OrnekNo: 25*
T.C.
ADANA
3. ICRA DAIRESI
2014/204 TLMT.
TA$INIRIN A£IK ARTIRMAILAN1
Asagida cins, miktar ve degerleri yazili mallar satisa cikarilmip olup:
Birinci artirmanm asagida belirtilen gun, saat ve yerde yapilacagi ve o giin kiymetlerinin
%50'sine istekli bulunmadigi taktirde, yine apagida belirtilen gun, saat ve ayni yerde 2. artirmanm
yapilarak satilacagi; pu kadar ki, artirma bedelinin malm tahmin edilen degerinin %50'sini
bulmasmm ve satip isteyenin alacagma riichani olan alacaklarm toplammdan fazla olinasmm ve
bundan baska paraya cevirme ve paylann paylastirma giderlerini ge^mesinin sart oldugu; birinci
artinnadan on giin once baslamak iizere artirma tarihinden onceki giin sonuna kadar
esatis.uyap.aov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecegi, birinci artirmada istekli
bulunmadigi takdirde elektronik ortamda birinci artirmadan sonraki besinci giinden baplamak
iizere ikinci artirma giiniinden onceki giin sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecegi,
mahcuzun satis bedeli uzerinden asagida belirtilen oranda KDV.'nin ahciya ait olacagi ve satip
sartnamesinin icra dosyasmdan goriilebilecegi; gideri verildigi takdirde sartnamenin bir orneginin
isteyene gonderilebilecegi; fazla bilgi almak isteyenlerin yukanda yazili dosya numarasiyla
dairemize basvurmalan ilan olunur. 23/09/2014
'*% ^^-••'*'
;7;S''""
*. *"
' '^i."** '
1
l.Ihale Tarihi
: 13/11/2014 gunu, saat 09:>8<09:35 arasi.
2.1hale Tarihi
: 28/11/2014 gunu, saaf09:30 - 09:35 arasi.
Ihale Yeri
: T. Cemal Beriker Bulvari Onur Mah. 45095 sk. No: 375
Seyhan/Adana Adibclli Yediemin otoparki
No
1
Takdir Edilen
Degcri TL.
35.000,00
Adcdi
KDV
1
%i
Cinsi (Mahiyeti ve Oncmli Nitelikleri)
34TL2I68 Plakah , 2008 Model , RENAULT Marka ,
MEGANE SEDAN, Rcngi Gri
(UK m.114/1, 114/3)
* : Bu ornck, bu Yonctmcliktcn onceki uygulamada kullanilan Ornck 63'c karpilik gclmcktcdir.
Download

OrnekNo: 25* T.C. ADANA 3. ICRA DAIRESI 2014/204 TLMT. TA