BELGENIN ASLI ELEKTRONIK IMZAlıDıR.
T.C.
MALİYE BAKANLIGI
Gelir İdaresi Başkanlığı
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Sayı :72911396-900-29337
Konu : Seyyar Görev Tazminatı
13/03/2014
j
U
7'/,;)
i"f '7'"
ii
DAGITIM YERLERİNE
6245 sayılı Harcırah Kanununun "Seyyar olarak vazife gören memur ve hizmetliler"
başlıklı 49 uncu maddesinde, "Asli görevleri gereği memuriyet mahalli dışında ve belirli bir
görev bölgesi (Merkez veya il kuruluşuna dahil birimlerde il sının, bölge şeklinde çalışan
birimlerde bölge sının) içinde fiilen gezici olarak görev yapan memur ve hizmetlilere gündelik
ve (Aşağıda unvanları sayılanlar hariç) yol masrafı ödenmez.
Bunlardan, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca görev unvanlan ile iş ve çalışma özellikleri
uygun görülenlere; bu Bakanlıkça vize edilen cetvellere dayanılarak fiilen gezici görev yaptıkları
günler için almakta oldukları aylıklkadro derecelerine göre müstehak oldukları yurtiçi
gündeliklerinin üçte biri günlük tazminat olarak verilir.
Takip memuru, gezici sağlık memuru, ebe, orman muhafaza memuru, koruyucu, koruma
memuru, posta dağıtıcısı, hat bakıcısı, tahsildar, gezici başöğretmen ve görev niteliklerinin
bunlara benzerliği Maliye Bakanlığınca onaylanacak diğer memur ve hizmetlilerin yol masraflan
mutat taşıt araçlanna fiilen ödedikleri miktarlar üzerinden karşılanır." hükümleri yer almaktadır.
Buna göre, İliniz Defterdarlığında görevli gelir personelinden ekli 111 sayılı cetvelde
gösterilen unvanlarda çalışanlara 0110112014-3111212014 tarihleri arasında geçerli olmak üzere
ve ekli 2/1 sayılı cetvelde İliniz Defterdarlığı için belirlenen adam/gün hesabıyla seyyar görev
tazminatı ödenmesi uygun bulunmuştur.
Söz konusu seyyar görev tazrninatı ödemelerinde, ilgili kanun maddesine, ekte yer alan
III ve 2/1 sayılı cetvellere ve 2014 yılı vize uygulamasına ilişkin hususlara uyulması
gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
- (J~?t-~
~.
_
lı DEFTERDARLIGINA
Mehmet Ali ESER
Bakan a.
Gelir İdaresi Grup Başkanı
Q1· MART 20M
-
VALI--~
EKLER:
1- 111ve 2/1 sayılı cetvel (2 adet)
2- 2014 yılı vize uygulamasına"
'n hususlar (1 sayfa)
3- Seyyar görev dağılım list ı (1 sayfa)
BEU:~ENIN ASLI
ELEKTRONIK iMZALlOIR
DAGITIM:
~~AN
Şu~
\~.JC. 201lt
.
,
~
13ubelge, 5070 sayılı Elektronik Imza Kanunu'nun 5. Maddesi gereğince nitelikli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Dikmen İlkadim Cad 06450 ANKARA
Telefon: 03124153345
Faks:
e-posta: [email protected]
Bilgi için:
Elektronik Ağ: www.gib.gov.tr
Evrak doğrulama erişim adresi
https://intvd.gib.gov.tr/internetvdltemplate.jsp?page=IVD
_DYIAS _EVRAK_SORGU _GIRIS
Kaan SEVİNç
Çöziimleyici
(09 Şb.)
Pin: TpNqivk2S
Tablo: 1/1
SEYYAR GÖREV TAZMINATı ÖDENMESI
UYGUN GÖRÜLEN UNVANLAR
Kurumu
: Gelır idaresi Başkanlığı
Bütçe Türü
: Genel Bütçe
Istihdam Şekli : Memur
U NVANLAR
Tahsildar
Veri Hazırlama ve Kontrolişletmeni
Yukarıda belirtilen unvanlara Seyyar Görev Tazminatı ödenmesi uıv~tt'l-EIÖ
\
,-
•
Tablo2J1
SEYYAR GÖREVTAZMINAn ODENEBlLECEK
SAYILARIN ILLERiBOLGELER BAZıNDA CACIUMI
Kuruııu
: Gelr Idaresi Ba,kanııOı
BOl"" reo : Genel BOlca
fLliLE:iRlB~OL;;;-;:;GEnL"E,"R.---__ -j.'!'M~EM
••••.
U~R~--j.;?SUI,!IR,!!EKL~!..!'IISi1lCCLI--..N!''<
CIISCI
~u.YIII
1 'ADANA
~YAMAN
n_
'880
__
o
i
~"''NI
--
--~
••• ..,.
i
TOPLAM
o
"'-=--,=-c-l
.
880
=F~
--40
---i-
i
70
:'~::::'A::":"'----==±==--l!---- 2~
=e:-,....
i
6 ANKARA
644
644
7 ANTALYA
1040
-1040
8 ARTVIN
9 AYDIN
10 BALIKESıR
11 BıLEcıK
99
99
570
S70
660
660
,
70
70
12 BINGOL
24
24
13 BITLIS
48
48
soıu
91
91
15 BURDUR
80
14
80
16 BURSA
884
171CANAKKALE
220
181cANKlRI
112
19 "'ORUM
204
20 DENIZLI
252
21 DIYARBAKıR
408-408
1
22 EDIRNE
162
23 ELAZ~
180
__
__
_
220
112
"----ıo:ı
26 ESKısEHIR
180
27 GAZIANTEP
720
28 GIRESUN
2304
2S2
'
---i6ı
180
7720
24 ERZINCAN
25 ERZURUM
884
1--
'ı
--2720
--
180
,,-..llQ
!_~
29 GÜMÜSHANE
18
30 HAKKARI
35
_~
3S
31 HATAY
280
280
32 ISPARTA
284
33 MERSIN
874
264
i
874
O
O
O
O
35 ıZMIR
2479
2479
38 KARS
25
25
37 KASTAMONU
32
32
663
663
304ısTANBUL
ısr, BÜYÜK MÜKELLEFLER
38 KAYSERI
39 KIRKLARElı
40 KIRSEHIR
108
:
"~
28
41 KOCAELI
285
42 KONYA
672
43 KÜTAHYA
280
,__~
28S
672
"~
44 MALATYA
414
:
~MA~
663
i
46 K,MARAS
396
~~ARDIN
48MOOLA
84_~
928
49 MUS
81
50 NEVSEHIR
56
M~
48
52 ORDU
~
m
_~
_,
---~
-+-_,__
81
56
~
420
53 RIZE
80
54 SAKARYA
i
420
_~
168
168
58 SIIRT
24
24
57 SINOP
901
90
260
260
59 TEKIROA~
160
160
60 TOKAT
198
198
61 ,TRABZON
210
210
63ls,URFA
247
247
84
64
i
58 SIVAS
84~
~~~--------+---~------r1----+---'1;7ı11
65 VAN
171
66 YOZGAT
176
176
67 ZONGULDAK
156
156
20
20
79 KILIS
81 DÜZCE
TOPLAM
62~ ••
yılı Kanunu:ı 49 uncu maddesin.
56
56
20533
20533
oor. vize odılm~tir,
.-
.
SEYYAR GÖREV TAZMINATI2014
YILI VIZE UYGULAMASıNA ILIşKIN HUSUSLAR
1- BAKANLI~IMIZCA VIZE EDILEN (1/1) VE (2/1) NO'LU TABLOLARDA YER ALAN UNVAN VE
POZISYONLARDA GÖREV YAPANLARA, (2/1) NO'LU TABLODA YER ALAN ADAM/GÜN SAYıSı
KADAR SEYYAR GÖREV VERILEBILECEK VE SEYYAR GÖREVTAZMINATI ÖDENEBILECEKTIR.
2- (ADAM/GÜN) BIR YIL ıÇiNDE, IL VEYA BÖLGE TEŞKILATı ıÇiNDE GÜN OLARAK SEYYAR
GOREVVERILEBILECEK PERSONEL SAYISINIIFADE ETMEKTEDIR.
3- VIZE EDILEN UNVAN VE POZISYONLAR DıŞıNDAKILERE SEYYAR GÖREV TAZMINATI
ODENMEYECEK, ADAM/GÜN SAYILARI KESINLIKLE AŞILMAYACAKTIR.
4- VIZE EDILEN ADAM/GÜN SAYıSı ÜZERINDE KESINLIKLE GÖREVLENDIRME YAPıLMAYACAK,
ILAVE ODENEK IHTIYACıNA YOL AÇıLMAYACAK VE HIZMETIN AKSAMAMASI ıÇiN GEREKLI
PLANLAMA ONCEDEN YAPıLACAKTıR.
Tablo 2/1
SEYYAR GÖREV T AZMİNA Tl ÖDENEBİLECEK
SA YILARIN İLLERIBÖLGELER
Kurumu
BAZINDA
DAGILIMI
: Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı
Bütçe Türü: Genel Bütçe
UNVANLAR
TAHSİLDAR
GÜN
SAYıSı
ADAM
SAYıSı
İLİ-İLÇESİ
ADAM
* GÜN
ADAM
SAyıSı
VHKİ
* GÜN SAYISI
YEVMİYE
*
KÜTAHYA-MERKEZ
4
4
20
4
* 20
80
826,40
KÜT AHY A-EMET
2
2
20
2
* 20
40
413,20
KÜTAHYA-SİMAV
5
5
20
5
* 20
100
1.033,00
KÜT AHY A-GEDİZ
i
i
20
i
* 20
20
206,60
KÜTAHYA-TAVŞANLı
i
1
20
i
* 20
20
206,60
KÜTAHYA-PAZARLAR
i
i
20
i
* 20
20
206,60
TOPLAM
14
14
20
14 * 20
280
2.892,40
Kadriy ŞENVER
Gelir idaresi Başkanlığı
Müdürü
Download

Q1· MART 20M - Kütahya Defterdarlığı