-461, 7516-416
e-mail: [email protected]
168
18.
Средња пољопривредна школа са домом ученика – Шабац,
ул. Војводе Путника бр. 58
тел. 015/344-583
e-mail: [email protected]
70
19.
Дом ученика пољопривредне школе – Футог,
ул. Царице Милице бр. 2, тел. 021/895-258
e-mail: [email protected]
интернет адреса: www.poljosko.nadlanu.com
190
20.
Гимназија са домом ученика „Петро Кузмјак” – Руски Крстур,
ул. Русинска бр. 63,
тел. 025/705-030,
e-mail: [email protected]
интернет адреса: www.petrokuzmjak.edu.rs
70
21.
Техничка школа са домом ученика – Апатин,
ул. Пригревачка бр. 72, тел. 025/772-731
e-mail: [email protected]
22.
Дом ученика средњих школа за слушно оштећена лица – Суботица,
ул. Франкопанска бр. 2, тел. 024/556-119, 527-449
e-mail: [email protected]
23.
Гимназија „Јан Колар” са домом ученика – Бачки Петровац,
ул. Фискултурна бр. 15
тел. 021/781-844
e-mail: [email protected]
24.
Гимназија са домом ученика за талентоване ученике „Бољаи” – Сента
ул. Поштанска бр. 18, тел. 024/816-666
e-mail: [email protected]_szenta.edu.rs
интернет адреса: www.bolyai_zenta.edu.rs
150
25.
Дом ученика средње медицинске школе
– Косовска Митровица, ул. Дрварска бр. 1,
тел. 028/425-158
e-mail: [email protected]
100
26.
Дом ученика техничке школе „Никола Тесла” – Костолац,
ул. Боже Димитријевића бб
тел. 012/241-841, 241-328
e-mail: [email protected]
интернет адреса: www.ts-kostolac.rs
53
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
120
120
80+5 (студената)
35
11. ДОДЕЛА УЧЕНИЧКИХ КРЕДИТА
За школовање ученика средњих школа за неко од дефицитарних занимања у
Републици Србији, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Србије додељиваће,
односно одобраваће, коришћење ученичког кредита у школској 2013/2014. години.
Конкурс за доделу ученичких кредита расписује Министарство просвете, науке и
технолошког развоја до почетка школске 2013/2014. године. Додела ученичких кредита врши се на
основу Конкурса и Закона о ученичком и студентском стандарду.
12. ДОДЕЛА УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА
Конкурс за доделу ученичких стипендија расписује Министарство просвете, науке
и технолошког развоја до почетка школске 2013/2014. године. Додела ученичких стипендија врши
се на основу Конкурса и Закона о ученичком и студентском стандарду.
13. ОГЛЕДНА ОДЕЉЕЊА
Унапређивање квалитета и осавремењавање образовно-васпитног рада, увођење
нових садржаја програма образовања и васпитања, организационих новина или начина финансирања
– могу се пре увођења проверавати огледом.
У једном броју средњих школа биће настављено праћење образовно-васпитног
рада у појединим образовним профилима – огледима.
36
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
14. УПУТСТВО ЗА ТУМАЧЕЊЕ ОСНОВНОГ ДЕЛА КОНКУРСА
У наредном делу Конкурса се даје преглед свих средњих школа у Републици Србији
које ће уписивати ученике у ПРВИ РАЗРЕД за школску 2013/2014. годину. Ради лакшег сналажења,
школе су разврстане по окрузима и општинама, а поред назива наведени су њихове адресе и
телефони.
За сваку школу, у оквиру подручја рада, наведени су називи образовних профила у
које ће школе уписивати ученике. Поред назива образовног профила арапском цифром је уписан
број ученика који ће школа примити у тај профил.
Образовни профили у школама за ученике са сметњама у развоју за које школовање
траје једну годину означени су са „1 год.”, за које траје две године означени су са „2 год.”, а за које
траје три године означени су са „3 год.”
Код средњих школа које организују наставу на језицима националних мањина то је
посебно назначено.
Код матичне средње школе дата је информација у којој школи и у коме месту та
школа има делатност школе ван седишта.
Код средњих школа које имају веб-сајт или и-мејл они су дати испод назива и имена
школе.
Места предвиђена за упис у први разред ванредних ученика која се односе на упис
кандидата старијих од седамнаест година (рођени пре 31. августа 1996. године) налазе се у загради
поред образовног профила за који је планиран упис кандидата у школској 2013/2014. години.
Образовни профили у стручним школама и смерови гимназије и тип гимназије
шифрирани су на следећи начин:
Знак по реду
Значење
Први и други
Округ
Трећи и четврти
Општина
Пети
Тип школе (G – гимназија, S – стручна школа)
Шести
Број школе по редоследу у општини
Седми
Дужина трајања образовања
(3 – трогодишњи, 4 – четворогодишњи)
Осми
Подручје рада
Девети и десети
Број образовног профила, смера или типа гимназије
Једанаести
Језик на коме се изводи настава
(S – српски, М – мађарски, U – русински, L –словачки, Р –
румунски, А – албански, H - хрватски, B – бугарски)
(Е – енгески, F – француски, N – немачки, I – италијански, R –
руски)
Образовни профили у школама у којима се полаже пријемни испит (осим Спортске
гимназије и одељења у којима се део наставе остварује на страном језику) и школама за децу са
сметњама у развоју нису шифрирани.
Уколико се после другог круга распоређивања не распореди довољан број ученика за
упис у неки образовни профил или смер гимназије да би се могло формирати одељење,
окружна комисија за упис ученика распоређиваће те ученике у друге образовне профиле
или смерове гимназије у којима има места за упис и може се формирати одељење.

КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
37
38
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
1. СЕВЕРНОБАНАТСКИ ОКРУГ
БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА.
ОПШТИНА АДА
1. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
24430 АДА, МОШЕ ПИЈАДЕ 47, ТЕЛ: 024/853-034
e-mail: [email protected]
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
SNAD SA 4D06M . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . .
SNAD SA 3D31M . . . .МЕТАЛОГЛОДАЧ НУМЕРИЧКИ УПРАВЉАНИХ МАШИНА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SNAD SA 3D20M . . . .АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SNAD SA 4D13M . . . .ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /2/.
15 /2/.
15 /2/.
30 . . .
.
.
.
.
. . . . . .
3 ГОД..
3 ГОД..
. . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
МАЂАРСКИ
МАЂАРСКИ
МАЂАРСКИ
МАЂАРСКИ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
SNAD SA 4E24S . . . .АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
SNAD SA 4E08M . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /2/. . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
SNAD SA 4H02M . . . .ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ВИСОКОГРАДЊУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
ОПШТИНА КИКИНДА
1. ГИМНАЗИЈА „ДУШАН ВАСИЉЕВ”
23300 КИКИНДА, ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 7, ТЕЛ: 0230/22-557
e-mail: [email protected]
ГИМНАЗИЈА
SNKI GA 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SNKI GA 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
SNKI GA 4R05S . . . .ИНФОРМАТИЧКИ СМЕР – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
23300 КИКИНДА, ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 7, ТЕЛ: 0230/22-023
e-mail: [email protected]
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
SNKI SB 4L10S . . . .ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SNKI SB 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SNKI SB 4L13S . . . .КОМЕРЦИЈАЛИСТА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SNKI SB 4L07S . . . .ТЕХНИЧАР ОБЕЗБЕЂЕЊА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
SNKI SB 3K06S . . . .ТРГОВАЦ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
30
30
24
30
3. СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”
23300 КИКИНДА, СВЕТОСАВСКА 57, ТЕЛ:О230/22-056
e-mail: [email protected]
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
SNKI SC 4F34S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
SNKI SC 4A12S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА БИОТЕХНОЛОГИЈУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SNKI SC 4A10S . . . .ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
SNKI SC 4H26S . . . .АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
SNKI SC 4O05S . . . .МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
СЕВЕРНОБАНАТСКИ ОКРУГ
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
39
4. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
23300 КИКИНДА, СВЕТОСАВСКА 55, ТЕЛ:О230/22-275
e-mail: [email protected]
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
SNKI SD 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . .
SNKI SD 4D13S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SNKI SD 3D20S . . . .АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SNKI SD 3D24S . . . .ЗАВАРИВАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 /5/
30 /5/
15 /5/. . 3 ГОД.
15 . . . . 3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
SNKI SD 4E08S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SNKI SD 4E21S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ НА ВОЗИЛИМА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . .
SNKI SD 4E11S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SNKI SD 3E18S . . . .ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SNKI SD 3E17S . . . .ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂЕЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . .
30
20
30 /5/
15 /5/. . 3 ГОД.
15 . . . . 3 ГОД.
САОБРАЋАЈ
SNKI SD 4I01S . . . .ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
SNKI SD 3I11S . . . .ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/. . 3 ГОД.
ОПШТИНА КАЊИЖА
1. ПОЉОПРИВРЕДНО-ТЕХНИЧКИ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР „БЕСЕДЕШ ЈОЖЕФ”
24420 KAЊИЖА, ШИРОКА 70, ТЕЛ: 024/874-085, 874-550
e-mail: [email protected]
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
SNKA SA 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . .
SNKA SA 4D06M . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . .
SNKA SA 3D20M . . . .АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SNKA SA 3D36M . . . .МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
SNKA SA 4A07M . . . .ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SNKA SA 4A03M . . . .ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SNKA SA 3A15M . . . .РУКОВАЛАЦ – МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . SNKA SA 4A05M . . . .ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 /5/
30 /5/. . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
15 /5/. . 3 ГОД.. . . МАЂАРСКИ
15 /5/. . 3 ГОД.. . . МАЂАРСКИ
30 /5/. .
30 /10/.
30 /5/. .
30 /5/. .
. . . . . .
. . . . . .
3 ГОД..
. . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
МАЂАРСКИ
МАЂАРСКИ
МАЂАРСКИ
МАЂАРСКИ
ОПШТИНА НОВИ КНЕЖЕВАЦ
1.ГИМНАЗИЈА
23330 НОВИ КНЕЖЕВАЦ, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ КАРАЂОРЂЕВИЋА 11, ТЕЛ:0230/83-467
e-mail: [email protected]
ГИМНАЗИЈА
SNNK GA 4R05M . . . .ИНФОРМАТИЧКИ СМЕР – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
SNNK GA 4R03S . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2. СРЕДЊА ШКОЛА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
23330 НОВИ КНЕЖЕВАЦ, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ КАРАЂОРЂЕВИЋА 11, ТЕЛ:0230/81-434
e-mail: [email protected]
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
SNNK SB 3D20S . . . .АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
SNNK SB 3D36S . . . .МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
САОБРАЋАЈ
SNNK SB 3I11M . . . .ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/. . 3 ГОД.. . . МАЂАРСКИ
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
SNNK SB 3K08M . . . .КУВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SNNK SB 3K08S . . . .КУВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SNNK SB 3K07M . . . .КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SNNK SB 3K07S . . . .КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
15 . . .
15 /5/.
15 . . .
15 /5/.
.
.
.
.
3 ГОД.. . . МАЂАРСКИ
3 ГОД.
3 ГОД.. . . МАЂАРСКИ
3 ГОД.
СЕВЕРНОБАНАТСКИ ОКРУГ
ОПШТИНА СЕНТА
1. СЕНЋАНСКА ГИМНАЗИЈА
24400 СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 12, ТЕЛ: 024/811-751
e-mail: [email protected]
ГИМНАЗИЈА
SNSE GA 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SNSE GA 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР – ЕНГЛЕСКИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SNSE GA 4R03S . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SNSE GA 4R03M . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SNSE GA 4R01M . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SNSE GA 4R04M . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР – ЕНГЛЕСКИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
15
30
30 . . . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
30 . . . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
15 . . . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
2. ГИМНАЗИЈА СА ДОМОМ УЧЕНИКА ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ „БОЉАИ”
24400 СЕНТА, ПОШТАНСКА 18, ТЕЛ: 024/816-666, (КАПАЦИТЕТ ДОМА 62)
e-mail: [email protected]_szenta.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
. . . . . . . . . . . . . . ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У МАТЕМАТИЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . ЛИКОВНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
3. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА СРЕДЊА ШКОЛA
24400 СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 12, ТЕЛ: 024/814-198
e-mail: [email protected]
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
SNSE SC 4L09S . . . .ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР. . . .
SNSE SC 4L10S . . . .ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР .
SNSE SC 4L09M . . . .ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР. . . .
SNSE SC 4L10M . . . .ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР .
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
SNSE SC 3K06M . . . .ТРГОВАЦ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/. . 3 ГОД.. . . МАЂАРСКИ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
30
30
30 . . . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
30 . . . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
4. СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
24400 СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 12, ТЕЛ: 024/817-177
e-mail: [email protected]
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
SNSE SD 4O05S . . . .МЕДИЦИНСКА СЕСТРА –ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SNSE SD 4O05M . . . .МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
SNSE SD 4O09M . . . .ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
ОПШТИНА ЧОКА
1. ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА СРЕДЊА ШКОЛА
23320 ЧОКА, МОШЕ ПИЈАДЕ 28, ТЕЛ: 0230/71-056
e-mail: [email protected]
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
SNCO SA 4F34S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SNCO SA 4FO2M . . . .ХЕМИЈСКИ ЛАБОРАНТ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
SNCO SA 4F35M . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ. . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
SNCO SA 3P04S . . . .МУШКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SNCO SA 3P02S . . . .ЖЕНСКИ ФРИЗЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SNCO SA 3P04M . . . .МУШКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SNCO SA 3P02M . . . .ЖЕНСКИ ФРИЗЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
СЕВЕРНОБАНАТСКИ ОКРУГ
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
15 /5/.
15 /5/.
15 /5/.
15 /5/.
.
.
.
.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.. . . МАЂАРСКИ
3 ГОД.. . . МАЂАРСКИ
41
2. СРЕДЊOБАНАТСКИ ОКРУГ
БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА.
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
1. ЗРЕЊАНИНСКА ГИМНАЗИЈА
23000 ЗРЕЊАНИН, ГИМНАЗИЈСКА 2, ТЕЛ: 023/566-022
e-mail: [email protected]
ГИМНАЗИЈА
SRZR GA 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
SRZR GA 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
SRZR GA 4R03M . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
SRZR GA 4R03S . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
2. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА „ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ”
23000 ЗРЕЊАНИН, СКЕРЛИЋЕВА ББ, ТЕЛ: 023/561-584
e-mail: [email protected]
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
SRZR SB 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SRZR SB 4L05S . . . .ПРАВНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SRZR SB 4L09S . . . .ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SRZR SB 4L10S . . . .ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
SRZR SB 4K05S . . . .ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SRZR SB 3K08S . . . .КУВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SRZR SB 3K07S . . . .КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SRZR SB 3K06S . . . .ТРГОВАЦ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 /5/
30 /5/
30
30
30 /5/
30 . . . . 3 ГОД.
30 . . . . 3 ГОД.
30 . . . . 3 ГОД.
3. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
23000 ЗРЕЊАНИН, НОВОСАДСКА ББ, ТЕЛ: 023/561-413
e-mail: [email protected]
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
SRZR SC 4O05S . . . .МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SRZR SC 4O05M . . . .МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SRZR SC 4O16S . . . .ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SRZR SC 4O01S . . . .ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКА СЕСТРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
30 . . . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
20
30
4. СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
23000 ЗРЕЊАНИН, НАРОДНОГ ФРОНТА 3, ТЕЛ: 023/562-519
e-mail: [email protected]
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
SRZR SD 4A07S . . . .ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SRZR SD 4A03S . . . .ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SRZR SD 4A05S . . . .ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SRZR SD 3A15S . . . .РУКОВАЛАЦ – МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА
SRZR SD 4B01S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ПЕЈЗАЖНУ АРХИТЕКТУРУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
30 /5/
30 /5/
30 /5/
30 /5/. . 3 ГОД.
5. ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА И ТЕКСТИЛНА ШКОЛА „УРОШ ПРЕДИЋ”
23000 ЗРЕЊАНИН, СТЕВИЦЕ ЈОВАНОВИЋА 46, ТЕЛ: 023/561-723
e-mail: [email protected]
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
SRZR SE 4A10S . . . .ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SRZR SE 4A12S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА БИОТЕХНОЛОГИЈУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SRZR SE 3A23S . . . .ПЕКАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SRZR SE 3A26S . . . .ПРЕРАЂИВАЧ МЛЕКА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
30 /5/
30
15 /5/. . 3 ГОД.
15 /5/. . 3 ГОД.
СРЕДЊOБАНАТСКИ ОКРУГ
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
SRZR SE 4G03S . . . .TЕХНИЧАР – МОДЕЛАР ОДЕЋЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
SRZR SE 3G17 S . . . МОДНИ КРОЈАЧ – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 /5/. . 3 ГОД.
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
SRZR SE 4F35S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ. . . . . . . . . . . . . . . 30
SRZR SE 4F34S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
6. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”
23000 ЗРЕЊАНИН, НАРОДНОГ ФРОНТА 1, ТЕЛ: 023/536-872
e-mail: [email protected]
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
SRZR SF 4E02S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР АУТОМАТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SRZR SF 4E02M . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР АУТОМАТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SRZR SF 4E04S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SRZR SF 4E08S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SRZR SF 4E03S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОНИКЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SRZR SF 3E15S . . . .ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SRZR SF 3E22S . . . .ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SRZR SF 3E17S . . . .ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . SRZR SF 3E17M . . . .ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
SRZR SF 4H26S . . . .АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
SRZR SF 4H02S . . . .ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ВИСОКОГРАДЊУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
30
30 . . .
30
30
30
10 /5/.
10 . . .
10 /5/.
30 . . .
. . . . . . . . . МАЂАРСКИ
.
.
.
.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.. . . МАЂАРСКИ
7. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
23000 ЗРЕЊАНИН, СТЕВИЦЕ ЈОВАНОВИЋА 50, ТЕЛ: 023/561-277
e-mail: [email protected]
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
SRZR SG 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . .
SRZR SG 4D13S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SRZR SG 4D08S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SRZR SG 3D20S . . . .АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SRZR SG 3D21S . . . .БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
30
30
15 . . . . 3 ГОД.
15 . . . . 3 ГОД.
САОБРАЋАЈ
SRZR SG 4I01S . . . .ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
SRZR SG 3I11S . . . .ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . 3 ГОД.
8. МУЗИЧКА ШКОЛА „ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”
23000 ЗРЕЊАНИН, ТРГ СЛОБОДЕ 7, ТЕЛ: 023/561-104
e-mail: [email protected]
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 /2/
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ САРАДНИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 /2/
. . . . . . . . . . . . . . ДИЗАЈНЕР ЗВУКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 /2/
9. ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА „9. МАЈ”
23000 ЗРЕЊАНИН, НАРОДНЕ ОМЛАДИНЕ 16, ТЕЛ: 023/589-021, 589-020
e-mail: [email protected]
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
. . . . . . . . . . . . . . ЈЕДНОГОДИШЊЕ ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
. . . . . . . . . . . . . . БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . 3 ГОД.
. . . . . . . . . . . . . . АУТОЛИМАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . . . . 3 ГОД.
. . . . . . . . . . . . . . ЕЛЕКТРОЗАВАРИВАЧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . 3 ГОД.
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
. . . . . . . . . . . . . . КОНФЕКЦИЈСКИ ШИВАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . 3 ГОД.
. . . . . . . . . . . . . . ШИВАЧ ОБУЋЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . 3 ГОД.
СРЕДЊOБАНАТСКИ ОКРУГ
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
43
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
. . . . . . . . . . . . . . ПРИПРЕМАЧ НАМИРНИЦА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 2 ГОД.
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
1. СРЕДЊА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ”
23220 СРПСКА ЦРЊА, БОРИСА КИДРИЧА 63, ТЕЛ: 023/811-041
e-mail: [email protected]
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
SRNC SA 3K06S . . . .ТРГОВАЦ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . 3 ГОД.
ГИМНАЗИЈА
SRNC SA 4R03S . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
SRNC SA 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
1. СРЕДЊА ШКОЛА
23272 НОВИ БЕЧЕЈ, МАРШАЛА ТИТА 5, ТЕЛ: 023/771-077
e-mail: [email protected]
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
SRNB SA 3D20S . . . .АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 3 ГОД.
SRNB SA 3D39S . . . .МЕХАНИЧАР ПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 3 ГОД.
SRNB SA 3D21S . . . .БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
SRNB SA 4E26S . . . .ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
SRNB SA 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ГИМНАЗИЈА
SRNB SA 4R03S . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
SRNB SA 4G14S . . . .ДИЗАЈНЕР ОДЕЋЕ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ОПШТИНА СЕЧАЊ
1. СРЕДЊА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
23240 СЕЧАЊ, ГИМНАЗИЈСКА 2, ТЕЛ: 023/841-035
e-mail: [email protected]
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
SRSE SA 3D20S . . . .АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/. . 3 ГОД.
SRSE SA 3D39S . . . .МЕХАНИЧАР ПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
SRSE SA 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ГИМНАЗИЈА
44
SRSE SA 4R03S . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
СРЕДЊOБАНАТСКИ ОКРУГ
3. ЈУЖНОБАНАТСКИ ОКРУГ
БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА.
ОПШТИНА АЛИБУНАР
1. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
26310 АЛИБУНАР, ВУКА КАРАЏИЋА 2, ТЕЛ: 013/641-036
e-mail: [email protected]
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
JNAL SA 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 /10/
JNAL SA 4L10S . . . .ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JNAL SA 4L01R . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . РУМУНСКИ
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
JNAL SA 4K05S . . . .ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ОПШТИНА БЕЛА ЦРКВА
1. БЕЛОЦРКВАНСКА ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА
26340 БЕЛА ЦРКВА, ЈОВАНА ЦВИЈИЋА 11, ТЕЛ: 013/853-475
e-mail: [email protected]
ГИМНАЗИЈА
JNBC GA 4R03S . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
JNBC SA 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „САВА МУНЋАН”
26340 БЕЛА ЦРКВА, ЈОВАНА ЦВИЈИЋА 7, ТЕЛ: 013/851-178
e-mail: [email protected]
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
JNBC SB 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . 30
JNBC SB 3D20S . . . .АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /2/. . 3 ГОД.
JNBC SB 3D36S . . . .МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
САОБРАЋАЈ
JNBC SB 4I01S . . . .ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
JNBC SB 4K05S . . . .ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЛИЧНЕ УСЛУГЕ
JNBC SB 3P02S . . . .ЖЕНСКИ ФРИЗЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
JNBC SB 3P04S . . . .МУШКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ОПШТИНА ВРШАЦ
1. ГИМНАЗИЈА „БОРИСЛАВ ПЕТРОВ БРАЦА”
26300 ВРШАЦ, МИХАЈЛА ПУПИНА 1, ТЕЛ: 013/836-448
e-mail: [email protected]
ГИМНАЗИЈА
JNVR GA 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
JNVR GA 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
JNVR GA 4R03R . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . РУМУНСКИ
ЈУЖНОБАНАТСКИ ОКРУГ
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
45
2. ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА „ВРШАЦ”
26300 ВРШАЦ, АРХИТЕКТЕ БРАШОВАНА 1, ТЕЛ: 013/805-059, 805-058
e-mail: [email protected]
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
JNVR SB 4A03S . . . .ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JNVR SB 4A09S . . . .ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JNVR SB 3A28S . . . .МЕСАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JNVR SB 3A23S . . . .ПЕКАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
JNVR SB 4K05S . . . .ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
JNVR SB 3K08S . . . .КУВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/. . 3 ГОД.
30 /5/
30 /5/
15 /5/. . 3 ГОД.
15 /5/. . 3 ГОД.
3. ХЕМИЈСКО – МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
26300 ВРШАЦ, СТЕРИЈИНА 113, ТЕЛ: 013/830-292
e-mail: [email protected]
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
JNVR SC 4F02S . . . .ХЕМИЈСКИ ЛАБОРАНТ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JNVR SC 4F31S . . . .TEХНИЧАР ЗА КОЗМЕТИЧКУ ТЕХНОЛОГИЈУ – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JNVR SC 4F03S . . . .ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JNVR SC 4F35S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ. . . . . . . . . . . . . . . JNVR SC 4F34S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
JNVR SC 4O05S . . . .МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JNVR SC 4O09S . . . .ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
30
20
30
30
30
4. ШКОЛСКИ ЦЕНТАР „НИКОЛА ТЕСЛА”
26300 ВРШАЦ, СТЕРИЈИНА 40-44, ТЕЛ: 013/830-668
e-mail: [email protected]
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
JNVR SD 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . .
JNVR SD 4D12S . . . .ТЕХНИЧАР МАШИНСКЕ ЕНЕРГЕТИКЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JNVR SD 3D20S . . . .АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JNVR SD 3D42S . . . .МЕХАНИЧАР УРЕЂАЈА ЗА МЕРЕЊЕ И РЕГУЛАЦИЈУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
30
15 . . . . 3 ГОД.
15 . . . . 3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
JNVR SD 4E02S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР АУТОМАТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JNVR SD 4E08S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JNVR SD 3Е16S . . . .ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА МАШИНЕ И ОПРЕМУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JNVR SD 3Е17S . . . .ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
JNVR SD 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
30
30
15 . . . . 3 ГОД.
15 . . . . 3 ГОД.
5. МУЗИЧКА ШКОЛА „ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”
26300 ВРШАЦ, ТРГ ПОБЕДЕ 4, ТЕЛ: 013/834-581, 834-967
e-mail: [email protected]
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ – ЏЕЗ МУЗИКА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
6. ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „ЈЕЛЕНА ВАРЈAШКИ”
26300 ВРШАЦ, ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 22, ТЕЛ: 013/839-832
e-mail: [email protected]
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
. . . . . . . . . . . . . . ЈЕДНОГОДИШЊЕ ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
. . . . . . . . . . . . . . ПОМОЋНИК АУТОЛАКИРЕРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . 3 ГОД.
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
. . . . . . . . . . . . . . ЖЕНСКИ ФРИЗЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . 3 ГОД.
. . . . . . . . . . . . . . МУШКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . 3 ГОД.
46
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
ЈУЖНОБАНАТСКИ ОКРУГ
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
. . . . . . . . . . . . . . ШИВАЧ ТЕКСТИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . 3 ГОД.
ОПШТИНА КОВАЧИЦА
1. ГИМНАЗИЈА „МИХАЈЛО ПУПИН”
26210 КОВАЧИЦА, НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 57, ТЕЛ: 013/661-180
e-mail: [email protected]
ГИМНАЗИЈА
JNKV GA 4R03S . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
JNKV GA 4R03L . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . СЛОВАЧКИ
ОПШТИНА КОВИН
1. ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
26220 КОВИН, ЦАРА ЛАЗАРА 197, ТЕЛ: 013/742-300
e-mail: [email protected]
ГИМНАЗИЈА
JNKO GA 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JNKO GA 4R03S . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
JNKO SA 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JNKO SA 4L09S . . . .ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2. СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „ВАСА ПЕЛАГИЋ”
26220 КОВИН, ЦАРА ЛАЗАРА 261, ТЕЛ: 013/742-200
e-mail: [email protected]
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
JNKO SB 4A05S . . . .ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
JNKO SB 3A14S . . . .РУКОВАЛАЦ – МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/. . 3 ГОД.
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
JNKO SB 4K05S . . . .ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
JNKO SB 3K07S . . . .КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/. . 3 ГОД.
JNKO SB 3K08S . . . .КУВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/. . 3 ГОД.
ОПШТИНА ПАНЧЕВО
1. ГИМНАЗИЈА „УРОШ ПРЕДИЋ”
26000 ПАНЧЕВО, ИГЊАТА БАРАЈЕВЦА 5, ТЕЛ: 013/301-120
e-mail: [email protected]
ГИМНАЗИЈА
JNPA GA 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
JNPA GA 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
2. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА „ПАЈА МАРГАНОВИЋ”
26000 ПАНЧЕВО, ОСЛОБОЂЕЊА 25, ТЕЛ: 013/314-349
e-mail: [email protected]
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
JNPA SB 4L10S . . . .ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JNPA SB 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JNPA SB 4L13S . . . .КОМЕРЦИЈАЛИСТА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JNPA SB 4L05S . . . .ПРАВНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JNPA SB 4L02S . . . .ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
JNPA SB 4K02S . . . .ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JNPA SB 3K08S . . . .КУВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JNPA SB 3K09S . . . .ПОСЛАСТИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JNPA SB 3K07S . . . .КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ЈУЖНОБАНАТСКИ ОКРУГ
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
30 /10/
30 /10/
24
30 /10/
30
30 /10/
15 /10/. 3 ГОД.
30 /10/. 3 ГОД.
15 /10/. 3 ГОД.
47
3. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ”
26000 ПАНЧЕВО, ПАСТЕРОВА 2, ТЕЛ: 013/2511-772
e-mail: [email protected]
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
JNPA SC 4O05S . . . .МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
JNPA SC 3O20S . . . .ЗДРАВСТВЕНА НЕГОВАТЕЉИЦА – НЕГОВАТЕЉ – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . . . 3 ГОД.
4. ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА „ЈОСИФ ПАНЧИЋ”
26000 ПАНЧЕВО, НОВОСЕЉАНСКИ ПУТ 31, ТЕЛ: 013/370-240
e-mail: [email protected]
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
JNPA SD 4A07S . . . .ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JNPA SD 4A03S . . . .ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JNPA SD 4A04S . . . .ТЕХНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JNPA SD 4A05S . . . .ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JNPA SD 3A15S . . . .РУКОВАЛАЦ – МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . JNPA SD 3A19S . . . .ЦВЕЋАР – ВРТЛАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
30 /5/
30 /5/
30 /5/
15 /5/. . 3 ГОД.
15 /5/. . 3 ГОД.
5. МАШИНСКА ШКОЛА „ПАНЧЕВО”
26000 ПАНЧЕВО, БРАЋЕ ЈОВАНОВИЋА 103, ТЕЛ: 013/316-396
e-mail: [email protected]
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
JNPA SE 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . .
JNPA SE 4D13S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JNPA SE 4D08S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JNPA SE 3D20S . . . .АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JNPA SE 3D50S . . . .ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 /5/
30
30 /5/
30 /5/. . 3 ГОД.
20 . . . . 3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
JNPA SE 4Е26S . . . .ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
САОБРАЋАЈ
JNPA SE 4I01S . . . .ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
JNPA SE 3I11S . . . .ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/. . 3 ГОД.
6. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”
26000 ПАНЧЕВО, МАКСИМА ГОРКОГ 7, ТЕЛ: 013/2352-615
e-mail: [email protected]
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
JNPA SF 4E27S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JNPA SF 4E40S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . JNPA SF 4E25S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JNPA SF 4E23S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ УПРАВЉАЊА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JNPA SF 3E15S . . . .ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JNPA SF 3Е17S . . . .ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . JNPA SF 3Е24S . . . .АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
30
24
30 /5/
15 . . . . 3 ГОД.
15 . . . . 3 ГОД.
20
7. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „23. МАЈ”
26000 ПАНЧЕВО, БРАЋЕ ЈОВАНОВИЋА 89, ТЕЛ: 013/318-977
e-mail: [email protected]
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
JNPA SG 4F03S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ. . . . . . . . . . . . . . . 30 /2/
JNPA SG 4F34S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /2/
JNPA SG 4F13S . . . .ТЕХНИЧАР ПРИПРЕМЕ ГРАФИЧКЕ ПРОИЗВОДЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /2/
МЕТАЛУРГИЈА
JNPA SG 4C25S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА РЕЦИКЛАЖУ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
JNPA SG 4A10S . . . .ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JNPA SG 4A12S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА БИОТЕХНОЛОГИЈУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /2/
JNPA SG 3A27S . . . .ПРОИЗВОЂАЧ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /3/. . 3 ГОД.
48
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
ЈУЖНОБАНАТСКИ ОКРУГ
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
JNPA SG 4H26S . . . .АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
JNPA SG 4H23S . . . .ГЕОДЕТСКИ ТЕХНИЧАР – ГЕОМЕТАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
JNBC SG 3P02S . . . .ЖЕНСКИ ФРИЗЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/. . 3 ГОД.
JNBC SG 3P04S . . . .МУШКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/. . 3 ГОД.
8. МУЗИЧКА ШКОЛА „ЈОВАН БАНДУР”
26000 ПАНЧЕВО, ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 3, ТЕЛ: 013/345-976
e-mail: jbandur@panet.rs
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 /5/
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ САРАДНИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 /5/
9. БАЛЕТСКА ШКОЛА „ДИМИТРИЈЕ ПАРЛИЋ”
26000 ПАНЧЕВО, ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 25, ТЕЛ: 013/351-649
e-mail: dimitrijeparlic@open.telekom.rs
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . ИГРАЧ – КЛАСИЧАН БАЛЕТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
. . . . . . . . . . . . . . ИГРАЧ – САВРЕМЕНА ИГРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
10.ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „МАРА МАНДИЋ”
26000 ПАНЧЕВО, ЦАРА ДУШАНА 34, ТЕЛ:013/353-284
e-mail: info@maramandic.edu.rs
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
. . . . . . . . . . . . . . ЈЕДНОГОДИШЊЕ ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
. . . . . . . . . . . . . . ПОМОЋНИ ОБРАЂИВАЧ ЛИМА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . . . . 2 ГОД.
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
. . . . . . . . . . . . . . ШИВАЧ ТЕКСТИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 2 ГОД.
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
. . . . . . . . . . . . . . ЦВЕЋАР – ВРТЛАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 2 ГОД.
ЈУЖНОБАНАТСКИ ОКРУГ
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
49
4. СЕВЕРНОБАЧКИ ОКРУГ
БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА.
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
1. ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
24300 БАЧКА ТОПОЛА, ТРГ ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 12, ТЕЛ: 024/711-934
e-mail: gimnazijabt@open.telekom.rs
ГИМНАЗИЈА
SBBT GA 4R03S . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SBBT GA 4R03M . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
SBBT SA 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SBBT SA 4L01M . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
2. ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
24300 БАЧКА ТОПОЛА, СУБОТИЧКИ ПУТ ББ, ТЕЛ: 024/711-234
e-mail: poljoskola@tippnet.rs
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
SBBT SB 4A07M . . . .ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBBT SB 4A07S . . . .ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBBT SB 4A03M . . . .ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SBBT SB 4A03S . . . .ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SBBT SB 4A10M . . . .ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBBT SB 4A10S . . . .ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBBT SB 3A15M . . . .РУКОВАЛАЦ-МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . .
30
30 . . .
30
30 . . .
30
30 /3/.
. . . . . . . . . МАЂАРСКИ
. . . . . . . . . МАЂАРСКИ
. . . . . . . . . МАЂАРСКИ
. 3 ГОД.. . . МАЂАРСКИ
3. СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ШИНКОВИЋ ЈОЖЕФ”
24300 БАЧКА ТОПОЛА, ТРГ ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 10, ТЕЛ: 024/714-434
e-mail: sinjo@stcable.net
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
SBBT SC 4D08M . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
SBBT SC 3P02S . . . .ЖЕНСКИ ФРИЗЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/. . 3 ГОД.
SBBT SC 3P03S . . . .МАНИКИР-ПЕДИКИР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
SBBT SC 4Е08M . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
SBBT SC 3H16M . . . .КЕРАМИЧАР – ТЕРАЦЕР – ПЕЋАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.. . . МАЂАРСКИ
SBBT SC 3H12M . . . .ДЕКОРАТЕР ЗИДНИХ ПОВРШИНА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /2/. . 3 ГОД.. . . МАЂАРСКИ
ОПШТИНА СУБОТИЦА
1. ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
24000 СУБОТИЦА, ПЕТЕФИ ШАНДОРА 1, ТЕЛ: 024/552-820
e-mail: gimnazij@yunord.net
ГИМНАЗИЈА
50
SBSU GA 4R01M . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 .
SBSU GA 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
SBSU GA 4R04M . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 .
SBSU GA 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
SBSU GA 4R03H . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 .
SBSU GA 4R03M . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 .
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
. . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
. . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
. . . . . . . . . . . . ХРВАТСКИ
. . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
СЕВЕРНОБАЧКИ ОКРУГ
2. ГИМНАЗИЈА ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ „ДЕЖЕ КОСТОЛАЊИ”
24000 СУБОТИЦА, ТРГ ЖРТАВА ФАШИЗМА 21, ТЕЛ: 024/524-785
e-mail: office@tg.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
. . . . . . . . . . . . . . OБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У ФИЛОЛОШКОЈ ГИМНАЗИЈИ – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК . . . . . . . . . . 24. . .. . . . . . . . МАЂАРСКИ
. . . . . . . . . . . . . . OБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У ФИЛОЛОШКОЈ ГИМНАЗИЈИ – НЕМАЧКИ ЈЕЗИК. . . . . . . . . . . 24. . .. . . . . . . . МАЂАРСКИ
3. ЕКОНОМСКА СРЕДЊА ШКОЛА „БОСА МИЛИЋЕВИЋ”
24000 СУБОТИЦА, ЂУРЕ ЂАКОВИЋА 21, ТЕЛ: 024/559-255
e-mail: ess@eunet.rs
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
SBSU SC 4L01M . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBSU SC 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBSU SC 4L10S . . . .ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SBSU SC 4L10M . . . .ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SBSU SC 4L11S . . . .БАНКАРСКИ СЛУЖБЕНИК – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
SBSU SC 4K05S . . . .ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBSU SC 4K05M . . . .ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBSU SC 3K08S . . . .КУВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBSU SC 3K07S . . . .КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
30
30
30 . . . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
24
24
24 . . . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
15 . . . . 3 ГОД.
15 . . . . 3 ГОД.
4. СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
24000 СУБОТИЦА, БЕОГРАДСКИ ПУТ 126, ТЕЛ: 024/558-336
e-mail: medsu@medicinskasu.edu.rs
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
SBSU SD 4O05S . . . .МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SBSU SD 4O05M . . . .МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SBSU SD 4O01S . . . .ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКА СЕСТРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBSU SD 4O03M . . . .КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
30 . . . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
30
30 . . . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
5. ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
24000 СУБОТИЦА, МАКСИМА ГОРКОГ 38, ТЕЛ: 024/555-450
e-mail: politehn@eunet.rs
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
SBSU SE 4H26S . . . .АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBSU SE 4H26M . . . .АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBSU SE 4H02S . . . .ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ВИСОКОГРАДЊУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBSU SE 3H24S . . . .МОНТЕР СУВЕ ГРАДЊЕ – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SBSU SE 4H08S . . . .ИЗВОЂАЧ ИНСТАЛАТЕРСКИХ И ЗАВРШНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА. . . . . . . . . . ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА
SBSU SE 4B15S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . 20
SBSU SE 4B01M . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ПЕЈЗАЖНУ АРХИТЕКТУРУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
SBSU SE 4F12S . . . .ТЕХНИЧАР ГРАФИЧКЕ ДОРАДЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SBSU SE 4F32S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ГРАФИЧКУ ПРИПРЕМУ – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBSU SE 4F33M . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ ГРАФИЧКИХ ПРОИЗВОДА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . .
SBSU SE 4F15H . . . .ТЕХНИЧАР ШТАМПЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
24 . . . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
30
20 . . . . 3 ГОД.
30
30
20
20 . . . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
30 . . . . . . . . . . . . . ХРВАТСКИ
6. ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
24000 СУБОТИЦА, МАКСИМА ГОРКОГ 53, ТЕЛ: 024/644-103
e-mail: hemijska@tippnet.rs
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
SBSU SF 4F35S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ. . . . . . . . . . . . . . . SBSU SF 4F34S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBSU SF 4F31S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА КОЗМЕТИЧКУ ТЕХНОЛОГИЈУ – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SBSU SF 4F35M . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ. . . . . . . . . . . . . . . СЕВЕРНОБАЧКИ ОКРУГ
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
30
30
20
30 . . . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
51
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНE
SBSU SF 4A09S . . . .ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SBSU SF 4A09M . . . .ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
SBSU SF 4A30M . . . .ВИНАР-ВИНОГРАДАР – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 /5/. . 3 ГОД.. . . МАЂАРСКИ
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
SBSU SF 4G03S . . . .ТЕХНИЧАР – МОДЕЛАР ОДЕЋЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
SBSU SF 4G03M . . . .ТЕХНИЧАР – МОДЕЛАР ОДЕЋЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/. . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
7. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ИВАН САРИЋ”
24000 СУБОТИЦА, ТРГ ЛАЗАРА НЕШИЋА 9, ТЕЛ: 024/552-031
e-mail: messc@tippnet.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
SBSU SG 4D13M . . . .ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . MAЂАРСКИ
SBSU SG 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . 30
SBSU SG 3D50M . . . .ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . . . 3 ГОД.. . . MAЂАРСКИ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
SBSU SG 4E26M . . . .ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBSU SG 4E08M . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SBSU SG 4E40S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBSU SG 4E25S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBSU SG 4E24S . . . .АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SBSU SG 3E22S . . . .АУТОЕЛЕКТРИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 . . . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
30 . . . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
30
24
20
30 . . . . 3 ГОД.
САОБРАЋАЈ
SBSU SG 4I01S . . . .ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SBSU SG 4I20S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SBSU SG 4I20M . . . .ТЕХНИЧАР ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SBSU SG 4I01M . . . .ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SBSU SG 4I02S . . . .САОБРАЋАЈНО – ТРАНСПОРТНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBSU SG 3I11S . . . .ВОЗАЧ МОТОРНОГ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
20
20 . . . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
30 . . . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
30
30 /5/. . 3 ГОД.
8. МУЗИЧКА ШКОЛА
24000 СУБОТИЦА, ШТРОСМАЈЕРОВА 3, ТЕЛ: 024/525-672
e-mail: info@muzickasu.edu.rs
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /2/.
МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /2/
МУЗИЧКИ САРАДНИК ( ТЕОРЕТИЧАР И ЕТНО МУЗИКОЛОГ). . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 /4/.
МУЗИЧКИ САРАДНИК ( ТЕОРЕТИЧАР И ЕТНО МУЗИКОЛОГ). . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 /4/
ДИЗАЈНЕР ЗВУКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 /2/.
ДИЗАЈНЕР ЗВУКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 /2/.
ЦРКВЕНA МУЗИКА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 /2/.
ЦРКВЕНA МУЗИКА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 /2/
ЏЕЗ МУЗИКА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 /2/.
ЏЕЗ МУЗИКА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 /2/
. . . . . . . . . МАЂАРСКИ
. . . . . . . . . МАЂАРСКИ
. . . . . . . . . МАЂАРСКИ
.
. . . . . . . . . МАЂАРСКИ
. . . . . . . . . МАЂАРСКИ
9. ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
24000 СУБОТИЦА, ИВАНА ГОРАНА КОВАЧИЋА 14, ТЕЛ: 024/553-037
e-mail: zarkozre@eunet.rs
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
. . . . . . . . . . . . . . ЈЕДНОГОДИШЊЕ ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
. . . . . . . . . . . . . . ЦВЕЋАР – ВРТЛАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . . . . 2 ГОД.
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
. . . . . . . . . . . . . . ЕЛЕКТРОЗАВАРИВАЧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . 3 ГОД.
. . . . . . . . . . . . . . АУТОПЕРАЧ – ПОДМАЗИВАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . . . . 2 ГОД.
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
. . . . . . . . . . . . . . КОНФЕКЦИЈСКИ ШИВАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . 3 ГОД.
52
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
СЕВЕРНОБАЧКИ ОКРУГ
10.ШКОЛСКИ ЦЕНТАР ЗА ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ СЛУШНО
ОШТЕЋЕНИХ ЛИЦА СА ДОМОМ УЧЕНИКА
24000 СУБОТИЦА, ФРАНКОПАНСКА 2, ТЕЛ: 024/556-119
e-mail: skcentar@tippnet.rs
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
. . . . . . . . . . . . . . КЊИГОВЕЗАЦ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . 3 ГОД.
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
. . . . . . . . . . . . . . ПЕКАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . 3 ГОД.
. . . . . . . . . . . . . . МЕСАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . 3 ГОД.
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
. . . . . . . . . . . . . . МОЛЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . 3 ГОД.
ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА
. . . . . . . . . . . . . . СТОЛАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . 3 ГОД.
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
. . . . . . . . . . . . . . БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . 3 ГОД.
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
. . . . . . . . . . . . . . ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . 3 ГОД.
. . . . . . . . . . . . . . МАНИКИР И ПЕДИКИР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . 3 ГОД.
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
. . . . . . . . . . . . . . ШИВАЧ ТЕКСТИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . 3 ГОД.
СЕВЕРНОБАЧКИ ОКРУГ
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
53
5. ЗАПАДНОБАЧКИ ОКРУГ
БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА.
ОПШТИНА АПАТИН
1. ГИМНАЗИЈА „НИКОЛА ТЕСЛА”
25260 АПАТИН, БЛОК 112 ББ, ТЕЛ: 025/773-211
e-mail: grozda@gimnazijaapatin.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
ZBAP GA 4R03S . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА
25260 АПАТИН, ПРИГРЕВАЧКА 72, ТЕЛ: 025/772-731
e-mail: so.teh-skola-ap@neobee.net
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
ZBAP SB 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZBAP SB 3D40S . . . .МЕХАНИЧАР РАДНИХ МАШИНА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 3 ГОД.
ZBAP SB 3D20S . . . .АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 3 ГОД.
ZBAP SB 3D39S . . . .МЕХАНИЧАР ПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 3 ГОД.
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
ZBAP SB 3K07S . . . .КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
ZBAP SB 3K08S . . . .КУВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
3. СРЕДЊА ГРАЂЕВИНСКА И ДРВОПРЕРАЂИВАЧКА СТРУЧНА ШКОЛА
25260 АПАТИН, БЛОК 112 ББ, ТЕЛ: 025/773-211
e-mail: info@gradjevinska-apatin.edu.rs
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
ZBAP SC 4H02S . . . .ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ВИСОКОРАДЊУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА
ZBAP SC 4B15S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . .20
ОПШТИНА КУЛА
1. ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „ПЕТРО КУЗМЈАК”
25233 РУСКИ КРСТУР, РУСИНСКА 63, ТЕЛ: 025/705-030
e-mail: petroso@eunet.rs
ГИМНАЗИЈА
ZBKU GA 4R03S . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
ZBKU GA 4R03U . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 . . . . . . . . . . . . РУСИНСКИ
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
ZBKU GA 4K05S . . . .ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
2. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
25230 КУЛА, МАРШАЛА ТИТА 113, ТЕЛ: 025/729-150
e-mail: profes@ptt.rs
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
ZBKU SB 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
ZBKU SB 4L09S . . . .ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZBKU SB 4L10S . . . .ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZBKU SB 4L13S . . . .КОМЕРЦИЈАЛИСТА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
ZBKU SB 3K08S . . . .КУВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/.
ZBKU SB 3K09S . . . .ПОСЛАСТИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/.
ZBKU SB 3K07S . . . .КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/.
ZBKU SB 3K06S . . . .ТРГОВАЦ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 /5/.
54
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
.
.
.
.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
ЗАПАДНОБАЧКИ ОКРУГ
3. СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИХАЈЛО ПУПИН”
25230 КУЛА, ЛАЗЕ КОСТИЋА 14, ТЕЛ: 025/720-103
e-mail: ssmihpupkul1@ptt.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
ZBKU SC 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZBKU SC 3D20S . . . .АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /2/. . 3 ГОД.
ZBKU SC 3D24S . . . .ЗАВАРИВАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /2/. . 3 ГОД.
ZBKU SC 3D21S . . . .БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /2/. . 3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
ZBKU SC 4E02S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР АУТОМАТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
ZBKU SC 4E08S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZBKU SC 3E17S . . . .ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /2/. . 3 ГОД.
ZBKU SC 3E15S . . . .ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
4. СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
25220 ЦРВЕНКА, МАРШАЛА ТИТА 107, ТЕЛ: 025/731-123
e-mail: so.crvenka@neobee.net
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
ZBKU SD 4A10Ѕ . . . .ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
ZBKU SD 4A05S . . . .ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
ZBKU SD 3P02S . . . .ЖЕНСКИ ФРИЗЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
ZBKU SD 3P03S . . . .МАНИКИР-ПЕДИКИР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
ОПШТИНА ОЏАЦИ
1. ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
25250 ОЏАЦИ, СОМБОРСКА 18, ТЕЛ: 025/542-134, 546-166
e-mail: gimekjjzmaj@open.telekom.rs
ГИМНАЗИЈА
ZBOD GA 4R03S . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
ZBOB SA 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
25250 ОЏАЦИ, ШКОЛСКА 20, ТЕЛ: 025/542-166, 542-186
e-mail: so.feger@neobee.net
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
ZBOD SB 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . 30 /2/
ZBOD SB 4D08S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 /2/
ZBOD SB 3D20S . . . .АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /2/. . 3 ГОД.
ZBOD SB 3D21S . . . .БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /2/. . 3 ГОД.
ZBOD SB 3D19S . . . .АУТОЛИМАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /2/. . 3 ГОД.
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
ZBOD SB 4F34S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 /2/
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
ZBOD SB 3K07S . . . .КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /2/. . 3 ГОД.
ZBOD SB 3K08S . . . .КУВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /3/. . 3 ГОД.
ОПШТИНА СОМБОР
1. ГИМНАЗИЈА „ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ”
25000 СОМБОР, ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 2, ТЕЛ: 025/420-327
e-mail: gimso@open.telekom.rs
ГИМНАЗИЈА
ZBSO GA 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
ZBSO GA 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
ZBSO GA 4R03M . . . .OПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 . . . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
ЗАПАДНОБАЧКИ ОКРУГ
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
55
2. СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
25000 СОМБОР, АПАТИНСКИ ПУТ 90, ТЕЛ: 025/421-217
e-mail: sekretar@ekonomskaso.edu.rs
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
ZBSO SB 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
ZBSO SB 4L09S . . . .ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZBSO SB 4L10S . . . .ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZBSO SB 4L13S . . . .КОМЕРЦИЈАЛИСТА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
ZBSO SB 3K07S . . . .КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZBSO SB 3K08S . . . .КУВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZBSO SB 3K06S . . . .ТРГОВАЦ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZBSO SB 3K08M . . . .КУВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/.
30 /5/.
15 /5/.
30 /5/.
.
.
.
.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД. ������МАЂАРСКИ
3. СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „ДР РУЖИЦА РИП”
25000 СОМБОР, ПОДГОРИЧКА 9, ТЕЛ: 025/430-540
e-mail: so.director@neobee.net
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
ZBSO SC 4O05S . . . .МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZBSO SC 4O09S . . . .ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZBSO SC 4O10S . . . .ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZBSO SC 4O01S . . . .ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКА СЕСТРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZBSO SC 4O09M . . . .ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 /5/
30
30
30
30 . . . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
4. СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА
25000 СОМБОР, ХАЏИЋА СВЕТИЋА 18, ТЕЛ: 025/482-586
e-mail: sspolskosom1@ptt.rs
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
ZBSO SD 4A03S . . . .ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZBSO SD 4A10S . . . .ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZBSO SD 4A07S . . . .ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZBSO SD 4A05S . . . .ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZBSO SD 3A15S . . . .РУКОВАЛАЦ – МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZBSO SD 3A23S . . . .ПЕКАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
30
30
30
15 . . . . 3 ГОД.
15 . . . . 3 ГОД.
5. СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
25000 СОМБОР, ПОДГОРИЧКА 7, ТЕЛ: 025/25-699
e-mail: skola@ss-svetisava.edu.rs
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
ZBSO SE 4G12S . . . .МОДЕЛАР ОДЕЋЕ – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 /5/
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
ZBSO SE 3P02S . . . .ЖЕНСКИ ФРИЗЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/. . 3 ГОД.
ZBSO SE 3P04S . . . .МУШКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/. . 3 ГОД.
ZBSO SE 3P03S . . . .МАНИКИР – ПЕДИКИР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/. . 3 ГОД.
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
ZBSO SE 4F34S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
ZBSO SE 4F35S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ. . . . . . . . . . . . . . . 30
6. СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
25000 СОМБОР, ТРГ ЦАРА ЛАЗАРА 4, ТЕЛ: 025/421-028
e-mail: so.skolasts@neobee.net
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
ZBSO SF 4D13S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZBSO SF 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . .
ZBSO SF 4D08S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZBSO SF 3D20S . . . .АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZBSO SF 3D19S . . . .АУТОЛИМАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZBSO SF 3D21S . . . .БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
30
30
30
10 /3/. . 3 ГОД.
10 . . . . 3 ГОД.
10 . . . . 3 ГОД.
ЗАПАДНОБАЧКИ ОКРУГ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
ZBSO SF 4E26S . . . .ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZBSO SF 4E08S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZBSO SF 4E04S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZBSO SF 4Е08M . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZBSO SF 3E22S . . . .АУТОЕЛЕКТРИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZBSO SF 3Е18S . . . .ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
30
30
30 . . . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
15 . . . . 3 ГОД.
15 . . . . 3 ГОД.
САОБРАЋАЈ
ZBSO SF 4I01S . . . .ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZBSO SF 3I11S . . . .ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /3/. . 3 ГОД.
7. МУЗИЧКА ШКОЛА „ПЕТАР КОЊОВИЋ”
25000 СОМБОР, ВЕНАЦ ПЕТРА БОЈОВИЋА 9, ТЕЛ: 025/22-054
e-mail: mspk@sbb.rs
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ САРАДНИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
. . . . . . . . . . . . . . ДИЗАЈНЕР ЗВУКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
8. ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ СА ДОМОМ „ВУК КАРАЏИЋ”
25000 СОМБОР, РАДОЈА ДОМАНОВИЋА 98, ТЕЛ: 025/459-081
e-mail: vukskola@eunet.rs
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
. . . . . . . . . . . . . . ЈЕДНОГОДИШЊЕ ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
. . . . . . . . . . . . . . ЦВЕЋАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . 2 ГОД.
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
. . . . . . . . . . . . . . БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . 3 ГОД.
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
. . . . . . . . . . . . . . СЕРВИР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . 2 ГОД.
ЗАПАДНОБАЧКИ ОКРУГ
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
57
6. ЈУЖНОБАЧКИ ОКРУГ
БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА.
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
1. ГИМНАЗИЈА „20.ОКТОБАР”
21400 БАЧКА ПАЛАНКА, ТРГ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА 23, ТЕЛ: 021/751-235
e-mail: gimnazijabp@open.telekom.rs
ГИМНАЗИЈА
JBPA GA 4R03S . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
JBPA GA 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JBPA GA 4R05S . . . .ИНФОРМАТИЧКИ СМЕР – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2. СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „РАДИВОЈ УВАЛИЋ”
21400 БАЧКА ПАЛАНКА, ТРГ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА 23, ТЕЛ: 021/6040-428
e-mail: ekonomskabp@hallsys.net
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
JBPA SB 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
JBPA SB 4L02S . . . .ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JBPA SB 4L09S . . . .ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
JBPA SB 3K06S . . . .ТРГОВАЦ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JBPA SB 3K11S . . . .КУВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JBPA SB 3K12S . . . .КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JBPA SB 4K10S . . . .ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/. . 3 ГОД.
15 . . . . 3 ГОД.
15 . . . . 3 ГОД.
24
3. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „9. МАЈ”
21400 БАЧКА ПАЛАНКА, КРАЉА ПЕТРА I БР. 2, ТЕЛ: 021/6041-472
e-mail: ts9majbp@neobee.net
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
JBPA SC 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . .
JBPA SC 4D13S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JBPA SC 3D20S . . . .АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JBPA SC 3D21S . . . .БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
30
15 . . . . 3 ГОД.
15 . . . . 3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
JBPA SC 4Е40S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . JBPA SC 4Е24S . . . .АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JBPA SC 3E17S . . . .ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . JBPA SC 3E18S . . . .ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА МАШИНЕ И ОПРЕМУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
20
15 /5/. . 3 ГОД.
15 /5/. . 3 ГОД.
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
1. ГИМНАЗИЈА „ЈАН КОЛАР” СА ДОМОМ УЧЕНИКА
21470 БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, ФИСКУЛТУРНА 15, ТЕЛ. 021/781-844
e-mail: sekretar.gjkint@gmail.com
ГИМНАЗИЈА
JBPE GA 4R03S . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JBPE GA 4R03L . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 . . . . . . . . . . . . СЛОВАЧКИ
ОПШТИНА БЕЧЕЈ
1.ГИМНАЗИЈА
21220 БЕЧЕЈ, ЗЕЛЕНА 13, ТЕЛ: 021/6913-165
e-mail: gimnazija@neobee.net
ГИМНАЗИЈА
58
JBBE GA 4R03S . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
JBBE GA 4R04S . . . .ДРУШТВЕНО – ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JBBE GA 4R03M . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 . . . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
ЈУЖНОБАЧКИ ОКРУГ
2. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
21220 БЕЧЕЈ, БРАЋЕ ТАН 1, ТЕЛ: 021/6915-353
e-mail: info@ets-becej.edu.rs
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
JBBE SB 4L09M . . . .ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JBBE SB 4L10M . . . .ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JBBE SB 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JBBE SB 4L09S . . . .ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JBBE SB 4L10S . . . .ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JBBE SB 4L12S . . . .СЛУЖБЕНИК ОСИГУРАЊА – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
JBBE SB 4K10S . . . .ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JBBE SB 3K11S . . . .КУВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JBBE SB 3K12S . . . .КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JBBE SB 3K13M . . . .ПОСЛАСТИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JBBE SB 3K11M . . . .КУВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
30 МАЂАРСКИ
30 /5/
30
30
24
24
15 .
15 .
15 .
15 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.. . . МАЂАРСКИ
3 ГОД.. . . МАЂАРСКИ
3. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
21220 БЕЧЕЈ, УРОША ПРЕДИЋА 1, ТЕЛ: 021/6915-094
e-mail: tsbecej@gmail.com
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
JBBE SC 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . 30
JBBE SC 4D08S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
JBBE SC 4E08M . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
JBBE SC 4E40S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . 30
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
JBBE SC 3P02S . . . .ЖЕНСКИ ФРИЗЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
JBBE SC 3P04S . . . .МУШКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
4. ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „БРАТСТВО”
21220 БЕЧЕЈ, ДОСИТЕЈЕВА 11, ТЕЛ: 021/6916-363
e-mail: sosobratstvo@neobee.net
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
.
.
.
.
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
. . . . . . . . . . . . . . БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . 3 ГОД.. . . МАЂАРСКИ
. . . . . . . . . . . . . . БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . 3 ГОД.
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
. . . . . . . . . . . . . . ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . 3 ГОД.
. . . . . . . . . . . . . . ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . 3 ГОД.. . . МАЂАРСКИ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ЦВЕЋАР – ВРТЛАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .
ЦВЕЋАР – ВРТЛАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .
ПЕКАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .
ПЕКАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2 ГОД.. . . МАЂАРСКИ
2 ГОД.
3 ГОД.. . . МАЂАРСКИ
3 ГОД.
ОПШТИНА БАЧ
1. ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
21420 БАЧ, ШКОЛСКА 1, ТЕЛ: 021/771-063
e-mail: poljoskolabac@neobee.net
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
JBBA SA 4A02S . . . .ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JBBA SA 4A02L . . . .ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JBBA SA 3A15S . . . .РУКОВАЛАЦ-МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JBBA SA 3A19S . . . .ЦВЕЋАР – ВРТЛАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ЈУЖНОБАЧКИ ОКРУГ
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
30 /5/
30 /5/. . . . . . . . . . СЛОВАЧКИ
15 /5/. . 3 ГОД.
15 . . . . 3 ГОД.
59
ОПШТИНА ЖАБАЉ
1. СРЕДЊА ШКОЛА „22. ОКТОБАР”
21230 ЖАБАЉ, НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 78, ТЕЛ: 021/831-345
e-mail: hs22oct@axpan.net
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
JBZA SA 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . .
JBZA SA 3D20S . . . .АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JBZA SA 3D19S . . . .АУТОЛИМАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JBZA SA 3D36S . . . .МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JBZA SA 3D39S . . . .МЕХАНИЧАР ПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 /5/
15 /5/.
15 /5/.
15 /5/.
15 /2/.
.
.
.
.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
ГИМНАЗИЈА
JBZA SA 4R03S . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
JBZA SA 4K10S . . . .ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 /5/
JBZA SA 3K08S . . . .КУВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . 3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
JBZA SA 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
ОПШТИНА НОВИ САД
1. ГИМНАЗИЈА „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
21000 НОВИ САД, ЗЛАТНЕ ГРЕДЕ 4, TEЛ: 021/529-977
e-mail: jjzmaj@eunet.rs
ГИМНАЗИЈА
. . . . . . . . . . . . . . ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У МАТЕМАТИЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
JBNS GA 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JBNS GA 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
JBNS GA 4R03S . . . .ОПШТИ ТИП (СПОРТСКО ОДЕЉЕЊЕ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JBNS GA 4R04F . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР – ФРАНЦУСКИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
JBNS GA 4R04R . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР – РУСКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
JBNS GA 4R04N . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР – НЕМАЧКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
JBNS GA 4R04E . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР – ЕНГЛЕСКИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2. ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
21000 НОВИ САД, ЊЕГОШЕВА 22, ТЕЛ: 021/4721-924
e-mail: gim.markovic@gmail.com
ГИМНАЗИЈА
JBNS GB 4R03S . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240 /5/
JBNS GB 4R03M . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/. . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
3. ГИМНАЗИЈА „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ”
21000 НОВИ САД, ВЛАДИКЕ ПЛАТОНА 2, ТЕЛ: 021/457-132
e-mail: gimnazis@open.telekom.rs
ГИМНАЗИЈА
JBNS GC 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
JBNS GC 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
4. ГИМНАЗИЈА „ЛАЗА КОСТИЋ”
21000 НОВИ САД, ЛАЗЕ ЛАЗАРЕВИЋА 1, ТЕЛ: 021/6474-0264
e-mail: lakogim@gmail.com
ГИМНАЗИЈА
60
JBNS GD 4R03S . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
ЈУЖНОБАЧКИ ОКРУГ
5. СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ”
21000 НОВИ САД, НАРОДНИХ ХЕРОЈА 7, ТЕЛ: 021/6615-151
e-mail: najboljaskola@open.telekom.rs
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
JBNS SE 4L10S . . . .ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JBNS SE 4L09S . . . .ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JBNS SE 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120 /10/
JBNS SE 4L12S . . . .СЛУЖБЕНИК ОСИГУРАЊА – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
JBNS SE 4K03S . . . .КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JBNS SE 4K02S . . . .ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JBNS SE 4K05S . . . .ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JBNS SE 4K10S . . . .ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JBNS SE 4K04S . . . .УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JBNS SE 3K12S . . . .КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JBNS SE 3K11S . . . .КУВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JBNS SE 3K13S . . . .ПОСЛАСТИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JBNS SE 3K06S . . . .ТРГОВАЦ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60 /10/
30 /10/
30 /10/
24
30
60 /10/.
30 . . . .
30 . . . .
30 . . . .
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
6. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „7. АПРИЛ”
21000 НОВИ САД, ВОЈВОДЕ КНИЋАНИНА 1, ТЕЛ: 021/6541-298
e-mail: 7april@open.telekom.rs
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
JBNS SF 4O04S . . . .ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JBNS SF 4O05S . . . .МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JBNS SF 4O05M . . . .МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JBNS SF 4O05L . . . .МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JBNS SF 4O06S . . . .ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JBNS SF 4O17S . . . .СТОМАТОЛОШКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JBNS SF 4O10S . . . .ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JBNS SF 4O01S . . . .ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКА СЕСТРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JBNS SF 4O09S . . . .ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JBNS SF 4O02S . . . .ЗУБНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
90
30 . . . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
30 . . . . . . . . . . . . СЛОВАЧКИ
30
20
30
30
30
30
7. ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА ФУТОГ
21410 ФУТОГ, ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ 2, ТЕЛ: 021/895-096, 893-970
e-mail: poljosko@eunet.rs
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
JBNS SG 4A07S . . . .ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JBNS SG 4A01S . . . .ЗООТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JBNS SG 4A03S . . . .ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JBNS SG 4A03M . . . .ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JBNS SG 4A04S . . . .ТЕХНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JBNS SG 4A05S . . . .ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JBNS SG 3A15S . . . .РУКОВАЛАЦ – МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . JBNS SG 3A19S . . . .ЦВЕЋАР – ВРТЛАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 /5/
30 /5/
60 /5/
30 . . . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
30 /5/
60 /5/
15 . . . . 3 ГОД.
15 /10/. 3 ГОД.
8. СРЕДЊА МАШИНСКА ШКОЛА
21000 НОВИ САД, БУЛЕВАР КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 38, ТЕЛ: 021/6333-774
e-mail: mashinska@neobee.net
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
JBNS SH 4D04S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JBNS SH 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . .
JBNS SH 4D08S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JBNS SH 4D13S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JBNS SH 4D17S . . . .ТЕХНИЧАР РОБОТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JBNS SH 3D19S . . . .АУТОЛИМАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JBNS SH 3D20S . . . .АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JBNS SH 3D21S . . . .БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JBNS SH 3D25S . . . .ИНСТАЛАТЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JBNS SH 3D35S . . . .МЕХАНИЧАР ГАСО И ПНЕУМОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JBNS SH 3D50S . . . .ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ЈУЖНОБАЧКИ ОКРУГ
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
30
60
30
60
30
10 /5/.
10 /5/.
10 /5/.
15 /5/.
15 . . .
20 . . .
.
.
.
.
.
.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
61
9. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИХАЈЛО ПУПИН”
21000 НОВИ САД, ФУТОШКА 17, ТЕЛ: 021/420-752
e-mail: mpupin@open.telekom.rs
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
JBNS SI 4E02S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР АУТОМАТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JBNS SI 4E23S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ УПРАВЉАЊА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JBNS SI 4E26S . . . .ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JBNS SI 4E27S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JBNS SI 4E03S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОНИКЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JBNS SI 4E04S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JBNS SI 4E05S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА РАСХЛАДНЕ И ТЕРМИЧКЕ УРЕЂАЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . JBNS SI 4E08S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JBNS SI 4E40S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . JBNS SI 4E27M . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JBNS SI 4E25S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JBNS SI 4E21S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ НА ВОЗИЛИМА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . .
JBNS SI 3E15S . . . .ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JBNS SI 3E22S . . . .АУТОЕЛЕКТРИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JBNS SI 3Е20S . . . .МОНТЕР ТК МРЕЖА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JBNS SI 3E17S . . . .ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
30
24
60
30 /5/
30 /5/
30 /5/
60 /5/
24
30 . . .
48
20
10 /5/.
30 /5/.
10 /5/.
10 /5/.
. . . . . . . . . МАЂАРСКИ
.
.
.
.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
10.ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ПАВЛЕ САВИЋ”
21000 НОВИ САД, ШАЈКАШКА 34, ТЕЛ: 021/443-746
e-mail: tspavles@nspoint.net
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
JBNS SK 4F02S . . . .ХЕМИЈСКИ ЛАБОРАНТ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JBNS SK 4F03S . . . .ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JBNS SK 4F31S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА КОЗМЕТИЧКУ ТЕХНОЛОГИЈУ – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JBNS SK 4F34S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JBNS SK 4F35S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ. . . . . . . . . . . . . . . ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
JBNS SK 3P02S . . . .ЖЕНСКИ ФРИЗЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 /5/. . 3 ГОД.
JBNS SK 3P04S . . . .МУШКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/. . 3 ГОД.
JBNS SK 3P03S . . . .МАНИКИР И ПЕДИКИР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/. . 3 ГОД.
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
JBNS SK 4A10S . . . .ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JBNS SK 4A12S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА БИОТЕХНОЛОГИЈУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JBNS SK 3A28S . . . .МЕСАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JBNS SK 3A23S . . . .ПЕКАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
30
20
60
30
60
30
15 . . . . 3 ГОД.
15 . . . . 3 ГОД.
11.ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЛЕВА МАРИЋ АЈНШТАЈН”
21000 НОВИ САД, ГАГАРИНОВА 1, ТЕЛ: 021/443-444
e-mail: tschoolns@neobee.net
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
JBNS SL 4H23S . . . .ГЕОДЕТСКИ ТЕХНИЧАР – ГЕОМЕТАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JBNS SL 4H02S . . . .ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ВИСОКОГРАДЊУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JBNS SL 4H26S . . . .АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JBNS SL 4H05S . . . .ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА НИСКОГРАДЊУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JBNS SL 4H07S . . . .ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ХИДРОГРАДЊУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JBNS SL 4H27S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JBNS SL 3H24S . . . .МОНТЕР СУВЕ ГРАДЊЕ – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА
JBNS SL 4B01S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ПЕЈЗАЖНУ АРХИТЕКТУРУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JBNS SL 4B15S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . JBNS SL 4B19S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ЛОВСТВО И РИБАРСТВО – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JBNS SL 4B02S . . . .ШУМАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JBNS SL 3B16S . . . .СТОЛАР – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JBNS SL 3B17S . . . .ТАПЕТАР – ДЕКОРАТЕР – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
30
60 /5/
24
30 /5/
30 /5/
24
20 . . . . 3 ГОД.
30
20
20
30
20 . . . . 3 ГОД.
24 . . . . 3 ГОД.
ЈУЖНОБАЧКИ ОКРУГ
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
JBNS SL 4F12S . . . .ТЕХНИЧАР ГРАФИЧКЕ ДОРАДЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JBNS SL 4F15S . . . .ТЕХНИЧАР ШТАМПЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JBNS SL 4F17S . . . .ФОТОГРАФ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JBNS SL 4F32S . . . .ТЕХНИЧАР ГРАФИЧКЕ ПРИПРЕМЕ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JBNS SL 4F33S . . . .ТЕХНИЧАР ОБЛИКОВАЊА ГРАФИЧКИХ ПРОИЗВОДА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . .
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
JBNS SL 4G01S . . . .КОНФЕКЦИЈСКИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JBNS SL 4G03S . . . .ТЕХНИЧАР МОДЕЛАР ОДЕЋЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JBNS SL 4G14S . . . .ДИЗАЈНЕР ОДЕЋЕ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JBNS SL 4G16S . . . .ДИЗАЈНЕР ПРОИЗВОДА ОД КОЖЕ – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
30
30
20
20
30
30
30
30
12.САОБРАЋАЈНА ШКОЛА „ПИНКИ”
21000 НОВИ САД, ШУМАДИЈСКА 12А, ТЕЛ: 021/527-155
e-mail: sspinki@eunet.rs
САОБРАЋАЈ
JBNS SM 4I06S . . . .НАУТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JBNS SM 4I02S . . . .САОБРАЋАЈНО-ТРАНСПОРТНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JBNS SM 4I03S . . . .ТЕХНИЧАР ВУЧЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JBNS SM 4I05S . . . .ТРАНСПОРТНИ КОМЕРЦИЈАЛИСТА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JBNS SM 4I01S . . . .ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
JBNS SM 4I10S . . . .ТЕХНИЧАР УНУТРАШЊЕГ ТРАНСПОРТА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JBNS SM 4I09S . . . .ТЕХНИЧАР ПТТ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JBNS SM 4I20S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
JBNS SM 3I11S . . . .ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 /15/. 3 ГОД.
13.МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ”
21000 НОВИ САД, ЊЕГОШЕВА 9, ТЕЛ: 021/529-078
e-mail: isabaic@eunet.rs
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ САРАДНИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
14.БАЛЕТСКА ШКОЛА
21000 НОВИ САД, ЈЕВРЕЈСКА 7, ТЕЛ: 021/529-225
e-mail: baletska@neobee.net
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . ИГРАЧ КЛАСИЧНОГ БАЛЕТА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
. . . . . . . . . . . . . . ИГРАЧ НАРОДНЕ ИГРЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
. . . . . . . . . . . . . . ИГРАЧ САВРЕМЕНЕ ИГРЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
15.ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН „БОГДАН ШУПУТ”
21000 НОВИ САД, ЈАНКА ВЕСЕЛИНОВИЋА 22, ТЕЛ: 021/512-244
e-mail: designbs@nspoint.net
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ЛИКОВНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ГРАФИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ГРАФИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ЕНТЕРИЈЕРА И ИНДУСТРИЈСКИХ ПРИЗВОДА. . . . . . . . . . . . .
ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ТЕКСТИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА АМБАЛАЖЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
20 . . . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
20
20
20
20
16.ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „МИЛАН ПЕТРОВИЋ”
21000 НОВИ САД, БРАЋЕ РИБНИКАР 32, ТЕЛ: 021/6621-253
e-mail: skolamp@eunet.rs
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ЈУЖНОБАЧКИ ОКРУГ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ПЕКАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . 3 ГОД.
ЦВЕЋАР – ВРТЛАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . 2 ГОД.
МАНИПУЛАНТ У ПРЕХРАМБЕНОЈ ПРОИЗВОДЊИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
МАНИПУЛАНТ У ПРОИЗВОДЊИ БИЉА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
63
ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА
. . . . . . . . . . . . . . ИЗРАЂИВАЧ ДРВНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . 3 ГОД.
. . . . . . . . . . . . . . МАНИПУЛАНТ У ПРЕРАДИ ДРВЕТА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
.
.
.
.
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
.
.
.
.
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
. . . . . . . . . . . . . . МОЛЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . 3 ГОД.
. . . . . . . . . . . . . . МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ МАНИПУЛАНТ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
. . . . . . . . . . . . . . ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . . . . 3 ГОД.
. . . . . . . . . . . . . . МУШКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . 3 ГОД.
. . . . . . . . . . . . . . ФРИЗЕРСКИ МАНИПУЛАНТ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
. . . . . . . . . . . . . . ПРИПРЕМАЧ НАМИРНИЦА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . . . . 2 ГОД.
. . . . . . . . . . . . . . ПАКЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . 2 ГОД.
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
АУТОЛИМАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . . . . 3 ГОД.
БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . . . . 3 ГОД.
ЛИМАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . . . . 3 ГОД.
МАНИПУЛАНТ У ОБРАДИ МЕТАЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
СИТОШТАМПАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . 2 ГОД.
ГРНЧАР – ЛОНЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . . . . 2 ГОД.
ПОМОЋНИК КЊИГОВЕСЦА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 3 ГОД.
ГРАФИЧКИ МАНИПУЛАНТ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
КОНФЕКЦИЈСКИ ШИВАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . 3 ГОД.
РУЧНИ ТКАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . 3 ГОД.
ШИВАЧ ОБУЋЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . 3 ГОД.
КОЖАРСКО-КРЗНАРСКИ МАНИПУЛАНТ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
КОНФЕКЦИЈСКИ МАНИПУЛАНТ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
САОБРАЋАЈ
. . . . . . . . . . . . . . ТЕЛЕФОНИСТА – ТЕЛЕПРИНТЕРИСТА (ВИШЕСТРУКИ СЛАБОВИДИ). . . . . . . . . . . . . 6 . . . . 3 ГОД.
ОПШТИНА СРБОБРАН
1. ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ”
21480 СРБОБРАН, ТРГ МЛАДОСТИ 4, ТЕЛ: 021/730-155
e-mail: gimnazissrbobran@open.telekom.rs
ГИМНАЗИЈА
JBSR GA 4R03S . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
JBSR GA 4L02S . . . .ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
2. КАРЛОВАЧКА ГИМНАЗИЈА
21205 СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ, ТРГ БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 2, ТЕЛ: 021/881-777
e-mail: karlgimnazija@yahoo.com
ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У ФИЛОЛОШКОЈ ГИМНАЗИЈИ
. . . . . . . . . . . . . . КЛАСИЧНИ ЈЕЗИЦИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . КИНЕСКИ ЈЕЗИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . ШПАНСКИ ЈЕЗИК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . РУСКИ ЈЕЗИК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ЈBSK GA 4R01N . . . .НЕМАЧКИ ЈЕЗИК – БИЛИНГВАЛНО НЕМАЧКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JBSK GA 4R01F . . . .ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК – БИЛИНГВАЛНО ФРАНЦУСКИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
12
60
12
12
12
12
12
12
ЈУЖНОБАЧКИ ОКРУГ
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
1. СРЕДЊА ШКОЛА „ЛУКИЈАН МУШИЦКИ”
21235 ТЕМЕРИН, НАРОДНОГ ФРОНТА 80, ТЕЛ: 021/843-272
e-mail: lukijanmusicki@open.telekom.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
JBTE SA 3D20M . . . .АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JBTE SA 3D21M . . . .БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JBTE SA 3D25M . . . .ИНСТАЛАТЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JBTE SA 3D20S . . . .АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JBTE SA 3D21S . . . .БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JBTE SA 3D25S . . . .ИНСТАЛАТЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
JBTE SA 3P02S . . . .ЖЕНСКИ ФРИЗЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/. . 3 ГОД.
JBTE SA 3P03S . . . .МАНИКИР И ПЕДИКИР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/. . 3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
JBTE SA 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JBTE SA 4L09M . . . .ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
10 .
10 .
10 .
10 .
10 .
10 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3 ГОД.. . . МАЂАРСКИ
3 ГОД.. . . МАЂАРСКИ
3 ГОД.. . . МАЂАРСКИ
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
ОПШТИНА ТИТЕЛ
1. СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЛЕВА МАРИЋ”
21240 ТИТЕЛ, ГЛАВНА 7, ТЕЛ: 021/860-189
e-mail: sskola-titel@eunet.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
JBTI SA 3D20S . . . .АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/. . 3 ГОД.
JBTI SA 3D36S . . . .МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/. . 3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
JBTI SA 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 /5/
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
JBTI SA 4K05S . . . .ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
JBTI SA 3K11S . . . .КУВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/. . 3 ГОД.
JBTI SA 3K12S . . . .КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/. . 3 ГОД.
ОПШТИНА ВРБАС
1. ГИМНАЗИЈА „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
21460 ВРБАС, ПАЛИХ БОРАЦА 9, ТЕЛ: 021/704-653
e-mail: gimvrbas@open.telekom.rs
ГИМНАЗИЈА
JBVR GA 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
JBVR GA 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
JBVR GA 4R03S . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2. СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „4. ЈУЛИ”
21460 ВРБАС, СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 53, ТЕЛ: 021/790-555
e-mail: sss4juli@gmail.com
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
JBVR SB 4F35S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ. . . . . . . . . . . . . . . 30
JBVR SB 4F34S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
JBVR SB 4A10S . . . .ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
САОБРАЋАЈ
JBVR SB 4I01S . . . .ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 /12/
JBVR SB 3I11S . . . .ВОЗАЧ МОТОРНОГ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /10/. 3 ГОД.
ЈУЖНОБАЧКИ ОКРУГ
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
65
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
JBVR SB 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . .
JBVR SB 3D20S . . . .АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JBVR SB 3D25S . . . .ИНСТАЛАТЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JBVR SB 3D35S . . . .МЕХАНИЧАР ГАСО И ПНЕУМОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА . . . . . . . . . . . . . . . . . .
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
30 /4/
10
10
10
. . . . . . . . . . . . . . ЈЕДНОГОДИШЊЕ ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
. . . . . . . . . . . . . . ПЕКАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . 3 ГОД.
. . . . . . . . . . . . . . МЕСАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . 3 ГОД.
66
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
ЈУЖНОБАЧКИ ОКРУГ
7. СРЕМСКИ ОКРУГ
БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА.
ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ
1. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЛЕНКО ВЕРКИЋ НЕША”
22420 ПЕЋИНЦИ, ШКОЛСКА 8A, ТЕЛ: 022/436-146
e-mail: tspecinci@open.telekom.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
SMPE SA 3D20S . . . .АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 3 ГОД.
SMPE SA 3D18S . . . .АЛАТНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 3 ГОД.
SMPE SA 3D36S . . . .МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
SMPE SA 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
SMPE SA 4K05S . . . .ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SMPE SA 3K06S . . . .ТРГОВАЦ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . 3 ГОД.
ОПШТИНА РУМА
1. ГИМНАЗИЈА „СТЕВАН ПУЗИЋ”
22400 РУМА, ПАРТИЗАНСКА ББ, ТЕЛ: 022/474-515
e-mail: rumagimn@eunet.rs
ГИМНАЗИЈА
SMRU GA 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
SMRU GA 4R03S . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2. СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА „СТЕВАН ПЕТРОВИЋ БРИЛЕ”
22400 РУМА, ВУКА КАРАЏИЋА 70, ТЕЛ: 022/474-784
e-mail: brile@sezampro.rs
ПОЉОПРИВЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
SMRU SB 4A06S . . . .ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SMRU SB 4A03S . . . .ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SMRU SB 3A23S . . . .ПЕКАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SMRU SB 3A20S . . . .МЕСАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
SMRU SB 4F34S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
30 /5/
30 /5/
15 /5/. . 3 ГОД.
15 /5/. . 3 ГОД.
3. СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЛЕНКО БРЗАК УЧА”
22400 РУМА, ВУКА КАРАЏИЋА 70, ТЕЛ: 022/474-716
e-mail: skolambu@ptt.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
SMRU SC 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . .
SMRU SC 4D08S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SMRU SC 3D20S . . . .АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SMRU SC 3D21S . . . .БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SMRU SC 3D18S . . . .АЛАТНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
30 /5/
10 /5/. . 3 ГОД.
10 /5/. . 3 ГОД.
10 /5/. . 3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
SMRU SC 4E08S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SMRU SC 3E17S . . . .EЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ . . . . . . . . . . . . . . . . SMRU SC 3E14S . . . .АУТОЕЛЕКТРИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SMRU SC 3E15S . . . .ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . СРЕМСКИ ОКРУГ
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
30
10 /5/. . 3 ГОД.
10 . . . . 3 ГОД.
10 /5/. . 3 ГОД.
67
4. СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
22400 РУМА, ПАРТИЗАНСКА ББ, ТЕЛ: 022/478-408
e-mail: srednjabr.ruma@eunet.rs
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
SMRU SD 4G12S . . . .МОДЕЛАР ОДЕЋЕ – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
SMRU SD 3K12S . . . .КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/. . 3 ГОД.
SMRU SD 3K11S . . . .КУВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/. . 3 ГОД.
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
SMRU SD 3P02S . . . .ЖЕНСКИ ФРИЗЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/. . 3 ГОД.
SMRU SD 3P04S . . . .МУШКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/. . 3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
SMRU SD 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
SMRU SD 4L02S . . . .ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SMRU SD 4L05S . . . .ПРАВНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ОПШТИНА ИРИГ
1. СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „БОРИСЛАВ МИХАЈЛОВИЋ МИХИЗ”
22406 ИРИГ, ЗМАЈ ЈОВИНА 59, ТЕЛ: 022/462-026
e-mail: sssborislavmihajlovic@kti.rs
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
SMIR SA 4K05S . . . .ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ПОЉОПРИВЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
SMIR SA 4A30S . . . .ВИНОГРАДАР – ВИНАР – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
1. МИТРОВАЧКА ГИМНАЗИЈА
22000 СРЕМСКА МИТРОВИЦА, СВЕТОГ САВЕ 2, ТЕЛ: 022/610-390, 621-285
e-mail: gimnazijasm@sezampro.rs
ГИМНАЗИЈА
SMSM GA 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SMSM GA 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SMSM GA 4R03S . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SMSM GA 4R05S . . . .ИНФОРМАТИЧКИ СМЕР – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SMSM GA 4R03Е . . . .ОПШТИ ТИП – БИЛИНГВАЛНО ЕНГЛЕСКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
30
30
30
30
2. ЕКОНОМСКА ШКОЛА „9. МАЈ”
22000 СРЕМСКА МИТРОВИЦА, ЂУРЕ ДАНИЧИЋА 2, ТЕЛ: 022/625-541
e-mail: ekonomskasm@metrohive.net
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
SMSM SB 4L09S . . . .ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SMSM SB 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SMSM SB 4L05S . . . .ПРАВНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SMSM SB 4L10S . . . .ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
SMSM SB 4K05S . . . .ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
SMSM SB 4K04S . . . .УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SMSM SB 3K08S . . . .КУВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /10/. 3 ГОД.
68
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
30
60 /10/
30 /5/
30
СРЕМСКИ ОКРУГ
3. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „ДРАГИЊА НИКШИЋ”
22000 СРЕМСКА МИТРОВИЦА, ЈУПИТЕРОВА 26, ТЕЛ: 022/624-200
e-mail: sm.medsm@neobee.net
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
SMSM SC 4O05S . . . .МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SMSM SC 4O09S . . . .ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SMSM SC 4O10S . . . .ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SMSM SC 4O01S . . . .ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКА СЕСТРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SMSM SC 4O03S . . . .КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
SMSM SC 3P02S . . . .ЖЕНСКИ ФРИЗЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/. . 3 ГОД.
SMSM SC 3P04S . . . .МУШКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/. . 3 ГОД.
60 /5/
30 /5/
30 /5/
30
30
4. ПРЕХРАМБЕНО-ШУМАРСКА И ХЕМИЈСКА ШКОЛА
22000 СРЕМСКА МИТРОВИЦА, ЗМАЈ ЈОВИНА 3, ТЕЛ: 022/622-352
e-mail: sekretarpsh@neobee.net
ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА
SMSM SD 4B01S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ПЕЈЗАЖНУ АРХИТЕКТУРУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SMSM SD 4B02S . . . .ШУМАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SMSM SD 4B19S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ЛОВСТВО И РИБАРСТВО – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SMSM SD 4B18S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ПРИМАРНУ ОБРАДУ ДРВЕТА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SMSM SD 4B15S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
SMSM SD 4F34S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SMSM SD 4F35S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ. . . . . . . . . . . . . . . 30
SMSM SD 4F13S . . . .ТЕХНИЧАР ПРИПРЕМЕ ГРАФИЧКЕ ПРОИЗВОДЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
SMSM SD 4A10S . . . .ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
30
30
20
24
20
5. СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”
22000 СРЕМСКА МИТРОВИЦА, ЗМАЈ ЈОВИНА 29, ТЕЛ: 022/639-167
e-mail: nikolatsl@yahoo.com
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
SMSM SE 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . .
SMSM SE 4D13S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SMSM SE 3D20S . . . .АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SMSM SE 3D36S . . . .МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
30
15 /5/. . 3 ГОД.
15 /5/. . 3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
SMSM SE 4E11S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SMSM SE 4E05S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА РАСХЛАДНЕ И ТЕРМИЧКЕ УРЕЂАЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
SMSM SE 4E08S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
SMSM SE 4H26S . . . .АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
6. МУЗИЧКА ШКОЛА „ПЕТАР КРАЊЧЕВИЋ”
22000 СРЕМСКА МИТРОВИЦА, ЖИТНИ ТРГ 28, ТЕЛ: 022/639-061
e-mail: krancevic022@open.telekom.rs
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ САРАДНИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/
7. ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „РАДИВОЈ ПОПОВИЋ”
22000 СРЕМСКА МИТРОВИЦА, ФРУШКОГОРСКА 73, ТЕЛ: 022/639-185
e-mail: skolarp@open.telekom.rs
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
. . . . . . . . . . . . . . ЈЕДНОГОДИШЊЕ ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /12/
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
. . . . . . . . . . . . . . ПРИПРЕМАЧИ НАМИРНИЦА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . 2 ГОД.
СРЕМСКИ ОКРУГ
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
69
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
. . . . . . . . . . . . . . ПОМОЋНИК КЊИГОВЕЗЦА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . 3 ГОД.
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
. . . . . . . . . . . . . . МОЛЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . 3 ГОД.
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
. . . . . . . . . . . . . . ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . 3 ГОД.
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
. . . . . . . . . . . . . . ПЕКАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . 3 ГОД.
. . . . . . . . . . . . . . ЦВЕЋАР – ВРТЛАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . 2 ГОД.
ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА
1. ГИМНАЗИЈА „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
22300 СТАРА ПАЗОВА, СВЕТОСАВСКА 5, ТЕЛ: 022/310-271
e-mail: stapgim@ptt.rs
ГИМНАЗИЈА
SMSP GA 4R03S . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
2. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
22300 СТАРА ПАЗОВА, СВЕТОСАВСКА 5, ТЕЛ: 022/310-035
e-mail: ekonomskas@open.telekom.rs
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
SMSP SB 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SMSP SB 4L04S . . . .БИРОТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SMSP SB 4L09S . . . .ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SMSP SB 4L10S . . . .ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
SMSP SB 3K06S . . . .ТРГОВАЦ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /15/. 3 ГОД.
30
30
30
30
3. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
22300 СТАРА ПАЗОВА, СВЕТОСАВСКА 5, ТЕЛ: 022/310-641
e-mail: tskola@open.telekom.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
SMSP SC 4D08S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SMSP SC 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . .
SMSP SC 4D13S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SMSP SC 3D20S . . . .АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SMSP SC 3D36S . . . .МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
SMSP SC 4F16S . . . .ТИПОГРАФ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
30
30
30
15 . . . . 3 ГОД.
15 . . . . 3 ГОД.
4. ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „АНТОН СКАЛА”
22300 СТАРА ПАЗОВА, КАРАЂОРЂЕВА 12, ТЕЛ: 022/310-026
e-mail: anadrog@ptt.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
. . . . . . . . . . . . . . БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . 3 ГОД.
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
. . . . . . . . . . . . . . КОНФЕКЦИЈСКИ ШИВАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . 3 ГОД.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
1.ГИМНАЗИЈА
22320 ИНЂИЈА, ТРГ СЛОБОДЕ 2А, ТЕЛ: 022/555-095
e-mail: gimin@indjija.net
ГИМНАЗИЈА
70
SMIN GA 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
SMIN GA 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
СРЕМСКИ ОКРУГ
2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИХАЈЛО ПУПИН”
22320 ИНЂИЈА, ЦАРА ДУШАНА 2, ТЕЛ: 022/561-661
e-mail: m_pupin@indjija.net
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
SMIN SB 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . .
SMIN SB 3D25S . . . .ИНСТАЛАТЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SMIN SB 3D43S . . . .МЕХАНИЧАР ХИДРАУЛИКЕ И ПНЕУМАТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SMIN SB 3D20S . . . .АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
10 . . . . 3 ГОД.
10 . . . . 3 ГОД.
10 . . . . 3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
SMIN SB 4E08S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SMIN SB 3E05S . . . .ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
SMIN SB 3E15S . . . .ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/. . 3 ГОД.
САОБРАЋАЈ
SMIN SB 4I01S . . . .ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SMIN SB 3I11S . . . .ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . 3 ГОД.
3. СРЕДЊА ШКОЛА „ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ”
22320 ИНЂИЈА, ТРГ СЛОБОДЕ 2А, ТЕЛ: 022/551-854
e-mail: djordjenatosevicin@yahoo.com
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
SMIN SC 4K05S . . . .ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
SMIN SC 3K12S . . . .КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/. . 3 ГОД.
SMIN SC 3K11S . . . .КУВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/. . 3 ГОД.
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
SMIN SC 4G03S . . . .ТЕХНИЧАР МОДЕЛАР ОДЕЋЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
SMIN SC 3P02S . . . .ЖЕНСКИ ФРИЗЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/. . 3 ГОД.
SMIN SC 3P04S . . . .МУШКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/. . 3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
SMIN SC 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
SMIN SC 4L13S . . . .КОМЕРЦИЈАЛИСТА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ОПШТИНА ШИД
1. ГИМНАЗИЈА „САВА ШУМАНОВИЋ”
22240 ШИД, ЛАЗЕ КОСТИЋА 2, ТЕЛ: 022/712-529
e-mail: gimsid@neobee.net
ГИМНАЗИЈА
SMSI GA 4R03S . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
SMSI SA 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”
22240 ШИД, ШКОЛСКА 1, ТЕЛ: 022/712-503
e-mail: direktor@nts.edu.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
SMSI SB 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . 30
SMSI SB 3D20S . . . .АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
SMSI SB 3D21S . . . .БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
SMSI SB 4A03S . . . .ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SMSI SB 3A23S . . . .ПЕКАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . 3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
SMSI SB 4E08S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
СРЕМСКИ ОКРУГ
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
71
8. ГРАД БЕОГРАД
БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА.
ОПШТИНА БАРАЈЕВО
1. СРЕДЊА ШКОЛА
11460 БАРАЈЕВО, СВЕТОСАВСКА 4, ТЕЛ: 011/83-00-426; 83-00-206
e-mail: skolabarajevo@yahoo.com
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
BGBA SA 4A03S . . . .ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BGBA SA 4A05S . . . .ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
BGBA SA 4D10S . . . .ПОГОНСКИ ТЕХНИЧАР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
BGBA SA 3K06S . . . .ТРГОВАЦ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/. . 3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
BGBA SA 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
BGBA SA 3P02S . . . .ЖЕНСКИ ФРИЗЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/. . 3 ГОД.
BGBA SA 3P04S . . . .МУШКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/. . 3 ГОД.
ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ
1. XII БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 БЕОГРАД, ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 82, ТЕЛ: 011/2460-361; 2460-541
www.XIIgimnazija.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
BGVO GA 4R03S . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240
2. ОСМА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 БЕОГРАД, ГРЧИЋА МИЛЕНКА 71, ТЕЛ: 011/2850-779; 2850-907
e-mail: osma_sekretarijat@yahoo.com
ГИМНАЗИЈА
BGVO GB 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
BGVO GB 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
3. ДРУГА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
11000 БЕОГРАД, ГОСПОДАРА ВУЧИЋА 50, ТЕЛ: 011/644-1609; 644-85-41; 644-0132
e-mail: skola@drugaekonomska.edu.rs
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
BGVO SC 4L10S . . . .ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
BGVO SC 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240
BGVO SC 4L09S . . . .ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
4. ШКОЛА ЗА НЕГУ ЛЕПОТЕ
11000 БЕОГРАД, ЈОВАНА СУБОТИЋА 2, ТЕЛ: 011/344-7226, 244-06-17
e-mail: skolazanegulepote@gmail.com
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
BGVO SD 4P01S . . . .СЦЕНСКИ МАСКЕР И ВЛАСУЉАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BGVO SD 3P02S . . . .ЖЕНСКИ ФРИЗЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 /5/. . 3 ГОД.
BGVO SD 3P04S . . . .МУШКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 /5/. . 3 ГОД.
BGVO SD 3P03S . . . .МАНИКИР И ПЕДИКИР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . 3 ГОД.
72
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
ГРАД БЕОГРАД
5. ГЕОЛОШКА И ХИДРОМЕТЕOРОЛОШКА ШКОЛА „МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ”
11000 БЕОГРАД, ЕСАД ПАШИНА 26, ТЕЛ: 011/3098-084; 3098-092
www.ghmskola.edu.rs, e-mail: ghmskola@ptt.rs
ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА
BGVO SE 4C01S . . . .ГЕОЛОШКИ ТЕХНИЧАР ЗА ГЕОТЕХНИКУ И ХИДРОГЕОЛОГИЈУ. . . . . . . . . . . . . . . . 30
BGVO SE 4C02S . . . .ГЕОЛОШКИ ТЕХНИЧАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА . . . . . . . . . 30
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
BGVO SE 4F34S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
ХИДРОМЕТЕОРОЛОГИЈА
BGVO SE 4M02S . . . .МЕТЕОРОЛОШКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BGVO SE 4M01S . . . .ХИДРОЛОШКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
6. ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА
11000 БЕОГРАД, ВОЈИСЛАВА ИЛИЋА 88, ТЕЛ: 011/2833-697; ФАКС: 2833-693
e-mail: skolazadizajn@eunet.rs
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
BGVO SF 4G12S . . . .МОДЕЛАР ОДЕЋЕ – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BGVO SF 4G02S . . . .ТЕКСТИЛНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BGVO SF 4G01S . . . .КОНФЕКЦИЈСКИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BGVO SF 4G14S . . . .ДИЗАЈНЕР ОДЕЋЕ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BGVO SF 4G15S . . . .ДИЗАЈНЕР ТЕКСТИЛНИХ МАТЕРИЈАЛА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BGVO SF 3G17S . . . .МОДНИ КРОЈАЧ – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
30
30
30
30
24 . . . . 3 ГОД.
7. ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „ВОЖД”
11000 БЕОГРАД, БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА 219, ТЕЛ: 011/3097-013
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
. . . . . . . . . . . . . . АУТОЛИМАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 3 ГОД.
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
. . . . . . . . . . . . . . ЖЕНСКИ ФРИЗЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 3 ГОД.
ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
. . . . . . . . . . . . . . ПРИПРЕМАЧ НАМИРНИЦА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 2 ГОД.
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
. . . . . . . . . . . . . . ШИВАЧ ТЕКСТИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . 2 ГОД.
ОПШТИНА ВРАЧАР
1. ТРЕЋА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 БЕОГРАД, ЊЕГОШЕВА 15, ТЕЛ: 011//3640-160; 3640-161; 3640-942
e-mail: ddvasic@eunet.rs
Конкурисање за билингвално одељење дозвољено је и искључиво у случају да је
ученик положио посебан део пријемног испита из страног језика.
ГИМНАЗИЈА
BGVR GA 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
BGVR GA 4R01I . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР – ИТАЛИЈАНСКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
BGVR GA 4R01F . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР – ФРАНЦУСКИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
BGVR GA 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
2. ЧЕТРНАЕСТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 БЕОГРАД, ХАЏИ-ПРОДАНОВА 5, ТЕЛ: 011/3444-295; 3086-920
e-mail: direktor@cetrnaestgim.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
BGVR GB 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
BGVR GB 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
ГРАД БЕОГРАД
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
73
3. ТЕХНИЧКА ШКОЛА ГСП
11000 БЕОГРАД, РАДОСЛАВА ГРУЈИЋА 2, ТЕЛ: 011/2458-626; 2459-466
www.tehskolagsp.edu.rs, e-mail: skolagsp@eunet.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
BGVR SC 4D08S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BGVR SC 3D19S . . . .АУТОЛИМАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
BGVR SC 3D20S . . . .АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 /5/. . 3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
BGVR SC 4E21S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ НА ВОЗИЛИМА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . 20
BGVR SC 3E22S . . . .АУТОЕЛЕКТРИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 . . . . 3 ГОД.
BGVR SC 3E16S . . . .ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА МАШИНЕ И ОПРЕМУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
САОБРАЋАЈ
BGVR SC 4I01S . . . .ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
BGVR SC 4I20S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
BGVR SC 3I11S . . . .ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 /10/. 3 ГОД.
4. МУЗИЧКА ШКОЛА „ЈОСИП СЛАВЕНСКИ”
11000 БЕОГРАД, РАДОСЛАВА ГРУЈИЋА 2А, ТЕЛ: 011/2455-953; 2449-796
www.slavenski.edu.rs
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ (ВОКАЛНО-ИНСТРУМЕНТАЛНИ ОДСЕК). . . . . . . . . . . . . . . . . 35
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ (ОДСЕК РАНЕ МУЗИКЕ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ САРАДНИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
5. МУЗИЧКА ШКОЛА „СТАНКОВИЋ”
11000 БЕОГРАД, КНЕЗА МИЛОША 1А, ТЕЛ: 011/3230-226; 3237-330
e-mail: kornelije@ptt.rs
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ (ВОКАЛНО-ИНСТРУМЕНТАЛНИ И ЏЕЗ ОДСЕК) . . . . . . . . . . . . 40 /1/
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ САРАДНИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
6. ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА „ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”
11000 БЕОГРАД, КРУНСКА 8, ТЕЛ: 011/3236-504
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
ОПШТИНА ГРОЦКА
1. СРЕДЊА ШКОЛА
11306 ГРОЦКА, УЖИЧКА 2, ТЕЛ: 011/8500-720; 8501-325
e-mail: srednjа.skola.grocka@gmail.com
ГИМНАЗИЈА
BGGR GA 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BGGR GA 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
BGGR SA 3A28S . . . .МЕСАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/. . 3 ГОД.
BGGR SA 3A23S . . . .ПЕКАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/. . 3 ГОД.
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
BGGR SA 4K02S . . . .ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BGGR SA 3K06S . . . .ТРГОВАЦ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/. . 3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
BGGR SA 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
BGGR SA 4L02S . . . .ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
BGGR SA 3P04S . . . .МУШКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/. . 3 ГОД.
BGGR SA 3P02S . . . .ЖЕНСКИ ФРИЗЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/. . 3 ГОД.
74
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
ГРАД БЕОГРАД
ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА
1. ШЕСТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 БЕОГРАД, МИЛАНА РАКИЋА 33, ТЕЛ: 011/2411-734; 3809-364; 2411-734
www.vigimnazija.edu.rs, e-mail: uprava@vigimnazija.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
BGZV GA 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
BGZV GA 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
2. СЕДМА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 БЕОГРАД, ШЕЈКИНА 21А, ТЕЛ: 011/3433-642; 3433-643
e-mail: sedma.office@sezampro.rs
ГИМНАЗИЈА
BGZV GB 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
BGZV GB 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
3. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
11000 БЕОГРАД, ВЕЉКА ДУГОШЕВИЋА ББ, ТЕЛ: 011/2415-455; 2415-443
www.medicinska-zvezdara.edu.rs, e-mail: ogled@verat.net
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
BGZV SC 4O18S . . . .ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
BGZV SC 4O09S . . . .ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
BGZV SC 4O07S . . . .САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
BGZV SC 4O04S . . . .ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
BGZV SC 4O05S . . . .МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 /10/
4. ЗУБОТЕХНИЧКА ШКОЛА
11000 БЕОГРАД, СТАНКА ВРАЗА 63, ТЕЛ: 011/4442-913; 3085-210
www.zts.edu.rs, e-mail: ztsbgd@yahoo.com
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
BGZV SD 4O17S . . . .СТOMAТOЛOШКA СЕСТPA – ТЕХНИЧAP – OГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
BGZV SD 4O02S . . . .ЗУБНИ ТЕХНИЧAP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
BGZV SD 4O08S . . . .СТOMAТOЛOШКA СЕСТPA – ТЕХНИЧAP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
5. ФАРМАЦЕУТСКО-ФИЗИОТЕРАПЕУТСКА ШКОЛА
11000 БЕОГРАД, ДОНСКА 27-29, ТЕЛ. 3047-814; 3047-812
e-mail: : farmafizio@sbb.rs
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
BGZV SE 4O16S . . . .ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BGZV SE 4O14S . . . .ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BGZV SE 4O15S . . . .КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BGZV SE 3O19S . . . .МАСЕР – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
40
40
20 . . . . 3 ГОД.
6. АРХИТЕКТОНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11000 БЕОГРАД, ВОЈИСЛАВА ИЛИЋА 78, ТЕЛ: 011/2412-127; 3807-744
e-mail: ats@ats.edu.rs
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
BGZV SF 4H02S . . . .ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ВИСОКОГРАДЊУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
BGZV SF 4H26S . . . .АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
7. ГРАЂЕВИНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11000 БЕОГРАД, ХАЈДУК СТАНКОВА 2, ТЕЛ: 011/2411-472; 2404-827; 2423-441
e-mail: uprava@gtskola.edu.rs
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
BGZV SG 4H05S . . . .ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА НИСКОГРАДЊУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
8. ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА
11000 БЕОГРАД, СВЕТОГ НИКОЛЕ 39,ТЕЛ: 011/2403-525; 2417-680; 2418-895
www.gradjevinska.edu.rs, e-mail: gradjevinska@sezampro.rs
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
BGZV SH 3E15S . . . .ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . 3 ГОД.
ГРАД БЕОГРАД
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
75
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
BGZV SH 3H25S . . . .КРОВОПОКРИВАЧ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BGZV SH 3H24S . . . .МОНТЕР СУВЕ ГРАДЊЕ – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BGZV SH 4H08S . . . .ИЗВОЂАЧ ИНСТАЛАТЕРСКИХ И ЗАВРШНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА. . . . . . . . . . BGZV SH 4H27S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BGZV SH 4H04S . . . .ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКА ИСПИТИВАЊА. . . . . . . . . . . . . . BGZV SH 3H10S . . . .АРМИРАЧ – БЕТОНИРАЦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BGZV SH 3H11S . . . .ГРАЂЕВИНСКИ ЛАБОРАНТ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BGZV SH 3H22S . . . .ХИДРОГРАЂЕВИНАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BGZV SH 3H19S . . . .РУКОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСКОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BGZV SH 3H12S . . . .ДЕКОРАТЕР ЗИДНИХ ПОВРШИНА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BGZV SH 3H16S . . . .КЕРАМИЧАР – ТЕРАЦЕР – ПЕЋАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BGZV SH 3H13S . . . .ЗИДАР – ФАСАДЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BGZV SH 3H21S . . . .ТЕСАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 . . .
20 . . .
30 /5/
24
30
10 . . .
10 . . .
10 . . .
20 . . .
10 . . .
10 /5/.
10 . . .
10 . . .
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
.
.
.
.
.
.
.
.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
9. ТЕХНОАРТ БЕОГРАД – ШКОЛА ЗА МАШИНСТВО И УМЕТНИЧКЕ ЗАНАТЕ
11000 БЕОГРАД, СВЕТОГ НИКОЛЕ 39, ТЕЛ: 011/2415-556; 2415-322; 2415-534
www.tehnoart.rs, sekretar@tehnoart.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
BGZV SI 4D13S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
BGZV SI 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . 90
BGZV SI 3D36S . . . .МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . 3 ГОД.
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
КОНЗЕРВАТОР КУЛТУРНИХ ДОБАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
СТИЛСКИ КРОЈАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ФИРМОПИСАЦ – КАЛИГРАФ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ГРАВЕР УМЕТНИЧКИХ ПРЕДМЕТА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ЈУВЕЛИР УМЕТНИЧКИХ ПРЕДМЕТА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ГРНЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
10.ГЕОДЕТСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11000 БЕОГРАД, МИЛАНА РАКИЋА 42, ТЕЛ: 011/2411-880; 2410-979; 2412-177
www.geodetskaskola.edu.rs, e-mail: geodetskaskola@sbb.rs
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
BGZV SK 4H23S . . . .ГЕОДЕТСКИ ТЕХНИЧАР – ГЕОМЕТАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
ОПШТИНА ЗЕМУН
1. ЗЕМУНСКА ГИМНАЗИЈА
11080 ЗЕМУН, ГРАДСКИ ПАРК 1, ТЕЛ: 011/3162-680; 2616-915
www.zemunskagimnazija.edu.rs, e-mail: office@zemunskagimnazija.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
BGZM GA 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
BGZM GA 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
2. ЕКОНОМСКА ШКОЛА „НАДА ДИМИЋ”
11080 ЗЕМУН, 22. ОКТОБРА 19, ТЕЛ: 011/2190-386; 106-589
www.ekonomska-zemun.edu.rs, e-mail: esnadadimic@yahoo.com
ЕКОНОМИЈА
BGZM SB 4L10S . . . .ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
BGZM SB 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 /5/
3. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ”
11080 ЗЕМУН, НАДЕ ДИМИЋ 4, ТЕЛ: 011/2618-058; 2619-125
e-mail: medskola@scnet.rs
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
BGZM SC 4O15S . . . .КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
BGZM SC 4O03S . . . .КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
BGZM SC 4O05S . . . .МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
BGZM SC 3O20S . . . .ЗДРАВСТВЕНА НЕГОВАТЕЉИЦА – НЕГОВАТЕЉ – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . . . 3 ГОД.
76
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
ГРАД БЕОГРАД
4. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „ЗЕМУН”
11080 ЗЕМУН, НАДЕ ДИМИЋ 4, ТЕЛ: 011/ 3161-849; 2618-059; 2618-155
www.etszemun.edu.rs, e-mail: ets.zemun@verat.net
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
BGZM SD 4E24S . . . .АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BGZM SD 4E02 S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР АУТОМАТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BGZM SD 4E40S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . BGZM SD 4E08S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BGZM SD 3E17S . . . .ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . 20
30
30
60
30 /5/. . 3 ГОД.
5. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ЗМАЈ”
11080 ЗЕМУН, АУТОПУТ 18, ТЕЛ: 011/2600-667; 3018-945
e-mail: tszmaj@open.telekom.rs
ПОЉОПРИВРЕДА
BGZM SE 4A03S . . . .ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
BGZM SE 4D13S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 /5/
BGZM SE 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
.
BGZM SE 4E26S . . . .ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
6. САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11080 ЗЕМУН, ЦАРА ДУШАНА 262, ТЕЛ: 011/2615-224; 2616-751; 2618-066
www.saobteh.edu.rs, e-mail: direktor@saobteh.edu.rs, saobteh@saobteh.edu.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
BGZM SF 4D08S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
BGZM SF 3E22S . . . .АУТОЕЛЕКТРИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . 3 ГОД.
BGZM SF 4E21S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ НА ВОЗИЛИМА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . 20
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
BGZM SF 3F36S . . . .ЛАКИРЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . 3 ГОД.
САОБРАЋАЈ
BGZM SF 4I20S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
BGZM SF 4I01S . . . .ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 /15/
BGZM SF 4I10S . . . .ТЕХНИЧАР УНУТРАШЊЕГ ТРАНСПОРТА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BGZM SF 3I11S . . . .ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 /25/. 3 ГОД.
7. ПРАВНО-БИРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ”
11080 ЗЕМУН, ТОШИН БУНАР 17, ТЕЛ: 011/3164-136; 3164-138
www.pravnobiroskolazemun.edu.rs, e-mail: pbskolaz@eunet.rs
ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
BGZM SG 4L09S . . . .ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
BGZM SG 4L05S . . . .ПРАВНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
BGZM SG 4L07S . . . .ТЕХНИЧАР ОБЕЗБЕЂЕЊА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
8. МУЗИЧКА ШКОЛА „КОСТА МАНОЈЛОВИЋ”
11080 ЗЕМУН, НЕМАЊИНА 9, ТЕЛ: 011/2615-223; 610-535
www.kostaman.edu.rs, office@kostaman.rs
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
. . . . . . . . . . . . . . ДИЗАЈНЕР ЗВУКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
ГРАД БЕОГРАД
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
77
9.ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА ЗА УЧЕНИКЕ ОШТЕЋЕНОГ
ВИДА „ВЕЉКО РАМАДАНОВИЋ”
ЗЕМУН, ЦАРА ДУШАНА 143, ТЕЛ: 011/198-611
skolaveljkoramadanovic@yahoo.com
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
. . . . . . . . . . . . . . ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 1 ГОД.
САОБРАЋАЈ
. . . . . . . . . . . . . . ПТТ МАНИПУЛАНТ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 /5/. . 3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
. . . . . . . . . . . . . . БИРОТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /5/. . 4 ГОД.
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
. . . . . . . . . . . . . . ПАКЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . 2 ГОД.
ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ
1.ГИМНАЗИЈА
14220 ЛАЗАРЕВАЦ, РАЦЕ ТЕРЗИЋА 6, ТЕЛ: 011/8129-480
gimlaz@absolutok.net
ГИМНАЗИЈА
BGLA GA 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
BGLA GA 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „КОЛУБАРА”
14220 ЛАЗАРЕВАЦ, ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 6, ТЕЛ: 011/8123-249; 8123-079
ts-kolubara@veze.net
РУДАРСТВО
BGLA SB 4C04S . . . .РУДАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
BGLA SB 3C10S . . . .РУКОВАЛАЦ МЕХАНИЗАЦИЈОМ У ПОВРШИНСКОЈ ЕКСПЛОАТАЦИЈИ. . . . . . . . . . . 60 . . . . 3 ГОД.
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
BGLA SB 4D13S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BGLA SB 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . 30
BGLA SB 4D53S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА РЕПАРАТУРУ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
BGLA SB 4E06S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОМОТОРНИХ ПОГОНА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BGLA SB 4E08S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BGLA SB 3E16S . . . .ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА МАШИНЕ И ОПРЕМУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BGLA SB 3E22S . . . .АУТОЕЛЕКТРИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
BGLA SB 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
BGLA SB 4L02S . . . .ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
30
30
30 /5/. . 3 ГОД.
30 /5/. . 3 ГОД.
3. ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА „МАРКО ТАЈЧЕВИЋ”
14220 ЛАЗАРЕВАЦ, БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 27А, ТЕЛ: 011/8121-249
ramla@veze.net
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ
1.ГИМНАЗИЈА
11400 МЛАДЕНОВАЦ, КРАЉА АЛЕКСАНДРА ОБРЕНОВИЋА 25 ТЕЛ: 011/8231-366; 8233-435
e-mail: gimnazija@beotel.net
ГИМНАЗИЈА
78
BGML GA 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
BGML GA 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
ГРАД БЕОГРАД
2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11400 МЛАДЕНОВАЦ, ВУКА КАРАЏИЋА 75, ТЕЛ: 011/8230-143; 8231-985
e-mail: tsmladenovac@gmail.com
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
BGML SB 4D13S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BGML SB 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . .
BGML SB 3D20S . . . .АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BGML SB 3D36S . . . .МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
30
15 /5/. . 3 ГОД.
15 /5/. . 3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
BGML SB 4E27S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BGML SB 4E40S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . BGML SB 3E18S . . . .ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BGML SB 4E04S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BGML SB 3E22S . . . .АУТОЕЛЕКТРИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
BGML SB 3G17S . . . .МОДНИ КРОЈАЧ – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 . . . . 3 ГОД.
BGML SB 3G14S . . . .ДИЗАЈНЕР ОДЕЋЕ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . 3 ГОД.
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
. . . . . . . . . . . . . . ОСПОСОБЉАВАЊЕ УЧЕНИКА ЗА РАД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 1 ГОД.
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
. . . . . . . . . . . . . . БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . 3 ГОД.
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
. . . . . . . . . . . . . . КОНФЕКЦИЈСКИ ШИВАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . 3 ГОД.
30
30
15 . . . . 3 ГОД.
30
15 . . . . 3 ГОД.
ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД
1. ДЕВЕТА ГИМНАЗИЈА „МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС”
11070 НОВИ БЕОГРАД, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВА 41, ТЕЛ: 011/2694-133; 2601-292
www.alas.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
BGNB GA 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
BGNB GA 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
2. ДЕСЕТА ГИМНАЗИЈА „МИХАЈЛО ПУПИН”
11070 НОВИ БЕОГРАД, ПРОЛЕТЕРСКЕ СОЛИДАРНОСТИ 1А, ТЕЛ: 011/2135-722; 3114-142
ГИМНАЗИЈА
BGNB GB 4R03S . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210
BGNB GB 4R03F . . . .ОПШТИ ТИП – БИЛИНГВАЛНО ФРАНЦУСКИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3. ПОЛИТЕХНИКА – ШКОЛА ЗА НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
11070 НОВИ БЕОГРАД, БУЛЕВАР ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 152/А, ТЕЛ: 011/3193-641 ЛОКАЛ 52; 2675-663
www.politehnika-nt.edu.rs
politehnikant@gmail.com
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
BGNB SC 4D13S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
BGNB SC 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . 60
BGNB SC 4D17S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА РОБОТИКУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА
BGNB SC 3C24S . . . .ЗЛАТАР – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . . . 3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
.
BGNB SC 4Е26S . . . .ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ГРАД БЕОГРАД
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
79
4. СРЕДЊА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
11070 НОВИ БЕОГРАД, ОТОНА ЖУПАНЧИЧА 4, ТЕЛ: 011/2607-200; 2607-287
pps@turistickaskola.edu.rs
УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
BGNB SD 4K03S . . . .КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BGNB SD 4K04S . . . .УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BGNB SD 4K05S . . . .ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BGNB SD 4K10S . . . .ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BGNB SD 3K11S . . . .КУВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BGNB SD 3K12S . . . .КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
30
90
24
30 . . . . 3 ГОД.
30 . . . . 3 ГОД.
5. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НОВИ БЕОГРАД”
11070 НОВИ БЕОГРАД, ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА 25, ТЕЛ: 011/2164-231; 2164-271
www.tskola.edu.rs, sekretarijat@tehnicka.edu.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
BGNB SE 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . .
BGNB SE 4D14S . . . .ТЕХНИЧАР ОПТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BGNB SE 3D36S . . . .МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BGNB SE 4D12S . . . .ТЕХНИЧАР МАШИНСКЕ ЕНЕРГЕТИКЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
60
30 /10/. 3 ГОД.
30
6. ГРАФИЧКА ШКОЛА
11070 НОВИ БЕОГРАД, ОТОНА ЖУПАНЧИЧА 19, ТЕЛ: 011/2604-732; 2604-422
www.grafickaskola.edu.rs, graficka_skola@beotel.rs
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
BGNB SF 4F32S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ГРАФИЧКУ ПРИПРЕМУ – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BGNB SF 4F33S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ ГРАФИЧКИХ ПРОИЗВОДА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . .
BGNB SF 4F12S . . . .ТЕХНИЧАР ГРАФИЧКЕ ДОРАДЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BGNB SF 4F15S . . . .ТЕХНИЧАР ШТАМПЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BGNB SF 4F16S . . . .ТИПОГРАФ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BGNB SF 4F17S . . . .ФОТОГРАФ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BGNB SF 3F30S . . . .СИТОШТАМПАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BGNB SF 4F14S . . . .ТЕХНИЧАР РЕПРОДУКЦИЈЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
20
30
30
30
30
30 . . . . 3 ГОД.
30
ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ
1. ГИМНАЗИЈА У ОБРЕНОВЦУ
11500 ОБРЕНОВАЦ, МИЛОША ОБРЕНОВИЋА 90, ТЕЛ: 011/8721-202
e-mail: g
imnazija@absolutok.net, office@gimnazijaobrenovac.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
BGOB GA 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BGOB GA 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
BGOB GA 4R05S . . . .ИНФОРМАТИЧКИ СМЕР – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11500 ОБРЕНОВАЦ, КРАЉА ПЕТРА I 12, ТЕЛ: 011/8721-178; 8720-489
e-mail: teh.skola@telekom.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
BGOB SB 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . .
BGOB SB 4D07S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МЕРНЕ И РЕГУЛАЦИОНЕ ТЕХНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . .
BGOB SB 3D27S . . . .МАШИНБРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BGOB SB 3D20S . . . .АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BGOB SB 3D24S . . . .ЗАВАРИВАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BGOB SB 3D25S . . . .ИНСТАЛАТЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
30
15 . . .
15 . . .
15 /5/.
15 . . .
.
.
.
.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
BGOB SB 4E08S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BGOB SB 4E23S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ УПРАВЉАЊА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BGOB SB 3E17S . . . .ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . BGOB SB 3E16S . . . .ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА МАШИНЕ И ОПРЕМУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
BGOB SB 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 /5/
80
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
30
30
15 . . . . 3 ГОД.
15 . . . . 3 ГОД.
ГРАД БЕОГРАД
3. ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКА ШКОЛА
11500 ОБРЕНОВАЦ, МИЛОША ОБРЕНОВИЋА 90, ТЕЛ: 011/8721-202; 8721-375
www.polj-hemskola.edu.rs, office@polj-hemskola.edu.rs
ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
BGOB SC 4A03S . . . .ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BGOB SC 4A07S . . . .ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BGOB SC 4A05S . . . .ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BGOB SC 3A23S . . . .ПЕКАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BGOB SC 3A19S . . . .ЦВЕЋАР – ВРТЛАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BGOB SC 3A28S . . . .МЕСАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ХЕМИЈА, ГРАФИЧАРСТВО И НЕМЕТАЛИ
BGOB SC 4F34S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
BGOB SC 4F35S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ. . . . . . . . . . . . . . . 30
30
30
30 /5/
15 . . . . 3 ГОД.
30 . . . . 3 ГОД.
15 . . . . 3 ГОД.
ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА
1. ПЕТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 БЕОГРАД, ИЛИЈЕ ГАРАШАНИНА 24, ТЕЛ: 011/3236-367; 3234-674
e-mail: Vgimnazija@sezampro.rs, Vgimnazija@eunet.rs
ГИМНАЗИЈА
BGPA GA 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
BGPA GA 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
2. СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ПТТ ШКОЛА
11000 БЕОГРАД, ЗДРАВКА ЧЕЛАРА 16, ТЕЛ: 011/3290-861; 3290-334
e-mail: srednjatehnicka@pttskola.edu.rs
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
BGPA SB 4E11S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
BGPA SB 4E25S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
BGPA SB 3E20S . . . .МОНТЕР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ МРЕЖА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 /5/. . 3 ГОД.
САОБРАЋАЈ
BGPA SB 4I09S . . . .ТЕХНИЧАР ПТТ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
3. ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА ПК „БЕОГРАД”
11000 БЕОГРАД, ПАНЧЕВАЧКИ ПУТ 39, ТЕЛ: 011/2712-715; 2715-758; 2711-384
e-mail: skolapkb@eunet.rs
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
BGPA SC 4A03S . . . .ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BGPA SC 4A10S . . . .ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BGPA SC 4A07S . . . .ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BGPA SC 4A05S . . . .ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BGPA SC 3A28S . . . .МЕСАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BGPA SC 3A23S . . . .ПЕКАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
30
60
30
30 /10/. 3 ГОД.
30 /5/. . 3 ГОД.
4. ЖЕЛЕЗНИЧКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11000 БЕОГРАД, ЗДРАВКА ЧЕЛАРА 14, ТЕЛ: 011/3292-859; 2762-867; 2762-451
www.ztskola.edu.rs, e-mail: skola@ztskola.edu.rs
Ученици који конкуришу за упис у железничку техничку школу у Београду, или образовне профиле у вези са железничким
саобраћајем, обављају здравствени преглед у заводима за здравствену заштиту радника Железница Србије.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
BGPA SD 4E10S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР СС ПОСТРОЈЕЊА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BGPA SD 4E11S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
САОБРАЋАЈ
BGPA SD 4I04S . . . .ТЕХНИЧАР ТЕХНИЧКО-КОЛСКЕ ДЕЛАТНОСТИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BGPA SD 4I02S . . . .САОБРАЋАЈНО-ТРАНСПОРТНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BGPA SD 4I03S . . . .ТЕХНИЧАР ВУЧЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BGPA SD 4I05S . . . .ТРАНСПОРТНИ КОМЕРЦИЈАЛИСТА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BGPA SD 3I13S . . . .ВОЗОВОЂА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BGPA SD 3I14S . . . .КОНДУКТЕР У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ГРАД БЕОГРАД
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
30
60
30
30
15 . . . . 3 ГОД.
15 . . . . 3 ГОД.
81
5. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „РАДЕ КОНЧАР”
11000 БЕОГРАД, БРАЋЕ ГРИМ 32, ТЕЛ: 011/2761-963; 2783-390; 2763-062
www.koncar.edu.rs, e-mail: koncar@beotel.rs
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
BGPA SE 4E23S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ УПРАВЉАЊА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BGPA SE 4E40S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . BGPA SE 4E05S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . BGPA SE 4E08S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BGPA SE 4E21S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ НА ВОЗИЛИМА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . .
BGPA SE 4E27S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BGPA SE 4E04S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BGPA SE 4E03S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОНИКЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
60
30
30
20
30
60
30
ОПШТИНА РАКОВИЦА
1. ПЕТНАЕСТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11090 РАКОВИЦА, ГОЧКА 40, ТЕЛ: 011/2322-808; 2322-809
www.petnaesta.edu.rs, e-mail: XVbggim@gmail.com, XVbgd@ptt.rs
ГИМНАЗИЈА
BGRA GA 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
BGRA GA 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
2. ПЕТА ЕКОНОМСКА ШКОЛА „РАКОВИЦА”
11090 РАКОВИЦА, ХАСАНАГИНИЦЕ 8, ТЕЛ: 011/3511-853, 011/3591-876
e-mail: petaekonomska@gmail.com
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
BGRA SB 4L10S . . . .ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BGRA SB 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
3. МАШИНСКА ШКОЛА „РАДОЈЕ ДАКИЋ”
11090 РАКОВИЦА, МИШКА КРАЊЦА 17, ТЕЛ: 011/3583-625; 3583-939; 3581-200
e-mail: ms.r.dakic@yubc.net
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
BGRA SC 4D17S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА РОБОТИКУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BGRA SC 4D13S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BGRA SC 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . .
BGRA SC 4D08S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BGRA SC 4D04S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
60
30
15
15
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
BGRA SE 4Е05S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
BGRA SC 4E26S . . . .ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
BGRA SE 4E08S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
4. МУЗИЧКА ШКОЛА „ДАВОРИН ЈЕНКО”
11090 РАКОВИЦА, МИШКА КРАЊЦА 17, ТЕЛ: 011/3582-394; 3510-036
www.msdjenko.edu.rs, e-mail: direktor.jenko@gmail.com
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
. . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ САРАДНИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
5. СРЕДЊА ЗАНАТСКА ШКОЛА
11090 РАКОВИЦА, ВУКАСОВИЋЕВА 21 А, ТЕЛ: 011/3594-014; 3594-104
e-mail: sspetarl@eunet.rs
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
. . . . . . . . . . . . . . ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 . . . . 1 ГОД.
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
. . . . . . . . . . . . . . БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . 3 ГОД.
. . . . . . . . . . . . . . АУТОЛИМАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . 3 ГОД.
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
. . . . . . . . . . . . . . ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 3 ГОД.
82
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
ГРАД БЕОГРАД
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
. . . . . . . . . . . . . . ПОМОЋНИК КЊИГОВЕСЦА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 . . . . 2 ГОД.
. . . . . . . . . . . . . . ПОМОЋНИК КЊИГОВЕЗАЧКЕ ДОРАДЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . 2 ГОД.
. . . . . . . . . . . . . . ПОМОЋНИК АУТОЛАКИРЕРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . . . . 2 ГОД.
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
. . . . . . . . . . . . . . ПЕКАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . . . . 3 ГОД.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ЦВЕЋАР – ВРТЛАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . 2 ГОД.
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
. . . . . . . . . . . . . . ПРИПРЕМАЧ НАМИРНИЦА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 2 ГОД.
. . . . . . . . . . . . . . СЕРВИР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . 2 ГОД.
ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
1. ФИЛОЛОШКА ГИМНАЗИЈА
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 2, ТЕЛ: 011/2185-841; 2621-955
filoloska_gimnazija@yahoo.com
OБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У ФИЛОЛОШКОЈ ГИМНАЗИЈИ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ФPAНЦУСКИ ЈЕЗИК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PУСКИ ЈЕЗИК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
НЕMAЧКИ ЈЕЗИК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ШПAНСКИ ЈЕЗИК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
КИНЕСКИ ЈЕЗИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ЈAПAНСКИ ЈЕЗИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ИТAЛИЈAНСКИ ЈЕЗИК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . КЛAСИЧНИ ЈЕЗИЦИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
24
24
24
12
12
12
12
24
2. ГИМНАЗИЈА „СВЕТИ САВА”
11000 БЕОГРАД, РЕСАВСКА 58, ТЕЛ: 011/2658-921; 2642-328
e-mail: gimnazija@sbb.rs
ГИМНАЗИЈА
BGSV GB 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
BGSV GB 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
3. ЧЕТВРТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 БЕОГРАД, ТЕОДОРА ДРАЈЗЕРА 25, ТЕЛ: 011/3671-804; 2663-652
cetvrta@eunet.rs
ГИМНАЗИЈА
BGSV GC 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
BGSV GC 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
4. СПОРТСКА ГИМНАЗИЈА
11000 САВСКИ ВЕНАЦ, ПЕТРА ЧАЈКОВСКОГ 2, ТЕЛ: 011/2650-754; 2650-758
sportskagimnazija@yahoo.com
ГИМНАЗИЈА
BGSV GD 4R03S . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180
5. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „БЕОГРАД”
11000 БЕОГРАД, ДЕЛИГРАДСКА 31, ТЕЛ: 011/2684-585; 2684-544
www.medicinskaskola.edu.rs, mskola@eunet.rs
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
BGSV SE 4O10S . . . .ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
BGSV SE 4O01S . . . .ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКА СЕСТРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
BGSV SE 4O06S . . . .ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
BGSV SE 4O12S . . . .МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ВАСПИТАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
BGSV SE 4O14S . . . .ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
. . . . . . . . . . . . . . ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР (СЛАБОВИДИ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ГРАД БЕОГРАД
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
83
6. УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
11000 БЕОГРАД, ЈУГ БОГДАНОВА 28, ТЕЛ: 011/2631-899; 2633-250
www.ut-skola.edu.rs, utsbgd@eunet.rs
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
BGSV SF 4K04S . . . .УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BGSV SF 4K10S . . . .ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BGSV SF 4K03S . . . .КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BGSV SF 3K11S . . . .КУВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BGSV SF 3K12S . . . .КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BGSV SF 3K13S . . . .ПОСЛАСТИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
90
60
30 /15/. 3 ГОД.
30 /15/. 3 ГОД.
30 /15/. 3 ГОД.
7. ШКОЛА ЗА БРОДАРСТВО, БРОДОГРАДЊУ И ХИДРОГРАДЊУ
11000 БЕОГРАД, МИЛОША ПОЦЕРЦА 2, ТЕЛ: 011/3645-342; 2644-458; 3620-743
www.brodarska.edu.rs, sbbh@eunet.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
BGSV SG 4D02S . . . .БРОДОМАШИНСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
BGSV SG 4H07S . . . .ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ХИДРОГРАДЊУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
САОБРАЋАЈ
BGSV SG 4I06S . . . .НАУТИЧКИ ТЕХНИЧАР – РЕЧНИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
BGSV SG 4I21S . . . .НАУТИЧКИ ТЕХНИЧАР – ПОМОРСКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
8. ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН КОЖЕ
11000 БЕОГРАД, БРАНКОВА 17, ТЕЛ: 011/2631-943; 2632-183
tszdk@hotmail.com
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
BGSV SH 4G05S . . . .ТЕХНИЧАР МОДЕЛАР КОЖЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BGSV SH 4G16S . . . .ДИЗАЈНЕР ПРОИЗВОДА ОД КОЖЕ – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BGSV SH 3G09S . . . .ГАЛАНТЕРИСТА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BGSV SH 3G10S . . . .КОНФЕКЦИОНАР КОЖЕ И КРЗНА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BGSV SH 3G11S . . . .ОБУЋАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
BGCU SB 4F34S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
30 /5/
30
10 /5/. . 3 ГОД.
10 /3/. . 3 ГОД.
10 /4/. . 3 ГОД.
9. ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН
11000 БЕОГРАД, КРУПАЊСКА 3, ТЕЛ: 011/3066-408; 3066-409
didizajn@eunet.rs
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ГРАФИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА АМБАЛАЖЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ЕНТЕРИЈЕРА И ИНДУСТРИЈСКОГ ДИЗАЈНА. . . . . . . . . . . . . . ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ТЕКСТИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ЛИКОВНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
20
20
20
20
10.ШКОЛА ЗА ОШТЕЋЕНЕ СЛУХОМ – НАГЛУВЕ „СТЕФАН ДЕЧАНСКИ”
11000 БЕОГРАД, СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 85, ТЕЛ: 011/2684-167; 2687-136; 2683-491
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
.
.
.
.
.
.
ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА
. . . . . . . . . . . . . . СТОЛАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . 3 ГОД.
. . . . . . . . . . . . . . ТАПЕТАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . 3 ГОД.
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
. . . . . . . . . . . . . . ШИВАЧ ТЕКСТИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . 3 ГОД.
84
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .
АУТОЛИМАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .
МЕТАЛОСТРУГАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .
ИНСТАЛАТЕР ГРЕЈАЊА И КЛИМАТИЗАЦИЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .
ЛИМАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .
АУТОПЕРАЧ – ПОДМАЗИВАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
2 ГОД.
ГРАД БЕОГРАД
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
. . . . . . . . . . . . . . ЖЕНСКИ ФРИЗЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . 3 ГОД.
. . . . . . . . . . . . . . МУШКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . 3 ГОД.
. . . . . . . . . . . . . . МАНИКИР ПЕДИКИР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . 3 ГОД.
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
. . . . . . . . . . . . . . КЊИГОВЕЗАЦ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . 3 ГОД.
. . . . . . . . . . . . . . АУТОЛАКИРЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . 3 ГОД.
. . . . . . . . . . . . . . ПОГОНСКИ ТЕХНИЧАР ГРАФИЧКЕ ДОРАДЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . 4 ГОД.
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
. . . . . . . . . . . . . . ПОДОПОЛАГАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . 2 ГОД.
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
. . . . . . . . . . . . . . ПЕКАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . 3 ГОД.
ОПШТИНА СОПОТ
1. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
11450 СОПОТ, КНЕЗА МИЛОША 14, ТЕЛ: 011/8251-392; 8251-120
e-mail: ekonomska@sopot.edu.rs
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
BGSO SA 4K05S . . . .ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BGSO SA 3K06S . . . .ТРГОВАЦ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/. . 3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
BGSO SA 4L13S . . . .КОМЕРЦИЈАЛИСТА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BGSO SA 4L10S . . . .ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BGSO SA 4L09S . . . .ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BGSO SA 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
30
30
30
2. МАШИНСКА ШКОЛА „КОСМАЈ”
11450 СОПОТ, КНЕЗА МИЛОША 14, ТЕЛ: 011-8251227011-8252015
e-mail: mskosmaj@bitinfo.co.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
BGSO SB 3D36S . . . .МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
BGSO SB 3D39S . . . .МЕХАНИЧАР ПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
BGSO SB 4D13S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ОПШТИНА СТАРИ ГРАД
1. ПРВА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 БЕОГРАД, ЦАРА ДУШАНА 61, ТЕЛ: 011/2629-321; 3284-716; 3033-714
www.prvabeogim.edu.rs, e-mail: uprava@prvabeogim.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
BGSG GA 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
BGSG GA 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
2. МАТЕМАТИЧКА ГИМНАЗИЈА
11000 БЕОГРАД, КРАЉИЦЕ НАТАЛИЈЕ 37, ТЕЛ: 011/2641-378; 3612-595
www.mg.edu.rs, e-mail: mategim@yahoo.com
ГИМНАЗИЈА
. . . . . . . . . . . . . . ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У МАТЕМАТИЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
3. ПРВА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
БЕОГРАД, ЦЕТИЊСКА 5-7, ТЕЛ: 011/3373-490; 3349-322; 3373-488
e-mail: sekretarijat@prvaekonomska.edu.rs
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
BGSG SC 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
BGSG SC 4L02S . . . .ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
BGSG SC 4L11S . . . .БАНКАРСКИ СЛУЖБЕНИК – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ГРАД БЕОГРАД
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
85
4. ТРГОВАЧКА ШКОЛА
11000 БЕОГРАД, ХИЛАНДАРСКА 1, ТЕЛ: 011/3225-894; 3225-212
www.trgovackaskola.edu.rs, e-mail: director@trgovackaskola.edu.rs
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
BGSG SD 4K02S . . . .ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
BGSG SD 4K01S . . . .АРАНЖЕР У ТРГОВИНИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BGSG SD 3K06S . . . .ТРГОВАЦ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 /10/. 3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА
BGSG SD 4L13S . . . .КОМЕРЦИЈАЛИСТА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
5. ПРАВНО-ПОСЛОВНА ШКОЛА БЕОГРАД
11000 БЕОГРАД, СВЕТОГОРСКА 48, ТЕЛ: 011/3242-511; 3242-513; 3242-062
www.pps.rs, e-mail: uprava@pps.rs
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
BGSG SE 4L09S . . . .ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
BGSG SE 4L12S . . . .СЛУЖБЕНИК У ОСИГУРАЊУ – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
BGSG SE 4L05S . . . .ПРАВНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
BGSG SE 4L11S . . . .БАНКАРСКИ СЛУЖБЕНИК – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
6. ВАЗДУХОПЛОВНA АКАДЕМИЈА
11000 БЕОГРАД, БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ БОЈОВИЋА 2, ТЕЛ: 011/2182-956; 2183-008; 2182-944
www.vakademija.edu.rs, e-mail: direktor@vakademija.edu.rs
Здравствена способност кандидата, за све образовне профиле, утврђује се на основу лекарског прегледа који се може
обавити искључиво у Дому здравља Нови Београд – диспанзер за медицину рада, ул. Омладинских бригада бр. 104, или на
Војномедицинској академији – Институт за ваздухопловну медицину, Црнотравска 17, Београд, телефон: 011/ 266-11-22, 266-27-55.
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
BGSG SF 4D53S . . . .АВИОТЕХНИЧАР – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
BGSG SF 4D54S . . . .МЕХАТРОНИЧАР ЗА ТРАНСПОРТНЕ СИСТЕМЕ АЕРОДРОМА – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . 24
BGSG SF 4D55S . . . .АВИОТЕХНИЧАР ЗА ВАЗДУХОПЛОВ – МОТОР – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
BGSG SF 4D56S . . . .АВИОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ ОПРЕМУ ВАЗДУХОПЛОВА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . 8
BGSG SF 4D57S . . . .АВИОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРООПРЕМУ ВАЗДУХОПЛОВА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . 8
BGSG SF 4D58S . . . .МЕХАТРОНИЧАР ЗА РАДАРСКЕ СИСТЕМЕ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
BGSG SF 4D59S . . . .МЕХАТРОНИЧАР ЗА РАКЕТНЕ СИСТЕМЕ – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
САОБРАЋАЈ
BGSG SF 4I22S . . . .ТЕХНИЧАР ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
BGSG SF 4I23S . . . .ТЕХНИЧАР ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . 24
BGSG SF 4I24S . . . .ТЕХНИЧАР ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА ЗА СПАСАВАЊЕ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . 24
7. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”
11000 БЕОГРАД, КРАЉИЦЕ НАТАЛИЈЕ 31, ТЕЛ: 011/2686-394; 2686-793; 2688-598
www.teslabg.edu.rs, e-mail: teslaupis@gmail.com
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
BGSG SG 4E24S . . . .АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BGSG SG 4E08S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BGSG SG 4E23S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ УПРАВЉАЊА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BGSG SG 4E11S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BGSG SG 4E04S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BGSG SG 4E27S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BGSG SG 4E03S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОНИКЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BGSG SG 4E40S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . 20
90
60
90
60
60
60
30
8. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ДРВО АРТ”
11000 БЕОГРАД, ЦАРА ДУШАНА 23, ТЕЛ: 011/2631-361; 2634-252
e-mail: drvoart.sekretarijat@gmail.com
ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА
BGSG SH 4B15S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . BGSG SH 4B01S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ПЕЈЗАЖНУ АРХИТЕКТУРУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BGSG SH 4B05S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ФИНАЛНУ ОБРАДУ ДРВЕТА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BGSG SH 3B16S . . . .СТОЛАР – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BGSG SH 3B17S . . . .ТАПЕТАР – ДЕКОРАТЕР – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
60
60 /5/
30
20 . . . . 3 ГОД.
24 . . . . 3 ГОД.
ГРАД БЕОГРАД
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . ДРВОРЕЗБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
9. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „СТАРИ ГРАД”
11000 БЕОГРАД, ВИСОКОГ СТЕВАНА 37, ТЕЛ: 011/2632-045; 2635-768; 2627-784
www.etsstarigrad.edu.rs, e-mail: etsstarigrad@sezampro.rs
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
BGSG SI 4E02S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР АУТОМАТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BGSG SI 4E04S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BGSG SI 3E18S . . . .ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BGSG SI 3E17S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . BGSG SI 4E05S . . . .ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . BGSG SI 4Е08S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
60
15 . . . . 3 ГОД.
30
15 . . . . 3 ГОД.
30
10.БАЛЕТСКА ШКОЛА „ЛУЈО ДАВИЧО”
11000 БЕОГРАД, КНЕЗ МИЛЕТИНА 8, ТЕЛ: 011/3226-670; 3221-815
www.lujodavico.edu.rs; www.ldavico.edu.rs; e-mail: direktor@ldavico.edu.rs
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . ИГРАЧ – КЛАСИЧАН БАЛЕТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
. . . . . . . . . . . ИГРАЧ – НАРОДНА ИГРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
. . . . . . . . . . . ИГРАЧ – САВРЕМЕНА ИГРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
11.МУЗИЧКА ШКОЛА „ДР ВОЈИСЛАВ ВУЧКОВИЋ”
11000 БЕОГРАД, КОНДИНА 6, ТЕЛ: 011/3241-169; 3236-032
www.vuckovic.edu.rs
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
12.МУЗИЧКА ШКОЛА „МОКРАЊАЦ”
11000 БЕОГРАД, ДЕЧАНСКА 6, ТЕЛ: 011/3243538
www.mokranjacbg.rs
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ САРАДНИК – ТЕОРЕТИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ САРАДНИК – ЕТНОМУЗИКОЛОГ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 /10/
ОПШТИНА ЧУКАРИЦА
1. ТРИНАЕСТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 БЕОГРАД, ЉЕШКА 47, ТЕЛ: 011/3554-381; 3541-643; 3555-151
e-mail: trinaestbggim@sezampro.rs
ГИМНАЗИЈА
BGCU GA 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180
BGCU GA 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
2. ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
11000 БЕОГРАД, ЉЕШКА 82, ТЕЛ: 011/3555-054; 3559-664
www.hptskola.edu.rs, e-mail: office@hptskola.edu.rs
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
BGCU SB 4A12S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА БИОТЕХНОЛОГИЈУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BGCU SB 4A10S . . . .ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BGCU SB 3A23S . . . .ПЕКАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BGCU SB 3A28S . . . .МЕСАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BGCU SB 3A27S . . . .ПРОИЗВОЂАЧ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
BGCU SB 4F02S . . . .ХЕМИЈСКИ ЛАБОРАНТ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BGCU SB 4F31S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА КОЗМЕТИЧКУ ТЕХНОЛОГИЈУ – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BGCU SB 4F34S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BGCU SB 4F35S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ. . . . . . . . . . . . . . . BGCU SB 4F03S . . . .ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ГРАД БЕОГРАД
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
30
60
30 /5/. . 3 ГОД.
30 /5/. . 3 ГОД.
30 /5/. . 3 ГОД.
30
20
30
30
60
87
3. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11250 ЖЕЛЕЗНИК, ЈУГОСЛОВЕНСКА 4, ТЕЛ: 011/2571-020, 2572-168
tehnickaskolalola.blogspot.com; e-mail: tehnickaskola@sezampro.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
BGCU SC 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . 30
BGCU SC 4D13S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
BGCU SC 4D53S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА РЕПАРАТУРУ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
BGCU SC 4E08S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
BGCU SC 3E17S . . . .ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/. . 3 ГОД.
BGCU SC 3E16S . . . .ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА МАШИНЕ И ОПРЕМУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/. . 3 ГОД.
4. МУЗИЧКА ШКОЛА „ВАТРОСЛАВ ЛИСИНСКИ”
11000 БЕОГРАД, СТРАШЕ ПИНЏУРА 1/2, ТЕЛ: 011/3546-831; 3546-039
e-mail: direktor.lisinski@gmail.com
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ САРАДНИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
5. ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ СА ДОМОМ „СВЕТИ САВА”
11000 БЕОГРАД, УМКА, М.СТАНОЈЛОВИЋА 30, ТЕЛ: 011/8026-856; 8026-066
e-mail: svsavau@eunet.rs
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
. . . . . . . . . . . . . . ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . . . 1 ГОД.
MAШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
. . . . . . . . . . . . . . БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . 3 ГОД.
ТЕКСТИЛСТВО
. . . . . . . . . . . . . . КОНФЕКЦИЈСКИ ШИВАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . 3 ГОД.
. . . . . . . . . . . . . . ШИВАЧ ТЕКСТИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . 2 ГОД.
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
. . . . . . . . . . . . . . ПОМОЋНИК КАРТОНАЖЕРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . 3 ГОД.
. . . . . . . . . . . . . . СИТОШТАМПАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . 2 ГОД.
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
. . . . . . . . . . . . . . ЦВЕЋАР – ВРТЛАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . 2 ГОД.
88
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
ГРАД БЕОГРАД
9. ШУМАДИЈСКИ ОКРУГ
БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА.
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ
1. ГИМНАЗИЈА „МИЛОШ САВКОВИЋ”
34300 АРАНЂЕЛОВАЦ, БРАНКE ПЕТРОВИЋ 1, ТЕЛ: 034/711-051
e-mail: mirstan2002@yahoo.com
ГИМНАЗИЈА
SUAR GA 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
SUAR GA 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2. ЕКОНОМСКО-УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА „СЛОБОДАН МИНИЋ”
34300 АРАНЂЕЛОВАЦ, ЈОСИФА ПАНЧИЋА 3, ТЕЛ: 034/6713-393; 6701-175
e-mail: es.slobodanminic@open.telekom.rs
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
SUAR SB 3K07S . . . .КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . 3 ГОД.
SUAR SB 4K03S . . . .КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SUAR SB 4K05S . . . .ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
SUAR SB 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SUAR SB 4L10S . . . .ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SUAR SB 4L09S . . . .ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЛЕТА НИКОЛИЋ”
34300 АРАНЂЕЛОВАЦ, ЈОСИФА ПАНЧИЋА 3, ТЕЛ: 034/6712-128; 6713-543
e-mail: artskola@ptt.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
SUAR SC 4D13S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SUAR SC 3D50S . . . .ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . . . 3 ГОД.
SUAR SC 4D08S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
SUAR SC 4E21S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ НА ВОЗИЛИМА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . 30
SUAR SC 4E08S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
SUAR SC 4F34S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SUAR SC 4F31S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА КОЗМЕТИЧКУ ТЕХНОЛОГИЈУ – OГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ОПШТИНА БАТОЧИНА
1. СРЕДЊА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”
34227 БАТОЧИНА, 7. ЈУЛА 2, ТЕЛ: 034/6841-038; 6841-659
e-mail: ssbatocina@open.telekom.rs
ГИМНАЗИЈА
SUBA GA 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
SUBA SA 4D08S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
SUBA SA 4K05S . . . .ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ШУМАДИЈСКИ ОКРУГ
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
89
ОПШТИНА КНИЋ
1. СРЕДЊА ШКОЛА
34240 КНИЋ, ТЕЛ: 034/510-149; 511-063
e-mail: msknic@open.telekom.rs
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
SUKN SA 4K05S . . . .ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
SUKN SA 3D20S . . . .АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 3 ГОД.
SUKN SA 3D24S . . . .ЗАВАРИВАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 3 ГОД.
SUKN SA 3D21S . . . .БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
SUKN SA 4L09S . . . .ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
1. ПРВА КРАГУЈЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА
34000 КРАГУЈЕВАЦ, ДАНИЧИЋЕВА 1, ТЕЛ: 034/335-938
www.gimnazija1.kg.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
. . . . . . . . . . . . . . ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У МАТЕМАТИЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
SUKG GA 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
SUKG GA 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
2. ДРУГА КРАГУЈЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА
34000 КРАГУЈЕВАЦ, ЂУРЕ ПУЦАРА СТАРОГ 2, ТЕЛ: 034/341-398; 305-670
e-mail: drugagim@kg.ac.rs
ГИМНАЗИЈА
. . . . . . . . . . . . . . OБДAPЕНИ УЧЕНИЦИ У ФИЛOЛOШКOЈ ГИMНAЗИЈИ – ЕНГЛЕСКИ . . . . . . . . . . . . 24
SUKG GB 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SUKG GB 4R03S . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
SUKG GB 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3. ТРГОВИНСКО-УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА „ТОЗА ДРАГОВИЋ”
34000 КРАГУЈЕВАЦ, САВЕ КОВАЧЕВОЋА 25, ТЕЛ: 034/335-686
e-mail: tozadragovic@ptt.rs
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
SUKG SC 4K05S . . . .ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SUKG SC 4K04S . . . .УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SUKG SC 4K02S . . . .ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SUKG SC 4K03S . . . .КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SUKG SC 3K08S . . . .КУВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
SUKG SC 3P02S . . . .ЖЕНСКИ ФРИЗЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/. . 3 ГОД.
30
30
30
60
30 /5/. . 3 ГОД.
4. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „СЕСТРЕ НИНКОВИЋ”
34000 КРАГУЈЕВАЦ, РАДОЈА ДОМАНОВИЋА 2, ТЕЛ: 034/370-201; 370-210
e-mail: medskg@ptt.rs
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
SUKG SD 4O09S . . . .ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SUKG SD 4O06S . . . .ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SUKG SD 4O05S . . . .МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SUKG SD 4O18S . . . .ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SUKG SD 4O13S . . . .МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SUKG SD 4O02S . . . .ЗУБНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SUKG SD 4O12S . . . .МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ВАСПИТАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
30
30
30
30
20
30
30
ШУМАДИЈСКИ ОКРУГ
5. ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
34000 КРАГУЈЕВАЦ, ШПАНСКИХ БОРАЦА 8, ТЕЛ: 034/335-178; 335-176; 335-175
www.politehnicka.kg.edu.rs; e-mail: sekretar@politehnicka.kg.edu.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
SUKG SE 4D13S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SUKG SE 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . .
SUKG SE 4D17S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА РОБОТИКУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SUKG SE 4D53S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА РЕПАРАТУРУ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SUKG SE 3D50S . . . .ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SUKG SE 3D20S . . . .АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SUKG SE 4D08S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
60
30
24
20 . . . . 3 ГОД.
30 /5/. . 3 ГОД.
30
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
SUKG SE 4E26S . . . .ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
САОБРАЋАЈ
SUKG SE 4I01S . . . .ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SUKG SE 4I20S . . . .ТЕХНИЧАР УНУТРАШЊЕГ ТРАНСПОРТА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SUKG SE 4I20S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SUKG SE 3I10S . . . .ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90
30
20
30 /5/. . 3 ГОД.
6. ДРУГА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
34000 КРАГУЈЕВАЦ, КОСОВСКА 8, ТЕЛ: 034/335-191; 300-870
e-mail: tehnkg@ptt.rs
ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА
SUKG SF 4B15S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . 20
SUKG SF 3B16S . . . .СТОЛАР – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 /5/. . 3 ГОД.
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ЕНТЕРИЈЕРА И ИНДУСТРИЈСКИХ ПРОИЗВОДА . . . . . . . . . . . 20
7. ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
34000 КРАГУЈЕВАЦ, РАДОЈА ДОМАНОВИЋА 8, ТЕЛ: 034/332-461; 332-769
www.prvatehnicka.edu.rs; e-mail: prvatehdir@gmail.com
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
SUKG SG 4A12S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА БИОТЕХНОЛОГИЈУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
SUKG SG 4E04S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SUKG SG 4E08S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SUKG SG 4E24S . . . .АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SUKG SG 4E27S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SUKG SG 4E05S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА РАСХЛАДНЕ И ТЕРМИЧКЕ УРЕЂАЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . SUKG SG 4E21S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ НА ВОЗИЛИМА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . .
SUKG SG 4E40S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . .
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
SUKG SG 4F34S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SUKG SG 4F15S . . . .ТЕХНИЧАР ШТАМПЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
SUKG SG 4H02S . . . .ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ВИСОКОГРАДЊУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SUKG SG 4H26S . . . .АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
SUKG SG 3H24S . . . .МОНТЕР СУВЕ ГРАДЊЕ – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . . . 3 ГОД.
30
30
20
30
30
20
20
8. ЕКОНОМСКА ШКОЛА
34000 КРАГУЈЕВАЦ, РАДОЈА ДОМАНОВИЋА 6, ТЕЛ: 034/335-406; 332-428
e-mail: ekonomkrag@verat.net
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
SUKG SH 4L11S . . . .БАНКАРСКИ СЛУЖБЕНИК – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SUKG SH 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SUKG SH 4L10S . . . .ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SUKG SH 4L13S . . . .КОМЕРЦИЈАЛИСТА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SUKG SH 4L05S . . . .ПРАВНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ШУМАДИЈСКИ ОКРУГ
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
24
60
30
24
60
91
9. МУЗИЧКА ШКОЛА „ДР МИЛОЈЕ МИЛОЈЕВИЋ”
34000 КРАГУЈЕВАЦ, КНЕЗА МИЛОША 5, ТЕЛ: 034/305-125; 305-135
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ САРАДНИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ ЦРКВЕНЕ МУЗИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
10.ШКОЛА СА ДОМОМ ЗА УЧЕНИКЕ ОШТЕЋЕНОГ СЛУХА
34000 КРАГУЈЕВАЦ, СТАРИНЕ НОВАКА 33, ТЕЛ: 034/323-662; 317-145
www.skolazagluve.edu.rs; e-mail: skolazagluve@open.telekom.rs
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
. . . . . . . . . . . . . . ТЕХНИЧАР ГРАФИЧКЕ ДОРАДЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 /1/
. . . . . . . . . . . . . . КЊИГОВЕЗАЦ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . 3 ГОД.
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
. . . . . . . . . . . . . . АУТОЛИМАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 /1/. . 3 ГОД.
. . . . . . . . . . . . . . АУТОПЕРАЧ – ПОДМАЗИВАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . 2 ГОД.
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
. . . . . . . . . . . . . . ЖЕНСКИ ФРИЗЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 /1/. . 3 ГОД.
. . . . . . . . . . . . . . МАНИКИР И ПЕДИКИР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 /1/. . 3 ГОД.
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
. . . . . . . . . . . . . . ПЕКАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 /1/. . 3 ГОД.
. . . . . . . . . . . . . . ПЕКАР ПЕЦИВА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . 2 ГОД.
11.ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „ВУКАШИН МАРКОВИЋ”
34000 КРАГУЈЕВАЦ, ЈАНКА ВЕСЕЛИНОВИЋА ББ, ТЕЛ: 034/331-678; 332-179
e-mail: sosokgl@sbb.rs
ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА
. . . . . . . . . . . . . . ИЗРАЂИВАЧ ЕЛЕМЕНАТА ПОДНИХ ОБЛОГА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . . . . 3 ГОД.
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
. . . . . . . . . . . . . . ПРИПРЕМАЧ НАМИРНИЦА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 2 ГОД.
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
. . . . . . . . . . . . . . ПЕКАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 3 ГОД.
. . . . . . . . . . . . . . ЦВЕЋАР – ВРТЛАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . 3 ГОД.
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
. . . . . . . . . . . . . . ЈЕДНОГОДИШЊЕ ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 . . . . 1 ГОД.
ОПШТИНА ЛАПОВО
1. СРЕДЊА ШКОЛА
34220 ЛАПОВО, СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 43, ТЕЛ: 034/853-430
e-mail: sslap@ptt.rs
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
SULA SA 4L02S . . . .ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
SULA SA 3K07S . . . .КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
SULA SA 3K08S . . . .КУВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
ОПШТИНА РАЧА
1. СРЕДЊА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ”
34210 РАЧА, КАРАЂОРЂЕВА 34, ТЕЛ: 034/751-156
e-mail: racapn@gmail.com
ГИМНАЗИЈА
92
SURA GA 4R03S . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
ШУМАДИЈСКИ ОКРУГ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
SURA SA 4E08S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ТРГОВИНА, ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО
SURA SA 4K05S . . . .ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ОПШТИНА ТОПОЛА
1. СРЕДЊА ШКОЛА „КРАЉ ПЕТАР I”
34310 ТОПОЛА, ШУМАДИЈСКА 2, ТЕЛ: 034/811-035
e-mail: ss.kraljpetar1@open.telekom.rs
ГИМНАЗИЈА
SUTO GA 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SUTO GA 4R03S . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
SUTO SA 4A03S . . . .ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SUTO SA 4A07S . . . .ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SUTO SA 4A30S . . . .ВИНОГРАДАР – ВИНАР – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
SUTO SA 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . 30
SUTO SA 3D20S . . . .АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/. . 3 ГОД.
SUTO SA 3D32S . . . .МЕТАЛОСТРУГАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
ШУМАДИЈСКИ ОКРУГ
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
93
10. ПОМОРАВСКИ ОКРУГ
БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА.
ОПШТИНА ДЕСПОТОВАЦ
1. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
35213 ДЕСПОТОВАЦ, РУДНИЧКА 1, ТЕЛ: 035/611-105; 611-668
www.t.h.skola
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
PMDE SA 3D20S . . . .АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 3 ГОД.
PMDE SA 3D27S . . . .МАШИНБРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 3 ГОД.
PMDE SA 3D32S . . . .МЕТАЛОСТРУГАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
PMDE SA 4E08S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
PMDE SA 4K05S . . . .ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PMDE SA 3K12S . . . .КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
PMDE SA 3K11S . . . .КУВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/. . 3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
PMDE SA 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ГРАД ЈАГОДИНА
1. ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
35000 ЈАГОДИНА, СЛОБОДАНА ПЕНЕЗИЋА 1, ТЕЛ: 035/245-416, 035/222-404
www.gimnazija-jagodina.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
. . . . . . . . . . . . . . ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У ФИЛОЛОШКОЈ ГИМНАЗИЈИ – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК . . . . . . . . 24
60
60
30
30
PMJA GA 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMJA GA 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMJA GA 4R05S . . . .ИНФОРМАТИЧКИ СМЕР – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMJA GA 4R03S . . . .ОПШТИ СМЕР – СПОРТИСТИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА „СЛАВКА ЂУРЂЕВИЋ”
35000 ЈАГОДИНА, КЊЕГИЊЕ МИЛИЦЕ 101, ТЕЛ: 035/251-602; 245-340
e-mail: ekojag@open.telekom.rs
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
PMJA SB 4K05S . . . .ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMJA SB 3K12S . . . .КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMJA SB 3K11S . . . .КУВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMJA SB 3K06S . . . .ТРГОВАЦ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
PMJA SB 4L05S . . . .ПРАВНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMJA SB 4L07S . . . .ТЕХНИЧАР ОБЕЗБЕЂЕЊА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PMJA SB 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMJA SB 4L02S . . . .ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
30 /5/. . 3 ГОД.
30 /5/. . 3 ГОД.
30 /5/. . 3 ГОД.
30
30
30
30
3. ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
35000 ЈАГОДИНА, КЊЕГИЊЕ МИЛИЦЕ 101, ТЕЛ: 035/221-492; 245-171
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
PMJA SC 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . .
PMJA SC 3D36S . . . .МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMJA SC 3D19S . . . .АУТОЛИМАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMJA SC 3D20S . . . .АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMJA SC 4D08S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
30
15 . . . . 3 ГОД.
15 /5/. . 3 ГОД.
30 . . . . 3 ГОД.
30
ПОМОРАВСКИ ОКРУГ
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
PMJA SC 4G03S . . . .ТЕХНИЧАР – МОДЕЛАР ОДЕЋЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PMJA SC 3G17S . . . .МОДНИ КРОЈАЧ – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 . . . . 3 ГОД.
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
. . . . . . . . . . . . . . ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . . . . 1 ГОД.
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
. . . . . . . . . . . . . . БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . 3 ГОД.
4. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”
35000 ЈАГОДИНА, МИЛАНА МИЈАЛКОВИЋА 14, ТЕЛ: 035/251-327; 251-328
e-mail: elgrantja@ptt.rs
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
PMJA SD 4E05S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . PMJA SD 4E27S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMJA SD 4E08S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PMJA SD 4E04S . . . .ЕЛЕКТРОTЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMJA SD 4E23S . . . .ЕЛЕКТРОTЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ УПРАВЉАЊА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PMJA SD 4E11S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMJA SD 3E22S . . . .АУТОЕЛЕКТРИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
PMJA SD 4H05S . . . .ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА НИСКОГРАДЊУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PMJA SD 4H02S . . . .ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ВИСОКОГРАДЊУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
30
30
30
30
30
30
30 /5/. . 3 ГОД.
5. ШКОЛА СА ДОМОМ ЗА УЧЕНИКЕ ОШТЕЋЕНОГ СЛУХА И ГОВОРА „11. МАЈ”
35000 ЈАГОДИНА, СЛАВКЕ ЂУРЂЕВИЋ 8, ТЕЛ: 035/223-204; 240-166
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
. . . . . . . . . . . . . . КЊИГOВЕЗAЦ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 3 ГОД.
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
. . . . . . . . . . . . . . ФPИЗЕP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 3 ГОД.
ПРЕРАДА ХРАНЕ
. . . . . . . . . . . . . . ПЕКAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 3 ГОД.
ОПШТИНА ПАРАЋИН
1.ГИМНАЗИЈА
35250 ПАРАЋИН, БРАНКА КРСМАНОВИЋА ББ, ТЕЛ: 035/563-549; 573-028
www.gimnazija-paracin.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
PMPA GA 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
PMPA GA 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
35250 ПАРАЋИН, ДРАГОЉУБА ЈОВАНОВИЋА 2, ТЕЛ: 035/563-170; 573-238
www.ekonomist.edu.rs
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
PMPA SB 4K10S . . . .ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
PMPA SB 3K11S . . . .КУВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . 3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
PMPA SB 4L10S . . . .ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PMPA SB 4L13S . . . .КОМЕРЦИЈАЛИСТА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PMPA SB 4L12S . . . .СЛУЖБЕНИК ОСИГУРАЊА – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMPA SB 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ПОМОРАВСКИ ОКРУГ
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
60
24
24
30
95
3. МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
35250 ПАРАЋИН, БРАНКА КРСМАНОВИЋА ББ, ТЕЛ: 035/563-445; 573-056
www.mes.edu.rs
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
PMPA SC 4E08S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PMPA SC 4E27S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PMPA SC 3E22S . . . .АУТОЕЛЕКТРИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . 3 ГОД.
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
PMPA SC 3D20S . . . .АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . 3 ГОД.
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
PMPA SC 4H23S . . . .ГЕОДЕТСКИ ТЕХНИЧАР – ГЕОМЕТАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4. ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
35250 ПАРАЋИН, ДРАГОЉУБА ЈОВАНОВИЋА 2, ТЕЛ: 035/561-697; 569-504
e-mail: tehskolapa@ptt.rs
ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
PMPA SD 4A10S . . . .ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PMPA SD 3A28S . . . .МЕСАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
PMPA SD 3A23S . . . .ПЕКАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
ХЕМИЈА И НЕМЕТАЛИ
PMPA SD 4F35S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ. . . . . . . . . . . . . . . 30
PMPA SD 4F34S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PMPA SD 4F31S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА КОЗМЕТИЧКУ ТЕХНОЛОГИЈУ – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
PMPA SD 3P02S . . . .ЖЕНСКИ ФРИЗЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/. . 3 ГОД.
ОПШТИНА РЕКОВАЦ
1. ПОЉОПРИВРЕДНО-ВЕТЕРИНАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА
35260 РЕКОВАЦ, СЛАЂАНА ЛУКИЋА ББ, ТЕЛ: 035/711-434; 711-134
e-mail: pvskolarekovac@ptt.rs
ПОЉОПРИВРЕДА
PMRE SA 4A03S . . . .ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PMRE SA 4A07S . . . .ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЕКОНОМИЈА
PMRE SA 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ОПШТИНА СВИЛАЈНАЦ
1. ПОЉОПРИВРЕДНО-ВЕТЕРИНАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „СВИЛАЈНАЦ”
35210 СВИЛАЈНАЦ, ЖИКИЦЕ ЈОВАНОВИЋА ШПАНЦА 64, ТЕЛ: 035/323-594; 312-177
www.poljvet-svil.edu.rs
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
PMSV SA 4A07S . . . .ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMSV SA 4A03S . . . .ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PMSV SA 4A05S . . . .ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PMSV SA 4A10S . . . .ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMSV SA 3A15S . . . .РУКОВАЛАЦ – МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMSV SA 3A28S . . . .МЕСАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
30
30
30
15 /5/. . 3 ГОД.
15 . . . . 3 ГОД.
2. СРЕДЊА ШКОЛА
35210 СВИЛАЈНАЦ, ЛОЛЕ РИБАРА 10, ТЕЛ: 035/321-048; 322-534
e-mail: tsmagis@yahoo.com
ГИМНАЗИЈА
PMSV GB 4R03S . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
PMSV SB 4L01S . . . .EKOНOMСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
96
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
ПОМОРАВСКИ ОКРУГ
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
PMSV SB 3К12S . . . .КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
PMSV SB 3К11S . . . .КУВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
PMSV SB 3D36S . . . .МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/. . 3 ГОД.
PMSV SB 3D20S . . . .АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/. . 3 ГОД.
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
1.ГИМНАЗИЈА
35230 ЋУПРИЈА, КАРАЂОРЂЕВА 57, ТЕЛ: 035/470-622; 476-535
e-mail: ravanica@ptt.rs
ГИМНАЗИЈА
PMCU GA 4R03S . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
2. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „ДАНИЛО ДИМИТРИЈЕВИЋ”
35230 ЋУПРИЈА, РАДЕ КОНЧАРА 3, ТЕЛ: 035/470-030; 476-514
medicinskaskolacuprija.edu.rs
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
PMCU SB 4O05S . . . .МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
PMCU SB 4O04S . . . .ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PMCU SB 4O10S . . . .ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
35230 ЋУПРИЈА, КНЕЗА МИЛОША ББ, ТЕЛ: 035/472-466; 471-772
САОБРАЋАЈ
PMCU SC 4I10S . . . .ТЕХНИЧАР УНУТРАШЊЕГ ТРАНСПОРТА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PMCU SC 4I01S . . . .ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
PMCU SC 3I11S . . . .ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/. . 3 ГОД.
4. ШКОЛА ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ
35230 ЋУПРИЈА, МИЛИЦЕ ЦЕНИЋ ББ, ТЕЛ: 035/8472-344; 8473-122
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . MУЗИЧКИ ИЗВOЂAЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ПОМОРАВСКИ ОКРУГ
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
97
11. БРАНИЧЕВСКИ ОКРУГ
БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА.
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
1. СРЕДЊА ШКОЛА
12220 ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ, ЖИТНИ ТРГ 4, ТЕЛ: 012/663-131
e-mail: direktor@ssvg.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
BRVG GA 4R03S . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
BRVG SA 4K10S . . . .ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BRVG SA 3K06S . . . .ТРГОВАЦ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BRVG SA 3K07S . . . .КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BRVG SA 3K08S . . . .КУВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
30 /5/. . 3 ГОД.
15 /5/. . 3 ГОД.
15 /5/. . 3 ГОД.
ОПШТИНА ЖАГУБИЦА
1. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
12320 ЖАГУБИЦА, ПАРТИЗАНСКА ББ, ТЕЛ: 012/643-232
e-mail: tszagubica@ptt.rs
ТРГОВИНА, ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО
BRZG SA 4K03S . . . .КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
BRZG SA 4K05S . . . .ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /3/
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
BRZG SA 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
ОПШТИНА КУЧЕВО
1. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА И МАШИНСКА ШКОЛА
12240 КУЧЕВО, ЖИКЕ ПОПОВИЋА 68, ТЕЛ: 012/852-712; 851-749
e-mail: sskolak@gmail.com
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
BRKU SA 3D21S . . . .БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
BRKU SA 3D20S . . . .АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
ТРГОВИНА И УГОСТИТЕЉСТВО
BRKU SA 4K05S . . . .ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BRKU SA 3K06S . . . .ТРГОВАЦ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . 3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
BRKU SA 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ
1. СРЕДЊА ШКОЛА „МЛАДОСТ”
12300 ПЕТРОВАЦ, МЛАВСКА 14, ТЕЛ: 012/331-129; 331-756
e-mail: gimnazijamladost@open.telekom.rs
ГИМНАЗИЈА
BRPM GA 4R03S . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
BRPM SA 3K06S . . . .ТРГОВАЦ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/. . 3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
BRPM SA 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BRPM SA 4L05S . . . .ПРАВНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BRPM SA 4L09S . . . .ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
98
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
БРАНИЧЕВСКИ ОКРУГ
ГРАД ПОЖАРЕВАЦ
1. ПОЖАРЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА
12000 ПОЖАРЕВАЦ, СИМЕ СИМИЋА 1, ТЕЛ: 012/222-570
e-mail: pogimnazija@gmail.com
ГИМНАЗИЈА
BRPO GA 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
BRPO GA 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
2. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
12000 ПОЖАРЕВАЦ, ЈОВАНА ШЕРБАНОВИЋА 6, ТЕЛ: 012/223-389
www.ekonomskapo.edu.rs, e-mail: etskola@ptt.rs
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
BRPO SB 4K02S . . . .ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BRPO SB 3K07S . . . .КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BRPO SB 3K08S . . . .КУВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BRPO SB 4K10S . . . .ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BRPO SB 3K06S . . . .ТРГОВАЦ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
BRPO SB 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
BRPO SB 4L02S . . . .ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BRPO SB 4L13S . . . .КОМЕРЦИЈАЛИСТА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
30
30 /5/. . 3 ГОД.
30 /5/. . 3 ГОД.
30
30 /5/. . 3 ГОД.
3. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
12000 ПОЖАРЕВАЦ, ЛОЛЕ РИБАРА 6-8, ТЕЛ: 012/223-397; 542-625
www.medicinska-pozarevac.edu.rs, e-mail: adminmedpo@sbb.rs
ЗДРАВСТВО
BRPO SC 4O13S . . . .МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BRPO SC 4O05S . . . .МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BRPO SC 4O09S . . . .ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BRPO SC 4O12S . . . .МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ВАСПИТАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BRPO SC 4O02S . . . .ЗУБНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
30
30
30
30
4. ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „СОЊА МАРИНКОВИЋ”
12000 ПОЖАРЕВАЦ, ИЛИЈЕ БИРЧАНИНА 70, ТЕЛ: 012/223-388; 541-156
www.poljsk.edu.rs,e-mail: direktor@poljsk.edu.rs
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
BRPO SD 4A03S . . . .ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BRPO SD 4A07S . . . .ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BRPO SD 4A10S . . . .ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BRPO SD 4A05S . . . .ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BRPO SD 3A27S . . . .ПРОИЗВОЂАЧ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BRPO SD 3A23S . . . .ПЕКАP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BRPO SD 3A28S . . . .МЕСАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
30 /5/
30 /5/
30 /5/
30 /5/. . 3 ГОД.
15 /5/. . 3 ГОД.
15 /5/. . 3 ГОД.
5. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”
12208 КОСТОЛАЦ, БОЖЕ ДИМИТРИЈЕВИЋА ББ, ТЕЛ: 012/241-841; 242-132
www.tskostolac.edu.rs, e-mail: tskodirektor@hotmail.com
ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА
BRPO SE 4C04S . . . .РУДАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
BRPO SE 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . .
BRPO SE 4D05S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BRPO SE 3D20S . . . .АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BRPO SE 3D35S . . . .МЕХНИЧАР ГАСО И ПНЕУМOЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . BRPO SE 3D21S . . . .БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BRPO SE 4D12S . . . .ТЕХНИЧАР МАШИНСКЕ ЕНЕРГЕТИКЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . БРАНИЧЕВСКИ ОКРУГ
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
30
30
10 /8/. . 3 ГОД.
10 /5/. . 3 ГОД.
10 /5/. . 3 ГОД.
30
99
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
BRPO SE 4E08S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BRPO SE 4E04S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BRPO SE 4E03S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОНИКЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BRPO SE 3E18S . . . .ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BRPO SE 3E15S . . . .ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
30
30
15 /5/. . 3 ГОД.
15 /5/. . 3 ГОД.
6. ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
12000 ПОЖАРЕВАЦ, ЈОВАНА ШЕРБАНОВИЋА 5, ТЕЛ: 012/513-595; 514-277
e-mail: politehnickas@ptt.rs
САОБРАЋАЈ
BRPO SF 4I01S . . . .ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 /5/
BRPO SF 3I11S . . . .ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/. . 3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
BRPO SF 3Е22S . . . .АУТОЕЛЕКТРИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /3/. . 3 ГОД.
BRPO SF 3Е18S . . . .ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . 30 /3/. . 3 ГОД.
7. ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ „СТЕВАН МОКРАЊАЦ”
12000 ПОЖАРЕВАЦ, КНЕЗА ЛАЗАРА 1, ТЕЛ: 012/223-396; 226-930
www.mokranjac.rs, e-mail: office@mokranjac.rs
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ САРАДНИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
. . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
. . . . . . . . . . . . . . ДИЗАЈНЕР ЗВУКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
100
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
БРАНИЧЕВСКИ ОКРУГ
12. ПОДУНАВСКИ ОКРУГ
БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА.
ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА
1. ГИМНАЗИЈА ВЕЛИКА ПЛАНА
11320 ВЕЛИКА ПЛАНА, ВОЈВОДЕ МИШИЋА 3, ТЕЛ: 026/514-269; 514-059
e-mail: gimplana@verat.net
ГИМНАЗИЈА
POVP GA 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
POVP GA 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
POVP GA 4R05S . . . .ИНФОРМАТИЧКИ СМЕР – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2. ЕКОНОМСКО-УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
11320 ВЕЛИКА ПЛАНА, МОМИРА ГАЈИЋА 12, ТЕЛ: 026/514-232; 522-247
www.eusvuk.edu.rs, e-mail: eusvuk@verat.net
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
POVP SB 4K05S . . . .ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
POVP SB 3K12S . . . .КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . 3 ГОД.
POVP SB 3K08S . . . .КУВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . 3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
POVP SB 4L13S . . . .КОМЕРЦИЈАЛИСТА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
POVP SB 4L07S . . . .ТЕХНИЧАР ОБЕЗБЕЂЕЊА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”
11320 ВЕЛИКА ПЛАНА, МОМИРА ГАЈИЋА 12, ТЕЛ: 026/514-369; 521-895
e-mail: tehskola@verat.net
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
POVP SC 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . .
POVP SC 3D20S . . . .АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POVP SC 3D21S . . . .БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POVP SC 3D25S . . . .ИНСТАЛАТЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
10 . . . . 3 ГОД.
10 . . . . 3 ГОД.
10 . . . . 3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
POVP SC 4E08S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /2/
POVP SC 3E22S . . . .АУТОЕЛЕКТРИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /2/. . 3 ГОД.
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
POVP SC 3P02S . . . .ЖЕНСКИ ФРИЗЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . 3 ГОД.
ГРАД СМЕДЕРЕВО
1.ГИМНАЗИЈА
11300 СМЕДЕРЕВО, МОШЕ ПИЈАДЕ 3, ТЕЛ: 026/617-383; 617-384
www.gimnazijasd.edu.rs, e-mail: gimnazijasd@ptt.rs
ГИМНАЗИЈА
. . . . . . . . . . . . . . OБДAPЕНИ УЧЕНИЦИ У ФИЛOЛOШКOЈ ГИMНAЗИЈИ – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК. . . . . . . 24
POSM GA 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
POSM GA 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
ПОДУНАВСКИ ОКРУГ
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
101
2. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
11300 СМЕДЕРЕВО, ЦРВЕНЕ АРМИЈЕ 156, ТЕЛ: 026/641-360
e-mail: ssekotrgsme1@ptt.rs
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
POSM SB 4K02S . . . .ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POSM SB 4K04S . . . .УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POSM SB 4K03S . . . .КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POSM SB 4K05S . . . .ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POSM SB 3K08S . . . .КУВАP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POSM SB 3K07S . . . .КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POSM SB 3K09S . . . .ПОСЛАСТИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
POSM SB 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POSM SB 4L10S . . . .ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POSM SB 4L12S . . . .СЛУЖБЕНИК ОСИГУРАЊА – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POSM SB 4L09S . . . .ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
30
30
30
30 /5/. . 3 ГОД.
30 /5/. . 3 ГОД.
30 /5/. . 3 ГОД.
30
30
24
30
3. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11300 СМЕДЕРЕВО, ВУКА КАРАЏИЋА 13, ТЕЛ: 026/617-389; 617-388
e-mail: tehsd@eunet.rs
ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА
POSM SC 4C25S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА РЕЦИКЛАЖУ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
POSM SC 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . .
POSM SC 4D13S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POSM SC 3D20S . . . .АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POSM SC 3D50S . . . .ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POSM SC 3D24S . . . .ЗАВАРИВАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POSM SC 3D43S . . . .МЕХАНИЧАР ХИДРАУЛИКЕ И ПНЕУМАТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POSM SC 3D25S . . . .ИНСТАЛАТЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POSM SC 3D27S . . . .МАШИНБРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 /3/
30
15 /5/.
20 . . .
15 /3/.
10 /3/.
10 . . .
10 . . .
.
.
.
.
.
.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
.
.
.
.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
POSM SC 4E08S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POSM SC 4E23S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ УПРАВЉАЊА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POSM SC 4E02S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР АУТОМАТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POSM SC 3E22S . . . .АУТОЕЛЕКТРИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POSM SC 3E18S . . . .ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . POSM SC 3E16S . . . .ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА МАШИНЕ И ОПРЕМУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POSM SC 3E15S . . . .ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POSM SC 4E24S . . . .АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
30
30 /3/
30 . . .
30 /3/.
15 /3/.
15 . . .
20
САОБРАЋАЈ
POSM SC 4I01S . . . .ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 /5/
POSM SC 3I11S . . . .ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/. . 3 ГОД.
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
. . . . . . . . . . . . . . ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . . . 1 ГОД.
4. ТЕКСТИЛНО-ТЕХНОЛОШКА И ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА „ДЕСПОТ ЂУРАЂ”
11300 СМЕДЕРЕВО, 17. ОКТОБРА 40, ТЕЛ: 026/640-930
e-mail: skola@despot.edu.rs
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
POSM SD 4A10S . . . .ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POSM SD 4A03S . . . .ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POSM SD 4A07S . . . .ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POSM SD 3A23S . . . .ПЕКАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POSM SD 3A28S . . . .МЕСАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POSM SD 3A27S . . . .ПРОИЗВОЂАЧ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
POSM SD 4F34S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /2/
102
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
30 /2/
30 /2/
30 /2/
15 /3/. . 3 ГОД.
15 /2/. . 3 ГОД.
30 /2/. . 3 ГОД.
ПОДУНАВСКИ ОКРУГ
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
POSM SD 4G03S . . . .ТЕХНИЧАР – МОДЕЛАР ОДЕЋЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /2/
POSM SD 3G17S . . . .МОДНИ КРОЈАЧ – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 . . . . 3 ГОД.
5. МУЗИЧКА ШКОЛА „КОСТА МАНОЈЛОВИЋ”
13000 СМЕДЕРЕВО, МИЛОША ВЕЛИКОГ 8, ТЕЛ: 026/222-534; 641-330
www.mskos.edu.rs, e-mail: mskos@open.telekom.rs
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
. . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ САРАДНИК – ТЕОРЕТИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ САРАДНИК – ЕТНОМУЗИКОЛОГ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
1. ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ВУКА КАРАЏИЋА 18, ТЕЛ: 026/311-057; 321-631
www.palanackagimnazija.edu.rs, e-mail: gimnazia@eunet.rs
ГИМНАЗИЈА
POSP GA 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
POSP GA 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
2. МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „ГОША”
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ИНДУСТРИЈСКА 66, ТЕЛ: 026/317-310
e-mail: skolagosa@open.telekom.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
POSP SB 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
POSP SB 3D50S . . . .ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . . . 3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
POSP SB 4E08S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POSP SB 4E21S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ НА ВОЗИЛИМА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . .
POSP SB 3E15S . . . .ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POSP SB 3E17S . . . .ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . POSP SB 4E26S . . . .ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
20
15 /5/. . 3 ГОД.
15 /5/. . 3 ГОД.
24
САОБРАЋАЈ
POSP SB 3I11S . . . .ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . 3 ГОД.
3. СРЕДЊА ШКОЛА „ЖИКИЦА ДАМЊАНОВИЋ”
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ГЛАВАШЕВА 81, ТЕЛ: 026/322-137; 313-955
e-mail: sszdam@verat.net
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
POSP SC 4A10S . . . .ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POSP SC 3A28S . . . .МЕСАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POSP SC 3A23S . . . .ПЕКАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POSP SC 4A12S . . . .TEХНИЧАР ЗА БИОТЕХНОЛОГИЈУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАСТВО
POSP SC 4F34S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
POSP SC 4F02S . . . .ХЕМИЈСКИ ЛАБОРАНТ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
POSP SC 4F12S . . . .ТЕХНИЧАР ПРИПРЕМЕ ГРАФИЧКЕ ПРОИЗВОДЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
POSP SD 4O05S . . . .МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
ПОДУНАВСКИ ОКРУГ
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
30
15 . . . . 3 ГОД.
15 . . . . 3 ГОД.
30
103
13. ЗЛАТИБОРСКИ ОКРУГ
БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА.
ОПШТИНА АРИЉЕ
1. СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ АХИЛИЈЕ”
31230 АРИЉЕ, ВОЈВОДЕ МИШИЋА 40, ТЕЛ: 031/891-427; 891-338
e-mail: sssahilije@ptt.rs
www.tehskola.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
ZLAR GA 4R03S . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
ZLAR SA 3D20S . . . .АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /5/. . 3 ГОД.
ZLAR SA 3D36S . . . .МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /5/. . 3 ГОД.
ZLAR SA 3D40S . . . .МЕХАНИЧАР РАДНИХ МАШИНА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
ZLAR SA 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZLUZ SA 4L10S . . . .ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
ZLAR SA 4G03S . . . .ТЕХНИЧАР – МОДЕЛАР ОДЕЋЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА
1. ГИМНАЗИЈА „ЈОСИФ ПАНЧИЋ”
31250 БАЈИНА БАШТА, ВУКА КАРАЏИЋА 32, ТЕЛ: 031/861-665
e-mail: josifpancic@open.telekom.rs
ГИМНАЗИЈА
ZLBB GA 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
ZLBB GA 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
31250 БАЈИНА БАШТА, ВУКА КАРАЏИЋА 32, ТЕЛ: 031/863-265
e-mail: sstehskobab1@ptt.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
ZLBB SB 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . .
ZLBB SB 3D20S . . . .АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZLBB SB 3D39S . . . .МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZLBB SB 3D19S . . . .АУТОЛИМАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
10 /5/. . 3 ГОД.
10 /5/. . 3 ГОД.
10 /5/. . 3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
ZLBB SB 3E15S . . . .ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
ZLBB SB 3E18S . . . .ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
ZLBB SB 4K02S . . . .ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZLBB SB 4K05S . . . .ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZLBB SB 3K08S . . . .КУВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZLBB SB 3K07S . . . .КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
30
15 /5/. . 3 ГОД.
15 /5/. . 3 ГОД.
ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ
1. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
31260 КОСЈЕРИЋ, СВЕТОСАВСКА 39, ТЕЛ: 031/781-645
e-mail: sstehskokos2@ptt.rs
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
ZLKO SA 4Е08S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДИМИНИСТРАЦИЈА
ZLKO SA 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
104
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
ЗЛАТИБОРСКИ ОКРУГ
ОПШТИНА НОВА ВАРОШ
1. ГИМНАЗИЈА „ПИВО КАРАМАТИЈЕВИЋ”
31320 НОВА ВАРОШ, ПРОТЕ ЈЕВСТАТИЈА 30, ТЕЛ: 033/61-079
e-mail: gimpivo@open.telekom.rs
ГИМНАЗИЈА
ZLNV GA 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZLNV GA 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
31320 НОВА ВАРОШ, ПРОТЕ ЈЕВСТАТИЈА 26, ТЕЛ: 033/61-150; 62-198
e-mail: tskola@beotel.net
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
ZLNV SB 4D08S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
ZLNV SB 4E08S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
ZLNV SB 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ОПШТИНА ПОЖЕГА
1. ГИМНАЗИЈА „СВЕТИ САВА”
31210 ПОЖЕГА, ВУКА КАРАЏИЋА 6, ТЕЛ: 031/811-460
e-mail: gimpoz@beotel.net, www.gimnazijapozega.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
ZLPO GA 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZLPO GA 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZLPO GA 4R05S . . . .ИНФОРМАТИЧКИ СМЕР – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2. ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „ЉУБО МИЋИЋ”
31210 ПОЖЕГА, БОЛНИЧКА 2, ТЕЛ: 031/811-131; 816-478
e-mail: ssljumicpoz1@ptt.rs
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
ZLPO SB 4A07S . . . .ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZLPO SB 4A05S . . . .ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZLPO SB 4A01S . . . .ЗООТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZLPO SB 4A10S . . . .ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZLPO SB 4A03S . . . .ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZLPO SB 3A15S . . . .РУКОВАЛАЦ – МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZLPO SB 3A28S . . . .МЕСАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZLPO SB 3A23S . . . .ПЕКАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 /5/
15 /3/
15 /3/
15
15
10 . . . . 3 ГОД.
10 /3/. . 3 ГОД.
10 /3/. . 3 ГОД.
3. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
31210 ПОЖЕГА, ВУКА КАРАЏИЋА 6, ТЕЛ: 031/714-134; 811-498
e-mail: tehnicka@beotel.net
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
ZLPO SC 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . 15
ZLPO SC 4D13S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
ZLPO SC 4K05S . . . .ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
ZLPO SC 4L09S . . . .ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА
ZLPO SC 3C26S . . . .ЛИВАЦ КАЛУПАР – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 . . . . 3 ГОД.
ЗЛАТИБОРСКИ ОКРУГ
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
105
ОПШТИНА ПРИБОЈ
1. ГИМНАЗИЈА ПРИБОЈ
31330 ПРИБОЈ, НЕМАЊИНА 37, ТЕЛ: 033/2445-180
e-mail: gimpriboj1@ptt.rs
ГИМНАЗИЈА
ZLPR GA 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
ZLPR GA 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2. МАШИНСКО – ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
31210 ПРИБОЈ, ВУКА КАРАЏИЋА 5, ТЕЛ: 033/2452-170; 2452-434
e-mail: metpb@ptt.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
ZLPR SB 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . .
ZLPR SB 3D36S . . . .МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZLPR SB 3D20S . . . .АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZLPR SB 3D21S . . . .БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
10 /5/. . 3 ГОД.
10 /5/. . 3 ГОД.
10 . . . . 3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
ZLPR SB 4E04S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZLPR SB 4E21S . . . .EЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ НА ВОЗИЛИМА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . 20
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
ZLPR SB 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ
1. ПРИЈЕПОЉСКА ГИМНАЗИЈА
31300 ПРИЈЕПОЉЕ, 4. ДЕЦЕМБРА ББ, ТЕЛ: 033/710-026
e-mail: prijepoljskag@open.telekom.rs
ГИМНАЗИЈА
ZLPP GA 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
ZLPP GA 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
31300 ПРИЈЕПОЉЕ, 4. ДЕЦЕМБРА 3, ТЕЛ: 033/710-418
e-mail: ekon.skola1prijepolje@yahоo.com, ekon.skola1prijepolje@hotmail.com
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
ZLPP SB 4K02S . . . .ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /2/
ZLPP SB 4K04S . . . .УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZLPP SB 3K11S . . . .КУВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . 3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
ZLPP SB 4L10S . . . .ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZLPP SB 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
31300 ПРИЈЕПОЉЕ, 4. ДЕЦЕМБРА 3, ТЕЛ: 033/710-039
e-mail: teh-skola.prijepolje@beotel.net
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
ZLPP SC 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . .
ZLPP SC 3D21S . . . .АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZLPP SC 3D20S . . . .АУТОЛИМАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZLPP SC 3D21S . . . .БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
10 /2/. . 3 ГОД.
10 /2/. . 3 ГОД.
10 /2/. . 3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
ZLPP SC 4E04S . . . .EЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZLPP SC 3E17S . . . .ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . 15 /2/. . 3 ГОД.
ZLPP SC 3E15S . . . .ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /2/. . 3 ГОД.
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
ZLPP SC 4G12S . . . .МОДЕЛАР ОДЕЋЕ – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ZLPP SC 4G15S . . . .ДИЗАЈНЕР ТЕКСТИЛНИХ МАТЕРИЈАЛА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
106
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
ЗЛАТИБОРСКИ ОКРУГ
ОПШТИНА СЈЕНИЦА
1. ГИМНАЗИЈА „ЈЕЗДИМИР ЛОВИЋ”
36310 СЈЕНИЦА, САВЕ КОВАЧЕВИЋА 15, ТЕЛ: 020/741-053
e-mail: gimnazijasjenica@yahoo.com
ГИМНАЗИЈА
ZLSJ GA 4R03S . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
36310 СЈЕНИЦА, САВЕ КОВАЧЕВИЋА 15, ТЕЛ: 020/711-048; 741-239
e-mail: tehskosj@verat.net
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
ZLSJ SB 4D13S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZLSJ SB 3D20S . . . .АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZLSJ SB 3D21S . . . .БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZLSJ SB 3D19S . . . .АУТОЛИМАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
ZLSJ SB 4A04S . . . .ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZLSJ SB 4A10S . . . .ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
30
10 /2/. . 3 ГОД.
10 /2/. . 3 ГОД.
10 /1/. . 3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
ZLSJ SB 3E15S . . . .ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
ZLSJ SB 3E18S . . . .ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
ZLSJ SB 3G17S . . . .МОДНИ КРОЈАЧ – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 . . . . 3 ГОД.
ГРАД УЖИЦЕ
1. УЖИЧКА ГИМНАЗИЈА
31000 УЖИЦЕ, ТРГ СВЕТОГ САВЕ 6, ТЕЛ: 031/513-140; 513-453
e-mail: uzickagimnazija@ptt.rs
ГИМНАЗИЈА
ZLUZ GA 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
ZLUZ GA 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
ZLUZ GA 4R06S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР – СПОРТСКО ОДЕЉЕЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2. ЕКОНОМСКА ШКОЛА
31000 УЖИЦЕ, ТРГ СВЕТОГ САВЕ 6, ТЕЛ: 031/513-383; 510-506
e-mail: o
ffice@eksue.edu.rs, direktor@eksue.edu.rs
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
ZLUZ SB 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZLUZ SB 4L09S . . . .ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZLUZ SB 4L10S . . . .ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZLUZ SB 4L12S . . . .СЛУЖБЕНИК ОСИГУРАЊА – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZLUZ SB 4L11S . . . .БАНКАРСКИ СЛУЖБЕНИК – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
30
30
24
24
3. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА УЖИЦЕ
31000 УЖИЦЕ, ТРГ СВЕТОГ САВЕ 34, ТЕЛ: 031/513-137; 512-694
www.medicinskaskolauzice.edu.rs
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
ZLUZ SC 4O05S . . . .МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
ZLUZ SC 4O12S . . . .МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ВАСПИТАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZLUZ SC 4O09S . . . .ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
4. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „РАДОЈЕ ЉУБИЧИЋ”
31000 УЖИЦЕ, НИКОЛЕ ПАШИЋА 17, ТЕЛ: 031/514-272; 514-177
e-mail: tgsf@open.telekom.rs
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
ZLUZ SD 4H26S . . . .АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ZLUZ SD 4H02S . . . .ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ВИСОКОГРАДЊУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
ЗЛАТИБОРСКИ ОКРУГ
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
107
САОБРАЋАЈ
ZLUZ SD 4I01S . . . .ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZLUZ SD 4I20S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
ZLUZ SD 3I11S . . . .ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/. . 3 ГОД.
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
ZLUZ SD 4G12S . . . .МОДЕЛАР ОДЕЋЕ – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
. . . . . . . . . . . . . . МАНИПУЛАНТ У ТЕКСТИЛСТВУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . 1 ГОД.
. . . . . . . . . . . . . . ШИВАЧ ТЕКСТИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . 2 ГОД.
. . . . . . . . . . . . . . КОНФЕКЦИЈСКИ ШИВАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . 3 ГОД.
СЛУХОМ ОШТЕЋЕНИ УЧЕНИЦИ
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
. . . . . . . . . . . . . . ШИВАЧ ТЕКСТИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . 2 ГОД.
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
. . . . . . . . . . . . . . ЖЕНСКИ ФРИЗЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . 3 ГОД.
5. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
31000 УЖИЦЕ, ТРГ СВЕТОГ САВЕ 34, ТЕЛ: 031/513-492
e-mail: tehnickaue@open.telekom.rs
www.tehnickaue.edu.rs
ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА
ZLUZ SE 4C25S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА РЕЦИКЛАЖУ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
ZLUZ SE 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZLUZ SE 4D13S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZLUZ SE 3D50S . . . .ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . . . 3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
ZLUZ SE 4E40S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . 30
ZLUZ SE 4E26S . . . .ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ZLUZ SE 4E25S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
ZLUZ SE 4F33S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ ГРАФИЧКИХ ПРОИЗВОДА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . 20
СЛУХОМ ОШТЕЋЕНИ УЧЕНИЦИ
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
. . . . . . . . . . . . . . КЊИГОВЕЗАЦ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . 3 ГОД.
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
. . . . . . . . . . . . . . БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . 3 ГОД.
. . . . . . . . . . . . . . МАНИПУЛАНТ У ОБРАДИ МЕТАЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . 1 ГОД.
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
. . . . . . . . . . . . . . ГРАФИЧКИ МАНИПУЛАНТ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . 1 ГОД.
. . . . . . . . . . . . . . ПОМОЋНИК КЊИГОВЕСЦА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . 3 ГОД.
108
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
ЗЛАТИБОРСКИ ОКРУГ
6. УМЕТНИЧКА ШКОЛА
31000 УЖИЦЕ, НЕМАЊИНА 52, ТЕЛ: 031/523-587; 518-982
e-mail: eduart@open.telekom.rs
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . ДРВОРЕЗБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
. . . . . . . . . . . ГРАВЕР УМЕТНИЧКИХ ПРЕДМЕТА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
. . . . . . . . . . . КОНЗЕРВАТОР КУЛТУРНИХ ДОБАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
. . . . . . . . . . . ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ТЕКСТИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
. . . . . . . . . . . ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ГРАФИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
7. МУЗИЧКА ШКОЛА „ВОЈИСЛАВ – ЛАЛЕ СТЕФАНОВИЋ”
31000 УЖИЦЕ, ТРГ СВЕТОГ САВЕ 8, ТЕЛ: 031/512-722
e-mail: konjovicue@ptt.rs
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ САРАДНИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
. . . . . . . . . . . . . . ДИЗАЈНЕР ЗВУКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА
1. УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
31310 ЧАЈЕТИНА, СЕРДАРА МИЋИЋА 5, ТЕЛ: 031/831-184
e-mail: srednaskolcaj@ptt.rs
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
ZLCA SA 4K03S . . . .КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ZLCA SA 4K04S . . . .УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ZLCA SA 4K10S . . . .ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
ZLPP SB 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЗЛАТИБОРСКИ ОКРУГ
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
109
14. КОЛУБАРСКИ ОКРУГ
БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА.
ГРАД ВАЉЕВО
1. ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА
14000 ВАЉЕВО, ВУКА КАРАЏИЋА 3, ТЕЛ: 014/221-622; 227-927
e-mail: gimvaljevo@gmail.com
www.valjevskagimnazija.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
. . . . . . . . . . . . . . ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У МАТЕМАТИЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У ФИЛОЛОШКОЈ ГИМНАЗИЈИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК. . . . . . . . . .
KOVA GA 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KOVA GA 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KOVA GA 4R01N . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР – БИЛИНГВАЛНО НЕМАЧКИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . KOVA GA 4R01F . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР – БИЛИНГВАЛНО ФРАНЦУСКИ. . . . . . . . . . . . . . . . . 20
24
60
60
15
15
2. ЕКОНОМСКА ШКОЛА „ВАЉЕВО”
14000 ВАЉЕВО, ДАНИЧИЋЕВА 1, ТЕЛ: 014/221-462; 221-450
e-mail: ekonomska.valjevo@gmail.com
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
KOVA SB 4K05S . . . .ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KOVA SB 4K03S . . . .КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KOVA SB 3K08S . . . .КУВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KOVA SB 3K07S . . . .КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
KOVA SB 4L09S . . . .ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KOVA SB 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KOVA SB 4L13S . . . .КОМЕРЦИЈАЛИСТА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KOVA SB 4L10S . . . .ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
30
15 /5/. . 3 ГОД.
15 /5 /. . 3 ГОД.
30
30
24
30
3. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „ДР МИША ПАНТИЋ”
14000 ВАЉЕВО, КАРАЂОРЂЕВА 118, ТЕЛ: 014/221-265; 225-670, 221-529
e-mail: medicinskavaljevo@gmail.com
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
KOVA SC 4O05S . . . .МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
KOVA SC 4O09S . . . .ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
KOVA SC 4O15S . . . .КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
14000 ВАЉЕВО, КОСТЕ АБРАШЕВИЋА 1, ТЕЛ: 014/221-602; 222-098
e-mail: tehnskola@sbb.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
KOVA SD 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . .
KOVA SD 3D20S . . . .АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KOVA SD 3D25S . . . .ИНСТАЛАТЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KOVA SD 3D21S . . . .АУТОЛИМАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
10 /5/. . 3 ГОД.
10 /5/. . 3 ГОД.
10 /5/. . 3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
KOVA SD 4E24S . . . .АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KOVA SD 4E26S . . . .ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KOVA SD 3E15S . . . .ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KOVA SD 3E17S . . . .ЕЛЕКТОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
KOVA SD 4H02S . . . .ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ВИСОКОГРАДЊУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /2/
KOVA SD 3H12S . . . .ДЕКОРАТЕР ЗИДНИХ ПОВРШИНА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
KOVA SD 3H19S . . . .РУКОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСКОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
110
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
20
24
15 /5/. . 3 ГОД.
15 /5/. . 3 ГОД.
КОЛУБАРСКИ ОКРУГ
САОБРАЋАЈ
KOVA SD 4I20S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
KOVA SD 4I01S . . . .ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
5. ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА ЗА ДОМОМ УЧЕНИКА”ВАЉЕВО”
14000 ВАЉЕВО, ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА 54, ТЕЛ: 014/221-557; 223-112
e-mail: poljskolava@open.telekom.rs
www.poljoprivrednaskola.edu.rs
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
KOVA SE 4A03S . . . .ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KOVA SE 4A10S . . . .ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KOVA SE 4A07S . . . .ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KOVA SE 4A05S . . . .ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KOVA SE 3A28S . . . .МЕСАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KOVA SE 3A23S . . . .ПЕКАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KOVA SE 3A15S . . . .РУКОВАЛАЦ – МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
30 /3/
30 /3/
30 /3/
10 /5/. . 3 ГОД.
10 /5/. . 3 ГОД.
10 /5/. . 3 ГОД.
6. МУЗИЧКА ШКОЛА „ЖИВОРАД ГРБИЋ”
14000 ВАЉЕВО, КАРАЂОРЂЕВА 122, ТЕЛ: 014/222-267; 291-535
e-mail: grbicz@ptt.rs
www.msgrbic.va.edu.rs
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /5/
. . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ САРАДНИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ
1. СРЕДЊА ШКОЛА „17. СЕПТЕМБАР”
14224 ЛАЈКОВАЦ, ВУКА КАРАЏИЋА 19, ТЕЛ: 014/3431-145; 72-121
e-mail: skolala@ptt.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
KOLA SA 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . .
KOLA SA 3D21S . . . .БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KOLA SA 3D20S . . . .АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KOLA SA 3D24S . . . .ЗАВАРИВАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
10 /5/. . 3 ГОД.
10 /5/. . 3 ГОД.
10 . . . . 3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКA
KOLA SA 4E08S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
KOLA SA 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ОПШТИНА МИОНИЦА
1. СРЕДЊА ШКОЛА
14242 МИОНИЦА, КНЕЗА ГРБОВИЋА ББ, ТЕЛ: 014/62-120; 62-139
e-mail: srednjaskolamionica@gmail.com
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
KOMI SA 3K08S . . . .КУВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
KOMI SA 3K07S . . . .КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
KOMI SA 3K06 S . . . ТРГОВАЦ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . 3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
KOMI SA 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ОПШТИНА ЉИГ
1. СРЕДЊА ШКОЛА „ХИЉАДУ ТРИСТА КАПЛАРА”
14240 ЉИГ, ВОЈВОДЕ МИШИЋА 28, ТЕЛ: 014/3445-173; 3443-653
e-mail: sslukspalji1@ptt.rs
ГИМНАЗИЈА
KOLJ GA 4R03S . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
КОЛУБАРСКИ ОКРУГ
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
111
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
KOLJ SA 3D20S . . . .АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
KOLJ SA 3D21S . . . .БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
ТРГОВИНА, ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО
KOLJ SA 4K05S . . . .ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
KOLJ SA 3K08S . . . .КУВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/. . 3 ГОД.
KOLJ SA 3K07S . . . .КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/. . 3 ГОД.
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
1. СРЕДЊА ШКОЛА
14253 ОСЕЧИНА, БРАЋЕ НЕДИЋ 32, ТЕЛ: 014/451-101
e-mail: osbnedic1@open.telekom.rs
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
KOOS SA 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
ОПШТИНА УБ
1. ГИМНАЗИЈА „БРАНИСЛАВ ПЕТРОНИЈЕВИЋ”
14210 УБ, ВУКА КАРАЏИЋА 15, ТЕЛ: 014/414-492
e-mail: gimub@ptt.rs
ГИМНАЗИЈА
KOUB GA 4R03S . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „УБ”
14210 УБ, ВУКА КАРАЏИЋА 15, ТЕЛ: 014/411-149; 410-433
e-mail: ssubub2@ptt.rs, skolaub@open.telekom.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
KOUB SB 3D27S . . . .МАШИНБРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/. . 3 ГОД.
KOUB SB 3D20S . . . .АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/. . 3 ГОД.
KOUB SB 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . 30
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
KOUB SB 4K05S . . . .ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
KOUB SB 3K08S . . . .КУВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/. . 3 ГОД.
KOUB SB 3K07S . . . .КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА
112
KOUB SB 4L02S . . . .ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
КОЛУБАРСКИ ОКРУГ
15. МАЧВАНСКИ ОКРУГ
БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА.
ОПШТИНА БОГАТИЋ
1. „МАЧВАНСКА СРЕДЊА ШКОЛА”
15350 БОГАТИЋ, ЈАНКА ВЕСЕЛИНОВИЋА 1, ТЕЛ: 015/7786-412; 7786-202
e-mail: srednjabogatic@gmail.com
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
MABO SA 4A07S . . . .ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
MABO SA 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . 30
MABO SA 3D20S . . . .АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /2/. . 3 ГОД.
MABO SA 3D25S . . . .ИНСТАЛАТЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /2/. . 3 ГОД.
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
MABO SA 3K11S . . . .КУВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . 3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
MABO SA 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
MABO SA 4L02S . . . .ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
САОБРАЋАЈ
MABO SA 4I01S . . . .ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ОПШТИНА ВЛАДИМИРЦИ
1. ПОСАВОТАМНАВСКА СРЕДЊА ШКОЛА
15225 ВЛАДИМИРЦИ, СВЕТОГ САВЕ ББ, ТЕЛ: 015/513-245; 514-506
www.scvladimirci.org
e-mail: posavotamnavska@open.telekom.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
MAVL SA 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
MAVL SA 3D20S . . . .АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/. . 3 ГОД.
MAVL SA 3D25S . . . .ИНСТАЛАТЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/. . 3 ГОД.
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
MAVL SA 3K08S . . . .КУВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/. . 3 ГОД.
MAVL SA 3K09S . . . .ПОСЛАСТИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО, АДМИНИСТРАЦИЈА
MAVL SA 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
MAVL SA 4L05S . . . .ПРАВНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
MAVL SA 4H23S . . . .ГЕОДЕТСКИ ТЕХНИЧАР-ГЕОМЕТАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
ОПШТИНА КОЦЕЉЕВА
1. СРЕДЊА ШКОЛА
15220 КОЦЕЉЕВА, ДОСИТЕЈЕВА 1, ТЕЛ: 015/556-395; 556-315
e-mail: sredskolkoc@open.telekom.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
MAKO SA 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . .
MAKO SA 3D25S . . . .ИНСТАЛАТЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MAKO SA 3D20S . . . .АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MAKO SA 3D27S . . . .МАШИНБРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
MAKO SA 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
MAKO SA 4A03S . . . .ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
МАЧВАНСКИ ОКРУГ
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
30
10 . . . . 3 ГОД.
10 . . . . 3 ГОД.
10 . . . . 3 ГОД.
113
ОПШТИНА КРУПАЊ
1. СРЕДЊА ШКОЛА
15314 КРУПАЊ, ВУКА КАРАЏИЋА 16, ТЕЛ: 015/581-143; 582-992
www.tskrupanj.edu.rs
e-mail: srednjaskola.krupanj@gmail.com
ГИМНАЗИЈА
MAKR GA 4R03S . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
MAKR SA 3D25S . . . .ИНСТАЛАТЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
MAKR SA 3D20S . . . .АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/. . 3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
MAKR SA 4E08S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
MAKR SA 3E17S . . . .ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/. . 3 ГОД.
MAKR SA 3E18S . . . .ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА
MAKR SA 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ОПШТИНА ЛОЗНИЦА
1. ГИМНАЗИЈА „ВУК КАРАЏИЋ”
15300 ЛОЗНИЦА, ГИМНАЗИЈСКА 5, ТЕЛ: 015/875-923; 878-635
www.loznickagimnazija.edu.rs
e-mail: gimnazijavuk@open.telekom.rs
ГИМНАЗИЈА
MALO GA 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
MALO GA 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
MALO GA 4R05S . . . .ИНФОРМАТИЧКИ СМЕР – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2. СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
15300 ЛОЗНИЦА, ТРГ ЈОВАНА ЦВИЈИЋА 4, ТЕЛ: 015/876-054; 876-055
e-mail: esloznica@sezampro.rs
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
MALO SB 4K02S . . . .ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MALO SB 4K05S . . . .ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MALO SB 4K03S . . . .КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MALO SB 3K11S . . . .КУВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MALO SB 3K12S . . . .КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
MALO SB 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MALO SB 4L02S . . . .ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MALO SB 4L05S . . . .ПРАВНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MALO SB 4L13S . . . .КОМЕРЦИЈАЛИСТА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MALO SB 4L09S . . . .ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
. . . . . . . . . . . . . . СЕРВИР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 2 ГОД.
30
30
30
15 /5/. . 3 ГОД.
15 /5/. . 3 ГОД.
30
30
30
24
30
3. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
15300 ЛОЗНИЦА, ТРГ ЈОВАНА ЦВИЈИЋА 3, ТЕЛ: 015/884-824; 878-570
e-mail: tehnicka@ptt.rs, tehnicka.lo@open.telekom.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
MALO SC 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . .
MALO SC 3D36S . . . .МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MALO SC 3D25S . . . .ИНСТАЛАТЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MALO SC 3D20S . . . .АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MALO SC 3D19S . . . .АУТОЛИМАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
30
15 /5/.
15 /5/.
15 /5/.
15 /5/.
.
.
.
.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
МАЧВАНСКИ ОКРУГ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
MALO SC 4E08S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MALO SC 4E04S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MALO SC 3E16S . . . .ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА МАШИНЕ И ОПРЕМУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MALO SC 3E15S . . . .ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
MALO SC 4H02S . . . .ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ВИСОКОГРАДЊУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
MALO SC 3H12S . . . .ДЕКОРАТЕР ЗИДНИХ ПОВРШИНА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/. . 3 ГОД.
MALO SC 3H16S . . . .КЕРАМИЧАР – ТЕРАЦЕР – ПЕЋАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
30
30
15 . . . . 3 ГОД.
15 /5/. . 3 ГОД.
4. СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
15300 ЛОЗНИЦА, САВЕ КОВАЧЕВИЋА 1, ТЕЛ: 015/882-086; 878-180
e-mail: svetisavalo@open.telekom.rs
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
MALO SD 4F12S . . . .ТЕХНИЧАР ГРАФИЧКЕ ДОРАДЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
MALO SD 4F35S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ. . . . . . . . . . . . . . . 30
MALO SD 4F34S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
MALO SD 3P02S . . . .ЖЕНСКИ ФРИЗЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/. . 3 ГОД.
MALO SD 3P04S . . . .МУШКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/. . 3 ГОД.
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
MALO SE 4O05S . . . .МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
MALO SE 4O10S . . . .ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ОПШТИНА ЉУБОВИЈА
1. СРЕДЊА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
15320 ЉУБОВИЈА, ДРИНСКА ББ, ТЕЛ: 015/561-868; 561-773
e-mail: vkaradzic@ptt.rs
ГИМНАЗИЈА
MALJ GA 4R03S . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
MALJ SA 3K06S . . . .ТРГОВАЦ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /3/. . 3 ГОД.
MALJ SA 3K08S . . . .КУВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /3/. . 3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
MALJ SA 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК
1. СРЕДЊА ШКОЛА
15318 МАЛИ ЗВОРНИК, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 12, ТЕЛ: 015/471-003; 427-277
e-mail: srednjamz@ptt.rs, ssmzvornik@open.telekom.rs
ГИМНАЗИЈА
MAMZ GA 4R03S . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЕКОНОМИЈА
MAMZ SA 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
MAMZ SA 4L05S . . . .ПРАВНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
MAMZ SA 3P02S . . . .ЖЕНСКИ ФРИЗЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/. . 3 ГОД.
MAMZ SA 3P04S . . . .МУШКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/. . 3 ГОД.
МАЧВАНСКИ ОКРУГ
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
115
ОПШТИНА ШАБАЦ
1. ШАБАЧКА ГИМНАЗИЈА
15000 ШАБАЦ, МАСАРИКОВА 13, ТЕЛ: 015/360-571; 360-570
e-mail: sabackagimnazia@ptt.rs, www.sabackagimnazija.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
. . . . . . . . . . . . . . ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У ФИЛОЛОШКОЈ ГИМНАЗИЈИ – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК . . . . . . . . 24
MASA GA 4R05S . . . .ИНФОРМАТИЧКИ СМЕР – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
MASA GA 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 /5/
MASA GA 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 /5/
2. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
15000 ШАБАЦ, МАСАРИКОВА 29, ТЕЛ: 015/350-272; 350-274
e-mail: etss@eunet.rs
www.ekonomskasabac.znanje.info
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
MASA SB 3K07S . . . .КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MASA SB 3K08S . . . .КУВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MASA SB 3K09S . . . .ПОСЛАСТИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MASA SB 4K03S . . . .КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MASA SB 4K02S . . . .ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
MASA SB 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MASA SB 4L10S . . . .ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MASA SB 4L05S . . . .ПРАВНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MASA SB 4L13S . . . .КОМЕРЦИЈАЛИСТА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MASA SB 4L09S . . . .ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 /5/. . 3 ГОД.
15 /5/. . 3 ГОД.
15 /5/. . 3 ГОД.
30
30
30
60
30
24
30
3. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „ДР АНДРА ЈОВАНОВИЋ”
15000 ШАБАЦ, ЦАРА ДУШАНА 9, ТЕЛ: 015/342-175; 342-177
e-mail: medison@ptt.rs
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
MASA SC 4O02S . . . .ЗУБНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MASA SC 4O09S . . . .ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MASA SC 4O05S . . . .МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MASA SC 4O04S . . . .ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MASA SC 4O10S . . . .ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
30
90
30
30
4. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
15000 ШАБАЦ, БАЊИЧКИХ ЖРТАВА 2, ТЕЛ: 015/341-031; 341-028
e-mail: skolateh@ptt.rs
www.tehskolasabac.edu.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
MASA SD 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . 30
MASA SD 3D50S . . . .ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . . . 3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
MASA SD 4E24S . . . .АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
MASA SD 4E23S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ УПРАВЉАЊА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
MASA SD 4E08S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
MASA SD 4H02S . . . .ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ВИСОКОГРАДЊУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
MASA SD 3H12S . . . .ДЕКОРАТЕР ЗИДНИХ ПОВРШИНА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/. . 3 ГОД.
MASA SD 3H19S . . . .РУКОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСКОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
САОБРАЋАЈ
116
MASA SD 4I01S . . . .ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
МАЧВАНСКИ ОКРУГ
5. СТРУЧНА ХЕМИЈСКА И ТЕКСТИЛНА ШКОЛА
15000 ШАБАЦ, ХАЈДУК ВЕЉКОВА 10, ТЕЛ: 015/352-730; 352-766
e-mail: hemtehskola@eunet.rs
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
MASA SE 4F35S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ. . . . . . . . . . . . . . . 30
MASA SE 4F34S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА
MASA SE 4C25S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА РЕЦИКЛАЖУ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
MASA SE 3P02S . . . .ЖЕНСКИ ФРИЗЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /5/. . 3 ГОД.
MASA SE 3P04S . . . .МУШКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 3 ГОД.
MASA SE 3P03S . . . .МАНИКИР И ПЕДИКИР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 3 ГОД.
6. СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА – ШАБАЦ
15000 ШАБАЦ, ВОЈВОДЕ ПУТНИКА 58, ТЕЛ: 015/344-583; 344-577
e-mail: sredpoljskola@ptt.rs
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
MASA SF 4A07S . . . .ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MASA SF 4A03S . . . .ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MASA SF 4A10S . . . .ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MASA SF 4A05S . . . .ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MASA SF 4A01S . . . .ЗООТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MASA SF 3A23S . . . .ПЕКАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MASA SF 3A28S . . . .МЕСАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
. . . . . . . . . . . . . . ОСПОСОБЉАВAЊЕ ЗА РАД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 1 ГОД.
30
30
30
15
15
15 /5/. . 3 ГОД.
15 . . . . 3 ГОД.
7. МУЗИЧКА ШКОЛА „МИХАИЛО ВУКДРАГОВИЋ”
15000 ШАБАЦ, МАСАРИКОВА 35, ТЕЛ: 015/350-282; 344-946
e-mail: sksabac@eunet.rs
КУЛТУРА И УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ САРАДНИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
. . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
8. ШКОЛА ЗА УМЕТНИЧКЕ ЗАНАТЕ
15000 ШАБАЦ, ДОБРОПОЉСКА 5, ТЕЛ: 015/342-174; 342-331
e-mail: info@suz.edu.rs
www.suz.edu.rs
КУЛТУРА И УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
МАЧВАНСКИ ОКРУГ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
АРАНЖЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
КЛЕСАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
СТИЛСКИ КРОЈАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ФИРМОПИСАЦ КАЛИГРАФ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ГРНЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ДРВОРЕЗБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ЈУВЕЛИР УМЕТНИЧКИХ ПРЕДМЕТА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ГРАВЕР УМЕТНИЧКИХ ПРЕДМЕТА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
КОНЗЕРВАТОР КУЛТУРНИХ ДОБАРА – ПОЗЛАТАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
КОНЗЕРВАТОР КУЛТУРНИХ ДОБАРА – ПРЕПАРАТОР ЗИДНОГ И
ШТАФЕЛАЈНОГ СЛИКАРСТВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
117
16. РАСИНСКИ ОКРУГ
БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА.
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
1. СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ ТРИФУН”
37230 АЛЕКСАНДРОВАЦ, КРУШЕВАЧКА 8-10, ТЕЛ: 037/751-117; 752-018
e-mail: pts_s_trifun@open.telekom.rs
ГИМНАЗИЈА
RAAL GA 4R03S . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
RAAL SA 4A03S . . . .ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RAAL SA 4A30S . . . .ВИНОГРАДАР – ВИНАР – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RAAL SA 4A10S . . . .ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RAAL SA 3A27S . . . .ПРОИЗВОЂАЧ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
RAAL SA 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . 30
30
20
30
30 /5/. . 3 ГОД.
ОПШТИНА БРУС
1. СРЕДЊА ШКОЛА
37220 БРУС, БРАТИСЛАВЕ ПЕТРОВИЋ 69, ТЕЛ: 037/825-167; 037/827-726
e-mail: srskolabrus@open.telekom.rs
ГИМНАЗИЈА
RABR GA 4R03S . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
RABR SA 3K07S . . . .КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RABR SA 3K08S . . . .КУВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RABR SA 3K09S . . . .ПОСЛАСТИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RABR SA 4K05S . . . .ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RABR SA 4K0КS . . . .УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
RABR SA 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
10 /5/. . 3 ГОД.
10 /5/. . 3 ГОД.
10 /5/. . 3 ГОД.
30 /5/
30
ОПШТИНА ВАРВАРИН
1. СРЕДЊА ШКОЛА
37260 ВАРВАРИН, СВЕТОГ САВЕ 6, ТЕЛ: 037/788-369
e-mail: sskolavarvarin@gmail.com
ГИМНАЗИЈА
RAVA GA 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
RAVA SA 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . .
RAVA SA 3D20S . . . .АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RAVA SA 3D21S . . . .БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RAVA SA 3D36S . . . .МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
RAVA SA 4F34S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
RAVA SA 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
118
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
30 /5/
10 /5/. . 3 ГОД.
10 . . . . 3 ГОД.
10 /5/. . 3 ГОД.
РАСИНСКИ ОКРУГ
ГРАД КРУШЕВАЦ
1.ГИМНАЗИЈА
37000 КРУШЕВАЦ, ТОПЛИЧИНА 1, ТЕЛ: 037/427-208; 427-179
e-mail: gimnazijaks@gmail.com
ГИМНАЗИЈА
. . . . . . . . . . . . . . ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У ФИЛОЛОШКОЈ ГИМНАЗИЈИ – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК . . . . . . . . 24
RAKR GA 4R05S . . . .ИНФОРМАТИЧКИ СМЕР – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
RAKR GA 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
RAKR GA 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
2. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
37000 КРУШЕВАЦ, ЧЕХОВЉЕВА 1, ТЕЛ: 037/429-658; 443-164;
e-mail: ekotrg@ptt.rs
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
RAKR SB 3K06S . . . .ТРГОВАЦ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /3/. . 3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
RAKR SB 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RAKR SB 4L05S . . . .ПРАВНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RAKR SB 4L02S . . . .ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RAKR SB 4L09S . . . .ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RAKR SB 4L10S . . . .ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
60
30
30
30
3. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
37000 КРУШЕВАЦ, ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА 22, ТЕЛ: 037/430-039; 440-319
e-mail: medicinskaskolakrusevac@gmail.com
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
RAKR SC 4O09S . . . .ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RAKR SC 4O10S . . . .ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RAKR SC 4O05S . . . .МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RAKR SC 4O02S . . . .ЗУБНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
30
90
30
4. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
37000 КРУШЕВАЦ, ЧЕХОВЉЕВА 1, ТЕЛ: 037/429-657; 417-700
e-mail: office@tehnicka-skola.edu.rs
ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА
RAKR SD 4B05S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ФИНАЛНУ ОБРАДУ ДРВЕТА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
RAKR SD 3B10S . . . .ПРОИЗВОЂАЧ ФИНАЛНИХ ПРОИЗВОДА ОД ДРВЕТА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/. . 3 ГОД.
RAKR SD 3B11S . . . .ТАПЕТАР – ДЕКОРАТЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/. . 3 ГОД.
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
RAKR SD 4G03S . . . .ТЕХНИЧАР – МОДЕЛАР ОДЕЋЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
RAKR SD 4H02S . . . .ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ВИСОКОГРАДЊУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RAKR SD 4H05S . . . .ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА НИСКОГРАДЊУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RAKR SD 3H12S . . . .ДЕКОРАТЕР ЗИДНИХ ПОВРШИНА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RAKR SD 3H16S . . . .КЕРАМИЧАР – ТЕРАЦЕР – ПЕЋАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RAKR SD 3H24S . . . .МОНТЕР СУВЕ ГРАДЊЕ – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
30
15 /5/. . 3 ГОД.
15 /5/. . 3 ГОД.
20 . . . . 3 ГОД.
5. ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
37000 КРУШЕВАЦ,ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА ББ, ТЕЛ: 037/439-741; 439-416
e-mail: htsks@ptt.rs
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
RAKR SE 4A10S . . . .ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RAKR SE 4A12S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА БИОТЕХНОЛОГИЈУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RAKR SE 3A27S . . . .ПРОИЗВОЂАЧ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RAKR SE 3A23S . . . .ПЕКАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RAKR SE 3A28S . . . .МЕСАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . РАСИНСКИ ОКРУГ
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
60 /5/
30
10 /5/. . 3 ГОД.
10 . . . . 3 ГОД.
10 . . . . 3 ГОД.
119
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
RAKR SE 4F34S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RAKR SE 4F35S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ. . . . . . . . . . . . . . . RAKR SE 4F03S . . . .ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RAKR SE 4F02S . . . .ХЕМИЈСКИ ЛАБОРАНТ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RAKR SE 4F15S . . . .ТЕХНИЧАР ШТАМПЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ТРГОВИНА, ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО
RAKR SE 3K12S . . . .КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . 3 ГОД.
RAKR SE 3K11S . . . .КУВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . 3 ГОД.
30
30
30
30
30
6. МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
37000 КРУШЕВАЦ,ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА 26, ТЕЛ: 037/427-508; 448-810; 448-811
e-mail: mesmesks@gmail.com
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
RAKR SF 4D08S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RAKR SF 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . .
RAKR SF 4D13S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RAKR SF 3D37S . . . .МЕХАНИЧАР МЕДИЦИНСКЕ И ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . RAKR SF 3D20S . . . .АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RAKR SF 3D36S . . . .МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
30
30
10 /5/. . 3 ГОД.
10 /5/. . 3 ГОД.
10 /5/. . 3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
RAKR SF 4E04S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RAKR SF 4E23S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ УПРАВЉАЊА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RAKR SF 4E08S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RAKR SF 3E17S . . . .ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . RAKR SF 3E22S . . . .АУТОЕЛЕКТРИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RAKR SF 3E22S . . . .ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
30
30
10 . . . . 3 ГОД.
10 . . . . 3 ГОД.
10 . . . . 3 ГОД.
САОБРАЋАЈ
RAKR SF 4I01S . . . .ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /3/
RAKR SF 3I11S . . . .ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/. . 3 ГОД.
7. МУЗИЧКА ШКОЛА „СТЕВАН ХРИСТИЋ”
37000 КРУШЕВАЦ, ЧУПИЋЕВА 25, ТЕЛ: 037/427-566; 440-247
e-mail: stevanhristic2@gmail.com
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ САРАДНИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
8. ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „ВЕСЕЛИН НИКОЛИЋ”
37000 КРУШЕВАЦ, ЛУКЕ ИВАНОВИЋА 17, ТЕЛ: 037/446-700
e-mail: knegiljamilica@open.telekom.rs
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
. . . . . . . . . . . . . . ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . 1 ГОД.
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
. . . . . . . . . . . . . . ПОМОЋНИК КАРТОНАЖЕРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . 3 ГОД.
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
. . . . . . . . . . . . . . КОНФЕКЦИЈСКИ ШИВАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . 3 ГОД.
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
. . . . . . . . . . . . . . ПЕКАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . 3 ГОД.
. . . . . . . . . . . . . . ЦВЕЋАР – ВРТЛАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . 2 ГОД.
120
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
РАСИНСКИ ОКРУГ
ОПШТИНА ТРСТЕНИК
1. ГИМНАЗИЈА „ВУК КАРАЏИЋ”
37240 ТРСТЕНИК, ВУКА КАРАЏИЋА 11, ТЕЛ: 037/711-844; 713-665
e-mail: gimvkts@open.telekom.rs
ГИМНАЗИЈА
RATS GA 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
RATS GA 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
37240 ТРСТЕНИК, ВУКА КАРАЏИЋА 11, ТЕЛ: 037/711-842; 711-845; 711-843
e-mail: tehnickats@gmail.com
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
RATS SB 4D15S . . . .ТЕХНИЧАР ХИДРАУЛИКЕ И ПНЕУМАТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RATS SB 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . .
RATS SB 4D13S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RATS SB 3D50S . . . .ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RATS SB 3D20S . . . .АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RATS SB 3D43S . . . .МЕХАНИЧАР ХИДРАУЛИКЕ И ПНЕУМАТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RATS SB 3D36S . . . .МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
30
30
20 . . .
10 /3/.
10 . . .
10 /3/.
.
.
.
.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
RATS SB 4E08S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
RATS SB 4E26S . . . .ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
RATS SB 4L09S . . . .ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ОПШТИНА ЋИЋЕВАЦ
1. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА КРУШЕВАЦ – ДЕЛАТНОСТ ВАН СЕДИШТА
ЋИЋЕВАЦ, КАРАЂОРЂЕВА ББ, ТЕЛ: 037/811-367
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
RACI SA 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
РАСИНСКИ ОКРУГ
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
121
17. МОРАВИЧКИ ОКРУГ
БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА.
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
1. ГИМНАЗИЈА „ТАКОВСКИ УСТАНАК”
32300 ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, МИЛОША ВЕЛИКОГ 11, ТЕЛ: 032/711-180; 713-435
e-mail: gimnazgm@eunet.rs
ГИМНАЗИЈА
MOGM GA 4R03S . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
MOGM GA 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
MOGM GA 4R03S . . . .ОПШТИ ТИП – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2. ЕКОНОМСКО-ТРГОВАЧКА ШКОЛА „КЊАЗ МИЛОШ”
32300 ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, ВУКА КАРАЏИЋА 1, ТЕЛ: 032/713-322; 720-810
e-mail: etsgm@open.telekom.rs,
www.etsgm.edu.rs
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
MOGM SB 4L10S . . . .ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MOGM SB 4L02S . . . .СЛУЖБЕНИК ОСИГУРАЊА – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MOGM SB 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MOGM SB 4L13S . . . .КОМЕРЦИЈАЛИСТА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
24
30
24
3. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ЈОВАН ЖУЈОВИЋ”
32300 ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, ВУКА КАРАЏИЋА 3, ТЕЛ: 032/710-597; 713-320
e-mail: tehgmil@open.telekom.rs
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
MOGM SC 4A10S . . . .ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
MOGM SC 3D19S . . . .АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /2/. . 3 ГОД.
MOGM SC 3D36S . . . .МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /2/. . 3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
MOGM SC 4Е04S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
MOGM SC 4Е08S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
MOGM SC 4E26S . . . .ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
1.ГИМНАЗИЈА
32250 ИВАЊИЦА, 13. СЕПТЕМБРА 58, ТЕЛ: 032/661-116; 664-646
e-mail: ivanjickagimnazija@open.telekom.rs
www.gimnazija-ivanjica.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
MOIV GA 4R03S . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
32250 ИВАЊИЦА, М. МАТОВИЋА 2, ТЕЛ: 032/662-703; 661-000
e-mail: tskoliv@eunet.rs
ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА
MOIV SB 4B15S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . 20
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
MOIV SB 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . 30
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
MOIV SB 4G14S . . . .ДИЗАЈНЕР ОДЕЋЕ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
MOIV SB 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
122
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
МОРАВИЧКИ ОКРУГ
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
MOIV SB 4K05S . . . .ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ОПШТИНА ЛУЧАНИ
1. СРЕДЊА ШКОЛА „ДРАГАЧЕВО”
32230 ГУЧА, РЕПУБЛИКЕ ББ, ТЕЛ: 032/854-144; 855-554
e-mail: srednjaskolaguca@open.telekom.rs
ГИМНАЗИЈА
MOLU SA 4R03S . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
MOLU SA 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . 30
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
MOLU SA 4F03S . . . .ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
MOLU SA 4L10S . . . .ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
MOLU SA 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ГРАД ЧАЧАК
1.ГИМНАЗИЈА
32000 ЧАЧАК, ЖУПАНА СТРАЦИМИРА 1, ТЕЛ: 032/320-545; 222-397
e-mail: gimnazyc@eunet.rs www.gimnazija-cacak.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
MOCA GA 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
MOCA GA 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
2. ЕКОНОМСКА ШКОЛА
32000 ЧАЧАК, ЖУПАНА СТРАЦИМИРА 15, ТЕЛ: 032/222-345; 344-793
e-mail: direktor@ekonomska-cacak.edu.rs
www.ekonomska-cacak.edu.rs
ЕКОНОМИЈА
MOCA SB 4L13S . . . .КОМЕРЦИЈАЛИСТА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MOCA SB 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MOCA SB 4L10S . . . .ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MOCA SB 4L11S . . . .БАНКАРСКИ СЛУЖБЕНИК – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MOCA SB 4L12S . . . .СЛУЖБЕНИК ОСИГУРАЊА – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
60
60
24
24
3. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
32000 ЧАЧАК, ЕПИСКОПА НИКИФОРА МАКСИМОВИЋА 8, ТЕЛ: 032/222-755; 372-168
e-mail: medicinskaskola@open.telekom.rs
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
MOCA SC 4O04S . . . .ЛAБOРATOРИJСКИ TEХНИЧAР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MOCA SC 4O01S . . . .ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКА СЕСТРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MOCA SC 4O05S . . . .МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MOCA SC 4O09S . . . .ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MOCA SC 4O12S . . . .МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ВАСПИТАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
30
30
30
30
4. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
32000 ЧАЧАК, ЦАРА ДУШАНА 20, ТЕЛ: 032/341-664; 222-229
e-mail: tehdir@tehnickacacak.edu.rs
www.tehnickacacak.edu.rs
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
MOCA SD 4E08S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MOCA SD 4E02S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОНИКЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MOCA SD 4E40S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . MOCA SD 3E17S . . . .ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . MOCA SD 3E18S . . . .ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
МОРАВИЧКИ ОКРУГ
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
30
30
30
15 . . . . 3 ГОД.
15 . . . . 3 ГОД.
123
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
MOCA SD 4H02S . . . .ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ВИСОКОГРАДЊУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
MOCA SD 4H26S . . . .АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
5. МАШИНСКО-САОБРАЋАЈНА ШКОЛА
32000 ЧАЧАК, ДР ДРАГИШЕ МИШОВИЋА 146, ТЕЛ: 032/372-558; 372-560
e-mail: masinska@yu1.net
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
MOCA SE 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . .
MOCA SE 4D13S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MOCA SE 4D08S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MOCA SE 4D53S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА РЕПАРАТУРУ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MOCA SE 3D20S . . . .АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MOCA SE 3D50S . . . .ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MOCA SE 3D19S . . . .АУТОЛИМАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MOCA SE 3D21S . . . .БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
30
30
24
10 /5/.
20 . . .
10 /3/.
10 /2/.
.
.
.
.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
MOCA SE 4E26S . . . .ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
САОБРАЋАЈ
MOCA SE 4I01S . . . .ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
MOCA SE 4I20S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
MOCA SE 3I11S . . . .ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/. . 3 ГОД.
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . ДРВОРЕЗБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
. . . . . . . . . . . . . . КЛЕСАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
. . . . . . . . . . . . . . КОНЗЕРВАТОР КУЛТУРНИХ ДОБАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
6. ПРЕХРАМБЕНО-УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА
32000 ЧАЧАК, СТОЈЕ ТОШИЋ 23, ТЕЛ: 032/330-323; 334-901
e-mail: direktor@prehrambeno-ugostiteljska.edu.rs
www.prehrambeno-ugostiteljska.edu.rs
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
MOCA SF 4K05S . . . .ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MOCA SF 4K03S . . . .КУЛИНАРСКИ TEХНИЧAР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MOCA SF 3K09S . . . .ПOСЛAСTИЧAР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MOCA SF 3K08S . . . .КУВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
MOCA SF 4F33 S . . . TEХНИЧAР ЗA OБЛИКOВAЊE ГРAФИЧКИХ ПРOИЗВOДA – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . 30
MOCA SF 4F34S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
30
30
15 . . . . 3 ГОД.
15 . . . . 3 ГОД.
7. ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „1. НОВЕМБАР”
32000 ЧАЧАК, ВУКА КАРАЏИЋА 9, ТЕЛ: 032/332-901
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
. . . . . . . . . . . . . . ГРАФИЧКИ МАНИПУЛАНТ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . 1 ГОД.
. . . . . . . . . . . . . . ПОМОЋНИК КЊИГОВЕЗАЧКЕ ДОРАДЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . 2 ГОД.
8. МУЗИЧКА ШКОЛА „ДР ВОЈИСЛАВ ВУЧКОВИЋ”
32000 ЧАЧАК, ЦАРА ДУШАНА 25, ТЕЛ: 032/222-282; 311-108
e-mail: muzica@eunet.rs
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ САРАДНИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
124
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
МОРАВИЧКИ ОКРУГ
18. РАШКИ ОКРУГ
ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА
1.ГИМНАЗИЈА
36210 ВРЊАЧКА БАЊА, ЧАЈКИНО БРДО 18, ТЕЛ: 036/611-379; 616-510
e-mail: gimnazija_vb@ptt.rs
ГИМНАЗИЈА
RSVB GA 4R03S . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
RSVB GA 4R05S . . . .ИНФОРМАТИЧКИ СМЕР – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2. УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА
36210 ВРЊАЧКА БАЊА, ЧАЈКИНО БРДО 18, ТЕЛ: 036/611-379; 611-378
e-mail: ugostturskola@ptt.rs
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
RSVB SB 4K10S . . . .ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RSVBSB 4KO5S . . . . ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RSVB SB 4K03S . . . .КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RSVB SB 4K04S . . . .УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RSVB SB 3K11S . . . .КУВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RSVB SB 3K13S . . . .ПОСЛАСТИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RSVB SB 3K12S . . . .КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
30 /5/
30 /5/
30
60 . . . . 3 ГОД.
30 . . . . 3 ГОД.
30 . . . . 3 ГОД.
ГРАД КРАЉЕВО
1.ГИМНАЗИЈА
36000 КРАЉЕВО, ДОСИТЕЈЕВА 44, ТЕЛ: 036/319-760; 318-290
e-mail: gimnazija.kraljevo@open.telekom.rs l
ГИМНАЗИЈА
. . . . . . . . . . . . . . ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У МАТЕМАТИЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У ФИЛОЛОШКОЈ ГИМНАЗИЈИ – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК . . . . . . . . RSKR GA 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RSKR GA 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RSKR GA 4R03S . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
24
60
90
30
2. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
36000 КРАЉЕВО, ДОСИТЕЈЕВА 46, ТЕЛ: 036/382-047; 380-707
e-mail: etskkv@ptt.rs
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
RSKR SB 4L13S . . . .КОМЕРЦИЈАЛИСТА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
RSKR SB 3K06S . . . .ТРГОВАЦ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . 3 ГОД.
RSKR SB 4K02S . . . .ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
RSKR SB 4L02S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
RSKR SB 4L12S . . . .СЛУЖБЕНИК ОСИГУРАЊА – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
36000 КРАЉЕВО, ДОСИТЕЈЕВА 44, ТЕЛ: 036/382-548; 313-554
e-mail: infomskv@tron-inter.net
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
RSKR SC 4O05S . . . .МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RSKR SC 4O09S . . . .ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RSKR SC 4O02S . . . .ЗУБНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RSKR SC 4O12S . . . .МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ВАСПИТАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RSKR SC 4O10S . . . .ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . РАШКИ ОКРУГ
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
30
30
30
30
30
125
4. МАШИНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „14. ОКТОБАР”
36000 КРАЉЕВО, ИНДУСТРИЈСКА 21, ТЕЛ: 036/312-433; 392-921
e-mail: mtskv@open.telekom.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
RSKR SD 4D13S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RSKR SD 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . .
RSKR SD 3D50S . . . .ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RSKR SD 3D20S . . . .АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RSKR SD 3D24S . . . .ЗАВАРИВАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RSKR SD 3D25S . . . .ИНСТАЛАТЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
60
20 . . . .
30 /5/. .
15 /10/.
15 . . . .
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
5. ЕЛЕКТРО-САОБРАЋАЈНА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”
36000 КРАЉЕВО, ДОСИТЕЈЕВА ББ, ТЕЛ: 036/312-601; 312-602
www.estsntesla.edu.rs
e-mail: estsntesla@ptt.rs
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
RSKR SE 4E08S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RSKR SE 4E04S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RSKR SE 4E40S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . RSKR SE 3E17S . . . .ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . RSKR SE 3E14S . . . .АУТОЕЛЕКТРИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
30
30
15 . . . . 3 ГОД.
15 . . . . 3 ГОД.
САОБРАЋАЈ
RSKR SE 4I01S . . . .ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
RSKR SE 3I11S . . . .ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/. . 3 ГОД.
6. ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКА ШКОЛА „ДР ЂОРЂЕ РАДИЋ”
36000 КРАЉЕВО, ЂУРЕ ЂАКОВИЋА 2, ТЕЛ: 036/359-979; 359-888; 359-970
e-mail: ratarica@ptt.rs
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
RSKR SF 4A09S . . . .ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RSKR SF 4A03S . . . .ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RSKR SF 4A07S . . . .ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RSKR SF 4A04S . . . .ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RSKR SF 3A23S . . . .ПЕКАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RSKR SF 3A28S . . . .МЕСАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ХЕMИЈA, НЕMЕТAЛИ И ГPAФИЧAPСТВO
RSKR SF 4F34S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RSKR SF 4F302 . . . .ХЕМИЈСКИ ЛАБОРАНТ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
30
30
30
15 /10/. 3 ГОД.
15 /10/. 3 ГОД.
30
30
7. ШУМАРСКА ШКОЛА
36000 КРАЉЕВО, КАРАЂОРЂЕВА 262, ТЕЛ: 036/352-332; 352-235
e-mail: sumarska@gmail.com, www.sumarska.edu.rs
ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА
RSKR SG 4B01S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ПЕЈЗАЖНУ АРХИТЕКТУРУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RSKR SG 4B02S . . . .ШУМАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RSKR SG 4B19S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ЛОВСТВО И РИБАРСТВО – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RSKR SG 4B05S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ФИНАЛНУ ОБРАДУ ДРВЕТА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RSKR SG 3B10S . . . .ПРОИЗВОЂАЧ ФИНАЛНИХ ПРОИЗВОДА ОД ДРВЕТА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RSKR SG 3B08S . . . .ШУМАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
90
20
30
15 /5/. . 3 ГОД.
15 . . . . 3 ГОД.
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
RSKR SG 4H02S . . . .ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ВИСОКОГРАДЊУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
8. МУЗИЧКА ШКОЛА „СТЕВАН МОКРАЊАЦ”
36000 КРАЉЕВО,ТРГ СРПСКИХ РАТНИКА ББ, ТЕЛ: 036/232-333
e-mail: mokranjackv@gmail.com
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ САРАДНИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
126
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
РАШКИ ОКРУГ
9. ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „ИВО ЛОЛА РИБАР”
36000 КРАЉЕВО, ДОСИТЕЈЕВА 5/4, ТЕЛ: 036/315-242
e-mail: ilribar_kv@open.telekom.rs
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
. . . . . . . . . . . . . . ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . 1 ГОД.
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
. . . . . . . . . . . . . . БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . 3 ГОД.
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
. . . . . . . . . . . . . . ШИВАЧ ТЕКСТИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . 3 ГОД.
10.УМЕТНИЧКА ШКОЛА У КРАЉЕВУ
36000 КРАЉЕВО, ЦАРА ЛАЗАРА 38, ТЕЛ: 036/326-703
e-mail: umetnicka@open.telekom.rs
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ЛИКОВНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ГРАФИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ТЕХНИЧАР ЗА КОНЗЕРВАЦИЈУ И РЕСТАУРАЦИЈУ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ЕНТЕРИЈЕРА И ИНДУСТРИЈСКИХ ПРОИЗВОДА . . . . . . . . . . . 10
10
10
10
ГРАД НОВИ ПАЗАР
1.ГИМНАЗИЈА
36300 НОВИ ПАЗАР, ВУКА КАРАЏИЋА ББ, ТЕЛ: 020/331-470; 313-372
e-mail: gimnazijanp@edu.rs
ГИМНАЗИЈА
RSNP GA 4R03S . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
RSNP GA 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
RSNP GA 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
RSNP GA 4R05S . . . .ИНФОРМАТИЧКИ СМЕР – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
36300 НОВИ ПАЗАР, 28. НОВЕМБРА 163, ТЕЛ: 020/312-208; 24-365; 323-770
e-mail: nsekonom@verat.net
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
RSNP SB 4L09S . . . .ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RSNP SB 4L11S . . . .ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RSNP SB 4L05S . . . .ПРАВНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RSNP SB 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RSNP SB 4L12S . . . .СЛУЖБЕНИК ОСИГУРАЊА – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RSNP SB 4L07S . . . .ТЕХНИЧАР ОБЕЗБЕЂЕЊА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RSNP SB 4L13S . . . .КОМЕРЦИЈАЛИСТА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНЕ УСЛУГЕ
RSNP SB 3P02S . . . .ЖЕНСКИ ФРИЗЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
30
60
60
30
24
30
24
3. ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА И КОЖЕ
36300 НОВИ ПАЗАР, ВУКА КАРАЏИЋА ББ, ТЕЛ: 020/312-799; 313-456
e-mail: skolazadizajnnp@yahoo.com
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
RSNP SC 4G03S . . . .ТЕХНИЧАР – МОДЕЛАР ОДЕЋЕ.
RSNP SC 4G05S . . . .ТЕХНИЧАР – МОДЕЛАР КОЖЕ. .
RSNP SC 4G14S . . . .ДИЗАЈНЕР ОДЕЋЕ – ОГЛЕД. . . .
RSNP SC 4G01S . . . .КОНФЕКЦИЈСКИ ТЕХНИЧАР . . .
RSNP SC 3G17S . . . .МОДНИ КРОЈАЧ – ОГЛЕД . . . . .
.
.
.
.
.
30
30
30
30
24 . . . . 3 ГОД.
RSNP SC 4H02S . . . .ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ВИСОКОГРАДЊУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RSNP SC 3H12S . . . .ДЕКОРАТЕР ЗИДНИХ ПОВРШИНА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RSNP SC 3H16S . . . .KEРАМИЧАР-ТЕРАЦЕР-ПЕЋАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RSNP SC 3H19S . . . .РУКОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСКОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
10 . . . . 3 ГОД.
10 . . . . 3 ГОД.
10 . . . . 3 ГОД.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
РАШКИ ОКРУГ
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
127
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
. . . . . . . . . . . . . . ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 1 ГОД.
. . . . . . . . . . . . . . ШИВАЧ ТЕКСТИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . 2 ГОД.
. . . . . . . . . . . . . . КОНФЕКЦИЈСКИ ШИВАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 3 ГОД.
4. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
36300 НОВИ ПАЗАР, ВУКА КАРАЏИЋА ББ, ТЕЛ: 020/311-945; 25-962; 311-957
e-mail: tehnickanp@open.telekom.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
RSNP SD 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . 60
RSNP SD 4D13S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
RSNP SD 4D08S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
RSNP SD 4E24S . . . .АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RSNP SD 4E04S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RSNP SD 4E27S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RSNP SE 4E40S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
30
30
30
САОБРАЋАЈ
RSNP SD 4I01S . . . .ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
RSNP SD 3I11S . . . .ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/. . 3 ГОД.
5. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
36300 НОВИ ПАЗАР,РАДНИЧКА-КОСАНЧИЋЕВА ББ, ТЕЛ: 020/332-980
e-mail: msnp@verat.net
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
RSNP SE 4O09S . . . .ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RSNP SE 4O05S . . . .МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RSNP SE 4O02S . . . .ЗУБНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RSNP SE 4O12S . . . .МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ВАСПИТАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RSNP SE 4O10S . . . .ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RSNP SE 4O01S . . . .ГИНЕКОЛОШКО АКУШЕРСКА СЕСТРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
30
30
30
30
30
6. УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
36300 НОВИ ПАЗАР; РАСИМА ХАЛИЛОВИЋА ББ ,ТЕЛ: 020/317-896; 317-496
e-mail: info@turistskola.edu.rs
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
RSNP SF 4K04S . . . .УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RSNP SF 4K10S . . . .ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RSNP SF 3K12S . . . .КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RSNP SF 3K11S . . . .КУВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RSNP SF 4K03S . . . .КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
RSNP SF 4A09S . . . .ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
30 /5/
30
15 . . . . 3 ГОД.
15 . . . . 3 ГОД.
30
ТРГОВИНА
RSNP SF 4K02S . . . .ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ОПШТИНА РАШКА
1.ГИМНАЗИЈА
36350 РАШКА, ОМЛАДИНСКИ ЦЕНТАР ББ, ТЕЛ: 036/736-043
e-mail: gimnazijaraska@neobe.net
ГИМНАЗИЈА
128
RSRA GA 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
RSRA GA 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
РАШКИ ОКРУГ
2. МАШИНСКА ШКОЛА
36350 РАШКА, ОМЛАДИНСКИ ЦЕНТАР ББ, ТЕЛ: 036/736-032; 738-210
e-mail: gvmsr@isp.b92.net
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
RSRA SB 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . 30
RSRA SB 3D20S . . . .АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/. . 3 ГОД.
RSRA SB 3D36S . . . .МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
RSRA SB 4K05S . . . .ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
RSRA SB 3K12S . . . .КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
RSRA SB 3K11S . . . .КУВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/. . 3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
RSRA SB 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
. . . . . . . . . . . . . . БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . 3 ГОД.
ОПШТИНА ТУТИН
1.ГИМНАЗИЈА
36320 ТУТИН, 7. ЈУЛА 18, ТЕЛ: 020/811-148
e-mail: gimtutin@verat.net
ГИМНАЗИЈА
RSTU GA 4R03S . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
36320 ТУТИН, 7. ЈУЛА 18, ТЕЛ: 020/811-160
e-mail: tehtutin@verat.net
ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА
RSTU SB 4B15S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . 20
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
RSTU SB 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . 90
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
RSTU SB 4G03S . . . .ТЕХНИЧАР – МОДЕЛАР ОДЕЋЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
RSTU SB 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
САОБРАЋАЈ
RSTU SB 4I01S . . . .ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
RSTU SB 3E17S . . . .ЕЛЕКТРОМЕХНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
RSTU SB 3E18S . . . .ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
РАШКИ ОКРУГ
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
129
19. БОРСКИ ОКРУГ
БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА.
ОПШТИНА БОР
1. ГИМНАЗИЈА „БОРА СТАНКОВИЋ”
19210 БОР, ЗЕЛЕНИ БУЛЕВАР 26, ТЕЛ: 030/432-271; 441-276
e-mail: gimnazijabor@open.telekom.rs
www.gimbor.50g.com
ГИМНАЗИЈА
BOBO GA 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
BOBO GA 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
19210 БОР, БЕОГРАДСКА 10, ТЕЛ: 030/2433-380; 2456-310
e-mail: etsbor@open.telekom.rs
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
BOBO SB 4KO5S . . . .ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
BOBO SB 4L09S . . . .ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BOBO SB 4L10S . . . .ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BOBO SB 4L13S . . . .КОМЕРЦИЈАЛИСТА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
19210 БОР, БЕОГРАДСКА 10, ТЕЛ: 030/2432-270; 2456-480
e-mail: ts_bor@ptt.rs
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
BOBO SC 4F34S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА
BOBO SC 4C25S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА РЕЦИКЛАЖУ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BOBO SC 4C04S . . . .РУДАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOBO SC 4C03S . . . .РУДАРСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ПМС. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOBO SC 4C05S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ДОБИЈАЊЕ МЕТАЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 /5/
15 /5/
15 /5/
30
4. МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
19210 БОР, ЗЕЛЕНИ БУЛЕВАР 24, ТЕЛ: 030/456-022; 456-021
e-mail: meskola@sbb.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
BOBO SD 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
BOBO SD 4D08S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
BOBO SD 4E24S . . . .АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
BOBO SD 4Е16S . . . .ЕЛЕКТРОМЕХНИЧАР ЗА МАШИНЕ И ОПРЕМУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/
BOBO SD 4E18S . . . .ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/
САОБРАЋАЈ
BOBO SD 4I01S . . . .ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
5. ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „ВИДОВДАН”
19210 БОР, МОШЕ ПИЈАДЕ 31, ТЕЛ: 030/422-490
e-mail: sosovidovdan@yahoo.com
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
. . . . . . . . . . . . . . ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 . . . . 1 ГОД.
130
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
БОРСКИ ОКРУГ
ОПШТИНА КЛАДОВО
1. СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
19320 КЛАДОВО, МЛАДОСТ 1, ТЕЛ: 019/801-274
e-mail: gimnazija@kladovonet.com
ГИМНАЗИЈА
BOKL GA 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
BOKL GA 4К02S . . . .ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
19320 КЛАДОВО, МЛАДОСТ 1, ТЕЛ: 019/801-065; 019/803-443
e-mail: tehskola@kladovonet.com
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
BOKL SB 4D08S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
BOKL SB 4E08S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BOKL SB 3E17S . . . .ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
BOKL SB 3E15S . . . .ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/. . 3 ГОД.
ОПШТИНА МАЈДАНПЕК
1. ГИМНАЗИЈА „МИЛЕ АРСЕНИЈЕВИЋ БАНДЕРА”
19250 МАЈДАНПЕК, ВЕЛИКЕ ЛИВАДЕ 2, ТЕЛ: 030/581-408
e-mail: gimmpek@gimil.com
ГИМНАЗИЈА
BOMA GA 4R03S . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
19250 МАЈДАНПЕК, ВЕЛИКЕ ЛИВАДЕ 2, ТЕЛ: 030/581-793
e-mail: tehnickashola@ptt.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
BOMA SB 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
BOMA SB 4E04S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
BOMA SB 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3. ТЕХНИЧКА ШКОЛА МАЈДАНПЕК – ДЕЛАТНОСТ ВАН СЕДИШТА
19220 ДОЊИ МИЛАНОВАЦ, СТЕВАНА МОКРАЊЦА 14, ТЕЛ: 030/590-142
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
BOMA SC 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . 30
ОПШТИНА НЕГОТИН
1. НЕГОТИНСКА ГИМНАЗИЈА
19300 НЕГОТИН, ХАЈДУК ВЕЉКОВА 3, ТЕЛ: 019/541-974; 542-201
e-mail: negotinskagimnazija@open.telekom.rs
ГИМНАЗИЈА
BONE GA 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
BONE GA 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
БОРСКИ ОКРУГ
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
131
2. ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „РАЈКО БОСНИЋ”
19300 БУКОВО, БУКОВСКИ ПУТ ББ, ТЕЛ: 019/512-303; 542-055
e-mail: bukovo@open.telekom.rs
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
BONE SB 4A07S . . . .ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
BONE SB 4A10S . . . .ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
BONE SB 4A03S . . . .ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
BONE SB 4К03S . . . .КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
19300 НЕГОТИН, ПИКИЈЕВА 9, ТЕЛ: 019/545-189; 544-185
e-mail: tehnickanegotin@gmail.com
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
BONE SC 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . 30 /3/
BONE SC 3D20S . . . .АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /3/. . 3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
BONE SC 4E08S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4. МУЗИЧКА ШКОЛА „СТЕВАН МОКРАЊАЦ”
19300 НЕГОТИН, ТРГ ЂОРЂА СТАНОЈЕВИЋА 11, ТЕЛ: 019/542-321; 545-321
e-mail: mokranjacneg@ptt.rs
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ САРАДНИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
132
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
БОРСКИ ОКРУГ
20. ЗАЈЕЧАРСКИ ОКРУГ
БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА.
ОПШТИНА БОЉЕВАЦ
1. СРЕДЊА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”
19370 БОЉЕВАЦ, КНЕЗА МИЛОША 13, ТЕЛ: 030/463-391; 463-392
e-mail: ssntesla@open. telekom,rs
ГИМНАЗИЈА
ZABO GA 4R03S . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА
ZABO GA 4B02S . . . .ШУМАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
ZABO SA 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
ZABO SA 4D04S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
ОПШТИНА ЗАЈЕЧАР
1.ГИМНАЗИЈА
19000 ЗАЈЕЧАР, КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ 5, ТЕЛ: 019/422-564
e-mail: gimzajecar@open.telekom.rs
www.gimnazija-zajecar.co.rs
ГИМНАЗИЈА
ZAZA GA 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
ZAZA GA 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZAZA GA 4R05S . . . .ИНФОРМАТИЧКИ СМЕР – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
19000 ЗАЈЕЧАР, КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ 3-5, ТЕЛ: 019/421-932; 443-584
e-mail: etsza@ neobeе.net
www.etsza@vetet.net
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
ZAZA SB 4K05S . . . .ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZAZA SB 3K06S . . . .ТРГОВАЦ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZAZA SB 3K08S . . . .КУВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZAZA SB 3K07S . . . .КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
ZAZA SB 4L09S . . . .ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZAZA SB 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZAZA SB 4L05S . . . .ПРАВНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
30
30 /5/. . 3 ГОД.
30 /5/. . 3 ГОД.
30 /5/. . 3 ГОД.
3. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
19000 ЗАЈЕЧАР, КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ 3-5, ТЕЛ: 019/422-629; 443-856
e-mail: medskozajecar@ptt.rs
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
ZAZA SC 4O05S . . . .МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
ZAZA SC 4O09S . . . .ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZAZA SC 4O12S . . . .МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ВАСПИТАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЗАЈЕЧАРСКИ ОКРУГ
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
133
4. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
19000 ЗАЈЕЧАР, КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ 3-5, ТЕЛ: 019/422-876; 443-056
e-mail: tehskola@ptt.rs
www.tehnickaskola-zajecar.edu.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
ZAZA SD 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZAZA SD 3D36S . . . .МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/. . 3 ГОД.
ZAZA SD 3D20S . . . .АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
ZAZA SD 4E26S . . . .ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZAZA SD 4E08S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZAZA SD 4E21S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ НА ВОЗИЛИМА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . .
ZAZA SD 4E40S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХАНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . 24
30
20
30
САОБРАЋАЈ
ZAZA SD 4I01S . . . .ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZAZA SD 3I11S . . . .ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/. . 3 ГОД.
5. ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „ЈЕЛЕНА МАЈСТОРОВИЋ”
19000 ЗАЈЕЧАР, ТИМОЧКЕ БУНЕ 14, ТЕЛ: 018/425-744
e-mail: crni62@open.telekom. rs
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
. . . . . . . . . . . . . . ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 . . . . 1 ГОД.
. . . . . . . . . . . . . . БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . 3 ГОД.
. . . . . . . . . . . . . . КОНФЕКЦИЈСКИ ШИВАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . 3 ГОД.
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
1. КЊАЖЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА
19350 КЊАЖЕВАЦ, КАРАЂОРЂЕВА 16, ТЕЛ: 019/732-620; 732-034
e-mail: gimnazijaknj@open.telekom.rs
www.knjazevacka-gimnazija.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
ZAKZ GA 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZAKZ GA 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZAKZ GA 4R03S . . . .ОПШТИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
19350 КЊАЖЕВАЦ, КАРАЂОРЂЕВА 52, ТЕЛ: 019/730-350
e-mail: tehknjaz@ gmail.com
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
ZAKZ SB 4L13S . . . .КОМЕРЦИЈАЛИСТА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
ZAKZ SB 4K05S . . . .ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
ZAKZ SB 4D08S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
ZAKZ SB 4G26S . . . .АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ZAKZ SB 3H25M . . . .КРОВОПОКРИВАЧ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 . . . . 3 ГОД.
ОПШТИНА СОКОБАЊА
1. СРЕДЊА ШКОЛА „БРАНИСЛАВ НУШИЋ”
18230 СОКОБАЊА, МИТРОПОЛИТА МИХАИЛА 5, ТЕЛ: 018/830-525; 830-975
e-mail: bnusic@ptt.rs
ГИМНАЗИЈА
134
ZASB GA 4R03S . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
ЗАЈЕЧАРСКИ ОКРУГ
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
ZASB SA 4K05S . . . .ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
ZASB SA 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZASB SA 4L10S . . . .ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЗАЈЕЧАРСКИ ОКРУГ
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
135
21. ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ
БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА.
ОПШТИНА БОЈНИК
1. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „БОШКО КРСТИЋ”
16205 БОЈНИК, СТОЈАНА ЉУБИЋА 2, ТЕЛ: 016/821-162
e-mail: info@tesbo.edu.rs
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
JABO SA 4A03S . . . .ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
JABO SA 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JABO SA 4L02S . . . .ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ
1. ГИМНАЗИЈА „СТЕВАН ЈАКОВЉЕВИЋ”
16210 ВЛАСОТИНЦЕ, М. МИХАИЛОВИЋА ББ, ТЕЛ: 016/875-152
e-mail: gimnazija@medianis.net
ГИМНАЗИЈА
JAVL GA 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
JAVL GA 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
16210 ВЛАСОТИНЦЕ, М. МИХАИЛОВИЋА ББ, ТЕЛ: 016/871-125
e-mail: tsvlasotince@gmail.com
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
JAVL SB 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
JAVL SB 4D08S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JAVL SB 3D36S . . . .МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JAVL SB 3D20S . . . .АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JAVL SB 3D19S . . . .АУТОЛИМАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
JAVL SB 3G06S . . . .КОНФЕКЦИОНАР ТЕКСТИЛА – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 /5/
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
JAVL SB 4H26S . . . .АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
30
10 . . . . 3 ГОД.
10 /3/. . 3 ГОД.
10 . . . . 3 ГОД.
ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
1.ГИМНАЗИЈА
16230 ЛЕБАНЕ, ЦАРА ДУШАНА 78, ТЕЛ: 016/843-311; 845-216
e-mail: gimnazija.lebane@gmail.com
ГИМНАЗИЈА
JALB GA 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
JALB GA 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2. СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”
16230 ЛЕБАНЕ, ЦАРА ДУШАНА 78, ТЕЛ: 016/843-205
e-mail: vozdlebane@yahoo.com
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
JALB SB 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . .
JALB SB 3D36S . . . .МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JALB SB 3D20S . . . .АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JALB SB 3D19S . . . .АУТОЛИМАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
30
10 . . . . 3 ГОД.
10 . . . . 3 ГОД.
10 . . . . 3 ГОД.
ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ
САОБРАЋАЈ
JALB SB 4I02S . . . .ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
JALB SB 3K06S . . . .ТРГОВАЦ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . 3 ГОД.
ОПШТИНА ЛЕСКОВАЦ
1.ГИМНАЗИЈА
16000 ЛЕСКОВАЦ, КОСТЕ СТАМЕНКОВИЋА 15, ТЕЛ: 016/212-218
e-mail: gimnazijaleskovac@gmail.com
ГИМНАЗИЈА
JALE GA 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
JALE GA 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
JALE GA 4R06S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР – СПОРТИСТИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2. ЕКОНОМСКА ШКОЛА „ЂУКА ДИНИЋ”, ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
16000 ЛЕСКОВАЦ, КОСТЕ СТАМЕНКОВИЋА 15, ТЕЛ: 016/212-880; 244-934
e-mail: ssdjudinles1@ptt.rs
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
JALE SB 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JALE SB 4L02S . . . .ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JALE SB 4L05S . . . .ПРАВНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JALE SB 4L09S . . . .ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JALE SB 4L10S . . . .ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
30
30
30
30
3. ТРГОВИНСКО-УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА
16000 ЛЕСКОВАЦ, ДУБОЧИЦА ББ, ТЕЛ: 016/222-961
e-mail: gilic@tusleskovac.com
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
JALE SC 4K03S . . . .КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JALE SC 4K04S . . . .УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JALE SC 4K10S . . . .ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JALE SC 3K11S . . . .КУВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JALE SC 3K12S . . . .КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JALE SC 3K13S . . . .ПОСЛАСТИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JALE SC 4K02S . . . .ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
JALE SC 4L13S . . . .КОМЕРЦИЈАЛИСТА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
30 /5/
30
24
30 . . . . 3 ГОД.
30 . . . . 3 ГОД.
30 . . . . 3 ГОД.
30
4. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
16000 ЛЕСКОВАЦ, Б. ДИМИТРИЈЕВИЋА ПИКСЛЕ 1, ТЕЛ: 016/241-022; 241-435
e-mail: ssmedskoles1@yahoo.com
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
JALE SD 4O05S . . . .МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JALE SD 4O09S . . . .ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JALE SD 4O01S . . . .ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКА СЕСТРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JALE SD 4O02S . . . .ЗУБНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
60
30
30
5. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „РАДЕ МЕТАЛАЦ”
16000 ЛЕСКОВАЦ, ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА ББ, ТЕЛ: 016/234-612
e-mail: rademetalac@ptt.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
JALE SE 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . .
JALE SE 4D13S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JALЕ SЕ 4D08S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JALE SE 3D20S . . . .АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JALE SE 3D36S . . . .МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JALE SE 3D25S . . . .ИНСТАЛАТЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
30
30
30
10 . . . . 3 ГОД.
10 . . . . 3 ГОД.
10 . . . . 3 ГОД.
137
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
JALE SE 4E08S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JALE SE 4E27S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JALE SE 4Е40S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . JALE SE 4E26S . . . .ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JALE SE 3E22S . . . .АУТОЕЛЕКТРИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
30
30
24
30 . . . . 3 ГОД.
САОБРАЋАЈ
JALE SE 4I01S . . . .ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
JALE SE 3I11S . . . .ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/. . 3 ГОД.
6. ШКОЛА ЗА ТЕКСТИЛ И ДИЗАЈН
16000 ЛЕСКОВАЦ, ВИЛЕМА ПУШМАНА 21, ТЕЛ: 016/251-040; 241-767
e-mail: skolatekstilidizajn@gmail.com
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
JALE SF 4G03S . . . .ТЕХНИЧАР – МОДЕЛАР ОДЕЋЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JALE SF 3G06S . . . .КОНФЕКЦИОНАР – КРОЈАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JALE SF 3G07S . . . .МЕХАНИЧАР ТЕКСТИЛНИХ МАШИНА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JALE SF 3G08S . . . .ТЕКСТИЛНИ РАДНИК – ПЛЕТАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ТЕКСТИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
. . . . . . . . . . . ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ГРАФИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
30
10 /5/. . 3 ГОД.
10 . . . . 3 ГОД.
10 /2/. . 3 ГОД.
7. ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА „БОЖИДАР ЂОРЂЕВИЋ КУКАР”
16000 ЛЕСКОВАЦ, ВЛАЈКОВА 94, ТЕЛ: 016/282-630
e-mail: ssbozkukles1@ptt.rs
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
JALE SG 4F34S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JALE SG 4F02S . . . .ХЕМИЈСКИ ЛАБОРАНТ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JALE SG 4F35S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ. . . . . . . . . . . . . . . 30
ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА
JALE SG 4C25S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА РЕЦИКЛАЖУ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
JALE SG 3P04S . . . .МУШКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/. . 3 ГОД.
JALE SG 3P02S . . . .ЖЕНСКИ ФРИЗЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/. . 3 ГОД.
8. ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
16000 ЛЕСКОВАЦ, НИШКА 65, ТЕЛ: 016/222-216
poljskolale@gmail.com
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
JALE SH 4A03S . . . .ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JALE SH 4A07S . . . .ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JALE SH 3A23S . . . .ПЕКАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JALE SH 3A28S . . . .МЕСАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JALE SH 3A26S . . . .ПРЕРАЂИВАЧ МЛЕКА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
30
10 . . . . 3 ГОД.
10 . . . . 3 ГОД.
10 . . . . 3 ГОД.
9. СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТОЗАР КРСТИЋ ТОЗА”
16203 ВУЧЈЕ, 29. НОВЕМБРА 10, ТЕЛ: 016/3427-152
e-mail: srednjaskolavucje@open.telekom.rs
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
JALE SI 4A10S . . . .ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
JALE SI 3K07S . . . .КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
JALE SI 3K08S . . . .КУВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
JALE SI 4K05S . . . .ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
138
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ
10.СРЕДЊА ШКОЛА
16220 ГРДЕЛИЦА, 29. НОВЕМБРА ББ, ТЕЛ: 016/3426-161
e-mail: srednjagrdelica@open.telekom.rs
ОБРАДА ДРВЕТА
JALE SK 4B15S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . 20
JALE SK 3B10S . . . .ПРОИЗВОЂАЧ ФИНАЛНИХ ПРОИЗВОДА ОД ДРВЕТА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . 3 ГОД.
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
JALE SК 4K02S . . . .ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
11.МУЗИЧКА ШКОЛА „СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ”
16000 ЛЕСКОВАЦ, МЛИНСКА 2, ТЕЛ: 016/248-402; 244-002
e-mail: info@sbinicki.edu.rs
МУЗИЧКА УМЕТНОСТ
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ САРАДНИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ – ЏЕЗ МУЗИКА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
12.ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „11. ОКТОБАР”
16000 ЛЕСКОВАЦ, КАЈМАКЧАЛАНСКА 24, ТЕЛ: 016/242-175
e-mail: 11.oktobar@gmail.com
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
. . . . . . . . . . . . . . МАНИПУЛАНТ У ТЕКСТИЛСТВУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . 1 ГОД.
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
. . . . . . . . . . . . . . МАНИПУЛАНТ У ОБРАДИ МЕТАЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . 1 ГОД.
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
. . . . . . . . . . . . . . ГРАФИЧКИ МАНИПУЛАНТ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . 1 ГОД.
ОПШТИНА МЕДВЕЂА
1. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”
16240 МЕДВЕЂА, НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 1, ТЕЛ: 016/891-028
e-mail: ssniktesmed1@ptt.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
JAME SA 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . 30
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
JAME SA 4К05S . . . .ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
JAME SA 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JAME SA 4L01A . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . АЛБАНСКИ
ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА
1. ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „МИЛЕНТИЈЕ ПОПОВИЋ”
16215 ЦРНА ТРАВА, МИЛЕНТИЈА ПОПОВИЋА ББ, ТЕЛ: 016/811-114
e-mail: ssmilpopcrt@ptt.rs
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
JACT SA 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
JACT SA 4H23S . . . .ГЕОДЕТСКИ ТЕХНИЧАР – ГЕОМЕТАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
139
22. ПЧИЊСКИ ОКРУГ
БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА.
ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД
1.ГИМНАЗИЈА
17540 БОСИЛЕГРАД, Г. ДИМИТРОВА 27, ТЕЛ: 017/877-360; 877-361
e-mail: gimnbosil@ptt.rs
ГИМНАЗИЈА
PCBO GA 4R03S . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ
1. СТРУЧНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
17520 БУЈАНОВАЦ, К. ПЕТРОВИЋА 240, ТЕЛ: 017/651-057; 653-663
e-mail: svetisava@verat.net
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
PCBU SA 4D08S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ТРГОВИНА, ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО
PCBU SA 3K07S . . . .КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/. . 3 ГОД.
PCBU SA 3K08S . . . .КУВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/. . 3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
PCBU SA 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /3/
PCBU SA 4L13S . . . .КОМЕРЦИЈАЛИСТА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
PCBU SA 4L10S . . . .ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЗДРАВСТВО
PCBU SA 4O12S . . . .МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ВАСПИТАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2. СРЕДЊА ШКОЛА „СЕЗАИ СУРОИ”
17520 БУЈАНОВАЦ, ЈАЋИМА ЂОШИЋА 13, ТЕЛ: 017/653-826
e-mail: sezai_suroi@hotmail.com
ГИМНАЗИЈА
PCBU GB 4R03A . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120 . . . . . . . . . . . . АЛБАНСКИ
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
PCBU SB 4D06A . . . .MAШИНСКИ ТЕХНИЧAP ЗA КOMПЈУТЕPСКO КOНСТPУИСAЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . 60 . . . . . . . . . . . . АЛБАНСКИ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
PCBU SB 4E08A . . . .ЕЛЕКТPOТЕХНИЧAP PAЧУНAPA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 . . . . . . . . . . . . АЛБАНСКИ
PCBU SB 3E22A . . . .АУТОЕЛЕКТРИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/. . 3 ГОД.. . . АЛБАНСКИ
PCBU SB 3E18A . . . .ЕЛЕКТPOMOНТЕP MPЕЖA И ПOСТPOЈЕЊA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/. . 3 ГОД.. . . АЛБАНСКИ
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
PCBU SB 4L10A . . . .ФИНAНСИЈСКИ AДMИНИСТPAТOP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/. . . . . . . . . . АЛБАНСКИ
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
PCBU SB 4O05A . . . .MЕДИЦИНСКA СЕСТPA – ТЕХНИЧAP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . АЛБАНСКИ
ТРГОВИНА, ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО
PCBU SB 3K06A . . . .ТPГOВAЦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . 3 ГОД.. . . АЛБАНСКИ
ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН
1. ГИМНАЗИЈА „ЈОВАН СКЕРЛИЋ”
17510 ВЛАДИЧИН ХАН, МОШЕ ПИЈАДЕ 21, ТЕЛ: 017/474-825 И 017/474-826
e-mail: gimnazijajsker-vlhan@open.telekom.rs
ГИМНАЗИЈА
140
PCVH GA 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PCVH GA 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
ПЧИЊСКИ ОКРУГ
2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
17510 ВЛАДИЧИН ХАН, МОШЕ ПИЈАДЕ 21, ТЕЛ: 017/473-900; 474-095
e-mail: tehnickahan@ptt.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
PCVH SB 4D17S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА РОБОТИКУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
PCVH SB 4E21S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ НА ВОЗИЛИМА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . 20
PCVH SB 3E22S . . . .АУТОЕЛЕКТРИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . 3 ГОД.
САОБРАЋАЈ
PCVH SB 4I01S . . . .ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ОПШТИНА ВРАЊЕ
1. ГИМНАЗИЈА „БОРА СТАНКОВИЋ”
17500 ВРАЊЕ, ПАРТИЗАНСКА 12, ТЕЛ: 017/431-992; 400-836; 400-835
e-mail: vrgimnazija@gmail.com
ГИМНАЗИЈА
PCVR GA 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
PCVR GA 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
PCVR GA 4R05S . . . .ИНФОРМАТИЧКИ СМЕР – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
17500 ВРАЊЕ, ЕСПЕРАНТО ББ, ТЕЛ: 017/400-710; 400-709; 422-766
www.ekonomskavranje.edu.rs, e-mail: etsvranje@yahoo.com
ТРГОВИНА, ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО
PCVR SB 4К10S . . . .ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PCVR SB 3K07S . . . .КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PCVR SB 3K08S . . . .КУВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PCVR SB 3K06S . . . .ТРГОВАЦ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
PCVR SB 4L09S . . . .ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PCVR SB 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PCVR SB 4L05S . . . .ПРАВНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PCVR SB 4L12S . . . .СЛУЖБЕНИК ОСИГУРАЊА – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PCVR SB 4L10S . . . .ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
15 . . . . 3 ГОД.
15 . . . . 3 ГОД.
30 /5/. . 3 ГОД.
30
30 /5/
30
24
30
3. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
17500 ВРАЊЕ, МОШЕ ПИЈАДЕ ББ, ТЕЛ: 017/415-604; 405-035
e-mail: medicinskaVR@gmail.com
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
PCVR SC 4O05S . . . .МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
PCVR SC 4O09S . . . .ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PCVR SC 4O10S . . . .ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
17500 ВРАЊЕ, БУЛЕВАР АВНОЈА 2, ТЕЛ: 017/400-645; 414-580; 404-647
e-mail: tehnickask@verat.net
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
PCVR SD 4D13S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PCVR SD 4D08S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PCVR SD 3D50S . . . .ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . . . 3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
PCVR SB 4E04S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PCVR SD 4E08S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
САОБРАЋАЈ
PCVR SD 4I01S . . . .ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PCVR SD 4I20S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
PCVR SD 3I11S . . . .ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/. . 3 ГОД.
ПЧИЊСКИ ОКРУГ
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
141
5. ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
17500 ВРАЊЕ, МОШЕ ПИЈАДЕ ББ, ТЕЛ: 0117/423-630; 422-425
e-mail: armenskizoran@gmail.com
ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА
PCVR SE 4B15S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . 20
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
PCVR SE 4F03S . . . .ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PCVR SE 4F34S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PCVR SE 4F32S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ГРАФИЧКУ ПРИПРЕМУ – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
6. СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНО–ВЕТЕРИНАРСКА ШКОЛА „СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ”
17500 ВРАЊЕ, БУЛЕВАР АВНОЈА ББ, ТЕЛ: 017/432-812; 404-366
e-mail: poljvetskolavranje@open.telekom.rs
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
PCVR SF 4A07S . . . .ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PCVR SF 4A10S . . . .ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PCVR SF 4A12S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА БИОТЕХНОЛОГИЈУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
7. МУЗИЧКА ШКОЛА „СТЕВАН МОКРАЊАЦ”
17500 ВРАЊЕ, БОРЕ СТАНКОВИЋА 10, ТЕЛ: 017/421-928
e-mail: msvranje@ptt.rs
МУЗИЧКА УМЕТНОСТ
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
8. ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „ВУЛЕ АНТИЋ”
17500 ВРАЊЕ, РАДНИХ БРИГАДА 2, ТЕЛ: 017/423-621
e-mail: sosovuleantic@yahoo.com
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
. . . . . . . . . . . . . . ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . . . 1 ГОД
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
. . . . . . . . . . . . . . БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . 3 ГОД.
. . . . . . . . . . . . . . ПОМОЋНИ ОБРАЂИВАЧ ЛИМА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . 2 ГОД.
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
. . . . . . . . . . . . . . КОНФЕКЦИЈСКИ ШИВАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . 3 ГОД.
. . . . . . . . . . . . . . ШИВАЧ ОБУЋЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . 2 ГОД.
. . . . . . . . . . . . . . ШИВАЧ ТЕКСТИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . 2 ГОД.
ОПШТИНА ПРЕШЕВО
1.ГИМНАЗИЈА
17523 ПРЕШЕВО, 15. НОВЕМБРА 102, ТЕЛ: 017/668-655; 661-246
e-mail: nexhmedin_2006@hotmail.com
ГИМНАЗИЈА
PCPS GA 4R03S . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PCPS GA 4R03A . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240 . . . . . . . . . . . . АЛБАНСКИ
2. СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ПРЕШЕВО”
17523 ПРЕШЕВО, 15. НОВЕМБРА 104, ТЕЛ: 017/669-130; 661-243
e-mail: telatarifi@hotmail.com
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
PCPS SB 4D06A . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . .
PCPS SB 4D13A . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PCPS SB 3D20A . . . .АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PCPS SB 3D21A . . . .БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PCPS SB 3D24A . . . .ЗАВАРИВАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
60 . . .
30 . . .
10 /5/.
10 /5/.
10 /5/.
.
.
.
.
.
. . . . . .
. . . . . .
3 ГОД..
3 ГОД..
3 ГОД..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
АЛБАНСКИ
АЛБАНСКИ
АЛБАНСКИ
АЛБАНСКИ
АЛБАНСКИ
ПЧИЊСКИ ОКРУГ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
PCPS SB 4E08A . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PCPS SB 3E22A . . . .АУТОЕЛЕКТРИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PCPS SB 3E18A . . . .ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PCPS SB 3E15A . . . .ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА
PCPS SB 4B05A . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ФИНАЛНУ ОБРАДУ ДРВЕТА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/. . . . . . . . . . АЛБАНСКИ
30 /5/.
10 /5/.
10 /5/.
10 /5/.
.
.
.
.
. . . . . .
3 ГОД..
3 ГОД..
3 ГОД..
.
.
.
.
.
.
.
.
АЛБАНСКИ
АЛБАНСКИ
АЛБАНСКИ
АЛБАНСКИ
САОБРАЋАЈ
PCPS SB 4I01A . . . .ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . АЛБАНСКИ
PCPS SB 4I01S . . . .ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
PCPS SB 4L01A . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . АЛБАНСКИ
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
PCPS SB 4O05A . . . .МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . АЛБАНСКИ
ОПШТИНА СУРДУЛИЦА
1. ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
17530 СУРДУЛИЦА, СУРДУЛИЧКИХ МУЧЕНИКА ББ, ТЕЛ: 017/812-870
e-mail: gimnazijasm-surd@open.telekom.rs
ГИМНАЗИЈА
PCSU GA 4R03S . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”
17530 СУРДУЛИЦА, ТОМЕ ИВАНОВИЋА 24, ТЕЛ: 017/814-119; 814-118
e-mail: nteslasurd@open.telekom.rs
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
PCSU SB 4E04S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
САОБРАЋАЈ
PCSU SB 4I01S . . . .ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PCSU SB 4I20S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
PCSU SB 4L07S . . . .ТЕХНИЧАР ОБЕЗБЕЂЕЊА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3. ПОЉОПРИВРЕДНО-ШУМАРСКА ШКОЛА „ЈОСИФ ПАНЧИЋ”
17530 СУРДУЛИЦА, СУРДУЛИЧКИХ МУЧЕНИКА ББ, ТЕЛ: 017/815-051
e-mail: jpancic@ptt.rs
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
PCSU SC 4A07S . . . .ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА
PCSU SC 4B02S . . . .ШУМАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
PCSU SC 4B19S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ЛОВСТВО И РИБАРСТВО – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ОПШТИНА ТРГОВИШТЕ
1. СРЕДЊА СТУЧНА ШКОЛА „МИЛУТИН БОЈИЋ”
17525 ТРГОВИШТЕ, 15. СЕПТЕМБАР ББ, ТЕЛ: 017/52-104
e-mail: sssetmb@krstarica.com
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
PCTG SA 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PCTG SA 3K06S . . . .ТРГОВАЦ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ПЧИЊСКИ ОКРУГ
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
143
23. ПИРОТСКИ ОКРУГ
БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА.
ОПШТИНА БАБУШНИЦА
1. ГИМНАЗИЈА „ВУК КАРАЏИЋ”
18330 БАБУШНИЦА, ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА ББ, ТЕЛ: 010/685-026
e-mail: gimbab@ptt.rs
ГИМНАЗИЈА
PIBA GA 4R03S . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
18330 БАБУШНИЦА, ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА ББ, ТЕЛ: 010/685-999
e-mail: tehbab@ptt.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
PIBA SB 4D08S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
PIBA SB 3D20S . . . .АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/. . 3 ГОД.
PIBA SB 3D21S . . . .БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/. . 3 ГОД.
ОПШТИНА БЕЛА ПАЛАНКА
1. СРЕДЊА ШКОЛА „НИКЕТА РЕМЕЗИЈАНСКИ” СА ДОМОМ УЧЕНИКА
18310 БЕЛА ПАЛАНКА, ДЕВЕТОГ МАЈА 2, ТЕЛ: 018/855-510
e-mail: srednjaskolabp@gmail.com
ГИМНАЗИЈА
PIBP GA 4R03S . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
PIBP SA 4K04S . . . .УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PIBP SA 3K11S . . . .КУВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД
1. ГИМНАЗИЈА „СВЕТИ КИРИЛО И МЕТОДИЈЕ”
18320 ДИМИТРОВГРАД, ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА 12, ТЕЛ: 010/362-163; 362-182
e-mail: gimnazijadimgrad@open.telekom.rs
ГИМНАЗИЈА
PIDI GA 4R03S . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PIDI GA 4R03B . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . . . . . . . . . . БУГАРСКИ
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
PIDI SA 4K05S . . . .ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PIDI SA 4K05B . . . .ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . . . . . . . . . . БУГАРСКИ
ОПШТИНА ПИРОТ
1. ГИМНАЗИЈА ПИРОТ
18300 ПИРОТ, СРПСКИХ ВЛАДАРА 128, ТЕЛ: 010/311-437; 311-447
www.gimnazija.edu, e-mail: gimpi@ptt.rs
ГИМНАЗИЈА
PIPI GA 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PIPI GA 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PIPI GA 4R04F . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР – ФРАНЦУСКИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PIPI GA 4R05S . . . .ИНФОРМАТИЧКИ СМЕР – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
30
30
30
2. ЕКОНОМСКА ШКОЛА ПИРОТ
18300 ПИРОТ, ТАКОВСКА 24, ТЕЛ: 010/311-268; 323-765
e-mail: ekonoskolapi@neobee.net
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
PIPI SB 4K03S . . . .КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
144
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
ПИРОТСКИ ОКРУГ
EKOНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
PIPI SB 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PIPI SB 4L10S . . . .ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PIPI SB 4L13S . . . .КОМЕРЦИЈАЛИСТА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3. МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „ДР ОБРЕН ПЕЈИЋ”
18300 ПИРОТ, НИКОЛЕ ПАШИЋА 173, ТЕЛ: 010/311-258; 313-718
e-mail: pimleksko@open.telekom.rs
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
PIPI SC 4A10S . . . .ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 /5/
PIPI SC 3A26S . . . .ПРЕРАЂИВАЧ МЛЕКА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /3/. . 3 ГОД.
PIPI SC 3A28S . . . .МЕСАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /3/. . 3 ГОД.
4. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
18300 ПИРОТ, ТАКОВСКА 22, ТЕЛ: 010/311-269; 313-736; 313-735
www.tehnickaskola-pirot.edu.rs, e-mail: pitehsko@open.telekom.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
PIPI SD 4D13S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
PIPI SD 4E26S . . . .ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
PIPI SD 4E40S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . 30
PIPI SD 4E21S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ НА ВОЗИЛИМА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . 20
САОБРАЋАЈ
PIPI SD 4I01S . . . .ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /3/
PIPI SD 3I11S . . . .ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/. . 3 ГОД.
5. СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
18300 ПИРОТ, ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА 29, ТЕЛ: 010/311-426
e-mail: s sgratehpir1@ptt.rs, www.srednjastrucna.edu.rs
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
PIPI SE 4F01S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ПОЛИМЕРЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
PIPI SE 4F34S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
PIPI SE 3P02S . . . .ЖЕНСКИ ФРИЗЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/. . 3 ГОД.
6. ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „МЛАДОСТ”
18300 ПИРОТ, КОСТЕ АБРАШЕВИЋА 38, ТЕЛ: 010/312-622; 318-014
e-mail: ssmladostpirot@open.telekom.rs
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
. . . . . . . . . . . . . . ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . . . . 1 ГОД.
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
. . . . . . . . . . . . . . КОНФЕКЦИЈСКИ ШИВАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . . . . 3 ГОД.
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
. . . . . . . . . . . . . . ПОМОЋНИ ОБРАЂИВАЧ ЛИМА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . 2 ГОД.
. . . . . . . . . . . . . . БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . . . . 3 ГОД.
ПИРОТСКИ ОКРУГ
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
145
24. ТОПЛИЧКИ ОКРУГ
БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА.
ОПШТИНА БЛАЦЕ
1. СРЕДЊА ШКОЛА
18420 БЛАЦЕ, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 68, ТЕЛ: 027/371-533; 371-315
www.gimnazijablace.com
e-mail: tcmladost@ptt.rs
ГИМНАЗИЈА
TOBL GA 4R03S . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
TOBL SA 4A03S . . . .ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
TOBL SA 3K11S . . . .КУВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/. . 3 ГОД.
TOBL SA 3K12S . . . .КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/. . 3 ГОД.
ОПШТИНА ЖИТОРАЂА
1. СРЕДЊА ШКОЛА
18412 ЖИТОРАЂА, СВЕТОСАВСКА 23, ТЕЛ: 027/362-020
e-mail: srednjazitoradja@open.telekom.rs
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
TOZI SA 4A03S . . . .ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
TOZI SA 4D08S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
EKOНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
TOZI SA 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА
1.ГИМНАЗИЈА
18430 КУРШУМЛИЈА, КАРАЂОРЂЕВА 2, ТЕЛ: 027/389-020
www.gimnazijakursumlija.edu.rs
e-mail: gimnazijakursumlija@open.telekom.rs
ГИМНАЗИЈА
TOKU GA 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
TOKU GA 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2. ЕКОНОМСКА ШКОЛА
18430 КУРШУМЛИЈА, КАРАЂОРЂЕВА 2, ТЕЛ: 027/389-024
www.ekonomskakursumlija.edu.rs
e-mail: ekonomskaskola@ptt.rs
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
TOKU SB 4K03S . . . .КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
EKOНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
TOKU SB 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ
1.ГИМНАЗИЈА
18400 ПРОКУПЉЕ, РАТКА ПАВЛОВИЋА 20, ТЕЛ: 027/321-110; 329-015
e-mail: gimnazijapk@beotel.net
ГИМНАЗИЈА
146
TOPR GA 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
TOPR GA 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
ТОПЛИЧКИ ОКРУГ
2. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „ДР АЛЕКСА САВИЋ”
18400 ПРОКУПЉЕ, РАТКА ПАВЛОВИЋА 20, ТЕЛ: 027/329-093; 324-462
e-mail: medicskola@open.telekom.rs
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
TOPR SB 4O01S . . . .ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКА СЕСТРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
TOPR SB 4O05S . . . .МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
TOPR SB 4O06S . . . .ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „15. МАЈ”
18400 ПРОКУПЉЕ, РАТКА ПАВЛОВИЋА 194, ТЕЛ: 027/329-052
e-mail: ts15maj@open.telekom.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
TOPR SC 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . 30
TOPR SC 4D08S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
TOPR SC 4E08S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOPR SC 4E23S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ УПРАВЉАЊА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOPR SC 3E15S . . . .ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TOPR SC 3E18S . . . .ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
TOPR SC 3G17S . . . .МОДНИ КРОЈАЧ – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 . . . . 3 ГОД.
30
30
15 /3/. . 3 ГОД.
15 /3/. . 3 ГОД.
САОБРАЋАЈ
TOPR SC 3I11S . . . .ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . 3 ГОД.
TOPR SC 4I01S . . . .ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4. ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА „РАДОШ ЈОВАНОВИЋ СЕЉА”
18400 ПРОКУПЉЕ, ВУКА КАРАЏИЋА 1, ТЕЛ: 027/331-213
e-mail: ppsradospk@beotel.rs
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
TOPR SD 4A03S . . . .ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOPR SD 4A07S . . . .ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TOPR SD 4A10S . . . .ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TOPR SD 3A23S . . . .ПЕКАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ТОПЛИЧКИ ОКРУГ
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
60
30
30
30 . . . . 3 ГОД.
147
25. НИШАВСКИ ОКРУГ
БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА.
ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ
1. АЛЕКСИНАЧКА ГИМНАЗИЈА
18220 АЛЕКСИНАЦ, ДР ТИХОМИРА ЂОРЂЕВИЋА ББ, ТЕЛ: 018/804-224; 804-832
e-mail: a
lexgim@open.telekom.rs, www.alexgim.rs
ГИМНАЗИЈА
NIAL GA 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
NIAL GA 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2. TЕХНИЧКА ШКОЛА „ПРОТА СТЕВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ”
18220 АЛЕКСИНАЦ, ДР ТИХОМИРА ЂОРЂЕВИЋА ББ, ТЕЛ: 018/800-068; 800-069
e-mail: tehskolaal@verat.net
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
NIAL SB 4D13S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
NIAL SB 4D08S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
NIAL SB 4E08S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
NIAL SB 3E17S . . . .ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . 15
NIAL SB 3E20S . . . .МОНТЕР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ МРЕЖА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
САОБРАЋАЈ
NIAL SB 3I11S . . . .ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /3/. . 3 ГОД.
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
NIAL SB 4К02S . . . .ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /3/
3. ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА „ШУМАТОВАЦ”
18220 АЛЕКСИНАЦ, ДР ТИХОМИРА ЂОРЂЕВИЋА ББ, ТЕЛ: 018/800-792
e-mail: p
olskol@medianis.net, www.pssumatovac.edu.rs,
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
NIAL SC 4A07S . . . .ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NIAL SC 4A10S . . . .ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NIAL SC 3A23S . . . .ПЕКАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NIAL SC 3A28S . . . .МЕСАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
30
15 /5/. . 3 ГОД.
15 /5/. . 3 ГОД.
ОПШТИНА ДОЉЕВАЦ
1. ЕКОНОМСКА ШКОЛА НИШ – ДЕЛАТНОСТ ВАН СЕДИШТА
18410 ДОЉЕВАЦ, ТЕЛ: 018/811-013
e-mail: ekosknis@open.telekom.rs
EKOНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
NIDO SA 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
ГРАД НИШ
1. ПРВА НИШКА ГИМНАЗИЈА „СТЕВАН СРЕМАЦ”
18000 НИШ, ВОЖДА КАРАЂОРЂА 27, ТЕЛ: 018/527-622
e-mail: s sremac@medianis.net, www.sremac.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
148
. . . . . . . . . . . . . . OБДAPЕНИ УЧЕНИЦИ У ФИЛOЛOШКOЈ ГИMНAЗИЈИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК . . . . . . . . . 24
NINI GA 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
NINI GA 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
НИШАВСКИ ОКРУГ
2. ГИМНАЗИЈА „БОРА СТАНКОВИЋ”
18000 НИШ, ВОЖДА КАРАЂОРЂА 27, ТЕЛ: 018/522-044; 527-621
e-mail: g
imnazija@borastankovic.edu.rs, www.borastankovic.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
NINI GB 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NINI GB 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NINI GB 4R05S . . . .ИНФОРМАТИЧКИ СМЕР – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NINI GB 4R04Е . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР – ЕНГЛЕСКИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
30
30
30
3. ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
18000 НИШ, БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 1, ТЕЛ: 018/254-396; 242-984
www.gsm-nis.org.rs, e-mail: gsm@bankerinter.net
ГИМНАЗИЈА
. . . . . . . . . . . . . . ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У МАТЕМАТИЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
. . . . . . . . . . . . . . ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ ЗА ФИЗИКУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
NINI GC 4R04E . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР – ЕНГЛЕСКИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
NINI GC 4R04F . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР – ФРАНЦУСКИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
NINI GC 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
NINI GC 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
4. ГИМНАЗИЈА „9. МАЈ”
18000 НИШ, ЈЕРОНИМОВА 18, ТЕЛ: 018/257-433; 257-088
www.gim.9.maj.znanje.info, e-mail: gim9maj@sbb.rs
ГИМНАЗИЈА
NINI GD 4R03S . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
5. ЕКОНОМСКА ШКОЛА
18000 НИШ, МАЈАКОВСКОГ 2, ТЕЛ: 018/237-976; 239-377
e-mail: ekosknis@open.telekom.rs
EKOНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
NINI SE 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
NINI SE 4L02S . . . .ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
NINI SE 4L10S . . . .ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
NINI SE 4L11S . . . .БАНКАРСКИ СЛУЖБЕНИК – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
6. ПРАВНО-ПОСЛОВНА ШКОЛА
18000 НИШ, ТРГ КРАЉА МИЛАНА 8, ТЕЛ: 018/526-957; 249-270
www.abskolanis.edu.rs, e-mail: abskola@open.telekom.rs
EKOНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
NINI SF 4L05S . . . .ПРАВНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NINI SF 4L06S . . . .ТЕХНИЧАР ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NINI SF 4L09S . . . .ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NINI SF 4L10S . . . .ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NINI SF 4L12S . . . .СЛУЖБЕНИК ОСИГУРАЊА – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
30
30
30
24
7. ТРГОВИНСКА ШКОЛА
18000 НИШ, МАЈАКОВСКОГ 2, ТЕЛ: 018/235-392; 232-838
e-mail: trgovinskaskola@yahoo.com
EKOНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
NINI SG 4L13S . . . .КОМЕРЦИЈАЛИСТА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
NINI SG 4K01S . . . .АРАНЖЕР У ТРГОВИНИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
NINI SG 4K02S . . . .ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 /5/
NINI SG 3K06S . . . .ТРГОВАЦ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/. . 3 ГОД.
НИШАВСКИ ОКРУГ
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
149
8. УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
18000 НИШ, МАЈАКОВСКОГ 2, ТЕЛ: 018/233-830; 532-240
www.ugturs.edu.rs, e-mail: ugturs@medianis.net
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
NINI SH 4K03S . . . .КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NINI SH 4K05S . . . .ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NINI SH 3K07S . . . .КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NINI SH 3K11S . . . .КУВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NINI SH 3K13S . . . .ПОСЛАСТИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 /5/
60 /5/
30 /5/. . 3 ГОД.
15 /5/. . 3 ГОД.
15 /5/. . 3 ГОД.
9. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „ДР МИЛЕНКО ХАЏИЋ”
18000 НИШ, ЗЕТСКА 55, ТЕЛ. 018/530-508; 225-041
www.medicinska.edu.rs, e-mail: medicnskaskolanis@open.telekom.rs
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
NINI SI 4O03S . . . .КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NINI SI 4O04S . . . .ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NINI SI 4O05S . . . .МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NINI SI 4O06S . . . .ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NINI SI 4O08S . . . .СТОМАТОЛОШКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NINI SI 4O09S . . . .ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NINI SI 4O10S . . . .ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NINI SI 4O12S . . . .МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ВАСПИТАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
30 /20/
30
30
30 /15/
30
30 /15/
30 /30/
10.МАШИНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „15. МАЈ”
18000 НИШ, БЕОГРАДСКА 22, ТЕЛ: 018/588-581; 251-404
www.mts15maj.edu.rs, e-mail: tsk15maj@eunet.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
NINI SJ 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . 30
NINI SJ 4D17S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА РОБОТИКУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
NINI SJ 3D36S . . . .МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/. . 3 ГОД.
11.ТЕХНИЧКА ШКОЛА „12. ФЕБРУАР”
18000 НИШ, АЛЕКСАНДРА МЕДВЕДЕВА 22, ТЕЛ: 018/558-166; 251-224
www.skola12februarnis.open.telekom.rs, e-mail: tsk12feb@eunet.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
NINI SK 4D08S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
NINI SK 3D20S . . . .АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/. . 3 ГОД.
САОБРАЋАЈ
NINI SK 4I01S . . . .ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
NINI SK 3I11S . . . .ВОЗАЧ МОТОРНОГ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 /5/. . 3 ГОД.
12.МАШИНСКА ШКОЛА
18000 НИШ, ШУМАДИЈСКА 1А, ТЕЛ: 018/4263-100
e-mail: masinskaskolanis@gmail.com
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
NINI SL 4D13S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
NINI SL 4D14S . . . .ТЕХНИЧАР ОПТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
NINI SL 4D53S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА РЕПАРАТУРУ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
САОБРАЋАЈ
150
NINI SL 4I04S . . . .ТЕХНИЧАР ТЕХНИЧКО-КОЛСКЕ ДЕЛАТНОСТИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
NINI SL 4I02S . . . .САОБРАЋАЈНО-ТРАНСПОРТНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
НИШАВСКИ ОКРУГ
13.ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”
18000 НИШ, АЛЕКСАНДРА МЕДВЕДЕВА 18, ТЕЛ: 018/588-583; 588-580
www.etstesla.ni.ac.rs, e-mail: etstesla@etstesla.ni.ac.rs
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
NINI SM 4E03S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОНИКЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NINI SM 4E04S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NINI SM 4E05S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . NINI SM 4E08S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NINI SM 4E26S . . . .ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NINI SM 4E40S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . 30
30
30
90
24
30
14.ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЈА СТАНИМИРОВИЋ”
18000 НИШ, БУЛЕВАР СВЕТОГ ЦАРА КОНСТАНТИНА 32-34, ТЕЛ: 018/550-884; 550-022
www.mijastanimirovic.nis.edu.rs, e-mail: etms@medianis.net
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
NINI SN 4E11S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NINI SN 4E21S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ НА ВОЗИЛИМА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . .
NINI SN 4E24S . . . .АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NINI SN 4E25S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NINI SN 4E27S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NINI SM 4E40S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . 30
40
20
24
30
30
15.ГРАЂЕВИНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НЕИМАР”
18000 НИШ, АЛЕКСАНДРА МЕДВЕДЕВА 18, ТЕЛ: 018/251-091; 251-063
www.gtsneimar.edu.rs, e-mail: gtsneimar@hotmail.com
ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА
NINI SO 4B01S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ПЕЈЗАЖНУ АРХИТЕКТУРУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
NINI SO 4H23S . . . .ГЕОДЕТСКИ ТЕХНИЧАР – ГЕОМЕТАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
NINI SO 4H05S . . . .ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА НИСКОГРАДЊУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
16.ПРЕХРАМБЕНО-ХЕМИЈСКА ШКОЛА
18000 НИШ, ГЕНЕРАЛА МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА 23, ТЕЛ: 018/245-645; 249-855
www.phsnis.com, e-mail: prehemsnis@medianis.net
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
NINI SP 4A10S . . . .ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
NINI SP 3A23S . . . .ПЕКАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
NINI SP 3A28S . . . .МЕСАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
NINI SP 4F02S . . . .ХЕМИЈСКИ ЛАБОРАНТ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NINI SP 4F31S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА КОЗМЕТИЧКУ ТЕХНОЛОГИЈУ – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NINI SP 4F34S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NINI SP 4F35S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ. . . . . . . . . . . . . . . ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА
NINI SP 4C25S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА РЕЦИКЛАЖУ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
30
20
60
30
17.ШКОЛА МОДЕ И ЛЕПОТЕ
18000 НИШ, ГЕНЕРАЛА МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА 23, ТЕЛ: 018/255-477; 248-148
www.skolamodeilepote.znanje.info, e-mail: skolamodeilepote@sbb.rs
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
NINI SQ 4G12S . . . .МОДЕЛАР ОДЕЋЕ – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
NINI SQ 4G14S . . . .ДИЗАЈНЕР ОДЕЋЕ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
NINI SQ 3P02S . . . .ЖЕНСКИ ФРИЗЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 /5/. . 3 ГОД.
NINI SQ 3P03S . . . .ПЕДИКИР И МАНИКИР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/. . 3 ГОД.
NINI SQ 3P04S . . . .МУШКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/. . 3 ГОД.
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
NINI SQ 4O15S . . . .КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
NINI SQ 4A28S . . . .МАСЕР – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
НИШАВСКИ ОКРУГ
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
151
18.УМЕТНИЧКА ШКОЛА
18000 НИШ, ПРВОМАЈСКА 6, ТЕЛ: 018/523-543; 524-160
e-mail: umetnickas@medianis.net
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ТЕКСТИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ЕНТЕРИЈЕРА И ИНДУСТРИЈСКИХ ПРОИЗВОДА . . . . . . . . . . . ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ГРАФИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ЛИКОВНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
20
20
20
19.МУЗИЧКА ШКОЛА
18000 НИШ, ПРВОМАЈСКА 6, ТЕЛ: 018/524-464; 527-885
www.muzickaskola-nis.edu.rs, e-mail: muzicka.nis@medianis.net
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ САРАДНИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
20.ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „14. ОКТОБАР”
18000 НИШ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВА 2, ТЕЛ: 018/560-848
e-mail: soso14oktobar@gmail.com
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
. . . . . . . . . . . . . . ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 . . . . 1 ГОД.
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
. . . . . . . . . . . . . . БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 . . . . 3 ГОД.
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
. . . . . . . . . . . . . . РУЧНИ ТКАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . 3 ГОД.
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
. . . . . . . . . . . . . . ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . 3 ГОД.
21.СПЕЦИЈАЛНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „БУБАЊ”
18000 НИШ, БУБАЊСКИХ ХЕРОЈА 3, ТЕЛ: 018/263-801; 263-154
e-mail: skolabubanj@open.telekom.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
. . . . . . . . . . . . . . БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 /1/. . 3 ГОД.
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
. . . . . . . . . . . . . . ШИВАЧ ТЕКСТИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 /1/. . 3 ГОД.
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
. . . . . . . . . . . . . . ЖЕНСКИ ФРИЗЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 /2/. . 3 ГОД.
. . . . . . . . . . . . . . ПЕДИКИР И МАНИКИР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 /2/. . 3 ГОД.
ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
. . . . . . . . . . . . . . ПЕКАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 /2/. . 3 ГОД.
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
. . . . . . . . . . . . . . КЊИГОВЕЗАЦ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 /1/. . 3 ГОД.
ОПШТИНА СВРЉИГ
1. СТРУЧНА ШКОЛА „ДУШАН ТРИВУНАЦ ДРАГОШ”
18360 СВРЉИГ, ГОРДАНЕ ТОДОРОВИЋ 2, ТЕЛ: 018/821-010; 822-988
e-mail: ssdtd@open.telekom.rs
EKOНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
NISV SA 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
NISV SA 4D08S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
152
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
НИШАВСКИ ОКРУГ
26. КОСОВСКИ ОКРУГ
БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА.
ОПШТИНА ПРИШТИНА
1.ГИМНАЗИЈА
ЛАПЉЕ СЕЛО, ТЕЛ. 038/81-936
e-mail: gimnazijapristinals@yahoo.com
ГИМНАЗИЈА
KSPR GA 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
KSPR GA 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
ЛАПЉЕ СЕЛО, ТЕЛ. 038/81-627
e-mail: et_skola_pristina@yahoo.com
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
KSPR SB 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
KSPR SB 4L02S . . . .ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
KSPR SB 4L05S . . . .ПРАВНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
ГРАЧАНИЦА, ТЕЛ. 038/65-220
e-mail: medicinska.skola.gr@gmail.com
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
KSPR SA 4O09S . . . .ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4. ГРАЂЕВИНСКO-САОБРАЋАJНА ШКОЛА
ГРАЧАНИЦА, ТЕЛ. 038/65-292
e-mail: gss.gracanica@gmail.com
САОБРАЋАЈ
KSPR SD 4I01S . . . .ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
KSPR SD 4I10S . . . .ТЕХНИЧАР УНУТРАШЊЕГ ТРАНСПОРТА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
5. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЛАДИН ПОПОВИЋ” – СУШИЦА
СУШИЦА – БАДОВАЦ, ТЕЛ. 038/65-350
e-mail: ets.miladinpopovic@open.telekom.rs
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
KSPR SE 4E07S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАДИО И ВИДЕО ТЕХНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
KSPR SE 4E08S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
KSPR SE 4E11S . . . .EЛЕКТРОТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
6. МАШИНСКА ШКОЛА – ПРИШТИНА
ПРЕОЦЕ ТЕЛ. 038/81-119
e-mail: masinskaskolapre@hotmail.com
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
KSPR SF 3D20S . . . .АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /5/. . 3 ГОД.
KSPR SF 3D36S . . . .МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 3 ГОД.
7. МУЗИЧКА ШКОЛА „СТЕВАН МОКРАЊАЦ”
ГРАЧАНИЦА
e-mail: arsicu_05@yahoo.com
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ САРАДНИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
8. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА ПРИШТИНА – ДЕЛАТНОСТ ВАН СЕДИШТА
ПЛЕМЕТИНА
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
KSPR SG 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
КОСОВСКИ ОКРУГ
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
153
9. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИШТИНА – ДЕЛАТНОСТ ВАН СЕДИШТА
ДОЊА ГУШТЕРИЦА
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
KSPR SI 4O05S . . . .МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
10.МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИШТИНА – ДЕЛАТНОСТ ВАН СЕДИШТА
ЛЕПИНА
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
KSPR SJ 4O01S . . . .ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКА СЕСТРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ОПШТИНА ОБИЛИЋ
1. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”
ПРИЛУЖЈЕ, ТЕЛ. 028/467-556
e-mail: tsnikolatesla@open.telekom.rs
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
KSOB SA 4E04S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
KSOB SA 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . 20
ОПШТИНА ПОДУЈЕВО
1.ГИМНАЗИЈА
КУРШУМЛИЈА, ТОПЛИЧКА ББ, ТЕЛ. 027/380-533
e-mail: gimnazijapodujevo@bisinter.net
ГИМНАЗИЈА
KSPO GA 4R03S . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
КУРШУМЛИЈА, ТОПЛИЧКА ББ, ТЕЛ. 027/380-533
e-mail: tehskoladjuro@open.telekom.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
KSPO SB 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊE. . . . . . . . . . . . . . . . 20
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
KSPO SB 3E18S . . . .ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 /3/. . 3 ГОД.
ОПШТИНА ЛИПЉАН
1. ГИМНАЗИЈА ЛИПЉАН
ЛЕПИНА, 38232 ЛИПЉАН, ТЕЛ. 038/89-485
ГИМНАЗИЈА
KSLI GA 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2. ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
ДОЊА ГУШТЕРИЦА – 38232 ЛИПЉАН, ТЕЛ. 038/89-485
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
KSLI SB 4A07S . . . .ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
KSLI SВ 3P02S . . . .ЖЕНСКИ ФРИЗЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /3/. . 3 ГОД.
KSLI SВ 3P04S . . . .МУШКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 3 ГОД.
(У ЛЕПИНИ)
3. ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА – ДЕЛАТНОСТ ВАН СЕДИШТА – РАНИЛУГ
ДОЊА ГУШТЕРИЦА – 38232 ЛИПЉАН, ТЕЛ: 038/89-485
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
KSLI SC 4A07S . . . .ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
154
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
КОСОВСКИ ОКРУГ
ОПШТИНА ШТРПЦЕ
1. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА „ЈОВАН ЦВИЈИЋ”
38236 ШТРПЦЕ, ТЕЛ. 0290/70-191
e-mail: etsjovancvijic@yahoo.com
ГИМНАЗИЈА
KSST SA 4RO1S . . . .ОПШТИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
KSST SA 4L02S . . . .ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
KSST SA 4L05S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
KSST SA 4L05S . . . .ПРАВНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
KSST SA 4O10S . . . .МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА ШТРПЦЕ – ДЕЛАТНОСТ ВАН СЕДИШТА
ГОРЊА БИТИЊА
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
KSST SB 4D04S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
KSST SB 4D08S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
КОСОВСКИ ОКРУГ
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
155
27. КОСОВСКОМИТРОВАЧКИ ОКРУГ
БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА.
ОПШТИНА КОСОВСКА МИТРОВИЦА
1.ГИМНАЗИЈА
38220 KОСОВСКА МИТРОВИЦА, ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА 27, ТЕЛ. 028/425-334
e-mail: gimkm@yahoo.com
ГИМНАЗИЈА
KMKM GA 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
KMKM GA 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
38220 KОСОВСКА МИТРОВИЦА, ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА 27, ТЕЛ. 028/425-335
e-mail: ekonomskasm@yahoo.com
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
KMKM SB 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KMKM SB 4L10S . . . .ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KMKM SB 4L05S . . . .ПРАВНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KMKM SB 3K06S . . . .ТРГОВAЦ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
20
20
20 . . . . 3 ГОД.
3. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
38220 KОСОВСКА МИТРОВИЦА, ДРВАРСКА 1, ТЕЛ. 028/425-158,
e-mail: medskolakm@hotmail.com
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
KMKM SC 4O02S . . . .ЗУБНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KMKM SC 4O01S . . . .ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКА СЕСТРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KMKM SC 4O05S . . . .МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KMKM SC 4O10S . . . .ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
20
40
20
4. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИХАЈЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС”
38220 KОСОВСКА МИТРОВИЦА, ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА 27, ТЕЛ. 028/425-333
e-mail: tsalaskm@yahoo.com
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
KMKM SD 4E04S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
KMKM SD 3E17S . . . .ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . 10 /5/. . 3 ГОД.
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
KMKM SD 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . 20
KMKM SD 3D20S . . . .АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /3/. . 3 ГОД.
САОБРАЋАЈ
KMKM SD 4I11S . . . .ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 /5/
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
KMKM SD 4H02S . . . .ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ВИСОКОГРАДЊУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
5. МУЗИЧКА ШКОЛА „МИОДРАГ ВАСИЉЕВИЋ”
38220 KОСОВСКА МИТРОВИЦА, ЏОНА КЕНЕДИЈА 17, ТЕЛ. 028/423-709
e-mail: msvasiljevic@yahoo.com
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . MУЗИЧКИ ИЗВOЂAЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
6.СПЕЦИЈАЛНА ШКОЛА ЗА ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
38220 KОСОВСКА МИТРОВИЦА, ТЕЛ. 028/ 425-371
e-mail: specskolakm@yahoo.com
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
. . . . . . . . . . . . . . ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 3 ГОД.
156
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
КОСОВСКОМИТРОВАЧКИ ОКРУГ
ОПШТИНА ЗВЕЧАН
1. СРЕДЊА ШКОЛА
38227 ЗВЕЧАН, НУШИЋЕВА 7, TEЛ. 028/664-064
e-mail: ss_graf_zvecan@yahoo.com
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
KMZV SA 4F34S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
KMZV SA 4F15S . . . .ТЕХНИЧАР ШТАМПЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ДЕЛAТНOСТ ЛИЧНИХ УСЛУГA
KMZV SA 3P02S . . . .ЖЕНСКИ ФРИЗЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . . . 3 ГОД.
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
KMZV SA 4O04S . . . .ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ОПШТИНА ЗУБИН ПОТОК
1. СРЕДЊА ШКОЛА „ГРИГОРИЈЕ БОЖОВИЋ”
3228 ЗУБИН ПОТОК, ЈЕЛЕНЕ АНЖУЈСКЕ 17, ТЕЛ. 028/460-108
e-mail: admin@ssz.potok.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
KMZP GA 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
KMZP GA 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
KMZP SA 4E08S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
KMZP SA 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . 20
ОПШТИНА СРБИЦА
1. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СУВО ГРЛО
e-mail: ts_srbica@yahoo.com
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
KMSR SA 4F34S . . . .ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ОПШТИНА ВУЧИТРН
1. ГИМНАЗИЈА ВУЧИТРН
38220 KОСОВСКА МИТРОВИЦА, ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА 27, ТЕЛ. 028/425-335
e-mail: gimnazija_vu@yahoo.com
ГИМНАЗИЈА
KMVU GA 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА ВУЧИТРН
38220 KОСОВСКА МИТРОВИЦА, ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА 27, ТЕЛ. 028/425-335
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
KMVU SB 4D08S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ОПШТИНА ЛЕПОСАВИЋ
1. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”
38228 ЛЕПОСАВИЋ, НЕМАЊИНА 29А, ТЕЛ. 028/83-562
e-mail: tsnikolatesla@bitinfo.co.rs
ГИМНАЗИЈА
KMLE GA 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
KMLE SA 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . 20
KMLE SA 3D20S . . . .АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /3/. . 3 ГОД.
КОСОВСКОМИТРОВАЧКИ ОКРУГ
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
157
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
KMLE SA 4E08S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
KMLE SA 3E17S . . . .ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . 10 /3/. . 3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
KMLE SA 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2. ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА ПРИШТИНА
38229 ЛЕШАК, БРАЋЕ МАТОВИЋА 17, ТЕЛ. 028/88-413,
e-mail: poljskolapristinalesak@hotmail.com
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
KSLE SB 4A07S . . . .ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
KSLE SB 4A12S . . . .ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
KSLE SB 4A03S . . . .ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 /3/
158
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
КОСОВСКОМИТРОВАЧКИ ОКРУГ
28. КОСОВСКO-ПОМОРАВСКИ ОКРУГ
БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА.
ОПШТИНА ГЊИЛАНЕ
1.ГИМНАЗИЈА
ШИЛОВО, ТЕЛ. 0280/79-262
ГИМНАЗИЈА
KPGL GA 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ДРАГИ ПОПОВИЋ”
ГОРЊЕ КУСЦЕ, ТЕЛ. 0280/77-207
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
KPGL SB 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . 20
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
KPGL SB 4E08S . . . .ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
САОБРАЋАЈ
KSPR SB 4I01S . . . .ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3. ГИМНАЗИЈА ШИЛОВО – ДЕЛАТНОСТ ВАН СЕДИШТА
ПАСЈАНЕ
ГИМНАЗИЈА
KPGL GC 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4. ЕКОНОМСКО–ТРГОВИНСКА ШКОЛА ГЊИЛАНЕ – ДЕЛАТНОСТ ВАН СЕДИШТА
ПАРТЕШ, ТЕЛ. 0280/78-008
ЕКОНОМИЈA, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
KPGL SD 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
5. ЕКОНОМСКО–ТРГОВИНСКА ШКОЛА ГЊИЛАНЕ – ДЕЛАТНОСТ ВАН СЕДИШТА
КОРЕТИШТЕ
ЕКОНОМИЈA, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
KPGL SЕ 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
6. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ВЕЛИКО РОПОТОВО – ДЕЛАТНОСТ ВАН СЕДИШТА
ШИЛОВО
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
KPGL SG 4O05S . . . .МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
7. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ВЕЛИКО РОПОТОВО – ДЕЛАТНОСТ ВАН СЕДИШТА
ПАСЈАНЕ
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
KPGL SH 4O05S . . . .МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
8. МУЗИЧКА ШКОЛА
СТАНИШОР
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ САРАДНИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ОПШТИНА КОСОВСКА КАМЕНИЦА
1.ГИМНАЗИЈА
38260 КОСОВСКА КАМЕНИЦА
ГИМНАЗИЈА
KPKK GA 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
КОСОВСКO-ПОМОРАВСКИ ОКРУГ
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
159
2. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА ГЊИЛАНЕ – ДЕЛАТНОСТ ВАН СЕДИШТА
РАНИЛУГ, ТЕЛ. 0280/76-132
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
KPКК SB 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
ВЕЛИКО РОПОТОВО, TЕЛ. 0280/76-002
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
KPKK SC 4O05S . . . .МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
38260 КОСОВСКА КАМЕНИЦА, ЦАРА ЛАЗАРА ББ
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
KPKK SD 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . 20
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
KPKK SD 4F02S . . . .ХЕМИЈСКИ ЛАБОРАНТ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
5. ГИМНАЗИЈА КОСОВСКА КАМЕНИЦА – ДЕЛАТНОСТ ВАН СЕДИШТА
ВЕЛИКО РОПОТОВО
ГИМНАЗИЈА
KPKK GE 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
6. ТЕХНИЧКА ШКОЛА КОСОВСКА КАМЕНИЦА – ДЕЛАТНОСТ ВАН СЕДИШТА
ВЕЛИКО РОПОТОВО
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
KPKK SF 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . 20
ОПШТИНА ВИТИНА
1. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
ВРБОВАЦ, ТЕЛ. 0280/88-090
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
KPVI SA 4D06S . . . .МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . 20
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
KPVI SВ 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
160
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
КОСОВСКO-ПОМОРАВСКИ ОКРУГ
29. ПРИЗРЕНСКИ ОКРУГ
БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА.
ОПШТИНА ГОРА – ДРАГАШ
1. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
38420 ДРАГАШ, ТЕЛ. 029/81-548
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
PRDR SA 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
PRDR SA 4L05S . . . .ПРАВНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ГИМНАЗИЈА
PRDR SA 4R04S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ОПШТИНА ОРАХОВАЦ
1. ГИМНАЗИЈА ОРАХОВАЦ
38430 ОРАХОВАЦ, МАРШАЛА ТИТА ББ, ТЕЛ. 029/77-919
e-mail: gimnazija029@gmail.com
ГИМНАЗИЈА
PROR GA 4RO4S . . . .ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
PROR GA 4R01S . . . .ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ПРИЗРЕНСКИ ОКРУГ
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
161
30. ПЕЋКИ ОКРУГ
БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА.
ОПШТИНА ПЕЋ
1. ГИМНАЗИЈА „СВЕТИ САВА” ГОРАЖДЕВАЦ
ГОРАЖДЕВАЦ, 039/67-382
dijanasekretar@hotmail.com
ГИМНАЗИЈА
PEPE GA 4R03S . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2. ЕКОНОМСКО–ТРГОВИНСКА ШКОЛА
ГОРАЖДЕВАЦ
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
PEPE SB 4L01S . . . .ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3. ГИМНАЗИЈА „СВЕТИ САВА” – ГОРАЖДЕВАЦ – ДЕЛАТНОСТ ВАН СЕДИШТА
ОСОЈАНЕ
ГИМНАЗИЈА
162
PEPE GA 4RO3S . . . .ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
ПЕЋКИ ОКРУГ
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
V
Z
Z
S
P
N
Z
V
V
N
O
V
V
V
A
B
M
O
O
B
G
G
S
S
S
S
S
S
S
S
A
B
E
F
E
F
E
D
F
E
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
R
R
0
K
E
F
D
P
G
D
0
0
1
1
2
1
1
0
0
4
општи тип
природно-математички смер
фармацеутски техничар - оглед
туристички техничар - оглед
електротехничар мултимедија - оглед
фотограф
техничар за компјутерско управљање
женски фризер
конфекционар - кројач
механичар оптике
Х
1 71 145
„Бранислав Нушић” Београд
Ђорђевић
Драган
S Дванаеста београдска гимназија
S Седма београдска гимназија
S фармацеутско-физиотерапеутска школа
S Угоститељско-туристичка школа
S Електротехничка школа „Раде Кончар”
S Графичка школа
S Техничка школа „Змај”
S Школа за негу лепоте
S Школа за дизајн текстила
S Техничка школа „Нови Београд”
Ивона
3
4
6
0
7
7
3
2
6
6
Х
Х
163
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
.
СПИСАК ПРИВАТНИХ СРЕДЊИХ ШКОЛА У СРБИЈИ
1. ОПШТА ГИМНАЗИЈА „МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ”
Адреса:Кнеза Вишеслава 27, Београд
Телефон:011/3530-601
Образовни профил:гимназија општи смер
2. СРЕДЊА ШКОЛА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Адреса:Цара Душана 34, Земун
Телефон:011/2096-777
Образовни профил:електротехничар рачунара
3. СРЕДЊА ШКОЛА „ДОСИТЕЈ”
Адреса:Нушићева 12а, Београд
Телефон:011/323-55-00
Образовни профил:гимназија општи смер, економски техничар, правни техничар, туристички техничар
4. ПРВА СПОРТСКА КОШАРКАШКА ГИМНАЗИЈА – КОЛЕЏ
Адреса:Стјепана Супанца 15а, Железник, Београд
Телефон:011/2570-199
Образовни профил:гимназија општи смер
5. ГИМНАЗИЈА „ЦРЊАНСКИ”
Адреса:Ђорђа Огњановића 2, Београд
Телефон:011/2396-746, 011/2396-755
Образовни профил:гимназија општи смер
6. ГИМНАЗИЈА „РУЂЕР БОШКОВИЋ” СА ДОМОМ УЧЕНИКА
Адреса:Кнеза Вишеслава 17, Београд
Телефон:011/3544-417
Образовни профил:гимназија општи смер
7. РАЧУНАРСКА ГИМНАЗИЈА
Адреса:Кнез Михајлова 6/VI, Београд
Телефон:011/2636-090, 2639-104
Образовни профил:обдарени ученици у рачунарској гимназији
8. ГИМНАЗИЈА „СТЕФАН НЕМАЊА”
Адреса:Немањина 28, Београд
Телефон:011/3249-416
Образовни профил:гимназија општи смер, природно-математички смер, друштвенојезички смер, филолошка гимназија – смер живи језици
9. ПРВА ПРИВАТНА ГИМНАЗИЈА „ОЛИМП”
Адреса:Хајдук Вељкова 11, Нови Сад
Телефон:021/4830-827, 422-980
Образовни профил:гимназија општи смер, техничар обезбеђења
10. ГИМНАЗИЈА „ЖИВОРАД ЈАНКОВИЋ” СА ДОМОМ УЧЕНИКА
Адреса:Темеринска 28, Нови Сад
Телефон:021/4736-185, 021/4736-184
Образовни профил:гимназија општи смер
164
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
СПИСАК ПРИВАТНИХ СРЕДЊИХ ШКОЛА У СРБИЈИ
11. СРЕДЊА ИНФОРМАТИЧКА ШКОЛА Адреса:Васе Стајића 6, Нови Сад
Телефон:021/451-666
Образовни профил:електротехничар рачунара, елекртотехничар електронике
12. БИСКУПИЈСКА КЛАСИЧНА ГИМНАЗИЈА И СЈЕМЕНИШТЕ „ПАУЛИНУМ”
Адреса :Трг Свете Терезије 2, Суботица
Телефон:024/555-340
Образовни профил:гимназија општи смер
13. ГИМНАЗИЈА „ДР КОСТА ЦУКИЋ”
Адреса:Градски парк 2, Земун
Телефон:011/3771-640
Образовни профил:гимназија општи смер
14. ПРИВАТНА ГИМНАЗИЈА „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС”
Адреса:Интернационалних бригада 57, Београд
Телефон:011/3445-365
Образовни профил:гимназија општи смер
15. ПРИВАТНА ГИМНАЗИЈА „МИЛЕНА ПАВЛОВИЋ БАРИЛИ”
Адреса:Београдска 66, Београд
Телефон:011/2432-613
Образовни профил:гимназија општи смер
16. „E-ГИМНАЗИЈА”
Адреса:Радничка 20, Нови Сад
Телефон:021/529-456
Образовни профил:гимназија општи смер
17. РАЧУНАРСКА ГИМНАЗИЈА „СМАРТ”
Адреса:Трг младенаца 5, Нови Сад
Телефон:021/4728-200
Образовни профил:гимназија општи смер, информатички смер
18. СРЕДЊА УМЕТНИЧКА ШКОЛА „АРТИМЕДИА”
Адреса:Булевар Војводе Мишића 41, Београд
Телефон:011/3066-399
Образовни профил:сарадник у драмској уметности – оглед, сарадник у музичкој
уметности – оглед, новинар сарадник – оглед
19. ЕКОНОМСКА ШКОЛА „ДР КОСТА ЦУКИЋ”
Адреса:Градски парк 2, Земун
Телефон:011/3771-640
Образовни профил:економски техничар
20. ЕВРОПСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА „МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ”
Адреса:17. октобра 108, Београд
Телефон:011/2349-555
Образовни профил:економски техничар, финансијски техничар
21. СРЕДЊА ШКОЛА ЗА ЕКОНОМИЈУ, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈУ
Адреса:Книћанинова 12, Београд
Телефон:011/2181-332, 2181-338
Образовни профил:економски техничар, правни техничар, туристички техничар
СПИСАК ПРИВАТНИХ СРЕДЊИХ ШКОЛА У СРБИЈИ
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
165
22. ЕЛИТНА ПРИВАТНА СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА Адреса:Булевар Војводе Степе 12, Нови Сад
Телефон:021/6302-992
Образовни профил:економски техничар, царински техничар, гимназија општи смер
23. ПРВА ПРИВАТНА СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА „СВЕТИ НИКОЛА” Адреса:Дечанска 9, Нови Сад
Телефон:021/6419-470
Образовни профил:економски техничар
24. СРЕДЊА ПОСЛОВНО-МЕНАЏЕРСКА ШКОЛА Адреса:Васе Стајића 6, Нови Сад
Телефон:021/451-666
Образовни профил:економски техничар, правни техничар, финансијски техничар
25. ЕКОНОМСКО-МЕНАЏЕРСКА ШКОЛА Адреса:Максима Горког 25, Панчево
Телефон:013/355-500, 064/277-6574
Образовни профил:економски техничар
26. ЕКОНОМСКА ШКОЛА „ГЛОБАЛ” Адреса:Петра Драпшина 7, Суботица
Телефон:024/555-647
Образовни профил:финансијски техничар, правни техничар, царински техничар, туристички
техничар, угоститељски техничар, кулинарски техничар
27. СРЕДЊА ШКОЛА НОВИ ПАЗАР
Адреса:Саве Ковачевића бб, Нови Пазар
Телефон:020/320-768
Образовни профил:економски техничар, теничар обезбеђења, финансијски техничар, царински
техничар, техничар моделар одеће, шумараски техничар, возач моторних
возила, техничар друмског саобраћаја, туристички техничар,трговац,
конобар, кувар, кулинарски техничар, гимназија општи смер
28. СРЕДЊА ШКОЛА „ПРОКОПОВИЋ”
Адреса:Булевар Цара Константина 80-82, Ниш
Телефон:018/529-990
Образовни профил:медицинска сестра – техничар, медицинска сестра – васпитач,
физиотерапеутски техничар, зубни техничар, туристички техничар,
финансијски техничар, правни техничар, економски техничар
29. СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ”
Адреса:Кнеза Вишеслава 27, Београд
Телефон:011/3530-629
Образовни профил:медицинска сестра – техничар, фармацеутски техничар,
физиотерапеутски техничар, зубни техничар
30. СТРУЧНА ШКОЛА ЗА ЕСТЕТИКУ, СТИЛ И КУЛТУРУ ТЕЛА ШКОЛЕСТ
Адреса:Петра Чајковског 2а, Београд
Телефон:011/2650-589, 2648-208
Образовни профил:физиотерапеутски техничар, козмотерапеут, техничар за фитнес и
заштиту здравља –оглед, медицинска сестра – техничар, медицинска
сестра – васпитач, педијатријска сестра – техничар, естетичар за негу
тела – масер, стилиста сарадник – оглед, фризер за даме и господу
166
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
СПИСАК ПРИВАТНИХ СРЕДЊИХ ШКОЛА У СРБИЈИ
31. ШКОЛА „ЗАХАРИЈЕ СТЕФАНОВИЋ ОРФЕЛИН”
Адреса:Немањина 28, Београд
Телефон:011/3612-638
Образовни профил:мушки фризер, женски фризер, маникир и педикир, физиотерапеутски
техничар, економски техничар, туристички техничар, кувар, конобар
32. СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ”
Адреса:Зеленгора бб, Јагодина
Телефон:035/243-713
Образовни профил:медицинска сестра – техничар, физиотерапеутски техничар,
фармацеутски техничар, зубни техничар
33. СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „КОЗМА И ДАМЈАН” Адреса:Његошева 2, Врбас
Телефон:021/700-988
Образовни профил:медицинска сестра – техничар, фармацеутски техничар
34. ПРВА ПРИВАТНА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „ХИПОКРАТ” Адреса:Дечанска 9, Нови Сад
Телефон:021/6419-470
Образовни профил:медицинска сестра – техничар, физиотерапеутски техничар
35. ПРВА ПРИВАТНА СРЕДЊА ФРИЗЕРСКА ШКОЛА „ВОЈКАН” Адреса:Трг Марије Трандафил 14, Нови Сад
Телефон:021/4722-200
Образовни профил:женски фризер
36. ПРВА ПРИВАТНА СРЕДЊА САОБРАЋАЈНА ШКОЛА Адреса:Радничка 20, Нови Сад
Телефон:021/529-147
Образовни профил:техничар друмског саобраћаја, техничар ПТТ саобраћаја,
ваздухопловни саобраћајни техничар
37. ПРВА ПРИВАТНА ОПТИЧАРСКА ШКОЛА „ПАШЋАН” Адреса:Дечанска 9, Нови Сад
Телефон:021/6419-472
Образовни профил:техничар оптике, механичар оптике,
38. ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНДУСТРИЈСКА ШКОЛА
Адреса:Ложионичка бб, Смедерево
Телефон:026/231-718
Образовни профил:електротехничар шинских возила, железнички бравар, заваривач,
столар железничког ентеријера, тапетар железничког ентеријера
39. СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „КРУГ”
Адреса:Сувоборска 6, Нови Сад
Телефон:021/6435-858
Образовни профил:техничар друмског саобраћаја, возач моторних возила,
економски техничар, грађевински техничар за високоградњу,
руковалац грађевинском механизацијом, зидар
СПИСАК ПРИВАТНИХ СРЕДЊИХ ШКОЛА У СРБИЈИ
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
167
40. ПРВА ПРИВАТНА УГОСТИТЕЉСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
Адреса:Митрополита Петра 8, Београд
Телефон:011/2752-920
Образовни профил:угоститељски техничар, кулинарски техничар, туристички техничар,
трговински техничар, економски техничар, техничар обезбеђења
41. СРЕДЊА ЕКОНОМСКО-ПОСЛОВНА ШКОЛА
Адреса:Карађорђева 14, Шабац
Телефон:015/348-829
Образовни профил:економски техничар, финансијски техничар, царински техничар, правни техничар
42. СРЕДЊА ШКОЛА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
Адреса:Сувоборска 6, Нови Сад
Телефон:021/6545-811
Образовни профил:медицинска сестра – техничар, медицинска сестра – васпитач, физиотерапеутски
техничар, фармацеутски техничар, лабораторијски техничар
43. СРЕДЊА ПОСЛОВНО-МЕНАЏЕРСКА ШКОЛА
Адреса:Мајке Југовића 4, Крушевац
Телефон:037/441-368
Образовни профил:економски техничар, финансијски техничар, царински техничар
44. СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ” Адреса:Кнез Михајлова 10/7, Београд
Телефон:011/3287-612
Образовни профил:медицинска сестра – техничар, медицинска сестра – васпитач,
физиотерапеутски техничар, козметички техничар
45. АМАДЕУС
Адреса:Тоше Јовановића бр. 11, Београд
Телефон:011/6546-111, 062/294-944, 062/294-945
Образовни профил:музички извођач, музички сарадник
168
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
СПИСАК ПРИВАТНИХ СРЕДЊИХ ШКОЛА У СРБИЈИ
БЕЛЕШКЕ
Белешке
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
169
БЕЛЕШКЕ
170
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
Белешке
БЕЛЕШКЕ
Белешке
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
171
БЕЛЕШКЕ
172
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
Белешке
БЕЛЕШКЕ
Белешке
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
173
БЕЛЕШКЕ
174
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
Белешке
БЕЛЕШКЕ
Белешке
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014
175
Download

КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2013–2014 1