T.C.
nizn
vlr ir,ici
Halk Saflrfr Miidiirliilti
Sayr
250022329-156.02t
Konu :Aile Hekimligi Ek
Iglemi
VALiLiK MAKAMINA
llimizde gegitli
tarih ve 28539 sayrh Resmi
htikiimleri gerefi ekteki
yaprlacaktr. Ek Yerlegtirme
Miidiirliigti Aile Hekimtili
binasrrun
3. katrnda yer alan Toplantr
bo;alan 3 (iig) aile hekimlili pozisyonu igin 25/0t/2013
tede yayrnlanan "Aile rlekimlili Uygulama ydnetrneli[i;,
metnine g&e 2015103-,Aile HekimligiEk yerlegtirme iptelr
:miqin 2510312015 tarihinde saat lO:b0'da Rize Halk uaghgr
ferlg{irme Komisyonu huzurunda Miidtirltigtimiiziin rhiinet
yaprlmasr hususunu;
Olwlanmza aru
Me
Dr.
alitBeyrat
Halk Sa[hF Miidtir V.-
o
./
I
,rl
EK:Duyuru Metni(7 Sayfa)
Rize Halk Sa!lrlr MOdUrtiipU Aite
nligi ve Toplum salrrlr Hizmeueri gubesi Adres: Tophane Mah.
Atatiirk
Cad. Koksal Mataract ighanr Kat:3 T lefon: 0(464) 213 0227-134-t7g,Faks: (0.464)
213 0236 E_posta:
[email protected]
Download

Valilik Oluru (İndir) - TC Rize Halk Sağlığı Müdürlüğü