T.e.
MU~
VALILIGI iI Milfi Egitim Miidiirliigii SaYI : 47093652/813.01/3230456
Konu: Okul 8iitii Modiilii Giri~leri
25/03/2015
.............................KA YMAKAMLIGINA
( Ilye Milli Egitim Mudiirliigii)
............................ MUDURLUGUNE Bakanhglmlz tarafmdan yuriitiilen Okul Siitii Programl kapsammda 2014-2015
Egitim Ogretim Ylltnm ikinci yansmdan~:r:en anaokulu, uygulama slmfl, anaslmfi ve
ilkokulogrencilerine haftada 3 giin siit dagltIml yapIlmaktadlr.
Okul siitii programmm daha saghkh yiiriirnesi iyin kurum tesJimat ve tiiketim
giri~lerinin dogru ve zamamnda yapllmasl onem arz etmektedir.
Bu konuda gerekli hassasiyetin gosterilmesi hususunda; geregini rica ederim.
Cevdet ARSLAN
Vali a.
M illi Egitim Miiduru
Dagltlm: Tiim Ih;e Kaymakamhklanna Merkez ilkokul ,Anaokulu, Anaslmfl ve Uygularna sImtl ohm okul Mud. 
Download

Duyuru İçin Tıklayınız