T.C.
SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITESI R TTO r,UGU
Ogrenci lqleri Daire Bagkanlr[r
t8?O- t<6j" ?
Sayr
: 87e02589 -302Konu : Online lligik Kesme lglernteri
? 1 -0s- t0r{
DAGITIM YERLERINE
Universitemiz Onlisans, Lisans ve Lisanstisttl Programlannda okuyan dprencilerin
"Online iltsik Kesme lglemleri" https:/lobs"sdu.edu.tr ve https://golcuk.sdu.edu.tr sayfasrndan
yaprlacak olup, form kullamlmayacakhr.
Mean olmaVKendi istepiyle kayt sildirmek isteyen dprencilerin gahsen birim dlrenci
iglerine bagvuruda bulunrnasr gerekmekte olup, detayh bilgi yaztmtz ekindedir.
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Rekttir Yardrmcrsr
Ek
:
iliqik Kesme iglemleri (2 Sayfa)
Daptttm:
Faktilte Dekanhklanna (Eczacrhk Fak0ltesi harig)
Yiiksekokul MtidiirlUklerine
Meslek Yiiksekokulu Mtid{lrltikteriae ($arkikaraa$a9 Turizm M.Y.O. hariq)
Enstits Mtidiirliiklerine
Saflrlq Kiitttir ve Spor Daire Bagkanhprna
Bilgi lslem Daire BaPkanh$na
ine
ELDEN GONDERILMEYEN EVRAK
Irlglr
KEsME Igrsb{LeRI
Universitemizde kayrth olan d$renciler
-mezun veyakant sildirme iglemleri sistem fizsrinden online yaprlacakttr.
- Kiit6phane ve harg borg
bilgilai
sistem itzerinden online tammhdu.
- Birim malzeme/depo/ayniyaf/taboratuvar
vb. bilgi ve yetki tammlamasr yaptlmtgtr.
ISLEYIS
OGnsb{cl
Kayrt sildirrrek isteyen oprenci Sncelikle sayfasrnda "Ktlt0phane/Jvlalzeme Bilgileri"
krsmmdan dqrum bilgilerine bakacaktrr. Sorun yoksa balh bulundu$u S$renci i;lerine gahsen
mtlracaat edip kayrt sildirrrek istedipini bildirecektir-
DEPO/IABIII,IALZEME YETIdLISI
Bu yetkilerinverilmesi istenilen ilgililer tanmlanmrgtr. O$enciye verilen her ttlrlfi malzerne
vb. tammlma yetkisini 6$enci bazrnda tanrmlayabilmektedir.
OGnnnct I$LERI
',Mezu6/higik Kesme Belgesi" sayfaundan 0prenci malzeme bilgisi durumu kontrol edilip
rapor grkhu dsrenci ve 6$enci igleri tarafindan imzalanacaktrt.
Download

SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITESI R TTO r,UGU t0r{ DAGITIM