YoMRA TANDtRLt ilxorulu
+-
)
\n
-)
\c
3m
a. Orta dikmenin yUksekligi 1,5 metre yLiksekliBinde olacak.(1Ox10)
b. Tum dikmeler, her iki vonde 1,5o metre arayla yere sabitlenecek (1ox10)
c. Dikmeler beton zemine direkt olarak oturtulmayacak, dikmelerin altrnda yastrk kirisi olacak.
| 2,5x2ox2ol
d. orta dikimlerden itibaren her iki ydnde ilk tjg srraya, orta dikmelerin her ikiyuziine
kusaklamalar Eaktlacak(5x1o)
e. Orta dikmelerden itibaren, ilk OC srraya goElislemeler gakrlacak(5x1o)
f. Karkas krsmrn Uzerine tahta kaplama yaprlacak
i.
Tahta kaplamanrn uzerine renklitrapezoidal sac kaplama yaprlacak'
saclar, semerli baslrklr sac vidasr ahsap krsma sabitlenecek'
Baca kenarr vs. tenekecilik isleri yaprlacak'
Bacalardan ieeriye ya€mur yagmamast icin baca Sapkasr yaprlacak
Merdivenin iirerrndeki sac krsrm yenilenecek'
t.
gatInInklsakenar|ar|,tugladuwariJr|'i|tjps|vanacak,yeniyap||anduvar|nd'9k|smIboyanacak'
airn tahtalarrnrn ilzeri sac kaplanacak.
ft:yl;r:r:
Esma yfLDlZ
Y0ksek Mimar
yoMRA
a.
b.
c.
TANDTRLT |LKoKULU CAT| oNARrMr
i$i |NSMT MAHAL LisrESi
Orta dikmenin yUkseklili 1,5 metre yiiksekliBinde olacak.(10x10)
Tijm dikmeler, her iki ycinde 1,50 metre arayla yere sabitlenecek.(10x10)
Dikmeler beton zemine direkt olarak oturtulmayacak, dikmelerin altrnda yastrk kirisi olacak.
(2,5x20x20)
d.
Orta dikimlerden itibaren her iki yonde ilk
Ug
srraya, orta dikmelerin her iki yiizune
kugaklama lar gaktlacak(5x10)
e.
Orta dikmelerden itibaren, ilk ug srraya gtiguslemeler gaktlacak(5x1O)
f.
Karkas krsmrn i.izerine tahta kaplama yaprlacak.
B.
Tahta kaplamanrn Uzerine renkli trapezoidal sac kaplama yaptlacak.
h.
Saclar, semerli ba5kkh sac vidasr ahgap ktsma sabitlenecek.
i.
j.
k.
l.
Baca kenarr vs. tenekecilik igleri yaptlacak.
m.
Bacalardan igeriye yagmur yaimamasr igin baca Sapkast yapllacak.
Merdivenin uzerindeki sac krsrm yenilenecek.
Qatrnrn krsa kenarlan, tugla duvar driili.jp slvanacak, yeniyaprlan duvartn dl9 ktsmt boyanacak.
Ahn tahtalannrn ijzeri sac kaplanacak.
Download

MAHAL LİSTESİ