Sayfa2/2
e-OkulllkOgretim Uygulamalan
T.e.
MU~ vALiLiGi
#"~Thf,
..;~
...
''t-
t
it Milli Egitim Miidiirliigii
05112/2014
SaYI : 73774402/20/6127345
KOBu: Okul Ziyaretleri
V ALiLiK MAKAMINA
8 Arahk 2014 -16 Ocak 2015 tarihleri arasmda ilimiz merkezindeki okul1ann Okul
Rehberlik Servisleri ve Yoneticilerine Rehberlik ve Ara~tlrma Merkezi MiidiirliigiinUn PDR
Birimi tarafmdan pazartesi ve Cuma giinleri rehberlik etmek, gereksinim ve sorunlan tespit
etmek amaclyla okul ziyaretleri yapllmasl, ziyarete katIlacak olan rehberlik ogretmenlerinin
gorevli izinli sayllmalan hususunu;
Olurlarmlza arz ederim.
Cevdet ARSLAN
it Milli Egitim Miidiirii
OLUR
05112/2014
Ercan OTER Vali a. VaH YardlmcIsl Bu evrak gOvenli elektronik irnza ile irnzalanrnl~tlr http://evraksorgu.rneb,gov.lr adresindena6e9-79f8-3f29-8b4b-1 e22 kodu ile teyit@~1~Rir2014 :._rt..A"cU/T()MOQ004.asox_
~H ",,~ ...
__._ _ _ _~
T.e. MUS VALtLtGi Rehberlik Ve Ara,tJrma Merkezi Mudiirliigii (225384) SaYl : 87164470·160.02.041
Konu : Okul Ziyaretleri
b'U
03/1212014
MiLLi EGiTiM M(JDURLUGUNE
MUS
ilgi: 2524 sayll. Rehberlik ve Psikolojik Dam,ma Hizmetleri yonetmeliginin 30. Md. I
bendi geregince;
ilgili yonetmelik geregince 8 Arahk 2014 - 16 Ocak 2015 tarihleri arasmda ilimiz
merkezindeki okullarm Okul Rehberlik Servisleri ve Yoneticilerine kurumumuz PDR Birimi
tarafmdan pazartesi ve Cuma gfulleri rehberlik etmek, gereksinim ve sorunlarl tespit etmek
amacly1a okul ziyaretleri yapllmasl, katdaca.k rehberlik ogretmenlerinin gorevli izinli saytlmasl
iyin; Gerekli valilik olurunun almmasl hususunda;
Geregini bilgilerinize an ederim.
,.--<;,~1Y\
M~
Rehberlik Ve ~Irma Merkezi MlldllrlllAIl
Hllrriye! Mal!. Tekel Cad. Polis Evi Mas. Merkez 49100 MUS
Telefon :4362126408
Reht;iikV~' A~~~~
\
Merkezi MUdiiril V.
'
Okul Ziyaretlerinde Gorevli Personel Listesi -·Slra· ,
I
Okul Adl
1
2
08.12.2014
08.12.2014
3
4
08.12.2014
08.12.2014
100. YIL ZAFER iLKOKULU
100. Yll ZAFER ORTAOKULU
MEHMET AKiF ERSOY io
5
12.12.2014
I 12.12.2014
6
--­
i
h •• _
Tarih
MEHMET AKIF ERSOY 00
EKO iN~AAT 10
7
12.12.2014
EKO INSAAT 00
GAZI iLKOKULU
8
12.12.2014
MURAT IMAM HATip 00
9
10
11
15.12.2014
15.12.2014
15.12.2014
12
15.12.2014
MEVFATIH io
MEV FATiH
YAVUZ SEliM 10
YAVUZ SELiM 00
13
19.12.2014
Gorevli Personel
Veli Ozean
Veli Dzean
<;agda§ BOGAKURT
<;agda~ BOGAKURT
NurgOl TOP
M.Can AKTA$
M.Can AKTA$
Fesih TOPDEMiR
Fesih TOPDEMiR
Bilal DEMiR
Bilal DEMiR
Veli Dzean
Veli Dzean
M.Can AKTA~
M.Can AKTA$
NurgOITOP
i
AYfje AKTI
Ay~eAKrl
AygUi ARGUN
AygOIARGUN
NurgOI TOP
NurgOITOP
._.-
Ay~eAKTI
Ay~eAKTI
14
19.12.2014
VALl ADiL YAZAR io
VAll ADil YAZAR 00
15
19.12.2014
2071 MELIKSAH;O
Bilal DEMiR
16
19.12.2014
Bilal DEMiR
Veli Dzean
18
19
22.12.2014
22.12.2014
22.12.2014
2071 MELiKSAH 00
TORK TElEKOM 10
<;agda§ BOGAKURT
17
TORK TElEKOM 00
MEHMET ZAFER <;AGLAYAN 10
Veli Dzean
M.CanAKT~
Ay~e AKTI
AygOI ARGUN
20
21
22
23
22.12.2014
26.12.2014
26.12.2014
26.12.2014
24
26.12.2014
MEHMET ZAFER <;AGLAYAN 10
ilYAS SAMiio
ILYAS SAMi 00
CUMHURiYET 00
FARABi iMAM HATip 00
M.can AKTA$
Fesih TOPDEMiR
Fesih TOPDEMiR
Bilat DEMiR
Bilal DEMiR
AygUi ARGUN
<;agda~ BOGAKURT
<;agda~ BOGAKURT
NurgOl TOP
NurgOl TOP
29.12.2014
29.12.2014
29.12.2014
29.12.2014
02.01.2015
iBNi SiNA ANADOLU USEsi
iMKB ANADOLU LisESi
IMKB io
PROF DR. VAHIT OZMEN 00
EGiTiM UYGUlAMA OKULU
Veli Ozean
Veli Ozean
. M.Can AKTAS
M.Can AKTAS
Fesih TOPDEMiR
02.01.2015
FEN USES!
02.01.2015
02.01.2015
05.01.2015
38
39
40
05.01.2015
05.01.2015
05.01.2015
09.01.2015
09.01.2015
09.01.2015
09.01.2015
SEL<;UKLU ilKOKUlU
SEl<;UKlU ORTAOKULU
MUS ANADOLU KIZ iHL
AHI EVRAN MTAl
MERKEZ KIZ YBO 00
NAMIK KEMAl YBO 00
AlPARSLAN MTAl
ERENTORK OZSEKER AN. USEsi
GOZEl SAN. VE SPOR USEsi
SElCAN HATUN KIZTMl
Fesih TOPDEMiR
Bilat DEMiR
41
12.01.2015
MUS TEKNIK VE EMl
42
12.01.2015
MUS ANADOLU iHl
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
!
Fesih TOPDEMiR
Fesih TOPDEMiR
Bital DEMiR
Veli Ozean
Veti Ozean
M.can AKTA$
M.Can AKTAS
Fesih TOPDEMiR
Fesih TOPDEMiR
Bilal DEMiR
Bilal DEMiR
Veli Dzean
Veti Ozean
!
AygOIARGUN
AygUl ARGUN
<;agda~ BOGAKURT-j
Ay~e AKTI
)
AygOIARGUN
AygOI ARGUN
<;agda~ BOGAKURT
<;agda§ BOGAKURT
NurgUl TOP
NurgOITOP
Ay§eAKTI
Ay!je AKTI
--­
-­
<;agda§ BOGAKURT
<;agda~ BOGAKURT
NurgOI TOP
NurgUl~OP
Ay<;e AKTI
-_.­
Ay~e AKTI
AygGI ARGUN
._­
Aygul ARGUN
.-­
NurgOlTOP
---­
NurgUlTOP
-
43
44
45
46
47
48
12.01.2015
12.01.2015
16.01.2015
16.01.2015
16.01.2015
16.01.2015
-
ALPARSLAN KIZ VBO 00
~EHiT iZZEnlN POLAT 00
REKABET KURUMU MTAL
MU$ ANADOLU LiSES;
FATMA ALiVE KIZ TML
TOBB SOSVAL BILiMLER LiSESi
M.CanAKTA~
! M.Can AKTA$
Fesih TOPDEMiR
Fesih TOPDEMiR
Bilal DEMiR
Bilal DEMiR
Ay~eAKTI
Ay~eAKTI
-­
AygOl ARGUN
AygulARGUN
9tgda~ BOGAKURT
<;a~da~ BOGA!<URT.
v
-­
Download

Ayrıntılar İçin tıklayınız