c
I
,,
f""
t
I
r.
.:4.73fTtl:K7C :Di Y02l.7<1 ..
"O£utUn verece; i itlm ve i'ifan sayesindedlr
£i 7Ur£ Mitlet4 7Ur£ Sanat4 :E£onomif4 7Ur£
Siir ve :Edebiyatl biitiinIJUzetll£teriyte lJe~ tr:
J922
~~
MiLLi EGiTiM BAKANLIGI
ADANA iLi ORGON VE YAYGIN EGiriM KURUMLARI
2013·2014 EGiTiM OGRETiM YILI CALI~MA TAKViMi
,I
:I
S.N
Bp.~~AMl
YAHl M;AI' F t-,t,lIYflL: /'
1 AF~i'
B
i~
11'J,y
1
lsletmelerde meslek egitimi goren ogrencilerden meslek egitimi ogretim
programlarmdan en az %80'ni tamamlayamayanlar ic,:in okulda telafi egitimi
20 Mayls 2013
7 Haziran 2013
2
Mesleki Egitim Merkezlerinde crrak ogrencilerinin 2. Van yll ara
yaprlmasi
20 Mayls 2013
31 Mayls 2013
3
Okul Oncesi Egitim Kurumlan II Ocret tespit komisyonu toplantrsi
smavlanrun
31 Mayls 2013
Okul oncesi egitim kurumlannda kaYltlar(Baglmslz Anaokularr)
1 Haziran 2013
a)Ba$vurular
:I
~]
4
---­
26 Haziran 2013
-­
b)Sec,:ici Komisyon tarafmdan kayrtlan yapllacak cocuklarin tesbiti
27 Haziran 2013
c)Kesin kayitlann baslamasi
1 Temmuz 2013
5
Mesleki Egitim Merkezlerinde Smav oncesl ogretmenler kurulu toplantrsr.
7 Haziran 2013
6
Mesleki Egitim Merkezlerinde crrak ogrencilerinin teorik egitimlerinin sona ermesi
7 Haziran 2013
7
Mesleki Egitim Merkezlerinde yaz donemi kalfailk ve ustahk smavlan
10 Haziran 2013
c--------­
16 EylU12013
30 Haziran 2013
lsletrnelerde meslek egitimi goren Ogrencilerin
-------­
8
a)Yllsonu beceri smavlan oncesi Ogretmenler kurulu toplantrsi
10 Haziran 2013
b)I$letmelerde meslek egitimi gOren ogrencilerin yll sonu beceri srnavlan
10 Haziran 2013
Orgiin ve yaygm egitim kurumlarmda 2012-2013 ders yttsmn sana ermesi
(lstetmeterde Meslek egitimi goren ogrenciler dahil)
14 Haziran 2013
-------­
I
9
12 Haziran 2013
Okul Oncesi ve IIkOgretim (Ilkokul / Ortackut/lmarn-hatip ortaokulu) Kurumlannda
-
10
-----­
A) :;iube ogretmenler kurulu
10 Haziran 2013
12 Haziran 2013
B) Ders kesimi ogretmenler kurulu
17 Haziran 2013
19 Haziran 2013
11
Ortaoqretirn Kurumlannda Ortalama YOkseltme Sinavma girecek Ogrencilerin ders
secirni
17 Haziran 2013
21 Haziran 2013
12
Ortaogretirn Kurumlarmda ders kesimi ve Ortalama YOkseltme . Sorumluluk smavt
Oncesi Ogretmenler kurulu toplantrsi
17 Haziran 2013
21 Haziran 2013
17 Haziran 2013
16 Agustos 2013
B-Teknik Liseye gec,:i$ sartlanru tasryan Ogrencilerin basvurulan
17 Haziran 2013
16 AQustos 2013
C-Teknik Lise aday secrne toplantrsi ve listelerin asrlrnast
20 Agustos 2013
D-Asil listede yer alan Ogrencilerin kayrtlan
21 Agustos 2013
E-Yedek Listedeki Ogrencilerin kayrtlan
13 EylOI 2013
2013-2014 Ogretim YIII ic,:in Teknik Lise ogrenci kayitlan:
-----­
mOdOrlOklerince
A-Teknik Liseye giri$ sarttanru tasiyan ogrencilere okul
basvuru formlanrun verilmesi
13
---------­
-­
I
I
I
I
I
I
-~----
12 EylUI 2013
-------­
2012-2013 Ogretim ylll sene sonu ziimre toplantrlan
18 Haziran 2013
A-Okul ZOmre ogretmenler kurulu toplantttan
14
20 Haziran 2013
---_.._----­ - ­
-­
21 Haziran 2013
B-Egitim bolqesi zurnre ogretmenler kurulu toplantrlan
--­
C-IIc;:e zumre ogretmenler kurulu toplantilan
24 Haziran 2013
0-11 zumre ogretmenler kurulu toplantilan
26 Haziran 2013
-­
----------­
15
Merkez halk egitimi ve hayat boyu ogrenme plan lama komisyonu
19 Haziran 2013
16 Rehberlik arastirma merkezi merkez komisyon toplannsr
21 Haziran 2013
17
24 Haziran 2013
Rehberlik ve Psikolojik Darusrna Hizmetleri il Darusma Komisyonu toplantrsi
Sayfa 1
-­
MiLLi EGiTiM BAKANUGI
ADANA iLi ORGON VE YAYGIN EGiTiM KURUMLARI
2013-2014 EGiTiM OGRETiM YIU CAUSMA TAKViMi
'It,! II t.(,/H\ F-AAl jVE1H< i:
S.N
.1
!::V.~ L
At,;'· 1 tJ
B1Ti~ 1 A.R.h
18
Srruf Gscme ve Smav Yonetmeligine tabi Ortaoqretirn kurumlarmda Ortalama
YOkseltme ve Sorumluluk smavlan
19
Olqunlasma ve Pratik KIZ Sanat okullannda y,1 sonu ogretmenler kurulu toplannsi 28 Haziran 2013
20
Okul oncesi ve ilkogretim(llkokull Ortaokul/imam-hatip ortaokulu) kururnlannda
ogretmenlerin tatile girmesi
1 Temmuz 2013
21
01Temmuz.2013
( 4702 sayll/ Kanuna dayall
olarak Mes/eki Egitim Merkezi
Yonetmeligi)
30 EyJOI 2013
Mesleki Egitim Merkezlerinde l;lrak ogrencilerinin soztesmelerinin imzalanrnast ve
kayrtlarrrun yaprlrnasi
22
kamazan bevren
07.08.2013 saat 13.00'dE
bas/a'
10.08.2013 aksaml
sona ere"
23
lI~e hayat boyu ogrenme , halk egitimi planlama ve i~birligi komisyonu
16 Agustos 2013
24
Zafer Beyrem
30 AfJtJstos 201:<
25
Yetiskinler Teknik Egitim Merkezleri, EndOstri Pratik Sanat Okutlan, Olqunlasma
Enstitusu ile Pratik Kiz Sanat okullannda ogrenci kayittanrnn baslarnas:
2 EylUI 2013
24 Haziran 2013
5 Temmuz 2013
CUn1i
Orgon egitim kurumlannda 2013-2014 ogretim yrl1 ogrenci kayrtlan
A) Ilkogretim(llkokull Ortaokul/imam-hatip ortaokulu) ve Ortaoqretirn Okullan
bOnyesindeki anasrruflan
--
B) Ilkogretim(ilkokull Ortaokul/imam-hatip ortaokulu) okullan,
-
a) e-Okul Ozerinden kayitlann ahnrnast
26
Bakanhk genelgesine gore duzenlenir.
b) Kayrt sonuclanrun ilan edilmesi
.. _ -
C) Smavsiz ogrenci alan ortaoqrenm kurumlan(e- Kayrt)
a)
]
e- KaYlt
b) Aday kayrt listelerin ilaru
c) Kesin kayrtlar
Genel lise mezunlan ve bel Om degi!?tirmek isteyen meslek lisesi ogrencilerinin
telafi egitimleri,
27
1-Duyurulannm yaprlrnasi
2 EylUI 2013
27 EylOl2013
2-Ba!?vurulann II~ Milli Egitim MOdOrlOgOne yaprlrnast
30 EylUl2013
9 Ekim 2013
3-KaYltlann yaprlmasi
21 Ekim 2013
25 Ekim 2013
4-Egitimin baslarnasi
28 Ekim 2013
----
---
--
-
J
I
I
I
I
28
Ortaogretim kurumlannda sorumluluk smavlan oncesi ogretmenler kurulu toplantist 2 EylUI 2013
29
Ortaoqretim kurumlannda 2012-2013 ogretim yll1 eylOI donemi sorumluluk srnavlan 2 EylOI 2013
30
Mesleki Egitim Merkezlerinde GOz donernl kalfalrk ve ustal1k srnav oncesi
Ogretmenler kurulu toplantrsi
2 EylUi 2013
31
Yetlskinler Teknik Egitim Merkezleri,Olgunla!?ma EnstitusO ile Pratik Klz Sanat
Okulu 2013-2014 ogretim yll1 ba~1 ogretmenler kurulu toplantrsi
2 EylUI 2013
32
Yetiskinler Teknik Egitim Merkezleri, Olqunlasma EnstitOsO ile Pratik Krz Sanat
2 EylUI 2013
Okulu Ogretmenlerinin yeni ogretim yll1 i~in arastirma ve atolye hazrrhk cahsrnalan,
13 EylUI2013
33
Mesleki Egitim Merkezlerinde GOz donernl kalfalik ve ustahk smavi
2 EylUI2013
22 EylUI2013
34
Hark Egitimi Merkezlerinde 2013·2014 Ogretim yll1 kursiyer kayitlan ile Halk Egitimi
2 EylUI 2013
Merkezlerindeki ogretmenlerin goreve baslamast
35
Okul oncesi ve ilkOgretim(lIkokull Ortaokullimamhatip ortaokulu) kurumlanndaki
ogretmenlerin mesleki cahsmalan
2 EylOl2013
13 EylUI 2013
36
Okul ocesi ve ilkOgretim(ilkokuI/Ortaokul) kurumlannda 2012-20130gretim yrll
sonu ve 2013·2014 ogretim ylll ba~1 ogretmenler kurulu toplantrsi
2 EylUl2013
6 EylUI 2013
Sayfa 2
8 EylUI 2013
J
MiLLi EGiTiM BAKANLIGI
ADANA
iLi ORGON VE YAYGIN
EGiTiM KURUMLARI
2013-2014 EGiTiM OGRETiM YIU CAU~MA TAKViMi
YAHI
S.N
1.\(.0', '" A.t.i
In 1 h
bASlAI~;;
I
Rhi~'lMdr
1 t~
37
Merkez halk egitimi ve hayat boyu ogrenme plan lama komisyonu
4 EylUl2013
38
DOnya okuma yazma gOnOnOn Halk Egitim Merkezlerinde kutlamasi
8 EylUl2013
39
Ortaoqretirn kururnlartnda 2012·2013 ogretim ylh sonu ve 2013-2014 ogretim ylll
basi ogretmenler kurulu toplantrs:
9 EylOI 2013
13 EylOI 2013
9 EylUi 2013
10 EylOI 2013
2013·2014 Ogretim ylh basi zurnre toplantrlan:
.1
a-Okul ZOmre ogretmenler kurulu toplantisi
-------------­
40
--­
--------­
b-Egitim Bolgesi zurnre ogretmenler kurulu toplantrst
11 EylOI 2013
c-llce zurnre ogretmenler kurulu toplannst
13 EylOI 2013
------­
- - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - '
d-II zOmre ogretmenler kurulu toplantrsi
17 EylOI 2013
41
2013-2014 EfJitim-otJretim ythrnn beslemes
16 Eyliil 201:
42
ilkogretim Hettes
16 Eyliil 201 :
43
Rehberlik arastrrrna merkezi merkez komisyon toplantrs:
20 EylOI 2013
44 II hayat boyu ogrenme , halk egitimi plan lama ve i!? birligi komisyonu
22 Eyliil 201:,
20 EylUi 2013
Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinin 2012·2013 Ogretim Yih
------­
,]
'
a) lsletrnelerce beceri egitiminin sona ermesi
27 EylOI 2013
---­
b) Beceri srnavt oncesi Ogretmenler Kurulu toplantrst
------­
30 EylOI 2013
-­
I
I
I
I
3 Ekim 2013
d) Ortalama YOkseltme Smavlan Ders secirni
4 Ekim 2013
9 Ekim 2013
---­
---­
-------­
---­
----­
e) Ortalama YOkseltme ve sorumluluk smavlan oncesi Ogretmenler
---­
Kurulu toplanttst
9 Ekim 2013
f) 10 . 11. srruflar Ortalama YOkseltme ve sorurnluluk sinavlan,
9 Ekim 2013
46
Mesleki Egitim Merkezlerinde cirak ogrencilerinin teorik egitime baslarnast
23 EylUi 2013
47
TOm Egitim Bolgelerinde Koordinator MOdOrba!?kanhgmda 2013-2014 Ogretim ylll
basi Darusrna Kurulu toplantrsrrun yapumasi
24 EylUi 2013
48
Mesleki Egitim Merkezlerinde Ogretmenler kurulu toplantrst
25 Eylol 2013
49
Rehberlik ve Psikolojik Darnsrna Hizmetleri II Darusrna Komisyonu toplantrsi
27 EylOI 2013
--------­
-------'-
---­
-­
13 Ekim 2013
26 EylOl2013
TOm Ilk ve Ortaoqretim kurumlarrnda ;
------­
50
)
I
I
I
I
I
-
1 Ekim 2013
45
]
]
-­ 1---­
c) YII sonu Beceri Smavlan
A) Okul meclislerinin olusturulmasi
1 Ekim 2013
11 Ekim2013
B) lI ye ogrenci meclisi ba!?kanhgl secimi
22 Ekim 2013
23 Ekim 2013
C) II Ogrenci meclisi ba!?kanhgl secimi
24 Ekim 2013
25 Ekim 2013
----­
------­
51
Kurban Bayram!
14.10.2013 Pazartesi saat 18,10.2013 Cum"
13.00'da besler.
ak$aml sona eret .
52
Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri i1e Anadolu Meslek Liselerinin turizme
yonelik alanlarrnda 2013·2014 Ogretim yrhnm baslamasi
21 Ekim 2013
53 Cumhuriyet Bayram
28.10.2013 Pt.see!
13.00'de besle:
29.10.2013 Sail
ak$affll sona erer
10.11.2013 Pazar piini'
54
Atatiirk Hettes
bestet.
16.11.2013 Cumertesi
sona en"
55
Ogretmenler gOnO
24 Kasrrn 2013
Pazar
56
DOnya tizGrlGler gOnG etkinlikleri
3 Arahk 2013
Sail
57
YIItJa$1 tetii
1 Ocak 2(/1/
Cersernt.
58
Ozel ogretim kurumlarrnda Ocretlerin tesbit ve ilaru
1 Ocak 2014
31 Mayls 2014
59
Mesleki Egitim Merkezlerinde ylrak ogrencilerinin sozlesmelerinin yaprlmast (ara
kayrt)
2 Ocak 2014
31 Ocak 2014
Sayfa 3
MiLLi EGiTiM BAKANLIGI
ADANA
iLi aRGON VE YA YGIN EGiTiM
KURUMLARI
2013-2014 EGiTiM OGRETiM YILI CALI~MA TAKViMi
S.N
YAPILt',CM', F-AAUVEl h"-'
s:
t:lASLAilhf" 1 ,/IJ;':
~li11~
10 Oeak 2014
60
Mesleki Egitim Merkezlerinde cirak ogrencilerinin 1. yan yll ara smavlanrun
yaprlmasi
30 Arahk 2013
61
llce hayat boyu ogrenme , halk egitimi planlama ve i~birligi komisyonu
22 Dcak 2014
1t,R!!
Srruf gecme ve sinav ycnetrneliqine tabi ortaoqretirn kururnlannda l;)ubat donerni
sorumluluk smavlart :
-­
A-Slnav proqrarrurun haztrlanmasr ve ogrencilere duyurulmasi
-'--'--­
20 Ocak 2014
-----
62
B-Slnlf gecme yonetrneliqine tabi ortaoqretirn kururnlannda l;)ubat donerni
sorumluluk smavi oncesi ve ikinci conern bas: ogretmenler kurulu toplannsi
.1
J
[I
I
:I
10 l;)ubat 2014
----­
-­
C-Slnavlarln yapumasi
----­
-------­
10 l;)ubat 2014
16l;)ubat 2014
17 Dcak 2014
3 Subat 2014
64 Mesleki Egitim Merkezlerinde crrak ogrencilerinin yan yJltatili
17 Dca II 201.;
23
65
24 Ocak 2014
63
Mesleki Egitim Merkezi ogretmenlerinin yan yll tatili
OrgiiTl ve yaygm egitim kurumlennde birinci kanaat tioneminin sona ermesi
66 Orgiifl ve yaygm egitim kurumtertntie yen yll tetit;
27 Dcak 2014
67
Mesleki Egitim Merkezi ogretmenlerinin smav oncesi ogretmenler kurulu toplantrsi
3l;)ubat 2014
68
Mesleki Egitim Merkezlerinde crrak ogrencilerinin KI~ donerni kalfahkve ustahk
srnavlann yapnrnasr
3 l;)ubat 2014
69
Orgiin
70
Okul oncesi,lIkogretim kurumlan (1lkokull Ortaakullimam-hatip artaakulu)
kurumlannda ikinci donern ba~1 ogretmenler kurulu toplantrsi
ve yaygm egitim kurumtenruie 2 . kanaat donemintn bestemesi
~ubat
201<;
7 $ubat 2014
zs suea: 2014
10 Subet 2014
10 l;)ubat 2014
14l;)ubat 2014
a-Okul zurnre ogretmenler kurulu toplanus:
11l;)ubat2014
14l;)ubat 2014
b-Egitim bolqesi zOmre ogretmenler kurulu toptantrsi
17l;)ubat 2014
2013-2014 Ogretim ylh ikinci donern basi zOmre toplantilan:
-------
._­
]
71
- _ ..
19l;)ubat 2014
c-llce zumre ogretmenler kurulu toplantrsi
--_._._­
- -
21 l;)ubat 2014
d-II zurnre ogretmenler kurulu toplantrlan
I
]
72
Merkez halk egitimi ve hayat bayu ogrenme plan lama kamisyonu
73
Rehberlik ve Psikolojik Darusma Hizmetleri
74
II
75
TOm Egitim Bolgelerinde Koordinator MOdOr ba~kanlJglnda 2013-2014 Ogretim yllJ
26l;)ubat 2014
2. Donern basi, Darusma Kurulu toplantrsrrun yapurnasi
27 $ubat 2014
76
Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ogrencilerinin beceri egitimini
yapacaklan i~ yerlerinin planlarnasmm yaprlmasi
10 l;)ubat 2014
31 Mart 2014
77
Mesleki Egitim Merkezlerinde Clrak ogrencilerinin 2.yan yrla baslarnasi
24l;)ubat 2014
78
II Darnsrna
Kamisyanu toplantrsi
hayat bayu ogrenme , halk egitimi planlama ve i~birligi komisyanu
Okul Oncesi egitim kurumlan icin ( kayrt sirurlan icerisinoe) cocuk yerlestirme
kornisyonu toplantrsi
12l;)ubat 2014
18l;)ubat 2014
26l;)ubat 2014
17 Nisan 2014
Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinin;
]
---
a) 2. Donerninin sana ermesi (9. srruflar haric)
25 Nisan 2014
b) Ogretmenler Kurulu toplantrsi
2 Mayls 2014
c) Lise san siruflann artalama yOkseltme srnavlan ders secirni
25 Nisan 2014
2 Mayls 2014
d) 10 ve 11 srruf ogrencilerin sarumluluk srnavlan
5 Mayls 2014
11 Mayls 2014
e) Lise san simf ogrencilerinin ortalama yOkseltme ve sarumluluk smavlan
5 Mayls 2014
11 Mayls 2014
23.04.2014 (:ar~amb[
24.04.2014 Persembe
a)OJI,UI oncost ve ilkogretim (ilkokuIIOrtaokul)kurumiarmd,
Toren bitiminde beste,
eksem I son" eret .
bJOriao{1retim ve yaygm egitim kurumlertnoc
23 Nisan
--
---
I
I
I
I
-_._--.
79
--_.
__. ­
----
23 Nisan Ulusal Egemenlik
80
ve Cacuk Beyretm tstit:
Sayfa 4
201~
Cersernh.
MiLLi EGiTiM BAKANLIGI
ADANA iLi ORGON VE YAYGIN EGiTiM KURUMLARI
2013-2014 EGiTiM OGRETiM YILI CALISMA TAKViMi
S.N
.I
n
YP ilt.Ltd FA.f,t I\T1 k /.'
8iTi~,
"Tf$('m'
81
~n'PJ, VE. (Jr , ; ~ti~,fJJ;. CJ': ,­
1 IV/il VI~ 7('"
82
Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde, ogrenim goren ogrencilerin 2013·
2014 ogretim YIII beceri egitiminin baslamasi
12 Mayls 2014
1M\!,
83 Okul oncesi kurumlarmda llce ucret tespit komisyonu toplantrst
8 Mayls 2014
84 Halk Egitimi Merkezlerinde acrlan kurslarm yll sonu sergileri
12 MaYls 2014
13 Haziran 2014
19.05.2014 Pt.T ore/
bitiminde beste:
20.05.2014 !:>;"
ekserrn sons en'.
19 t"Jayls AlaWrf.·1J anm»
Kurumtennti:
86
19 MaylS AtaliJrh'O Anma ve Gencli« ve SPOT bevremi (YaYflln egitin
Kurumlen'
19.05.2014 PI. Tbrer
bitiminde besle,
19,05.2014 Pt.eksenu
sona eros,
87
lsletrnelerce meslek egitimi goren ogrencilerden meslek egitimi ogretim
programlanndan en az %80'ni tamamlayamayanlar icin okulda telafi egitimi
12 Mayls 2014
30 Mayls 2014
88
Mesleki Egitim Merkezlerinde cirak ogrencilerinin 2. Yan yll ara
yaprlmasi
21 Mayls 2014
30 Mayls 2014
89
Tum Egitim Bolgelerinde Koordinator Mudur ba~kanhgmda 2013·2014 Ogretim ylh
sene sonu Darusrna Kurulu toptantrlanrnn yaprlmasi
28 Mayls 2014
30 Mayls 2014
VE'
Genctt« ve !:>por Bevrenu
n urn UrflJJf1
85
Efiitin:
smavlanrun
90 Okul Oncesi Egitim Kurumlan II ucret tespit komisyonu toplantrst
I
Bt\SLM/\!. 1 J\fd:
22 Mayls 2014
Okul oncesi egitim kurumlannda kaYltlar(Baglmslz Anaokullan)
-
-
'
-'~~---
a) Basvurular
2 Haziran 2014
24 Haziran 2014
b) Secici Komisyon tarafmdan kayrtlan yapuacak cocuklann tesbiti
25 Haziran 2014
27 Haziran 2014
c) Kesin kayitlann baslamast
30 Haziran 2014
91
,----~
---­
----
[J
--­
-----­
30 EylOl2014
lsletmelerce meslek egitimi goren ogrencilerin
-­
92
-­
c----'­
a) Yilsonu beceri smavlan oncesl ogretmenler kurulu toplantist
9 Haziran 2014
b) lstetrnelerde meslek egitimi goren ogrencilerin yll sonu beceri smavlan
9 Haziran 2014
--~~---
---­
93
I
OrgOn ve yaygm egitim kurumtenntie 2013-2014 ders yutmn sona ermesi
(istetmeierde Mes"~k egitim; goren ogrenciler dahili
6 Haziran 2014
95 Mesleki Egitim Merkezlerinde crrak ogrencilerinin teorik egitimlerinin sona ermesi
6 Haziran 2014
97
98
99
Ortaogretim kurumlarmda ortalama yukseltrne smavma girecek ogrencilerin ders
.
13 Haziran 2014 -
94 Mesleki Egitim Merkezlerinde sinav oncesi ogretmenler kurulu toplantrsi
96
11 Haziran 2014
-Cume
,
16 Haziran 2014
20 Haziran 2014
9 Haziran 2014
27 Haziran 2014
18 Haziran 2014
20 Haziran 2014
16 Haziran 2014
30 Haziran 2014
9 Haziran 2014
30 Haziran 2014
16 Haziran 2014
17 Haziran 2014
18 Haziran 2014
20 Haziran 2014
A-Okul Zurnre ogretmenler kurulu toplantilan
16 Haziran 2014
17 Haziran 2014
B-Egitim bolgesi zurnre ogretmenler kurulu toplantllarr
18 Haziran 2014
C-i1~e zurnre ogretmenler kurulu toplantrlan
20 Haziran 2014
D-il zurnre ogretmenler kurulu toplantrlan
24 Haziran 2014
secirni
IIkogretim ve Ortaoqretirn kurumlannda ogrencilerinin ders secirni
Ortaoqretim Kurumlannda ders kesimi ve ortalama yukseltrne.sorurnluluk smavt
oncesi Ogretmenler kurulu toplantrs:
Okul Oncesi, IIkogretim(lIkokull Ortaokul/imam-hatip ortaokulu) kurumlanndaki
ogretmenlerin mesleki cahsrnalan
100 Mesleki Egitim Merkezlerinde yaz donemi kalfahk ve ustahk smavi
Okul oncesi ,lIkogretim (likokull Ortaokul/lrnarn-hatip ortaokulu) Kurumlannda
I
I
I
I
101 a)
-
-
~ube
ogretmenler kurulu( 5 )
--_.
b) Ders kesimi Ogretmenler kurulu( 6)
_ _ .. -
2013-2014 Ogretim ylh sene sonu zurnre toplantilan
-
_.­
.
102
-­
~--
1-.-­
'--~
Sayfa 5
- -­
~
Milli EGiTiM BAKANLIGI
ADANA iLi ORGON VE YAYGIN EGiTiM KURUMlARI
2013-2014 EGiriM OGREriM Yill CAlI$MA TAKViMi
y t:.,t'"
S.N
I ~ J;' I,
HI.!
Ivn H
/'
b/,~U.l\iI.
t" i11~ lA,hl'.
lA'.'
2014-2015 ogretim YIII i9in Teknik Lise ogrenci kayitlan:
--------------_._-
:I
-.-
- - - - ----
.
_ - - _ . _ - - - f--- ---
-------------- -------
- - - - - _.
103
..
16 Haziran 2014
15 Agustos 2014
- - - - - - - - - - _ . _ - - - - c--- - . - - - - - . - - - - - - - c----- - - - - - - 16 Haziran 2014
15 Agustos 2014
B-Teknik Liseye ge9il? sartlarirn tasiyan ogrencilerin basvurulan
----------
-------
C-Teknik Lise aday secme toplantrsi ve listelerin astlmasr
18 Agustos 2014
D-Asillistede yer alan ogrencilerin kayrtlan
20 Agustos 2014
E-Yedek Listedeki ogrencilerin kayrtlan
12 EylOI 2014
_._---
104
I
Sin If Gecme ve Smav Yonetmeliqine tabi Ortaoqretirn kurumlannda ortalama
yOkseltme ve sorumluluk srnavlan
16 Haziran 2014
106 Merkez halk egitimi ve hayat boyu Ogrenme plan lama komisyonu
18 Haziran 2014
107 Rehberlik ve psikolojik darusma hizmetleri il oarusrna komisyonu toplantrsi
23 Haziran 2014
108
Okul oncesl, IlkOgretim kurumlan(llkokull Ortaokul/imam-hatip ortaokulu) ve
Yayqm egitim kurumlannda ogretmenlerin tatile girmesi:
1 Temmuz 2014
109
Mesleki Egitim Merkezlerinde cirak Ogrencilerinin sozlesmelerlnin imzalanmasi ve
kayttlanrun yaprlmasi
1 Temmuz 2014
110
Olpunlasrna ve Pratik Kiz Sanat okullarmoa sene sonu Ogretmenler kurulu
toplantrs:
30 Haziran 2014
111 11ge hayat boyu Ogrenme , halk egitimi planlamave il?birligi komisyonu
20 Agustos 2014
112 Ramazan Bayram,
27.07.2014 saat 13.00'de
bas/at
]
---------
11 EylOI 2014
23 Haziran 2014
105 Rehberlik Arastrrma Merkezi merkez komisyon toplantrsi
------
--"---,--
- - ~--._-----
]
-------
A-Teknik Liseye giril? sartlariru tasiyan ogrencilere okul mOdOrlOklerince
basvuru formlarrrun verilmesi
._---
------------
6 Temmuz 2014
30 EylOI 2014
30.07.2014 eksenu
sona erci
OrgOn egitim kurumlannda 2014·2015 Ogretim YIII Ogrenci kayrtlan
A)lIkOgretim ve Ortaoqretlrn okullan bOnyesindeki anasiruflan
]
B)ilkcgretim okullan(lIkokuI/Ortaokul),
Bakanhk genelgesine gore dilzentenu
1) e-Okul Ozerinden kayrtlann ahnmast
113
2) Kayrt sonuclanrun ilan edilmesi
C)Slnavslz ogrenci alan ortaogretim kurumlan(e- Kayrt)
1) e- Kayrt
Bakanhk genelgesine gore duzenkeni:
2) Aday kayrt listelerin ilaru
3) Kesin kayrtlar
30 Agustos 201<;
114 Zafer Beyrem:
I
I
I
I
I
115
Yetiskinler Teknik Egitim Merkezleri, EndOstri Pratik Sanat Okullan, Krz Teknik
Ogretim Olqunlasrna EnstitOsO ile Pratik Kiz Sanat okullannda ogrenci kayrtlan
116
Halk Egitimi Merkezlerinde 2014·2015 Ogretim Yilt kursiyer kayitlan ile Halk Egitimi
1 EylO12014
Merkezlerindeki Ogretmenlerin goreve baslarnasi
Cumer'tesi
1 EylUi 2014
Genel lise mezunlan ve bOIOm degil?tirmek isteyen meslek Iisesi Ogrencilerinin
telafi egitimleri,
117
--_.­
t-Duyurutannm yaprlrnasi
1 EylOl2014
30 EylUI 2014
2-Bal?vurulann llce Milli Egitim MOdOrlOgOne yaprlmasi
1 Ekim 2014
10 Ekim 2014
3-KaYltlarln yapnmasr
13 Ekim 2014
-
---
------
._----
17 Ekim 2014
- - -
27 Ekim 2014
4-Egitimin baslarnasi
118
Okul oncesi ve ilkogretim(ilkokull Ortaokul/imam-hatip ortaokulu) kurumlanndaki
Ogretmenlerin mesleki cahsrnatan
1 EylU12014
12 Eylul2014
119
Ortaoqretim kurumlannda sorumluluk srnavlan oncesl Ogretmenler kurulu
toplantrsr
1 EylQI 2014
Pazartesi
120 Ortaogretim kururnlannda 2013-2014 Ogretim ylh eylOI donerni sorumluluk smavlan 1 EylQI 2014
Sayfa 6
7 Eyllil 2014
-
...
MiLLi EGi1"iM BAKANLIGI
ADANA iLi ORGON VE YAYGIN EGiriM KURUMLARI
2013-2014 EGiriM OGREriM YILI CALI$MA rAKViMi
S.N
YtlHll-'C.f:. 1 • At.llvrlli,
t.:
bt,~'
121
Yetiskimsr Teknik Egilim Merkezleri, Olqunlasrna EnslilOsO ile Pralik Klz Sanal
1 EylU12014
Okulu ogrelmenlerinin yeni ogrelim yrh icin arastrrrna ve atolye haztrhk cahsrnalan.
122
Mesleki E!jilim Merkezlerinde GOz donerni kalfalik ve uslalik sinav oncesi
ogrelmenler kurulu toplantrsi
124
1 Eyllil2014
Yetlskinler Teknik Egilim Merkezleri, Olqunlasrna EnslilOsO ile Pralik KIZ Sanal
Okulu 2014·2015 ogrelim yrh bast ogrelmenler kurulu toplantrst
12 Eyllil2014
3 Eyl012014
126 DOnya okuma yazma gOnOnOn Halk Egilim Merkezlerinde kutlanmasi
8 EylOI 2014
OrgOn egilim kurumlannda 2013·2014 ogrelim ylll sonu ve 2014-2015 ogretim ylli
bas: ogrelmenler kurulu toplanttsi
21 EylOI 2014
1 Eyllil2014
125 Merkez halk egilimi ve hayal boyu ogrenme plan lama komisyonu
127
E3ili}· 1 t'J<i',
1 Eyl012014
123 Mesleki Egilim Merkezlerinde GOz donerni kalfalik ve uslalik smavi
~ I
LAll": 1 P.f,l
8 EylOl2014
12 EylOl2014
a-Okul ZOmre ogrelmenler kurulu toplantrst
8 Eyllil 2014
9 EylGI 2014
b·Egilim Bolgesi zOmre ogrelmenler kurulu toplantrs:
10 Eyllil2014
c-llce zurnre ogrelmenler kurulu toplantist
11 Eyllil 2014
2014-2015 Ogretim yrh basi zumre toplantilan:
-
1
I
128
-
--
-
d-II zurnre ogrelmenler kurulu toplantrsi
129 2014-2015 Egitim-ogretim
J
131
II
----------
12 Eyllil 2014
yttmm ba$lamasl
130 ilkogretim Hettes!
J
---"_._-­
---­
hayat boyu ogrenme , halk e!jitimi planlama ve i~birligi komisyonu
132 Rehberlik arastirrna merkezlerinde merkezi Komisyon toplantrsi
15 Eyliil 2014
Pezertesi
15 Eylii12014
21 Eylii12014
24 EylOI 2014
15 EylOI 2014
Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinin 2013·2014 Ogrelim YIII
_._­
a) lstetmeierde beceri egitiminin sona ermesi
19 Eyllil 2014
b) Beceri smavi oncesi Ogrelmenler Kurulu toplantrsi
22 Eyllil 2014
c) YII sonu Beceri Smavtan
23 Eyllil 2014
25 EylGl 2014
d) Ortalama YOksellme Srnavlan ders secirni
26 Eyllil 2014
3 Ekim 2014
e) Ortalama Yukseltrne ve Sorumluluk Sinavlan oncesi Ogrelmenler Kurulu
toptantrst
8 Ekim 2014
f) 10 . 11. suuflar Ortalama YOksellme ve sorumluluk smavlan,
8 Ekim 2014
--
133
]
134
]
I
I
I
I
I
-
TOm Egilim Bolgelerinde Koordinator MOdOr ba~kanligmda 2014·2015 Ogretim yrh
23 Eyli.il2014
bast Darnsrna Kurulu toplantrsirun yaprlmasi
135 Mesleki Egilim Merkezlerinde crrak ogrencilerinin leorik egilime baslamasi
22 Eyli.il2014
136 Mesleki Egitim Merkezlerinde ogrelmenler kurulu toplantrsi
24 EylOl2014
137 Rehberlik ve Psikolojik Darusrna Hizmetleri II Darusrna Komisyonu toplantist
29 Eyli.il2014
17 Ekim 2014
25 Eylul2014
TOm Ilk ve Ortaogrelim kurumlannda ;
- - - ,
1 Ekim 2014
A) Okul meclislerinin olusturulmasr
17 Ekim 2014
---_.
138
B) llce ogrenci meclisi ba~kanllgr secirni
20 Ekim 2014
21 Ekim 2014
_._-­
C)
iI ogrenci meclisi
ba~kanligl secirni
23 Ekim 2014
Ekim ay, ic;:erisinde yapthr
139 Okul aile birligi genel kurulu loplanlrsr
140
Anadolu Olelcilik ve Turizm Meslek Liseleri ile Anadolu Meslek Liselerinin turizme
yOnelik alanlannda 2014·2015 Ogretim yurmn baslamasi
Sayfa 7
20 Ekim 2014
24 Ekim 2014
MiLLi EGiTiM BAKANLIGI
ADANA iLi ORGON VE YAYGIN EGiTiM KURUMLARI
2013-2014 EGiTiM OGRETiM YIU CALI~MA TAKViMi
S.N
YAPILACAK FAALiYETiN ADI
BA$LAMA TARiHi
BiTi$ TARiHi
141 Kurban Beyretm
03.10.2014 Cuma saat
13.00'da besie«.
07.10.2014Sall ak$amt
sana erer.
142 Cumhuriyet BayranlJ
28.10.2014 saat 13.00'de
ba$lar
29.10.2014 ak$amt
sana erer.
, J
AOIKLAMALAR
1- Halk Egitim ve Pratik K,z Sanat okullarmda kaYltlarm siirekli oimasl esesti«. Okulun $artlarma g6re yaz aylaTl da
dahil o/mak iizere Yllm her aymda yeni kurs gruplaTl olu$turularak kaylt yapllabilir.
2- Okul Oncesi Egitim Kurumlannda;
.a)Bir gruptaki ~ocuk say,s,mn 10'dan aZ,25'den fazla olmamasl,her ya$-gurubundan ba$vurunun otmes: ve Istekli
6gretmen bulunmasl halinde II Milli Egitim Miidiirliiganiln teklifi ve Valiligin onayl ile yaz aylannda da (2 ay) egitime
devam edilebilir.
b)Fiziki kapasitenin masait olmasl halinde 6gretim y'll
i~inde de ~ocuklarm
kaylt -kabul i$lemlerine devam edilir.
c)lsteyen okul 6ncesi egitim kurumlen ~ocuk kuliibii ~all$masl da yapabilir
3- Bu ~all$ma takviminde belirtilmeyen 6zel gan/er, haftalar, yerel kurtulu$ ganleri ve benzeri giin/er,
Ilk6gretim(ilkokuIIOrtaokullimam-hatip), Lise ve dengi okullar sosyal etkinlikler y6netmeligi ;/e i1gili mevzuatta belirtilen
tarihlerde kutlamr.
4- Ozel y6netmeligi bulunan resmi ve 6zel okullarda kaylt-kabul i$lem/eri i1gili y6netmelik hakiim/erine g6re yaplilr.
6- Smavla ogrenci alan okullarm kaYlt- kabul i§lemleri e-klavuzda belirtilen tarihlerde yapllacaktlr.
I
I
I
I
I
I
I
r
Sayfa 8
HAZIRLA YANLAR
!l
I
:I
]
D
I
9
9
I
I
I
I
I
1.
AIiATA$
II Milli Egitim $ube Madara
Ba§kan
2.
Oguz KAYA
Egitim Denetmenleri Ba§kan Yeratmcts:
Oye
3.
$.Kas/m GARIP
Yaregir / Adana Tiearet Odes! Anadolu Usesi Madara
Oye
4.
Mustafa DONMEZ
Seyhan / Adana Erkek Usesi Madara
Oye
5.
Cevdet KA VU$
Seyhan / Adana Teknik ve Endastri Meslek Usesi Madara
Oye
6.
Muhammet KARADURAN
Seyhan / Adana Anadolu Imam Hatip Usesi Madara
Oye
7.
Harun $AHIN
Seyhan /IMKB Anadolu Ogretmen Usesi Madara
Oye
8.
Ikbal KALIN
Seyhan / Adana Olgunla§ma Enstitosa Md.
Oye
9.
Ozgor MERCAN
Seyhan / Fatih Tiearet Meslek Usesi Madara
Oye
10. Seyfi Ali ALKI$
Seyhan / N. Y.And. Oteleilik ve Turz. Meslek Usesi Madara
Oye
11. Ugur OZEN
Seyhan /9EP Tiearet Meslek Usesi Madara
Oye
12. Ugur A LPTORK
Yaregir / Mesleki Egitim Merkezi Madara
Oye
13. Erdal GOR91NAR
Yaregir / Adana Eczect Odas/ Anaokulu Madara
Oye
14. Bayram YOROK
Yaregir /YOregir Halk Egitimi Merkezi Madara
Oye
15. Ismail SERDAROGLU
9ukurova /Ozel Gandogdu Okullan Madara
Oye
16. Hasan YILDIRIM
9ukurova /Ozel Bilfen Usesi Madar Yerdtmcts)
Oye
17. Ismail KARAOGLU
Seyhan / Denizli Ilkokulu - Ortaokulu Madara
Oye
18. Ali Galip OZ9ALlCI
9ukurova / Mesleki Egitim Merkezi Madara
Oye
19. Hasan Huseyin $IM$EK
Seyhan / $ehit/ik Usesi Madara
Oye
20. Reeep TA$
9ukurova / Giize! Sanatlar ve Spor Usesi Madara
Oye
21. Tahsil ETIKE
Seyhan / Rehberlik Ara§tlrma Merkezi Madara
Oye
22. Ziya POLA T
Seyhan / Anadolu Sag/lk Meslek Usesi Madara
Oye
2013-2014 DGRETiM YILI TAKViMi
EylUl 2013 (2 Hafta)
Pt
<;:a
Sa
2
9
16
23
30
Pe
345
10
11
12
17
18
19
24
25 26
Cu
Ekim 2013( 5 Hafta)
Pz
Ct
6
Pt
7
Sa
7
13
14
20
21
27 2ft
21
1
8
22
29
Kaslm 2013 (4 Hafta)
ya
Pe Cu
Ct
Pz
234
5
e
9
10
11
12
13
23
30
24
31
25
26
27
Pt
Sa
<;:a
4
5
11
18
25
12
19
26
Pe
Cu
1
678
13
14
15
20
21
22
27 28 29
Ct .
2
pz
9
16
23
30
Arahk 2013 (4 Hafta)
Pt
}
Sa
2
9
16
23
30
J
<;:a
3
10
17
24
31
Pe
4
11
18
25
5
12
19
26
Cu
6
13
20
27
22
28
29
Mart 2014(4 Hafta)
Pt
~,:)
Sa
3
10
17
24
~
I'r')
'"
<;:a
Pe
Cu
Nisan 1014 (5 Hafta)
]
6
13
20
27
12
19
26
7
14
21
28
2
8
9
15
16
23
30
22
29
Sa <;:a Pe Cu
2
1
3
4
8
7
14
21
22
28
29
15
10
17
24
9
16
23
30
11
18
25
Pt
Pz
Ct
5
6
12
13
20
27
19
26
Sa
<;:a
Pe
Cu
2
9
3
10
16
17
23
24
4
11
18
25
5
12
19
26
6
13
20
27
Sa
5
6
12
13
~
Temmuz2014
Pt
Pz
Ct
7
14
21
28
7
8
15
22
29
va
Sa
1
]
14
21
1
2
8
15
22
9
16
23
11
18
25
*
Ramazan Bayraml 2013
*
Okul oneesl ve i1kokuI1. simf
ogrencilerinin egitim ogretime
hazmanmasr
]
]
*
*
9-13
3
4
789
14
15
16
21
22 23
29
28
3D
10
17
24
31
11
18
25
12
19
26
13
20
Pt
4
11
18
25
Sa
<;:a
5
6
12
19
26
13
20
27
Pe
7
14
21
28
Cu Ct
1
2
8
15
9
16
~~
pz
3
10
17
24
31
Ey1U1201~
2013-2014 Ogretim ylhnrn
Ba$lamasl
: 16 Eyli.il2013 Pazartesi
Cumhuriyet Bayraml
: 28 Ekim 2013 Pl. saat 13'00 de baslar 29 Ekim 2013 Sail aksarm sona ere'
Kurban Bayraml 2013
: 14 Him 2013 Pt.saat 13'00 de baslar 18 Eklm 2012 Cu Aksarm sona ere:
Vllba$1 Tatili
: 01 Oeak 2014 Ca!1'amb;
: 05 Oeak 2014 Paza
*
1. Kanaat Don.sona ermesi
Van VII Tatili
: 24 Ocak 2014 Cuma
*
2. Kanaat Doneminin.Baf;.
: 10 $ubat 2014 Pazartesi
*
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Cocuk bayraml
: 23 Nisan 2014 Carsamb;
Emek ve dayam$ma gunu
: 1 Mayls 2014 Per?emb·
*
Pz
Ct
2
: 07Agustos 2013 vrl,l.saat 13'00 de basla r 10 Agustos 2013 ct.aksarm sona erer .
Adana'mn Kurtulu$u
*
cU
Agustos 2014
Pe Cu
Ct Pz
3
4 5 6
10
17
24
31
<;:a.
30
*
*
*
I
5
Pt
1
Haziran 2014 (2 Hafta)
Pt
I
I
I
4
11
18
25
Pz
Ct
Mayls 2014 (4 Hafta)
31
I
]
1
8
15
7
14
21
"
I
pz
Ct
: 27 Ocak 2014 - 7 ~ubat 2014
19 Mayls Atarurk'u Anma ve
Genclik ve Spor Bayraml
2013-2014 ders ylhntn son a
ermesi
: 13 Haziran 2014 Cuma
: 19 Mayls 2014 Pi. toren bitjrni-Baslar 20 mayrs 2014 Sail axsarru
son? en
*
*
Ramazan Bayraml 2014
: 271emmuz 2014 pz saat 13'00 de baslar 30 'l ernrnuz 2014 (;;a. axsarm sona r-rr .
Kurban Bayraml 2014
: 03 Eklm 2014{,uflla saat 13'00 de bastar 07 E.kim 2014 Sail Alq:;aml sona ef'
*
2014-2015 ders ylhnm bastamas) :
15 EylUl2014 Pazartesi
Download

Çalışma Takvimi 2014-2015