BÜ ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAM YETERLİLİKLERİ
D oğal v e k ü ltü rel peyzaj d eğerlerini korum a- C ap a b le
K uram sal,
O lgusal
k u lla n m a
ve
y ö n etim i
insan- lan d scap e
k o n u su n d a
y a k la şım la
d o ğ al
ve
p lan lan m ası,
kültürel
ç e v re le rin
O lgusal
y ö n etim i v e izlen m esi için gerekli tem el ve
tasarlan m ası,
u y g u la m a lı bilgi b irik im in e sahip olur.
S ü rd ü rü le b ilirlik
y ak laşım ın ı
tem el
alan
te o rik b ilg ileri k u llan arak peyzaj p lan la m a
U ygulam alı h iz m e tle rin d e b elirlen en ö lçek tek i plan ve
ta sa rım p ro je le ri hazırlar.
P ro jelerin su n u m ve u y g u la n m a sın a y ö n elik
araç
ve
te k n ik le ri
k u llan m a,
üç
b o y u tlu
U ygulam alı alg ılay ab ilirle ve p ro je y ö n etim i için gerekli
b e c e rile re sah ip olur.
B ağım sız
ve
S orum luluk
A labilm e
Y etkinliği
Ö ğrenm e
Y etkinliği
İletişim ve
Sosyal
Y etkinlik
for c o n serv atio n ,
usage
and
tech n o lo g y .
K uram sal,
Ç alışab ilm e
relations
h u m a n -e n v iro n m en t-
te k n o lo jiy i k u lla n a ra k y o ru m la m a b ilg isin e and cap ab le o f in terpreting th e se relatio n s using
E k o lo jik
B ilişsel,
con sid erin g
ç ev re-p ey zaj m im arlığ ı ilişkisini k av rar ve m an a g e m e n t o f natural and cu ltural lan d scap e values 1
sah ip o lur.
B ilişsel,
of
A la n ıy la ilgili çalışm aları b ağ ım sız olarak
y ü rü tü r, d a n ışm a n lık ve b ilirk işilik yapar.
P lan lam a,
ta sa rım
ve
u y g u lam a lard a
k a rşıla şıla n so ru n ları çö zm ek için so ru m lu lu k
alır.
C ap ab le o f o b tain in g basic and ap p lied knovvledge
on p lan n in g , design, m an a g em e n t o f natural and 2
cu ltu ral landscape en v ironm ents.
C ap a b le o f p rep arin g plan and d esig n p ro jec ts scaled
by
lan d scap e
p la n n in g
serv ices
b ased
011
C ap a b le o f o b tain in g ex p e rien ces on p resen tatio n ,
ap p licatio n , u sin g instru m en ts and tec h n iq u es, three- 4
dim en sio n al perception and m a n a g e m e n t o f p rojects.
A b le
of
in d ep en d en tly
co n su ltan c y
and
ex p ertise
co n d u c tin g
w o rk s.
studies,
A b le
to
take
re sp o n sib ilitie s fo r th e solution o f p ro b lem s d u ring
Y aşam b o y u ö ğ re n m e y e ilişkin o lu m lu bir C ap ab le o f d ev elo p in g attitu d es fo r lifelo n g learning
tu tu m
g e liştir, a ra ştırm a y a p a r ve toplum and research and u sin g th e se attitu d es fo r public 6
profıts.
y a ra rın a k u llan ır.
T o p lu m sa l so ru m lu lu k b ilin ci ile yaşadığı
çev re için p ro je üretir, u y g u la r ve to p lu m u n
b ilin ç le n m e sin e k a tk ıd a bu lu n u r.
A b le
to
pro d u ce
en v iro n m e n t
and
and
to
apply
p ro jec ts
co n trib u te
fo r
fo r
the
th eir
public 7
co n scio u sn ess.
A la n ın d a k i g elişm e le ri izlem ek v e iletişim A b le to use at lea st one lan g u ag e and tec h n o lo g ies
Sosyal
k u rm a k için en az b ir y ab an cı dili, b ilişim ve fo r
Y etkinlik
iletişim te k n o lo jile rin i kullanır.
Sosyal
Y etkin lik
A lana
Ö zgü
Y etkin lik
A lana
Ö zgü
Y etkinlik
A lana
Ö zgü
Y etkinlik
5
p lan n in g , design and ap p licatio n s.
İletişim ve
İletişim ve
3
su stain a b ility principles.
m o n ito rin g
th e
d ev e lo p m en ts
and
establish 8
C om m unications.
F ark lı k ü ltü rle re ve sosyal y aşam a uyum A b le to p ro vide h arm o n y w ith d iffe re n t cu ltu res and
sağ lay ab ilir.
social life.
F izik sel,
so sy o -k ü ltü re l
ve
e k o n o m ik
etm en leri
d ik k a te
p lan
ve
a la ra k
proje
y a p a b ile c e k , u y g u la y a b ile c ek , y ö n e teb ilec ek
ve iz le y e b ile c ek y e tk in liğ e sah ip olur.
A b le to prep are, apply, m o n ito r and m an ag e plans
and p ro je cts co n sid e rin g th e p h y sica l, so cio-cultural 10
and eco n o m ic factors.
B ilim se l, k ü ltü re l ve etik d eğ erlere uygun A b le to act acco rd in g to the scien tific, cultural and
ethical values.
h a re k e t eder.
A la n ıy la
ilgili
m e v z u a ta
hâkim
o lm a
u y g u n d a v ra n m a y e tk in liğ in i kazan ır.
9
ve A b le to co n sid er legal and adm iu'istr^t'îje. (r^m ^>on
th e ir ex p ertise fıeld.
----------------------------------------------- S— -
^
»
\ i t-,
-
11
12
Download

Dosya İçin Tıklayın