rUnxivp Bxcnllit
ER sPoR YARDIM ve
BGitiwt vAKFI
vUrssx OGnnNiru OdnnxcilBni suns
DUYURUSU
Vakfimrz, Devlet tiniversitesi bunyesinde yer alan faktlte, enstitU, yiiksekokul, konservatuar veya meslek ytiksekokulunda 0n
lisans, lisans veya lisansiistii O$renimi gOren, Ttrkiye Cumhuriyeti vatandagt, AtatUrk ilke ve devrimlerine ba[lt, milli
duygulara sahip, sa$lam karakterli, giivenilir, baganh, o/o 40 ve iizeri derecede engelli 0srencilere, yOnetmelikle belirlenen
adayhk ve segilme gartlannt yerine getirmeleri halinde burs yardtmt yapmaktadr.
Bursiyerlerin belirlenmesi ve segiminde, ailenin ekonomik durumu, kardeg ve okuyan kardeg saytst, bartnllan yurt ya da
konui durumu gibi maddi unsurlar ile osrenim gOr0len okul veya srntf, girig puant, okulun girig taban-tavan puant, O$renim
si,iresince a|nan dersler, notlar ve genel not ortalamast ile karne gibi bagan durumunu belirleyici unsurlar etkendir.
Burslar her yrln Ekim ayr ile bir sonraki yrhn Haziran ayr (dahil) arastnda gegen 9 ayhk 0$retim siiresince Odenmekte, di$er
aylarda Odeme yaprlmamaktadrr.
TESyEV'in gerekli mali kayna$a sahip olmasr ve aynca bursiyerin bagansrzhSr veya maddi durumunda diizelme gibi burs
6demesine mini bir durumunun ortaya grkmamasr halinde, kayrth olunan 0lretim kurumunun O$retim programlnl kapsayan
s0re tamamlanlncaya kadar burs yardtmtmtz devam etmektedir'
TESYEV bursu kargrlksrzdr. Ancak, gergeklerin saklanmasr, yalan beyan veya benzeri nedenlerle, ihtiyacr olan bagka
birinin burs almasrna mani olarak, haksrz gelir elde edenlere yaprlan burs ddemeleri yasal faiziyle birlikte geri altnmaktadr.
Bu nedenle burs 6demesine baglanmadan 0nce, bursiyer ve ailesinden, burs uygulamaslnln kurallannt ve mUeyyidelerini
kabul ettiline dair bir taahhiitname altnmaktadtr.
Bursiyer adaylalnrn bagvuru formunda yer alan beyanlan ile okul dosyalarrndaki bilgilerin dof,rulufu, diBer vakrf, dernek'
vs. kurumlardan burs ahp almadrlr hususlan aragtrnlmakta, okullardan bilgi altnmaktadtr.
BURSiYER ADAYI OLABILMEX iqin;
l.Mal varlpr ve gelir durumuna gdre ailece maddi destese ihtiyag duyulmalt, kazang getiren herhangi bir igte gahgtyor
olunmamall herhlngi bir kamu veya tizel kurumdan maag veya iicret ahnmamalt, herhangi bir mal varhfr ve geliri
bulunmamahdrr.
2.Yakftmrzdrgrnda bir bagka kurumdan burs alnmamahdrr (dtrenim ve harg kredisi altnabilir)'
3.Orgiin e[itim ttiriine devam edilmelidir (Agrk of,retim, drgandan efitim, yaygrn elitim Of,rencileri burs uygulamast
drgrndadtr).
+.VUksek 6lrenim 6grencileri kayrt olduklarr yrl bagvuruda bulunmah veyaara stntflardan ba;vuru yapryor ise son srntfta
okuyor olmamahdr ( Meslek yUksekokullarrnrn ikinci smtf 0n lisans O[rencileri harig )'
BURS BA$VURUSUNUN ZAMANI VE $EKLi:
Burs muraiaatr, devam edilen 6fretim kurumunun kendi biinyesinde kurulu bulunan burs komisyonu kanahyla yaprlmahdtr.
Bagvuru formu, TESYEV'in web sitesinden(www.tesyev.org), biirosundan veya duyuru yapllan tttsetim kurumundan temin
ediiebilir. Formlar eksiksiz ve dof,ru olarak doldurulmah ve ekinde istenen belgelerle birlikte, en son 24 Ekim 2014 tarihine
kadar 0[retim kurumuna teslim edilmelidir.
Bagvuru formuna agaSrda belirtilen belgeler eklenmelidir;
1.4 adet fotolraf
2.NUfus cUzdant fotokopisi
3.Vukuath nUfus kayrt Orne$i
4.Adli sicilkaydt
5.ikametgdh kafrdr (Ailenin kayrth bulundufu yerden ahnmtg)
6.Devlet Hastanesinden altnmtg, engel Yo sini belli eden salltk raporu
7.Anne, baba ve 6[renciye ait gayrimenkul olup olmadrprna dair Tapu Sicil M0di.irliisiinden ahnacak belge
gelir
S.Varsa anne, baba n.yu ogr.nriye ait yegil kart fotokopisi veya sosyal yardtmlagma ve dayantgma vakfrndan allnmrg
tespiti belgesi.
9.Anne ve babaya ait maag veya ucret bordrosu
l0.Varsa gelir ve emlak vergisi beyannamelerinin fotokopisi
I l.Ogrenci olan kardegi var ise dlrenci belgesi
l2.yriksek 6prenimine yeni kayit yaptrmr$ miiracaatgtlar igin 0SS sonug belgesinin bir Ornefi ve kaydolunan ti[retim
kurumunu ve stntfint g0steren 0srenci belgesi
gOsteren not
l3.Ara srnrfta okuyan mUracaa4tlar igin osrenim s0resince aldtklan dersleri, notlart ve genel not ortalamaslnl
d6kUmti belgesi ve iist stntfa kaydoldu[unu gosteren dfrenci belgesi
14.ig bankasr hesap ctizdanrnrn fotokopisi
FOTOGRAF
TESYEV
rUnrive erueeujuR spoR yARDTM ve rGiriru vAKFI
vUrsrr 66nrruiru oGneruciunirRrumru
vE BAgvuRU FoRMU
ooruenni: 20t4-20ts
OGnnNcixiN;
T.C. Kimlik No'su
Adr, Soyadr
Do[um tarihi ( gtin, ay, yrl )
DoSum yeri ( ilge,
il)
Uyru[u
Cinsiyeti
Medeni Hali
Engel durumu ve derecesi
Engeli ile ilgili kullandr[r cihazvar mr? Var ise ne oldulu
Son bitirilen okulun adr ve bitirme vrh
Olrenime devam edilen tiniversite
Fakiiltesi, B0liimii,
Srmfi,O$enci Numarasr
Okulun bulundufu il,ilge
655 Yrh, Puam ve Puan tiirii
Fakiilte/ Briliime girig srrasr (kag kiqi arasrndan)
Ogrenim srrasrnda kahnan yer
Diper ise agrklama
Aile ile beraber
(
)
Yurtta
BABASININ;
Adr, Do$um tarihi
Ogenim durumu, Meslepi
Hayattaolup olmadr$r
ig durumu
Qahgryorsa igyeri
Emekli mi? Emekli ise son gdrevi
axxnsirviN;
Adr, Do!'um tarihi
Olrenim durumu, Meslefi
Hayattaolup olmadrpr
ig durumu
Qahgryorsa igyeri
Emekli mi? Emekli ise son gdrevi
Evet ()
9ahsryor ()
Hayrr ()
Qahgmryor ()
O
Difier
(
)
nilnvi
DURUMU;
Baba ayn mr?
Anne Beraber ofurdu!.unuz fertlerin sayrsl
Evet
()
Hayrr
()
Ailenin bakmakla yiikiimlii oldulu yakmlan var mt?
Kardeq saylsl, Adlan,Yaqlan,O[renim durumlan
(Mezun/Oprenci)
ilnri$ivt nir,cir,nni
;
O[renim srrasrnda kaldr[rruz ikametgah
Adresiniz ve sabit telefon no
I
Aile ikametgatr adresi ve sabit telefon no
E-mail adresi (zorunlu)
Cep Telefonlan
o
o
o
Kendisi
Annesi
Babasr
Hakkrmzda referans (bilgi) verebilecek kiqiler (zorunlu)
Adr Soyadt
Telefon
Adr Sovadr
Telefon
MALi DURUM giI,CiI,NRi;
Ailenin oturdulu ev kendilerine mi ait?
Aileye ait ise deferi, Kira ise kira tutan
Aileye ait diger gayrimenkuller ve deperi
Aileye Ait Otomobil Var mr?
Var ise Modeli ve Yrh
Babamn ayhk net geliri
( Vefat etmig ise ballanan ayhk geliri )
Annenin ayhk net geliri
( Vefat etmiq ise ballanan ayhk geliri )
Ailenin baqka geliri var mr? Varsa miklan ve ne geliri
oldu[u
Aile herhangi bir kurum veya galustan yardrm ahyor mu?
Ahyorsa kurumun adt ve futart
Burs talep eden ti[rencinin herhangi bir ;a]rsi geliri
var ml, iicret, ttziirlti ayhlr, burs veya kredi ahyor mu?
Evet ise agrklama
Ogrenim srrasrnda kahnan yer igin kira
ddeniyor mu?
Odeniyorsa tutan
Evet ()
HaYtr ()
nicrn nir,cir,nni;
Hobileriniz
:
Son okudu[unuz kitap
veyazafl
l..n
Spor yapryor musunuz, dereceleririzvar
S osyal faaliyetlerini z neler dir?
Vakfimrz hakkrnda neler
mt?
biliyorsunuz
Vakfimrzrn faalivetlerine ne kadar
zaman
:....................
.....................
:....................
,.-.--..-.--.....-1...-.-....-.-.-.-..--.-.-'--.-..-.-.-.-l-'-.-.--.'
:....................
Burs bagvurusunda bulunan 6[rencilerin ig Bankasrnda hesap agttrmrg olmalan gereklidir. Hesap numaraslnln 6!renci
adrna olmasr, okunakh ve dofru olarak yazrlmasr ve hesap crizdantnrn fotokopisinin bu forma eklenmesi
gerekmektedir. (Hesap numarast bildirmemek bagkasrnrn adrna ya da yanhg hesap numarast bildirmek elenme ve
bursun kesilme nedenidir. Yanhg bildirimden dofacak sonuglartn sorumlulu[u 6$renciye aittir.)
Banka Adr
i5 Bankasr
$ube Adr
$ube Kodu
Hesap No
IBAN No
Tesyev burs duyurusunu-okurlum/ol,utturg-Bu formda verdifiim bUliin bilgiJerin do[rulufunu, ekindeki belgelerin
gergepi yansrttr$rnr, yanh5, eksik, yalan beyan verdilim veya burs aldrfrm stirece burs kogullartna ayktrt hareket
etti$im tespit edildifi takdirde hakkrmda yaprlacak her t0rli] iglemin sorumlulupunu ve bu hallerde bursumun
kesilmesini, tarafrma odenen burslann tamamrnrn da yasal faiziyle birlikte geri allnmasrnr kabul ve beyan ediyorum.
O[rencinin Adr Soyadt:
l
ann:
imza:
Miiracaat Formuna Eklenecek Belgeleq
1. 4 adet fotofiraf
2. Nrifus cijzdant fotokopisi
3. Vukuatfu niifus kaytt <irnefi
4. Adlisicil kaydt
5. ikametg6h kalrdr (Ailenin kayrtlt bulundupu yerden ahnmrg)
6. Devlet Hastanesinden altnmtg, engel lo sini belli eden salhk raporu
7. Anne, baba ve olrenciye ait gayrimenkul olup olmadtlrna dair Tapu Sicil MiidiirliilUnden altnacak belge
8. Varsa anne, baba veya ofirenciye ait yegil kart fotokopisi veya sosyal yardrmlagma ve dayantgma vakftndan altnmtg gelir
9.
tespiti belgesi.
Anne ve babaya ait maag veya ticret bordrosu
10. Varsa gelir ve emlak vergisi beyannamelerinin fotokopisi
11. 0lrenci olan kardegi var ise ofirenci belgesi
12. Ytiksek oprenimine yeni kayrt yaptrrmrs miiracaatgrlar igin 655 sonug belgesinin bir orneli ve kaydolunan ofretim
kurumunu ve stntftnt gdsteren o$renci belgesi
13. Ara srnrfta okuyan mriracaatgrlar igin olrenim sliresince aldrklan dersleri, notlan ve genel not ortalamastnt gosteren not
dtikiimii belgesi ve Ust srntfa kaydolduBunu gosteren Oprenci belgesi
14. lg Bankasr hesap ctizdantntn fotokopisi
Not: Form eksiksiz ve dogru bir gekilde doldurulmahdrr. Aksi takdirde deferlendirmeye altnmayacaktrr.
TAAHHUTNAME
Tiirkiye Engelliler Spor Yardrm ve E[itim Vakfi (TESYEV)'na e[itim bursu almak iizere miira caatta
bulunmam nedeniyle, TESYEV tarafindan ilan edilen Burs, Ydnetmeli$i Esaslannr ve burs
duyurusunu okudum / okuttum.
Bursiyer olarak segilmem halinde, sciz konusu esaslar do[rultusunda;
* Uygulamayla ilgili olarak TESYEV tarafindan talep edilecek bilgi ve belgeleri zamannda, eksiksiz
ve do[ru olarak verece$imi veya verilmesini sa[layaca$rmr,
* Gegerli bir mazeretim olmadrfr miiddetge, TESYEV tarafindan dtizenlenecek ve davet edilece[irn
tarutrcr, e[itici ve sosyal faaliyetlere katrlmayr, bilgi ve becerim olgristinde bu faaliyete katktda
*
bulunmayr,
;
Burs almama esas tegkil eden ve miiracaat formumda beyan ettilim, efitim, maddi ve sosyal
dwumumda veya adreslerimde herhangi bir defigiklik olmasr halinde TESYEV'e derhal yazir
olarak bildirimde bulunmayr,
* O[retim Kurumundaki tutum ve davramqlanm ile not durumumun TESYEV tarafindan takip
*
edihnesini,
Bursiyer veya aile olarak yukandaki maddelerde belirtilen hususlann aksine bir davraru$lmlan
TESYEV tarafindan tespit edilmesi veya Ycinetmelik hiikiimleri gergevesinde bursun devamma
mani bir durumun ortaya grkmasr halinde bursun kesilmesini ve bir daha odeme yaprlmamasmr,
* Mtiracaat formunda beyan edilen bilgi ve ekindeki belgelerle TESYEV tarafindan daha sonra
istenecek bilgi ve belgelerin gerge[i yansrtmadrfr, yalan beyanda bulunuldu[u veya burs
verilmesine mani bir durumun tarafimca gizlendi[i tespit edildi[inde, bursun derhal kesilmesini ve
ayflca, baqlangrcrndan itibaren TESYEV'den almrg oldu[um bursun tamamrrun, yasal faiziyle
birlikte geri almmasmr,
Peginen kabul, beyan ve taahhiit ederim.
BURSiYERiN
Adr, soyadr
Adresi
E-mail Adresi
O[retim Kurumu
imzasr
Download

Duyuru Metni - Fen Bilimleri Enstitüsü