T.C.
SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
Üniversitemiz, Fen Bilimleri Enstitüsüne 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda aşağıda
belirtilen Anabilim Dallarına yüksek lisans, doktora ve yatay geçiş yoluyla öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak
programlar, kontenjanlar, adaylarda aranacak koşullar ve istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.
2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı
ANABİLİM DALLARI
Yüksek Lisans
Alan
İçi
Biyoloji
5
Disiplinlerarası Çevre Sağlığı
Disiplinlerarası
Kuantum Sistemleri Modelleme
Disiplinlerarası Nükleer Enerji ve
Enerji Sistemleri
Matematik
Alan
Dışı
Alan
İçi
Alan
Dışı
-
YL
DR
YL
DR
Yabancı
Uyruklu
YL
DR
-
-
-
-
-
-
1
-
34
-
-
2
-
-
-
-
-
12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17
12
Matematik (II. Öğretim Tezsiz)
Özel
Öğrenci
Yatay Geçiş
Doktora
14
-
-
Su Ürünleri Avlama
ve İşleme Teknolojisi
7
3
5
-
Su Ürünleri Temel Bilimler
6
3
2
-
-
-
-
1
-
-
Su Ürünleri Yetiştiriciliği
8
-
5
-
1
-
-
-
-
-
A) BAŞVURU ŞARTLARI
1- Diploma veya mezuniyet belgesi,
(Yabancı ülkelerden alınan diplomaların YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gerekir.)
a) Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların bir lisans diploması veya mezuniyet
belgesine sahip olmaları gerekir.
b) Doktora programına yüksek lisans derecesi ile başvuracak adayların tezli yüksek lisans diploması veya
mezuniyet belgesine, lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans diploması veya mezuniyet belgesine
sahip olmaları gerekir.
2- ALES veya eşdeğeri sayılan bir sınavdan;
a) Tezli yüksek lisans programına başvuracaklar için en az 55 (sayısal) veya eşdeğeri bir puana sahip
olmaları gerekir.
b) Tezsiz yüksek lisans programları için ALES puan şartı aranmaz.
c) Doktora programına yüksek lisans derecesi ile başvuracaklar için en az 55 (sayısal) veya eşdeğeri bir
puana; lisans derecesi ile başvuracaklar için ise en az 80 (sayısal) veya eşdeğeri bir puana sahip olmaları
gerekir.
3- ÖSYM tarafından yapılan yabancı bir dil sınavından veya eşdeğeri sayılan bir sınavdan;
a) Doktora programına başvuracaklar için en az 55 veya eşdeğeri bir puana sahip olmaları,
b) Tezli yüksek lisans programına başvuracaklar için yabancı bir dil belgesine veya eşdeğeri sayılan bir
belgeye sahip olmaları gerekir. Bu belgeye sahip olmayan adaylar, başvuru formunda belirttikleri dilden
aşağıda belirtilen tarihte Üniversitemiz Yabancı Diller Bölümü tarafından yabancı dil seviye tespit
sınavına alınırlar. Üniversitemiz yabancı dil seviye tespit sınavına girmeyen adaylar haklarından
vazgeçmiş sayılırlar ve değerlendirmeye alınmazlar.
c) Tezsiz yüksek lisans programları için yabancı dil şartı aranmaz.
4- Genel ağırlıklı akademik ortalamayı gösterir transkript,
a) Doktora programına yüksek lisans derecesi ile başvuracaklar ile yüksek lisans programlarına başvuracak
adaylar için mezuniyet not ortalaması şartı aranmaz.
b) Doktora programına lisans derecesi ile başvuracak adayların mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en
az 3 veya eşdeğeri bir puan olması gerekmektedir.
1
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIN ALANİÇİ/ALAN DIŞI KONTENJANLARINA
BAŞVURACAK ADAYLARIN MEZUN OLMASI GEREKEN LİSANS/YÜKSEK LİSANS
PROGRAMLARI
Anabilim Dalı
Biyoloji
Disiplinlerarası Çevre Sağlığı
Disiplinlerarası
Kuantum Sistemleri Modelleme
Disiplinlerarası Nükleer
Enerji ve Enerji Sistemleri
Matematik
Yüksek Lisans
Alan İçi
Alan Dışı
Fen-Edebiyat Fakültesi
Biyoloji ve GenetikMoleküler Biyoloji
Kontenjan
Bölümü, Eğitim Fakültesi
Açılmamıştır
Biyoloji, Fen Bilgisi
Öğretmenliği Lisans
Mezunu Olmak
Lisans Mezunu Olmak
Alan Dışı
Doktora Programı Bulunmamaktadır.
Doktora Programı Bulunmamaktadır.
Doktora Programı Bulunmamaktadır.
Lisans Mezunu Olmak
İlgili Fakültelerin Nükleer
Enerji, Enerji sistemleri,
Makine, İnşaat, Elektrik ve
Elektronik Mühendisliği,
Fizik, Fizik Öğretmenliği,
Makine Eğitimi Bölümü
Lisans Mezunu Olmak
İlgili Fakültelerin
Matematik ve İstatistik
Bölümü Lisans Mezunu
Olmak
Doktora
Alan İçi
Kontenjan
Açılmamıştır
Doktora Programı Bulunmamaktadır.
İlgili Fakültelerin
Alan İçi Sayılan
Bölümlerinin
Dışındaki Lisans
Mezunu Olmak
Kontenjan Açılmamıştır.
Matematik (II. Öğretim Tezsiz)
Lisans Mezunu Olmak
Su Ürünleri Avlama
ve İşleme Teknolojisi
Su Ürünleri, Deniz
Bilimleri, Ziraat Fakültesi
Su Ürünleri Bölümü,
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Lisans
Mezunu Olmak
İlgili Fakültelerin
Alan İçi Sayılan
Bölümlerinin
Dışındaki Lisans
Mezunu Olmak
Su Ürünleri Temel Bilimler
Su Ürünleri, Deniz
Bilimleri, Ziraat Fakültesi
Su Ürünleri Bölümü Fen
Fakültesi Biyoloji ve
Kimya Bölümü,
Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği ve
Biyomühendislik Lisans
Mezunu Olmak
İlgili Fakültelerin
Alan İçi Sayılan
Bölümlerinin
Dışındaki Lisans
Mezunu Olmak
Su Ürünleri Yetiştiriciliği
Su ürünleri Fakültesi
Lisans Mezunu Olmak
Kontenjan
Açılmamıştır
2
Doktora Programı Bulunmamaktadır.
Su Ürünleri, Deniz
Bilimleri, Ziraat
Fakültesi Su Ürünleri
Bölümü, Mühendislik
Fakültesi Gıda
Kontenjan
Mühendisliği Lisans
Açılmamıştır
Mezunu Olmak- İlgili
Enstitülerde Su Ürünleri
Alanında Yüksek Lisans
Yapmış olmak
Su Ürünleri, Deniz
Bilimleri, Ziraat
Fakültesi Su Ürünleri
Bölümü Fen Fakültesi
Biyoloji ve Kimya
Bölümü, Mühendislik
Kontenjan
Fakültesi Çevre
Açılmamıştır
Mühendisliği ve
Biyomühendislik Lisans
Mezunu Olmak-İlgili
Enstitülerde Su Ürünleri
Alanında Yüksek Lisans
Yapmış olmak
Su ürünleri Fakültesi
Lisans Mezunu OlmakSu Ürünleri
Kontenjan
Yetiştiriciliği Anabilim
Açılmamıştır
Dalında Yüksek Lisans
Yapmış Olmak
B) KABUL KOŞULLARI
1- Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde yapılacak değerlendirmede adayın mezuniyet not ortalaması
100’lük sisteme göre değerlendirilir. Mezuniyet not ortalamalarının dönüşüm hesabında adayın mezun olduğu
yükseköğretim kurumundan alacağı onaylı transkript ya da dönüşüm puanını gösterir onaylı belge esas alınır. Bu
belgeye sahip olmayan adaylar için Yükseköğretim Kurulunun belirlediği eşdeğerlik tablosu kullanılır.
2- Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ALES puanının
% 50’si, mezuniyet not ortalamasının % 20’si, yabancı dil puanının % 10’u ve mülakat sınav sonucu
alınan puanın % 20’si alınarak toplanır. Adayın başarılı sayılabilmesi için mülakat sınavından en az 60
puan alması ve değerlendirme toplamlarının 65 puan ve üstü olması gerekir.
3- Tezsiz yüksek lisans başvurularında ALES ve yabancı dil puan şartı aranmadığından değerlendirmeler, lisans
mezuniyet not ortalamasına göre en yüksek puandan itibaren sıralanarak yapılır. Sıralamada eşitlik olması
durumunda mezuniyeti en yakın olana öncelik verilir.
C) BAŞVURU İÇİN İSTENECEK BELGELER
Onaylı istenen evrakların; noter, çalıştığı kurum, mezun olduğu Üniversite tarafından onaylı suretleri veya
başvuru evraklarının elden teslim edilmesi sırasında aslını ibraz etmek şartıyla fotokopileri kabul edilir.
(Evraklarınızın fotokopisini yanınızda getiriniz.)
1. Lisansüstü Eğitim Başvuru formu, (www.fbe.sinop.edu.tr) adresi “Formlar/Dilekçeler” bölümünden
alınabilir.
2. Lisans/Yüksek lisans diplomasının veya mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi,
3. Yüksek lisans programları için lisans, doktora programları için ise lisans ve tezli yüksek lisans not
durum belgelerinin (transkript) onaylı fotokopisi,
4. ALES/Dengi puanının en az 55 olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti,
5. (ALES geçerlilik süresi 3 yıl, GRE ve GMAT sınavlarının geçerlilik süresi ise sınavın yapıldığı tarihten
itibaren 5 yıldır.)
6. Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Tezsiz yüksek lisans programları için gerekli değil)
7. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
8. Son altı ay içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf,
D) AÇIKLAMALAR
1. Tezli yüksek lisans ve doktora sözlü sınavları eş zamanlı yapıldığından bir öğrenci bir lisansüstü
programa başvuru yapabilir. Aksi halde başvurular geçersiz sayılır.
2. Başvurular, Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’ne istenen belgeler ile birlikte şahsen
veya posta yoluyla yapılabilecektir. Postadaki gecikmelerden dolayı süresi içerisinde yapılamayan
başvurular ile başvuru şartlarına uygun olmayan veya eksik belge ile yapılan müracaatlar kabul
edilmeyecektir. Posta ve iletişim adresleri aşağıda verilmiştir.
3. Sonuçlar Enstitü Müdürlüğü’nde ve Enstitü web sayfasından duyurulacaktır.
4. Kesin kayıtta adayların başvuru sırasında teslim ettiği belgeler tekrar istenmeyecek, istenecek diğer
belgeler ise Enstitü Müdürlüğü’nde ve Enstitü web sayfasında duyurulacaktır.
5. İstenilen belgelerde yanlış beyanda bulunanlar ile tahrifat yapanların, sınavlarda başarılı olsalar dahi
kayıtları yapılmaz. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış
öğrencilerin kaydı silinir.
6. Kesin kayıt hakkı olduğu halde süresi içerisinde kesin kayıt yapmayan adaylar haklarından vazgeçmiş
sayılırlar.
7. Denklik Belgesi: Öğrenimlerini Türkiye dışında tamamlamış olan adayların Türk üniversitelerindeki
Yükseköğretim programlarına denk olan bir programdan mezun olduklarına dair Yükseköğretim
Kurulu’ndan Denklik Belgesi almaları gerekmektedir.
8. Kesin kayıt hakkı kazanamayan adaylar başvuru evraklarını 2 ay içerisinde talep edebilirler.
TÜM ADAYLAR İÇİN ÖNEMLİ TARİHLER
Konu
Lisansüstü Eğitim
Başvuruları
Yabancı Dil Seviye
Tespit Sınavı
Türkçe Yeterlilik
Sınavı
Mülakat Sınavı
Sonuçların
Duyurulması
Kesin Kayıtlar
Ders Kayıtları
Tarih
19-26
OCAK 2015
02 ŞUBAT
2015
02 ŞUBAT
2015
04 ŞUBAT
2015
06 ŞUBAT
2015
09-16
ŞUBAT 2015
Yer / Adres
Adres: Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - Fen-Edebiyat
Fakültesi Yerleşkesi SİNOP
Sınav Yeri Enstitü Müdürlüğünde veya Enstitü web sayfasından ilan
edilecektir.
Sınav Yeri Enstitü Müdürlüğünde veya Enstitü web sayfasından ilan
edilecektir.
İlgili Fakülte Binalarında
Enstitü Müdürlüğü / Enstitü web sayfası
Enstitü Müdürlüğü (Şahsen veya noterce vekâlet verilerek
görevlendirilecek kişi tarafından)
3
YABANCI ÖĞRENCİLER
a-) Başvuru için Adaylardan İstenen Belgeler (*)
1. Lisansüstü Eğitim Başvuru formu, (www.fbe.sinop.edu.tr) adresi “Formlar/Dilekçeler” bölümünden
alınabilir.
2. YÖK tarafından denkliği kabul edilmiş diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti ile
onaylı Türkçe tercümesi,
3. Transkript Belgesinin aslı veya onaylı sureti ile onaylı Türkçe tercümesi,
4. ALES/Dengi puanının en az 55 olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti,
5. (ALES geçerlilik süresi 3 yıl, GRE ve GMAT sınavlarının geçerlilik süresi ise sınavın yapıldığı tarihten
itibaren 5 yıldır.)
6. Dört adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)
7. Pasaportun onaylı Türkçe çevirisi,
8. Türkçe yeterlilik düzeyini gösterir belge (Varsa)
*Yabancı bir dilde düzenlenen ve onaylı istenen evrakların noter, Türkiye Büyükelçiliği ya da
Konsolosluğundan onaylatılmış olması gerekmektedir.
b-Başvuruların Değerlendirilmesi:
Başvuruları alınan adayların, TÖMER’den Türkçe bildiğine dair A veya B düzeyinde belge alanlar ile
Türkiye’de bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar hariç, lisansüstü öğretimi yürütebilecek düzeyde
Türkçe yeterliliğe sahip olup olmadıkları Sinop Üniversitesi Türk Dili Bölüm Başkanlığı’nca değerlendirilir.
Türkçe yeterlilik sınavından başarılı bulunan adayların başvuru dosyaları, ilgili programın Anabilim Dalı
başkanlığı tarafından değerlendirilir ve yeterli görülen adayların öğrenciliğe kabulleri Enstitü Yönetim Kurulu
Kararı ile kesinleşir.
c-Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler:
1. Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin aslı veya noter tasdikli sureti.
2. Öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi
3. Öğrenim ücretinin ödendiğine dair belge (Yabancı öğrenci adayları, aksi bir karar alınmadıkça her yıl
Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen katkı payı veya öğrenim ücretinin lisansüstü eğitim için
belirlenen miktarını öderler.)
YATAY GEÇİŞ
a-) Başvuru için Adaylardan İstenilen Belgeler:
1. Başvuru Dilekçesi (dilekçede başvurulan Anabilim Dalı belirtilecek)
2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3. Öğrenci Belgesi Aslı
4. Transkript (onaylı)
5. Ders İçerikleri (onaylı)
b-) Başvuru Şartları:
1. Yatay geçişler eşdeğer eğitim veren lisansüstü programlar arasında yapılır.
2. Enstitünün lisansüstü programlarına öğrenci başvuru şartlarına sahip olmak,
3. Üniversite içindeki başka bir lisansüstü programda veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü
programında en az bir ders yarıyılını başarı ile tamamlamış olmak,
4. Yüksek lisans programı için kayıtlı olduğu programda tez aşamasında olmamak,
5. Başvurduğu yarıyıla kadar öğrenimine ara vermemiş olmak.
6. Kayıt yaptırmış olduğu dersleri başarmış olmak; başardığı derslerin not ortalaması; 100 puan üzerinden
yüksek lisans için en az 70 puan veya eşdeğeri olmak.
c-) Değerlendirme:
Adayların yatay geçiş başvurusu, aldığı derslerdeki başarı notu, ders içerikleri ile alınan lisansüstü
derslerin kredi sayısı dikkate alınarak ilgili anabilim dalınca değerlendirilir ve enstitü yönetim
kurulunda görüşülerek kesinleştirilir.
Her türlü soru ve sorunlarınız için irtibat telefonumuz (0368)2715757 (4404)-(4429), web adresimiz
www.fbe.sinop.edu.tr.
4
Download

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ`NDEN