Tarim ve Kirsal Kalkinmayi Destekleme Kurumu
Kirsal Kalkinma (IPARD) Programi
ON UgtJNCU BA§VURU gAGRI ILANI
Bu Program Avrupa Birligi ve Tiirkiyc (;umhunycti tarafindan ortaklasa finansc cdilmcktedir.
Gida Tarim ve Haj-vancilik Bakanliginin ilgili kurulusu olan Tarim ve ICirsal Kalkinmayi Destekleme
Kurumu ( T K D K ) , Tiirkiye Cumhuriyeti adma Avrupa Birligi'nin Katilim Oncesi Mali Yardim Araci
olan IPA'nm Kirsal Kalkinma Bilegeni kapsammda uygulanacak yatirimlara iliskin 10 K A S I M 2014
tarihinde O n Ufuncu Bafvuru ^agri tlanina cikmis bulunmaktadir.
Basvuru kabuliine iliskin bu cagri, Kirsal Kalkinma (IPARD) Programi kapsammda yatrnm yapmak
isteyen isletmeler tarafindan destek almak iizere yapdacak basvurular ile ilgilidir.
K I R S A L K A L K I N M A (IPARD) P R O G R A M I N I N AMACI V E O N C E L I K L l E K S E N L E R l
Avrupa Komisyonu tarafindan 25 Subat 2008 tarihinde onaylanan Kirsal Kalkmma (IPARD) Programi;
Tiirldye'nin katilim oncesi donemdeki oncelikleri ve ihtiyaclarmi dikkate alarak, siirdiiriilebilir
kalkinmayi saglamak i^in kapasite olusturmayi hedeflemekte, isletmeleri Avrupa Birligi standardarma
j-iikseltmeyi ama9lamaktadir.
Avrupa Bkligi Kirsal Kalkmma (IPARD) Fonlan, asagida yer alan oncelik eksenlerine yonelik olarak
kullandirilacaktir.
•
Oncelik Ekseni 1: Ortak Tarim Politikasi ve gida giivenligi, veterinerlik ve bitki sagligi ile ilgili
alanlara iliskin Topluluk standardarmm uygulanmasi ve tarim sektoriiniin siirdiiriilebilir
adaptasyonuna katki saglanmasi.
•
Oncelik Ekseni 2: Tarim-^evre tedbirlerinin ve yerel kirsal kalbnma stratejilerinin uygulanmasi
icin hazirlik niteHginde faaliyedere katki saglanmasi.
•
Oncelik Ekseni 3: Kirsal ekonominin gelisimini destekleyerek, kirsal alanlarm siirdiiriilebilir
kaUanmasma katki saglanmasi.
PROGRAMIN KAYNAGI
Faydalanicdara uygun harcamalar karsiligmda saglanacak olan maU destegin kaynagi, Avrupa Birligi ve
Tiirkiye Cumhuriyeti Es-finansmamndan olusturulan I P A R D Programi Fonudur. Bu destek " K a m u
Katkisi" olarak adlandirilmaktadir. Bu kamu katkisi, program cercevesinde gerceklejmis yaturunlar i^in
geri odemesiz olarak kullandirilacaktir.
1
D E S T E K L E N E C E K T E D B I R L E R V E D E S T E K BUTgESt
Bu bas^ruru ^agn Ham kapsammda desteklenecek tedbiiler, alt tedbirler ve dagitilacak topL
biit^esi asagidadir.
Alt Tedbit Adi ve Biitse Kalemleii
Tedbit Adi
Tarim ve Balikglik
Uriinlemin Iflenmesi
ve Pazarlanmasinin
Yeniden
Yapilandmlmasi ve
Topluluk
Staadatdarina
Ulaftmlmasma
Yonelik Yatmmlar
Stit ve Siit
Uriinletinin
ijlenmesi ve
Pazarlanmasi
Et ve Et
Uriinlerinin
ijlenmesi ve
Pazarlanmasi
Destek
Oranlan
Toplam Destek But§esi
(AB+TC Katkisi) (Avro)
%50
110.290.351
Biit9e Kalemi-1
(Siit ifleme tesisleti)
Blithe Kalemi-2
(Siit toplayan iiretici orgiitieri)
Biit9e Kalemi-1
(Kirmizi et ijleme ve pazarlama)
Biit^e Kalemi-2
(Kanatli ett ijleme ve pazarlama)
Meyve ve Sebzeletin tjlenmesi ve Pazarlanmasi
Su Uriinletinin Ijlenmesi ve Pazarlanmasi
Kirsal Ekonomik
Faaliyederin
(Jejidenditilmesi ve
Gelijtirilmesi
Ciftlik Faaliyederinin Cejitiendirilmesi ve Geliptirilmesi
Yerel Uriinlerin ve Mikro Ifletmelerin GeUjtirilmesi
Kirsal Turizm
%50
77.535.661
Kiiltiir BalikpJiginin Gelijtirilmesi
187.826.012
TOPLAM
BA§VURU YAPILACAK i L L E R
Bu basvuru cagri ilam kapsammda destek almak amaciyla ba^vurularm yapilacagi ve yatirimm
uygulanacagi iRer asagidadir. Het ilden her alt tedbir kapsaminda ba§vuru alinabilecektir.
Alt Tedbir Adi ve Biit§e Kalemleri
Kodu
Biitge BCalemi-l (Siit ijleme tesisleri)
103-1
Slit ve Siit Uriinlerinin
Ijlenmesi ve
Pazarlanmasi
103-2
Et ve Et Uriinlerinin
iflenmesi ve
Pazarlanmasi
Biit^e Kalemi-1 (Kirmizi et ijleme ve pazarlama)
103-3
Meyve ve Sebzderin Ijlenmesi ve Pazadanmasi
103-4
Su Uriinlerinin Iflenmesi ve Pazarlanmasi
302-1
Ciftlik Faaliyederinin (Jefitiendirilmesi ve GeUjtirilmesi
302-2
Yerel Uriinlerin ve Mikro tjletmelerin Geliftirilmesi
302-3
Kirsal Turizm
302-4
Kiiltiir BaKkgdigmm GeHjtiriknesi
Biit^e Kalemi-2 (Siit toplayan iiretid orgiideri)
Blithe Kalenii-2 (Kanatli eti ijleme ve pazarlama)
Destek Almak Amaciyla
Bafvurulatm Yapilacagi ve
Yatinmm Uygulanacagi tiler
Afyonkarahisar
Agn
Aksaray
Amasya
Ankara
Ardahan
Aydin
Balikesir
Burdur
Bursa
^anakkale
Rankin
^orum
Denizli
Diyarbakir
Elazig
Efzincan
Erzurum
Giresun
Hatay
Isparta
Kahramanmaraf
Karaman
Kars
Kastamonu
Kenya
Kiitahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Mu§
Nevfehir
Ordu
Samsun
Sivas
§anliurfa
Tokat
Trabzon
U§ak
Van
Yozgat
2
BA§VURU T A R t H L E R l
Basvurular 12.01.2015 tarihi saat 09.00'dan itibaren, yatirimin uygulanacagi ilde bulunan ve Hetijim
bilgileri agagida yer alan T K D K 11 Koordinatorliiklerinde kabul edilmeye baslanacak olup, basvurularin
son teslim tarihi 10.02.2015, saat 21.00'dir. Bu ^agri icin son teslim tarihinden sonra yapilacak
basvurular kabul edilmeyecektir.
ON I N C E L E M E TARlHLERl
T K D K - i l Koordinatorliiklerinde Teklif Alma Kurallari Rehberi kapsaminda yapilan ihale ve bu ihale
sonucu alman tekliflerin ve teklif ile ilgili beige ve dokiimanlarm uygunlugu kapsammda on kontrol
yapdacaktur.
Yapilacak on kontroller nihai kontroller oknayip, teklif alimi ve ihalelerde yapilan hatalarm ve
eksikliklerin tespit edilmesi ve diizeltilmesi yoniinde bilgilendirme amacli olacaktur.
Basvuru Sahipleri soz konusu on kontroller icin belirlenen tarihlerde ilgili t l Koordinatorliikleri ile
iitibata gecerek randevu alacaklardir.
On kontrol yapilmadan sunulan basvuru pakederindeki teklifler ve ihale dosyalarmdaki hatalar diizeltme
yoluna gidilmeyecek ve kurallar geregi islem yapilacaktir.
On kontrol 5 -15 Ocak 2015 tarihlerinde yapilacaktur.
YATIRIM SURELERl
O n UjUncii Ba§vuru ^agn tlani kapsammda hazirlanacak bajvurularda yatmm siireleri asagidaki gibi
planlanmahchr. Taksidendirmenin nasil yapilacagi ile ilgili bilgiler Basvuru (^agri Rehberlerinde yer
ahnaktadir.
-Bagvuru tek taksit olarak planlanmis ise; yaturim siiresi ve Odeme Talebi Paketinin hazurlamp I I
Koordinatorliigiine sunulmasi toplamda 6 (alti) ayi gecmemelidir.
-Basvuru iki veya U9 taksit olarak planlanmis ise; birinci taksitin yatirim siiresi ve Odeme Talebi
Paketinin hazurlanip 11 Koordinatorliigiine sunulmasi 6 (alti) ay i(jerisinde olmahdir. tkinci ve/veya
ii9iincii taksit planlamasi yapdirken nihai Odeme Talep Paketi i^in gereldi siireler dikkate almmakdir.
BASVURULAR I L E iLGlLI B l L G t L E R
I P A R D Programin giincel hali, Bakanligimiz (www.tarim.gov.tr) ve Kurumumuz internet
adreslerinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilmeHdir.
Basvurular hakkmda detayli bilgiler ve basvuru kuraUarinm yer aldigi Bagvuru ^agri Rehberleri
(Versiyon 3.4) Kurumvimuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) temin ediknehdir.
Ayrica, bu basvuru ^agri doneminde Kurumumuz tarafmdan yapilacak ilave duyuru ve
bilgilendirmeler de bu cagri ilam kapsammda dikkate aknmah ve soz konusu duyuru ve
bilgilendirmeler, Kurumumuzun resmi mternet adresinden (www.tkdk.gov.tr) takip ediLmelidir.
GlRESUN
Sultan Selim Mah. Gazi Mustafa Kemal Bui. No: 16 Merkez
Tel: 0454 254 00 70 Faks: 0454 254 00 73
Tarrni ve Kirsal Kalkinmayi Destekleme Kurumu, bu Manda yer alan tiim hususlari degistirme hakkmi
sakh tutar.
tlanen Duyurulur.
Download

Tarim ve Kirsal Kalkinmayi Destekleme Kurumu Kirsal Kalkinma