SIEMENS
Acil Saha Giivenlik Uy4nst
Hazlran 2014
RAPIDOCo Tam Kalite Kontrol Materyali
RAPIDQCo Tam Seviye 2 pH Kontrol0ne Y6nelik Hatatr Aratklar, Lot No 362303
KaydanmE MPIDQCo Tam kontrol, Seviye
2, Lot Numarasl 362303 orununu
almll
olabileceginizi gOstermektedir.
gaz cihazlarr igin, yani RAPlDPoint@
sisternleri,
MP|DLab24S/348/348EX sisEmleri,
Serisi
400/4051500 sisternleri, [email protected]
RAPIDLab8OO Serisi sistemleri ve MPlDPoint 340/350 sistemleri igin Seviye 2 kontrol aralt$tyla
ilgili olarak Beklenen Delerler Grafioinde bir hata oldugunu dogrulaml9fir.
Siemens Healthcare Diagnostics; Siemens kan
Bu hata sebebiyle, 362303 lot numarah, Seviye 2, RAPIDQC Tam igin PH geri kazantmt biit0n
Siemens kan gazt sistemlerinde yokseltilmigtir. Aynca, bazr cihazlartn zaman zaman arallgln Ust
srnrfl drgrnda pH'r geri kazanabilmesi m0mkilndor. Ancak, diger b0tiln analitler igin yaytnlanan
hedef arahklan etkilenmemektedir.
Hasta omeklerinin testini tekrar yapmaya gerek yoktur.
Siemens, RAPIDQC Tam, Seviye 2, lot numarasl 362303 igin gonullu bir d0zoltici faaliyet
yurotrnektedir. Bu uyanntn igerisinde, dogru pH arahk atamalan (pH ve H. Unitelerinde) ve
bgtgn Siemens kan gzt sistemleri igin ilgili barkodlar yer almaktadrr. Beklenen Degerler
Tablosundakileri deoi9'tirmek igin dUzeltilmE hedef pH araltklannt elle girmelisiniz veya kan gazt
sisteminize bu barkodlan yeniden taratnahstntz ve kontrol materyali ile birliKe bu uyanyl
saklamahsrnrz. RAplDCommo Veri Ydnetme Sistemini kullanryorsanz, bu lot igin pH araltltnt
dUzeltilmig degerlerle degistirmelisiniz.
Bu dtizeltilmil pH deEerleriyle kalan RAPIDQC Tam, Seviye 2 urununu kullanmaya devam
ediniz. Bu lof numarair igin ilave kutularin sevkiyatr ge.gekleitirilmey€ce6ir. RAPIOQC Tam,
Seviye 2'nin gelecekteki sevkiyatlannda yeni bir lot numarast olacaKtr.
L0tfen eKeki Saha Gttvenlili Etkinlik Kontrolu formunu bu bildirimi aldtktan sonraki 5 gun iginde
doldurarak 0216 459 20 44 no,lu numaraya fakslayrn. Lutfen bu Acil saha Guvenlik
Uyansr'nr, soz konusu urunu dagttrnts olabilece!iniz herkese iletiniz.
Ek destege ihtiyactntz olmast haline, l0tfen yerel satlg ve servis organizasyonunuz ile iletigime
geginiz.
Bu durumun neden oldugu aksakltklar idn dzur diler, sabnnE ve s0rekli desteginiz igin teQekkilr
ederiz.
Siemens Healthcare Diagnostics
511 Benedict Ave.
Tanytown, NY 10591-5097
www.siemens. com/diagnostics
Ri\PIDQC, MPlDComm, RAPlDPoint, ve R/\PlDLab , Siemens Healthcare Diagnostics'e ait licari
markalardrr.
Sb.n rE tLa0rcata Obgttoadc! lrE.
T0tn
Ad S$a Gtiilv.ill( Lrr-r.r !t stg - oG20l,l
GPF{034 v5.0
Ylxl{r
hlt Praclf,ir GP{(n
Tr{d:31.1211
DX-S.h.
tLllr
ry.112
lg2
Sltldr.
Y.ritmr 15:
3
Oftdel F.CF
ivllgte
L*_
Download

sıemens