PHILIPS
Philips Healthcare
-1t5-
FSN861001634
Kasrm 2014
ACIL - Saha Giivenli$i Uyansr
Philips
HeartStart MRx Monitiir/Defi brilatiir
-Belirlenen
MRx Muhafazasrnda
iki Sorun Hasta veya Bakrcr igin Risk Olugturabilir
Sayrn Milgterimiz,
MRx Monitdr/Deflbrilator muhafazastyla ilgili olarak hasta veya bakrcr igin risk olugturabilecek iki sorun
tespit edilmigtir.
Bu Saha Govenligi Uyartst'ntn amact sizi agagldaki hususlarda bilgilendirmektir:
Sorunun ne olduou ve hangi kogullarda meydana gelebileceoi
Hastaya/kullanrctya ycinelik riski ortadan kaldrrmak igin mugteri/kullantct taraflndan yapllmasl
.
.
.
gerekenler
Sorunu gozmek igin Philips taraflndan planlanan d0zeltici eylem
Bu belge ekipmantntztn her zaman g0venli ve dolru gekilde kullantlmast igin
iinemli bilgiler igerir
Lutfen bu belgede anlahlan bilgilerden haberdar olmasr gereken tUm galtganlartntzla birlikte agaoldaki
bilgileri gdzd;n gegirin. Bu beigede belirtilenlerin ne gekilde uygulamaya geqirileceginin anlalrlmasl
btiyuk onem tagrr.
Liitfen, etkilenen cihazlann nastl belirleneceOine ili$kin bilgileri ve yaprlmasl gerekenlerle ilgilitalimatlan
iMUSTER| / KULLANICI TARAFINDAN YAPILMASI
igeren agagrdaki sayfalara bakrn. Bildirimin
GEREKENLER' bdlumiindeki talimatlarr izleyin.
philips, mUgteralerine ticretsiz olarak saOlanacak olan bir donantm yiikseltmesi gergeklegtirmektedir. Bir
philips Heaithcare temsilcisi, donanrm yukseltmesinin kurulumu ile ilgili olarak sizinle ileti$ime ge9ecektir.
Biz yukseltme igleminizi gergeklegtirmek ozere tarih belirlemeye gahglrken gostermig oldu0unuz anlayri
igin tegekkor ederiz.
Bu gonullu
ona m, ilgili duzenleyici kuruluglara bildirilmigtir.
philips, bu durumdan kaynaklanabilecek her t0rl0 rahatsrzltktan dolayt igtenlikle Oz0r diler. Bu bildirimle
ilgili soiularrnrz varsa ya da daha tazla bilgi veya destek almak istiyorsanrz lutfen b6lgenizdeki Philips
temsilcisi (Philips Healthcare Qa!rr Merkezi 444-0-637) ile iletigime gegin.
Saygllanmla,
John Pardo
Kalite Guvence/Ruhsatlandtrma Birimi, Acil Durum ve Restisitasyon Muduru
PHITIPS
Philips
Healthcare
-5/5-
*Y:l,rf
l31i
AC:L - Saha Giivenli$i Uyansr
Ph il ips HeartStart M Rx Mon itiir/Defi brilatiir
MRx Muhafazasrnda Belirlenen iki Sorun Hasta veya Bakrcr igin Risk Olugturabilir
mUgrenirxut-tANICI
TARAFINDAN
YAPILMASI
GEREKENLER
Agagrda belirtilen adrmlan uyguladt0tntz s0rece, donanlm ylikseltmesini alana kadar MRx
cihazrnrzr kullanmaya devam edebilirsiniz.
'1.
CO2 FilterLine duzeneoini CO2 Girig Portuna yerle9tirirken gu9 kullanmayrn.
FilterLine duzeneOi porta yerlestirildikten sonra duzeneoin, yerine sabitlenmesi igin
MRx Kullanrm Talimatlan'na gOre saat yOnUnde d6ndUrUlmesi gerekir.
Kullanrm srrastnda Girig Portuna erigemezseniz hastanlzt kurulugunuzun protokol0
doorultusunda tedavi etmeye devam edin.
2.
Cihaz kolunun bir tarafr veya her iki tarafl birden MRx muhafazastndan ayrtltrsa
hastanrzr mevcut protokoller doOrultusunda tedavi etmeye devam edin. Kolu MRx
cihazrnr tagrmak igin kullanmayln. MRx cihaz I baqka bir gekilde tallnabilir.
Orneoin, tinitede MRx omuz kaylgl veya yatak rayl kancasl varsa cihaz bunlart
kullanarak tagtnabilir.
PHILIPS
TARAFINDAN
YAPILMASI
PLANLANAN
Philips etkilenen cihazlartn onartlmastna iligkin bir dUzeltme faaliyeti yurutmeye
baglayacaktrr. Donantm yukseltmesi, sorundan etkilenen tum 0niteler igin Ucretsiz olarak
sa6la;acaktrr. Bir philips Healthcare temsilcisi, sorundan etkilenen cihazlara yUkseltmenin
kurulmasr igin ilgili cihaz sahipleriyle iletigime geqecektir.
EYLEMLER
iLAvE BiLGi vE Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi veya desteoe ihtiyag duyarsanrz l0tfen b6lgenizdeki Philips
DESTEK
temsilcisiyle g6rtigun:
(Philips Healthcare Qagn Mekezi 444-0637)
Download

phılıps