T.C.
KUTAHYA VALILIGI
U Mull Eitim Mudurlugu
'
•1
05/08/2014
Says : 79386733/125.02/3236942
Konu: Güzel Sanatlar Lisesi
II.Girip Sinavi
VALILIGINE
(II Milli Eitim Müdilr1üü)
Ilgi : Kütahya Va1i1iinin 25/07/2014tarihli ye 79386733/125/3158862 sayili Oluru
Ilimiz Kütahya Ahmet Yakupo1u Güzel Sanatlar Lisesinin Resim ye Miizik alanlari
1c m "II.Giri Sinavi" yapilmasina dair ilgi olur i1iikte g6nderi1mitir.
Bilgilerinize ye konunun iliniz ortaokul müdiirlüklerine duyurulmasi hususunda
gereini arz ederim.
Cokun ESEN
Vali a.
Ii Milli Eitim Müdiini
Eki:
- Olur (2 sayfa)
Daitim:
80 Ii Va1i1iine
Bu beige, 5070 sayili Eiektronik Imza Kanununun 5
mci maddesi gereince given1i eiektronik imza ile imzaianmitir
,
•\
T.C.
KUTAHYA VALIL!!
ti Mill Egitim Mudurlfigfi
25/07/20 14
Sayi : 79386733/125/3 158862
Konu: Resim ye MUzik II. Giri§ Sinavi
VALILIK MAKAMINA
Ilgi: a) Kutahya Ahmet Yakupoglu GuzeI Sanatiar Lisesi MudurlugUnun 14/07/20 14 tarihli
ye 13674985-020/276 sayili yazisi
b) Kutahya Ahmet Yakupoglu GUzei Sanatlar Lisesi MudurlUgunUn 15/07/2014 tarihli
ye 13674985-125/279 sayili yazisi
c) MEB GUzel Sanatlar ye Spor Liseleri Yonetmeiigi
d) Ortaögretim Genel MudUrlugUnun 27/05/20 14 tarih ye 2014/10 sayili Genelgesi
Ahmet Yakupoglu Güzel Sanatlar Lisesi MudUrlugtlntln ilgi (a) ye ilgi (b)
yazilarinda; I. Giri§ Sinavi sonucunda Resim ye MUzik Alanlari ogrenci kontenjanlarinin
dolmadigi ye yedek listede ogrenci bulunmadigindan, 04 - 06 Agustos 2014 tarihieri arasinda
II.Giri Sinavi yapilmasi ye ilgi (d) Genelgenin 5.maddesi "Okul mUdUrünün bakanliginda
oiuturulacak komisyonlarda; 2 (iki) ilgili okulun alan ogretmeni, 1 (bir) ii veya lice milli
egitim mudurlugunce gorevlendirilecek diger okullardan alan ogretmeni He 1 (bir) de alan
uzmani akademisyen yer alacaktir. Alan uzmani akademisyen bulunamadigi durumlarda ii
veya ilce milli egitim mudtirlugunce 1 (bir) alan ogretmeni goreviendirmesi yapilacaktir."
denilmektedir ye aagidaki listede adi geçen ogretmenlerden sinav komisyonu oluturu1masi
istenmektedir.
Adi gecen okulda, bo§ kalan 2014-20 15 Egitim-Ogretim yili Resim ye MUzik Alanlari
kontenjanlarina ogreci seçimi için 04 - 06 Agustos 2014 tarihieri arasinda I1.Giri Sinavi
yapilmasi; ilgi (d) Genelgenin 5.maddesi dogruitusunda sinav hizmetlerini yUrutmek Uzere
Okul MüdUrU Murat BIçER bakanliginda aagidaki listede adi geçen ilgili alan
ogretmenleri nden kom isyon oluturulmasi, komisyon üyelerinin belirtilen tarihlerde izinli
sayilmalari MudurlugumUzce uygun gorulmektedir.
MUzik Sinav Komisyonu;
Sira No
1
2
3
4
Ogretmenin Adi Soyadi
Murat BIcER
Halim TURKMEN
Hakan DAci
Mustafa CUneyt AYDIN
Brani
Bakan
Müzik
MUzik
MUzik
Bu beige, 5070 sayili EIektronik 1mm Kanununun 5
Valilik BinasiIKUTAIIYA
EIektronik Ag: http://kutahya.meb.gov.tr
ortaoaretim43meb.nov.tr
Görevli Oldugu Okul
AhmetYakupoglu GUzel Sanatlar Lisesi
Ahmet Yakupoglu OUzel Sanatlar Lisesi
Ahmet Yakupoglu Ouzel Sanatlar Lisesi
Kiliçarsian Anadolu Lisesi
mci maddesi geregince gUvenli elektmnik imza He imzalanmitir
Ayrintiii bilgi için: Fadime cAKAL-MemUT
Tel: (0 274) 223 62 41 (158)
Faks: (0 274) 22362 54
5
6
Okutman Handan
OZDEMIREL
Mert SARIKAYA
MUzik
DPU Egitim Fakuitesi
Yedek Uye
Asianapa Ortaokulu
Resim Sinav Komisyonu;
Sira No
1
2
3
4
5
6
Ogretmenin Adi Soyadi
Murat BIcER
$aban UYSAL
Mehmet Ernin KOKEN
Mehrnet ODEMIS
Yrd.Doc.Dr.Pinar YAZKAq
Cern EKIZTA$
Brani
Ba.kan
Resirn
Resirn
Resirn
Resim
Yedek Uye
Mezun Oldugu Okul
Ahmet Yakupoglu GUzel Sanatiar Lisesi
Ahmet Yakupoglu GUzel Sanatlar Lisesi
Ahmet Yakupogiu OUzel Sanatiar Lisesi
Kilicarslan Anadolu Lisesi
DPU OUZel SanatiarFakUitesi
Ahmet Yakupoglu GUzel Sanatlar Lisesi
Makamiarinizea da uygun gorUlmesi halinde olurlariniza arz ederim.
Cokun ESEN
Milli
Egitim MUdUrti
II
OLUR
25/07/2014
Htldayar Mete BUHARA
Vail a.
Vail Yardimcisi
Bu beige, 5070 sayili Elektronik tmza Kanununun 5
Valilik Binasi/KUTAHYA
Elektronik Ag: http://kutahya.meb.gov.tr
oaoaretim43ämeb.ov.tr
mci maddesi geregince guvenli elektmnik imza ile imza1anmitir
Ayrintili bilgi ion: Fadime cAKAL-Memur
Tel: (0 274) 223 6241 (158)
Faks: (0 274) 22362 54
Download

Kütahya ili Kütahya Ahmet Yakupoğlu güzel sanatlar lisesi 2