T.C.
BAHcESARAY KAYMAKAMLIGI
Yazi 101ett Mudu‖
uOu
Sayl :2014/
Konu:Tekliflniz
A,aolda Cinsi1 0ze‖ lklen ve miktarlarl yazlll rna‖ ar/hizmetler 4734 saylll Kamu lhale Kanunu[nun 22/d,daddesi
gereOlnce Doorudan Temin Usuluyle sat!n al!nacaktlr llgilenmeniz halinde KDV han9 tek1linizin bildinlmesini nca
ederlm/ederiz.
Mehmet senk AYDEMIR
S:YD.V.Mttdr,V.
Mehmet Ak‖ ORHAN
Nttfus Mldr V
Satrn Alrnacak Malrn
CINSI
S NO
へHsAP
OLcUSU
OZELLIKLERI
TEMIZLEYICI
ヽ
NTIBAKTERIYEL TEMIZLIK KOPUCO
4
BULAslK DEttER」 ANI
B∪ sALIK DETER」 ANI
SLAK MENDIL
5 一6
7
8
20
50
20
LITRE
KG
KG
]ULAgIK MAKiNASI TEMiZLEME DETERJANI
BULAslK MAKINASI PARLATICISI
B∪ LAsIK SUNGERI
CAMSIL(TABANCALI)
CAMASIR SUYU
1 一2 ・3 一4 一5 一6
9
10
AD巨 丁
LITRE
LITRE
LITRE
LITRE
EL SAB∪ N∪
GENEL TEMIZLIK DETER」 ANI
KAGI丁
RULO
HAVLU
AD巨 丁
ISLAK MOP SETI
5 6 7 8 一9 一0 ︲ 2 一3
0 ︲ 2 3 4一
一
一
〓2
3
3 3 .3
2
2
2
2 2 2 2 2 2・
トー ー ー ト ー ー ー ト ー
.
ト ー ー ー ト ー ト ー ー ー ー ー I F l r l l l
8 一9
︲ ︲
ktoZet xoxu
KOLONYA
LAVABO FIRCASI
SIVI
)
PASPAS ARABASISIKMA GERECI
│
丁UVALEtt
KAGIDI
留鍬【
ほ瀧風
P4
YUMUsATICI
7
50
1
3
2
2
10
500
PAKE丁
PAKttT
5
LITRE
20
5
KDV Haric Tekl「 Ed ilen Toplam F
DIGER $ARTLAR
1-TESLIヽ l SURESI
2TTttsLIM EDILECEK PAR丁 I MIRttAR「
3-NAKLIYE VE SiGORTANIN KIME AIT OLDU
3町 R'こ 1こ 駄
TEИ
DTN:△ 爾
LLヽ ヽ::レ C△
マ晏 墜 H` 0型 L
:` ir`
50
4
ADET
RULO
ucu (cEN|9/DAR
20
100
ADttT
ADE丁
PASPAS KOVASI
PASPAS
1
ADE丁
ADET
LI丁 RE
ADET
ADET
PASPAS ARABASI(S巨 丁
MOBSttAR ttEMIZLIK SE丁
10
30
500
ADET
AD巨 丁
OTOMATIK ODA PARFUM MAKINASI
ODA PARFUM∪
50
50
100
GiDERici
(T Ll
10
20
LITRE
ADttT
klRttC ёOzOC∪
Toplam Ftyatl
(TL)
20
PAKET
KIR COZ(KOLTUK VE cEKYAT)
Binm lyatl
10
25
50
5
PAK巨 丁
KAこ IT PECETE(100'LU)
17 KALORIFERCI MASKESI(1001LO)
よ
公
υ
LITRE
ADE丁
ADET
3ULAslK MAKiNASI KOKU GiDERiCi
MIKttARI
20
AD巨 丁
「
7- D!GER HUSUSLAR
Ъ
バNう AttTLA百
lo gun
1
ユ
丁S巨
ー
v
Tekllf Edilen KDV Haric
RE
Ll丁
2
3
Cihan GUZEL
Yazll§ len Mud
Download

teklif mektubu - Van Yikob