T.e.
SAMSUN VALiLiGi
n Mill! Egitim Miidiirliigii
SaYI : 18867085 /903/5787682
27111 12014
Konu: Alan Degisikligi
... .......... ..... .................. KAYMAKAMLlGINA
(Ilce Milli Egitim Mudurlugu)
ilgi
: a) M.E.B. Insan Kaynaklan Gene1 Mtidtirltigtintin 21/11/2014 tarihli ve 190953 sayih
yazisi.
b) M.E.B. insan Kaynaklan Genel Mtidtirltigtintin 24/11/2014 tarihli ve 5648524
sayili yazisi.
Bakanligrrmza bagli egitim kurumlannda gorev yapmakta olan ogretmenlerin alan
degisikligi islemlerini konu alan ilgi (a) yazi, ekte gonderilmistir.
Okul/Kurum ve ilye Milll Egitim Mudurluklerince Almacak Onlernler;
l-il ye Milli Egitirn Mtidtirleri baskanligmda Okul/Kurum yoneticileri ile acil toplanti
yaptlarak Bakanligm ilgi (a) yazisirun butun maddelerinin, titizlikle incelenmesi, ilgililerin
gorev ve sorumluluklannm imza karsiligi verilerek talimatlandmlmasi,
2-Bakanltgm ilgi (a) yazisi dogrultusunda basvuruda bulunacak ogretmenierin MEBBis
bilgilerinin guncellenrnesinin saglanmasr,
3-MEBBis ModtilGnde olusabilecek yogunluk ve aksakltklar nedeniyle muracaatlann ve
onay/red islernlerinin son gunlere ve son saatlere birakilmam asi, onay/red islemlerinin
basvurunun yaprldigi gun icerisinde tamarnlanmasi, gecikmeye meydan verilmemesi,
4-Red edilmesi gereken basvurularin kesinlikle onaylanrnamasi ,
5-i$ ve lslemlerin mesai saatleri disma sarkacagi dusunulerek OkullKurumlarda ve Ilce Milli
Egitim Mudurluklerinde yeterli personel bulundurulmasi,
6-Soz konusu yazinm ilcenizde gorev yapan ttim ogretmenlere (il emrinden ilcenize
gorevlendirilmis olanlar da dahil) duyurulmasi ,
7-0gretmenlerin duyuruyu dikkatlice incelemesi, tereddut olusmasi halinde oncelikle Kurum
Mtidtirltikleri ile irtibata gecilmesi, ogretmenlerim izln kesinlikle Mudurlugumuze
yonlendirilmemesi, Kurum Mudurlukleri tarafrndan tereddutlerin giderilememesi halinde ilce
mill! egitim rnudurluklerindeki yetkili kisilerle irtibata gecilmesi, ilcedeki yetkililer
tarafmdan da Mudurlugumuzdeki (daha once maillerimizle sorumlu oldugu ilceleri bildirilen)
yetkili kisilerle irtibata gecilmesi , mumkun oldugunca bu isimlerin disindaki kisilerle (zaman
kaybiru onlernek ve yaptlacak islern ile ilgili ya da ogretmen hakkinda islern takibini
yapabilmek adina) gorusulrnemesi,
8-2014 yih alan degi$ikligi basvurusunda bulunacak ilceniz ogretmenlerinin basvurulanrun,
ilgi (a) yaziya gore dikkatlice incelenmesi ,
9-Eksik veya yanlis bilgi 1 beige ile basvuruda bulunanlann basvurulanrun reddedilmesi , bilgi
Bu evrak guvenli elektronik imza il e imzalannusur. http://evraksorgu meb gov tr adresinden3928-84dO- 3969-b356-742e kodu ile teyit edil ebil ir.
ve belgelerinin, soz konusu ilgi (a) yaziya gore uygun olmasi ve okunakli olmasi halinde
yeniden basvuruda bulunmalanrun saglanmasi, Mebbis Modulunde belgeleri okunakli
olmayanlann bu belgelerinin mutlaka Mudurlugurnuze basvuru suresi icerisinde faks ya da
mail ile gonderilmesi, aksi takdirde uygun olmayan basvurulara verilen onay islemlerinin
hukuki sonuclar doguracagindan sorumlulugun bu onayi veren Kurum Mudurluklerinin ve
ilye Milli Egitim Mudurluklerine ait olacagimn bilinmesi,
gerekmektedir.
Bakanligm yazisi ve aciklamalanrmz dismda islern yapanlar, zamamnda onay/red
islemi yapmayanlar, reddetmesi gerekirken onaylayanlar hakkinda yasal islern yapilacakur,
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Hasan YETiK
Vali a.
il Milll Egitim Mtidur V.
DAGITIM:
- 17 llce Kayrnakamhgina
(Ilce Milli Egitirn Mudurlukleri)
Atatilrk Sly. Yeni HilkUmetKonagl Kat:3-SAMSUN
Elektronik Ag: http://samsun.meb.goy.tr
e-posta: [email protected]
Aynntih bilgi icin: Insan Kaynaklan- 2 Subesi
Tel: (0 362) 435 8063-216-235
Faks: (0 362) 432 4854
Bu evrak gOvenli elektronik imza ile irnzalanrm stu http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden3928-84dO-3969-b356-742e kodu ile teyit edilebilir.
Download

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Yazısı