2 Nisan 2015 Perşembe
Salon 6
15:30 - 16:30
OLGU OTURUMUGÖĞÜS CERRAHİSİ
OS1 - OS5
Salon 10
OLGU OTURUMUUZMANINA DANIŞ
OS6 - OS10
1- Göğüs Cerrahisi
2 Nisan 2015
15:30 – 16:30 Salon 6
OS1
0906
Nadir bir boşaltıcı torasentez komplikasyonu: İntraparankimal kateter iğnesi
A rare complication of thoracentesis for plevral effusion;intraparenchymal catheter needle
0S2
0912
Sağ Omuz Bölgesi ve Toraks Duvarını Kaplayan Dev Kondrosarkom Olgusu
A Case of Giant Chondrosarcoma Occupying Right Shoulder and Chest Wall
0S3
0425
Penetran Boyun Travmasına Bağlı Kombine Trakea ve Özofagus Laserasyonu
Combined Tracheal and Esophageal Laceration After Penetrating Neck Trauma
0S4
0609
Trakeal Lipoma: Nadir bir Trakeal Tümör
Tracheal Lipoma: A RareTracheal Tumor
0S5
0953
Sternal Dev Kavernöz Hemanjioma ve Multidisipliner Tedavi Yaklaşımı
Sternal giant cavernous hemangioma and multidisciplinary treatment approach
2- Uzmanına Danış
2 Nisan 2015
15:30 – 16:30 Salon 10
0S6
0698
Kriptojenik Organize Pnomoni (Olgu Sunumu)
Cryptogenic Organizing Pneumonia (Case Report)
0S7
0339
Acil Serviste KOAH ve Metabolik Asidoza Yaklaşım: Olgu Sunumu
Approach to COPD and Metabolic Acidosis in the Emergency Department: A Case
Report
0S8
0877
Cough-induced Rib Fracture
0S9
0107
Hemoptizi
Hemoptysis
0S10
0819
Bir olgu nedeniyle romatoid artrit’in akciğer tutulumu
A case report: Pulmonary involvement in rheumatoid arthritis
3 Nisan 2015 Cuma
Salon 6
15:30 - 17:00
OLGU OTURUMUKLİNİK SORUNLAR
(DİFÜZ PARANKİMAL
AKCİĞER
HASTALIKLARI)
OS11 - OS15
Salon 9
OLGU OTURUMU
KLİNİK SORUNLARSOLUNUM SİSTEMİ
İNFEKSİYONLARI
OS16 - OS20
3- Klinik Sorunlar (Difüz Parankimal Akciğer Hastalıkları)
3 Nisan 2015
15:30 – 17:00 Salon 6
0149
Ailesel İdiyopatik Plöroparankimal Fibroelastozis ve Akinetik Rijid Sendrom Birlikteliği
Familial Idiopathic Pleuroparenchymal Fibroelastosis Associated with Akinetic Rigid
Syndrome
0S12
0361
İntegrin α3 Geninde Posttranslasyonel Değişikliklere Bağlı İnterstisiyel Akciğer Hastalığı
ve Nefrotik Sendrom Birlikteliği
Crucial role of posttranslational modifications of integrin α3 in interstitial lung disease
and nephrotic syndrome
0S13
0977
Sevofluran ile indüklenen diffüz alveoler hemoraji
Diffuse alveolar hemorrhage induced by sevoflurane
0S14
0946
Bleomisin Akciğer Toksisitesi: Kortikosteroid Tedavisine Yanıtsız Vakalarda İmatinib
Alternatif Bir Rejim Olabilir mi?
Bleomycin Lung Toxicity: Can Imatinib be an alternative regime for the cases
unresponsive to corticosteroids treatment?
0S15
0639
Nadir Görülen Genetik Hastalık; 3 Olgu Nedeniyle Hemansky Pudlak Sendromu
A Rare of Genetic Disease: A Report of Three Cases Hermansky-Pudlak Syndrome
0S11
4- Solunum Sistemi İnfeksiyonları
3 Nisan 2015
15:30 – 17:00 Salon 9
0S16
0774
pulmoner aktinomikoz
pulmonary actinomycosıs
0S17
0535
Ülkemiz İçin Nadir Bir Olgu: Pulmoner Histoplazmoz
A Rare Case For Our Country: Pulmonary Histoplasmosis
0S18
0873
A case of laryngotracheobronchial papillomatosis treated by bronchoscopic interventional
techniques
0S19
0614
mediastinal kanamayla komplike olan desendan nekrotizan mediastinit vakası
A case of descendan nekrotising mediastinitis complicated with mediastinal bleeding
0S20
0687
Su Çiçeği Pnömonisine Bağlı Solunum Yetmezliği Vakası
A Case of Respiratory Failure Due to Smallpox Pneumonia
4 Nisan 2015 Cumartesi
Salon 6
13:30 - 15:00
OLGU OTURUMUTÜBERKÜLOZ
OS21 - OS25
Salon 9
OLGU OTURUMUKLİNİK SORUNLAR
(PULMONER
VASKÜLER AKCİĞER
HASTALIKLARI)
OS26 - OS30
5- Tüberküloz
4 Nisan 2015
13:00 – 15:00 Salon 6
0S21
0676
TNF-Alfa İnhibitörleri Ve ÇİD-TB
TNF-Alpha İnhibitors And MDR-TB:A Case Report
0S22
0709
Sheehan sendromlu bir olguda rifampisin ile indüklenen adrenal yetmezlik
Rifampisicin induced adrenal insufficiency in a case of Sheehan syndrome
0S23
0936
Heryerde Nakile Karşı Yasal Nakil
Wherever Transplantation Versus Legal Transplantation
0S24
0279
Coincidence or Consequence ?
0S25
0678
Tedavi Yönetimi Zor Yaygın İlaç Dirençli Tüberküloz Olgusu
Difficult Management Of Treatment XDR-TB: A Case Report
6- Klinik Sorunlar (Pulmoner Vasküler Hastalıklar)
4 Nisan 2015
13:00 – 15:00 Salon 9
0204
Biatrial Trombüs Sonrası Gelişen İskemik Stroklu Hastada Geç Trombolitik Tedavi
Late thrombolytic treatment in patient with ischemic stroke after biatrial thrombosis
0S27
0534
Granülomatöz Polianjitin Nadir Komplikasyonu; Bisitopeni ile Seyreden Kemik İliği
Tutulumu
A Rare Complication of Granulomatozis with Polyangitis; Bone Marrow Engagement with
Bicytopenia
0S28
0324
Diffüz Hemanjiom ve Lenfanjiomda Sirolimusun Etkinliği: Olgu Sunumu
The Effectiveness of Sirolimus in Diffuse Hemangioma and Lymphangioma: Case
Report:
0S29
0234
Nadir görülen Behçet Hastalığı komplikasyonu; Eşzamanlı bilateral pnömotoraks: Bir
olgu nedeniyle
Rare complication at Behcet’s disease: Concurrent bilateral pneumothorax: A case report
0S30
0228
Dev kavite ile gelen pulmoner tromboemboli olgusu
A case of pulmonary thromboembolism with giant cavity
0S26
Download

1- Göğüs Cerrahisi 2 Nisan 2015 15:30 – 16:30 Salon 6 2