f,-i
4ia
dF€ffiffi{3*
'! ljrtatt=
!
a€qas
a
5futi*Xtffid3**3H*i
c il_qr{
! +!l-qr#d
tEaR&Aefd15
E R*,8*q
g g $*+d+.
iiieditdd-*{Ftt
{-t€.4
1
5
a frra
i
-&-
€.ssaqd
6.4iqS:F
f tia+ridr-
€
a=r!q:
: -,ri-I=3
5
-
Y
-d
*&msffi €fr rn$s$ALeE!-uffi s K#russYA
€#UF*OSA-
#F STUtrFru? RTPRE$TffiTATruTS
n a 1 1 ^tr\1
tt{
l/trtL!
\/J.r I A.!Va
A
I
Deferli Temsilcimrz,
28.11.2014 Cuma gtinti gergeklegtirdifim izYonetim Kurulu Toplantrst'nda
2011 Pazar gtimi saat 17.00'da Srhhiye Yerlegkesi
Kurul
2I
Arab,k
Kriltfir Merkezi Krrmrzr Salon'da Genel
gergekleqtirme karan ahnmrgtr. Genel Kurul toplantrm
na
katirrmtnL.z konseyimizin
gahgmalannln etkin halde gergeklegmesi iqin dnemli ve gereklidir.
Te grifl er
rnizisaygrlanmla rica ederim.
Ba
OGRENCI TEMSILCILER KONSEYI
YONETina
runut,u
BAgI(ANr
Gtindem:
.
.
.
.
.
H.U. Kariyer Merkezi'nin Kariyer Qahqmalan Hakkrnda Bilgilendirme
Komisyonlanmrzrn gahgmalan hakkrndabilgilendirme
OErenci Sorunlan Qahgtayr Hakkrnda Bilgilendirme
Genel Kurul Tarihlerinin Belirlenmesi
OErenci Sorunlanmn Tartrgrlmasr
*Ek gi.indem konuldugu takdirde bilgilendirme yaprlacaktrr.
*Fakiilte/Ytiksekokul/Enstitii/Konservatuar dlrenci temsilcilerimizin katrhmlan zorunludur.
*Fakiilte/Yriksekokul/Enstitii,/Konservatuar dlrenci temsilcilerimizin srmf, b<iliim, program,
anabilim dal, anasanat dah dlrenci temsilcilerimize davetiyeleri iletmeleri gerekmektedir.
\3|
*Genel Kurulum uz tiim dfrencilerimize agrktrr. Bu nedenle ttinr dlrenc.i iemsilcilerimizin
>9,t*
srmflannda genel kurul duyurusunu yapmalari gerekmektedi
nw
www.otk.hacettepe.edu.tr Tel
[email protected]
: +9O-312-305 26 25
Fax : +90-gl2-gl
I
OZ 32
* .f
llacettepe Univereltes I
Reldiirlirk Binasr
O6IOO ANKARA
/ TURKiYE
#&cETT€F# Umcv= asErESE
oSm[ff ci rgm gls-c8s-smi Ksr-s srv8
naGrruvrr
I
COI,'ruCII
*F
e$
ruAV ffi ffiSgYY
$TUESFE? REPRESEtrTAFEVES
icin:
.. 1,
1
o
r aKutreler
o
o
Yuksekokullar
Enstittiler
a
Konservatuar
www.otk.hacettepe.edu.tr
[email protected]
*.{&GHY?ffi p ffi
Tel : +9O-312-3OS 20 ?s
Fax:+9O-312-3llmg2
Hacettepe [intuerslteel
Rektiirliik Btnasr
o6loo ANKARA r rUruriyn
Download

Sözleşmeli Mübaşir Nihai Başarı Listesi