2. TIVOKASi kullanmadan once dikkat edilmesi
gerekenler
KULLANMA TALMATI
TYOKAS jel
Haricen uygulanir.
• Etkin madde: Her 1 y jel 12,5 my deksketoprofene
edeer 18,5 my deksketopro(en trometamol ye 2,5 my
tiyokolikosid içerir.
• Yardimci maddeler: Karhomer homopolimer, dietilen
glikol monoetil eter, polietilen glikol 8000P, lavanta
esansi, etanol (% 96) ye saf su.
Bu ilaci kuilanmaya baiamadan Once bu KULLANMA
TALIMATINI dmkkatiice okuyunuz, cunku thin 1cm
Onemii bligiler icermektedir.
• Bu ku//onmo to/imotini sokloyiniz. Doho sonro tekror
okumoyo /ht/yoç duyobilirsiniz.
• EQer i/eve soru/oriniz o/urso, /utfen doktorunuzo veyo
eczocinizo doni2iniz.
• Bu i/cc k4isel olorok sizin 1cm reçete edi/mitir
002/co/cane vermeymniz.
• Bu i/can ku//onimi sirosindo, doktoro veyo hostoneye
gittig/n/zde doktorunuzo bum/ac, ku//ondi4inizi
sOy/eyiniz.
• Bu to//motto yozi/on/oro oynen uyunuz. hoc hokkindo
ük doz
1
size Oner//en dozun dIindoyGksek veya dü
ku//onmoyiniz.
Bu Kullanma Talimatmda:
1. T1VOKAS nedir ye ne 1cm kullanthr?
2. TIYOKAS’i kullanmadan once dikkat edilmesigerekenler
3. TIYOKAS nasil kullanthr?
4. Olasiyan etkiler nelerdir?
5. TIYOKAS’,n sakianmasi
BahkIari yer almaktadir.
1. TYOKAS nedir ye ne 1cm kullanihr?
TiVOKAS, effaf, sari renkli, lavanta kokulujeldir, aktif
madde olarak % 1.25 a/a oraninda deksketoprofen ye
0.25 a/a oraninda tiyokoIikosid içeren 30 p6k tupler
halinde bulunmaktadir.
Deksketoprofen, steroid olmayan iltihap giderici ilaçlar
(non-steroid anti-inflamatuvar ilaçlar = NSAI)) grubuna
dahil ari kesici, iltihap giderici ye ate dUurucu hir ilactir
Tiyokolikosid, esas olarak kas gevetici etkinlie sahiptir.
Tiyokolikosid, ariIi kas spazmlari ile iIikili semptomlarin
(hastalik belirtilerinin) tedavisinde kullanilir.
TYOKAS, aaidaki hastaliklann bolgesel tedavisinde ari
kesici ye iltihap giderici olarak etkilidir;
• Kireçlenme (osteoartrit), eklemlerde ari ye ekil
bozukIuuna neden olan devamli bir hastalik (romatoid
artrit), eklemi çevreleyen yumuak dokunun iltihabi
(periartrit), kas kiritinin iltihabi (tendinit), kas kiri
kilifinin iltihabi (tenosinovit( ye ekiem çevresindeki
keselerin iltihabi (bursit) gibi romatizmal hastaliklar,
• Ezilme ye burkulma gibi yumuak doku rahatsizliklari,
• Ari, iltihap ye kas gerginlii ile kendini gbsteren kas
iskelet sistem hastaliklari.
TIVOKASi aaidaki durumlarda KULLANMAYINIZ.
Eer,
• Deksketoprofen, tiyokolikosid ya da urQnün içeriindeki
yardimci maddelerden herhangi birine kari airi
duyarhliiniz varsa,
• Kas veya kaslarin gbrev yapamamasi (kasilamamasi)
durumu varsa,
• Asetilsalisilik aside (aspirin) veya buna benzer dier steroid
olmayan iltihap giderici ilaçlara kari alerjiniz varsa
• Kanama probleminiz varsa ye kan sulandirici ilaç
kullaniyorsaniz,
• Astiminiz varsa veya geçmite asetilsalisilik asit (aspirin)
veya buna benzer dier steroid olmayan iltihap giderici
ilaçlar kullandiktan sonra astim atai, akut alerjik rinit
(alerjiye baIi burun içerisinde kisa sureli iltihaplanma),
burunda polip (alerjiye bali burun içerisinde oluan
kitleler), urtiker (cut dokuntusO), alerji sonucu yuz ye
boazda ime (yuz, gozler, dudakiar veya dude ilik, veya
solunum zorluu( veya göuste hirilti meydana geldiyse,
• Gebelik ye emzirme doneminde iseniz,
• Açik yaralara veya sureki mevcut cilt lezyonlarina,
ekzematoz ye iltihapli den bolgelerine uygulanmamalidir.
• Mukoza, gOz ye anal ya da genital bolgeye
uygulanmamalidi r.
• TIVOKAS tikayici veya kapayici pansumanla
uygulanmamalidir.
TiYOKAS’in 18 yayn altindaki çocuklarda kullanimi
onerilmemektedir
T1YOKAS’i aaidaki durumlarda DiKKATL KULLANINIZ.
• Ozellikle uzun sure kullanilan urunler hassasiyet ye
bolgesel tahrie neden olabilir.
• Olabilecek iik hassasiyeti yeya ayri hassasiyet olayinin
dnlenmesi için tedayi sirasinda ye tedayinin uzerinden iki
hafta geçinceye kadar direkt gOne iiina, ultra viyole
iinlarina solaryuma maruz kalinmamalidir
• Deksketoprofenin sistemik etkisi çok az olmasina ramen
iddetli bobrek yetmezlii veya karacier hastalii
o!anlarda dikkatli kullanilmalidir.
• TIVOKAS>in uygulanmasindan sonra deride hir reaksiyon
ortaya çiktii takdirde tedayi derhal kesilmelidir.
Bu uyarilar, geçmiteki herhangi hir dunemde dahi olsa
sizin için geçerliyse lut(en doktorunuza danpiniz.
TIYOKASrn yiyecek ye icecek lie kuiianiimasi
Den üzerine surulerek uygulandiindan, yiyecek ye içecek
ile etkilemesi beklenmemektedir.
Hamileilk
I/ca kullonmodon once doktorunuzo veyo eczocinizo
don,pniz.
Hamile iseniz bu ilaci kullanmayiniz.
Tedoviniz sirosindo ham//e oldugunuzu fork ederseniz
hemen doktorunuzo veyo eczocinizo doni2iniz.
Emzirme
I/ca ku/lonmodon once doktorunuzo veyo erzorinizo
donpniz.
Eer emziriyorsaniz bu ilaci kullanmayiniz
IIwIII
—
Araç ye makine kullanimi
Nadir olarak uyuklama vakalari biidiriImitir. Bu nedenle
araç ye makine kuilanirkeri dikkatli olunuz.
TYOKAS lie tedavi sonIandiriidiinda olupbmiecek
etkiler
Bu lunmamaktadir.
TIYOKAS’in içerilnde bulunan bazi yardimci maddeler
hakkinda onemii bilgiler
Içeriinde uyari gerektirecek yardimci madde
bulunmamaktadir.
4. Oiasi yan etkiier neierdir?
Dier ilaçiar lie biriikte kulianimi
Deksketoprofen, den/cut Uzenine uyguiama sonucu
sistemik doIaima çok az miktaniarda geçtii cm, iiaç ye
dier etkileimIer hemen hemen hiç gorulmez.
Dier steroid olmayan antumnflamatuvar iiaçlar (NSAII) lie
binlikte kulianimi yan etkilenin goruime riskinde artia
neden olabulir
Aaidakiierden bin oiursa, TiYORAS’i kuiianmayi
durdurunuz ye DERHAL doktorunuza biidinmniz veya size
en yakin hastanenin acli böiUmbne bavurunuz:
Airi duyariilik reaksiyoniani (kurdeben, yüz, gozier,
dudakiar veya dude iFk veya soiunum zonIuu)
E4er reçete/iyo do reçetesiz herhangi bin i/co u onda
ku//aniyorsaniz veya son zannan/arda ku//andiysaniz Iut[en
doktorunuzo veya eczaniniza bun/or hakkinda bi/gi ver/niz.
ibm ilaçiar gibi, TIYOKAS içeriinde buiunan maddelere
duyanli olan kiiIerde yan etkuler oiabiiin.
Bunlanin hepsi çok ciddi yan etkulerdmr.
Eer bunlardan burl sizde mevcut se, sizin TIYOKAS’a kari
ciddi alerjiniz var demektir Acul tibbi mbdahaleye veya
hastaneye yatinlmaniza gerek olabihr.
Aaidakiierden herhangi birini fark ederseniz, hemen
doktorunuza biidininiz veya size en yakin hastanenmn
acii boibmUne bavurunuz:
tiygun kuilanim ye doz/uygulama sikiiUi 1cm talimatiar: • Alenjik den neaksiyonu, den doktintuleni, denmatit (cuitte
kizanklik, iddeth kainti, ilik, sulanma, kabukianma,
Doktor tarafindan baka ekiIde tavsiye edilmedift takdirde
kepekienme)
aniii bdlgeye gunde 2—3 defa uyguianir.
• Fotosensitivite (iia duyarhhk) neaksiyonlari (cuitte sivi
dolu kabancikiar, kizanikhk)
Uyguiama yoiu ye metodu:
TIVOKAS hanicen uyguianir.
Bunlanin hepsi ciddi yan etkuierdin. Acul tibbi mbdahaie
Hatifçe ovarak jeiin tamamen emiimesi saIanmaIidir.
gerekebihn.
TIVOKAS kuilanimindan sonra ellen iyice yikanmalidir
3. TIYOKAS nasil kuilaniiir?
DeUiik ya grupiari:
çocukiarda kuiianinii:
Bu lao 18 yacn altindaki çocuklarda kullanmayiniz.
£4er bu kullanma talimatinda bahsi geçmeyen herhangi
b/ryan etki lie kar;i/alrsanI2 daktarunuzu veya eczaniniz,
bi/gi/endiriniz.
VaiiIarda kuilanimi:
Deksketoprofen
Yaii hastalarda doz ayarlamasina gerek yoktur
5. TjYOKAS’in sakianmasi
TIYOKAS1 çacuklann gbremeyene4i, eriemeyece4iyerIerde
ye amba/ajinda sak/ayiniz.
Tiyokolikosid
Tiyokolikosidin yaIi hastalardaki guvenilinlik ye etkinlii
lie ulgili yetenli yen bulunmamaktadir.
25 °C’nin aitindaki oda sicakhinda saklayiniz.
Son kuiianma tanihiyie uyumiu oiarak kuiianiniz.
özei kuilanim durumiari:
Böbrek/karacier yetmeziii:
Deksketoprofen
iddetli babrek yetmezlii veya karacier hastaIii
olanlarda dikkatli kullanilmalidir.
Ambalajdaki san kullanma tarihinden sanra TIYQKAS,
kul/anmayiniz.
E9er ununde ve/veya ambalajinda bozukiukiar tank
edenseniz TlYOKAS’i kullanmayiniz.
Tiyokolikosid
TiyokoIikosidin babrek/kanacier yetmezlii olan
hastalardaki gbveniliriik ye etkinlift lie ulgili yetenli yen
buiunmamaktadir.
Ruhsat sahibi:
NOBEL iLAç PAZARLAMA ye SANAYll LTD. $Ti.
lnkilap Mah. Akcakoca Sok. No:10 Umraniye 34768 istanbul
Eoier T/YOKASin etk/s/nin çokgUç/u veya zayifo/duguna
dair bin iz/enimin/z var ise daktorunuz veya eczaciniz lie
konuunuz.
Uretbn yen!:
NOBELFARMA lLA SANAYII ye TICARET A.$,
Sancaklar 81100 DUzce
Kuiianmaniz gerekenden fazia TIYOKAS kuiiandiysaniz:
TIYQKAS’tan kul/anmaniz genekenden faz/asin,
ku/Ianmisaniz bin doktor veya eczaci lie konuunuz.
Bu kuianma ta//mat, 1701.2014 tori/i/ode anay/anmgtmr
TIYOKASi kuiianmayi unutursaniz
Unutu/an doz/ari dengelemek ic/n c/ft doz almayin’z.
N
It’1I
C
NoecL ILAç PAZARLAMA ye SANAYII LTD 5TI
IIwIII
0
I
Download

Davet Mektubu - Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü