AciL sAHA GUvENLix eiLoinirui
iLGi
AKSiYON TIPI
REFERANS /
Merkez Sterilizasyon Departman
r
ffi
ASP05/2014 (FA 158)
ranix
-
26 Kasrm 2014
STERRAD,SO, STERRAD, 1OOS, STERRAD.2OO, STERRAO" 1OO}IX- ve
stennaot
URUN
NEDEN
tf
sistem Kasetleri
Uron Kodlarr: 10'113, '10114. 10118, 10133, 10144
Bu bilgilendirmenin amacr sizleri Advanced Sterilization Products (ASP)'nin
rutin olarak gerqekleitirdigi kalite programt gergevesinde saptanan,
STERRAD'Sistem Kasetlerinin ambalajlannda bulunan ve kasetten hidrojen
peroksitin agrga grkmasrnrn tespiti igin kullantlan stztntl gdstergesinin
fonkiyonunu duzgun Sekilde yapmayabileceginin bilgisini iletmektir..
STERRAD' Sistem Kaset ambalajlan, hidrojen peroksitin stzdtgt durumlarda
gOrsel olarak renk belirginligini saglamak igin i9 ambala.ida srzlntl g0stergesi
ile birlikte dizayn edilmiitir.
STERRAD@ Sistem Kasetlerinde hidrojen peroksit slzlntlsl oldugunda slzlntl
gostergesinin rengi sandan ktrmtztya don0gmektedir. ASP, hidrolen peroksit
srzrntlsr oldugunda, srzrntr gdstergesinin raf omru boyunca klrmlzl renkte
kalmadrgrnr belirlemi$ir. ASP, tum STERRAD' Sistem Kasetlerinde slzlntl
gostergesi igin duzeltici faaliyet baglatmllttr. Degigiklik sonuq verene kadar
agagrdaki adrmlan takip etmeniz ASP taraftndan 6nerilemktedir.
AKsiYoN
LUtfen bunun bir Urun geri toplamasl olmadlglnl ve miigterilerimizden ijriin
geri gondermesi beklenmedigini not ediniz. ASP'den yeni kasetleri teslim
alrrken agagrdaki onlemleri almantzt tavsiye etmektedir.
.
FSN ASP05/2014
Lutfen tehlikeli malzeme tagtnmasl ile ilgili hastane yonergenizi
ekstra Onlemler ile taltmayt gergeklettiriniz. ASP taraflndan 6nerilen
yeni STERRAD Sistem Kasetlerinin taf lma anlndaki ekstra 0nlemler
agagrdaki gibidir:
1.
Kasettagtntrken kigisel koruyucu ekipmanlar(eldiven'vb.')
giyilmelidir. Bu, hidrojen peroksit aCroa grktgtnda; giiz ile
temasrnr irnlemek igin altnan bir iinlemdir.
2.
Ek olarak, kilisel koruyucu ekipman ile kaset ambalailnl
agmadan, ambalajda slvl slzlntl olup olmadlglnln giirsel
kontrolii yaptlabilir. Eger slvl bi; stzlntl gOzlemlenir ise,
hemen kaset ambalajt ortadan kaldlnlmall Ye ilgili satlg
temsilcisine haber Yerilmelidir.
3.
Hidrojen poroksit ile temas etmeniz durumunda, hemen
temas eden biilgeyi en az'15 dakika su ile ylkayln ve temas
eden ktyafetleriniz ile ayakkabllafl nlzl glkann. Ylkamadan
sonra herhangi bir semPtom belirir ise hemen medikal
ainlem altntz. Temas eden klyafotlerinizi tekrar kullanmadan
aince ytkaytntz.
.
ASP'den ilave bilgitendirme gelene ka^dar bu bilgilendirnlenin bir
KOOVASINI STERRAD"SO. STERRAD*1OOS, STERRAD'200,
sieRRaD' rux' and/or STERRAo@ l ooNx@ Systemleri ile birlikte
saklaytntz.
.
Bu bir urun geri toplamasl degildir ve herhangi bir STERRAD@
Sistem kasetlerini gondermeniz istenmemektedir.
Page 1 of 2
AciL sAHA cUveruuix eiLoinirui
iLEri$iM
Lfitfen bu bilgileri STERRAD@ Kasetlerini kullanan taim
personeliniz ile paylagrnrz.
. Urtin Kodlan:10113, 10114, 10118,'t0133, 101.14
IRTIBAT
llave sorularrnrz igin l0tfen ilgili Satrg temsilciniz ile gOrirgun.
Bu bilgilendirmenin rahatsrzlrk yaratacagt tirm konular igin dzur dileriz,
ama bu prosesi sizin igin olabildi0ince kolaylagttrmak niyetindeyiz.
TEYID
FSN ASP05/2014
Bu bilgilendirme Sa!hk Bakanltgt ile de paylagrlacaktrr.
Page 2
ol2
Download

AciL sAHA GUvENLix eiLoinirui