ılersin Ticaret Ve sanayi odasl
MERsiN
TicARET Ve sANAYi
oDAsl
servis No: 03.02
Belqe No: 7913
08.09.2014
iıgiıi Kurum Dikkatine,
19 Eylül 2014 tarihinde kentimize tarihi
Makedonya Başbakan| sayın Nikola Gruevski
i§ ve Yatınm Forumu
;';;;"r;İ'9;"O'*iirecek oIup, bu kapsamda Türkiye-Makedonya ile^payiaşl|acakilr Bu
işadamlarlmİz
düzenlenecek Ve üıkenin sundu6u yaiırım imkanlan
say|n Furkan Çako,
Sayın Başbakan'a, Makedonya Devlet Bakanlaİl
.,\/lr"'-n"p"u,
"o" ile çok sayıda işadamı ve bürokrat eşIik edeceKir,
İuv," Ö''
"J
'uu'"".ki
belirlenen hedef seKörler, otomotiv ( ana
l\ıakedonya Yabancl Yatlrım Ajansl taraflndan
ürünleri,
ve bilişim teknotoiileri, tlbbi cihaz|ar Ve eczaclhk
,"
''"ti§im
eneli, inşaat ve emlak, tekstil, turizm Ve f'lm endüstrisi
ziraat ve gtda i§letmeciliği,
veya yatırım planları olan firmalarınızı 19 Eylül
oIarak ileiilmiş olup, bu alanlarda y"İ,rİ*l"n
rıizm"t Binasl Konferans salonunda
2014 tarihinde saat 1o:oo-12:oO saatlerinde
ve YatırınT Forumu'na davet etmek isteriz,
v* J-"vı,
ürio
OU.""İ"."""* arr*'re-Makedonya
İş
bekler, toplantlya katlllm SağIamak
Toplantl duyurusunun yapılmaSlnda desteklerinizi
en geç 12 Eylül cuma günü saat 17,30'a
isteyenlerin eKeki kaylt formunu ooldurarak,
detaylı programı
ileİişim Oilgilerine iletmesi gerekmektedir Forumun
*"O'"r,
"İr0,0"*'
paylaşılacaKlr,
katılım teyidi veren firmalarla aynca
saygllarımtZla,
A.Kadir Dölek
Genel sekreter
Katüllm teyidi icin:
Hale Güney Kurbanoğlu
E-posta, [email protected],com
Faks: 231 96 97
l'
ost!*l9ffi
o,,,."=ı,,iıtşgı,=Fı,:;;?gT
*Fo
9697
-
zsa ı3 40 23ı
İjİİİ.:];}llö';rö'pi*ii"iiii'to,jzqı
'-" '-'Wlİ, *-,".rt o,org,tr - e-postaı [email protected],or9,tı
N-o
/',/..
llers in
Ti
caret ve
sanay
i
odas
t
MERSiN
TICARET Ve sANAYl
oDAsl
03.02
7913
TUrkiye-Makedonya İş ve Yatırım Forumu
katıllm Formu
19 EVlül 2014 cuma, saat 10:00
MTso Hizmet Binasl Konferans salonu
Firma adl:
Katlllmclnln adl-soyadl:
]
Katııımcının firmadaki görevl:
_]
.-]
]
mail, com €dresi
EVlti| 2014 cuma saat 17:30'a kadar mtsoetkinlik @g iletmenlz rlca
LcV: Katlllmınlzl 12 q7
na
no'Iu faks araclliğl ile Hale Güney Kurbanoglu
veya 0324 231 96
olunur,
ffif:91İü5§
Download

Eki: İlgi Yazı (2 Sayfa)