Turcology and Linguistics
Eva Agnes Csatö
Festschrift
Edited by
Nurettin Demir
Birsel Karakoç
Astrid Menz
HACETTEPE
üııivrnsiresi
YAYlNLARl
201 4
Turcology and Linguistics
Eva Agnes Csat6 Festschrift
Edited by
Nurettin Demir
nurettinde mir 64 E gmail co m
Tel: 0312 297 85 10
Birsel I(arakoç
birsel.karakoc6lingfi l.uu.se
Astrid Menz
[email protected]
Yayın HaklarıO, 20t4, Hacettepe Üniversi[esi
Copyright@, 2074 by Hacettepe University
ISBN: 978 -975, 49|-367 - 5
Kitap İsteme Adresi
Hacettepe Üniversitesi
Kitap Satış Ofisi
Sıhhiye 06100, Ankara
Tel: (0 312) 3O5 L487
Hacettepe Üniversitesi tarafindan Hacettepe Üniversitesi Basımevi'ne
500 adet
bastırılmıştır.
I
Içindekiler
/
Contents
Önsöz
vii
Eva Agnes Csatö: Research
1985
1
Aynur Abish
B a l ani'ı1 dii ny e g e k e l üw
i
n
e
b
ay l anl-s
'Customs conceıning the birth of a
t|'
s
a ltt
ar
child'
9
Sema Aslan Demir
Türkmencede
eteı,,
21
Ahmet Aydemir
Türkçede zarf-fiillerin bağlayıcıhk işlevleri
Eyüp Bacanlı
Türk Dillerinin şahıs zamirlerinde
hakkında
31
düzensizlikler
Ad Backus
Living on the edge: Could Dutch Turkish become
a
43
peripheral Turkic language
Uwe Bliising
Vol de nuit,. Ein sprachlich-kulinarisches Erlebnis über den
Turkish
Iran-Turkic
Türkçede cekim ve türetim morfolojisi ve sözlüklere
Margarete I. Ersen-Rasch
Noch einmal zur 3. Person Plural im
karina Firkaviöiite
Endangered Karaim in fight for
'79
103
1
Joakim Enrvall
The paradox of ethnic elites: planning and maintenance of ninority
languages in the People's Republic of China
Mevlüt Erdem
63
Wolken
Bernt Brendemoen
Sorne remarks on the infinitive in -mA in 17th century Ottoman
Christiane Bulut
Relics of subordinative structures in
too?
yanslmasl
Türkischen
15
I2'7
I4l
151
life
|'7 5
Peter B. Golden
QıpĞaq
Mevlüt Gültekin
Türkler ağaçkakana ne
183
derler?
Tooru Hayasi
Temporal characteristics ofthe Turkish demonstrative
2O3
şu
209
Annette Herkenrath
The acquisition of -D11( and iis communicative range
in monolingual versus bilingual constellations
219
Henryk Jankowski
Bikenesh Bakkai's proverbs and some features ofthe sound system
of Crimean Karaim
237
F
ıcindekiler
v1
Lars Johanson
The decline of the Ottoman
Beste
optative
kamali
Türkçe yazılmrş İslam hp eserlerindeki şifalı
Turkish
dualar
Halina Kobeckaitö
Vilnius'ta Doğubilim: Geçmişe baloş ve gtiniiırnlizdeki
Raihan Muhamedowa
Konuşulan Kazakçanın
contents
253
Scope ofnegation and phonological phrasing in
L6szl6 K6roly
/
26I
2'79
durum
özellikleri
291
29'7
Irina Nevskaya
Converbs as secondary resultative predicates in Turkic
languages
305
zsuzsanna olach
A comparative study of two evening prayers written in
Karaim
3I3
Jochen Rehbein
Finiüeit - Deutsch, Japanisch und Türkisch im
Vergleich
327
Julian Rentzsch
Zur Rolle der Analogie in der Grammatikalisierung
tiirkischer Modalauxiliare
35'7
Martine Robbeets
A velar fricative in
3'75
proto-Transeurasian
Gerjan van Schaaik
Complications in Turkish complementation: for
Eva
4Ol
Donald L. Stilo
Areal factors and postverbal Patients in spoken Azerbaijani:
a corpus-based
study
Vügar Sultanzade
Etymo-metaphorical symbols in Mihr and
Mushtari
4|7
43|
Fiket Turan
Adventures of a mediaeval language book into modern times: Persistence of
Şı!ial1u'1-'Ajam in Ottoman langııage leaming and its textual problems
44|
Mustafa Uğurlu
Lehçeler arası "dil katışımı"
Seydt 'Ali Reis'in Mir'atü'l-mem1lik'i
449
Abdurishid Yakup
Two different mu inModem
üzerine
Uyghur
46l
Emine yılmaz
Ferec ba'd eş-şidde, Behcetü'l haddyıkve Kısas-ı enbiya
temelinde Eski Anadolu Türkesinin sözvarlığına katkılar
ÜnalZal
eserler
1985 -
I
469
Uppsala Üniversitesinde bulunan Türkçe
479
Eva Agoes Csat6: List ofpublications
487
Önsöz
Türkoloji ve Genel Diibilim alanlarının önemli isimlerinden Eva A. Csatö Johanson,
11 Haziran 1948'de Macaristan'ın Szombathely şehrinde doğmuştur. Bizler,
Türkoloji ve Dilbilim alanlarrndan meslektaşlarının kalemlerinden çıkmış otuz beş
makaleyi içine alan bu kitabı, bva'ya 65. doğum günü armağanı olarak sunmaktan
büi,iik bir mutluluk duyuyoruz.
Era. Budapeşte'de. Eötıös Lor6nd Üniversitesinde. Tarilı ve İngiIiz Dili
bölümlerini bitirdikten sonra, 1976'da Norveç/Oslo'ya yerleşmiştir. Öğrenimine Oslo
Üniversitesinde Genel Dilbilim ve Türkoloji, Uppsala Üniversitesinde ise Macar Dili
.\aştırmaları okuyarak devam etmiştir. Soıne aspects of the syntax of Hungarian and
Tıırkislı. A study in syntactic typolog1, adlı doktora tezini 1985 yılında Oslo
Üniversitesinde tamamlamıştır.
Bizlerin Eva ile tanışıkhğı ve dostluğu, onun 1986'da Johannes Gutenberg
Üniı.ersitesi (MainzlAlmanya), Doğu Bilimleri Enstittisü, Türkoloji Bölümüne
iiraştlrmacr olarak gelmesini takip eden yıllara kadar uzanır. O yıllardan itibaren bu
kitaba makaleleriyle katkıda bulunmuş olan bilim insanları gibi bizler de Eva ile çok
saı,ıda projede birlikte çalıştık, birlikte saylslz konferansa katıldık, ortak kurslarda
dersler verdik ve dilbilimsel Türkoloji ile Genel Dilbilimin farklı konuları üzerine
tartışııalarda bulunduk. Eva, her zamalı kararh, konusuna hakim ve ikna edici
argümanları olan tartışmacılardan biri olmuş, ayrıca üzerinde çalıştığımz bütün
konulara ve dillere büyik bir ilgiyle yaklaşmıştır. Onun bilgisinden ve desteğinden,
nek çok meslektaşı ve öğrencisi gibi bizler de gerek öğrencilik yıllarımızda gerekse
sonrasında her zaman yararlandık.
ki Eva, öğrencilerini her
bir iki gün önce kendi
duyarlı bir akademisyendir.
Tanıyan bütün meslektaşları ve öğrencileri bilirler
zan-ıan destekleyen, öğrenci tezlerini teslim tarihinden
bilgisayarından basma inceliğini gösterecek kadar
Eva'nın, ileri seviyede yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan Karayca hakkında
ırirüttüğü kapsamh saha çalışmaları ve araştırmaları hepimiz için bir öınek teşkil
eder. O, Türkoloji alanında sadece teorik araştırma yapmakla kahnayan, aynı
zaıııanda, üzerinde çalıştığı yok olmak üzere olan dilin korunıııası, hatta tekrar
canlandırılması için kendisini o dil topluluğuna adayan az sayıda bilim insanından
biridir. Editörler olarak her birimiz bu adanmışlığa yakından şahit olma şanslnr
Lııılduğumuz için mutluyuz.
YazıIarıy|a bu armağan projesiııin gerçekleşmesini sağlayan meslektaşlarıınıza,
hazırlık aşamasındaki desteği için Prof. Dr. Emine Yılmaz'a ve kitabı yayımlamayı
-<abul eden Hacettepe Üniversitesine teşekkürlerimizi sunmayı bir borç biliriz.
Eva'ya meslektaşları ve dostları olarak daha nice verimli, sağlıklı, ınutlu yıllar
diliı oruz,
Nurettin Demir, Birsel Karakoç, Astrid Menz
Eva Agnes Csat6: Research 1985
-
Research orientation and teaching
Pva A. Csat6's interest in general linguistics and language typology led her to the
study of Turkic languages. These languages manifest grammatical and structural
features widely represented in the languages of the world outside the liııguistic area
of Standard European and also display interesting similarities with Hungarian, Eva
A. Csato's mother tongue. She also has a broad interest in the languages, literatures,
histories and cultures of the Altaic and particularly the Turkic peoples. She has been
fascinated by the language encounters between the Finno-Ugric, Iranian, and the
Altaic peoples in the Transeurasian linguistic area.
gva A. Csatö's research concentrates on the study of the linguistic properties of
Turkic languages with particular interest in Turkish, Turkish dialeçts, Turkish spoken
in immigrant situations, and other, especially lesser-studied or endangered Turkic
languages. Her interest in theoretical issues ofTurkic and general linguistics is paired
rvith an empirical approach. She has caıried out field research, collected data among
native speakers, and transcribed and analyzed new data. She also applies her research
findings in teaching Turkic languages and serving the needs of small linguistic communities to maintain and revitalize their vernaculars. The documentation and description of endangered languages is an urgent task for today's linguists. Brru A. Csat6 has
been working mainly on the documentation and revitalization of the endangered
Karaim language in Lithuania and the Ukraine.
In her publications, Bra A. Csat6 has dealt with comparative and historical aspects of Turkic linguistics in general and with different aspects of the Turkish grammar in synchronic and diachronic perspectives in particular. Her aim has been to gain
a better understanding of the specific Turkic features and thus also to contribute to
linguistic typology. She has extensively cooperated with Turcologists and linguists
all over the world and paıticipated regularly in Turcological and linguistic scholarly
meetings. Through her editorial activities, she has contributed to critical discussions
in the field of Turkic linguistics.
In l998 Pua A. Csat6 was appointed as iecturer and in 2004 as professor in Turkic languages at Uppsala University in Sweden. Today Uppsala is an important European center for Turkic linguistics. Education in Turkic languages comprises courses
at all levels including Master and PhD courses, as well. In 20l 1 , 45 full year students
(60 ECT) studied courses in Turkic languages, for instance, Turkish, Kazakh, Uzbek,
Ottoman Turkish, Karaim, Turkic literatures, history of Turkey and Central Asia,
history of Turkic languages, Turkic linguistics, European Turkic languages, and
others. Uppsala University has a national responsibility to teach Turkish in Sweden.
In order to reach all students in the country and Swedish-speaking students abroad,
Pva A. Csat6 has developed a comprehensive distance course and web tools such as,
for instance, a Suffix Dictionary, vocabulary training, parallel Turkish-Swedish cor-
Eva Agres Csat6: Research l985
-
pus. International cooperation is of utmost importance in the education of Turcologists. ğua A. Csat6 has settled Erasmus exchange agreements with over ten
Turkish, one Hungarian and one Kazakh university. She has organized, in cooperation with partner universities, the Nordic Summer School lT-Support for NordicBaltic Linguistic Diversiı1,*, June 14-21, 2002, at Uppsala University; the Erasmus
Intensive Programme European Turkic Languages with the participation of seven
universities in 2006-2008ı and the PhD Summer School Türk Dilbiliminde
Tanımloına ve Belgeleme Li.sans Ü.çrü Öğrencileri İc;in Yaz Okulu- l3-23 August
20l3
at Hacettepe
University.
Detailed account of research activities
After her studies in English and History at the Eötvös Lor5nd-University in Budapest, Hun_ıary (1912'), Eva A. Csat6 worked as researcher in the Pedagogical
Research Group of the Hungarian Academy of Sciences. In 19'76 she moved to
Norıvay, ,uvhere she studied, between 1916 and 1985, general linguistics and
Turcology at the Linguistics Institute, University of Oslo. Her professor in linguistics
was Even Hovdhaugen and in Turcology Bernt Brendemoen. During the same period
she took courses in Hungarian at Uppsala University.
Her disseılation, Some aspects qf tlıe syntax of Htıngarian and Turkislı. A stud_ı in
rypologl (1985), described and compared syntactic structuIes of Turkjsh
and Hungarian-relative clauses, raising constructions, head of S-parameter,
configurationality, etc.-in the Government and Binding framework of Noam
s,!-ntacric
Chomsky.
After 1985 she continued studying the syntactic properties of Turkish in a typological perspective. In 1985 she was ar,varded a post-doctorate scholarship of the
Norıvegian Research Foundation (NAVF). This scholarship made it possible fbr her
to visit several American universities to consult ıvith outstanding Turcologists and
linguists, among others Nicholas Poppe and Roy Andrerv Miller in Seattle, Bernard
Comrie and Andr6s Bodrogligeti in Los Angeles.
nva A. Csat6 participated at almost all international conferences on Turkish linguistics, which are organized eveı:y second year, and contributed to the discussions
on the structural and funçtional analysis of Turkish. She was several times elected a
member of the advisory committee of the conference and organized several panel
discussions on comparative Turkic issues. In 1989. she revieıved the first proceedings
Stu.rlies in Tu.rkish liııgtıistics edited by Dan I. Slobin & Karl Zimmer. Eva A. Csat6
organized, together with Lars Johanson. The 7th lııternatioııal Coııİerence in Turkish
Lingtıistics at the University of Mainz in Germany, and r,vas the co-editor of the conference volume The Mainz meeting (.1999). In 2006, she convened together with
Astrid Menz and Birsel Karakoç the l3th Interııational Tıırkislı Liııguistics ConJer,
eııce in Uppsala.
nva A. Csat6's first papers on Turkic syntax dealt witlr Turkish relative clauses;
see A syntactic anall,sis of participle constrlıctions iıı Modern Turkislı (1985), The
: \snes
Csatö: Research 1985
..;.j o/ S in Ttırkish. A comparative approach to Turkish s!-ntax [with Bernt Brende:-.,en] (1986), and Türkische Relativscitze mit Bezugsnomen (|993). She addressed
_:__. issue in a comparative Turcological perspective in A tvpcılcıgical reyiew o;f rela- .. tloııse constructions in some Turkic laııgııcıges (.1996) and On Uyglııır relative
- .,;]ı_§es (20t0). She analyzed the syntactic properties of converb clauses in the papers
!" \-,|ltoctic analysis of Tıırkish gerundial clauses with sub.ject control
[with Bernt
3:::ıdemoen] (l987) and On gerundial slıntax in Turkic |with Lars Johansonl (1993).
i:: devoted some articles to the study of complement clauses: Illon-.finite yerbal
- ,:srrııctions in Turkish (l990), Modalitcjt in türkischen Komplementscjtzen und ihre
-,:::ırechungen im Deııtschen (1999), Two types oJ ccımplement clauses in Turkish
] ,i0). and Clatıse linking in spoken Turkislı. Tlıe case of Vidin Turkish (2012). She
:,..,ussed ı,vord-order properties of Turkic languages in the artİcles On word order
-: '.reııces betvveen Turkislı and Karaim (|994), A syntactic asymünetr]- in Tıırkislı
- 'ü0). Soıııe s,v-ntactic variation in Tıırkish dialects (2000), and Ccıpyiııg word order
.,.rerries (2006). Definiteness and specificity in Turkish was the topic of her study
i,.'ereııtial properties of some Turkislı determiners (1990). She wrote two articles on
. -:kic pronouns Tcıwards a o,pological classiJication oJ Turkish pro-.forms (1994
_ -95 ı. and Copied
feattıres of Turkic refLexives (2003).
Turkİc languages exhibit several grammatical categories that are not usual in the
: _rüpean linguistic area. One of these is the indirective category described in a genu_
::ir ııew way by Lars Johanson in several works. Eva A. Csatö has presented the
:'*:ction of this category in the article Turkish MIS- and IMIS-items. Dimensioııs o/ cı
-"ı,'.L'rıoılal ancıll,sİs (2000), İn a comparative perspective in Rendering evidenticıl
,..ıiııiııgs in Tıırkish and Sıçedish (2009), and in a historical perspective in Growing
,
;..ü
r
t
i
ı,L s
har
e
d
g r
amm.at
i
c
a
l i
z,at
i
on (20
1 3
).
]n 1998, Gunnar Janing gave his Kashkay material fbr publication to Lars Johan...ı and Eva A. Csat6. This was the beginning of Eva A. Csatö's engagement in the
:escription of the Turkic varieties spoken in the Kashkay confederation. She pub..:hed several studies dealing with these varieties: Present iıı Kaslıkay (2001), On
,ııiııg in Kashkcıy (2005), Gunnar Jarring's Kashkay mcıtericıls (2006), Vrıccılisnı in
-,,,o Kaslıkay yarieties rıJ the Amalelı tribe [with Sohrab Dolatkhah] (in print), Eız
;,;qı,lstisk tıpptcicktsresa bland turkiska nom(lder i lron IA linguistic trip to the Tur.-ı., nomads in Iran] (2001), and On the marker -(y)aki'in the Kashkay variety spoken
,. rlıe Jamehbuzurgi stıbtribe of the Anıaleh tribe
[with Sohrab Dolatkhah and Birsel
iırakoç] (in prinQ.
The most important contact languages of Turkic are the Iranian languagcs. lır
iı ıO5-rOOU, Bva A. Csatö was a research fellow in the Gunnar Jaring program of the
Sıı edish Collegium tbr Advanced Study, Uppsala University, and participated in the
,,,,tırk
of a research group consisting of scholars in lranian and Turkic studies. She
'.',
as one of the organİzers of the symposİum Turks tıncl lranians: A Comnıon Historitıl tıııd Linguistic Heritage. The contrİbutions to the symposium are in print; see
Tıırks aııd Iraniaııs: A ccınımcııı historical and linguistic heritage [with Lars Johan:tın. Andr6s R6na-Tas, and Bo Utas] (eds.). ln2004, gva A. Csato, Carina Jahani,
E.,u Agn"s Csat6: Research 1985
andBolsakssonorganizedaSymposiumonlanguagecontact;see.Conferenceon
conference volume
areas oJ Iranian Senıitic-Ttırkic convergence (20O2'), The
jı"om lrcınian, senıitic and
Lingtıistic conyergence and rıreal cli;ft'tısion: case stııclies
was published in 2005.
Turkic
"
aiıııing at
i, ıs87, Erru A. Csatö paıticipated in an inteınational cooperation
North-Western
ir
spoken
Turkish
studying the development o} a ne"v variety of
Europe.Sheparticipatedinthedevelopmentofanetworkandparticipatedatconf.er.
A contribııtion to the discussion
ences! e.g. at Tilburg University; ,"" h". articles
in the framework rıf the
crbolıt tlre p(cıırning of crıl interıro ttowal tlocumentati()ı7 center
projec-tTurkishinl,{ortlı-WesternEurope(l989).In1988,shecontributecltoaİie\Ö
and
ioit on Turkish spoken by immigrants in Mannheim. students at Mannheim
helped
later
work
this
during
gained
Mainz evaluated the data. ihe experience she
and the kashkays.
her in planning and carrying out fi;ld research among the karaims
situation,
immigrant
in
Turkish
of
sııe stilı takefi great inte.eit in the development
of
great
number
A
field.
this
in
students to carry out research
Her aim is to stimulate
which makes
the students at Uppsala University have an immigrant background,
some
pra
supervised
also
has
csatö
A.
research in tl-ıis field even more relevant.
in
Sweden,
spoken
as
stu<]ents at Uppsala University ıvriting about Turkish
fiir Sprachwissen_
Betr,veen 1gg4 1gg1 ,pvaA. Csatö was working at tlıe lnstitut
sasse and
Hans_Jürgen
professor
schaft der universitiit zu köln, in a project led by
finance<lbytheDeutscheForschungsgemeinschaft.Theaimoftheprojectwasto
endangered I(ipchak_
document and describe the Lithuanian dialect of karaim, an
on the spoken
Turkic language. She carried out several field trips, collected new data
She docucommunities,
Karaim
language, and stuciied the linguistic habits of the
spoken by
still
time
that
at
rvas
mented the moribund Halich dialect of Karaim, which
(1998),
She has
six old Karaim speakers; see Das gesprochene Halitsclı,Karaiınisclı
f-ascinating
historically
and
published a number of articles about the typologically
karaiın
karaim language; see on word orıler differences betıveen Tı,ırkish a,ııd
perspective
areal
iıı
Karaim
(1gg4), Sonie tlıpological properties of North_Westerıı
Vİrbftırnıeıı cles gesprochenen l'{ord*-est,Karaiıııist:lıen
İıssoİ, Üıur'İi, Ji'niten- ,purir,
than other European languages,? (1998), SylLabic
(1998), Shoulct Karaiın be
crıntact-induced
harnıony in Tıırkic: The eviİence cıf cotle,copying (|999), Analyzing
rıspect cınd
viewpoint
tlıe
of
phenonıena in Karaim (1999), Some typoLogical .featu.res
tenseS},StemiııspokenNclrtlı-WesternKcıraim(2000),Karaim(200t),TheKarcıim
Halyclı (2002), Tinöliİ
conımu.nit|, iıı Litlıtıcınia (2002), The Karaim langtı.age iıı
(200». Modal catego_
(l924
2002)
clianina! To the nıemory ol,Aleksanc]er Dubirtski
(.2012),
Litlıtıanian Karaim,
ries in Kartıinı: A case o.f complex coü7tact morplıolog.ı-
in karaim
Litvcınyıı karaycası rzolz,l. Her forthcoming article on r,vord formation
of
languages
tlıe
of
lıandbcıok
will be publishecl in Word fornıation. Internhtional
area,
Nordic_Baltic
in
the
Europe. Karaim is one of the two Turkic languages spoken
the study of
Thus, its study has a special impoılance at a Nortlic university, where
in Karaim
c:ode-copying
this linguistic area is in tıre rocui of research; see Syntactic
issues ol
in
theoretical
(2001). The Karaim project raised Eva A. Csatö,s interest
Eva Agnes Csat6: Research 1985
-
contact linguistics. In describing contact-induced phenomena, she applies Lars
Johanson's Code Copying Model which serves as an ideal framework for analyzing
and describing the data. Eva A. Csat6 has been invited to several conferençes and
workshops dealing with issues ofcontact linguistics and published articles on contact
linguistics phenomena, for instance, in Karaim, e.g. Karaim: A high-copying language (2002), Reflections on non-conforming word order properties (200l). Karaim
is a highly contact-influenced language; nevertheless it has preserved some basic
Turkic properties; see On the sustainabilitlı of inflectional morphology (2012). The
analysis of Karaim phonology can also contribute to our understanding of Turkic
typological properties; see ZLır Silbenharmonie des Nordwest-Karaimischen fwith
Lars Johanson] (1996), Syllabic harmon1, in Turkic: The evidence of code-copying
(1999).
In 1991 1998, Eva A. Csatö was a visiting scholar at the Institute for the Study of
Languages and Cultures of Asia and Africa, Tokyo University of Foreign Studies,
where she participated in the project- Contact-induced chcınges in peripheral Altaic
languages. guu A. Csat6 always emphasizes that it is important that the results of linguİstİc research on Karaim contribute to the maintenance and revitalization of this
endangered language. In order to help the community in its efforts to transfer the
language to the youngest generation, she has published, together with David Nathan
and Karina Firkaviöiütö, a multimedia interactive CD called Spoken Karaim (2000).
She has published several studies dealing with issues of language documentation and
revitalization,. Karaim dictionary on CD-ROM (2001), Multimedia and the documentation of endangered languages [with David Nathan] (2003), Multimedia: A
commıınity-oriented language technology [with David Nathan] (2006), Multiliteracy,
past and present, in tlıe Karaim communities [with David Nathan] (2001), Hcıtade
sprhk och forskarens ansvar [Endangered languages and the researchers responsibility] [with Leena Hussl (2010), and Sprökdokumentation: En utmaning .för
humanistisk Jorskning [Language documentation: A challenge for humanistic
research] (2012).
guu
A. Csat6 has actively paılicipated in the revitalization of Karaim and has
organized annual Karaim Language Summer Schools for more than ten years in
Trakai; see Karaim Summer Language Schools in Trakai 2003-2010 (201l),
Spracherhalt und Kontinuitcit in den karaimischen Gemeinden (in print). In 2010, she
organized a meeting in Uppsala on Karaim studies, Report on an Uppsala workshop
on Karaim studies (2010). The Karaim Bible translations are important sources for
the description of the written Karaim varieties; see A typological coincidence: Word
order properties in Trakai Karcıim biblical translations (2011). One of Bva A.
Csat6's PhD students, Zsızsanna Olach, wrote her dissertation on a Halich Karaim
Bible translatıon (20 12).
The study of Karaim is especially relevant in Uppsala. Gustaf Peringer Lillieblad,
a professor of Oriental languages at the Uppsala University, presented the first
5araim language sample in a letter written about his trip to the Lithuanian Karaim.
Eva A. Csat6 translated into Swedish, together with Lars Johanson, a Karaim short
Era Agnes Csat6: Research 1985
-
story written in the Halich dialect about Peringer's visit, TvE karaimer i Uppsala
(1998). She took the initiative to organise a conference on different aspects of
Peringer's scientific activities in 2000. The contributions were published in a volume
in 2008 in Swedish, En resencir i svenska stormaktstidens spriklandskap: Gustaf
Peringer Lillieblad (]651 1710) (2008), Caraimica upsaliensia (2008), and paıtly
also in English, Karaim studies at Uppsala (2008).
In 1990 |995,bva A. Csat6 participated inthe European Programme in Language Typology (EUROTYP), organized and financed by the European Science
Foundation. She was affiliated with the thematic group studying tense and aspect
categories in European languages. The coordinator of the group was Östen Dahl,
Stockholm University. Bua A. Csat6's contributions included discussi«_ın papers on
Turkish The marking oJ fııture time reference in Turkish [with Lars Johanson]
(1992), On some theoretical and methodological problems of the typological study oJ
tense-cıspect categories (|992), and two papers on Hungarian,The marking of future
time reJerence in Hungarian (1992) and Tense and actionality in Hungarian (1994).
The thematic group developed a questionnaire, which was used in eliciting data in
European languages concerning tense and aspect categories. At a conference of the
Deutsche Gesellschaft fiir Sprachwissenschaft in Göttingen (1995), Eva A. Csat6
talked about Veı,wendung von Fragebögen in der Dokamen,tation bedrohter
Sprachen. Her contribution to the volume published by the thematic group described
the typological properties of the tense and aspect system of the Karaim language,
Some typological feattıres of the viewpoint aspect and tense system in spoken NorthWe
s üe r
n Ka ra i nı (2000).
In 1999-2000, the universities of Konstanz, Köln, and Zirıch had a cooperation
project called ILA, i. e. Interaktion-Lexik-Aspekt, concerning the study of tense and
aspect categories in relation to properties of the lexicon. Bua A. Csat6 participated in
this cooperation and was invited to workshops organized in this framework. Her
publications concern actionality categories in Hungarian compared to corresponding
Turkish ones, Zur Phasenstruktur tıngarischer Aktionalphrasen (2000), and Turkic
auxiliary verbs as actionality modifiers compared with corresponding constructions
in European languages, Turkic double verbs in a typological perspective (2001). On
double verbs see also A typology ofTurkish double yerb constrııctions (2003).
Contrastive analyses of Turkish grammar are of great importance also for teaching Turkish as a foreign language. Eva A. Csat6's contributions to this field are, for
instance, the following articles: Modalitcit in türkischen Komplementscitzen und ihre
Entsprechungen im Deutschen (1999), Rendering evidential meanings in Turkish and
Swedish (2009), and Turkish (ınd Swedish mental verbs in crossLingıısitic perspective
[with Lars Johanson] (2010). In 2006 a project started at her institute in Uppsala to
develop a parallel Swedish-Turkish corpus to assist research and teaching in Turkish.
This corpus has been employed in several research projects and teaching and was
presented in several aılicles, as, fbr instance, Btıilding a Swedish-Tıırkish parallel
corpus fwith Beata Bandmann Megyesi & Anna Sögvall Hein] (2006'), Türkçe
Öğretiminde İnternet [with Songül Kilimci] (2009), Using Parallel Corpora in Data-
Eva Agnes Csatö: Research 1985
-
Driven Teaching of Turkislı
iıı
(20 10).
Swedeıı [with Songül Kilimci
&
Beata Megyesi]
Between 2008 and 2010, Eva A. Csat6 worked together with Bernt Brendemoen.
Lars Johanson, Claudia Römer, and Heidi Stein, in a project dealing with the urban
linguistic environments of Istanbul after the historical shift brought about by the
ottoman conquest in 1453. The project was a part of a large research program aiming
at deriving a new concept, the 'Urban Mind', from combined humanities and natural
science studies of the development of urbanism and climate change in the Middle
East. The concept of Urban Mind rvas assessed in a specific case study: ByzantiumIstanbul. to which the Turcologists contributed The linguistic landsccıpe cıf Istanbul
in the seventeenth centLıD) (20l0).
Since 2008, Euu A. Csat6 is a guest professor at the Kazakh Department of
Minzu University in Beijing. She is supervisor of a PhD student who writes her
dissertation on modality in Kazakh spoken in China. This cooperation has led to the
publication of the articles: A symposiunı on Kazakh in Post-Soviet Kazaklıstan
(2011), Recent developments in Kazak as spoken in the People's Republic of China
[with Aynur Abish] (2011), and Language cıttitııdes and linguistic habits of young
Kaz.aks in Xinjicıng [with Aynur Abish] (in print).
publication of reference books and handbooks is an important task for
Turcologists. In 1990, Georg Hazai published the first volume of the Hanclbuclı der
türkischen Sprachwissenschaft. Pva A. Csat6 contributed two bibliographies to this
volume. Regrettably, a second volume of this important work has not yet been published. ln 1998, Lars Johanson and Eva A. Csat6 published a handbook on Turkic
linguistics, The Turkic languages. To this volume, ğva A, Csat6 contributed aıticles
on Turkish (with Lars Johanson) and Noghay (with Birsei Karakoç). The volume was
republished in 2006, and a new revised edition is now planned.
Pva A. Csat6 has published several reviews, reports on conferences, and aılicles
for non-Turcologists, for instance, Turkiska som vcirldssprök'/ Om möjligheterna att
utveckla ett gemensamt turkiskt standardsprdf [Turkic as a world language? On the
possibilities to develop a common Turkic written language] (1999) and zlrmin Vamböıy, eıı ungersk dervisj och hans civentyrliga liv |Armin V5mb6ry, a Hungarian
dervish and his adventurous lif'e] (2003). She has published several popular writings
about the Karaims, for instance, Tlıe smallest Turkic people: The Karaims (2006),
Download

Untitled