T.C.
MEZİTlİ KAYMAKAMUGI
ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü
(967617)
Sa)ı
:81901177.821.05/
103 ı '2..
1)./1lI2014
Konu :Anıalya Aquarium Gezisi
........................................ MÜDÜRLÜGÜNE MERSİN
İlgi
:İl Milli Eğİtim Müdürlüğünün IL !ll /20 14 tarihli ve 5186 J 57 sayılı yazısı.
yazısı
Antalya Akvaryum İşletmecilik inş. Ltd. şti' nin, Antalya Aquarium Gezisİ ile ilgili. ilgi
ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini riea ederim.
ra.
ŞubeMüdürü
EK.
1- Yazı Örneği
( 3 sayfa)
DAGITIM:
Tüm Okul Müdürlüklerine
!\1 i
ii
Mezitli ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ortaöğretim Bürosu
...
'
Adres: GMK. Bulvarı Mezitli Sanayi Sitesi Girişi Çelik Apt. Kat:2 Mezitli!MERSIN ~._" _
Telefon:357 5474·3585464 Faks: 359 74 44 Internet Adresi: http://ıııezitli.meb.gov.ti
...,
...."",
iMa;:",>:",
" ........,,~&.
. .... ...
\t:Y
T.C•
MERSİN vALİLiGi
iı Milli EğitimMüdürlüğü
~,."''',
<
'.
,
~:
ANTALYA
AQUARIUM
13,10,2014
Sayı : 93525931134915186157
Konu: Antalya Aquarium Gezisi 11/1112014 MERSI"I iL MILLI eClı1M MOoORLOCO'''IE;
makama;
ÖGrenellerimin .tltlm~ Ilham
""""""".••.""."."KAYMAKAMLIGINA
(ilçe Milli Eğıtım Müdilrliiğil)
V8
eğktnceyi bir arada sunan Antalya'nın en canh cazibe merkezi
açıidtQımız
günden bu yana çocuklanmlZln elitlmlerine ve acaya1
gelitimine katkı s.Qlayabl_ projeler geliştirme ve okullarımızın bu tarz projelerine de_ olma
niyet ve kararhlı~lmlZr aynı heves ve coŞkuyta sOtdOrmeye devam edlyoruL
Antalya Aquarium olarak;
Bu misyonumuzun bifınc.iyle; Antalya Aquarlum'u sadece bır gazi yeri olmaktan çıkarıp
çoc..klanmlZln aQlenlı1<en /lOreneblleceklen bır bilim ve sanat merk.zI halıne dönOttllnmeyl
İlgi: Antalya Akvaryum işletmecilik ınş. Tic. Ltd. Şıi' nin, 13/1012014 tarihli yftzısı.
hedeflıyoruz.
Antalya Akvaryum İşletmedlik İnş. Tic. Ltd, ~ti' nin. Antalya Aquarium Gezisi He
ilgHi, ilgi yazısı ekte gönderilmiştir.
Bilgileri nizi ve ilçenize
,
'\
EK:
Y<ILI ( 3 sayfa)
.\
'\'
bağlı
tüm o~ullara
gere~li
duyum nun yapılmasmı riea t:derim.
"~'X\,f l.\ i'ıy Çjli:, rJ (
i)
ı'f
!\
Li
\'V'
DAGITIM:
-13 İlçe Ktıymak.amhklarına -r3 İlçe Milli Eğilim Müdürlüklerinl:\ Ahmet AYDoGAN
Van 8.
Miidür Yardımcısı
Geleneksel hele getirdillimiz, netIceolnde çocuklaomızı hediye Ve plakellorle ödOllendirdiQimlz ""'im
organizasyonunu yaptıklan atldntilderini ocretsiz ofarak sergileme fırsat.
sundUOumLlZ sergi alanımız, akvaryum gemi sonrası çocuktanmızın bedensel gejişimleri için
dOzenlediOimiz çim a!on elklnllkleri, kıt dönemı boyunca her ay akveryum içinde gerçokleş!lrdigimlz
klasik mazik konserleri; biyoloji, kimya. Ingilizce gibi çeşitli branş /lOretmenieline verdigirniz dokOman
desleQi ve akvaryum gezllerl sırasında ders lşleyebilecekleri KOpekbalıQı !';gllim Sınıfı tahsisi; bu
konudaki kararlıl~k ve hevesimizin birer göstergesietir, BIZLerLe ,rtibeta geçen okullarımızla benzeri
projeleri geHştirmeye devam etme amacındayız.
yanşmalanmız, okuflanmızın
Bt.ırıln ek otarak; eOer ~ ve 60fetmenlerimll AkvBryum.
OOnyesı) ve XD Sinema bOlOmleMl gezmek lmw ve yeme
Kar Dllrıyoası&Boı Mtlı:eıl. Fear Trophy ( SUNlngltnler
Içme elanlanmııdan yararlanmak i&teıiefu MIlli E~itim
Baksnhı)ı'na baALl bOWn resmi va Oz81 Kraş. AnaokUiu, Ilk w orta o§retim Kurumları, Use ve ~ okul dönemi
boyuncş "akut gruplarına ~Ilndlrimti fiyatımtı" 11& hızmet vermekteyIL 15 klşt w C\ıeri gruptarda 1 ~man veya ~tişkin
rof8katç;rıkl glıifini tJcnıtsiz (IMk ~. aeyıııın ııırtması dunımunda i... Ilave ref.aılı:etçilet lçIrı: 6OtW'nen tız8IlndIrimti
fiyatı uygı.ılamektayıı.
Bilgilerloize sunar, ii Mili EOIIim MOdOrlll\lOnOz tarafından bizlere 1IOLi_ görevleri Oollenmeye hazır
oJdUOumuzu belirtir. Antalya Aquarium'u okullar için gOnobirlik ziyaret atanı olarak onayiamanız ve tAm
Ilçe Milli E1)ilim MUdCırtOkleriniz ile okunannıza duyurmanız için gef8Öinl arz ederiz..
~
11 1/
Saygıtarımızia
N, .....Iihan KA!AAC1
Antalya Aquarium
Halkla Ilişkiler ve Yerel Pazartama
Jh
053*f7
~ , i,DTIA."
A,lrcs : Musiıı iı Mıllı Eğiıım Müııı:ırl;;ğ~
Tel. il (14)311 1<1 Si ·IM
Dahili: 309
J3jl~i için: Korhen N. SAJllN {Memur) GMK. nul~arı HBO YeIıJı.ehirfMET\SIN ci n24) 327 35 18 19 E::;x'Sta :o!CIJlıclb~\ldıl33«ı;md'.g""Jr
\L.... ı-lw­
Mıh.
f ı.:ı '12."'\"'\
Antalya Akvaryum ;'I.tmedlk
Jn,aat v. TIc. ltd. $"
Arapw'lU Moh. f)umiupınor Bulvon No: 502
1+9Ü2412Ü6.\t...S
f ... <;ı024224:'6515
[email protected]
!hı (""'lk el\"f1lh el~klwmk 'mm ik- ı;m:ıı!&>ılıuıllr. hıtp:II~~mhora.v meı:ı gı:>'f Ir ""'esınden ı 7ff-cSc8·j68'l-R519·1 J42 ~("'" ol. try,l ı:ıl,~bıbr
., •
~.
ANTALYA
~erli Müdılı"
Antalya
Kar
DOnyasl&Buı
reSlOlanları
ile tum
MildUr Yan;!.mcısL cwe1men
ANTALYA
v* ~ncileıimiz:
13 i metıslik uıunlu{)u ve 3 metrelik '96nişli~iyle dlinJ'anın en biiyük lünel akv1ltyl.lfmırlı,m yanı sıra
Fea( Trophy, Ocendde XD Sinema gibi çeşIDi aklivlleleri ve hediyelik eşya dOkkanl, kafI!! ve
ailenlzle ve sevdikleıinltle bltlikte keyifle geçırebiiece~imı bir yaşam a~nı haline geldi.
Akvaryum gezIIsli için lık ve otta60retlm Ile lIeelere özel grup Indirimıi öQrend gırış fıyatımıı, kl,ı baı,ıına (
öğnHlGi) 15 TL"dit. Ayrıca 15 bgnmr::iyıı rof_kat eden bk 8§reunen ücretsiz olarak miSali! edUITıektedir ~ 15+1).
Ö{ıtelrtıen
veNeya fefakaıçı sayısı bu sayı4ıırdan l;;ıılı;ı olch.ıgIJ t..kdirde, refakaıçi başına 25 Tl glrl9 Ocreti alınır. 8u
ücretlendirnl6 20' .... 2015 ~ltım öAretim yılı boyunca yapıları ok",1 geıilennde geçerlidir. Girişte toplu ödeme yapilif ...e
oktıı adına fatura kesilir. Akvaryum geı:ısi 1 ila 1, 5 saal sÜf1"Il,ektediL
Okul!anmızdan yo~un ıalep alma~tayız. O~ul gezisi için okul tarafından mutıaka internet Ozerlndım
rezervasyon yapılma.ı gereklidir, telefonla rezervaeyon a.lınmamaktadır. Rezervasyon için ziyaretinizden
2 gOn önce web sitemiz www,antarYM~4J~(i!JJn,ç"QfIl da yer alan "ZlyaretlnlZ1 P1anlayın" sekmeslnln
altında.kl Kurum Rezervasyon Formu bölOmOne ghvrek rezervasyon bilgilerinizi lietmenizi önemle nca
ederiz. Rezervasyon departmanımız tarafından e-mail Ile onay cevabı iletilecekttr.
ANASıNıFı, ILKÖORETIM, ORTAÖ~RETIM, LISE !)öRENCıSı GIRIş OCRETI: 15 TL
YEME ICME ALANLARI:
Kafe ve resIoraniara giriş OCrelslzdlr.
Reetor&n ve ka/elerden alllicağıniL metıü!er
arayarak rezervasyon yaptırmanız gıırvkmektedlr.
ıçin
2 gOn önce.inden Ilgili
işletmenin
telefon
(lurnarasını
·D~~IRMEN RESTAURANT: 0242 229 75 $4w0535 219 54 01 Ögıe ve Aksam Yemelii; Tawk b?get + Petates
klZertması'"
Mevsim :aalala'" CoIa:S TL Sandviç ekmeoınde mevsim yeşil!ikleriyle belBbet tavuk döner + Cola :7,50 TL -MC OOHALDS: 0242 230 2113 15 !)öRENCININ YANıNDA 1 OORETMEN OCRETSlz
EKSTRA YETiŞKIN (OORETMeNI
veu; 25 TL
Kampanyı!1!
FULL PAKET: AKVARYUM. KAR DONYASı + FEAR TRDPflY + DCEANRIDE SINEMA;
Öllnınct kişi başı fiyatı3S yerine Ndece 30 Tl
Ekstra yetiŞkın kiŞi ba., fiyatıM TL yerine eadece 45 TU!I
m
2·li menünün, 2 köfte menü veya 2
IKILI PAKeTLER 1:. Akvaryum + Kar DOnyası Buz Milzul ~ Akvaryum + Fear Trophy ~ Akvaryum + Oconrlde Clnema 'Oıı",nel 'lşl başlllya .. sadeee
Ekstra yetı,kin kıtl
Ekstra yetl,kin klti
2'fi menU : 11, 50 TL
t~\ll.jk
menU veya 1 kOffe + 1 tavuk menü olarak seçeneklen mevcuttur,
orta boy coıa + orta bOy kı;ı:armış patales
Köfte menü: Köfta
blJfQer~
Tevuk menü;
lavlJl( burger + orta bOy cola + orta boy
Çı!ır
kıza(mış p~ı.ateş
En az 20 kişilik bır grup için %10 luk bir indirim yapılır (yukandaki menü Ve diğer kamparıyalı menOler için %10
indilim geçerli deOHdir)
11 TL iii
ba,ı fiyatı
Kar Oünyah Paket; 30 TL
baŞıI flyab Fear Trophy II vey.. Slnerna.1ı Paket: 25 TL
"Ikili pakttlerdekl ö{ır60CI kl9i b.qıı flyatr her 3 komblnnyonde da geçerrıdlr.
Saygılarıml:Va.
Neşlihan KAMACI
TEKLI FIYATLAR:
ANTALYAA.QUARlUM
Holkla llişklteı&. Verm Pazartama
"'KAR DONYASı: 0242 228 15 50 0530 2350385 Ollrenel kl,ı ~i' fiyatı:: 12 TL; Ekstra yetişkin (veli, ögretrnen): 15 LL w
0S30 151 20 57
+FEAR TROPHY; O242 228 10 27~ O533 407 60 12 lijrencl kışı baıı fiyatı:: 6 TL; Ekstra yetişkin (yeh, öı')retmen) : 12 TL 'DCEANRIDE XD SINEMA: 0541 59521 02 Ôllnıncl klLI baı~ fiyatı:: 6 TL; Ekstra yetişkin (yelı, OOretmen)' 12 fL Armılyo Akvaryıım t,loim.dlll\:
Inşoc! vene:. Uel.
Arıtolyo Akvaryum ~letrrı&cRlk
vi
Ampsl.lYu Moh, Olimhıpınor lIuı-,.nrı No: ,~02
T i-'X)242 2<15 4:5 65 r ..90242 245 6575
[email protected]",m.ı::om
In,aohe ne. Ltd.
~tt
Moh. DIJmlvpınor !1:;!vr:ırı No: ~o;ı
i +'ItY.!42 24:' 4!) lı!) f +902.1] 1:4,) 6!) I:,
Arapıvvu
Inl~rı'QIvaoquOflunl,com
Download

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı - mersin