GODINA
BROJ 10 /2013
TUTIN, 28.12.2013. godine
IZLAZI
PO POTREBI
2013.
Na osnovu člana 43. Zakona o budžetskom sistemu (''Službeni glasnik RS'', broj: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013 и 63/2013 - ispr ) i člana 32. stav 1. tačka 2.Zakona o lokalnoj samoupravi (''Službeni.glasnik RS~ broj 129/07
) i člana 37. stav 1.tacka 2. Statuta opštine Tutin (''Opštinski službeni glasnik'', broj: 9/08),
Skupština opštine Tutin, na sjednici održanoj 27.12. 2013.godine donijela je
O D L U K A O B U DŢ E T U
O P Š T I N E T U T I N Z A 2 0 1 4. G O D I N U
I OPŠTI DEO
Ĉlan 1.
Prihodi i primanja ,rashodi i izdaci budžeta opštine Tutin za 2014. godinu (u daljem tekstu:budžet),sastoji se od:
RAĈUN PRIHODA I PRIMANJA , RASHODA I IZDATAKA
Ukupni prihodi i primanja ostvareni po osnovu prodaje nefinansijske imovine
R.br
1.
2.
3.
4.
5.
IZNOS
837.932.995,00
Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine
BUDZETSKI DEFICIT (2-1)
Izdaci za nabavku finansijske imovine
Ukupan fiskalni deficit
R.br
1.1
1.2
1.3
2.1
889.947.500,00
52.014.505,00
0,00
52.014.505,00
RAĈUN FINANSIRANJA
1.Primanja od prodaje finansijske imovine i zaduzivanja
Primanja od zaduzivanja
Primanja od prodaje finansijke imovine
Neutroseni visak prihoda iz ranijih godina
2. Izdaci za nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice duga
Izdaci za otplatu duga
3.Promena stanja na racunu ( budzetski deficit +1-2)
4. Neto finansiranje(1-2-3)
IZNOS
67.642.505,00
50.000.000,00
38.700,00
17.585.805,00
15.610.000,00
15.610.000,00
104.047.010,00
-52.014.505.000
Ĉlan 2.
Prihodi i primanja , rashodi i izdaci budžeta utvrđeni su u sledećim iznosima:
R.br.
1.
OPIS
UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE
TEKUĆI PRIHODI
ŠIFRA EK.
KLASIFIK
7+8
IZNOS
837.932.995,00
7
836.585.995,00
1
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 10
28. decembar 2013.
2.
3.
4.
5.
1.Poreski prihodi
1.1 Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke
1.2 Porez na imovinu
1.3 Porez na dobra i usluge (PDV i akcize)
1.4.Ostali poreski prihodi
2.Neporeski prihodi
3.Donacije
4.Transferi
5. Primanja od prodaje nefinasijske imovine
UKUPNI RASHODI I IZDACI ZA NABAVKU NEFINANSIJSKE I
FINANSIJSKE IMOVINE
TEKUĆI RASHODI
1.1.Rashodi za zaposlene
1.2.Korišćenje roba i usluga
1.3.Otplata kamata
1.4.Subvencije
1.5. socijalna zaštita iz budžeta
1.6.Ostali rashodi
2.Transferi
3.Izdaci za nabavku nefinansijske imovine
4. Izdaci za nabavku finansijske imovine(osim 6211)
PRIMANJA OD
PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŢIVANJA
1.Primanja po osnovu otplate kredita i prodaje finansijske imovine
2. Zaduživanje
2.1. Zaduživanje kod domaćih kreditora
2.2 Zaduživanje kod stranih kreditora
OTPLATA DUGA I NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE
3. Otplata duga
3.1 Otplata duga domaćim kreditorima
3.2 Otplata duga stranim kreditorima
3.3 Otplata duga po garancijama
4. Nabavka finansijske imovine
NERASPOREĐENI VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA
71
711
713
714
716
74
731+732
733
8
4+5+62
4
41
42
44
45
47
48+49
463
5
62
9
92
91
911
912
6
61
611
612
613
6211
3
191.513.739,00
140.270.122,00
31.038.809,00
13.963.368,00
6.241.440,00
60.117.590,00
16.000.000,00
568.954.666,00
1.347.000,00
889.947.500,00
662.549.000,00
264.207.000,00
123.373.000,0
2.914.000,00
95.850.000,00
5.120.000,00
55.569.000,00
115.516.000,00
227.398.500,00
0,00
50.038.700,00
38.700,00
0,00
50.000.000,00
0,00
15.610.000,00
15.610.000,00
15.610.000,00
0,00
0,00
0,00
17.585.805,00
Ĉlan 3.
Sredstva budžetskog deficita iz člana 1. ove Odluke u iznosu od 52.014.505,00 dinara korigovan sredstvima
prenetim u iznosu od 17.585.805,00 dinara i sredtvima od primanja prodaje finansijske imovine i zaduživanja u iznosu od
50.038.700,00 dinara ,rasporedjuje se za finansiranje otplate glavnice duga u iznosu od 15.610.000,00. dinara
Neutrošena sredstva sa stanjem na 31.12.2013.g. koja se budu precizno utvrdila Odlukom o završnom računu
budžeta opštine Tutin za 2013.g. rasporediće se rebalansom budžeta za 2014.godinu
Ĉlan 4.
Budţet za 2014.godinu sastoji se iz:
1.Ukupnih prihoda i primanja budžeta opštine Tutin za 2014. godinu (u daljem tekstu:budžet ) iz člana 1. ove
Odluke sa dodatnim prihodima budžetskih korisnika, iskazanim u koloni 5. obrazloženja plana prihoda , prenetim
neutrošenim sredstvima iz ranijih godina i neraspoređenim, u ukupnom iznosu od 905.557.500 ,00 dinara, kako je dato u
plana prihoda :
2
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 10
28. decembar 2013.
PLAN PRIHODA
1
2
Dodat
ni
priho
di
budţe
t.
koris
nika
Plan
za
2014.
Naziv
Pozici
ja
Ekon.
klasifi
kacija
Za period: 01.01.2014. - 31.12.2014.
3
4
5
710- POREZI
711-Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke
1.
2.
3.
711111
711121
711122
711143
711145
711146
711147
711181
711183
711184
711191
711193
Porez na zarade
Porez na prihode od samost.del.-stvarno ostvareni neto prihod
Porez na prihode od samost.del.-paušalno određeni neto prihod
Porez na prihode od nepokretnosti
Porez na prihode od davanja u zakup pokrenih stvari
Porez na prihode od poljoprivrede i šumarstva
Porez na zemljište
Samodoprinos prema zaradama zaposlenih na ter.opštine
Samodoprinos iz prihoda zemljoradnika
Samodoprinos iz prihoda lica koja se bave samost. del.
Porez na druge prihode
Porez na promet profesionalnih sportista i sportskih stručnjaka
713121
713122
713311
713421
713422
713423
713611
UKUPNO 711
713-Porez na imovinu
Porez na imovinu (osim na zemlj.,, akcije.,) od fizičkih lica
Porez na imovinu (osim na zemlj.,, akcije.,) od pravnih lica
Porez na nasleđe i poklon
Porez na prenos apsolutnih prava na nepokretnost
Porez na prenos apsolutnih prava na akcijama i dr.HOV
Porez na prenos apsolutnih prava na polovnim mot. vozilima
Porez na akcije na ime i udele
714513
714514
714543
714547
714550
714560
714570
UKUPNO 713
714-Porez na dobra i usluge
Porez na pojedinacne usluge
Komunalna taksa za priređivanje muzičkog programa u ugostiteljskim
objektima
Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa
Sredstva za protivpožarnu zaštitu
Porezi na upotrebu dobara i na dozvolu da se dobra
upotrebljavaju ili delatnost obavljanja
Komunalna taksa za držanje motornih vozila
Godisnja naknada za drumska vozila, traktore i priklj.vozila Naknada
za promenu namene polj.zemljišta
Naknada za zagađivanje životne sredine
Koncesione naknade i boravišne takse
Opštinske i gradske naknade
Opštinske i gradske komunalne takse
716100
716111
716200
UKUPNO 714
716-Drugi porezi
Porezi koje isključivo plaćaju preduzeća/preduzetnici
Komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru
Ostali porezi koji plaćaju ostala lica ili se ne mogu identifikovati
714400
714421
714431
714441
714500
4.
UKUPNO 716
120.206.420,00
2.511.603,00
5.950.477,00
2.225.145,00
32.383,00
14.107,00
819.651,00
287.643,00
0,00
3.146,00
8.218.242,00
1.305,00
140.270.122,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.892.373,00
7.551.167,00
1.182.969,00
7.439.013,00
0,00
3.973.287,00
0,00
31.038.809,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.495.097,00
0,00
173.390,00
0,00
21.560,00
1.273.321,00
0,00
13.963.368,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.241.440,00
0,00
0,00
0,00
6.241.440,00
0,00
3
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 10
28. decembar 2013.
5.
6.
7.
730-Donacije i transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa opstine(PDV)
732251
Kapitalne strane donacije u korist nivoa opština
733151
Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa opština
733154
Tekući namenski trans.od dr.nivoa vlasti u korist nivoa opština
733251
Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa opština
741152
741510
741520
741530
741550
741560
742152
742153
742154
742251
742253
742351
742372
8.
9..
743320
743350
745151
UKUPNO 730
741-DRUGI PRIHODI-prihodi od imovine
Kamate na sredstva budžeta opštine
Naknada za korišćenje prirodnih dobara
Naknade za korišćenje šumskog I polj. zemljišta
Naknada za korišćenje prostora i gradsko-građevinskog zemljišta
Naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa
Naknada za vode
UKUPNO 741
742-Prihodi od prodaje dobara I usluga
Prihodi od davanja u zakup , na korišćenje nepokretnosti u državnoj
svojini koje koriste opštine
Prihodi od zakupnine za gra]evinsko zemlji[te u korist nivoa opština
Prihodi od naknada konverzije u prava svojine
Opstinske administrativne takse
Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta
Prihodi opštinskih organa uprave
Prihodi indirektnih korisnika lokalne samouprave iz dod.aktivnosti
UKUPNO 742
743-Novĉane kazne i oduzeta imovinska korist
Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u kori.nivoa Republike
Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u korist nivoa opštine
UKUPNO 743
745-Mešoviti i neodreĊeni prihodi
Mesoviti i neodredjeni prihodi u korist nivoa opstine
UKUPNO 745
800 - Primanja od prodaje nefinansijske imovine
810000
Primanja od prodaje osnovnih sredstava
840000
Primanja od prodaje prirodne imovine
10.
UKUPNO 800
911- Primanja od domaćih zaduţivanja
911450
Primanja od zaduzivanja od posl. banaka u zemlji u korist opština
UKUPNO 911
921-Primanja od prodaje domaće finansijske imovine
11.
12.
921950
Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa
opština
UKUPNO 921
Preneta i neutrošena sredstva iz prethodne godine
UKUPNO 3
I UKUPNI BUDŽETSKI PRIHODI I PRIMANJA
II PRENETA I NEUTROŠENA SREDSTVA
UKUPNI BUDZETSKI PRIHODI (I+II)
DODATNI PRIHODI BUDŢETSKIH KORISNIKA
UKUPNO
0,00
446.950.837,00
16.578.740,00
8.740.589.00
472.270.166,00
16.000.000,00
34.049.000,00
62.635.500,00
112.684.500,00
1.654.771,00
0,00
223.483,00
8.462.025,00
148.073,00
130.515,00
10.618.869,00
0,00
51.121,00
16.640.449,00
113.631,00
35.761,00
10.421.514,00
1.131.429,00
0,00
28.393.905,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.996.000,00
14.996.000,00
2.864.800,00
30.250,00
2.895.050,00
0,00
3.113.766,00
100.000,00
3.113.766,00
100.000,00
1.347.000,00
0.00
1.347.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
38.700,00
0,00
38.700,00
17.585.805,00
0,00
0,00
17.585.805,00
0,00
760.191.195,00
0,00
17.585.805,00
0,00
777.777.000,00
0,00
0,00
127.780.500,00
0,00
905.557.500,00
4
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 10
28. decembar 2013.
4.
Rashoda iizdataka budžeta iz člana 1. ove Odluke, sa dodatnim izvorima prihodima budžetskih korisnika,
iskazanih u koloni 5. obrazloženja plana rashoda u ukupnom iznosu od 905.557.500 ,00 dinara po osnovnim
namenama kako sledi u planu rashoda:
5.
PLAN RASHODA –IZDACI BUDŢETA PO NAMENAMA
1
1
2
3
Tekući rashodi
410000
Rashodi za zaposlene
411000
Plate i dodaci zaposlenih
412000
Socijalni dopr. na teret poslodav.
413000
Naknade u naturi
414000
Socijalna davanja zaposlenima
415000
Naknade za zaposlene
416000
Nagrade, bonusi i ostali rashodi
Korišćenje roba i usluga
420000
421000
Stalni troškovi
422000
Troškovi putovanja
423000
Usluge po ugovoru
424000
Specijalizovane usluge
425000
Tekuće popravke i održavanje
426000
Materijal
Upotreba osnovnih sredstava
430000
431000
Upotreba osnovnih sredstava
Otplata domaćih kamata
441000
Prateći troškovi zaduživanja
450000
451000
463000
463000
5
Ukupna
sredstva
Dodatni
izvori
prihoda
budţetski
h
korisnika
4
6
230.158.000,00
190.931.000,00
34.262.000,00
0,00
1.543.000,00
2.142.000,00
1.280.000,00
113.137.000,00
28.444.000,00
4.735.000,00
18.276.000,00
15.814.000,00
30.690.000,00
15.178.000,00
34.049.000,00
25.200.000,00
4.511.000,00
0,00
4.338.000,00
0,00
0,00
10.236.000,00
296.000,00
610.000,00
420.000,00
6.130.000,00
100.000,00
2.680.000,00
264.207.000,00
216.131.000,00
38.773.000,00
0,00
5.881.000,00
2.142.000,00
1.280.000,00
123.373.000,00
28.740.000,00
5.345.000,00
18.696.000,00
21.944.000,00
30.790.000,00
17.858.000,00
0,00
0,00
0,00
2.860.000,00
54.000,00
0,00
0,00
2.860.000,00
54.000,00
85.150.000,00
10.700.000,00
95.850.000,00
85.516.000,00
30.000.000,00
115.516.000,00
5.120.000,00
0,00
5.120.000,00
18.050.000,00
1.336.000,00
3.333.000,00
13.300.000,00
0,00
0,00
31.350.000,00
1.336.000,00
3.333.000,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
14.550.000,00
0,00
14.550.000,00
Otplata kamata
440000
444000
Srtedstva
iz budţeta
Opis
Ekon.
Klasifikac
.
Pozicija
Za period: 01.01.2014. - 31.12.2014
Subvencije
Subvencije javnim nefin. preduz,fondovima i
organizacijama
Transferi ostalim nivoima vlasti
Transferi ostalim nivoima vlasti
5
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 10
28. decembar 2013.
470000
470000
480000
481000
482000
483000
485000
490000
499000
2
510000
511000
512000
514000
515000
Sosijalno osiguranje i socijalna zaštita
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta
Ostali rashodi
Dotacije neprofitnim organizacijama
Porezi, obavezne takse i kazne
Novčane kazne i penali po rešenju sudova
Naknad stete za povredu ili štetu nanetu od strane
državnih organa
Rezerve
Sredstva rezerve
UKUPNO TEKUĆI RASHODI
Izdaci za nefinansijsku imovinu
Osnovna sredstva
Mašine i oprema
600000
Otplata glavnice
611000
Otplata glavnice domaćim kreditorima
612000
Otplata glavnice stranim kreditorima
UKUPNO IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE
98.285.000,00
195.011.000,00
2.692.000,00
0,00
200.000,00
Zgrade i građevinski objekti
Prirodna imovina
Nematerijalna imovina
UKUPNO IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU
Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine
3
564.264.000,00
197.903.000,00
28.455.500,00
1.020.000,00
0,00
20.000,00
29.495.500,00
15.610.000,00
0,00
15.610.000,00
UKUPNI BUDŢETSKI RASHODI I IZDACI
RASHODI I IZDACI IZ DODATNIH IZVORA PRIHODA
0,00
0,00
0,00
662.549.000,00
223.466.500,00
3.712.000,00
0,00
220.000,00
227.398.500,00
15.610.000,00
0,00
15.610.000,00
777.777.000,00
0,00
777.777.000,00
0,00
127.780.500,00
127.780.500,00
905.557.500,00
UKUPNO I + I I
II POSEBAN DEO
Ĉlan 5.
Sredstva budžeta u iznosu od 777.777.000,00 i sredstva iz dodatnih prihoda direktnih i indirektnih korisnika sredstava
budžeta u iznosu od 127.780.500,00 dinara,iskazanih u koloni 8, raspoređuju se po korisnicima i vrstama izdataka, i to:
1
1
2
1
3
111
5
6
7
8
Ukupna
sredstva
Izdaci iz
dod
izvora
prih.buz
korisnia
Sredstva
iz
budţeta
Opis
pozicije
Klasifi
kacija
Ekonom.
Pozicija.
Funkcija
Glava
Razdeo.
PLAN RASHODA-PREMA KORISNICIMA
9
PREDSEDNIK I
OPŠTINSKO VIJEĆE
Izvršni i zakonodavni organi
31.648.000,00
31.648.000,00
0,00
6
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 10
28. decembar 2013.
1.
400000
2.
411000
3.
412000
Tekući rashodi
20.200.000,00
0,00
20.200.000,00
3.613.000,00
0,00
3.613.000,00
0,00
0,00
0,00
275.000,00
0,00
275.000,00
90.000,00
0,00
90.000,00
Naknade za zaposlene
1.540.000,00
0,00
1.540.000,00
Nagrade,bonusi i ostali rashodi
1.050.000,00
0,00
1.050.000,00
2.800.000,00
0,00
2.800.000,00
Plate, dodaci i naknade
zaposlen.
Socijalni dopr. na teret
poslodav.
4.
414000
5.
415000
6.
416000
7.
421000
8.
422000
Stalni troškovi
9.
423000
Troškovi putovanja
250.000,00
0,00
250.000,00
10.
425000
Usluge po ugovoru
1.675.000,00
0,00
1.675.000,00
11.
426000
120.000,00
0,00
120.000,00
12.
472000
482000
Socijalna davanja zaposlenima
Tekuće popravke i održavanje
35.000,00
Materijal
500000
Naknade za socijalnu zaštitu iz
budž
13.
511000
Porezi,obavezne takse i kazne
14.
512000
Nefinansijska imovina
0,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zgrade i gradjevinski objekti
Mašine i oprema
UKUPNO RAZDEO 1
PREDSEDNIK I OPŠTINSKO VEĆE
31.648.000,00
0,00
31.648.000,00
Izvori finansiranja za funkciju 111
01-prihodi iz budžeta
2
SKUPŠTINA OPŠTINE
TUTIN
1 111
400000
15.
411000
16.
412000
17.
415000
18.
421000
19.
422000
20.
423000
Izvršni i zakonodavni organi
Tekući rashodi
31.648.000,00
13.059.000,00
5.280.000,00
0,00
5.280.000,00
946.000,00
0,00
946.000,00
245.000,00
0,00
245.000,00
462.000,00
0,00
462.000,00
50.000,00
0,00
50.000,00
5.623.000,00
0,00
5.623.000,00
440.000,00
0,00
440.000,00
13.000,00
0,00
13.000,00
Plate, dodaci i naknade
zaposlen.
Socijalni dopr. na teret
poslodav.
Naknade za zaposlene
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
21.
426000
22.
482000
13.059.000,00
0,00
Usluge po ugovoru ( i naknade
za prisustvo odbornika na
sednSO,nakn. za stalna radna
tela i komisije)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 10
28. decembar 2013.
23.
24.
500000
Materijal
511000
Porezi, obavezne takse i kazne
512000
0,00
0,00
0,00
Nefinansijska imovina
Zgrade i gradjevinski objekti
Mašine i oprema
UKUPNO RAZDEO 2
SKUPŠTINA OPŠTINE TUTIN
13.059.000,00
0,00
13.059.000,00
Izvori finansiranja za funkciju 111
13.059.000,00
01-prihodi iz budžeta
OPŠTINSKA UPRAVA
3
1
110
400000
Izvršni i zakonodavni organi
Tekući rashodi
25.
411000
26.
412000
27.
414000
Socijalni dopr. na teret
poslodav.
28.
415000
Socijalna davanja zaposlenima
29.
416000
Naknade za zaposlene
30.
421000
Nagrade, bonusi i ostali rashodi
31.
422000
Stalni troškovi
32.
423000
Troškovi putovanja
33.
424000
Usluge po ugovoru
34.
425000
Specijalizovane usluge
35.
426000
Tekuće popravke i održavanje
36.
444000
Materijal
37.
482000
Prateći troškovi zaduživanja
38.
483000
Porezi, obavezne takse i kazne
39.
485000
Novcane kazne i penali po
res.sudova
499000
40.
41.
42.
499110
499120
500000
511000
512000
125.182.000,00
Plate, dodaci i naknade
zaposlen.
Naknade stete za povrede ili
stetu nanetu od strane
drz.organa
0,00
125.182.000,00
69.576.000,00
0,00
69.576.000,00
12.454.000,00
0,00
12.454.000,00
1.113.000,00
0,00
1.113.000,00
1.142.000,00
0,00
1.142.000,00
950.000,00
0,00
950.000,00
18.780.000,00
0,00
18.780.000,00
980.000,00
0,00
980.000,00
7.375.000,00
0,00
7.375.000,00
1.410.000,00
0,00
1.410.000,00
770.000,00
0,00
770.000,00
4.900.000,00
0,00
4.900.000,00
4.000,00
0,00
4.000,00
428.000,00
0,00
428.000,00
300.000,00
0,00
300.000,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
14.550.000,0
0,00
14.550.000,00
0
1.550.000,00
0,00
1.550.000,00
13.000.000,0
0
0,00
13.000.000,0
0
Sredsta rezervi
Stalna tekuća rezerva
Tekuća budžetska rezerva
2.800.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
2.800.000,00
1.000.000,00
8
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 10
28. decembar 2013.
43.
Nefinansijska imovina
1.800.000,00
0,00
1.800.000,00
Zgrade i gradjevinski objekti
Mašine i oprema
UKUPNO GLAVA 1
OPŠTINSKA UPRAVA
142.532.000,00
0,00
142.532.000,00
Izvori finansiranja za funkciju 110
01-prihodi iz budžeta
3
TRANSFERI ZA
OSNOVNO OBRAZOVANJE
2
9
1
2
142.532.000,00
OŠ.“Vuk karadţić“Tutin
44.
45.
463000
463100
463200
Transferi ostalim nivoima
vlasti
8.257.000,00
0,00
8.257.000,00
8.l187.000
0,0
8.l187.000
70.000,00
0,00
70.000,00
Tekući transferi
Kapitalni transferi
UKUPNO TRANSFERI ZA
8.257.000,00
0,00
8.257.000,00
8.690.000,00
0,00
8.690.000,00
OŠ.“Vuk karadţić“Tutin
3
2
9
1
2
463000
46.
463100
47.
463200
OŠ.“Rifat BurdţovićTršo“Tutin
Transferi ostalim nivoima
vlasti
8.620.000,00
0,00
8.620.000,00
70.000,00
0,00
70.000,00
Tekući tansferi
Kapitalni transferi
UKUPNO TRANSFERI ZA
8.690.000,00
0,00
8.690.000,00
OŠ.“Rifat Burdţović-Tršo“Tutin
3
2
3
9
1
2
463000
OŠ.“25.maj“DelimeĊe
Transferi ostalim nivoima
vlasti
48.
463100
Tekući transferi
49.
463200
Kapitalni transferi
UKUPNO TRANSFERI ZA
3
2
9
1
2
OŠ.“25.maj“DelimeĊe
OŠ.“Aleksa Šantić“Crkvine
463000
50.
463100
51.
46320
Transferi ostalim nivoima
vlasti
8.940.000,00
0,00
8.940.000,00
8.870.000,00
0,00
8.870.000,00
70.000,00
0,00
70.000,00
8.940.000,00
5.445.000,00
0,00
8.940.000,00
0,00
5.375.000,00
70.000,00
5.445.000,00
0,00
0,00
5.375.000,00
70.000,00
Tekući transferi
Kapitalni transferi
UKUPNO TRANSFERI ZA
5.445.000,00
0,00
5.445.000,00
OŠ.“Aleksa Šantić“Crkvine
9
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 10
28. decembar 2013.
3
2
9
1
2
OŠ.“Aleksa ĐilasBećo“Mojstir
463000
52.
463100
53.
463200
Transferi ostalim nivoima
vlasti
8.320.000,00
0,00
8.320.000,00
8.150.000,00
0,00
8.150.000,00
170.000,00
0,00
170.000,00
Tekući transferi
Kapitalni transferi
UKUPNO TRANSFERI ZA
8.320.000,00
0,00
8.320.000,00
8.985.000,00
0,00
8.985.000,00
OŠ.“Aleksa Đilas-Bećo“Mojstir
3
OŠ.“Ibrahim Bakić“Leskova
2 912
463000
54.
463100
55.
463200
Transferi ostalim nivoima
vlasti
Tekući transferi
8.915.000,00
0,00
8.915.000,00
70.000,00
0,00
70.000,00
Kapitalni transferi
UKUPNO TRANSFERI ZA
8.985.000,00
0,00
8.985.000,00
8.332.000,00
0,00
8.332.000,00
OŠ.“Ibrahim Bakić“Leskova
3
3
912
2
463000
56.
463100
57.
463200
OŠ.“Meša Selimović“
Ribariće
Transferi ostalim nivoima
vlasti
8.262.000,00
0,00
8.262.000,00
70.000,00
0,00
70.000,00
Tekući transferi za
Kapitalni transferi za
UKUPNO TRANSFERI ZA
8.332.000,00
0,00
8.332.000,00
2.350.000,00
0,00
2.350.000,00
OŠ.“Meša Selimović“ Ribariće
3
3
POSEBNE POTREBE U
OSNOVNOM
OBRAZOVANJU
912
463100
58.
463100
Transferi ostalim nivoima
vlasti
2.350.000,00
0,00
2.350.000,00
Tekući transferi za posebne
potrebe u osnovnom
obrazovanju
UKUPNO TRANSFERI ZA
2.350.000,00
0,00
2.350.000,00
59.319.000,00
0,00
59.319.000,00
Posebne potrebe osno.obrazovanju
UKUPNO GLAVA 2
OSNOVNO OBRAZOVANJE
Izvori finansiranja za funkciju 912
59.319.000,00
01-prihodi iz budžeta
10
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 10
28. decembar 2013.
3
TRANSFERI ZA SREDNJE
OBRAZOVANJE
3
9
2
0
„Gimnazija“Tutin
463000
59.
463100
60.
463200
Transferi ostalim nivoima
vlasti
3.905.000,00
80.000,00
3.985.000,00
3.835.000,00
0,00
3.835.000,00
70.000,00
80.000,00
150.000,00
Tekući transferi
Kapitalni transferi
UKUPNO TRANSFERI ZA
3.905.000,00
80.000,00
4.398.000,00
10.490.000,00
3.985.000,00
,,Gimnazija“Tutin
3
3
9
9
2
0
„Tehniĉka škola“Tutin
463000
61.
463100
62.
463200
Transferi ostalim nivoima
vlasti
Tekući transferi
14.888.000.00
4.328.000,00
10.490.000,
00
14.818.00,00
70.000,00
0,00
70.000,00
Kapitalni transferi
UKUPNO TRANSFERI ZA
4.398.000,00
10.490.000,00
14.888.000.00
„Tehniĉka škola“Tutin
UKUPNO GLAVA 3
SREDNJE OBRAZOVANJE
8.303.000.00
10.570.000,00
18.873.000.00
Izvori finansiranja za funkciju 920
01-prihodi iz budžeta
8.303.000,00
10.570.000,00
04-sopstveni prihodi
3
3
9
9
2
0
OBRAZOVANJE
63.
400000
472000
472000
64.
Tekući rashodi
Naknade iz budzeta za
obrazovanje Ostale naknade po
Odlukama SO i Opstinskog
vijeća
UKUPNO GLAVA 3.1
5.000.0000.00
0,00
5.000.000,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
500.000,00
0,00
500.000,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
15.263.000,00
8.820.000,00
1.580.000,00
180.000,00
0,00
0,00
2.178.000,00
500.000,00
680.000,00
1.000.000,00
100.000,00
1.360.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
610.000,00
320.000,00
300.000,00
100.000,00
16.623.000,00
8.820.000,00
1.580.000,00
180.000,00
0,00
0,00
2.178.000,00
1.110.000,00
1.000.000,00
1.300.000,00
200.000,00
OBRAZOVANJE
3
4
820
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
400000
411000
412000
414000
415000
416000
421000
422000
423000
424000
425000
426000
KULTURA
Multimedijalni centar- Tutin
Tekući rashodi
Plate, dodaci i naknade
zaposlenih
Socijalni doprin. Na teret posl.
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade,bonusi i ostali
pos.rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
11
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 10
28. decembar 2013.
77.
78.
472000
500000
511000
512000
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge-programi
Tekuće popravke i održavanja
Materijal
Naknade za soc. zaštitu iz
budžeta
225.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
255.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Nefinansijska imovina
Zgrade i građevinski objekti
Mašine i oprema
UKUPNO GLAVA 4
3
5
820
Multimedijalni centar-Tutin
Biblioteka“Dr Ejup Mušović“
400000
Tekući rashodi
79.
411000
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
80.
412000
Socijalni doprin. Na teret posl.
81.
414000
Socijalna davanja zaposlenima
82.
415000
Naknade za zaposlene
83.
416000
Nagrade,bonusi i ostali
84.
421000
pos.rashodi
85.
422000
86.
423000
Stalni troškovi
87.
424000
Troškovi putovanja
88.
425000
Usluge po ugovoru
89.
426000
Specijalizovane usluge
90.
481000
Tekuće popravke i održavanja
500000
Materijal
91.
512000
Dotacije neprofitnim
92.
515000
organizacijama
Nefinansijska imovina
15.263.000,00
1.360.000,00
16.623.000,00
6.692.000,00
0,00
6.692.000,00
4.380.000,00
870.000,00
50.000,00
0,00
50.000,00
220.000,00
182.000,00
260.000,00
500.000,00
50.000,00
130.000,00
0,00
240.000,00
40.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
20.000,00
20.000,00
4.380.000,00
870.000,00
50.000,00
0,00
50.000,00
220.000,00
182.000,00
260.000,00
500.000,00
50.000,00
130.000,00
0,00
280.000,00
60.000,00
220.000,00
6.932.000,00
40.000,00
6.972.000,00
22.195.000,00
1.400.000,00
23.595.000,00
Mašine i oprema
Knjige
UKUPNO GLAVA 5
Biblioteka“Dr Ejup Mušović
UKUPNO ZA KULTURU
Izvori finansiranja za funkciju 820
01-prihodi iz budžeta
22.195.000,00
1.400.000,00
04--sopstveni prihodi
3
6
400000
830
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
411000
412000
414000
415000
416000
421000
422000
423000
INFORMISANJE
J.P.”Informativni centar „Tutin
Usluge
proizv.
i
emit.tel.programa
Tekući rashodi
Plate, dodaci i naknade
zaposlenih
Socijalni doprin. na teret posl..
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade,bonusi i ostali
13.055.000,00
9.555.000,00
1.710.000,00
0,00
0,00
0,00
800.000,00
250.000,00
260.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
13.155.000,00
9.555.000,00
1.710.000,00
0,00
0,00
0,00
800.000,00
250.000,00
360.000,00
12
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 10
28. decembar 2013.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
425000
426000
431000
472000
483000
500000
512000
513000
pos.rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekuće popravke i održavanja
Materjal
Upotreba osnovnih sredstava
Naknada za soc. zaštitu iz
budžeta
200.000,00
280.000,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
280.000,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
300.000,00
0,00
Novcane kazne i penali
Nefinansijska imovina
Mašine i oprema
Ostala osnovna sredstva
UKUPNO GLAVA 6
J.P.”Informativni centar „Tutin
Izvori finansiranja za funkciju 830
01-prihodi iz budžeta
04--sopstveni prihodi
3
7
810
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120
121.
122.
123.
400000
411000
412000
414000
415000
416000
421000
422000
423000
424000
425000
426000
472000
481000
482000
500000
511000
512000
FIZIĈKA KULTURA
Opštinska ust za sport -Tutin
Tekući rashodi
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
Socijalni doprin. na ter poslodavca
Socijalna davanja zaposlenim
Naknade za zaposlene
Nagrade,bonusi i ostali pos.rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge-programi
Tekuće popravke i održavanja
Materijal
Naknade za soc zastitu iz budzeta
Dotacije za sportske klubove
Porezi, obavezne takse i kazne
Nefinansijska imovina
Zgrade i objekti
Mašine i oprema
UKUPNO GLAVA 7
Opštinska ustanova za sport ~Tutin~
Izvori finansiranja za funkciju 810
3
8
911
01-prihodi iz budžeta
08-donacije od nevl.org i pojedinaca
DRUŠTVENA BRIGA O DECI
Predškolsko obrazovanje
P.U.~Habiba Stoĉević~Tutin
400000
Tekući rashodi
124.
411000
125.
412000
Plate, dodaci i naknade zaposleni
126.
414000
Socijalni doprin. na teret poslodav.
13.355.000,00
100.000,00
13.455.000,00
13.355.000,00
100.000,00
19.320.000,00
8.647.000,00
1.548.000,00
40.000,00
0,00
50.000,00
680.000,00
150.000,00
220.000,00
200.000,00
250.000,00
180.000,00
0,00
6.550.000,00
805.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
19.320.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.420.000,00
8.647.000,00
1.548.000,00
40.000,00
0,00
50.000,00
700.000,00
150.000,00
220.000,00
230.000,00
250.000,00
180.000,00
0,00
6.600.000,00
805.000,00
0,00
0,00
0,00
19.420.000,00
19.320.000,00
100.000,00
44.439.000,00
32.026.000,00
5.733.000,0
160.000,00
36.975.000,00
25.200.000,00
4.511.000,00
4.338.000,00
81.414.00,00
57.226.000.00
10.244.000.00
4.498.000.00
13
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 10
28. decembar 2013.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
415000
416000
421000
422000
423000
424000
425000
426000
431000
482000
500000
511000
512000
Socijalna davanja zaposlenim
Naknade za zaposlene
Nagrade,bonusi i ostali pos.rashodi
Stalni troškovi
Troskovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanja
Materijal
Upotreba osnovnih sredstava
Porezi, obavezne takse i kazne
Nefinansijska imovina
Zgrade i objekti
480.000,00
140.000,00
3.236.000,00
1.343.000,00
368.000,00
132.000,00
270.000,00
496.000,00
0,00
55.000,00
0,00
0,00
0,00
Mašine i oprema
0,00
0,00
276.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.650.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
480.000,00
140.000,00
3.512.000,00
1.343.000,00
368.000,00
132.000,00
270.000,00
3.146.000,00
0,00
55.000,00
0,00
0,00
0,00
UKUPNO GLAVA 8
DRUŠTVENA BRIGA O DECI
Izvori finansiranja za funkciju 911
01-prihodi iz budžeta
44.439.000,00
36.975.000,00
44.439.000,00
2.926.000,00
34.049.000,00
04--sopstveni prihodi
3
9
090
07-Prihodi od ostalih nivoa vlasti-Republika
SOCIJALNA ZAŠTITA
Socijalna zaštita nekl na dr.mesto
„ Centar za socijalni rad“Tutin
463000
Transferi ostalim nivoima
139.
463100
vlasti
140.
463200
Tekuće transferi ost. nivoima vlasti
Kapitalni transferi ost. nivoima
vlasti
UKUPNO GLAVA 9
SOCIJALNA ZAŠTITA
Izvori finansiranja za funkciju 090
3
10
110
110
110
810
140
090
110
110
01-prihodi iz budžeta
07-Prihodi od ostalih nivoa vlasti-Republika
DOTACIJE ZA
DRUŠTVENE,SOCIO-HUMAN.I
DRUGE ORGANIZACIJE
481000
Dotacije drustvenim i drugim
organizacijama
141.
481000
Organizacijama u oblasti zaštite
ljudskih prava i prava manjina i
nacionalni saveti
142.
481000
Kancelariju
za
mladeimplementacija
programa
LAP
143.
481000
Finansiranje političkih aktivnosti
144.
481000
Finansiranje
sportskih
145.
481000
manifestacija
481000
Finansiranje verskih zajednica
146.
481000
Dotacije Socio-humanitarnim
147.
481000
organizacijama
148.
481000
81.414.000,00
8.082.000.00
15.530.000,00
23.612.000,00
0,00
0,00
0,00
8.082.000.00
15.530.000,00
23.612.000,00
8.082.000,00
15.530.000,00
11.500.000,00
13.250.000,00
24.750.000.00
1.500.000,00
460.000,00
1.960.000,00
2.045.000.00
1.005.000,00
200.000,00
1.000.000,00
120.000,00
220.000,00
200.000,00
150.000.00
2.165.000,00
1.225.000.00
400.000,00
1.150.000,00
1.800.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
10.000.000,00
500.000,00
3.300.000,00.
12.000.000,00
2.000.000,00
14
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 10
28. decembar 2013.
Dotacije za Crveni Krst Srbije
Dotacije i pomoci za privr. izbegla
lica
Nevladine organizacije-pravilnikom
Dotacije
za
Opštinsku
org
penzionera
UKUPNO GLAVA 10
DOTACIJE DRUŠTVENIM ORGANIZACIJAMA
Izvori finansiranja za funkciju 090-840
110
3
11
160
149.
481000
01-prihodi iz budžeta
07-donacije od ostalih nivoa vlasti
MESNE ZAJEDNICE
400000
Tekući rashodi
150.
421000
Stalni troškovi
151.
422000
Troskovi putovanja
152.
423000
Usluge po ugovoru
153.
424000
Specijalizovane usluge
154.
425000
Tekuće popravke i održavanja
155.
426000
Materijal
500000
Nefinansijska imovina
156.
511000
512000
157.
Zgrade i objekti
Mašine i oprema
UKUPNO GLAVA 11
MESNE ZAJEDNICE
450.000,00
100.000,00
550.000,00
11.500.000,00
13.250.000,00
24.750.000.00
11.500.000,00
13.250.000,00
20.360.000,00
360.000,00
0,00
350.000.00
0,00
18.800.000,00
850.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.360.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.360.000,00
360.000,00
0,00
350.000.00
0,00
18.800.000,00
850.000,00
0,00
0,00
0,00
20.360.000,00
Izvori finansiranja za funkciju 160
3
12
620
01-prihodi iz budžeta
07-donacije od ostalih nivoa vlasti
JAVNA PREDUZEĆA,
BUDŢETSKI FONDOVI I
PROGRAMI
Razvoj zajednice
400000
JP“DUI“TUTIN
158.
411000
Tekući rashodi
159.
412000
Plate, dodaci i naknade zaposleni
160.
421000
Socijalni doprin. na teret poslodav.
161.
423000
Stalni troškovi
162.
424000
Usluge po ugovoru
163.
425000
Specijalizovane usluge
164.
426000
Tekuće popravke i održavanja
165.
483000
Materijal
Novc. kazne i penali po reš. sudova
500000
166.
511000
Nefinansijska imovina
512000
167.
Zgrade i građevinski objekti
Mašine i oprema
UKUPNO funkcija 620
JP Direkcija za urbanizam i izgradnju
20.360.000,00
0,00
54.439.000,00
27.553.000,00
4.931.000,00
0,00
50.000,00
3.072.000,00
10.000.000,00
5.800.000,00
3.033.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.439.000,00
54.439.000,00
0,00
27.553.000,00
4.931.000,00
0,00
50.000,00
3.072.000,00
10.000.000,00
5.800.000,00
3.033.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.439.000,00
7.500.000,00
64.000.000.00
Izvori finansiranja za funkciju 620
3
12
660
168.
169.
01-prihodi iz budžetaSUBVENCIJE JAVNIM
PREDUZEĆIMA
450000
Subvencije JKSP “GRADAC”
451100
Tekuce subvencije
451200
Kapitalne subvencije
54.439.000,00
56.500.000,00
31.500.000.00
25.000.000,00
0,00
7.500.000,00
31.500.000.00
32.500.000,00
15
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 10
28. decembar 2013.
UKUPNO funkcija 660
JKSP “GRADAC”Tutin
Izvori finansiranja za funkciju 660
3
12
660
3
12
421
3
12
110
01-prihodi iz budžeta07-donacije od ostalih nivoa vlasti
SUBVENCIJE JAVNIM
PREDUZEĆIMA
450000
Subvencije JKP “RIBARIĆE”
170.
451100
Tekuce subvencije
171.
451200
Kapitalne subvencije
UKUPNO funkcija 660
JKP “RIBARICE”Tutin
Izvori finansiranja za funkciju 660
01-prihodi iz budžeta
SUBVENCIJE BUDŢETSKIM
FONDOVIMA
450000
Subvencije Fondu za
172.
451100
poljoprivredu
173.
451200
Tekuce subvencije
Kapitalne subvencije za
-odrzavanje i unapredjenje
poljoprivrede.
UKUPNO funkcija 421
Subvencije Fondu za poljoprivredu
Izvori finansiranja za funkciju 421
01-prihodi iz budžeta
07-donacije od ostalih nivoa vlasti
SUBVENCIJE PROGRAMU
ZAPOŠLJAVANJA
450000
Subvencije lokalnom akcionom
planu zapošljavanja
174.
451100
Tekuće subvencije za:
-usluge po ugovoru
UKUPNO funkcija 110
Subvencije loklnom akcionom planu
Izvori finansiranja za funkciju 110
3
12
320
01-prihodi iz budžeta
07-donacije od ostalih nivoa vlasti
SUBVENCIJE BUDŢETSKIM
FONDOVIMA
450000
Subvencije Fondu protivpozarne
zaštitu opštine
175.
451100
Tekuce subvencije
176.
451200
Kapitalne subvencije
UKUPNO funkcija 320
Subvencije Fondu protiv zašt. opštine
56.500.000,00
7.500.000,00
64.000.000.00
56.500.000,00
7.500.000,00
2.000.000.00
0,00
2.000.000.00
0,00
2.000.000,00
2.000.000.00
0,00
0,00
2.000.000.00
0,00
0,00
2.000.000,00
3.000.000,00
0,00
20.500.000,00
7.500.000,00
2.000.000,00
17.500.000,00
7.500.000,00
10.000.000,00
17.500.000,00
17.500.000,0
9.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
20.500.000,00
3.000.000,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
9.000.000,00
13.000.000,00
0,00
0,00
9.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
0,00
150.000,00
150.000,00
0,00
200.000.00
150.000,00
200.000,00
0,00
200.000,00
350.000,00
150.000,00
200.000,00
350.000,00
Izvori finansiranja za funkciju 320
01-prihodi iz budžeta
07-donacije od ostalih nivoa vlasti
UKUPNO SUBVENCIJA
3
12
560
177.
420000
424000
ZASTITA ZIVOTNE SEDINE
Tekući rashodi
Specijalizovane usluge
150.000,00
200.000,00
85.150.000,00
10.700.000,00
95.850.000,00
2.000.000.00
2.000.000,00
800.000,00
800.000.00
2.800.000,00
2.800.000,00
16
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 10
28. decembar 2013.
UKUPNO funkcija 560
Zastita zivotne sredine
Izvori finansiranja za funkciju 560
3
12
360
01-prihodi iz budžeta
07-donacije od ostalih nivoa vlasti
FOND ZA UNAPREDJENJE
BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA
420000
Tekući rashodi
178.
424000
Specijalizovane usluge
179.
426000
Materijal
500000
Nefinansijska imovina
180.
511000
Zgrade i građevinski objekti
181.
512000
Mašine i oprema
UKUPNO funkcija 360
Subvencije Fondu za unapredjenje bezbednosti saobracaja
2.000.000.00
800.000,00
2.800.000,00
2.000.000,00
800.000,00
200.000,00
100.000,00
100.000,00
3.700.000,00
3.600.000,00
100.000,00
0,00
300.000,00
300.000,00
0,00
200.000,00
100.000,00
100.000,00
4.000.000,00
3.900.000,00
100.000,0
3.900.000,00
300.000,00
4.200.000,00
0,00
0,00
Izvori finansiranja za funkciju 360
3
3
12
12
760
620
01-prihodi iz budžeta
07-donacije od ostalih nivoa vlasti
DONACIJE I TRANSFERI
Transferi za zdravstvo
463000
182.
Tekući transferi za zdravstvo za:
463100
-usluge po ugovoru
183.
Kapitalni transferi za zdravstvo
463200
UKUPNO funkcija 760
Transferi za zdravstvo
Izvori finansiranja za funkciju 760
01-prihodi iz budžeta
07-transferi od ostalih nivoa vlasti
PROGRAMI I PROJEKTI
Razvoj zajednice
Privr. reg. i prekograniĉna
saradnja
420000
Tekući rashodi
184.
424000
Specijalizovane usluge
500000
Donatorski programi
185.
511000
Učešće opšt. U projek. i
186.
512000
progr.donator za:
-osnovna sredstva
- mašine i opremu
UKUPNO funkcija 620
PROJEKTI I PROGRAMI
Izvori finansiranja za funkciju 620
01-prihodi iz budžeta
07-donacije od ostalih nivoa vlasti
UKUPNO GLAVA 12
3
JAVNA PREDUZEĆA,BUDŢETSKI FONDOVI I PROGRAMI
JU“TURISTICKA
ORGANIZAC“
13 820
400000
TUTIN
187.
411000
Tekući rashodi
188.
412000
Plate, dodaci i naknade zaposleni
189.
421000
3.900.000,00
300.000,00
9.812.000,00
6.712.000,00
3.100.000,00
9.812.000,00
3.900.000,00
1.900.000,00
2.000.000,00
3.900.000,00
13.712.000,00
8.612.000,00
5.100.000,00
13.712.000,00
9.812.000,00
3.900.000,00
6.500.000,00
6.500.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
11.500.000,00
11.500.000,00
4.582.000,00
4.000.000,00
8.582.000,00
4.200.000,00
382.000,00
11.082.000,00
3.000.000,00
1.000.000,00
9.000.000,00
7.200.000,00
1.382.000,00
20.082.000,00
11.082.000,00
9.000.000,00
166.383.000,00
3.080.000,00
1.220.000,00
220.000,00
160.000,00
24.700.000,00
191.083.000,00
0,00
3.080.000.00
0,00
0,00
0,00
1.220.000,00
220.000,00
160.000,00
17
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 10
28. decembar 2013.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
422000
423000
424000
426000
500000
511000
512000
Socijalni doprin. na teret poslodav.
Stalni troškovi
Troskovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Materijal
Izdaci za nefinansijsku imovinu
Zgrade i objekti
Mašine i oprema
UKUPNO GLAVA 13
JU ,,TURISTICKA ORGANIZACIJA,,TUTIN
Izvori finansiranja za funkciju 160
3
14
110
196.
197.
198.
01-prihodi iz budžeta
INVESTICIONA POTROŠNJA I
KAPITALNI PROJEKTI
Izvršni i zakonodavni organi
500000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
511000
Zgrade i objekti
512000
Mašine i oprema
540000
Prirodna imovina
UKUPNO GLAVA 14
200.000,00
290.000,00
900.000,00
90.000,00
70.000,00
0,00
70.000,00
3.150.000.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
290.000,00
900.000,00
90.000,00
70.000,00
0,00
70.000,00
0,00
3.150.000.00
25.155.500,00
211.366.500.00
3.150.000,00
186.211.000,00
186.211.000,00
0,00
0,00
186.211.000,00
25.155.500,00
0,00
0,0
25.155.500,00
211.366.500,00
0.00
0,00
211.366.500.00
INVESTICIONA POTROŠNJA i KAPITALNI PROJEKTI
Izvori finansiranja za funkciju 110
3
15
170
01-prihodi iz budžeta
07-donacije od ostalih nivoa vlasti
JAVNI DUG
Transakcije vezane za javni dug
199.
441000
Otplata kamata po kreditima
200.
444000
Prateći troškovi zaduživanja
201.
611000
Otplata glavnice kreditorima
UKUPNO GLAVA 15
TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG
Izvori finansiranja za funkciju 170
01-prihodi iz budžeta
UKUPNO RAZDEO 3
4
1
330
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
400000
411000
412000
421000
422000
423000
426000
483000
485000
JAVNO
PRAVOBRANILAŠTVO
Izvršni i zakonodavni organi
Tekući rashodi
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
Socijalni doprin. na teret poslodav.
Stalni troškovi
Troskovi putovanja
Usluge po ugovoru
Materijal
Novc. kazne i penali po reš. sudova
Naknada štete za povrede ili štetu
nanetu od strane državnih organa
UKUPNO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO
Izvori finansiranja za funkciju 110
186.211.000,00
25.155.500,00
18.520.000,00
2.860.000,00
50.000,00
15.610.00,00
0,00
18.520.000,00
0,00
18.520.000,00
728.669.000,00
127.780.500,00
856.449.500,00
4.401.000,00
0,00
4.401.000,00
0,00
0,00
0,00
18.520.000,00
2.860.000,00
50.000,00
15.610.00,00
18.520.000,00
3.674.000,00
657.000,00
28.000,00
30.000,00
0,00
12.000.00
0,00
0,00
4.401.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.674.000,00
657.000,00
28.000,00
30.000,00
0,00
12.000.00
0,00
0,00
4.401.000,00
4.401.000,00
01-prihodi iz budžeta
18
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 10
28. decembar 2013.
I UKUPNI BUDŢETSKI RASHODI I IZDACI PO RAZDELIMA
RAZDEO 1-PREDSEDNIK I OPŠTINSKO VEĆE
RAZDEO 2-SKUPŠTINA OPŠTINE
RAZDEO 3-OPŠTINSKAUPRAVA
RAZDEO 4-JAVNI PRAVOBRANILAC
777.777.000.00
31.648.000,00
13.059.000,00
728.669.000,00
4.401.000.00
777.777.000.00
127.780.500,00
0,00
0,00
127.780.500,00
0,00
127.780.500,00
905.557.500,00
31.648.000,00
13.059.000,00
856.449.500,00
4.401.000.00
905.557.500,00
UKUPNI RASHODI I IZDACI
Izvori finansiranja za ukupne rashode i izdatke
01-prihodi iz budžeta
04-sopstveni prihodi
07-donacije od ostalih nivoa vlasti
08-ostali izvori prihoda
777.777.000,00
14.996.000,00
112.684.500,00
100.000,00
III IZVRŠAVANJE BUDŢETA
Ĉlan 6.
Za izvršenje Odluke o budžetu odgovoran je predsednik opštine.
Naredbodavac za izvršenje budžeta je predsednik opštine.
Naredbodavac iz stava 2 ovog člana može ovlastiti i druga lica da budu naredbodavci u njegovom odsustvu.
Ĉlan 7.
Aproprijacija je dato ovlašćenje od strane skupštine opštine odlukom o budžetu, predsedniku opštine odnosno
opštinskom veću, za trošenje javnih sredstava do određenog iznosa i za određene namene za budžetsku godinu.
Stalna aproprijacija je aproprijacija u budžetu kojom se obavezno utvrđuju sredstva na ime otplate duga. Aproprijacije za
indirektne korisnike budžetskih sredstava se iskazuju zbirno po vrstama indirektnih korisnika i namenama sredstava u okviru
razdela direktnog korisnika - Opštinske uprave - koji je, u budžetskom smislu, odgovoran za te indirektne korisnike
budžetskih sredstava.
Odobrene aproprijacije budžetom predstavljaju okvir do koga mogu preuzimati obaveze i vršiti plaćanja direktni i
indirektni korisnici za određene namene za budžetsku godinu.
Ĉlan 8.
Posebni deo budžeta iskazuje finansijske planove direktnih korisnika budžetskih sredstava, prema principu podele
vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku.
Direktni korisnici budžetskih sredstava su: u razdelu 1 - Skupština opštine ( zakonodavna vlast), u razdelu 2 Predsednik opštine i Opštinsko veće (izvršna vlast), u razdelu 3 – Opštinska uprava (organ uprave) I u razdelu 4 – Opštinsko
javno pravobranilaštvo (sudska vlast) koji je odgovoran za indirektne korisnike i izvršenje odluka skupštine opštine,
predsednika opštine i opštinskog veća i opštinskog javnog pravobranilaštva.
Ĉlan 9.
Predsednik skupštine odgovorno je lice za preuzimanje obaveza i verifikaciju obaveza i podnošenje zahteva za
plaćanje koje treba izvršiti iz sredstava organa kojim rukovodi, iz razdela 1, i izdavanje naloga za uplatu sredstava koja
pripadaju budžetu.
Predsednik opštine odgovorno je lice za preuzimanje obaveza i verifikaciju obaveza i izdavanje naloga za plaćanje
koje treba izvršiti iz sredstava organa kojim rukovodi, iz razdela 2, i izdavanje naloga za uplatu sredstava koja pripadaju
budžetu.
Opštinski javni pravobranilac odgovorno je lice za preuzimanje obaveza i verifikaciju obaveza i podnošenje zahteva
za plaćanje koje treba izvršiti iz sredstava organa kojim rukovodi, iz razdela 4, i izdavanje naloga za uplatu sredstava koja
pripadaju budžetu.
19
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 10
28. decembar 2013.
Načelnik opštinske uprave, odgovorno je lice za preuzimanje obaveza i verifikaciju obaveza i podnošenje zahteva za
plaćanje koje treba izvršiti iz sredstava Opštinske uprave kojom rukovodi, iz razdela 3 budžeta, i izdavanje naloga za uplatu
sredstava koja pripadaju budžetu.
Direktor, odnosno rukovodilac indirektnog korisnika budžetskih sredstava odgovorno je lice za preuzimanje obaveza
i verifikaciju obaveza i izdavanje naloga za plaćanje koje treba izvršiti iz sredstava koja su opredeljena budžetom indirektnom
korisniku kojim rukovodi u skladu sa budžetom, i izdavanje naloga za uplatu sredstava koja pripadaju budžetu odnosno
budžetskom korisniku.
Predsednik skupštine, predsednik opštine, opštinski javni pravobranilac, načelnik opštinske uprave, direktor, odnosno
rukovodilac indirektnog korisnika budžetskih sredstava odgovoran je za zakonitu, namensku, ekonomičnu i efikasnu upotrebu
budžetskih aproprijacija.
Predsednik skupštine, predsednik opštine, opštinski javni pravobranilac, načelnik opštinske uprave, direktor, odnosno
rukovodilac indirektnog korisnika budžetskih sredstava, može preneti pojedina ovlašćenja iz stava 1. ovog člana na druga lica
u direktnom, odnosno indirektnom korisniku budžetskih sredstava.
Ĉlan 10.
Funkcije naredbodavca i računopolagača ne mogu se poklapati
Naredbodavac je funkcioner, odnosno rukovodilac korisnika budžetskih sredstava, odnosno lice koje je odgovorno za
upravljanje sredstvima, preuzimanje obaveza, izdavanje naloga za plaćanje koji se izvršavaju iz sredstava organa, direktnog i
indirektnog korisnika budžeta, kao i za izdavanje naloga za uplatu sredstava koja pripadaju budžetu.
Računopolagač je lice koje je prema opštem ili pojedinačnom aktu organa, direktnog i indirektnog korisnika budžeta
odgovorno za zakonitost, ispravnost i sastavljanje isprava o poslovnoj promeni i drugim poslovnim događajima koji se odnose
na korišćenje sredstava organa, odnosno budžetskih aproprijacija direktnih i indirektnih korisnika budžeta, kao i za zakonitost
i ispravnost sastavljanja isprava o poslovnoj promeni i drugim poslovnim događajima u vezi sa korišćenjem sredstava i druge
imovine.
Računopolagač svojim potpisom verifikuje da su ispunjeni uslovi iz stava 2 ovog člana, u koliko dokumentacija nije
kompletna ili sadrži određene nedostatke o tome pisanim putem obaveštava naredbodavca.
Ĉlan 11.
Izvršenje budžeta vrši se preko trezora kao osnovnog instrumenta, u skladu sa Pravilnikom o radu trezora koji je
doneo lokalni organ uprave nadležan za finansije.
Prenos sredstava iz budžeta za pojedine aproprijacije (namene), odnosno korisnike, vršiće se srazmerno dinamici
priliva prihoda budžeta preko odgovarajućih računa i podračuna u okviru konsolidovanog računa trezora Opštine koji je
otvoren kod MF- UT (Ministarstvo finansija – Uprava za trezor) u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu.
Ĉlan 12.
Sva plaćanja, korišćenja sredstava direktnih i indirektnih korisnika budžeta, kao i deponovanje slobodnih sredstava
vršiće se isključivo preko konsolidovanog računa trezora na osnovu naloga koji se ispostavlja Upravi trezora od strane lica
ovlašćenog za upravljanje gotovinskim sredstvima trezora ili elektronskim putem.
Lokalni organ uprave nadležan za finansije -Opštinska uprava, odnosno lice koje on ovlasti, može sva novčana
sredstva na konsolidovanom računu trezora lokalne vlasti, osim prihoda za koje je u posebnom zakonu, odnosno lokalnom
propisu ili međunarodnom ugovoru utvrđena namena koja ograničava upotrebu tih sredstava, investirati na domaćem
finansijskom tržištu novca, u skladu sa zakonom i drugim propisom uz saglasnost predsednika opštine.
Lica iz stava 2 odgovorna su za efikasnost i sigurnost investiranja novčanih sredstava na konsolidovanom računu
trezora Opštine Tutin.
Ĉlan 13.
U osnovnom i srednjem obrazovanju finansiraju se materijalni rashodi u skladu sa zakonom, a raspodelu sredstava na
osnovu određenih kriterijuma, odnosno ključa, po pojedinim školama vrši Opštinsko veće i daje saglasnost na finansijske
planove.
U oblasti zdravstvene i socijalne zaštite finansiraju se troškovi u skladu sa zakonom. Finansijski plan korisnici budžeta
iz navedenih oblasti dostavljaju na saglasnost nadležnom organu.
Sredstva iz oblasti komunalnih javnih rashoda koristiće se prema posebnim programima i projektima koje usvaja
20
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 10
28. decembar 2013.
nadležni organ opštine, s tim da su javna preduzeća iz razdela 3.12 dužna da, u okviru bilansiranih aproprijacija, u svojim
programima poslovanja za 2014.g. opredele najmanje 10% sredstava za unapređenje i razvoj komunalne delatnosti u cilju
očuvanja životne sredine.
Ĉlan 14.
Sva akta o raspodeli sredstava skupštine opštine, predsednika opštine i opštinskog veća, opštinskog javnog
pravobranilaštva koja su planirana u razdelu 3 izvršava opštinska uprava kao direktni korisnik budžetskih sredstava i
odgovarajući indirektni budžetski korisnici koji su u nadležnosti ovog direktnog budžetskog korisnika.
Ĉlan 15.
Aprorijacije u radelima 1, 2, 3 i 4 predstavljaju finansijski plan direktnih korisnika budžetskih sredstava.
Direktni korisnici budžetskih sredstava u obavezi su da izveštavaju skupštinu na način i u skladu sa rokovima
utvrđenim u Zakonu o budžetskom sistemu.
Ĉlan 16.
Rok za dostavljanje na saglasnost osnivaču godišnjih programa rada/ poslovanja indirektnih budžetskih korisnika
usvojenih od organa upravljanja je 45 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.
Javna preduzeća podnose godišnje programe poslovanja za 2014.g. u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima.
Rok za podnošenje izveštaja o realizaciji programa poslovanja/rada indirektnih budžetskih korisnika i javnih
preduzeća za predhodnu godinu osnivaču je do kraja februara 2014.g.
Program se smatra donetim kada na njega saglasnost da osnivač javnog preduzeća odnosno ustanove. Do davanja
saglasnosti na programe poslovanja/rada sredstva se prenose srazmerno prema poslednjem usvojenom programu za prioritetne
rashode.
Ĉlan 17.
Za finansiranje deficita tekuće likvidnosti koji može da nastane usled neuravnoteženosti u kretanjima prihoda i
rashoda budžeta ovlašćuje se predsednik opštine da donese akt o kratkoročnom zaduživanju za finansiranje tekuće likvidnosti
u skladu sa Zakonom o javnom dugu, a na osnovu predhodno pribavljenog pozitivnog mišljenja Ministarstva finansija.
Ĉlan 18.
U stalnu budžetsku rezervu planiraju se sredstva u visini od 1.550.000 dinara.
Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve donosi Opštinsko veće, na predlog lokalnog organa uprave
nadležnog za finansije za namene utvrđene u članu 70 Zakona o budžetskom sistemu koji je predivideo upotrebu ovih
sredstava u otklanjanju posledica vanrednih okolnosti, kao što su zemljotres, poplava, suša, požar, klizišta, snežni nanosi,
grad, životinjske i biljne bolesti, ekološka katastrofa i druge elementarne nepogode, odnosno drugih vanrednih događaja, koji
mogu da ugroze život i zdravlje ljudi ili prouzrokuju štetu većih razmera.
Stalna budžetska rezerva opredeljuje se najviše do 0,5% ukupnih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine
za budžetsku godinu.
Ĉlan 19.
U tekućoj budžetskoj rezervi planiraju se sredstva u iznosu od 13.000.000.000 dinara.
Sredstva tekuće budžetske rezerve koriste se za slučajeve za koje nisu predviđene aproprijacije ili za svrhe za koje se
pokaže da aproprijacije nisu bile dovoljne.
Tekuća budžetska rezerva opredeljuje se najviše do 2% ukupnih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine
za budžetsku godinu.
O upotrebi tekuće budžetske rezerve odlučuje Opštinsko veće za zahteve iznad 300.000 dinara, a za zahteve do
300.000 dinara o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve odlučuje predsednik opštine, na predlog lokalnog organa uprave
nadležnog za finansije.
Odobrena sredstva po osnovama iz stava 1 i stava 2 ovog člana predstavljaju povećanje aproprijacije direktnog
odnosno indirektnog korisnika i iskazuju se na kontima po nameni za koju su sredstva opredeljena.
Zahteve za korišćenje sredstava tekuće budžetske rezerve mogu podneti direktni i indirektni korisnici budžeta i javna
preduzeća osnovana od strane Opštine Tutin
Ĉlan 20.
U delu kapitalnih investicionih rashoda direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava mogu da vrše plaćanja i
preuzimanje obaveza do visine koje, za tromesečni ili neki drugi period , odredi predsednik opštine posebnim aktom, u
21
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 10
28. decembar 2013.
zavisnosti od ostvarenja prihoda i njihove dinamike u toku budžetske godine, u okviru odobrenih aproprijacija.
Ĉlan 21.
Direktni i indirektni korisnik budžetskih sredstava može da vrši plaćanja u skladu sa propisanim kvotama za svaki
kvartal ili drugi period koji utvrdi lokalni organ uprave nadležan za finansije.
Prilikom određivanja kvota za direktne i indirektne korisnike budžetskih sredstava polazi se od planiranih sredstava u
budžetu, izvršenja budžeta i likvidnih mogućnosti budžeta.
Lokalni organ uprave nadležan za finansije obaveštava korisnike budžetskih sredstava o odobrenim kvotama
najkasnije u roku od 15 dana od dana objavljivanja Odluke odnosno u slučaju izmena najkasnije 10 dana do početka perioda
na koji se kvote odnose.
U izuzetnim slučajevima u uslovima smanjene likvidnosti predsednik opštine utvrđuje prioritete u finansiranju u
odnosu na koje nadležni organ za finansije utvruđuje kvote za raspodelu budžetskih sredstava na korisnike budžeta.
Budžetski korisnici su dužni da na zahtev nadležnog organa za finansije i budžetskog inspektora dostavljaju izveštaje
o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima i druge podatke od značaja za izvršenje budžeta.
Ĉlan 22.
Sredstva raspoređena za finansiranje programa poslovanja/rada korisnika budžeta, korisnicima se prenose na osnovu
njihovog zahteva, a srazmerno ostvarenim prihodima i u skladu sa odobrenim kvotama.
Ĉlan 23.
Korisnici sredstava budžeta mogu koristiti sredstva raspoređena ovom Odlukom samo za namene za koje su im po
njihovim zahtevima ta sredstva odobrena i preneta.
Ĉlan 24.
Lokalni organ uprave nadležan za finansije obavezan je da redovno prati izvršenje budžeta i najmanje dva puta
godišnje informiše nadležni izvršni organ lokalne vlasti-Opštinsko veće, a obavezno u roku od petnaest dana po isteku
šestomesečnog, odnosno devetomesečnog perioda.
U roku od petnaest dana po podnošenju izveštaja iz st. 1. ovog člana nadležni izvršni organ lokalne vlasti –Opštinsko
veće usvaja i dostavlja izveštaj Skupštini.
Izveštaji sadrže i odstupanja između usvojenog budžeta i izvršenja i obrazloženje velikih odstupanja.
Ĉlan 25.
Ako se u toku godine primanja budžeta smanje, izdaci budžeta će se izvršavati po prioritetima, i to: obaveze utvrđene
zakonskim propisima kojima se omogućava funkcionisanje javnog sektora koji je u nadležnosti jedinica lokalne samouprave
– plate, socijalna davanja i minimalni stalni i tekući rashodi neophodni za normalno funkcionisanje korisnika budžetskih
sredstava.
Ĉlan 26.
Budžetski korisnici koji ostvare uštede u trošenju sredstava planiranih za materijalne i druge troškove vezanim za
poslovanje, mogu te uštede koristiti za materijalno stimulisanje rada radnika, pod uslovom da se navedenim uštedama ne
ugrozi obavljanje osnovnih funkcija korisnika sredstava za delatnosti za koje su osnovani.
Ĉlan 27.
Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava, čija se delatnost u celini ili pretežno finansira iz budžeta,
umanjiće obračunatu amortizaciju sredstava za rad u 2014.g. srazmerno delu sredstava obezbeđenih iz budžeta.
Ĉlan 28.
Javne nabavke vrše se u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama.
Nabavkama male vrednosti smatra se nabavka čija se vrednost utvrđuje u skladu sa Zakona o javnim nabavkama.
Ĉlan 29.
Neutrošena sredstva korisnici sredstava budžeta su dužni da vrate u budžet najkasnije do 31. decembra
2013.godine
Ĉlan 30.
Ovlašćuje se Predsednik opštine da može da vrši usklađivanje iskazanih prihoda i primanja kao i rashoda i izdataka sa
propisanim klasifikacijama.
22
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 10
28. decembar 2013.
Ĉlan 31.
Ovlašćuje se predsednik opštine da može svojim aktom da vrši usklađivanje planiranih iznosa memorandumskih
stavki za refundaciju rashoda i planiranih iznosa na aproprijaciji 414 – Socijalna davanja zaposlenima kod svih direktnih i
indirektnih korisnika budžeta u skladu sa ostvarenjem ovih prihoda u toku godine na predlog organa nadležnog za finansije.
Ĉlan 32.
U slučaju da se u toku godine obim poslovanja ili ovlašćenja direktnog, odnosno njegovog indirektnog korisnika
budžetskih sredstava promeni, iznos aproprijacija izdvojenih za aktivnosti tog korisnika povećaće se, odnosno smanjiti.
Ako se obim poslovanja ili ovlašćenja direktnog, odnosno njegovog indirektnog korisnika budžetskih sredstava iz
stava 1. ovog člana poveća, sredstva će se obezbediti iz tekuće budžetske rezerve.
U slučaju osnivanja novog direktnog, odnosno indirektnog korisnika budžetskih sredstava, sredstva za njegovo
poslovanje ili ovlašćenja obezbeđuju se iz tekuće budžetske rezerve.
Ako korisnik budžetskih sredstava prestane da postoji, a njegovi zadaci nisu preneti na drugog korisnika budžetskih
sredstava, neiskorišćena sredstva se prenose u tekuću budžetsku rezervu i mogu se koristiti za namene za koje je predviđeno
korišćenje sredstava stalne budžetske rezerve.
Ako se u toku godine od jednog direktnog, odnosno indirektnog korisnika budžetskih sredstava obrazuje više
direktnih, odnosno indirektnih korisnika, neiskorišćena sredstva raspoređena tom korisniku prenose se u tekuću budžetsku
rezervu i raspoređuju novoobrazovanim direktnim, odnosno indirektnim korisnicima budžetskih sredstava.
Ako u toku godine dođe do promene okolnosti koja ne ugrožava utvrđene prioritete unutar budžeta, Vlada, odnosno
nadležni izvršni organ lokalne vlasti, donosi odluku da se iznos aproprijacije koji nije moguće iskoristiti, prenese u tekuću
budžetsku rezervu i može se koristiti za namene koje nisu predviđene budžetom ili za namene za koje nisu predviđena
sredstva u dovoljnom obimu.
Odluku o promeni u aproprijacijama iz st. 1-5. ovog člana i o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve donosi
nadležni izvršni organ lokalne vlasti u skladu sa članom 7. ove Odluke.
Ukupan iznos preusmeravanja iz stava 6. ovog člana ne može biti veći od iznosa razlike između budžetom odobrenih
sredstava tekuće budžetske rezerve i maksimalno mogućeg iznosa sredstava tekuće budžetske rezerve utvrđenog ovim
zakonom.
Ĉlan 33.
Direktni korisnik budžetskih sredstava, uz odobrenje nadležnog organa za finansije, može izvršiti preusmeravanje
odobrenih aproprijacija na ime određenih rashoda u iznosu do 5% vrednosti aproprijacija koja se umanjuje u okviru razdela
direktnog odnosno indirektnih korisnika kao i između razdela indirektnih korisnika koji su u nadležnosti direktnog korisnika.
Ĉlan 34.
Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava mogu preduzimati obaveze na teret budžeta najviše do iznosa
odobrenih aproprijacija umanjenih za neizmirene obaveze i izvršene rashode u tekućoj godini.
Obaveze preuzete u skladu sa odobrenim aproprijacijama, a neizvršene u toku godine, prenose se i imaju status
preuzetih obaveza i u narednoj budžetskoj godini izvršavaju se na teret odobrenih aproprijacija za tu budžetsku godinu.
Ĉlan 35.
Prilikom preuzimanja obaveza, direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava dužni su da se pridržavaju
smernica o rokovima i uslovima plaćanja, koje određuje lokalni organ uprave nadležan za finansije.
Korisnici budžetskih sredstava preuzimaju obaveze na osnovu pisanog ugovora ili drugog pravnog akta, ukoliko
zakonom nije drukčije propisano.
Korisnici budžetskih sredstava su dužni da obaveste trezor lokalne vlasti:
- o nameri preuzimanja obaveze;
- nakon potpisivanja ugovora ili drugog pravnog akta kojim se preuzima obaveza, o preuzimanju obaveze i
predviđenim uslovima i rokovima plaćanja;
-o svakoj promeni koja se tiče iznosa, rokova i uslova plaćanja iz tačke 2. ovog stava;
-podnesu zahtev za plaćanje u roku propisanom aktom ministra u skladu sa Zakonom.
Preuzete obaveze čiji je iznos veći od iznosa sredstava predviđenog budžetom ili koje su nastale u suprotnosti sa
ovom odlukom, ne mogu se izvršavati na teret konsolidovanog računa budžeta Opštine Tutin.
Ĉlan 36.
Ukoliko je korisnik budžeta svojom delatnošću izazvao sudski spor, izvršenje pravosnažnih sudskih odluka i sudska
poravnanja izvršavaju se na teret njegovih sredstava.
23
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 10
28. decembar 2013.
Direktni korisnik vrši evidenciju poslovnih promena iz stava 1. ovog člana direktno u razdelu korisnika na
odgovarajućoj aproprijaciji uz umanjenje drugih aproprijacija u odgovarajućem iznosu.
Ĉlan 37.
U slučaju potrebe indirektni korisnik budžetskih sredstava može vršiti promenu plana sopstvenih prihoda, odnosno
zahteva izmenu odobrenih aproprijacija . Organ uprave nadležan za finasije na obrazložen zahtev tog korisnika vrši izmenu
odobrenih aproprijacija za izvršavanje rashoda iz tih prihoda.
Budžetski prihodi i rashodi moraju biti u ravnoteži.
Ĉlan 38.
Ako se u toku fiskalne godine rashodi povećaju ili prihodi smanje predsednik opštine, na predlog lokalnog organa
uprave nadležnog za finansije, može obustaviti izvršenje pojedinih rashoda, ne duže od 45 dana.
Privremenom obustavom izvršenja može se:
1) zaustaviti preuzimanje obaveza;
2) predložiti produženje ugovornog roka za plaćanje;
3) zaustaviti davanje odobrenja za zaključenje ugovora;
4) zaustaviti korišćenje kvota.
Lokalni organ uprave nadležan za finansije, pripremaju predlog obima i mera privremene obustave izvršenja.
Mere privremene obustave izvršenja mogu se primeniti na sve korisnike budžetskih sredstava.
O odluci iz stava 1. ovog člana predsednik opštine obaveštava skupštinu lokalne vlasti, u roku od sedam dana.
Ĉlan 39.
Broj zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava koji su u ograničenju, u skladu sa Zakonom o određivanju
maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj administraciji(Napomena: za opstinu Tutin u okviru opštinske administracije
prema Zakonu o odreĊivanju maksimalnog broja zaposlenih, definisani broj radnika na neodredjeno iznosi 123 a na
odreĊeno 12 , ukupno 135 radnika ) iznosi:
Korisnici
Opštinska uprava, predsednik I opstinsko vijece
Javno pravobranilaštvo
Multimedijalni centar -Tutin
Opstinska ustanova za sport-Tutin
Narodna biblioteka,, Dr Ejup Mušović” -Tutin
Ukupno
Ukupan
broj zaposl. na
neodređ.vrem.
Ukupan
broj zaposl. na
određ.vrem.
86
2
12
12
5
117
6
0
1
0
1
8
Izabrana, imenovana i postavljana lica u skladu sa Zakonom o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj
administraciji nisu obuhvaćena u maksimalnom broju zaposlenih, obzirom da su ista funkcioneri u smislu Zakona o Agenciji
za borbu protiv korupcije i Zakona o radnim odnosima u državnim organima.
Broj izabranih, imenovanih i postavljenih funkcionera, koji se ne ograniĉava u skladu sa Zakonom o
odreĊivanju maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj administraciji, odnosno koji je propisan Zakonom o lokalnoj
samoupravi i drugim posebinim zakonima, kod svih korisnika budţeta ĉije se zarade finansiraju na osnovu ove odluke
iznosi 19.
Broj zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava koji nisu u ograničenju u smislu Zakona o određivanju
maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj administraciji iznosi:
24
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 10
28. decembar 2013.
Ukupan
broj zaposl. na
neodređ.vrem.
Korisnici
Predškolska ustanova „Habiba Stocevic“-Tutin
JP "Direkcija za urbanizam i izgradnju"-Tutin
JP "Informativni centar"-Tutin
Ukupno
Ukupan
broj zaposl. na
određ.vrem.
51
39
14
104
36
4
0
40
Ĉlan 40.
Budžetski fond je evidencioni račun u okviru glavne knjige trezora koji otvara nadležni izvršni organ lokalne vlasti,
kako bi se pojedini budžetski prihodi i rashodi vodili odvojeno, radi ostvarivanja cilja koji je predviđen posebnim
republičkim, odnosno lokalnim propisom ili međunarodnim sporazumom.
Ĉlan 41.
Plaćanje na teret budžetskog fonda vrši se do nivoa sredstava raspoloživih u budžetskom fondu, a obaveze se
preuzimaju u okviru realno planiranih prihoda budžetskog fonda.
Na kraju tekuće godine neiskorišćena sredstva sa računa budžetskog fonda prenose se u narednu godinu.
Ĉlan 42.
Budžetskim fondom upravlja nadležni lokalni organ uprave-Opštinska uprava.
Po ukidanju budžetskog fonda, prava i obaveze budžetskog fonda preuzima lokalni organ uprave iz stava 1. ovog
člana.
IV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Ĉlan 43.
Izvršenje obaveza prema krajnjim korisnicinma na osnovu odluka organa opštine vrši se u skladu sa likvidnim
mogućnostima budžeta, odnosno u roku koje te mogućnosti dozvoljavaju.
Ĉlan 44.
Ovu Odluku objaviti u Opštinskom službenom glasniku opštine Tutin i dostaviti nadležnom Ministarstvu finansija .
Ĉlan 45.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu opštine Tutin", a primenjivaće se
od 01.01.2014.godine .
- SKUPŠTINA OPŠTINE TUTINREPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA TUTIN
SKUPŠTINA OPŠTINE
I Broj: 400-25/2013
Dana:27.12.2013.godine
PREDSJEDNIK
Pajaz Jusufović, s.r.
25
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 10
28. decembar 2013.
O b r a z l o ţ e nj e
1.
PRAVNI OSNOV
Pravni osnov za donošenje ove Odluke sadržan je u odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi,
Zakona o budžetskom sistemu i Zakona o finansiranju lokalne samouprave kako i drugim posebnim zakonima čije odredbe
utiču na planiranje budžeta, na osnovu odluka Skupštine opštine.
2. POSTUPAK PRIPREME ZA DONOŠENJE BUDŢETA
Postupak priprema za donošenje budžeta za 2014.g., nije sproveden u skladu sa Zakonom o budžetskom
sistemu, odnosno Vlada RS nije usvojila Fiskalnu strategiju (nekadašnji Memorandum o budžetu) do momenta sastavljanja
ovog dokumenta, a što je veoma veliko zakašnjenje u odnosu na rokove propisane budžetskim kalendarom.. Pored
nedostatka Fiskalne strategije nije ispoštovana i odredba o dostavljanju uputstva za pripremu odluke o budžetu lokalne
vlasti. Rok za dostavljanje ovih dokumenata bio je 5. jul. I pored nedostataka parametara makroekonomske politike
centralnog nivoa vlasti lokalni organ uprave nadležan za finansije dostavio je raspoložive podatke budžetskim korisnicima
u skladu sa rokovima propisanim budžetskim kalendarom, tj. 1. avgusta. Korisnici budžeta imali su rok za dostavu
preliminarnog plana za 2014.g. sa projekcijama za 2015.g. i 2016.g. do 1. septembra . Razlog za zakašnjenje parametara
ekonomske politike republičkog nivoa svakako leži u procesu rekonstrukcije u Vladi RS. Novi Ministar finansija donosi
Uputstvo za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2014.g. i projekcija za 2015.g. i 2016.g. 03.10.2013.g. (broj 40100-291/2013-03) koji je dostavljen opštini Tutin 03.10.2013.g. i zaveden pod brojem 401-00-291/2013-03. Lokalni organ
uprave nadležan za finansije dostavio je Uputstvo za za pripremu nacrta budžeta lokalne vlasti koje je usklađeno sa
parametrima makroekonomske politike iz dokumnta koji je prosledio ministar finansija dana 03.10.2013.g. U skladu sa
članom 41 stav 4 direktni korisnici sredstava budžeta lokalne vlasti obavezni su da , u skladu sa smernicama i u rokovima
koje propisuje nadležni izvršni organ lokalne vlasti, traže od indirektnih korisnika budžetskih sredstava za koje su
odgovorni, da dostave podatke neophodne za izradu predloga finansijskog plana direktnog korisnika budžetskih sredstava.
Takođe kao jedan od veoma važnih paramatara koji nije bio na raspolaganju u momentu sastavljanja nacrta budžeta za
2014.g. je i nacrt Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014.g. Obzirom da se rokovi za izradu nacrta budžeta nisu
pomerali, ostavljeno je da korisnici budžetskih sredstava dostave predloge finansijskih planova do 10.10.2013.g. Na osnovu
svih napred pobrojanih raspoloživih dokumenata lokalni organ uprave nadležan za finansije uradio je nacrt Odluke o
budžetu opštine Tutin za 2014.g. i dana 15.10.2013.g., u skladu sa budžetskim kalendarom, dostavio nacrt odluke na dalju
nadležnost i postupanje Opštinskom veću, kao naldležnom izvršnom organu.
3. PROMENE KOJE SE ODNOSE NA PRAVNU REGULATIVU
Narodna skupština Republike Srbije na sednici Osmog vanrednog zasedanja u 2013. godini, 16.
jula 2013. godine donela je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu koji je stupio na snagu
17.07.2013.g. Ove izmene i dopune zakona imale su uticaj na način planiranja budžeta za 2014.g. i donele su dosta novina
od kojih naglašavamo neke koje su od većeg značaja za lokalni nivo: uvođenje registra zaposlenih elektronskim putem
kojim se upravlja javnim sektorom i kontroliše primena Zakona o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj
administraciji ali i na republičkom nivou. Po ovom osnovu porasle su i obaveze izveštavanja Ministarstva finasija od strane
korisnika javnih sredstava na svim nivoima.
4. OSNOVNE MAKROEKONOMSKE PRETPOSTAVKE I SMERNICE ZA PRIPREMU
BUDŢETA LOKALNE VLASTI ZA 2013.GODINE
Ekonomski indikatori za prvih sedam meseci 2013. godine ukazuju na oporavak privredne aktivnosti vođen rastom
industrije, ubrzanje rasta izvoza i usporavanje rasta uvoza, uz smanjenje spoljnotrgovinskog i tekućeg deficita platnog
26
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 10
28. decembar 2013.
bilansa, smanjenje međugodišnje inflacije, realni pad prosečne neto zarade i pad kreditne aktivnosti banaka.
Glavni izvori privrednog rasta u 2013. godini su rast neto izvoza, dok će negativan doprinos rastu privredne
aktivnosti dati domaća tražnja. Ministarstvo finansija je zadržalo procenu rasta BDP za 2013. godinu od 2%.
Procenjeni rast BDP u 2013. godini od 2% je iznad proseka zemalja jugoistočne Evrope. Sa proizvodne strane, rast
BDP je zasnovan na procenjenom rastu BDV poljoprivredne proizvodnje od 17,2% i industrijske proizvodnje od 3,4%, sa
doprinosima rasta BDV od 1,5 p.p. i 0,7 p.p, respektivno. Sektor usluga će rasti po stopi od 0,7%, dok će sektor
građevinarstva, zabeležiti pad sa negativnim doprinosom od 0,6 p.p. rastu BDV.
Sa rashodne strane, rast BDP u 2013. godini biće vođen neto izvozom sa doprinosom od 3,6%, dok će doprinosi
lične, državne i investicione potrošnje biti negativni (- 0,5%, - 0,4% i -0,8%). Snažan rast neto izvoza rezultat je ekspanzije
u automobilskoj industriji i rasta izvoza farmaceutskih proizvoda i električne opreme.
Procenjen je pad investicija u fiksni kapital u 2013. godini od 3,5%, imajući u vidu veliki pad građevinske
aktivnosti i smanjenje uvoza sredstava za rad u prvoj polovini tekuće godine, nakon završetka investicionog ciklusa u
automobilskoj i naftnoj industriji.
Razduživanje privrede prema inostranstvu takođe je uticalo na pad privatnih investicija. Smanjenje lične i državne
potrošnje u velikoj meri je rezultat sprovođenja mera fiskalne konsolidacije. Oporavak lične potrošnje i dalje je ograničen
visokom stopom nezaposlenosti i ograničenim realnim rastom zarada u javnom sektoru i penzija kao glavnih izvora
potrošnje.
Inflacija će u 2013. godini zabeležiti jednocifreni nivo i biće oko gornje granice dozvoljenog odstupanja od cilja.
Tome će doprineti mere fiskalne konsolidacije, stabilnost cena hrane, stabilnost deviznog tržišta, niska agregatna tražnja i
stabilizacija inflatornih očekivanja.
Na tržištu rada u 2013. godini očekuje se stopa nezaposlenosti od 24% i formiranje trenda povećanja stope
zaposlenosti u naredne tri godine zahvaljujući ubrzanju privrednog rasta i povećanju investicija
Makroekonomske projekcije za period od 2014. do 2016. godine ukazuju na usporenu putanju oporavka.
Projektovana prosečna stopa rasta BDP za naredne tri godine od 2% zasnovana je, pre svega, na rastu izvoza i oporavku
investicione aktivnosti. Ubrzanje rasta izvoza i investicija su noseći razvojni faktori, koji će uz restrukturiranje privrede u
pravcu razmenljivih dobara, omogućiti stvaranje zdrave osnove za ubrzanje rasta, smanjivanje unutrašnje i spoljne
makroekonomske neravnoteže kao i stvaranje prostora za povećanje životnog standarda na realnim osnovama.
Revidiran je na niže rast BDP u 2014. godini na 1,5%, pre svega zbog fiskalne konsolidacije, koja utiče na
smanjenje lične i državne potrošnje i po tom osnovu domaće tražnje . Ubrzanje rasta BDP u 2015. i 2016. godini na 2,0% i
2,5%, respektivno zasnovano je pre svega, na rastu investicione potrošnje. Sprovođenje mera fiskalne politike i poboljšanje
poslovnog i investicionog okruženja omogućiće stvaranje osnove za stabilan i održiv rast u narednim godinama.
U narednoj tabeli preuzetoj iz Uputstva Ministarstva finansija dati su parametri za projekciju prihoda i primanja
budžeta opštine Tutin na osnovicu koju čine prihodi budžeta za 2013.g. (korigovan za sve promene zakonskih propisa).
Osnovne makroekonomske pretpostavke u periodu 2013 - 2016. godine
BDP, mil. dinara (tekuće cene)
Realni rast BDP
Realni rast pojedinih
komponenti
Lična potrošnja
Državna potrošnja
Investicije
Izvoz robe i usluga
Uvoz robe i usluga
Saldo robe i usluga, u EUR, %
BDP
Inflacija, kraj perioda, u %
Investicioni racio, % BDP
Spoljni dug, % BDP, kraj
Procena
2013
3,761,289
2.0
BDP, %
2014
4,027,682
1.5
PROJEKCIJA
2015
4,321,864
2.0
2016
4,638,116
2.5
-0.6
-1.9
-3.5
12.4
2.3
-1.5
-4.3
8.5
6.4
1.6
-0.4
-1.0
6.9
7.0
3.5
-0.1
-0.9
8.9
7.7
4.6
-12.3
5.0
19.1
-10.4
5.5
20.5
-9.0
5.0
21.4
-7.8
4.5
22.3
27
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 10
28. decembar 2013.
perioda
83.8
85.4
86.0
85.8
Izvor: MFIN Predviđeni scenario razvoja ukazuje da ne postoje mogućnosti za porast lične i državne potrošnje
zbog strateške orjentacije na povećanje investicija i izvoza kao ključnih faktora ostvarivanja makroekonomske stabilnosti i
održivog privrednog rasta. Takođe, rast investicija je od presudnog značaja imajući u vidu da je pad privredne aktivnosti u
prethodnom, kriznom periodu, uticao na smanjivanje potencijalnog BDP kroz gubitak privrednih kapaciteta i znatno
pogoršavanje uslova na tržištu rada.
Lokalna vlast u 2014. godini može planirati masu sredstava potrebnu za isplatu dvanaest mesečnih plata zaposlenih
koje se finansiraju iz budžeta lokalne vlasti, polazeći od ukupnog iznosa sredstava za plate koji je planiran u skladu sa
odredbama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu uvećanog najviše do 2%, pri čemu se ograničenje odnosi
na ukupno planirane plate iz budžeta lokalne vlasti, na ekonomskim klasifikacijama 411 - Plate, dodaci i naknade
zaposlenih (zarade) i 412 - Socijalni doprinosi na teret poslodavca.
Zakonom o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj administraciji („Službeni glasnik RS ", broj
104/09) određuje se ukupan maksimalan broj zaposlenih u organima jedinica lokalne samouprave ustanovama koje se
finansiraju iz budžeta (osim ustanova u oblasti obrazovanja, zdravstva i predškolskih ustanova), privrednim društvima i
drugim oblicima organizovanja čiji je jedini osnivač jedinica lokalne samouprave (osim javnih preduzeća), a koji se
finansiraju iz budžeta (član 1. Zakona).
Broj zaposlenih kod mesnih zajednica posebno se iskazuje i u ograničenju je u okviru broja zaposlenih. Nacrtom
Odluke o budžetu opštine Tutin za 2014.g. nije predviđeno da mesne zajednice imaju zaposlene.
U okviru grupe konta 42 potrebno je maksimalno sagledati mogućnost uštede pre svega, u okviru ekonomskih
klasifikacija 422 - Troškovi putovanja, 423 - Usluge po ugovoru i 424 - Specijalizovane usluge, a nastojati da se ne ugrozi
izvršavanje stalnih troškova (421 - Stalni troškovi).
U skladu sa politikom rashoda za 2014. godinu, kojom je predviđeno smanjivanje rashoda za subvencije na svim
nivoima vlasti, potrebno je da se rashodi za subvencije u 2014. godini i na nivou jedinica lokalne samouprave planiraju za
30% manje u odnosu na iznos subvencija planiran odlukom o budžetu za 2013. godinu.
Istovremeno na prihodnoj strani, potrebno je planirati manje prihode po osnovu nenamenskog transfera iz budžeta
Republike Srbije za 2014. godinu koji je umanjen i obračunat, prema sledećoj formuli:
transfer za 2014 = (transfer za 2013 - planirane subvencije u 2013 * 30%)*105,5/100
Po ovom osnovu u nacrtu budžeta Opštine Tutin za 2014.g. izvršeno je umanjenje planske veličine nenamenskih
transfera za iznos koji se po napred navedenoj formuli dobija, odnosno za 7.772.568,00 dinara.
Ostali rashodi planiraju se u iznosu koji je opredeljen odlukom o budžetu za 2013. godinu. U cilju transparentnijeg
prikazivanja sredstava namenjenih za finansiranje redovnog rada političkih subjekata, u skladu sa Zakonom o finansiranju
političkih aktivnosti („Službeni glasnik RS", broj 43/11), potrebno je, u opisu aproprijacije ekonomske klasifikacije 481 Dotacije nevladinim organizacijama, posebno iskazati sredstva za navedenu namenu.
Nabavke administrativne, kancelarijske opreme, automobila i ostalih osnovnih sredstava za redovan rad potrebno
je planirati uz maksimalne uštede, tako da se samo vrše nabavke sredstava neophodnih za rad.
Važno je da korisnici ne iskazuju kao kapitalne izdatke tekuće popravke i održavanje zgrada, objekata i opreme,
već da rashode za te namene (za molerske, zidarske radove, popravke elektronske i električne opreme itd.) planiraju na
aproprijaciji ekonomske klasifikacije 425 - Tekuće popravke i održavanje, dok sredstva za kapitalne projekte treba da
planiraju na kontima grupe 51, 52 i 54.
Iz svega navedenog možemo uočiti da se od strane Ministarstva finansija , posebno prati masa sredstava za isplatu
plata, broj zaposlenih i subvencije. Nepoštovanjem ovog Uputstva prilikom sačinjavanja i usvajanja budžeta za 2014.g.
može dovesti do obustave transfernih sredstava jedinicama lokalne samouprave.
28
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 10
28. decembar 2013.
5.PRIHODI
Prihodi budžeta opštine Tutin za 2014.g. utvrđeni su nacrtom u iznosu od ukupno 777.777.000,00 dinara (iz
izvora 01-tekući prihodi I primanja budžeta iznos od 760.191.195,00 dinara I iznos od I 17.585.805,00 dinara prenetih I
neutrošenih )
U odnosu na budžet koji je planiran u 2013.g. od 790.706.840,00 dinara, realni prihod budžeta za 2014.g. niži je
za 12.929.840,00 dinara, iz razloga što procena ostvarenja prihoda u 2013.g. iznosi oko 720.000.000 dinara, tako da je
realan plan prihoda planiranih u 2014.godini.
Nenamenski-redovni transferi u 2014.godini biće umanjeni iz razloga koji smo napred naveli na iznos od
446.950.837,00 dinara odnosno za 7.772.568,00 dinara manje u odnosu na prošlu godinu Ovaj gubitak planirano je da se
nadoknadi povećanjem izvornih lokalnih prihoda od poreza na imovinu i komunalne takse kao što se može videti u
tabelarnom delu obrazloženja nacrta odluke o budžetu za 2014.g. Porez na zarade planiran je na nešto nižem nivou od
projekcije ostvarenja za 2013.g. iz razloga što je u toku 2013.g. polovinom godine došlo do izmene stope poreza na zarade sa
12% na 10% i što je uvećano poresko osobođenje na zarade, a taj efekat koji je ostvaren u 2013.g. izostaće u 2014.g. Takođe
naknada za uređenje građevinskog zemljišta planirana je na manji iznos u odnosu na prethodnu godinu , obzirom na brojne
olakšice koje su prediđene u odluci o ovoj naknadi i na stanje na tržištu koje se očekuje u 2014.g. Postoji uvek rizik od
pogrešne procene koji je za ovu vrstu prihoda jako izražen. U koliko bi se ispostavilo da je rizik opravdan ova cifra bi se
korigovala prvim rebalansom budžeta.
Detaljni pregled planiranih prihoda sastavni je deo ovog obrazloženja.
6. RASHODI
Rashodi utvrđeni na bazi projektovnaih prihoda u 2014.g. iznose 777.777.000,00 dinara iz tekućih
prihoda budžeta za 2014.g. (izvor finansiranja 01), sredstva od prihoda od izvornih aktivnosti direktnog i indirektnih
korisnika budžeta raspoređena su u ukupnom iznosu od 127.780.500 dinara (izvor finansiranja 04-12 )
Opštinska uprava opštine Tutin pripremu nacrta Odluke o budžetu za 2014.g. uradila je u skladu sa članom 28
Zakona o budžetskom sistemu i, prema preporukama Državne revizorske institucije, predložiće odgovarajuće promene u
odlukama na koje se naslanja Odluka o budžetu kao što su Statut opštine, Odluka o organizaciji opštinske uprave i dr.
odlukama kojima se uređuju ovlašćenja organa opštine Tutin. U napred navedenim aktima jasno će se razdvojiti ovlašćenja
koja imaju zakonodavna, izvršna i sudska vlast, odnosno u posebnom delu budžeta prezentuju se finansijski planovi
direktnih korisnika budžetskih sredstava prema principu podele vlasti: zakonodavna – skupština opštine, izvršna –
predsednik opštine i opštinsko veće i sudska – javno pravobranilaštvo. Ovi direktni budžetski korisnici nemaju indirektne
korisnike. Pored ova tri navedena direktna korisnika budžetskih sredstava čija će ovlašćenja biti jasno definisana i u
statutarnim odlukama kojim se definiše organizacija i odgovornost direktni korisnik budžetskih sredstava organ uprave –
Opštinska uprava biće organizovana tako da se stara, pored sopstvenog funkcionisanja, i za izvršenje svih odluka skupštine
i izvršnih organa opštine Tutin, svi indirektni korisnici biće u okviru njene organizacione klasifikacije (ustanove, mesne
zajednice, direkcija i budžetski fondovi), svi transferi ostalim nivoima vlasti – 463 biće u okviru organizacione klasifikacije
Opštinske uprave (škole, Centar za socijalni rad).
Na rashodnoj strani prilikom izrade nacrta Odluke o budžetu opštine Tutin za 2014.g. primenjeni su svi parametri
koji su dati od strane Ministarstva finansija. Osnovne činjenice koje su uslovile predloženi koncept budžeta na rashodnoj
strani jesu ograničenja koja se odnose na planiranje zarada zaposlenih, broja zaposlenih i drugih strukturnih smernica koje
su date Uputstvom za pripremu budžeta lokalnih vlasti za 2014.g. Ove ograničenja možemo nazvati objektivna ograničenja
jer ih je doneo viši nivo vlasti.
Investiciona komponenta u najvećoj meri biće realizovana kroz realizaciju projekata, u skladu sa utvrđenim
prioritetima i stepenu spremnosti projekata a ukupno planirana sredstva za ove namene iznose preko 170.000.000,00
dinara.
Planirano je da se opstina Tutin kreditno zaduzi u iznosu od 50.000.000,00 dinara u 2014.godini
Rashodi za plate
U skladu sa Uputstvom za donošenje odluke o budžetu lokalne vlasti za 2104.g. i projekcija za 2015.g. i 2016.g.,
odnosno u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, planira se nominalno povećanje plata u 2014.g. od aprila 1% i od
oktobra 0,5%. Prema instrukcijama za planiranje mase sredstava za plate za osnovicu se uzima planirana masa za 2013.g.
29
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 10
28. decembar 2013.
koja se uvećava 2%. Napred navedenim uputstvom precizirano je da lokalna vlast u 2014. godini može planirati masu
sredstava potrebnu za isplatu dvanaest mesečnih plata zaposlenih koje se finansiraju iz budžeta lokalne vlasti.
U odnosu na ovu smernicu u Tabeli 1 koja sledi date su mase sredstava za plate po navedenim ekonomskim
klasifikacijama i korisnicima budžetskih sredstava i predstavlja obavezni element obrazloženja budžeta, kao i instrument
za kontrolu primene ograničenja od strane Ministarstva finansija:
Tabela 1.
Masa sredstava za plate
Masa sredstava za plate
planirana za 2013.
planirana za 2014. godinu
Direktni i indirektni korisnici budzetskih
sredstava lokalne vlasti
1
2
1
Organi i organizacije lokalne
vlasti
Ustanove kulture
2
Ostale ustanove iz oblasti javnih
sluzbi(navesti nazive: na pr:
ustanove u oblastui kulture I sl))
-Ustanova za sport –Tutin
-Turisticka organizacija -Tutin
Mesne zajednice
Direkcije osnovane od strane
lokalne vlasti
3
4
5
6
Predškolske ustanove
Javna preduzeća osnovana od strane
lokalne vlasti koji se finansiraju iz
javnih prihoda čija je namena
utvrđena posebnim zakonom
Ostali indirektni korisnici budžeta(
navesti nazive)
Ukupno za sve korisnike budžetskih
sredstava
7
8
9
Budžetska
sredstva
Ostali
izvori
Budžetska
sredstva
Ostali
izvori
3
4
5
6
116.221.569,00
15.152.368,00
0,00
0,00
116.400.000,00
0,00
15.650.000,00
0,00
9.776.024,00
0,00
0,00
0,00
11.635.000,00
0,00
0,00
0,00
32.391.246,00
0,00
43.749.000,00
0,00
29.251.204,00
22.746.948,00
37.759.000,0
29.711.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,00
202.792.411,00
22.746.948,00
225.193.000,00
29.711.000,000
U skladu sa Uputstvom Ministarstva finansija i privrede za pripremu budžeta lokalne vlasti u nastavku
prezentujemo tabelarni prikaz –Tabela 2 zaposlenih čije se zarade finansiraju iz budžeta u formi koja je propisana
navedenim uputstvom:
Tabela 2.
Red.br.
Direktni i indirektni korisnici
Broj
zaposlenih na
neodređeno
vreme
Broj
zaposlenih
na određeno
vreme
Ukupan broj
zaposlenih
budžetskih sredstava lokalne vlasti
30
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 10
28. decembar 2013.
1
2
1
Organi i organizacije lokalne vlasti
2
3
4
5(3+4)
Izabrana lica
4
0
4
Postavljena lica
5
10
15
Zaposleni
87
6
93
Ustanove kulture
17
1
18
12
0
12
0
0
0
53
0
53
178
17
195
51
36
87
organizovanja čiji je jedini osnivač
lokalna vlast (indirektni korisnici
budžeta-nevesti nazive)
0
0
0
Ukupno za sve korisnike budžetskih
sredstava
229
53
282
Ostale ustanove iz oblasti javnih
službi koje se finansiraju iz
budžeta(osim predškolskih
ustanova;navesti naziv : ustanova
u oblastikulture i sl.)
- Turistička organizacija
- Opstinska ustanova za sport
4
5
Mesne zajednice
Direkcije osnovane od strane lokalne
vlasti
Ukupno za sve korisnike budžeta
na
koje se odnosi Zakon o određivanju
maksimalnog broja zaposlenih u
lokalnoj administraciji
Predškolske ustanove
Privredna društva i drugi oblici
6
7
8
9
NAPOMENA: Zakonom o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj administraciji izuzeti su iz
ukupnog broja zaposlenih predškolske ustanove, direkcije I Informativni centar . Broj izabranih i postavljenih lica je
utvrđen posebnim zakonima a broj zaposlenih koji je u ograničenju za opštinu Tutin iznosi 123 na neodređeno vreme i 12
na određeno vreme.
U samoj Odluci o budžetu za 2014.g. prezentovani su podaci o broju zaposlenih po kategorijama koje su u
ograničenju u skladu sa Zakonom o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj administraciji kao i zaposleni
koji nisu obuhvaćeni ovim zakonom izabrana, imenovana i postavljana lica kod svih korisnika budžeta i to:
Broj zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava koji su u ograničenju, u skladu sa Zakonom o određivanju
maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj administraciji, iznosi:
Korisnici
Ukupan
broj zaposl. na
neodređ.vrem.
Ukupan
broj zaposl. na
određ.vrem.
31
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 10
28. decembar 2013.
Opštinska uprava, predsednik I opstinsko vijece
Javno pravobranilaštvo
Multimedijalni centar -Tutin
Opstinska ustanova za sport-Tutin
Narodna biblioteka,, Dr Ejup Mušović” -Tutin
Ukupno
85
2
12
12
5
116
6
0
1
0
1
8
Broj zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava koji nisu u ograničenju u smislu Zakonom o određivanju
maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj administraciji iznosi:
Korisnici
Predškolska ustanova „Habiba Stocevic“-Tutin
JP "Direkcija za urbanizam i izgradnju"-Tutin
JP "Informativni centar"-Tutin
Ukupno
Ukupan
broj zaposl. na
neodređ.vrem.
Ukupan
broj zaposl. na
određ.vrem.
51
39
14
104
36
4
0
40
Broj izabranih odnosno imenovanih lica kao i postavljenih funkcionera, koji se ne ograniĉava u skladu sa
Zakonom o odreĊivanju maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj administraciji, odnosno koji je propisan
Zakonom o lokalnoj samoupravi i drugim posebinim zakonima, kod svih korisnika budţeta ĉije se zarade
finansiraju na osnovu ove odluke, iznosi 19.
Zahtevi budžetskih korisnika bili su veći od realnih okvira za planiranje budžeta i nako takvi nisu mogli biti uzeti u
razmatranje.
Detaljni pregled planiranih rashoda sastavni je deo ovog obrazloženja.
7.ZAKLJUĈAK
Nacrt budžeta za 2014.g. zasniva se na realnosti u vezi sa ostvarenjem prihoda koji pripadaju budžetu, a prema
raspoloživim informacijama do momenta sastavljanja ovog dokumenta. U uslovima prezaduženosti budžeta i veoma
velikih obaveza za otplatu kredita, visokim iznosom neizmirenih obaveza iz ranijih godina, ograničenjima u rokovima
plaćanja za nove obaveze, koncepta makroekonomske politike koji je usmeren na štednju i konsolidaciju javnog
sektora, ograničenja u pogledu mogućnosti planiranja pojedinih rashoda datim od strane centralnog nivoa vlasti, kao i
ograničenom potencijalu stvaranja novih obaveza za obveznike izvornih javnih prihoda a usmeren na prioritetne
zakonske obaveze koncipiran je nacrt Odluke o budžetu Opštine Tutin za 2014.g. Na ovakav način stvaraju se uslovi da
se preuzeti rashodi finansiraju u skladu sa svim zakonskim propisima koji uređuju trošenje javnih sredstava što znači
da se stvaraju uslovi da se redovno servisira javni dug, da se redovno izmiruju obaveze prema dobavljačima i izmirenje
starih obaveza da se redovno servisiraju obaveze prema budžetskim korisnicima (plate, stalni troškovi i dr. troškovi
neophodni za njihovo funkcionisanje). Naravno to će predstavljati i veliki izazov i napor da svi korisnici budžeta
racionalno i štedljivo koriste date resurse kako bi se ovi ciljevi ostvarili. Na ovakav način stvara se mogućnost da se
planiraju u 2015.g. i neke nove aktivnostima kada se breme starih obaveza umanji. Koncept koji se predlaže jeste
prevashodno usmeren na konsolidaciju javnih finansija na lokalnom nivou kako bi se predupredili mogući problemi u
vezi sa funkcionisanjem javnog sektora na lokalu.
Finansijski rezultat koji je planiran u 2014.g. je budžetski deficit u iznosu od 2.014.505,00 dinara, što znači da
budžet opštine mora manje da troši nego što prihoduje kako bi se vratila glavnica duga koja dospeva u 2014.g.
Sistem odobravanja preuzimanja obaveza u 2014.g. važno je da dobro funkcioniše, upravljajući se ne samo prema
planiranim prihodima već i prema ostvarenju prihoda tokom 2014.g. kako bi se održala bilansna ravnoteža između
prihodne i rashodne strane budžeta.
32
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 10
28. decembar 2013.
8. STUPANJE NA SNAGU
Odluka o budžetu Opštine Tutin za 2014.g. stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom
listu opštine Tutin ", a primenjivaće se od 01.01.2014.godine
9. IZVOR/OBRADA
Odeljenje za budzet I finansije - TUTIN
Mr Esma Zornić
33
PRILOG 1
Naziv jedinice lokalne samouprave
TUTIN
PLANIRANA MASA SREDSTAVA ZA PLATE za 2014. godinu
Tabela 1.
Masa sredstava za plate
Masa sredstava za plate
Direktni i indirektni korisnici budzetskih
sredstava lokalne vlasti
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
Organi i organizacije lokalne
vlasti
Ustanove kulture
Ostale ustanove iz oblasti javnih
sluzbi(navesti nazive: na pr: ustanove u
oblastui kulture I sl))
-Ustanova za sport –Tutin
-Turisticka organizacija -Tutin
Mesne zajednice
Direkcije osnovane od strane lokalne
vlasti
Predškolske ustanove
Javna preduzeća osnovana od
strane lokalne vlasti koji se
finansiraju iz javnih prihoda čija je
namena utvrđena posebnim
zakonom
Ostali indirektni korisnici budžeta(
navesti nazive)
Ukupno za sve korisnike budžetskih
sredstava
planirana za 2013.
planirana za 2014. godinu
Budžetska
sredstva
Ostali
izvori
Budžetska
sredstva
Ostali
izvori
3
4
5
6
116.221.569,00
15.152.368,00
0,00
0,00
116.400.000,00
0,00
15.650.000,00
0,00
9.776.024,00
0,00
0,00
0,00
11.635.000,00
0,00
0,00
0,00
32.391.246,00
0,00
43.749.000,00
0,00
29.251.204,00
22.746.948,00
37.759.000,0
29.711.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,00
202.792.411,00
22.746.948,00
225.193.000,00
29.711.000,000
34
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 10
28. decembar 2013.
Naziv jedinice lokalne samouprave
TUTIN
BROJ ZAPOSLENIH u 2014. godinu
Red.br.
1
1
2
Direktni i indirektni korisnici
Broj
zaposlenih na
neodređeno
vreme
Broj
zaposlenih
na određeno
vreme
budžetskih sredstava lokalne vlasti
2
3
4
Tabela 2.
Ukupan broj
zaposlenih
5(3+4)
Organi i organizacije lokalne vlasti
Izabrana lica
4
0
4
Postavljena lica
2
13
15
Zaposleni
87
6
93
Ustanove kulture
17
1
18
12
0
12
0
0
0
53
0
53
175
20
195
51
36
87
organizovanja čiji je jedini osnivač
lokalna vlast (indirektni korisnici
budžeta-nevesti nazive)
0
0
0
Ukupno za sve korisnike budžetskih
sredstava
226
56
282
Ostale ustanove iz oblasti javnih
službi koje se finansiraju iz
budžeta(osim predškolskih
ustanova;navesti naziv : ustanova u
oblastikulture i sl.)
- Turistička organizacija
- Opstinska ustanova za sport
4
5
6
7
8
9
Mesne zajednice
Direkcije osnovane od strane lokalne
vlasti
Ukupno za sve korisnike budžeta na
koje se odnosi Zakon o određivanju
maksimalnog broja zaposlenih u
lokalnoj administraciji
Predškolske ustanove
Privredna društva i drugi oblici
35
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 10
28. decembar 2013.
PRILOG 2
Kapitalni projekti u periodu 2014-2016.godine
Tabela 3
Ek. Red.
klas. broj
1
2
511
1.
2.
3.
4.
5.
Opis
3
A. KAPITALNI PROJEKTI
Zgrade i graĊevinski objekti
Izgradnja filterskog postrojenja-nabavka i ugradnja
mašinske opreme i ostali radovi
Godina početka finansiranja projekta: 2014.
Godina završetka finansiranja projekta: 2014.
Ukupna vrednost projekta:
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
- iz kredita
- iz budžeta Republike Srbije
Asfaltiranje puteva
Godina početka finansiranja projekta: 2014
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta:
- iz tekućih prihoda budžeta
- iz kredita
- iz budžeta Republike Srbije
Izgradnja seoskih puteva
Godina početka finansiranja projekta: 2014
Godina završetka finansiranja projekta: 2015
Ukupna vrednost projekta:
- iz tekućih prihoda budžeta
- iz kredita
- iz budžeta Republike Srbije
Izgradnja škole OŠ „Aleksa Šantiĉ“Crkvine
Godina početka finansiranja projekta: 2006
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta:
- iz tekućih prihoda budžeta
- iz kredita
- iz budžeta Republike Srbije
Izgradnja ulice Nove, L=40m, b=2,5m
Godina početka finansiranja projekta: 2013
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta:
- iz tekućih prihoda budžeta
- iz kredita
- iz budžeta Republike Srbije
2014.
4
195.011.000.00
Iznos u dinarima
2015.
5
40.000.000,00
2016.
6
0,00
80.000.000,00
30.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
11.049.039,00
0,00
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00
0,00
0,00
8.500.000,00
0.00
0,00
450.000,00
0,00
0,00
36
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 10
28. decembar 2013.
6.
7.
8.
09.
10.
11.
12.
Izgradnja sekundarne kanalizacione mreţe
Godina početka finansiranja projekta: 2004
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta:
- iz tekućih prihoda budžeta
- iz kredita
iz budžeta Republike Srbije
Izgradnja vodovodne sekundarne mreţe
Godina početka finansiranja projekta: 2014
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta:
- iz tekućih prihoda budžeta
- iz kredita
- iz budžeta Republike Srbije
Realizacija projekta tehniĉkog regulisanja saobraćaja u
zonama osnovnih i srednjih škola i raskrsnice sa kruţnim
tokom saobraćaja
Godina početka finansiranja projekta: 2014
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta:
- iz tekućih prihoda budžeta
- iz kredita
- iz budžeta Republike Srbije
Završni graĊevinski radovi na objektu filterskog postrojenja
Godina početka finansiranja projekta: 2013
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta:
- iz tekućih prihoda budžeta
- iz kredita
- iz budžeta Republike Srbije
-iz donacija
Izgradnja mosta na rijeci Vidrenjak-naselje Ĉair
Godina početka finansiranja projekta: 2013
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta:
- iz tekućih prihoda budžeta
- iz kredita
- iz budžeta Republike Srbije
Izrada projektno planske dokumentacije
Godina početka finansiranja projekta: 2013
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta:
- iz tekućih prihoda budžeta
- iz kredita
- iz budžeta Republike Srbije
UreĊ.prost.opšt.uprave u zgradi Biznis centra
Godina početka finansiranja projekta: 2014
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta:
- iz tekućih prihoda budžeta
8.000.000,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
3.600.000,00
0,00
0,00
3.800.000,00
0,00
0,00
7.200.000,00
0,00
0,00
4.781.961,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
37
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 10
28. decembar 2013.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
- iz kredita
- iz budžeta Republike Srbije
Zanatski radovi na zgradi O.Š. u Godovu
Godina početka finansiranja projekta: 2014
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta:
- iz tekućih prihoda budžeta
- iz kredita
- iz budžeta Republike Srbije
Radovi na izgradni zgrade O.Š. u Dobri Dub
Godina početka finansiranja projekta: 2014
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta:
- iz tekućih prihoda budžeta
- iz kredita
- iz budžeta Republike Srbije
Rekonstrukcija krova Ċaĉke kuhinje u O.Š.“Dr Ibrahim
Bakiĉ“ u Ljeskovi
Godina početka finansiranja projekta: 2013
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta:
- iz tekućih prihoda budžeta
- iz kredita
- iz budžeta Republike Srbije
Rekonstrukcija i izgradnja ostalih školskih objekata
Godina početka finansiranja projekta: 2014
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta:
- iz tekućih prihoda budžeta
- iz kredita
- iz budžeta Republike Srbije
Izgradnja vodovodne mreţe-faza II u selo Baćica
Godina početka finansiranja projekta: 2014
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta:
- iz tekućih prihoda budžeta
- iz kredita
- iz budžeta Republike Srbije
Izgradnja puta u selu Nadumce
Godina početka finansiranja projekta: 2014
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta:
- iz tekućih prihoda budžeta
- iz kredita
- iz budžeta Republike Srbije
Uĉešće opštine u projektima i programina donatora
Godina početka finansiranja projekta: 2014
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta:
- iz tekućih prihoda budžeta
2.940.000,00
0,00
0,00
2.990.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
3.000.000.00
0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
3.500.000,00
0,00
0,00
4.200.000,00
0,00
0,00
38
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 10
28. decembar 2013.
512
1.
2.
3.
515
1
541
1
451
1.
2.
3.
4.
463
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
- iz kredita
- iz budžeta Republike Srbije
B. OSTALI KAPITALNI IZDACI
Mašine i oprema
Oprema za saobraćaj
Administrativna oprema
Ostala oprema
NEMATERJALNA IMOVINA
Književna i umetnička dela
V. PRIRODNA IMOVINA
Zemljište
0.00
2.692.000.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000.00
200.000.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
G KAPITALNE SUBVENCIJE
Kapitalne subvencije javnim nefinansijskim
preduzećima i organizacijama
35.000.000.00
JKSP Gradac za izgradnju kanalizacione mreže
500.000.00
JKSP Gradac za izgradnju vodovodne mreže
2.500.000.00
JKSP Gradac za izgradnju kolektora otpadnih voda
22.000.000.00
Fond za poljoprivredu za unapređenje pašnjaka, hranljivog,
lekovitog i začinskog bilja, razvoj voćarstva, pčelarstva itd.
10.000.000,00
D. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA
VLASTI
Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti
3.830.000.00
- Završetak radova na novoj zgradi Doma zdravlja u
Tutinu(služba stomatologije)
- Izgradnja dovodne mreže grijanja, ventilacije i klimatizacije u
novoj zgradi Opšte bolnice u Tutinu
3.100.000,00
OŠ.“Vuk karadžić“Tutin
70.000,00
OŠ.“Rifat Burdžović-Tršo“Tutin
70.000,00
OŠ.“25.maj“Delimeđe
70.000,00
OŠ.“Aleksa Šantić“Crkvine
70.000,00
OŠ.“Aleksa Đilas-Bećo“Mojstir
170.000,00
OŠ.“Ibrahim Bakić“Leskova
70.000,00
OŠ.“Meša Selimović“ Ribariće
70.000,00
Tehnička škola
70.000,00
Gimnazija
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
40.000.000,00
0,00
UKUPNO KAPITALNI IZDACI ( A+B+V+G+D)
2.692.000.00
236.733.000.00
______________________________________________________________________________________________
39
Na osnovu člana 32. stav 1. tačka 13. Zakona o lokalnoj
samoupravi («Službeni glasnik RS», br.129/2007), člana 11-18.
Zakona o finansiranju lokalne samouprave («Službeni glasnik
RS», br. 62/06, 47/11 i 93/12), člana 37. Statuta opštine Tutin stav
1. tačka 14. (“Opš.Sl.gl”br 9/08), Skupština opštine Tutin, na
sednici održanoj dana , 27. 12. 2013. godine, donijela je
O D L U K U
O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O LOKALNIM
KOMUNALNIM TAKSAMA
Ĉlan 1.
U Odluci o lokalnim komunalnim taksama br.4364/2012 od 26.12.2012.godine(„Sluţbeni list“ opštine Tutin
br.17/2012) u tarifnom broju 1.stav 1. taĉka 6.menja se i glasi:
Pravna lica koja su prema zakonu kojim se uređuje
računovodstvo razvrstana u velika, srednja i mala pravna lica i
preduzetnici, a obavljaju delatnost bankarstva, osiguranja imovine
i lica, proizvodnje i trgovine naftom i derivatima nafte,
proizvodnje i trgovine na veliko duvanskim proizvodima,
proizvodnje cementa, poštanskih, mobilnih i telefonskih usluga,
elektroprivrede, kazina, kladionica, bingo sala i pružanja
kockarskih usluga i noćnih barova i diskoteke, firmarinu plaćaju
godišnje u sledećim iznosima:
- za delatnost bankarstva...............................390.000,00,
- za delatnost osiguranja imovine i lica........243.000,00,
- za delatnost proizvodnje i trgovine naftom i derivatima
nafte............................................................. 203.000,00,
- za delatnost proizvodnje i trgovine naftom i derivatima
nafte na seoskom
području.................152.000,00
- za delatnost proizvodnje i trgovine na veliko duvanskim
proizvodima...................................................509.000,00,
- za delatnost proizvodnje cementa………..509.000,00,
- za delatnost poštanskih, mobilnih i telefonskih
usluga.............................................................509.000,00,
- za delatnost poštanskih usluga na seoskom
području...........................................................30.000,00,
- za delatnost elektroprivrede,distribucije i prenos
električne energije..........................................509.000,00
- za delatnost elektroprivrede, proizvodnje električne
energije ( Obnovljivi izvori energije.............50.000,00
- za delatnost kazina, kockarnica, bingo sala i pružanja
kockarskih usluga..........................................243.000,00,
- za delatnost noćnih barova i diskoteka.........243.000,00.
Ĉlan 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće
se u «Službenom listu opštine Tutin» i primenjuje se počev od
01.01.2014.godine.
-
SKUPŠTINA OPŠTINE TUTIN –
REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA TUTIN
SKUPŠTINA OPŠTINE
TUTIN
I Broj :434-17/2013
PREDSJEDNIK
Dana, 27.12.2013. godine
Pajaz Jusufović, s.r.
_____________________________________________________
Na osnovu čl.103-109 Zakona o Turizmu ("Sl. glasnik
RS", br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - dr. zakon i 93/2012),
čl.32.st.13. Zakona o lokalnoj samoupravi, ("Sl. glasnik RS", broj
129/07) člana 16.st.24. Statuta Opštine Tutin ( ” Opštinski
službeni list ” broj 9/08 ) Skupština Opštine Tutin na sjednici
održanoj dana, 27. 12. 2013. godine donosi ,
ODLUKU
o boravišnoj taksi
I OPŠTE ODREDBE
Ĉlan 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se obaveza i način plaćanja
boravišne takse koju plaća građanin koji koristi usluge smještaja u
ugostiteljskim objektima na teritoriji Opštine Tutin .
Ĉlan 2.
Na osnovu Zakona o Turizmu R. Srbije čl.103-109 koji se
odnose na takse, naknade i penale u turizmu lica koja borave u
ugostiteljskim objektima za smještaj izvan svog mesta
prebivališta obavezna su plaćati boravišnu taksu za svaki dan
boravka.
Ugostiteljskim objektom smatra se: hotel, motel, turistički
apartman, kamp, odmaralište, privatne kuće i stanovi u kojima se
pružaju usluge smještaja i drugi objekti shodno Zakonu o turizmu.
Ĉlan 3.
Boravišna taksa iz čl.2. ove odluke plaća se:
- Za svaki dan boravka u ugostiteljskim objektima u iznosu od 60
dinara.
- Boravišna taksa ne može se naplatiti u iznosu većem ili manjem
od propisanog
Visina boravišne takse će se usklađivati svake godine, na osnovu
kategorije turističkog mjesta koju određuje Vlada R. Srbije.
Ĉlan 4.
Izuzimaju se od plaćanja boravišne takse iz člana.2. ove
odluke, ili im se boravišna taksa umanjuje, lica:
 djeca - do sedam godina starosti;
 lica upućena na banjsko i klimatsko leĉenje, odnosno
specijalizovanu rehabilitaciju od strane nadležne
lekarske komisije;
 osobe sa invaliditetom sa telesnim oštećenjem od
najmanje 70%, vojni invalidi od prve do pete grupe,
civilni invalidi rata od prve do pete grupe, slepa lica, lica
obolela od distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnih
oboljenja, paraplegije i kvadriplegije, cerebralne i dečje
paralize i multipleks skleroze, osobe ometene u razvoju,
kao i pratilac navedenih osoba;
 uĉenici i studenti koji organizovano borave u
ugostiteljskom objektu za smještaj radi izvođenja
sportsko-rekreativnih i drugih aktivnosti po programu
ministarstva nadležnog za poslove prosvete, studenti koji
organizovano borave u ugostiteljskom objektu za
smještaj radi izvođenja obavezne nastave u skladu sa
nastavnim planom obrazovne ustanove, kao i učesnici
republičkih i regionalnih takmičenja u znanju i
veštinama;
 strani
drţavljani koji
su
po
međunarodnim
konvencijama i sporazumima oslobođeni plaćanja takse;
40
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 10
28. decembar 2013.


lica koja neprekidno borave u objektu za smeštaj duže
od 30 dana.
lica od 7-15 godina starosti plaćaju boravišnu taksu
umanjenu za 50%.
Ĉlan 5.
Sredstva od naplaćene boravišne takse, prihod su budžeta
Opštine Tutin i koriste se za obezbjeđivanje informativnopropagandog materijala kojim se promovišu turističke vrednosti i
kulturno nasleđe, obezbjeđivanje turističke signalizacije i rad
turističko-informativnih centara, a na prijedlog Turističke
organizacije Opštine Tutin.
Ĉlan 6.
Naplatu boravišne takse vrši svako pravno ili fizičko lice koje
se bavi pružanjem ugostiteljske usluge shodno čl.2. ove odluke.
Boravišna taksa se naplaćuje istovremeno sa naplatom
ugostiteljske usluge. Iznos boravišne takse mora biti posebno
označen na računu, kao i na recepciji ugostiteljskog objekta.
Ukoliko postoji osnov za oslobađanje od plaćanja boravišne
takse ugostitelj je obavezan da ga unese na računu.
Ĉlan 7.
Za slučaj da davalac smještaja ne naplati boravišnu taksu od
lica koje koristi uslugu smještaja, a koje je obavezno platiti taksu,
boravišna taksa pada na teret davaoca smještaja.
3) Na računu posebno ne iskaže iznos boravišne takse, ili
ne navede osnov za oslobađanje od plaćanja boravišne
takse.
4) Ako sredstva od naplaćene boravišne takse ne uplati na
odgovarajući račun u propisanom roku.
Novčanom kaznom u iznosu od 250-25.000 dinara kazniće se
i odgovorno lice u pravnom licu koje učini prekršaj iz stava 1.
ovog člana.
Ĉlan 11.
Novčanom kaznom od 250-25.000 dinara kazniće se za
prekršaj fizičko lice koje pruža usluge smještaja, ako:
1) boravišnu taksu naplati u iznosu većem ili manjem od
propisanog;
2) ne naplati boravišnu taksu istovremeno sa naplatom
usluga;
3) u računu posebno ne iskaže iznos boravišne takse ili ne
navede osnov oslovađanja od plaćanja boravišne takse;
4) sredstva od naplaćane boravišne takse ne uplati u
propisanom roku.
III PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Ĉlan 12.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja
u Službenom glasniku Opštine Tutin.
-SKUPŠTINA OPŠTINE TUTIN-
Ĉlan 8.
Boravišna taksa će se uplaćivati na račun budžeta Opštine
Tutin do 05-og u mjesecu za prethodni mjesec.
Ĉlan 9.
U pogledu zastarelosti, obračuna kamate, povraćaja pogrešno
uplaćene boravišne takse i ostalih odredaba koje nisu propisane
ovom odlukom primenjuju se odredbe Zakona o porezu na
dohodak građana.
REPUBLIKA SRBIJA
PREDSJEDNIK
OPŠTINA TUTIN
Pajaz Jusufović, s.r.
SKUPŠTINA OPŠTINE
IBroj : 205-1/2013
Dana,27.12.2013. godine
___________________________________________________
II KAZNENE ODREDBE
Ĉlan 10.
Novčanom kaznom u iznosu od 5.000-500.000 dinara kazniće
se pravno lice koje se bavi pružanjem ugostiteljskih usluga
ukoliko:
1) Boravišnu taksu naplati u iznosu većem ili manjem od
iznosa propisanog ovom odlukom;
2) Ne izvrši naplatu boravišne takse istovremeno sa
naplatom usluge u skladu sa čl.6. ove odluke,
41
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 10
28. decembar 2013.
Na osnovu člana 13. stav 4., člana 32. Zakona o lokalnoj
samoupravi ("Sl. glasnik RS", br. 129/2007) i člana 37. Stav 1.
tačke 7. i 23. I člana 108. Statuta opštine Tutin ( „ Opštinski
službeni glasnik „ broj 9/08), Skupština opštine Tutin na sednici
održanoj dana, 27. 12. 2013. godine donosi
koordinator Kancelarije za mlade, da predstavlja, sa punim
pravom glasa, opštinu Tutin na osnivačkoj skupštini udruženja, i
da nakon upisa udruženja u Registar udruženja predstavlja opštinu
Tutin u skupštini i drugim organima udruženja.
-
ODLUKU
o pokretanju postupka za osnivanje udruţenja:
"Nacionalna asocijacija lokalnih kancelarija za mlade",
u saradnji sa drugim zainteresovanim lokalnim
samoupravama u Republici Srbiji.
Nacionalna asocijacija lokalnih kancelarija za mlade
osniva se radi unapređenja lokalne omladinske politike i
ostvarivanja drugih zajedničkih ciljeva u ovoj oblasti.
SKUPŠTINA OPŠTINE TUTIN –
REPUBLIKA SRBIJA
PREDSJEDNIK
SKUPŠTINA OPŠTINE
Pajaz Jusufović, s.r.
TUTIN
Broj :023-15/2013
Dana, 27.12.2013. godine
_____________________________________________________
Ovlašćuje se Fahrudin Muminović, JMBG 0405981783913
42
SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN Broj 10
28. decembar 2013.
SADRŢAJ
1.
2.
3.
4.
Odluka o budţetu opštine Tutin za 2014. godinu…………………………………………………………… 1
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama………….…………..…… 40
Odluka o boravišnoj taksi…………………………………………………………………….……...…..…. 40
Odluka o pokretanju postupka za osnivanje udruţenja: ,,Nacionalna asocijacija lokalnih kancelarija
za mlade”, u saradnji sa drugim zainteresovanim lokalnim samoupravama u Republicu
Srbiji”……………………………………………………………………………………………..………….. 42
I, JAVNIM SLUŢ
Izdavaĉ: Skupština opštine
Odgovorni urednik: Adisa Halilović, sekretar Skupštine,
Adresa: Tutin, Husein – Bega Gradašĉevića 9, telefon fax- 020 811 035 lokal 125
List izlazi tromjeseĉno, a po potrebi više puta
WWW. Tutin. rs
43
44
Download

Opštinski službeni glasnik 10/2013