YAKIN DOGU UNiVERSiTESi
FEN-EDEBiYAT FAKULTESi
TURK nn.t VE EDEBiYATI BOLUMU
OSMANLI TURK<;ESi'NDEN GUNUMUZ TURK(;ESi'NE
Dersin Hocas1
Prof. Dr. BULENT YORULMAZ
Hazrrlayan
Ami Zaifoglu
Lefkosa, 2005
csvtnt
;,,i
I ~
- j,-
~,f.1.~~
!by,:-,
.
J)~'
.
e::. 11 ;, -
j~J.
.Jt... ;JY,1 t~
..c.L.• G~ t':.,..,.l .• L!.
l)·~J.,1
• ;)~
·•.
J. ~.
.>_p-~,
· ~.,iJI .s"1-:-,J..i.:.
Ji.JI ~t,
.:.-~~;
• ;-II j_,) ;..u J\ , jl.~lJ- jl:>
1.
~~_,.I,, .~...li . .,..i..CJ'y ;~ JI ,
6
JlS' 1) ~
.>J>~ ,
•
&'rJ.> ~\
• ;.>.;_
J"}( ~ I • .J, \il.l •. '
.1_
'
JJ~
#
.!]1,
;£
!.I~
!lr._ !.II, Jj_,)~I
J--~
• ..,(.i
j ->~}
:;!
.1 .•••~I
•
••
. Jl!J ;.>
•
.
,)-i I
1
0
i
LJ;~ .J
j1,,..JI j~•.i
.1
••
•
J~""~.,....
.
~, fa
. .
J6 ~_),\o.. , •.} Jt~ ,
H
•
•
~l:..(,:
;,;r.:-3 • ..JJI o./\
.>:.. t,S):,~
J,
• )J'. .J,\. .:..i \k;..
.1
e',
~..JJI
, ~
;j ~.,., Jfl , jUJ'. ~l.!.j./, .:,~~.A.! (' .• ~4.,lU •.•
. ;.>..,:,f :J .,..~ , .>~) JI • ;~I 01 ~ J. J_,\ '-..-;..J.'
~l.,'-...!.•-M .:,.a._;.,..
o;.;.;JI ~j
• ..;, ..1
J, ~
J.
-~..,•·
;.r., . )~
• J.J_J
* *
, ~-!.I $_I Jli' '-'_.:i _,..:, ,.sfa
(' A,l. .>~) . .J_ ~~,
l.r>"
o~~
.,~..,..
~J,(I.S"'4A~
...
~
~~
. . <'1'
J_i ..;.i.l;.. .::,~~ t' s-llj~• ....:t:.-; '-:"\:.) J>. -
, "--J}JI
-->.1.l.i,4 •
~v ;i,, ~.il:...~,;, fa i:,~1 4.lu... J~~ u.l:.l-". , ~jt
.. · .;.>.[ '-:" ~ ;,;4.1 , J;~;.it'T~
·J;l:-'U.
..,i:T t' _ ~
;,;.)~...,-.!
J. .;~
.
.~t:.:.~,·.
I
ta _ ;.>~J!i,..\ !ll c.!.L..->J":".,..
.1. ~-".
~ · rk. ~.,U:l.,: j\
-~.JJt J..~~~4Alu...
fo
••••
..lAA
;~tJI , _jl..'.lJ'
-
•
. ;Jr;;-"..;) "71T .•. ::JT l.!.l:.i~T J..li •.,~"=1!.r •(S'.J. ~-:"..)_,;.~'A>-
., i:,u.,1 .:....}J;
.,S:-~
!l..tk {'
,
r. ~ ;, ). ~ )0
J}J'
.
~U ~I ~. ~ ~
i.SJ'.
J .1
~~}JI , ;.,~\
0*~ 4,!'.j~L!.
•. ~ JiJI o.:>'.) ~J j~ ~~• )- r->T $!,I
.
f. ~
t~~'.>\r'T • .,r..i.:5 1S)l;.... !')~
!II , • ..JI... ji~..ilJI
,.s;i; J . ..;i~~f; ~
~j
.1_ -:,1\ji,-
!ll
b-
.,1 1.5~~
!.I):.!. ,rt.>j~ ,~
~°'1 Jl ;1., '41_~ .•• t.
IS):P.
~~
, J.A.I
.
..'.>l:-. ..::-\J •.}~j L.., IS);l:c\...,
. .,_,;..~,~~) 1$_};~\..., c.-'\.!. ~. - ;-l .• .,X.,,..
J'"!;lAi'
.r>:f .1.
• ;;}:.
..:..._;'.;,
!3.i! •iii-': • .,f->
.•. • r
r. ~ ..,.,A.,t, Ja-!
.. ;.i.>~'Li\ ~tt;; ~\
. ;.Lt" I; cl .> _,;..~ , i.fl;\; 4 e , .._.:.\S"
~~
•
•.
•
.j..NI jl,.i. $Lai
••
T
• jU\i
dJ
.
J.,j JI ,
j.\.i y-4 ~..• ;->.1'1 J. J Jiw>
• )~Lu
;_;
c ~P"::'.-'\
.
.1 ~
,.
IJ~.J _,I .£.lb.. .>~} , • .,~.fa),IJ'""!
,f_\ ) _).i J Ji:" ~.
l)...;-'>T _,1.~.
t ~)~\
~
_,.r , ~
. )~, J'.;--' ~
J~j'l ..:.,_,;..T.;: .~l:,:.)1
• J.ul_,:, f. , ;~l:...~
r. fi~
r~
.!l .r., .,1 .::..,~ ~
. iJJ!\~ "''r J.lal1 • )~.,... •.>..1:: jJ- J,=:-~ ~fa J. ~
~l.A '~
• ·J~J.
•l:-: 'J°v' iJ,t.\ r rll"' .1. i.s~J':' J' ~
-~~~,~~¢uQ.li)T~)\j~.,,i)
•
' •
•
.
J,eJ r1~ J ~1J>
~. ~
.-&'j"- .,
~
.
.f', .-yJ Jr":,~'~
J ~
,
.
. ' ,cJ
.
.I, ¢w•.•
••.
.
r-4 .;.,::,
.
••..~ ~ ~
I.;.;,-...
~•J....ii'·. ),~
'-J '~j
•••~
'J
,·
•. ¢w -
J(.,.,.... .rl.
J
~·~r.1~. ~~,,
~1 ~ "'L.i
.
iS~
•
rA jT ~
~.
.
!1J:.:. ~,J.;~ JJ\_ .:,.)~
~T
•
· rJ.J'..,- cJJ~
rJ~
f,..) ~ ~ ;IJ (T,'"'l:... jT cl. 4,),J o:J~.)' ~\:!" Y. ,
''
'
.
~.v"U
'''
,, •• i_~
'
J
', '
~
i. '
_.
ul,~ ~,.i:i.e
• J~~~-1.!.i-JJ
. { J.>.._;\~ ..:X.JI ,
&J'. • ~,1-~:
.~_).j J;.J;) ~
• IS--"._I
~r
.I.'
J;. ..:J.,1 , Jl:> ~,I
(.•~\
.,,_f; ~- •
_
. • )~,,lo;-'\:(~')~~:.\ .!X~
.
. l.!f.• J>, ..;-:.J. •.,fl.~.
..:. .
f 4-·
r
.,~~
• t" .._.,. "-11
J,
J~~
et.. .iA,!. ,,
.:i;•••J>,/
~'-JJ
,
~J.U
~J
,..(br._,..
-{
~r.
!
J~~T
'.J.'J. ~~,-!,>.
..!l:,1 , JI.. cl,1 )!..-
tJl:1\i !St.~~
J. ~
.
t.!l;JI
• r Jr- ;;,t.1
()J't~
'· Ist, 1922, s. 10, 13 •. 15, 17 • 18) .
..l.\.. JJ.-1¥
---illtiil11l1l1ll1IIIIIIIIIIII
- --
Makber Mukaddemesi'nden
-Bir kac perisan sozMakber -ki asar mevcudemin en ahiridir-fena bulmus bir vucudun bekasi icfm
yapildi.Mekabirde
mundemic olan maali-i siiriyeden makberde bir eser bulunmadignu
bilirim.Makber bir feryad tahsiri samildir ki hiclige miistenit oldugucun mutalaasmdan hasil olacak
neticede hicdir.lakin hence bir seydir.
Evet bu kitabi paymal mutalaa iden fikir bir kabristam dolasmis olur.Ve kabristanda vaki
oldugu gibi.hic bir sey anlarmyarak.icinden cikup gider.
Bu kitabm mukaddimesini gormekle neticesine vakif olmak.yahud.mundericatiru okumakla
ismini dusunmek birdir.-Bu kitap kabristanda yazildi ki bedbaht miiellefini eyi tamyanlara
keder.tarumayanlara ise kelal virir.
Fakirin bir eseri oldugucun makberi siir diye telaki itmek isteyen.okursa.mutalaasmda benim
sairligimden bir nisan bulmaz.Ancak dtlstlnur ise bir feryad duyar ki isterse onu bir siir zan ider.O
feryad.beserin aczidir.
En giizel,en biiyiik,en dogru bir hakikat rnudhisenin tazyiki altmda hie; bir sey
soyleyememektir.Makber ise hitabet idiyor.
lnsan.bazikere.hatnna gelen bir hayali tamyamaz,o kadar giizeldir.
Zihninden ucan bir fikre yetisemez,o kadar yiiksektir.Kalbinde dogan bir hissi bulamaz,o
kadar derindir.Bu acz ile bir feryad kopanr,yahud pek karanhk bir sey soyler.yahud hie; bir sey
soyleyemez de kalemini ayagmm altma ahp ezer.Bunlar siirdir.
Makber gonlumden dogmus bir tesiri havi iken bazi taraflarmca benim,rivayet
olunan.sairligimle biisbiitiin incidir.Okuyan birbirine benzemez iki lisan bulur ki makberin belki iki
adam tarafmdan yazildigma zahib olur.
Hele yazdigim seylerin bazisi o kadar benim degildir ki manalanm kendim de anlayamam.
Hikaye-i maziye <lair olan cihetleri-ki en harap yerleri oldugu halde,en sevdiklerimdir-Beni
sair sayanlan giryan.yahud saymayanlan daha ziyade rast beyan ider.Bazi vadileri de yine benim
siirime degil de bir taze kizin rriezanna benzer.Birincisi nekais-i edebiyeden,ikincisi nekais-i
insaniyedendir.
Tasvir-i fazaile taruk iden cihetlerine gelince,pek naks,yahud pek nakafidir,
Bazi taraflanda,feryad halinde oldugucun okadar yerde kalmaz.Makber hayat edebimizin
kabristanidir,benim zavalhmdir.
Makber bir fikri bir cok tarz beyanda soyluyor.Elfazi havas icin hic.manasi havas ve avam
icin hic.vucudu bir merhum icin mezar.bina-yi aliye hence birseydir.
Makber ugradigi felaketin agirhgma nisbetle hafif.derinligine nisbetle teai.siirligine nisbetle
hicdir.Fakat bana nisbetle bir seydir.
Makber makber degil bir tiirbe,tiirbe degil bir mabed,mabed degil bir kure,kure degil bir
feza-yi bi intiha olmahydi.Halbuki bir makber boyle degil.
Makberden evvel yazdigm seylerin pek cogunu begenmem bazisim pek az
begenirim.Makberi ise hie; begenmiyorum cok seviyorum.
-Begenmedigim su sebebledir ki bu kitabm edebiyat ile pek az miinasebeti var.Sevdigim
sunun icindir ki bu kitap odur.
Biitiin mevcudati siir gorenler nazarmda belki makber de bir siire benzer.Bence bir saireyi
andmr;o saire sani kudretin bir siiri idi.Makberin muhteviyati.bunca nekaisi.hasviyatiyla beraber,bir
merhumenin ruhaniyeti,bir ruhun maneviyatidir.
-Makber onun hali,onun hie; bir begenilecek yeri kalmayan hayandir.Yine tekrar
edeyim:Makber odur.Bunun icin severim.
(Abdulhak Hamid)
I
I
~j~_,> . i.S..i.1
~L-
~.,~j~
-:-1_)......
.:,~
I"
w
•
f ..>4AJ., J> ~
• •
j-1..!. ~f-: .;...,_j ~- •• i:,~ -" .. .di... "'1.. _;..
JJ;
• ..\,;,.,..J.JI • ,.;.>.5'-c._,;J
;..U
J .• ~
~~J~
fi.1 J-•~},J'
~-:.cil~
•
~~.,..,_~;')
.~,..L )->}JI ci~~T
(.Jy
J••'
J. ~
J:>
~..JJI
l;i J cl
.J.
Ji_,..~
-~I ~I ~ ~~~k~l ~4::-_-J_ci~ ~~
i- ,, .:..ff ~4: lS.J&
~•Jlf., IJ~~'
0U1Jj
i:.,cl'_,1 •}~
JJ;
1..3~
•
&L.., i.S~ijp
J.
~-,-!,J.>
~~~
~PJ~ ,:-,.-
4:•.;L
.:..:'W
..c...L.u.\ -¥•;Lt
~
jJ.;r
I
t
~l •.• .:.i~~.,\~} J45"~
• o~I ~-,-~~ ~1;....1 .;-1_6'i.S,);T .1. J Lr""!.~~
Ji~"") b_,...
i.S.);T .J.
~.;brJ .••. ~j--lal.);JI J'°" ,.."JL.. ._; ~!:(;Jli().,,._;~ ~ ~:l..
• &~
cS.,1., J6' ~,t.t JC.,..
~.6. i.S4'"~4JI J\::.. ~.J-,},
••.••I\J • •.>r..!Ji~ · · r.J..!'l _,J,, J,=:- .:,:/"1.. P.-"1 •. )J-:.vP T f~ .; TJ. •• ~.>Jl... °" ..> c .J..J';'_.> •• IS.i.) •• ~
•.J.f fJ..\ "1'. J~ > 4-J.iJ\ ~•JJ"" J.
: v.Ylli
di~ ~L..., ir!
-
. i.S~•Li
... .•
..i.Jjj' ~tr· ~J"
u1Jl Jil}
JT j_yJI j~
• I~~
.:-,.> uU!,.) ji"lb Y. , ,
f'- JL, .,~I
~l!l,);
. r~
u.;., r.
J"':'. ,:-.,.._ ~
_;·1
IS.->.,.-; T
jJIJj
Jl:=>l ~ &S)j,-,. C.
.1.
•.,~ ~ 41. ,1
...i).
J
~J..,1
.hi_ JL!...~
+T
~J.>
.;~
~ ,
. J..u> .1.• ..d:I
,A~~
~.>..r.4!.\ jy- •
.•.
~- ~
"°T ~ ~- r(
ull1Jjb ,.s.JJ,_,- )j,-
JI ~
~.)
;.,v,, •_;::. ~,....,.,_
Q~
.:.i;.> • i.S~J.)
jJJf" .
J.J..JJ .i.\,_1
(FL
w., ~ •;":, ,:- ,.-
_J:.
.;..5':i.,:.J-> i T.1.
•• ! r;J:'..~I ..!.\!~~
(..•P ;,
J.
.:.rJ. Lia! ~(j ~ : 1Ji~T
Jj_;- ;,., ..;~·j ~ ,if' jt.,. ~¥ I(_,.!.
• ~:.J~.>
f i.rt;.,. J->.:.; ;J ..1. ~.i..
. "'~ ~.,. }"L:. ~l.~TJt.- ~¥.
i J.,_; ,.1. ~
'
j
.
T ),) 6; jJ.lf". ..:.:J.;Jl ..;1J~·•; ~ ~· i. . ~~1 (..~ ,.tu:I 4!...,_.
• , ._s.,J_..J_,l. ~.u , , tS.>.:ljJl .•. ~~ f J.l)J'.J S..cf,1 lS.>Ui ""'~~I J.
~)l.S" ~~~ f Jl ~ jJA: • &~~ ~J4o}- •. I.S~_i JJ~Jl ~ ,.s.J.:J
\$_;.;,:; •~ ~..u.u~ :.,:,~ Y •• '-'-41J~ µ ct.:£ IS"'~ A r . il.:- J ~ •.u1.1.
• &..i.l.1}
"'...JU.....;~,;-~
"
.
.
- .. i;~ ...;),J . •• ·&..JT
t!":a
~.J
:JJj_;
JW' ..,l ~i.,_,;., S°,J.;;j')lk
s.~\ •.}- ..
.
;L:i .,1
"-!,i
~1.}J~
.
.:ik.,'!"
~l
• ,.S.>~~ $j."J1
~
c.,. .b.,.... ~~,
1st. 1314, s. 37 ,_ 38)
rf'1
Ji...,
.
., fl'
• .,,_.;
'
.
. ..u.} ~..,,~
;J'U. "'JAIJ' ~ jJ_x
'
c:e-
.
.~).J-1' .i.
.-I!~
.J•
J:,!,!.;li ,.,.),; ••••• ~,
.J.1.v--
J!' .~\ ~-
Araba Sevdasr'ndan
Zavalh Behruz Bey bu dakikada gercekten pek ziyade muzdarip idi.Gunduzun saat
dokuzundan beri damagmm bir faaliyet mefrata halinde bulunmasmda kalbinin nevend binevend
siddetli helcanlara tutulmasmdan bicare gencin asabmda guli bir tezelzul vukua gelmistir.odasmda
tek ve tenha bir hayli dustmmekle yapacagi seyi kararlasdirdiktan sonra bir dereceye kadar teskine
mufik oldigi tezelzul asabiyi mosyo piyardan alacagi ogi.itler sayesinde butun butiin
yatistirabileciginiumit iderek bu umit ile sofraya oturmus iken muallim efendiden Nagiham ugradigi
siddet-i muamele sinirlerini yeniden alt ust ettiginden bicarenin sir sevda eserine siddetli bir agn
yapisrms ve bu agn kendisini istirahata muhtac etmis idi.
Bina-i aliye bey sofradan kalktigi gibi salona dahi ugramaksizm harem dairesine
gecti.Dogruca yatak odasma gitti.Kendisini soymak icin gelen dadi kalfayi:
-Biraz basim agnyor.i.yatacignn ... bugun 90k dolastim ... yoruldum da ... valide beni soracak
olursa 'yann erken gidecekmis ... yatdi, .. diyiver' diye savdikdan ... oda kapisuu da surmeledikden
sonra hemen yatagma di.i~.Dort bes saat yatagin icinde bir taraftan bir tarafa done done nihayet
gozlerini ka~ayabildi.
Behruz Bey yemek odasmdan cikar cikmaz Mosyo Piyer yuz otuz alti frank elli santim ile
ru-b-ru bulundular.Bu yumusak yuzlu.bu tath dilli dost hayr-hah Mosyo Piyere bu defa kim bilir ne
aci sozler soyledi ki zavalh ihtiyar sakin sakin biraz dusundukten sonra heni.iz 1S1rd1g1 bir akce
armudunu ezmeye ugrasan dissiz agzmdan :"lakin bazen ben de munasebetsizlik ediyorum!. .. zavalh
cocugu fena siktim.Suna glecek Sah gi.ini.i muhabbet zenane dair guzel bir eser getireyim.l'sozleri
bela ihtiyar dokuluyordu.
Koca profesorlgelecek Sah aksarm sakirdmi caldr.Muzhepbinkunutjhediye etmeyi tasmim
etmisti.Bu nihayet sefkatgarane iizerine Behruz Beye <lair artik hicbir endisesi kalmadi onundeki
(bordojsisesine uzandi. .. kadehini doldurdu.Kendi sihhatine olarak icti.Sofradan kalkti.Behruz Beye evvelce
bufenin kenarma brakngr (sigarajparcasmi kendinin zanmyla yakaladi.Lambadan yakdiktan sonra
gazetelerini aldi.Bir tarafa cekildi.Yine musterihane mutalaaya koyuldu.Ote taraftan Behruz Bey uykuya
dalar dalmaz gunduz ki vukuat o kapah gozlerin onunde karma kansik bir suratta cereyan itmeye ... sofra
basmdaki muhaverat ise o kaynar beynin icinde gayr-i merbut bir halde 910 910 otrneye basladi,
(Recaizade Mahmud Ekrem)
I
~ .,).,;,.,_~ ,:jJJf )~~ 4_\ \Jli '..
. •.>/b , . .:i~IJJI .;, .)
1.$",J' J}'
ii( ;;; ~- •.:ilr .,)~;.
. ). ,;~Tri:,.i.1.~,'i>~, .:,):t~
.•••.il.).L.l~).!JT,~)U,~':".,k
~~~l
. ~~T
~1?1;_,-'.,
:.J-:- ~}i ~
-.l ;;..>...iJf '~J',.;. • .,t.:.,
.
.:,~TI"( ~i ~ ~-->\,,!, wlb.,;.
• ~It
. .,
• j.
( •.i-1- .Jy-\
J~
J,o~
J- J
,
.
;_;~
• •.).) \..,..,1=, ;;~ .,._! .) • .,...:.I",.,.
• ~· ,;~ T
~ J.cl, J J~I
• J.i,;.J,
'
~
,.:,
J\(j\ , )~i
j'
.r.b. J"'
4....li •
.
J.J.J.Y Jli j...:.i..j
.
• j.
.j.
j):li~
i~ T rl( ~ii..,,,c.)~ •.,1i;;
j~T rL', .:,.,J.' ;,;b;,,;):C~
~ J~L-J •iJ ~;~,~,.,.
. · ;-'~
• ;~i
.J J.r-
~
JI~ ... ;;ii y. ! 1.:·t...
~.,T J~
!l .,.;:_.,1~\
Jo£.,
. - .:,),a.i
· • .;; .;~TI"~ :,;; J'. -0!.,l,.!. • .>Iij:.
Ist, 1289, s. 51 • 52)
.
,:,
•.
·\'"'
,'
\")
ATAN $ARKIS1 (Narruk Kemal)
rnalirniz efkanrruz ikbal-i vatandir
Serhadimize kal'a bizim hak-i bendedir
Osrnanhlanz ziynetimiz kanh kefendir
Gavqada sehdetle bOtOn karn almz biz
Osrnanhlanz can verir narn almz biz
Kan ile k1l19tir gorOnen bayraqrrruzda
Can korkusu qecmez ovarnrzda daqrrruzda
er gu~ede bir sir yatar topraqrrnrzda
Gavqada ~ehdetle bOtOn karn almz biz
Osrnanhlanz can verir narn ahnz biz
Top patlasrn atesleri etrafa sacrlsm
Cennet kapusu can veren ihvana acrlsrn
DOnyada ne bulduk ki olurnden de kacilsm
Gavqada sehdetle butun karn alrnz biz
Osmanhlanz can verir narn almz biz
\
I
,,,/
, _. Jl~1 ~ }'"
', ~
J;..,...
J. .)J)J
~;J~;- .J_,1;1 J~l::
u....i
~,) ,;;"Jhl J)..:.. cS.i..;
•
j.,...
Ji ,$'~ ~
• i!ll.'b .J, -~
' • .,; •. / ~ • J1.
• •).J..
J. .;
fn- .:..:-,
J~T
4.i.1,;~
'.,..:.::>l.&1"
J-1,)l._
.
. . •.>)ii,f ~)ij~
.:J 1:--
1° ../'
I •
,.j..lil.,... ..; J. ;.:
t ~-.J,.~.r- ·~.,.,
J.),1' ,j.Y'.,,.'
,;t.:;.I
. .
.
•.. J •.,w
.J. '
.
!J Y:,(' '
'.
..,;..u., .:.;;,_,...
.
f •...;.. J..w Jhl
.1- ••.
jl... 4.:i
. jl~I
rJ'.,.
J~l:.:.
J.
.
.:.;..u.. , • .));11.,...
,j vi';>.
..r.,. .
.J. •
:J ,:- ,('
":-'~/
t 1st.
.::,.fj J1~·
1327, s. 107 - I 09 )
Ph
4,;IJi
,.r\1..!U. µ,
J. °'IJj
t ~
P.T
• +- ,.;~.,.. • •.. . ,)~ J.:l r., ,1
• .L.
. '51.))
- ! ~• .1.••
. .
. ,j.>1
. .J.. )J.J.,...
.1
;.i.:.••j •....•
fa..,. .,.,.)i~l..,
• ..::J.,>.1. ;hi w..1ilj11 •
• v., I J .
: ud,.
'
('~
~)Ii~ ' ~~)Ii~
Jtl
'
•
.u-,.J ..}.,f' j;I
,j .,r:,.. .>l.i
,j .,i J'. .
..;,.
J
•
);L.,....
•
j
4
•
·
YAGMUR (Tevfik Fiktet)
K090k, muttarid, muhteriz darbeler
Kafeslerde, camlarda pur ihtizaz
Olur dembedem nevha-ger, naqme-saz
Kafeslerde, camlarda pur ihtizaz
K090k,
muttarid, muhteriz
darbeler.
~
Sokaklarda seylabeler agla~1r
Ufuk yaklasir, yaklasir, yaklasir
Bulutlar karardikca zerrata bir
Ag1r, muhtazir dalgalanmak gelir
BOrOr bir soquk, golge etraf hep
NOmayan olur gOndOzOnrusf-i ~eb
Saner simdi, manzur olurken demin
Hayulasi karsrrnda bir alemin
Acilmaz ne bir yuz, ne bir pencere
Baki Id I kca vahset coker yerlere
Gecer bes sokaktan, hayalet gibi
$itaban u puside-ser bir sabi
0 dem leyl-i yadrrnda, solgun, tebah
Surur bir kadrn bir rida-yi siyah
Sacaklarda kuslar -hazindir bu pek
Susarlar, uzaktan ulur bir kopek
I
I
Oter qus-i ruhumda bos bir enin
Boquk bir tezad-1 sOkun u tanin
K090k, pur heves, gevherin katreler
Sokaklarda, damlarda pur ihtizaz
Olur rnuttasil nevha-ger, naqme-saz
Sokaklarda, damlarda pur ihtizaz
K090k, pur heves, gevherin katreler
r
',)~~ r"-u;,/' ~
1
.J. ~-
' 4-i ~'i ~-". I .jJ
, J, r v-i 1;_
-~
J.!f
le,,
J=1 .,:
J
- ..L!.i.lT
~
,1 Jut
..,,-..1_
. ; ~($' J; i.'.r'i.l-? ~J~ ' ~l.:;j
l ;;jJ,
• • ~ ~ J..J~ C)J
.
JI..,:
, J~ ~ ,1 Jl:>
t
~F
f''
.1. ,1.._1 ., r:
~)~
r·
f
!14...~J\ ~-
J.1JI ~ ~~1::- .
.> J~ J ~
'
•••
c.!1...~-,
'J.
IS"' ••• !J..,_\l,1
r:~JL:.~
Jl:> w,1 Ji~ ~J..
J.
i:,-
.s:, _;1 ; .,,...
Tc:>~ J!.,..t! ' )" .,J.. ' ) ,;..~
~J.
r.J_j> ..;
!
I_. ' .., ?.° J 1> ~l.j JI .;.,~
'="- JJ
~w-' ~ ~ ;_~ ;l:.~
, r-1' , c..• i
.
: ~I
-·~(.~~~j1j.f.l
.. !
J. ~
~,;t
: ,.;·,. ~1
.!a.it.
":'~) ' 1st. 1327,
~» ~;
,.r
ji,;,.. ~,., t. .l.ut
r w.;T
Sf-. r.i:,_:.J., 4$~.,'i ~.J;: J--~T '":-' _,.!J_,... f.> w
iJ'°JJ
.• ! ~~
(~
Y. •.• !1"-U.J\
•· rl.l!.~• !J4-U,1 ~·
,.:i)il J . J,j- J'4k!I..,
$-:..
! ~\
'~~
..i::1
S,
w:;· ~-~
138 • 139 .• 194 )
I
EN OLMASAN (Tevfik Fikret)
1
Sen olmasan ... Seni bir lahza gormesem yahut,
Bilir misin ne olur?
Serna, gone~ ebediyyen kapansa, belki vOcud
Bu leyl-i serd ile bir care-i teennOs arar,
Ve bulur;
Fakat o zulmete mumkun mudur ahstirmak
BOtOn gOne~le, sernararla beslenen rOhu,
Bu rOh-1 mecrOhu? ..
Sen olmasan ... Seni bulmak hayaf olsa rnuhal,
Yasar mryrrn dersin?
oner ufOIOnebir lahza kaail olsa naval:
ogur, donar, krrihr senden aynhnca nazar
e hazin
elir hayat o zamanhsm vOcOda hem rOha,
Yasar m1y12 seni kaybetsek ah ben, kalbim,
kalb-i muztaribim?
en olmasan ... Bu samimi bir ltiraf i~te;
Sen olmasan yasayarnam:
eninle rabitarmz hos bir Itilaf iste:
akat bu rabrta hall mi rOhu ezmekten? ...
sarn
"ba kars: dusundurn sOkOn iclnde bunu:
degil sevlsip aglamak, fakat heyhat,
- · aya deqse hayat! ..
a
Download

J}J