T.e. MU~ vALiLiGi il Milli Egitim Miidiirliigii
Say. : 32026198/300/5132338
Konu: TOYOTA Resim Yan~masl
07/1112014
............................................ KA YMAKAMLIGINA
iIve Milli Egitim MUdUrlUgU
.................................................... MlrDURLOGUNE ilgi: Milli Egitim Bakanhgl Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel MUdiirlUgU'nUn
0411112014 tarih ve 5008813 sayIll yazlSl.
ilgi saYllI yazl dogrultllsunda, TOYOTA Tiirkiye Pazarlama ve Satl~ A.~. 'nin,
Tiirkiye geneli tUm resmi ve ozel ilkokul ve ortaokllllarda ogrenim gormekte olan ogrencilere
yonelik; "Hayalimdeki Araba Resim Yarl~masl"diizenlenecegi bildirilmi~tir. Soz konllsll
yan~ma He ilgili ~artname yazlmlz ekinde gonderilmi~tir. Oklllunuz ogrencilerine gerekli
dllyurunlln yaptlmaSInl ve yan~maya kattlacak eserlerin ekte belirtilen adrese gonderilmesi
hllsllsunda;
Geregini rica ederim.
Cevdet ARSLAN
VaH a.
Milli Egitim MUdiirii
Ekler: 1-Yazl (11 Sayfa) Dagltun: ilve Kaymakamhklanna iIkoklll ve Ortaoklll MUd Bu evrak gi.ivenli elektronik imza ile imzalanml~llr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindene379-9239-350c-9a45-e7e9kodu ile leyi! edilebiliT
T.C. MiLLi EGiTiM BAKANLIGI Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Miidiirliigii 0411112014
SaYI : 880l3337/821.05/50088l3
Konu: Toyota Resim Yan~masl
.................VALiLiGiNE
(il Milli Egitim Miidiirliigii)
ilgi:
Toyota pazarlama ve Sat1~ A.~. 'nin 04.11.2014 tarihli yazlSl.
Toyota pazarlama ve SatI~ A.~.'nin Tiirkiye geneli resmi/ozel tiim ilkokul ve
ortaokul ogrencilerine yonelik; "Hayalimdeki Araba" temah "Resim YarJ~masl"
diizenlemek istediklerine ili~kin ilgi yazlSl incelenmi~tir.
Tiirkiye Cumhuriyeti Anayasasl, Milli Egitim Temel Kanunu ile Tiirk Milli
Egitiminin genel amaylarma uygun olarak, ilgili yasal diizenlemelerde belirtilen ilke, esas ve
am~lara ayktnhk te~ki1 etmeyecek ~ekilde, denetimleri ilgili okul, iIIilye milli egitim
miidiirliikleri tarafmdan geryekle~tirilmek iizere soz konusu etkinligin yaptlmasl uygun
goriilmii~tiir .
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Dinyer ATE~ Bakan a. Genel Miidiir V. EK : iIgi yazl ve ekleri (l0 sayfa)
DAGITIM: Geregi:
BPIam
Konya Yolurr.OkulIarlANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
[email protected]
Bilgi: Temel Egitim Genel Miidiirliigii Ozel Ogretim Kurumlan Genel Miidiirliigu
Din Ogretimi Genel MiidiirIiigii
Aynntlh biJgi iyin: Y~ SAHIN (Uz. Ogretmen)
Tel: (0312) 2969440
Faks: (0312) 2238736
Bu evrak gUvenli elektronik irnza ile irnzalanmt~tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden535d-9fb2-3a5f-90c 1-49f6 kodu ile teyit edilebilir.
TOYOTA TOYOTA TORKIYE PAZARLAMA VE SAT1~ A~.
Cumhuriyet Mahdesi E·5 Yan Yo!
No:11 Yakac:lk 34316 Kat181
Istanbul TORKiYE
30.10.2014
T.C. Mini E~itim Bakanl~t dikkatine
Kenu: TOYOTA "Hayalimdeki Araba" Resim Yan,masl
Toyota Motor Corporation tarafmdan 9.su dOzenlenecek alan "Hayalimdeki Arabs" Resim
Yantmasl, g~gimiz sene oldu~u gibi bu sene de TOrkiye'den b8fvurulan kabul edecektir.
TUrkiye'de Toyota TOrkiye Pazariama ve Satl, A.~. taraftndan yONtOIecek alan yanfma 15
Kaslm 2014 -13 ~ubat 2015 tarihleri arasmda gen;ek1etecek va
www.toypta.com.trJhixalimdektarabaadresindenindirifebileeekimzah katillm formu He
batvurutan kabul edecektir.
Van~
prtnamesini ekte t!etertendlrmeJerinize arz ederiz.
Saygllanmlzla
Toyota Tortdye Pazarlama va Satt, A.~.
Cumhuriyet Mahaflesi E-5 Van Vol No: 11
Yakaclk 34876 KaRaI-ISTANBUL
Tel: +90 2164535353
Faks: +90 216 67192 42
Elder: 1 - Toyota Hayalimdeki Araba Resim Yan,mast ,artnamesi (1 adet) 2 -Imza sirkOleri <1 adet) TOYOTA TOYOTA TORKIYE PAZARlAMA VE SATfS AS.
Cumhuriyet Mahallesl E-5 Van Vol
No:11 Yakactk34S76Kaftat
Istanbul TORKIYE
KAJ1UM;
Katl'fmfar apgldaki fekilde yapdmaJldlr:
1. Toyota Hayalimdeki Arabs Resim Yal19f1las,'nr ataOtda belirtilen adresteki merkezi idare ofisine
posta yoIuyla:
Toyota TOrkiye Pazarlama va Salt, A.~.
Cumhuriyet Mah. e.-5 Yanyol No: 11
Yakaclk 34876 Kartal-Istanbul
2. Toyota Ptazafa(a bizzat testim yoJuyIa. ~rinizdeki Toyota Ptazatan ot}renmek iyin
belirtilen web sitesini ziyaret ediniz. bUP:J/www.tgyota.oom.tr
a~lda
DE(jEBlENDiRME:
• Sadece yukartdaki kriter1ere uygunluk gOsteren bat;vurufar TOrkiye va DOnya Yantmast'ooa ~dirmeye allntnar. • TOrkiye Yan,m8SI'ndaki her YSf kategorisinde ilk 3 (toplam 9 kazanan) Mayus 2015'te
Japonya'da yapllacak olan DOnya Yarttmasl'na katthm hakklna sahip olur.
TOrkiye Yantmasl'na va DOnya Yartfmast'na batvuran eserier, mc ve Toyota TOrkiye
sorumluluOUnda belirlenen jUri va konunun uzmantan taraflooan prenslp oIarak
orijinatk1< va yaratlcfl,k bakr, aOlstyia degerlendirilecektir.
• DOnya Yarl$masl'nda (:)dOl kazansmar (altln 0dD1, gUmO, 0d0I. bronz OdOt) ve flnalisUer,
kat.llmci bifVOk Olkeden galen ba$vurular arasmdan 8e9llecektir, Bunun yam Slra, MOl
kazananlar aras,ndan da Ozei OdOIe IaYlk olan eser seoiiecektir. Ancak, TOrkiye yantmasl
ite DOnya Yart,mast'mn sfraiamasl arasfnda hemangi bir baSlanll o1mayacaktlr.
• Juri kararlan kesindir,
• Ataglda belirtilen DegerlendirmeKurulu Oyelari aym zamanda JOri (Seoici Kurul) olarak gOrev
yapacaktlr,
DEGERLENDiRMg KUBULU :
DeOeriendirme Kurulu; Ba$kanhglnl Prof. Aydin Ayan taraflooan geryekte$lirilecek degerlendirme
kurulunda yer alan ilgili isimlarin biyografileri a,aglda bulunmaktadfr:
I. Sn. Prof. Aydtn AYAH
1972·77 yilian sraslnda OOrenim g6rdOgO Istanbul Devlet GOze1 Sanatlar Akademisi YOksek Resim
8Ol0mOnde, 1979 ydlnda Asistan o1arak gOreva baflach. 1986-87' de British Council'in bursuyla
gittig; Ingiltere' de sanatsai c;altfl11a1ar yaptt 199O'da Oooent. 1998 yllinda Profe8Or oldu. EEF
(Eisenhower Exchange Fellowship) bursuyla gittigi ABD'de kOltOretve sanatsal konularda arattfrm8
inceleme va gOrOtmeler yaptL 1975 ydlndan gOnOmOze dek yurtiyinde ve yurtdt,lnda 00 yOze yaktn
karma sergiye katllan sanatOlnin Norveo Volda'da, Kore Seul'de, Tayland'da ve Londra Goldsmiths'
Gallery'de a~ltm't ve TOrkiye'nin deOifik kentlerinde 89kml,32 ki,lset sergisi ve biri ,iir dabnda
16'sl resim daJlnda oimak Uzere toplam 17 MOJO vardlr.
TOYOTA rtt
m
TOYOTA TORKtVE PAZARLAMA VE SATf~ A.~.
Cumhuriyet MahaUesi E·5 Yan Yol
No:11 yakactk 34876 Kadel
Istanbul TORKfYE
YARI$MA $ARTNAMesi
am:. TOYOTA Hayalimdeki Araba Resim Yan~mas,
KQHUSU: Hayatimdeki Arabs Resim Yart,mast
TORQ; Resim Yarttmasl
AMACI: CocukJann hayaJ dOnyalartnt OQrenmek ve hayaHerindeki arabaJan kefJfetmek
HEDEF KiTLE: Ilkokul va Ortaokul (8 y. aitl, 8-11 ve 12-15 yat gruplanndaki OQrenciler)
iNMNI; 15 Kaslm 2014 Ba$tangl~/13 ~ubat 2015 Bitif
KATIUM KOSUbLARI:
• Katlhmlgiri, OCfett yoktur. Herhangi bir satm alma i,lemi gerekrnernektedir.
• Katlhmtar 81fagldeki ,artlera uygunluk gostermeli ve ~ katdlmclya aft (bundan sonra Aday
dye antlacakttr) orijinal resim yatr,masl ile yaprtmahdlr : (a) Aday,n ya,t kabhm formunda
beiirtilen kategori it;erisinde yer aimalldir ve (b) Aday. TOrkiye Cumhuriyeti Slntrlarl iyerisinde
yasal olarak ikamet ediyor olmafldlr.
• Adaylar. daha Once yaYlnlanml,. batka yan,maJara gOnderilmi, ve ~nCO tah1siann
haklannt ihlal eden eserlerle yan,maya kattlamsz. Bu nitetikteki ve yan,mantn temaslna
uygun oJmayan eserter degerlendirmeye aMmsz.
• Kazanan Adaym ve adaym veti, vali (ebeveynler) veya yasal temsitcisinin bu eserIe daha Once
ba,ka yan,malara kablmadlQtnl ve eserin ~OnCO tah.slann haklannt ihlaJ etmed~nj
dogruJamasl gerekmektedir.
• Sir aday yan,maya istedigj kadar eserJe katdlm gOsterebitir; aneak her bir batvuru Toyota
TOridye PazarJama ve Sab, A~: va (bundan sonra 'Toyota TOrkiye' olarak amlacaldJr) ayn
bir zarfia gOnderilmeli veya dogrudan Toyota Plazalar' a teslim edilmetidir. Odotler her bir Aday
i9n birer taneyle smlrltdJr.
• Yantmaya katllacak eserler bir kenan 270 • 300 mm, dij)er kenart 420 - 450 mm arastndaki
ebatlara sahip kagltlara yaprlmahdtr.
• A4, A5 gibi keglt boyutlanna ytzilen yatl~malar ~t1endirmeye tabi tutulmazlar.
• Esenerin el yizimi, renkli va bir arka plana sahip olmasl esastlf. Eserler dijital oJarak yaratdml~
oImamahd,r.
• Eserler kolaj. dekupe veya ayn resimleri birle~timeJyapt,tlrma yalt,malan olmamabdlr.
• Her tOriO kaglt cinsine mUsaada edilmektedir va istenilen reaim malzemesi (aulu boya, renkli
kalemler, pastel boya. vs. de dahil oImak Ozere batOn boyalar) lruIIandabilir.
• Arka plana sahip olmayan ve karakalern eserJer degerlendirmeye tabi tutulmazlar.
• Batvuru tanninde 16 ya,lndan gOn alml, adayJar degerJendirmeye tabi tutufmazlar.
• Her ba,vuru iyin katlhm formu eksiksiz doldurulmaJl ve eserle biriikte testim edilmelidir.
• Kat/hm formu yan,manln resmi web sitesinden (http://www.toyota.com.tr) indirilebiJir veya
Toyota Ptazalar' dan temin edilebilir. Kabhm formu ite birtikte tealim edilmesi gereken anket
formu da bu adrealerden temin edilebiJir.
• KatIJlm formunda doldurulmssl gereken bilgi!er 8f}8glda belirtitmifiUr. Ant8f}marnn 11. Maddesi
Aday i!e birlikte adaYln ebeveynleri ya da yasa! temsilcisinin imzalanOi gerektirmektedir.
TOYOTA TOYOTA TORKIYE PAZARLAMA VE SATI§ A.§<
CumIMiyeC MahatIesI E·5 Van Vol
No:11 Yakaclk 34876 Kartal
Istanbul TORKIYE
1.
Yat kategorisi,
Eserin bafltO',
AdayJn .;izdigi "Hayalimdeki Araba" Fikri,
Adaym adl,
5. Maym yat' ve doOum tami,
S. Maym cinsiyeti,
7. Aday.n ebeveyn(lerin)in veya yasal temsiJciainin adl,
8. Posta adresi,
9. Telefon numar8S1 (cap ve/veya sabit),
10. E-posta adresl (eOer varsa),
11. Adavm ve ebeveyn(leJin)in veye yasal temsiJcisinin onaylm g6steren imzaJan.
2.
3.
4.
• Her iki ebeveynin de ebeveynlik haklanna sahip almast durumunda her ikisinin de irnzaSt
gerekfidir. EQer sadece biri bu hakka sahipse tek ebeveynin imzaSI yeterlidir. Ebeveynlerin
imzalayamad!Ol durumlarda yasal temsiicinin imzalarnasl gerekmek.tedir.
• Aday ve ebeveyn(ler)in veya yasat temsllcisinin (a) Japonya'ya giri, yaproas,nda yasal bir
engelin otmamasl gerekmektedir va (b) Toyota Motor Corporation'ln (bundan sonra TMC
oIarak antlacaktlr) belirleyeteOi tarihlerde Japonya'ya sayahat etmeyi kabul ediyor olmas. ve
buna ek olarak {c)TMC'nin vize konusunda h~bir taahhOtte butunmadtOlOI ve sorumluluk kabul
etmedigini biJiyor almast gerekmektedir.
• OOnya Yanfl11aSt'nda her altm, gOmO, ve bronz ile OzeJ OdOI kazananlar, bir ebevaynleri veya
Vasal ternsilcilerinin de e,Uk edeceOi Japonya seyahati kazanacaklardlr. OdOI, Japonya'ya
gidif--dOnOf ekanomi SlOifl uc;ak biletlerini va Japonya'da TMC taraftndan belirlenecek
yerlerdeki konaklarna bedellerini iQermektedir. Kendi Olkelerindeki havaaJamna gidi, va
gelif;1erin harcamalan. diger yerel sayahat giderieri va OdOIe uygulsnabifecek vergiler
kazananlann sorumtulugundadlr. ~k biletlerinin tarihinde deQi$iktik yaptlamaz. Seyahat
tarihi AOustos 2015 olarak belirlenmiftjr. Kazanantar daha sonraki bit' tarihte kesin seyahat
tanh! konusunda bilgilendirileceklerdit'. Ouyurusu yapttan OdQlOn en$iJemez bir duruma
gelmesi hajinde TMC aynl ~rde ~a bir 0dD1 sunma hakklnl sakll tular.
• Finalistierin Odotleri isa kendilerine gOnderilecektir.
• aa,vuru yapan Aday ve Aday.n ebeveyn(1er)i veya yasal temsiicisi, bu f8f1Iara va ko,ullara
bagb kstacakJaom ve Toyota TOrkiye ve TMC taraflndsn ayarlanml' otan jOrinin karanna itiraz
etmeyeceklerini ya da buna kiq' her hangi bir yasa'. hukuki girifJim ya ds eytemde
bulunmayacaJdannt kabul ve taahhot ederier.
• TMC, Toyota TOrkiye ve Toyota Plaza <;allfSOlanntn vocuklan da yamlmaya kattiabUme
hakl(lnasahiptir.
SON ISAnUM TARlHI:
• KabhmJar liIl;agldaki belirtilen yontemierden biriyte 13 $ubat 2015 tarihine kadar
ger~kleftirilmeUdir.
TOYOTA
TOYOTA TORKIYE PAZARLAMA VE SAn~ A9.
Cumhuriyet Mahallesi E-5 Yan Yol
No:11 Yakac* 34876 Kartaf
IltanbuI TORIdYE
\
\
\
!
\
\
I
\
1967 ytl.nda Ankara Gazi EOitim OniVersitesini bitiren sanat91 bir sOre 9EtfitIJ eOitim gOrevlerinde
bulunduktan sonra 1911·1976 ytllan arast Almanya Kasse.tete Gozel SanaHar Akademisinde uzmanhk
eOitimi gOtmOfIDr.1977 yllinda TOrkiye'ye dOnen sanat9f 35ytla yak~ sanat serOveninin bOyOk bir
klsmlOi Ankara'da ~rmi9, 1992 Ylbnda Hacettepe Oniversftesj'nde Profesorlot}e yOkselmi9tir. Bir
sOre once Istanbul's yetiten sanaty' halen Yeditepe Oniversitesi dekan yard.me lSI ve Gaze' Sanatfar
B61omO ba§kanllgtnt yOroten sanatQl soyut mekan 981lf1T1atarl ile son derece Ozgon ve c;arp'Ct eserler
Oretmektedir.
J.
D09 Dr. Mustafa Oricun AfOFrfJoGLU
1973 yllmda OflTrabzon'da dogm", oIan sanat91. 1995 ythnda Mirnar Sinan Oniversitesi Gazel
Sanatlar FakOltesi Resim BOrOmO'nden lisans, 199Tde aynl kurumdan YOksek lisans diplomast
aim", 1997 ve 1998 ytHannda Trakya Oniversitesi EgiUm Fakottesi, Resim·l, Egitimi BOiOmO'de
~tlma GOrevlisi oIarak yah,mt,*tr~ 1998 ydJnda Mimar Sinan Universitesi GUzef SanaMar FakOltesi
Resim BOIOmO'nde Ar.rrna GOrevliliOine ba,lamlf, aynl kurumdan 2006 'IllInda Sanatia Yeteriik
umaOi almaslyla Yard'fnCl Doc;entIiOe atanml" 2011 ydlnda aynl kurumda Dogent olmuttur. Hakm
Mimar Sinan Gaze! Sanatiar Oniversltesi'nde ogr8tim 0ye1i01 g(\revlnl Resim BOIOmO'nde
sOrdOrmekte oIan, iki ki9isel sergi avnlf ve 12 OdOlO bulunan sanatytOin eserleri yurt i9J ve yurt
dl,lnda bir lfOk karma sergide yer atm,,,,r.
4. ~ Dr. GiJlveli KAYA
1977 Yozgat'ta d*u. 1995 y,ltnda Ankara Anadolu GOzel Sanatlar lisesinden mezon oIdu. 1999
yahnda Marmara OniVersitesi Gazel Sanatlar FakOItesi Resim BOIOm!lnden mazon oldu. 2000 y,hnda
Mimar Sinan Oniversitesi Sosyat Sllimler EnstitOsO Resim Ana Sanat Dab'nda YOksek Lisans
programlna batlad.. Aym VII Yeditepe Oniversitesi GOzel Sanatlar Fakottesi Plastik Sanatlar SalOmO'
nda Arafbrma GOrevlesi olarak yatJfm8Ya ~fadl. 2006 YtI.nda Mimar Sinan GOZe! SanatIar
Oniversitesi DoktoralSanatta Yetertik prograrnml "TOrk Resim Sanalt'nda AtatOrk POftreIeri va Reaim
FotoOraf llifkisi" bafhkh tezi ile tamamladt. Aym VII Yeditepe Oniversitesi Gazel Sanadar FakOltesi
Pfastik Sanatlar BOIOmO'nde Yardlmct OolfentIiae atandl, 2010 yllinda Doc;ent oldu ve ayn. kurumda
DogentliOa mndt Halen Dekan Yardlmetlt;Ol ve Plastik Sanatlar BOiOm Batkan YardlmclSI oIarak
Q811,m8Ianna devam etmektedir. BugOne kadar 13 ki9isel sergi 898M sanat91nln pek 90k karma
sergide, Onemli maze ve koleksiyonfarda eserteri yer alml,ttr. 1995 yrhnda Birletmi, Milletler Notus
Fonu Ankara temsitciliginin dOzenledigi 'Kad.ntara E,itIik: NOfus SorunIan vozOmOnde En Onemli
Adlm' konulu poster yatlfmarunda tkincHik, 1996 ythnda Anrtkabir Demeglnce dOZenlenen 'TOrk
BaAlmSlzbk SaV~1 ve CumhuriVetimiz' konulu resim yan,maslnda mansiyon, 1997 081- TRT GAP
Ifbirligi ile dazenlenen 'GAP'ta So Va Toprak' konuiu resim yafl""asl ikincilik OdOIO, 2000 Ylhnda
TUYAP Gem; Sanate' Resim Yan,masl 'Ydln Gene; SanatC;ls,' 00010 ve 2001 'IllInda Takel Realm
YanfITIBSl Ikincilik OdOIlerini afmt,*,r. Kaye, 15 lOrk ve 15 Moldovatl sanallflnln katlllmi ile 2004
AOustos ayenda Moldova' da, 2005 Ylhnda ABO-New York'la davetli sanat91 oIarak wOrk*shop
lfBlttmlanna kablm.,tlr.
ry
,
TOYOTA TOYOTA TORKIYE PAZARI..AMA VE SATI~ A.~.
Cumhuriyet ~ E-5 Yan Yol
No:11 Yakacdl34878 Kartal
Istanbul TORKfYE
5. Vrd.
lJof. Burcu AVAN CRaSH
1982 Istanbuf'da ~, VddlZ Teknik Oniversitesl Sanat Tasanm FakOItesi Sanat BOJOmO'nden
Sanat VOfletimi va Bir1etik Sanatlar'da ~ anadal yaparak mezun ofmu" Marmara Oniversitesl GOZet
Sanatlar EnstitOsO Resim Anasanat Dah'nda YOksek Usans va Doktora yapm'!Jur. Bir kifisel sergisi
bulunan (2011). ulusal va uluslar arasl yak saYlda karma sergide yapltlarr yer atml, alan sanat9l,
halen Ydepe Oniversitesi Gazel Sanattar FakOltesi Sanat VOnetimi B6IOmO'nde 0Qretim Oyesi (Yrd.
Dol;.) ofarak gOrev yapmaktadlr.
6.
AIf. Gtir. &ran KARAYEL GtlKKA VA
1979 Tekirdag'da dogdu. 2001 ythnda Trakya Oniversltesi GOZe! Sanattar eOitimi Resim BO(OmO'nO
tamamtadl, aym yll CSnakkale 18 Mart Oniversitesi GOZel SanaUar FakO!tesi Resim BOIUmu'ne
YOksek Usans eorencisi va Aratbrma GOrevlisi oIarak kabul edildi. 2006 ydlnda Mimar Sinan GOze!
Sanatlar Oniversitesi GOzet Sanatlar FakOltesi Realm BOIOm(tde Sanatta Veterfik eOitimi'ne va aynl
kurumda Araturma GOrevfisi olarak gOreve ba§ladl. 2010-2011 Egitim Ogretim Ylllnda kazandlg.
Erasmus Ogrenci Degitim Pragrarnt'yla bir yll sOre iIe Sanatta Yelertik eCmmine italya Urbino Devlet
GOZeI Sanatlar Akademisi'nde devam eft), Ulusal va uluslararas, bir yak karma va ysntmall sergide
eserterI sergilenmi,. bin yurt lei bin yurt df,' otmak 02:ere iki ki!Jisel sergi 89T'1' olan sanatyl Mimar
Sina Oniversiteai GSF Resim aOlUmO'nde doktora eQitimine devam etmekte va aym kurumda
Ara,brma GOrevIisi otarak yab,maktadJr.
(Van. 1973) Van YOzOncO VII Oniversitesi E~itim FakOltes1 Realm BOlOmO'nde Usans va VOksek
Usans Egitimini tamamlam'fbr. Mimar Sinan GUzel Sanattar Oniversitesi Sosyal BilimJer enstitOsa
Resim Anasanat Dall'nde Sanatta Veterfiltk E~itimine devam etmekte olan sanatyt aym kurumda
Arattmna GorevJisi olarak ~htmakta. seyme sergilerde, biryok proje ve etkinlikte
butunmUftur, Sanatyt'nrn bir 1, fik ()dOlO varchr.
Toyota TQrt(iye Pamrlama ve Sabf A.~. Kurumset iteti,im MadOra Ozge Celin. 1977 Yillnda
Eskifehir'de ~u. Marmara Oniversitesi Iktisadi va ida'; Bilimler FakQltesi Uluslararast Ilitkiler
bOIOmOnden 1999 ytltnda mezun olan Celin. if ya,amma1999 ydmda Adidas TQrt(iye Pazarlama
departmantnda bafladl. 2005 Kastm aylndan ben Toyota TOrkiye Pazarlama va Sat" A.~:de yallfSo
Celin, OrOn ve Planlama Departman,'nda OrOn KoordlnatOrO. ydlan araslnda Pazarlama OrOn Tak.m
Lideri gOrevlerinde bulUndu. Ozge Cetin, ileri seviyede Ingilizce biliyor.
.
TOYOTA TOYOTA TORKIYE PAZARLAMA VE SATI$ A.$.
Cumhuriyet MehalIesi E·5 Van Vol
No:11 VaKactk 34876 Kartat
Istanbul TORKIYE
• DOnya Yarl,",ast'ntn kazananiarl AOustos 2015 tarihinde 891ktanacaktlr.
• Yantma sonu~an yantmamn reami web sitesinde (http://www.toyola.com.tr)
yaymlanacakttr. TOrkiye Yan§fnaSJ ve DOnya Yan§fnaS1 kazanan!an Toyota TOrkiye
taraflnGan ayrJ ayn bildirilecektir.
• TMC her kazanamn ve kazanamn ebeveyn(lertnin)inin veya yasal temsitCistnin
uygunlukieriljilebUirlik ve tamtlm iQin kazananln yOkOmIOlOkltanlttm haldanndan
v~e beyanl imzalamasrnf tart ~maktadlr. EQer beyan imzalanmami~ OdOlden
feragat edinilmi, kabul edilerek ikinciye devredilecektir.
• OdOlOn sahibi. ebeveyn(1er)i veya yasal temsilcisi deCil kazanantn kendisi olmasl esastlf.
• Kazananln ebeveyn(lerinin)inin veya yasal temsUCisinin yan§fnaya dahl! olmas! durumu,
herhangi bif tin",nama olmakslzm. OdO! kazanma SfSmasl da dahll ofmak Ozere. bu kifilere
Toyota TOrkiye 18 da TMC'den herhangi bir f&kitde talep hakkt kazandlrmsz. OctOI
bilgilendirmesi veya OdUIOn kendisinin kazanana ula!jmsmasl veya iadesi durumunda,
MOlden feragat edin~mi, kabul edilerek ikinclye devredilecektir.
• Toyota Turkiye veya TMC taraflndan onayianmadlOl sQreoe OdOller 0yQnc0 tahlslara
transfer edilemez ya da sablamaz.
• Kazananlar. herhangi bir sebeple, Toyota TOrkiye "Ie TMC taraflndan veriten seyahat
OdOIOnCt gervekle!jtiremeyecekleri durumlarda, bu OdOtOn nakit dengini tatep elme
hakkma sahip deOiflerdir.
• Katdtmcl, herhangi bir katfltm kO!julunu ihlal etmesi durumunda diskatifiye edilir ve
kazandtOI OdOJden feragat etmi!j kabul edillr.
• TOrkiye Yan,masl veya oonya Yarl§fnasl sonuylarma Rifkin yapllacak sorgulama
tafeplerinl Toyota Turkiye ve TMC kabul etmezler.
OOOLLER:
• TOooye Yan,masl sonucunda her kategoride ilk 3 dereceye giren adaylara verilecek
MOiler a,aQ,daki gibidir:
yat alb: 1'inCiye Nintendo Wi;, 2'nciye PSP (PlayStation EI Oyun Konsolu).
3'OOOOye fotoQraf makinesi ve resim seti
• 8-11 yat atast: 1'inclye Apple iPad Air, 2'nciye iPod Touch. 3'oncoye fotoOraf makinesi ve
resim setl
• 12-15 Y89 arasl: 1'inciye Apple iPhone 6, 2'nciye Samsung 55, 3'OncOye fotoOraf makinesi va
resim seti
• DOnya Yan,masl'nda her altln, gumOj ve bronz ite 6zet Odtd kazanantar, bir ebeveynleri
veya yasal temsilcilerinin de &fIik ec.1eceOi Japonya seyahatl kazanacaklardJr. Odot.
Japonya'ya gidi¥-dOnO, ekonoml stmfl uyak bHetlerlnl ve Japonya'da TMC taraftndan
belirlenecek yerlerdeki konaktama ve yame i9ne (0ze1 hareamaJar hari9) bedellerini
~rmektedir. TOrkiye iyerisindeki havaafamna gidif, geliJ \Ie diger yare, seyahat
giderleri (otobOsle omak ozere) Toyota TOrkiye tarafindan kSffllanacakbr. U~k
biletlerinin tarihinde deOifiklik yapllamaz. Seyahat tarihi Agustos 2013 oIarak
belirlenmiftir. Kazananlar daha sonraki bir tarihte kesin seyahat tanhi konusunda
bitgilendiriteceklerdir. Ouyurusu yapdan OdiltOn eri,ilemez bir duruma getmesi hatinde
TMC aym deQerde batka bir OdOt sunma hakklm sakll tular.
• Finatistlerin MilIleri iss kendilertne gooderiJecektir.
• a
.
TOYOTA TOYOTA TORKfYe PAZARlAMA VE SATI~ A.~.
Cumhuriyet Mahallesi E.o Van Vol
No:11 Vakactk 34816 Kartal
Istanbul TORKIYE
SARILAR:
• Yasalar taraftndan engellenmedtOi sOreca Toyota TOrkiye. TMe ve if ortaklan ticari veya
ticari ofmayan ama~ar dQOrultusunda Adaytn kimiiOini a.;ddama veya herhangi bir
,eldtde tazminat Odeme zorunlulUOu olmadan b8fVUrulan herhangi bir Olke veya yetki
alantnda va herhangi bir medya ~nde itan etme, kullanma, uyartama, dOzerneme va
revize elme hakklna sahip ofacaklarcilr.
• Katlltm hakIan feshedilemez fekilde Arjay ve ebeveyn(ler)i veya yasal temsilcisinden
Toyota TOrkiye ya da TMC'ye devredilmif saYthr. katlhmtn bOton haldan, bathOl va katlhm
He baOiantf, slntriama olmakslztn iyerdiOi batOn ';Ikarlar, patent1. tasanm haklan ve telif
haklan Toyota TOrkiye ve TUC'ye ait olacakbr va iade edilmeyecektir. TeHf haklan
devredilemez, tom haklar TMC va Toyota TOrkiye'ye aittir. Yantma batvurulan kattflmclya
lade edifmez.
• PostaJama slfaStnda oJytabilecek kayboJmalardan, zararfardan vaya gecikmelerden dolaYI ne Toyota TOrkiye ne de TUe sorumlu tutulamaz. • lotten unubnaytntz ki DOnya Yarltmssl'nda yan,maya hak kazananlar va ebeveyn(ler)i
veya yasal temsilcilert ata{jtdaki ~uUafl kabul etme1idir:
(a) DOnya Yanfmssl'yta ilgtli ofa1ak ortaya c;lkabilecek bOtOn antatmaZhklar ve
farkbflktar Japonya'daki Tokyo mahkemelerinin mOnhas.r y&rgl yetkisi dihiindedir.
(b) Herhangi bir anlSfmazlrk veya fartddtk durumunda bu mOnhsslr yargt yetkisine
uyum g6stermeli.
(c) OOnya Yan,masl fie ilgili oJutacak anlatmazhklarl f;OZOmlemek edina hif;bir dtOer
vasa He f;8k1,maksfztn Japonya yasalan taraflndan mutabal<ata ula,brmahdlr.
KisiEL .iLGlLER:
• Adaytn ve ebeveyn(ler)in veya yasal temsilcisinin biigileri TUC veya Toyota TOrkiye taraf.ndan ahnarak yalntzca ikl yan,ma 9n idan amayh kullandacaktlr" Bu bUgiler iki yanfmayla da ilgili oJarak veri i,leme ve idart itlemler ic;in Toyota bayilerine. Toyota TOrkiye'ya ve TMCye. TMC reklam ajanslanna, dam,manlara, tanltlm ve pazariama ajanslanna sunulabilir, • Kabltmclnln ve ebeveyn(ter)in vaya yasal temsilcisinin yanfrnalara katdlmlan va
yan,malarfa ""kili etkinlikler sOresinee .;ekiien resimlenn ve video gOrOntolerinin
Toyota TOrk/ye veya TMe taraflndan web delen, bro,orter vb. mecratarda kulanlimsslnt
kabul ederler.
XARISMA TAKYfMi:
Son batvuru tanh!: 13 ~ubat 2015 Vanfl'lla sonw;lanmn ~Iklanmasl: Agustos 2015 MRENCII OCRE11IEN GIDi8LERiNIN 'UIMtm. KonaJdama yb.) KABSlLANMASI:
Vantmada dereceye glren adaylarln ve adaYln bir ebeveynilyasat temsilcisinin tom ulSflm.
konaklama, vb. giderleri Toyota Pazartama ve Sat"
taraftndan ~Itanacaktlr,
Ae.
•
TOYOTA TOYOTA TORKlvE PAZARLAMA VE SATI~ A.~.
Cumhuriyet Mahatlesi E-5 Van Yol
No:11 Vakaclk 34876 KarlaJ
Istanbul TORKIVE
'LETI".IlLOILERi:
Gehrinizdeki Toyota Plazalar
www.toyota.com.tr
Toyota TOrkiye Pazartama ve Sat" A.G.
Cumhuriyet Mah. E-5 Yan yol No:11
Yakactk 34876 Kartal-Istanbul
e-mail: [email protected]
Toyota lletifim Merkezi: 0 212 354 0 354
Yan,ma resmi web sites.: http://WWW.tovota.com.trlhayalimdekl-araba
Download

Ayrıntılar İçin Tıklayınız