_
\'"'~JmmıU1ı:
BOLUiL ÖZEıloARESI
I.Ruhsal veren kurum
8.Ruhsatm veriliş amacı
lIı.Yeni yapı D rnResıorasyon
D
. D
~..RUhSaı verilen yapının adresi
II.
BOLU
Ilçe:
MERKEZ
Bucak:
Köy:
DEMIRelLER
MERKEZ
_
BOLU iL OZEL IDARESI
Belediye:
Mahalle:
13.lmar planı onay lanhı
06.09.2013
~.--
-..
Mevk""'ı:
A.Ii-
3.Palta no.
G210.o9A
14.Ada.l
\~.
_!,..'
~.
06.ilave
09
--:--~
-• \c~
. ~ lt.
'..
16.1S1mdegışıklıgl
sünat
6.BIo~2. ;~I~7.sağımsız bölüm no:
'-arsel no.
O . ...'..
7.~lçl
..
..."..
••• ~dl
.ı:JllIaı'rl1l
""
.•
D.
~
1B.Parselinkullanma amacı
VILLA
20. Tapu tescil ~Igesi veren kurum
21. Tapu tescil belgesı tarihı
22. Tapu tescil belgesi no.
13.0B.2014
11368,24,2339
...1..../...
~. \f\
~HÇELlEVLER
111101) V;lIa
1
210
orlak alanların toplamı
37.Sözleşme tarihi
17.09.2014
Sô.Sözleşme
6880
~
•.
no.
35Vergi kımıikno.
6850508130
44.0da sicil no.
25491
39.Yapl müteahhidi yetki belge no.
0014212016804538
45.Sigorta sıcil rıo.
•••••--------+-::48".A"dr-e-s
~~i2
ı.--
1
i
46.Sözleşme tarihi
10.09.2014
47.Sözleşme no.
~
1\
----L------rc49.L.lm-Z-a--ı,~~\I-)\---ıJI-I
~"
~~~GUT
MAH.232.S0K.DUYU APT.NOI215
,J
~
,1-,nı-Im2"-1
60.Toplam konutbirimildaire) sayısı
1
61.Toplam taban alanl(m2)
11287
64.Yapının yol kotu üstü kat sayısı
SS. Yapının toplam kal sayısı
1
1
2
67.Yapının yol kolu altı yüksekliği(m)
GB.Yapının yol kolu üstCryiiksekligi(m)
69.Yapının toplam yüksekliği(m)
2,8
4,2
7
i
ıv
259,32
S9.Toplam bağımsız bölüm sayısı
22B
63.Yapının yol kotu altı kat sayısı
/ ~ ,
72.Yapının grubu
173.1 m2 maliyeti (TL
A
700
l4.Yapının maliyeti (TLi75.yapının
arsa değeri (TL)
i
----1
62.Toplam yapı inşaat alanl(m2)
61070
66.llave kat sayısı
70.lIave kat yOkseıügi(m)
76.Arsa dahil yapının
maliyeti (TL)
77.~ornı düzenlenen kısmın
maliyeti (TL)
18t524
181524
'
'••. ~'.'~
1115.D~algazsobasl
02.Bi~aiçitalOfifer
03.Katkalorileri
D6.Klima
07.....
04.S0ba
79.lsınma Amaçlı Kullanılan Yakıt Cifl,ji'
85.0rtak Kullanım Alanları
lIı.Arıtma
lIı.AsansOr
112.Bazistasyonu
112.Bekçikulübesi
113.Doğatgaz
113.AÇıkotopark
.4.E~ktrik
.4.Kapalıoıopark
[.'l2.Fu~~il
.3.Oogalgaz
04.LPG
D6.Güneş
OrTerma!
Da.Rüzgar
09.. ....
115.Haberleşme
OS.KapICldairesi
SI.Stcak Su YakttCinsi
.6.PiSSU
06,Kömürlük
80.Slcak Su Temin ŞeWi
05.Elekırik
84.Tesisat1ar
01.Katıyakıt
01.Termosilon
02.Şolben
01.Doğalgaz
02.lPG
117.Temizsu
117,Ortakdepo
03.GOneşkolıektörü
04.Kombi
03.Fuel-oil
04.Elektrik
118.lidrolor
lIa.Slğınak
05.KatıYaklt
116.Termal
1119.Jeneratör
119.Sudeposu
•
•
115.Moşıerek
06..
D 7..
D t.Şehir suyu •
D 3.Pınar suyu
1O.Paratoner
1I,,·Yangıntesisaıı
2.Kuyu suyu
04.
Taşıma suyu
83.Atık su
1II1.Kanalizasyon
.
O
2.FossepUk
O
12.
D
}
O
12..
1.Iskelet(Karkas)
D 2.Yıgma(Kagir)
06
D 1.1.se.tonarme
O
1.2.Ahşap
O
1.3.Çelık
D 3.Prelab,ik
_/II1.1.1.çerçe~el~sistem
D 1.1.2.Perdelısıstem
D t.t.ô.Çerçeveli-Perdeli
D
...
O' 1.Brıkel
D ô.Iaş
.
sistem
O 5.Karma
4.Yarıp,efab,ik
-------1
I-s-ı.Du-v-a,D-ot-gu-Ma-dde-si-Cin-si-------r:8':"':8.D-Öşe-m-e
W.Yangın merdıverıı
lIıı.YüZmehavuzu
86.Yapının Taşıyıcı Sistemi
• 2.Tugla.
D 4.Ahşap
D
D ô.Kerpiç
•
D 3.Asmolen
D 4.Ahşap
6.Gazbeton
07.8etonblok
o
D
Da.Harııpanel
D 9.
1.Plak Kiriş
02M . an t ar d"oşeme
5.Hazır yapı elemanı
6..
YapıProjeleri
i ~rrıfa
89.0nay tarihi
90.Adl soyadı
91.TC kimlikno.
92.0da sicil no.
93.Adresi
M;mar;
TUNCAYÇAVDAR
11864481430
3390
ABDiıPEKÇi CAO.KIZILKAYAAPT.NO:S9f7MAÇKA
DENIZDEMIR
34132639412'
41331
10.09.2014
ŞIŞLI/ISTANBUL
Statik
"""""
~
""""==
HALILRtFAT PAŞA MAH.TEOMANSOK.NO·
~
Lır/}/.-(A
.J
TEVFIKFIKRET ŞIRiN
27472521796
4901
KIZILSARAYMAH.86.S0K.NO:ll/A ANTALYA
,r Vı..
IJ. ıl
:g;
VELI DOGAN
IS911488844
20222
Ali ÇETtNKAYACAO.MEYOANKARAKOLUKARŞISI1<AYA
APT.NO.112 ANTALYA
,\
v .••
,..;....
JEOLOJIK ETÜD.
'~
ÖMER BURAK
33253143576
7029
I'BAYSALCAD.ŞAHINoGLU IŞH.911104 BOLU
~
~
i
10.09.2014
Elekırik
A
_ 4" •
~ D1.MerkeZi~~i~atk~IOfil~~'
B2.lçme Suyu
10.10.2019
1-:5':"':3.B:"'-en-Zer-ya-pıs::::"'ay-ısl~--54.-Yap-'d-a
b-ağı-ms-ızb-"'ölü-m-say-ısl-r:':55":-.Ya-pıd-"'a
k-on""ut
b":-;,;m-;ld-a;,-,)-say-lsı--ı-56-.Ya-pl-nın-tab-an-'aıa-nıl-m2-)
-----,,-,.51:-.Y-apl-;nş-aa-t
6
1
1
169,18
259,32
71.Yapının sınıfı
i:, . ~
.,
i
. Yapının.Teknik"Q'~ellikleri
78.lsıtma Sistem'
26.Ruhsaıın geçerlilik tarihi
'\
'
'.
i
..../....f20......
"II?J\A ·U''t. pl
S8.Toplam yapı sayısı
10
49,32
'~-"'-"';.....
•
10.10.2014
Yapı iıe ilgili Özellikler
52.yüzölçümü (m2)
~'.tJf.,
i
43.TC kimlikno.
11164063282
,
5tBağımslZ bölüm
sa iSi
(11101)Vılla
137134
ŞantiyeŞefinin
MAH.KIZlLAYSOK.N03/3 BOLU
FormDüzenlenenKısımlailgili Özellikler
.'
19.Parselinalanl(m2)
..
42.Adl soyadı, unva.nı
NACIYEHANDANÖZER(MlMARI
:..,.ı.;L40=-.-=Si"ci:-'e-es-a-s
ad-:-re-s-'--------'-------tc- :-.I-mz-a--41
50.Kullanma amacına giYe yapının bağımsız
bölümleri ile ortak alanları
lopla~
sıoıı MUD.BOLU
TIp il
ÇEOraporu onay tarihi 24.Planlanan inşaata başlama tarih;' 25. Planlanan inşaatı bitirme tarihi
.J
.,-:'.'
tarihi
..
36.Sigorta sicil no.
31.lmza
~
~~~'"
•.
onay
17.Parselasyon plan onay tarihı
23.
33.0da sicil no.
7853
,
34.Bağh olduğu vergi dairesi adı
BOLU
29.Ve'gi kimlikno.
6850508130
.•.• .:."
lG.Zemin etüdü
76172608
- ~
r
no.
11.09.2014
soyadı.unvanı. TC kimlikno. .
RVEN SAGUK TERMALTURIZMINŞAATMADENCiLIKSAN.vE TIC.A.Ş.
pffı
28.Bağll olduğu vergi dairesi adı
BOLU
30.Adres
BAHÇELIEVLERMAH.KIZlLAY
SOK.NO:313 BOLU
\
lS.lmardurumu
.. ../,..1..,.
Uı\_
2l.Adl soyadı.unvanı, T~' lik no.
' ....••..••
.,...•
NARVENSAGLlKTERMAL
IZMINŞAAT
~zel
MADENCiLIKSAN.vE TIC.A.
32476172608
.
...1....1...
TAPU
019..
l2.llk ruhsaı no.
,.ı....
J...
..
durumu larıhı
',r:,:.~',AI..~l'Pı Müteahhidinin
YapıSahlblnli
(9~;(;j~~:~:~~~k~
14.lmar
_1
~,
1l.llk ruhsat ıarihi
4O
duvarı
D 18 Bahçe duvarı
Dolgu
11
'A
'\
.
15.Elektrik tesisatı
Dô.Taoilet. D17.I.
MERKEZ
iii"
O
D..
./15
_.1'_...............
.-
Site adı
11.GÜçlerıdirme.
.
Dl2.Kullanım değişımi
D tô.Fossepfik
ilavesi D 14.Mekanikıesisat
'.'
lO.Ruhsal ne
tı
b..:l,
rj "'0
<-.
3.Yeniden
04.Ek
bina
05.Kat
m{::~165
.JI/6
CaddelS.okak tanıbm kodu:
.., 1-.
l:.Qı
O 2.Yemleme
Mahalletanıtımkodu:
KÖYSOK~GI
Meydan,bulvar,tadde,sokak.,kiimeadı:
..,
9.Ruhsatın onay larihi
L.-
tV'
/1
-
10.09.2014
Mekan;k tesisat
10.09.2014
.~
l~~::~::~--------~~~~---------J~~--------------irl
Z
<:-..' _L~•._ •.d ';
JX:
J
J
\)
~-
cı::
....I. ..120...
o..
..../. ..120 .
... J ... 120
,
~-----------i----------+------------t----------------t----------1
Yapı Denetimi
ale! no' Denetçi belge no.
ss.imaa
95.Adl soyadı
96.TC kimlikno.
97.0da
Mimari
MUSTAFARAMAZAN
11137876666
13600
TABAKLARMAH.ALBAYSOK.NO:1116BOLU
~
Statik
MUSTAFA
18961605400
53448121235
TABAKLAR
t.Y
." 2<..
ERDOCAN
9S.Adresi
MAH,ALBAY
SOK.NO:1216
BOLU
".
AYKUTAYDIN
'g
50029018128
TABAKLARMAH.ALBAYSOK.NO:1?I(;.e.OGÜ:::7"~
,'~ •. c
-r"ı, U-O, ••• ~ .
33431121050
z
Mekanik tesisal
. '.~
~
i. ;~~'.
40'"
~ - III
'TD.şT1.
Y'
-=."
Eleklrik
rJ~~
~. .•. " ~.,üç,-uvO~-'u
, ~
~"
s. O~74 222 ••• 41
L
ili V. ['
ıBRAHIM PATLATR
36043063184
35075
TABAKLAR MAH.ALBAY SOK.NO:1116 BOLU
DfJÖ 4{},~.ıı
,
~
z
~
r---------------------~--------------t------------------+--------------------------~-------------LL
,
Yapı Denetim Kuruluşu
//'
10ü.Kuruluşunadı
101.Yetkilisininadısoyadı, TC kimlikno.
1D2.Vergi kimlikno.
ESER YAPI DENETIM LTD.ŞTI.
MUSTAFA ERDOGAN
18961605400
1790604645
103.1zin
104. Adres
TABAKLAR MAH.ALBAY SOK.NO:12/6 BOLU
~05.?mza
belge ro ve sınıfı
1440
Ruhsat ile ilgili Muhtelif Gelirler
10S.Gelirinmahiyeti
Toprak Bilgileri
1Dl.Makbuz tarihi
ıOa.Makbuz no.
109.Tuları (TL)
16.09.2014
Z99NE
107342,24
16.09.2014
Z99NE
28916.95
J
11O.DoIgumiktarl(m3)
f
lll.Kazl rniktafı(m3)
1.Yol-kanal harcı
2.Bina inşaatı harcı
1-:-:1172.'C'K'-"'' -' ' ' dm-'-'-' ' ' k-''-' m"":-:kt-,,-'-,lm-:3"'-------'
1 ----------------
3.0topark bedeli
4.Ceza
113.Kullanllmayan kazının döküleceği yer
5.Digeneri
6. TOPLAM
136259.19
3194 Sayılı imar Kanunu'nun ilgili maddelerine göre işlemleri tamamlanmış olup, yapı sahibinin, müteahhidinin, şantiye şefnin. proje müellifterinin, fenni mesullerin ve/veya yapı denetim kuruluşunun
yetkili yapı sorumlularının imzaları alınarak YAPI RUHSATI verilmiştir. Formda yer alan imzalar, imar mevzuatı kapsamında belirlenen sorumluluklar ve ilgililer arasında yapılan ruhsat eki
sözleşmeler açısından taahhütname niteliği taşımaktadır. Yapı Ruhsatı alınan yapının inşaasında, Türk Standartlarına uygunluğu yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre belgelenmiş veya TSE
BELGEli YAPI MALZEMESi VE YAPI ELEMANı KULLANILMASI ve imar Kanunu'nda yer alan süreler içinde inşaata başlanılıp bitirilmesi ZORUNLUDUR. Yapı Kullanma izin Belgesinin verildiği
tarih inşaatın bitim tarihi olup, Yapı Kullanma izin Belgesi düzenlenmeyen yapılarda, kanunda belirtilen Ruhsat süresi içinde Ruhsat yenilenir, Aksi takdirde verilen ruhsat h~üz::oIJJ~niden
Ruhsat alınacaktır.
,.,..- JIIf"It if!
'"'
10~~ü~~~~yen
teknike~leınanll1adı soyadı, unvanı, TC kimlikno,
imzastIarih
~15~o3:~enin
ıNŞ TEK.
MIMAR
15433039862
23792294716)
22092014
22092014
adlSSOO
dı, unvanı. T~ kimlik
r
v:
tarih
~l~i,o~iC~banın
iMAR VE KEN
a~ soyadı,
unvaru.Iü
ki~m"?,rihımü
iYILEŞTIRME MÜDÜRÜ ~
36544028552
\~
(~
Başlama Tarihinde inşaatı Mahallinde Kontrol Eden Teknik Görevı'i1'e'(
ll8.Adl soyadı, unvanı, TC kimlikno, imzası, tarih
'~~?1~ronaykodu
•.
~
,.# \'~.~.:
"'"
iiIf -r
""''''...
119.Adl soyadı, unvanı, TC kimlikno, imzası, tarih
120.Adl soyadı, unvanı, TC kimlikno, imzası, tarih
':
••
Vize Kontrolü
l.Toprak
2.Zemin
l23.Kontroltarihi
.1 .. 120 .
aplikasyon
3.Temel
4.Bodrum
.1 ..120 .
1 .. (1,0 .
.. ./ 120 .
5.Subasman
.1
120 .
6.Kat
./
120 .
7.Çatl
./ ..rI.O
8.Su yalıtımı
.1 ..120 .
9.lsı yalıtımı
1.. 120 .
10.Kanalizasyon/fosseplik
.. ..1
.. 120
.
.
11 ,Mekaniktesisat
./ ..f20 .
12.Elektrik/ııetişimtesisatı
.1 ..
rıo .
127, Diğer Hususlar
KÖY SOKAGl, 165/15 DIŞ KAPı NOLU 8iNANIN Iç KAPılARı IçiN VERiLMIşTIR.
(TOPLAM: 1 Iç KAPı)
124.Fenni mesullerinadı. soyadı. imzası
125.Teknik elemanın adı soyadı, imzası
'"
~
126.Kontroledenin adı soyadı, imzası
J
lt ıJ.,:L
~ ••
".ıI
r12ti~şirta.,b/arThi
~.:.
122.Vize adı
,.
~
tRuhsat veren kurum
BOLU iL OZELiDARESI
2.Ruhsatverilenyapınınadresi
Iı:
BOLU
Ilçe,
MERKEZ.IJ.Q'KJ.!-:J,..,
Bucak:
Köy:
DEMIReiLER
MERKEZ
8elediye:
adı:
CaddelSokak fanıhmkodu
AIn
a
t1 L f\,.J..
DaGüçlendirme
. _
13.Jmarplanı onay tarıhı
.
..'
14.1mardurumu tarıhı
06.09.2013
....I...J...
2e~."h.
-;i.
L'
,t
*,
tr<
O~I
Ka u.
•
o
OBJadiıa!
bölüm no:
D
D
O 16.lcim dQğiçikliği
J~
-
. .
alanl(m2)
.. ../. ...1..
VILLA TIp LL.
20,Tapu. tescil ~.elgesi veren kurum
TAPU SICIL MUD.BOLU
21.Tapu tescil belqesi tarıhı
22.Tapu tescil be/gesi no .
13.08.2014
11368,24,2339
tesisatı
17.1stinatduvarı
kullanma amacı
..
,gParselın
137134
_
i
23. ÇED raporu onay talihi
24.PJaıılanaıı inşaata başlama tarihi" 25. Planlanan inşaatı bitsrne tarihi
.J. ..ı.:
10.10.2014
i
1 120......
26.Ruhsatın geçenilik tarihi
10.10.2019
Şantiye Şefinin
42.Adı soyadı. unvanı
.
NACIYE HANDANOZERIMlMARI
43.TC kimlik no.
11164063282
36.Sigorta sicil no.
~
"..
eıüoc onay tarıhı
17.09.2014
Müteahhidinin
aj.sözıesrre
17.09.2014
St.lmza
tarihi
38.Sözleı;me no.
6880
40. Sicile esas adres
BAHÇELIEVLER MAH.KIZlLAYSOK.NO:313 BOLU
""
.
tş.Zernin
15.lmardurumu no.
15.Elektrik
34.Bağlı olduğu vergi dairesi adı
BOLU
SOK.NO:313 BOLU
Bi',i
12.11kruhsat no.
....
1...1...
la,Parselin
plan onay tarihı
33.0da sicil no.
7853
29.Vergi kimlik no.
6850508130
3O.Adres
BAHÇELIEVLERMAH.KIZlLAY
ıo~/, 2.4 11
32.Adl soyedt.unvem. TC kimlik no. .
.
~RVEN SAGLlK TERMAL TURIZM INŞAATMADENCILIKSAN.VE Tıc.A.Ş.
,~476172608
• .'
1t.llk ruhsattarihi
17.Parselasyon
D l8.Bahçe duvarı
09.DoIgu
10.Ruhsat no.
14.Mekanik lesisal
019...
,Ylpı
f{, i!' "
•.•.. U y~<ylC(
28.Bağlı ~duğu vergi dairesi adr
BOLU
MERKEZ
•
ı
'\"'-'
27.Adl soyadı.unvaru. T~.mıvo.
' .••..".~
NARVEN SAGLlK TERMA TURitM iNŞfi6\T '.
MADENCiLIKSANVE TIC.
32476172608
', •••..
ilavesi
O 7. Goçici
165 ./18
i~.Blok no0)t7.Bağımsız
no.'-··
D tô.Foeeeptlk
bin,
05.Kat
.
:ıriYkia
r=s~
Yapı SahibiniQ""
Dl0,Restorasyon
06.ilave
no:
Skapı
,
:Z:..
~~
~:g~~
i:'
KÖY SOKAGI
.
••••• """
1:· 7
Siıesdı:
IItYeniyapl
02.Yenileme
04.Ek
Mahaııetanıtım kodu
Meydan,bulvar,cadde,sokak,küme
.
9.Ruhsatın onay tarihi
D3.Yeniden D 12.Kullanım değişimi
BOLU iL OZEL IDARESi
Mahalle:
~:~i
8Huhsatın veriliş amacı
35Vergi kimlik.no.
6850508130
44.0da sicil no.
25491
39.Yapl müteahhidi yetki belge no.
0014212016804538
45.Sigorıa sicil 00.
~,-...",
.:-
i ~
J::.
C
Form Düzenlenen Kısımla ilgili Özellikler
-:=-;;;s
d'..A
i
46.Sözıeşmetarihi
10.09.2014
1\
~48.Adres
ALPAGUT MAH.232.S0K.DUYU APT.NO:1215
BOLU
49.imza
<;
Ir'
I\.
(...l
'Çf
ı()
V
Vi
Yapı Ile Ilgili Özellikler
50.Kullanma arnsema qöre yaptrun bağ,msrz
51.Bağ,msrz bölüm
bölümleri ile ortak alanları
savısı
52.yüzölçümü Im21 r:-53:-:.B.:....enz-er-yap-'''''-ayt-sr
--r5,.,.4.Y,,-ap,,-'da,,-ba-:-ğ'-ms,,-"
b"'"'"ölü-m
-say-'''"''T'':':C55"'"'".Y'-p'd,,-a
k-on"-ul
b"'"'""im,,-ild,,-air-:-.I
-say-ıs'--r...,-56,,-.Ya-pın-'n-tab-'n"'"'""'-nll,,-m2-1
---,...,-57,,-.Ya-p',,-inş-aat,,-',a-n'l,,-m2,,-1 -6
1
1
169.18
259,32
Itl10tlVilla
t
210
~:(a9)
~~:~ti~:~~~~
ortak alanların toplamı
•
•
58.Toplam yapı sayısı
10
49,32
.,
....
59.Toplam bağımsız bölüm sayısı
228
60.Toplam konu! birimi(daire) sayısı
1
G1.Toplam taban alanı(m2)
11267
64.Yapının yol kolu usto kal sayısı
1
şô.Yapırun toplam kal sayısı
2
66.ilave kal sayısı
67.Yapının yot kolu altı yüksekliğitm)
2.8
68.Yapının yol kolu Ostu yüksekliği{m)
4.2
G9.Yapının toplam yOksekliği(m)
7
70.ilave kat yüksekliği(m)
71.Yapuıuı sınıfı
11110tl Villa
1
259.32
ın.yapının
IV
grubu
/73.1 m2 maliyeti {TL 74.Yapının maliyen (TlLll 75.Yapının arsa değeri (TL)
A
700
176.Ars~ dahil yapının
rnaliyef (TL)
115.Doğal
'
t'
GJ t.Merkezi ısıtmalı kalariler ~2.Bina
gaz sobası
iÇ~ kalariler
D6.Kllma
D3.Kat
kalarileri 04.S0ba
07..
79'1sınma Amaçlı Kullanılan YakıtCinsi
D tKatı yakıt.
02.Fuel-oil
113.Doğal
Oe.Güneş
DJ.Terma!
08.Ruzgar
gaz
D 4.lPG
05.8eklrik
84.Tesisatlar
S5.0rtak Kullanım Alanları
_l.Arıtma
111.Asan.sör
112.SazistaSYOnu
112.Bekçıkulubesl
113.Doğalgaı
113.AÇık
114.Eıektrik
114.Kapaııotopark
IIS.Haberleşme
DS.Kapıcı
81.Slcak Su Yakıt Cinsi
116.PiS
06.Kömurlük
O
D2.şo/ben
D1.Doğaıgaz
02.LPG
117.Temizsu
117.ortakdepo
03.GOneşkolıeklörü
04.Kombi
03.Fuel-oil
04.Elekırik
lIa.HidrOfOf.
lIa.Sığınak
05.KallYakll
IIS.Termal
119.Jerıerat6r
119.Sudeposu
115.Müşterek
Ds..
07..
IIl0.Paraıoner
ı.::::::..------------+==----------i
82.1çme Suyu
D 1.Şehir suyu
112.KUyu
03.Pınarsuyu
04.Taşımasuyu
suyu
83.Alık su
lIı.KanaliZaSYOn
su
02.Fosseplik
ilItYangın
O
12.
tesisatı
_
86.Yapının Taşıyıcı Sistemi
.
}
O
1.lskelet(Karkas)
otopark
09..
80.Sıcak Su Temin Şekli
l.Termosifon
7l.Form düzenlenen kısmın
maliyell (TL)
t81524
181524
Yapının Teknik Özellikleri
78.lsııma Sistemi
62.Toplam yapı inşaat alanl(m2)
61070
63.Yapının yol kotu allı kat sayısı
1
«.
Toplam
J
147.sözıeşme~.
dairesi
D 2.Yığma (Kagir)
06
1,1. Belanarme
IIl.1.1.çerçe~el~
D 1.2.Ahşap
D 1.3.Çelik
O 3.Prefabrik
D
D 5.Kerpiç
O
68.Döşeme
•
D
3.Taş
1111.yüzme
havuzu
O 1.1.3.Çerçeveli-+Perdeli sistem
D 5.Karma
4.Yarı pre/abrik
..
O.1.8nkel
D
sistem
D 1.1.2.Perdelıslstem
87.Duvar Dolgu Maddesi Cinsi
111O.Yangınmerdiveni
012.
D
.
2. Tugıa
4.Ahşap
D 6.Gazbeton
7.Belon blok
D 9. .
D 8.Hafif panel
•
..
1.P1ak Ktnş
02M
i
d
. an ar oşeme
O 3.Asmolen
D
4.Ahşap
D 5.Hazır yapı elemanı
D 6, ,
Yapı Projeleri
89.0nay tarihi
90.Adl soyadı
91.TC kimlik na.
92.Oda sicil no.
93.Adresı
Mimari
TUNCAYÇAVDAR
11864481430
3390
ABDi.ıPEKÇi CAD.KIZILKAYAAPT.NO:S917MAÇKA
DENiZ DEMIR
34732639412
4733t
HALILRIFAT PAŞA MAH.TEOMANSOK.NO:3 şışLins"mI'!IlU[1
:z
TEVFIK FIKRET ŞIRIN
27472521796
4901
KIZILSARAYMAH.86.S0K.NO:I71AANTALYA
Mekanik lesisal
10.09.2014
'z
:g;
i:d
VELI DOGAN
18977488844
20222
ALIÇETiNKAYACAD.MEYDAN KARAKOLUKARŞISI KAYA
API NO' 172 ANTALYA
JEOLOJIK ETÜD.
'~
ÖMER BURAK
33253143576
7029
I.BAYSALCAD.ŞAHINOGLU IŞH.911104 BOLU
10.09.2014
~
..../.. ./20...
tl.
10.09.2014
ŞIŞLlIISTANBUL
Sta~k
Elektrik
10.09.2014
~
....1...120 .
.
""
)
'\
/lJ;f.tA .J ~
I r~R'
10.09.2014
...1...RO
94~
i'-..... ~
i (",,;.-J
~(.t~
i r-,
V"-••~
~VM _.Y'
-"
,ı..:,. \
~"
l-----------+--------+-----------t---------------t-~~~---~
l----------+--------+----------+--------------j--------
~ ~
"'" ...•..
~
Yapı Denetimi
99.lmza
95.Adı soyadı
MUSTAFA RAMAZAN
96.TC kimlik no.
97.0da sicil no i Denetçi belge no.
98.Adresi
Mimari
11137876666
13600
TABAKLAR MAH.ALBAY SOK.NO.I216 BOLU
Statik
MUSTAFA ERDOGAN
18961605400
53448121235
TABAKLAR MAH.ALBAY SOK.NO:I216 BOLU
Elektrik
AYKUT AYDIN
50029018128
z ~~~~~
Mekanik tessat
'~
33432121050
~~~~~
ıBRAHIM PATLATR
~~
36043063184
35075
TABAKLAR MAH.ALBAY SOK.NO:I216 BOLU
~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~
TABAKlAR MAH.ALBAY SOK.NO.1216 BOLU
u)
~ r-------------------~--------------t_----------------+_------------------~~~H7~~~~~--_1
'2
~ r-------------------~--------------t_----------------+_----------------~~~~F+_~~~------_1
LL
""e'\'V'"
.4
Yapı Denetim Kuruluşu
lDa.Kuruluşun adı
ESER YAPI DENETiM LTD.ŞTI.
tOt.Yetkilisinin adı soyadı. TC kimlikno.
MUSTAFA ERDOGAN
18961605400
102.Vergi kimlik no.
l7906Q4645
104. Adres
TABAKLAR MAH.ALBAY SOK.NO:I216 BOLU
105. Imza
/,//1
103.1zin belge no ve sınıfı
1440
Ruhsat ile ilgili Muhtelif Gelirler
106.Gelirin mahiyeti
/1
7
Toprak Bilgileri
107.Makbuz tarihi
l0a.Makbuz no.
109.Tuta" ITL)
110.001111miktarl(m3)
16.09.2014
Z99NE
107342.24
112.Kullanılmnyan kazı miktarl(m3)
16.09.2014
Z99NE
28916.95
t.Yol-kanal harcı
2.Bina inşaaıı harcı
3.0topark bedeli
4.Ceza
113.KuUandmayan kazının döküleceğı yer
5.Diğerleri
6. TOPLAM
136259.19
3194 Sayılı Imar Kanunu'nun ilgili maddelerine göre işlemleri tamamlanmış olup, yapı sahibinin, müteahhidinin, şantiye şefinin, proje müelliflerinin, fenni mesullerin ve/veya yapı denetim kuruluşunun
yetkili yapı sorumlularının imzaları alınarak YAPI RUHSATI verilmiştir. Formda yer alan imzalar, imar mevzuatı kapsamında belirlenen sorumluluklar ve ilgililer arasında yapılan ruhsat eki
sözleşmeler açısından taahhütname niteliği taşımaktadır. Yapı Ruhsatı alınan yapının inşaasında. Türk Standartlarına uygunluğu yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre belgelenmiş veya TSE
BELGEli YAPI MALZEMESi VE YAPI ELEMANı KULLANILMASI ve imar Kanunu'nda yer alan süreler içinde inşaata baştamhp bitirilmesi ZORUNLUDUR. Yapı Kullanma izin Belgesinin verildiği
tarih inşaatın bilim tarihi olup, Yapı Kullanma izin Belgesi düzenlenmeyen yapılarda, kanunda belirtilen Ruhsal süresi içinde Ruhsat yenilenir. Aksi takdirde verilen ruhsa~iimsi.lz:Q~eniden
Ruhsal alınacaktır.
__
"I('" '" ~
114.DOzenleyen teknik elemanın adı soyadı, unvanı, TC kimlik no, imzası, tarih
SUAT USLU
INŞTEK.
15433039862
22.09.2014
MiMAR
23792294716
22.09.2014
~
~
1.•
"'il~
•..
Başlama Tarihinde inşaatı Mahallinde Kontrol Eden Teknik Gö~er
llS.Adl soyadı, unvanı, TC kimlik no, imzası, tarih
l19.Adl soyadı. unvanı, TC kimlik no, imzası, tarih
l20.Adl soyadı, unvanı, TC kimlik no, imzası. tarih
"
••••••
: ,112J~inşaa:a baştema tarihi
" ..1 120
Vize Kontrolü
122.Vize adı
123.Konlrd tarihi
1.Toprak
... ./.. ..120 ...
2.Zemin aplikasyon
... .I fI.O
3.Tem~
...I...RO ....
4.Bodrum
.. ./.. ..120 ...
.
5.Subasman
...J.../lO ...
S.Kal
..../...RO .....
7.Çalı
.. ./.. ..120
.
8.Suyalıtıml
...1....120 ...
9.1s1yalıtımı
... ./.. ..120 ...
1O.Kanalizasyon/Fosseptik
.... 1 .120
.
1l.Mekanik tessat
..../...RO
.
12.Elektrikllletişim tesisatı
..../...RO
.
127, Diğer Hususlar
KOy SOKACt, 165118DIŞ KAPı NOLU BINANıN Iç KAPıLARıiçiN VERILMIşTIR.
{TOPLAM: 1 Iç KAPlı
124.Fenni mesullerin adı, soyadı, imzası
12S.Teknik elemanın adı soyadı. imzası
l26.Kontrol edenin adı soyadı, ımzası
.
1.Ruhsatveren kurum
iL ÖZEL IDARESI
BOLU
8.Ruhsatm veriliş amacı
2.Ruhsal verilen yapının adresi
lIı.Yeni
iı:
BOLU
üçe:
Bucak:
MERKEZ
Köy:
Belediye
D 2.Yenileme D tt.Güçlerdirme
D 3.Yeniden D 12.Kullanım değişimi
Mahalletanıtımkodu
Meydan.bulvar.cadde.sokak.klime
adı
Siteadı:
,
.
1Ş.~no:
!..
Mevkiad.
13.lmar planı onay tarihi
165-113
06.iıave
O tS.Elektrik tesisatı
D 18.isimdeğişikliği
Ccçici
OS.Tadilat
3.Pafta no.
G27D.Q9A
7.Bağımsız bölüm no'
O
09.Doıgu
tô.Behçe
"
Yapı Sahibinin
i
1
"SO,
'~.
•••
ıl.
~~
iii
_
...l. .
D.
..~...... ~'.
Yabancı
13.08.2014
11368.24.2339
26.Ruhsatıngeçerlilik tarihi
11o.1o.2019
Şantiye Şefinin
42.Adl soyadı. unvanı
NACivE HANDAN ÖZERIMiMAR)
43,TC kimlik no.
11164063282
34.Bağll olduğuvergi dairesi adı
BOLU
ktrnlrk no
22.Tapu tescil belgesi no.
..../....(20......
7853
i-::::.,.,--cc,..".--------------\
137134
21.Tapu tescil belgesi tarihi
10.10.2014
i 33.0da sicil no.
28.Bağll olduğu vergıdaıresıadı
BOLU
29.Vergl
.1..
19.Parselinalanl(m2)
24.Planlananinşaata başlama tarihi 125. Planlanan inşaalı bili~;tarihir
32.Adl soyadı,unvanı, TC kimlik no.
NARVEN SAGUK TERMAL TURiZM iNŞAAT MADENCiliK SANVE Tic.A.Ş.
32476172608
•.••.
~z~
"
Kemu-
~
i VILLA TIp ii
• ,i Yapı Müteahhidinin
lıI.
-- "~-_~.
NARVEN SAGUK TERMjlL TURIzM INŞ~T
MADENCiLIK SANVE Tiı:;,~J
'.
32476172608
"
..../..
./....
23. ÇEO raporu onay tarihi
duvarı
l6.Zemin etüdü onay tarihi
17.09.2014
i lS.Parselin kullanma amacı
17.1stinatduvarı
D
l5.lmar durumu no.
17.Parselasyonplan onay tarihi
20.Tapu tescil belgesi veren kurum
TAPU slciı. MÜD. BOLU
019.
27.Adl soyadı,unvanı,jc kimlik no.
14.lmar durumu tarihi
tô.Fosseptik
07.
12.!lkruhsat no.
... .1 .. ./ ....
i ...l,..l,..
06.09.2013
D 5.Kat ilavesi D l4.Mekanik lesisat
KOy SOKAGI
_.'Iı.'t •...~
.~'..
o
11.llk ruhsal tarihi
2.
~~ı:ooy:a:ıo~~11ORu~t4
DEMIRClLER
04.Ekbina
Mahıılle
D tü.Resforasyon
MERKEZ
BOLU iL ÖZEL IDARESI
CaddelSokaktamarn kodu
yapı
35.Vergikimlik no.
6850508130
44.0dasicil no.
25491
39.Yapı müteahhidi yetki belge no.
0014212016804538
45.Sigorta sıcil no.
41.imza
. res
ALPAGUT MAH.232.S0K.DUYU APT.ND:I215
6850508130
36.Sigorta sicil rıo,
30.Adres
BAHÇELIEVLER MAH.KIZlLAV
SOK.NO:3/3 BOLU
31.lmza
37.Sözleşme tarihi
17.09.2014
38.Sözleşmeno.
6880
~.~
i
.
(
~
Form Düzenlenen Kısımıcı ilgili Özellikler
50.Ku!lanr:naamacına göre yapının bağımsız
bdlumleriıle ortak alanları
S1,Bağımsızbölüm
savısı
i
210
(99999) Ortak Alan (tüm ortak alanlarıntoplamı
detay beiirtilmeyecek)
49.32
.
" ı
(1119~)Villa
•
.....
.
~f"Ir>
BOLU
Yapıile ilgili Özellikler
52.yüzölçümü (m2) II 53.8enzer yapı sayısı
(11101)Villa
.'
47.Sözleşmeno.
i
iıeesasadres
ELlEVLER MAH.KIZlLAY SOK.NO:3/3 BOLU
Toplam
46.SözJeşmetarihi
10.09.2014
1
5B.Toplamyapı sayısı
10
5S.Toplambağımsızbölüm sayısı 16o.Topıam konutbirimi(daire) sayısı
228
1
1
S6.Yapınıntaban alanl(m2)
169.18
57.Yapl inşaat alanl(m2}
259,32
61.Toplam taban alanl(m2)
11287
62.Toplam yapıınşaat alanı(m2)
61070
63.Yapının yol kotu altı kat sayısı
64.Yapınınyol kotu üstü kat sayısı
65.Yapının toplam kat sayısı
1
1
2
6l.Yapının yol kolu altı yüksekliği(m)
6S.Yapınınyol kolu üstü yüksekliği(m)
69.Yapınırıtoplam yüksekliği(m)
2.8
4.2
7
l1.Yapının sınıfı
259.32
1-
54.Yapıda bağımsız bölüm sayısı IS5.Yaplda konut birimi(daire) sayısı
6
!72.vapının grubu !73.1 m2 maliyeti (TL174.yapının maliyeti (Tl)! 75.Vapının arsa değeri (TL)
iV
A
)00
Sô.llave xat sayısı
70.lIave kat yüksekliği(m)
ll.Form düzenlenen kısmın
maliyeti (Tl)
181524
!76.Arsa dahil yapının
maliyetı (Tl)
181524
Yapının Teknik Özell'ikleri
i 84.Tesisallar
'7S-.191Ima
Sistemi
D i,Mefke~i ısıtmalıkaleriter
III
S.Doğalgaz sobası
02.Bi~a
içi kaleriter
D 6.Krı~a
DJ·Kat
kaloriferi 04.soba
D 7. .
IIZ.Baz
79.lsınma Amaçlı KullanılanYakıt Cinsi
01,Kaııyakll
02.Fuel-oil
113.Doğalgaz
04.lPG
D6.Güneş
D7.Terma!
OS.Rüzgar
09"
DS.Elektrik
SS.Ortak KullanımAlanları
lIı.Asansör
111.Arıtma
istasyonu
IIZBekçi
kulübesi
113.Doğalgaz
113,AÇık otopark
D 2.Yığma (Kagir)
D5.Kapıcl
06
dairesi
•
6.Pis su
06.Kömürlük
Dı.Doğalgaz
02.lPG
II
7.Temizsu
•
D
D4.Kombi
D3.Fuel-oil
04.Eıektrik
IIS.Hidrofor
115.Müşterek
IS2,ıçme Suyu
i
03.PınarSUyu
112.Kuyu
suyu
04.TaşımaSUyu
03.Prelabrik
112,Tugıa
111.PıakKiriş
04.Ahşap
D 2.Mantar döşeme
D6.Gazbeton
ii n.vençn
II
D7.Betonbıok
08.Hafiıpanel
S3,Atık su
tesisatı
deposu
tt.Yüzme
012
havuzu
D 5.Karma
03.Taş
D 5.Kerpiç
012"
4.Yarıprefabrik
Dı.Briket
111O.Yangın merdiveni
02.Fosseplik
D
IIS.Slğlnak
119.Su
lIı.Kanalizasyon
D 1.l.2.Perdeli sistem
SB.Döşeme
IIs.Jeneratör
116.Termal
...,.1I1.1,1.çerçevelisistem
D 1.1.3.çerçeveli+Perdelisistem
B7.DuvarDolgu MaddesiCinsi
7.0rtak depo
11lO·Paratoner
Yakıt
_____
..
07...
D5.Katı
O t.Şehir suyu
D 1.1.8etonarme
D t2.Ahşap
DUÇelik
114.Kapaııotopark
81.Slcak Su Yakıt Cinsi
106..
tıskeıetiKarkaS)}
114.Eıektrik
02.Şofben
3.GÜneşkolleklöfÜ
D
IIS.Haberleşme
01,Termosilon
80.SlCak Su Temin Şekli
i S6.YapınınTaşıyıcı Sistemi
09
.....
D 3.Asmolen
04.Ahşap
D 5.Hazır yapı elemanı
06
Yapı Projeleri
89.0nay tarihi
90.Adl soyadı
91.TC kimlik no.
92.0dasicil no.
93.Adresi
Mimari
TUNCAY ÇAVDAR
11864481430
3390
ABDi iPEKÇI CAD.KIZILKAYA APT.NO:S917MAÇKA
şişli/isTANBUL
DENIZDEMiR
34732639412
47331
HAliL RIFAT PAŞA MAH.TEOMAN SOK.~lfs-mıBuLı
27472521796
4901
KIZILSARAY MAH.86.S0K.NO:17IA ANTALYA
18977488844
20222
Ali ÇETINKAYACAD.MEVDAN KARAKOLU KARŞISI KAVA
APT.N0172 ANTALYA
33253143576
7029
LBAYSAL CAD.ŞAHiNOGLU iŞH.911104 BOLU
10.09.2014
Statik
--;
7
~'
.~~
10.09.2014
Elektrik
10.09.2014
Mekaniktesisat
10.09.2014
JEOLOJIK ETÜD.
"'"
10.09.2014
W
. ./..120 ....
./...120...
.../.... r20 ...
c3 r---------------------~----------------~--------------------_t------------------------------+---~~f-~-------1
o::
o,
Yapı Denetimi
95Ad, soyadı
96. TC kimlik no.
97.0da sicil no i Denetçi belge no.
9B.Adresi
Mimari
MUSTAFARAMAZAN
11137876666
13600
TABAKLARMAH.ALBAYSOK.NO:1216BOLU
Statik
MUSTAFAERDOGAN
18961605400
53448/21235
TABAKLARMAH.ALBAYSOK.NO:1216BOLU
AYKUT AYDIN
50029018128
33432121050
TABAKLARMAH.ALBAYSOK.N01216 BOLU
Elektrik
99.lmıa
z
'3
Mekanik testsat
I-:I::-:BRA~Hi-M-PA:::T:--LA-=T-R--------+::36::-:04"'30:-:-63""1::-:84-----+-:-:35.,.,07""5---------+-=T"C:AS:-:-A""KLA-,-R""MA=H-,.A'"'lS:-:-A-YS-O:cK-,-.N-=-O."I2Jc:6-::B."Ol.,.,U----t------,.:r-------1
::J
(f)
~
~------------+--------t-----------+-------------~~~~~~~~r---1
'z
~ ~-------------------4--------------+_----------------+---------------~~~~~~~~~~-----t
li..
""i'<)'<i-1" . 'tlI:.-J/l
,,\e\' c;.{'. 0/'\1, .
f
Yapı Denetim Kuruluşu
10ü.Kuruluşun adı
ESER YAPI DENETIMLTO.ŞTI.
101.Yetkilisinin adı soyadı, TC kimlik no.
MUSTAFA ERDOCAN
18961605400
102.Vergi kimlik no.
1790604645
104. Adres
TABAKLARMAH.ALBAYSOK,NO:12J6BOLU
105. Imza
d
103.1zin belge no ve sınıfı
1440
Ruhsat ile ilgili Muhtelif Gelirler
106.Gelirin mahiyeti
Toprak Bilgileri
lD7.Makbuz tarihi
108.Makbuzno.
109.Tula" (TL)
16.09.2014
Z99NE
107342.24
16.09.2014
Z99NE
28916,95
110.0019"mikları{m3)
i
71
11Ü,,-lmi )
t.Ycl-kanel harcı
/
2.Bina lnşaan harcı
112.Kullanıımayankazıınikt<l11(~3)
3.0topark bedeli
a.ceza
113.Kullanllmayan kazının döküleceği yer
5.Diğerleri
6. TOPLAM
136259,19
3194 Sayılı imar Kanunu'nun ilgili maddelerine göre işlemleri tamamlanmış olup, yapı sahibinin, müteahhidinin, şantiye şefinin, proje müelliflerinin, fenni mesullerin ve/veya yapı denetim kuruluşunun
yetkili yapı sorumlularının imzaları alınarak YAPI RUHSATI verilmiştir. Formda yer alan imzalar, imar mevzuatı kapsamında belirlenen sorumluluklar ve ilgililer arasında yapılan ruhsat eki
sözleşmeler açısından taahhütname niteliği taşımaktadır, Yapı Ruhsatı alınan yapının inşaasında, Türk Standartlarına uygunluğu yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre belgelenmiş veya TSE
BELGELi YAPI MALZEMESi VE YAPI ELEMANı KULLANILMASI ve imar Kanunu'nda yer alan süreler içinde inşaata başlamhp bitirilmesi ZORUNLUDUR. Yapı Kullanma Izin Belgesinin verildiği
tarih inşaatın bitim tarihi olup, Yapı Kullanma izin Belgesi düzenlenmeyen yapılarda, kanunda belirtilen Ruhsal süresi içinde Ruhsat yenilenir. Aksi takdirde verilen.ruhSaJ.Jı~~lup,.yeniden
Ruhsatalınacaktır.
_
~
ll4.Düzenleyerı
teknik elemanın adı soyadı, unvanı, TC kimlik no, imzası, tarih
~U:~E~SLU
15433039862
22.09.2014
~
l15.Kontrol edenin adı soyadı, unvanı, TC kimlik no
SEMA ÜNVER
MIMAR
zası, tarih
~~7~92~~4fiı7:::16~~~ıtrıt"'l~:ı-ı-T\
~~J.\-~_.Sr" ~o&::~~hÜ"""rr·~.~~
~ ~-~i••••
~
Başlama Tarihinde inşaatı Mahallinde Kontrol Eden Teknik Görevliler
'llô.Adı soyadı, unvanı, TC kimlik no, imzası. tarih
.~" -t~..
11S.Adl soyadı, unvanı, TC kimlik no, imzası, tarih
120.Adl soyadı, unvanı, TC kimlik no, imzası, tarih
~~jn~~~iamaıarihi
Vize Kontrolü
122.Vizeadl
123.Konlrol tarihi
1.Toprak
....I....f20 ...
2.Zemin apllkasyon
....I...RO ....
3.Temel
.J ...f20 ...
4.Bodrum
..../....(20...
S.Subasman
....l..J2O .....
6.Kal
...I...RO ...
7.Çall
....I .f20
8.Suyalıtıml
•.. ,1" •. (20 ...
s.leıyehtırm
..../....(20
1O.KanalizasyonlF osseplik
...I....f20 ...
It.Mekanik tesisat
... .I....f20 ....
12.ElektrikJilelişim tesisatı
....I....f20 ...
.
.
127, Diğer Hususlar
KÖYSOKAQ,165113OIŞKAPıNOLUBINANıNıç KAPıLARııÇiNVERiLMIşTIR.
(TOPLAM.1Iç KAPlı
124.Fenni mesullerin adı. soyadı, imzası
12S.Tekııik elemanın adı soyadı, imzası
126.Kontrol edenin adı soyadı. imzası
",,<t:h
1.Ruhsatverenkurum
BOLUiL ÖZELIDARESI
2.Ruhsatverilenyapınınadresi
_1.Yeni
ii:
BOLU
Ilçe:
Bucak:
MERKEZ
Köy:
Mahalle
02.Yenileme
DEMiRClLER
D
Nıeydan.bulvar.~dde.sokak.kiimeadı KÖY SOKAGI
.
07.
165 -/14
011.Goçıendirme
7.Bağımsızbölüm no:
D9.Doıgu
G27D-D9A
0'9"
i Yapı Sahibilnr
\~.:"!ı
kimlikno.-
"'·ı
t'MiNŞ,t,T.•
•
-'().
Özel ••
137134
20.Taputescilbelgesiverenkurum
TAPU siciL MÜD.BOLU
21.Taputescil belgesıtarihi
22.Tapu ıescl belgesino.
13.08.2014
11368.24.2339
23. ÇEO raporuonay tarihi 24.Planlananinşaatabaşlamatarihi 25. Planlananinşaatıbilirme tarihi
26.Ruhsatmgeçerliliktarihi
.. .1.. ./. ..
10.10.2019
10.10.1014
....1....120...
i Şantiye
1~'32.Adlsoyadı,unvanı,TC kimlik no.
, NARVEN SAGLlK TERMAL TURiZM iNŞAATMADENCiLIK SAN.vE Tıc.A.Ş.
32476172606
DYa~1
-
Şefinin
42.Adısoyadı. unvanı
NACIYE HANDAN ÖZERIM(MAR)
33.0da sicil no.
7653
i
28.Bağllolduğuvergi dairesiadı
BOLU
i-::-:cc--:-:-:-:::--------------j
29.Vergikimlikno
6850508130
43.TC kimlik no.
11164063282
34.8ağll olduğuvergi dairesi adı
BOLU
37.Sözleşmetarihi
17.09.2014
36.Sigortasicil no.
30.Adres
BAHÇEliEVLER MAH.KI2ILAY
SOK.NO:313BOLU
19.Parselinalanl(m2)
.r:
D.Ka~u
,t
17.09.2014
VILLA TIP ii
'" i Yapı Müteahhidinin
J
......;'
l6.Zemin etüdü onay tarihi
.. ../. . ..1. ..
015.Elektriktesisalı
D l6.1simdeğişikliği
O 17.lstlnatduvarı
O tô.Bahçe duvan
Geçici
OB.Tadilat
LI
3.Paftano.
.../....1...
3.Yeniden
06'11ave
=,
CaddefSokak
tanıtım
j;'[k
i 12.ilk ruhsat no.
i 11.ilk ruhsat tarihi
10 RUh?L'4
13.lmarplanıonay tarihi
i 14.imardurumutarihi
15.imardurumuno.
D 12.Kullanımdeğişimi i 06.09.2013
.. .1.. ../
04.Ekbina
O 13.Fosseptik
17.Parselasyonplan onay tarihi
I1S.Parselin ku·ııanmaamacı
05.Kat
ilavesi O 14.Mekaniktesisat
Mahallelanıtımkodu
Sileadı
D 10.Restorasyon
yapı
MERKEZ
BOLU iL ÖZEL IDARESI
Belediye:
1:~:IÖğ,t~~~
i
3
8.Ruhsatınveriliş amacı
31,jmza
38.Sözleşmeno.
6880
35.Veıgikimlik no
6850508130
44.0da sicil no.
25491
39.Yaplmüteahhidiyetki belge no.
0014212016804538
45.Sigortasıcilno
40. Sicile esas adres
BAHÇELIEVLER MAH.KIZlLAY SOK.NO:313BOLU
46.Sözleşmetarihi
10.09.2014
47,Söz!eşmeno.
,
f\ A
48.Adres
;;:-I'B;LPAGUT
_-=-\ı--i:-----..•...
BOLU
MAH.232.S0K.DUYU APTNO:1215
\
i
50.Kullanmaamacınagöreyapınınbağımsız
bölümleriile ortak alanlaıı
54.Yapıdabağımsızbölüm sayısı
1
(111011Villa
210
(99999)OrtakAlan (tüm ortak alanlarıntoplamı
detay belirtitmeyecek)
49,32
5S.Toplamyapı sayısı
10
.,j~-
259,32
eO.Toplamkonut birimi(daire}sayısı.
1
ı
57.Yapıınşaal alanl{m2)
259,32
61.Toplamtabanalanl(m2}
11267
62.Toplamyapı inşaatalanl(m2}
61070
64.Yapınınyol kolu üstü kal sayısı
65.Yapınıntoplamkatsayısı
1
1
2
67.Yapınınyol kotu altı yüksekliğitm)
6S.Yapınınyol kotu üstüyüksekliği(m)
4,2
7
71.Yapmınsınıfı
(111011villa
ı
56.Yapınıntabanalanl(m2)
169.18
63.Yapınınyol kotu altı kat sayısı
2,6
Toplam
59.Toplambağımsızbölümsayısı
228
55.Yapıdakonut birimi(daire)sayısı
1
1
N
72.Yapınıngrubu
T
73.1 m2 maliyeti
i~
A
74.Yapınınmaliyeli (Tl
i 66.lIavekat sayısı
69.Yapınıntoplamyüksekliği{m)
75.Yapınınarsadeğeri (Tl)
170.ilave kat yüksekliği(m)
n.Form düzenlenenkısmın
maliyeti(TL)
161524
Il6.Arsa dahilyapının
maliyeti(TL)
181524
Yapl'1.ın Teknik Özellikleri
i 84.Tesisatlar
78.1sıtmflSistenil
D
I
1.Merkeziısıtmalıkaleriter D2.Bina.içi
115.Dogalgazsobası
kalorifer D3.Kat
OS.Klima
kaleriteri 04.Soba
07..
79.lsınmaAmaçlıKullanılanYakıt Cinsi
D
1.Katl~akll
06.Güneş
O 2.Fuel-oil
113.Doğal
07.Termal
Ds.Rüzgar
gaı
o
3.GÜneşkolleklörü
113.Doğaıgaı
_3.AÇlkotopark
114.Elekırik
114.Kapalı otopark
D 2.Yıgma (Kagir)
115.Haberleşme
05.KapıcıdaireSi
06
kulubesi
_
6.PIs su
06.Kömürlük
02.LPG
117.Temizsu
_7.0rtakdepo
04.Kombi
D3.Fuel-oil
04.Elektrik
118.Hidrofor
IIS.Slğınak
106....
Yakıt
IIs.Termaı
07..
D 1.Şehirsuyu
03.PınarSUYu
_2.Bekçi
Dı.Doğalgaz
D5.Katl
112.Kuyu
suyu
04.TaşımaSuyu
S3.Atıksu
IIl.KanaliZaSYOn
119.Su deposu
lIıo.Paraıoner
IIl0.Yangın
012
l t.Yanqm tesisatı
..
II
rnerdiveru
11.Yüzmehavuzu
012
D
t.lskelet (Karkası}
Betonarme
_____
--;.1I1.1,1.çerçevelisistem
O
0,·2.Ahş,p
O
3.Prefabrik
D
4.Yarıprefabrik
05:K·;:ırma
..
D1.Briket
_2.
03.Taş
04.Ahşap
05.KerPiç
OS.GaZbeton
D 7.Betonblok
OS.Haliıpanel
09
1.1.2.Perdelisistem
D 1.1.3.Çerçeveli+Perdelisistem
01.3.çelik
87.DuvarDolguMaddesiCinsi
119.Jeneralör
II
D2.Fosseptik
01.1.
ii2.Bazistasyonu
81,Slcak Su Yakıt Cinsi
115.Müşterek
B2.içmeSuyu
D 5.Elektrik
4.lPG
D9..
i 86.YapınınTaşıyıcıSistemi
lIı.Asansör
D2.şolben
80.Sıcak Su Temin Şekli
Dl.Termosifon
O
eS.OrtakKullanımAlanları
111.Arıtma
88.Döşeme
ğ
Tu ıa
111.pıakKiriş
O
2.Mantardöşeme
D 3.Asmolen
04.Ahşap
.
O
5.Hazıryapı elemanı
06
..
Yapı Projeleri
89.0naytarihi
90.Adl soyadı
91.TC kimlik no.
92.0dasicil no.
93.Adresi
Mimari
TUNCAY ÇAVDAR
11664461430
3390
ABDI ıPEKÇi CAD.KI2tLKAYAAPT.NO:S917MAÇKA
şişLi/isTANBUL
34732639412
47331
HAliL RIFAT PAŞA MAH.TEOMAN SOK.NII;.J..l
27472521796
4901
KtZILSARAY MAH.66.S0K.NO:1/IA ANTALYA
18977488844
20222
Ali ÇETiNKAYA CAD.MEYDAN KARAKOLU KARŞISI KAYA
APT.NO:172 ANTALYA
33253143576
7029
I'BAYSAL CAD.ŞAHINOGLU iŞH.911104BOLU
10.09.2014
DENi2 DEMiR
Statık
10.09.2014
Elektrik
94.ı~
~
ıPJJ~\/
10.09.2014
Mekaniktesisat
10.09.2014
JEOLOJiK ETÜD.
10.09.2014
.2
clcı: ~--------------------1-----------------1----------------------+------------------------------+---~~~---------LLJ
n,
.... 1... .120 ...
..1... .120 ...
.../....120.....
Yapı Denetimi
sicilnol Denetçi belge no.
96.TC kimlik no.
97,Oda
Mimari
MUSTAFA RAMAZAN
11137876666
13600
TABAKLAR MAH.ALBAY SOK.NO 1216BOLU
Statik
MUSTAFA ERDOGAN
18961605400
53448121235
TABAKLAR MAH.ALBAY SOK.NO:I216 BOLU
Elektrik
AYKUT AY01N
50029018128
33432121050
TABAKLAR MAH.ALBAY SOK.NO:1216 BOLU
ıBRAHIM PATLATR
36043063184
35075
95.Adl
soyadı
ss.lmza
9S.Adresi
/J
Z
'3
Mekanik tesisat
::ı
ili
::2:
~--------------------~~--------------~------------------~-----------------r~~~~~~~~~------
'2
~ ~-------------------4--------------~----------------+-----------------~~~~~~-----------u,
Yapı Denetim Kuruluşu
l00.Kuruluşun adı
ESER YAPI DENETiM LTD.ŞTi.
l01,Yetkılisinin adı soyadı. TC kimlik na.
MUSTAFA ERDOGAN
18961605400
I02.Vergi kimlik no.
1790604645
w
104. Adres
TABAKLAR MAH.ALBAY SOK.NO:12/6 BOLU
103.lzin belge no ve sınıfı
1440
l06.Gelirin mahiyeti
7/
Toprak Bilgileri
Ruhsat ile ilgili Muhtelif Gelirler
mikları(m3)
107,Makbuz tarihi
108.Makbuı no.
109.Tuıarı (TL)
i 10. Dolgu
16.09.2014
Z99NE
107342.24
112.Kull::ınılmgyan
kozı miklorl{m3)
113.Kullanllmayan
kaz.ının döküleceği yer
16.09.2014
Z99NE
28916,95
I.Yol-kanal harcı
2.Bina inşaatı harcı
7'
3.0lopark bedeli
4.CeZ3
5.Diğerleri
136259,19
6. TOPLAM
3194 Sayılı imar Kanunu'nun ilgili maddelerine göre işlemleri tamamlanmış olup, yapı sahibinin, müteahhidinin, şantiye şefinin, proje müelliflerinin, fenni mesullerin ve/veya yapı denetim kuruluşunun
yetkili yapı sorumlularının imzaları alınarak YAPI RUHSATI verilmiştir. Formda yer alan imzalar, imar mevzuatı kapsamında belirlenen sorumluluklar ve ilgililer arasında yapılan ruhsat eki
sözleşmeler açısından taahhütname niteliği taşımaktadır. Yapı Ruhsatı alınan yapının inşaasında, Türk Standartlarına uygunluğu yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre belgelenmiş veya TSE
BELGEli YAPI MALZEMESi VE YAPI ELEMANı KULLANILMASI ve Imar Kanunu'nda yer alan süreler içinde inşaata başlanılıp bitirilmesi ZORUNLUDUR. Yapı Kullanma izin Belgesinin verildigı
tarih inşaatın bitim tarihi olup, Yapı Kullanma izin Belgesi düzenlenmeyen yapılarda, kanunda belirtilen Ruhsat süresi içinde Ruhsat yenilenit. Aksi takdirde verilen ruhsat h~~
Ruhsat alınacaktır.
~ _
114.0üzenleyen
teknik elemanın
SUATUSLU
ıNŞ TEK.
15433039862
22.09.2014
adı
soyadı,
unvanı,
TC kimlik no. imzası,
tarih
~
115.Kooırol edenin
SEMA ÜNVER
MIMAR
23792294716
22,09.2014
adı so adı, unvanı,
TC kimlik np, imzası, tarih
C
Başlama Tarihinde inşaatı Mahallinde Kontrol Eden Teknik Görevlil~
ll8.Adl
soyadı, unvanı, TC kimlik no, imzası, tarih
l19.Adl soyadı, unvanı, TC kimlik no, imzası, tarih
120.Adl soyadı, unvanı, TC kimlik no, imzası. tarih
Vize Kontrolü
122.Vize adı
123.Konlrol tarihi
1.Toprak
..../....120...
2.Zemin aplikasyon
...1 120
3.Temel
...J...RO .....
4.8odrum
..../....120...
5.Subasman
..../....120...
6.Kat
..../....120...
.
./. ./1.0...
7.Çal1
S.Suyalıtıml
.../....120...
9.1sıyahtımı
... 1....120 ...
10.KanalizasyonIFosseptik
11.Mekanik
tesisat
l2.Elektrik/iletişim tesisatı
... 1....120 ...
... 1....120 ....
..../....120...
127. Diijer Hususlar
KOy SOKAGl, 165114 01ŞKAPı NOLUBINANıN
(TOPLAM: 1 KAPlı
ıç
ıç KAPıLARııÇiN VERILMIşTIR
124.Fenni mesullerin adı, soyadı, imzası
125,Teknik elemanın adı soyadı, imzası
126.Kontrol edenin adı soyadı, imzası
-----1
m;}.1 i'.'IfJii1~
_ ,._ ~l~'I.t
,It,
I.Ruhsal veren kurum
BOLU iL ÖZEL IDARESI
8.Ruh,aıın veriliş amacı
it
BOLU
hçe:
aucak
MERKEZ
Köy:
Belediye:
02.Yenileme
D11.Güçlendirme
DEMIRellER
D3,Yeniden
D 12.Kullanım
Mahalle tanıtımkodu'
Meydan,bulvar,cadde,sokak,küme
adı:
KOY SOKAGI
•
CaddefSokaktambm kodu:
Site
MERKEZ
BOLU iL ÖZEL IDARESi
Mahalle
adr:
.
D
D14.Mekanik lesisal
OS,ııave
D 15.Elektrik lesisalı
07.
DIS'ısimdeQişikli9i
D
t\:" .....
i ~j
ta.lmsr planı onay tarihi
14.1mar durumu tarihi
06.09.2013
.. .1.... 1...
o
l8.Parselin kullanma amacı
.. .1.. .. 1...
VILLA TIp ii
137134
21.1 apu lescil belgesi larihi
'l1. Tapu ıescil belge~ no.
13.08.2014
11368,24,2339
20.1 apu lescil belgesi veren kurum
TAPU slclı,
23. ÇED raporu onay tarihi
24.Planlanan inşaata başlama tarih~ 25. Planlanan inşaatı bitirme tarihi
...1.1
10.10.2014
19"
ı....ı....rıo......
i
26.Ruhsatın geçe~ilik tarıhı
10.10.2019
Şantiye Şefinin
42Adı soyadı. unvanı
NACiYE HANDAN OZER(MlMAR)
35.vergi kimlik no.
6850508130
37.Sözleşme tarihi
17.09.2014
38.Sözleşme no.
6880
.~
40.Siciıeesasadres
BAHÇELIEVLER MAH.KIZlLAY SOK.NO:3/3 BOLU
Form Düzenlenen Kısımla ilgili Özellikler
i
S1.8ağımsız bölüm
sa iSi
52.Vüzölçiimü (m2)
111101)Villa
210
(99999) Ortak Alan (tüm ortak alanların toplamı
_ detay belirtilmeyecek)
49,32
II
l
i
'\-;",\dl()
i
45.Si9orta sıcil no.
1- 47.Sözleşme no.
46.Sözleşme tarihi
10.09.2014
~"~
~J
~\J
~~~GUTMAH,232,SOKDUYUAPT,NOI21
i
Yapı ile ilgili Özellikler
53.eenzer yapı sayısı
6
54.Yapıda bağımsız bölüm sayısı ıss.vaplda konut birimi(daire) sayısı
i
1
56.Vapının taban alanl(m2)
169,18
57.Yapl inşaat alanl(m2}
259,32
58.Toplam yapı sayısı
10
59.Toplam bağımsız bölüm savısı 16o.Topıam konut birimi(daire) sayısı
228
1
S1.Toplam taban alanı(m2)
11287
62.Toplam yapı nşaat alanl(m2)
61070
63.YapIOln yol koıu altı kat sayısı
64.YapIOlnyol koıu üstü kat sayısı
65.Yapının toplam kal sayısı
1
i
ı
6l.Vapının yol kolu altı yüksekliği(m)
2,8
6B.Yapının yol kotu üslü yüksekliğitm)
4,2
S9.Yapının toplam yüksekliği(m)
7
i
ll.Yapının sınıfı
259,32
(lIIOI)Villa
44.Oda sicil no.
25491
39.Yapl müteahhidi yetki belge no.
0014212016804538
t,..1'\.~
~ ••.•••
Toplam
19.Parselin alanllm2)
MÜD,BOLU
17.lstinalduvarı
34.Bağll olduğu vergi dairesi adı
,ııOLU
36.Sigorta sicil no.
SO.Kullanmaamacına göre yapının bağımsız
bölumleri ile ortak alanları
onay tarihi
43.TC kimlik no.
11164063282
i St.lmza
30.Adre~.1EVLER MAH~'KIZlLAY
BAHÇE 3/3 BOLU
SOK.NO.
e\lidü
II,Parselasyon plan onay ıarihı
l'Ya91 Müteahhidinin
-
29.Vergi kimlik no.
6850508130
tü.Zemin
17.09.2014
.~SO)'adl.unvanl. TC kimlik no,
NAfUEN SAGLlK TERMAL TURIZM INŞAAT MADENCiLIK SAN.VE TiCAŞ.
3.W6172608
28.Bağlı olduğu vergi dairesi adı
BOLU
15.imar durumu na.
13.Fosseplik
D9.Dolgu Dlô.Bahçe duvarı
7.Bağımsız bölüm no:
12.lrk ruhsat no.
....1...1.. ....
değişimi
05.KatitaveSi
Geçici
l1.ilk ruhsat tarihi
10.Ruh,aıno.
~~0.9.ıOü~ 2.4~
D4.Ekbina
08.Tadiıat
3.Paftano.
G27D.o9A
Yapı Sahibinin:
9,Ruhsalın onay tarihi
III.Yenl yapı D 10.Restorasyon
2.Ruhsal verilen yapının adresi
IV
72.Yapının grubu 173.1 m2 maliyeti (Tl174.yapının
A
700
maliyeti (TL175.vapIOln arsa değeri (TL)
i
S6.ilave kat sayısı
70JlavekaıyOkseklıgi{mJ
77.Form düzenlenen kısmın
maliyeti {Tl}
76.Arsa dahil yapının
rnaliyetiHl}
lB1524
181524
Yapının Teknik Özellikleri
i 84.Tesisatlar
7S.lsıtma Sistemi
D 1.Merkezi ısümah kaloriler
D2.Bina
içi kalariler D3.Kat
DS.Klima
1115.Do9al gaz sobası
kalarileri 04.S0ba
07. .
112.Baz
79,1sınmaAmaçlı Kullamlan Yakıt Cinsi
D
l.Kallıakıl
D6.Güneş
D2.Fuel-oi1
.3.Doğalgaz
D4.LPG
07.Termal
Da.Rüzgar
09...
80.Sıcak Su Temin Şekli
D5.EleI<üik
B5.0rtak Kullanım Alanları
istasyonu
_2.BekÇi
D 1.1. Betonanne
kulübesi
11114.Kapah otopark
D 2.Yıgma (Kagir)
115.Haberıeşme
Ds.Kapıcl
D6
D6.Kömürlük
.6.PiS
OtOOğaıgaz
02.LPG
ii7.Temiz su
ii7.0rtak depo
03.Güneşkolıektörü
04.Kombi
03.Fuel-Oil
04.Elekırik
lIa.Hidrofor
lIa.Slğınak
07..
B2.lçme Suyu
D t.Şeöir suyu
03.Pınarsuyu
112.Kuyu
o
suyu
4.Taşıma suyu
IIs.Termal
119.Jeneraıör
IIg.Su
IIW.Paratoner
lIıo.vangın
ii 11.Yangın tesisalı
83.Atık su
111.Kanalizasyon
su
otopark
dairesi
02.Fosseplik
012
..
deposu
merdiverıi
1111.Yüzme havuzu
DI2
-----7
_
D 3.Prefabrik
t.t.t.Çerçeveli sistem
D 1.1.2.Perdelisislem
DI.2.Ahşap
D t.t.ô.Çerçevet-Perdelisisem
Dı.3.Çelik
113Ac,k
al.Sıcak Su Yakıl Cinsi
05.KalıVakıt
l.iSkelel(KarkaS)}
.4.Eleküik
02.Şofben
Ds....
D
113.Doğalgaz
Dl.Termosifon
IIs.Müşterek
i S6.Vapının Taşıyıcı Sistemi
1III1.Asansör
lIı.Antrna
D
4.Yarı prefabrik
Ds.Karma
..
a7.Duvar Dolgu Maddesi Cinsi
aa.Döşeme
01.Briket
_2.Tugta
111.PıakKiriş
D3.Taş
04.Ahşap
D 2.Mantar döşeme
D 5.Kerpiç
D 6.Gazbeton
D 7.Beton blok
Oa.Hafifpanel
D9
D 3.Asmolen
04.Ahşap
o
5.Hazır yapı elemanı
D6
..
Yapı Projeleri
89.0nay tarihi
90.AdI soyadı
91.TC kimlik no.
92.Oda sicil no.
93.Adresi
Mimari
TUNCAY ÇAVDAR
118644BI430
3390
ABDiıPEKÇi CAD.KIZILKAYA APT.NO:S917MAÇKA
ŞIŞLillSTANBUL
DENiz DEMIR
34732639412
47331
HAliL RIFAT PAŞA MAH.TEOMAN SOK.N
27472521796
4901
KIZILSARAY MAH.86.S0K.NO:17IA ANTALYA
18977488844
20222
Ali ÇETiNKAYACAD.MEYDAN KARAKOLU KARŞISI K YA
APT.NO 172 ANTALYA
33253143576
7029
I.BAYSAL CAD.ŞAHINOGLU iŞH911104 BOLU
10.09.2014
Stalik
10.09.2014
Elektrik
~za,
"'\
,,-~7
rr~~t-/
10.09.2014
Mekanik tessat
10.09.2014
JEOLOJiK ETÜD.
"""
10.09.2014
W
c3o:: ~--------------------4-----------------4----------------------}------------------------------+---~J-~--------~
D..
....I.../iO ...
...I.. ..r20 .....
.. .1. ./10 .....
Yapı Denetimi
Mimari
SS.Adl soyadı
S6.TC kimlik no.
9l.0da
MUSTAFA AAMA2AN
11137876666
13600
sicil
no
i Denetçi belge
c<t
98.Adresi
no.
TABAKLAR MAH.ALBAY SOK.NOI216
BOLU
(:""
•
Statik
Elektrik
MUSTAFA ERDOGAN
18961605400
53448/21235
AYKUT AYDIN
50029018128
33432121050
~
ss.mza
r~:;:(':';·ı:~~f~
!i.v.;ıCh..,.ıi
.~ 1 YAPI
~.J
DENri~.STI.
TABAKLAR MAH.ALBAY SOK.NO,I216 BOLU
Z
;3
Mekanik lesisat
=ı
~IB~AA~H~IM~P~A~T~LA~T~R-----------------+~36~0~43~0~63~1~84-----------4-3-50~7~5-------------------4~T~A~BA-K-LA-R-M-A-H-.A~L~BA~Y~S~O-K.-N-O-l~~B-O-L-U--------~~~--------------~
u)
~ ~----------------------~--------------}-------------------+-----------------~------~+----------------'2
~u, ~-------------------4--------------+-----------------4-------------------------~------------
__
Yapı Denetim Kuruluşu
100.Kuruluşun adı
101.Yelkilisinin adı soyadı, TC kimlikno.
ESER YAPI DENETIM LTD,ŞTI.
MUSTAFA ERDOGAN
18961605400
1102.vergi kimlik na.
104. Adres
1790604645
TABAKLAR MAH.ALBAY SOK.NO:12/6 BOLU
103,lzin belge no ve sınıfı
1440
~
Ruhsat ile iıgili Muhtelif Gelirler
10G.Gelirin mahiyeti
107.Makbuz tarihi
77
Toprak Bilgileri
108.Makbuz na.
IW9.Tularl
(TL)
110. Dolgu miktarı(m3)
1111K~lm~
t.Yol-kanal harcı
2.Bina inşaatı harcı
16.09.2014
Z99NE
107342,24
16.09.2014
Z99NE
28916,95
112.KuUanllmayan
kazı miktarı(m3)
3.0topark bedeli
4.Ceza
113.Kullanılmayan kazının döküleceği yer
5.Diğerleri
6. TOPLAM
136259.19
3194 Sayılı imar Kanunu'nun ilgili maddelerine göre işlemleri tamamlanmış olup, yapı sahibinin, müteahhidinin, şantiye şefinin, proje müelliflerinin, fenni mesullerin ve/veya yapı denetim kuruluşunun
yetkili yapı sorumlularının imzaları alınarak YAPI RUHSATI verilmiştir, Formda yer alan imzalar, imar mevzuatı kapsamında belirlenen sorumluluklar ve ilgililer arasında yapılan ruhsat eki
sözleşmeler açısından taahhütname niteliği taşımaktadır. Yapı Ruhsatı alınan yapının inşaasında, Türk Standartlarına uygunluğu yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre belgelenmiş veya TSE
BELGEli YAPI MALZEMESi VE YAPI ELEMANı KULLANILMASI ve imar Kanunu'nda yer alan süreler içinde inşaata başlanılıp bitirilmesi ZORUNLUDUR, Yapı Kullanma izin Belgesinin verildiği
tarih inşaatın bitim tarihi olup, Yapı Kullanma izin Belgesi düzenlenmeyen yapılarda, kanunda belirtilen Ruhsat süresi içinde Ruhsat yenilenir. Aksi takdirde verilen ruhsat hükümsüz olup, yeniden
Ruhsal alınacaktır.
l14,Oüzenleyen teknik elemanın adı soyadı, unvanı, TC kimlik no, imzası, tarih
l15.Kontrol edenin adı so adı, unvanı, TC kimiii no, imzası, tarih
SEMA ÜNVER
fNUşAiE~SLU
~
MiMAR
15433039862
22.09.2014
;~7ı92;;~f71:.::6-f;;":::::j,*,trı~~~L
-..
i "'L!!P'.
\.
~
Başlama Tarihinde inşaatı Mahallinde Kontrol Eden Teknik Görevliler
ll8.Adl
soyadı, unvanı, TC kimlik no, imzası, tarih
ll9.Adl
soyadı, unvanı, TC kimlik no, imzası, tarih
l20,Adl soyadı, unvanı, TC kimlik no, imzası. tarih
Vize Kontrolü
l22.Vizeadl
l23.Konlrollarihi
1.Toprak
.../. ...120 ....
2Zemin aplikasyon
...1.../20 ...
.../....1'20
3.Temel
4.Bodrum
.. "1""(20",,
5.Subasman
..• ,1" .. (20 ....
.. 'ı" . .r2Q".
6,Kal
7.Çall
..'1""(20,,.
8.Suyalllıml
".1.."(20.,,
s.lsıyahunu
".1.."(20,,.
1O.Kanalizasyon/F osseptik
.../.".(20".
ll.Mekanik
.
".1.. ..(20".
tesisat
l2,Elektrik/iletişim
tesisalı
.../.".r2Q"".
127. Diiier Hususlar
KOY SOKAGl, 165/16 DIŞ KAPı NOLU BINANıN
(TOPLAM: i iç KAPı)
ıç KAPıLARı IçiN VERiLMişTiR.
124,Fenni mesullerin adı, soyadı. imzası
125.Teknik elemanın adı soyadı, imzası
126.Kontrol edenin adı soyadı. imzası
...
.
j
i
1.Ruhsalverenkurum
f
\1,,1iilI;'J!l~b:Y~\iI#,
....
BOLUIL ÖZELiDARESI
2.Ruhsatverilenyapınınadresi
U.
BOLU
Bucak:
Köy:
MERKEZ
Belediye:
MERKEZ
üçe:
9.Ruhsatınonaytarihi
ii 1.Yeni. yapı
..:"VI •.
Duenııeme
.
03.Yernden
D4,Ek bina
DEMIRellER
BOLUiL OZELIDARESI
Mahalle:
B.Ruhsatın
veriliş amacı
05.Kat
Mahalle tanıtım kodu:
ilavesi
Meydcın,bu!var,cadde,sokak,kOme
adı:
KÖY""SO"'K~
06Jıave
Gadd/So.
kkl
tl kod
e
a anı m u
O 7. Gq-iç;
Siteadı.
~.
••..~
D=~165-117
apıno.
,ıŞ
'-'
....•".. ...~:
..•.......... Mevkiadı:
~;g~~ 1~·AdfO' ...,...1*: ""-.
6.Blokno.
i
~f{~~LLL-
r.,.....
27Adı soyadı.unvaru.
TC k~1 no.~
NARVENSAGLlKTERMALT.
IN~AA,l;.
MADENCiLIK
SAN,VET(CAŞ.
rr ~
3247617260B
~.
'iert
Kamu
Yabancı
__
---------==----j
i---
08.Tadilaı
09.DoIgu
-: 11
~ı/"«
YapıSahibinit\. ~
ERKEZ
ıl~.Bağımsızbölümno:
28.Bağlıolduğuvergidairesiadı
BOLU
D ıS.Elektriktesisatı
O 1C.bimdçği~ikliğ;
.
o
O
30.Adres
BAHÇELIEVLER
MAH,KIZlLAY
SOK,NO:313BOıU
'\
.
at.ımza
Iô.Bahçe duvan
~
;
1 . mar
d
:;~.
·h·
urumu lan i
....1..../..
.••
15i
d
.
mar
16Z
urumu no.
..... L./...
V1LLATIp II
19.Parselin alanl(m2)
137134
20.Taputescil~elgesiverenkurum
TAflLJCICllMUO.BOlU
21,Taputescilbelgesita,ihi
22.Tapuıescilb~gesino,
13.08.2014
11368,24.2339
i
1·"1.·rıo......
10.10.2014
33.0dasicilno.
78S3
43.TCkimlikno
11164063282
3S.Vergikimlikno.
6850508130
44.0dasicilno.
25491
39.Yaplmüteahhıdiyetkibelgeno.
0014212016804538
45.Sigorlasıcılro.
.ıı
41.imz
26.Ruhsatıngeçe~iliktarihi
10.10.2019
42.Adlsoyadı,unvanı
NACIYEHANDANOZER(MlMAR)
4O.Sicileesasadres
i 'h·
onayarı i
..../..../....
ŞantiyeŞefinin
38.Sözleşme
no.
6880
LI
17,09.2014
kullanmaamacı
32.Adlsoyadı,unvanı,
TCkimlikno.
NARVENSAGLlKTERMALTURIZMiNŞAATMADENCiliKSANVETICAŞ.
32476172608
FormDüzenlenenKısımlailgili Özellikler
-d-
lS.Parselin
Yapı Müteahhidinin
BAHÇELlEVLERMAH,KIZILAYSOK.NO:313BOLU
.
. emın elu
17.Parselasyon plan onay tarihı
..1./...
37.Sözleşme
tarihi
17,09.2014
~
12.lık ruhsalno
23.ÇEO raporuonaytarihi 24.Planlanan
inşaatabaşlamatarihi125. Planlananinşaatıbiürmetarihi
019
36.Sigorlasicilno.
r-,
C \.K: ~/\.
41
tr.lstnaı cwen
34.Bağholduğuva-gidairesiadı
BOLU
29Vergikimlikno.
6850508130
06.09.2013
testset
A~
'-"tOl
131
i
·h·
. mar p anıooaytan i
...
12.Kullanım
değışımı
tô.Fosseptik
14.Mekanik
"I
v,. ~'f
1\ t.. ""'"'- 1711...1
O,0.Restorasyon
_.
Dl1.Guçlendırme
D
D
D
M
ıı.llk ruhsaltarihi
ıO.Ruhsalno,
i 46.Sözleşmelarihi
147.Sözleşmeno.
10.09.2014
(""
i\~\(i
i~\---)
_Hıı!:ılI1res
49.imza
(~~~~~~~GUTMAH.232'SOK.DUYUAPT.NOI215'
Yapılle Ilgili Özellikler
5Q.Kullanma
amacınagöreyapınınbaqırnsu
bdümlerıile ortakalanları
51.Bağımsgbölüm 52,YOzölçilmO
(m2) t-:5::-:3,B:'-en-".-y,-p,,;;',y-ısl--r~54.:7"y,~p'd"'7,
b"'7,ğl-ms~ız
b:-::ölO:-m-.,y-,,,"T:':557.",Y,-p'd7'":,
k:-on"'7
b:-irim-::i(d:-'i"'7re)-s,y-,,,--ır;:56:-::.Y-apl-n,n~l'b:-an-:ala-nl(:-m2::-)
--r:57:-::.Y-apl-'-inş-,,7'":I,I:-anl:-Im2:::-)
-ul
smsı
6
ı
1
169,18
259,32
(111011
Vılla
1
(9~;~;J
~:~~:~~k~
"
ortak
210
alanlarıntoplamı
ôs.toolemyapısayısı
59.Toplambağımsızbölümsayısı SO.Toplam
konutbirimı(daire)
sayısı
10
228
49,32
.-'~
~
64.Yapınınyolkoluüstükat sayısı
65.Yapınıntoplamkatsayısı
1
1
2
Gl.Yapınınyol kolualtıyüksekliği(m)
68.Yapınınyol kotu
2,8
4,2
71.Yapınınsınıfı
Toplam (11tOl) Vilia
1
,J
259,32
i
ıv
-. '. ~
Sl.Toplamtabanalanl(m2)
11287
63.Yapınınyolkoluallı katsayısı
f
;.ı
1
üsıü yiiksekliği(m)
700
66.lIavekat sayısı
69.Yapınıntoplamyüksekliği{mJ
70.llavekalyüksekliği(m)
7
72.Yapınıngrubu 173.1m2 maliyeti(TL 74.Yapınınmaliyeti(TL
Lll tô.vapuunarsadeğeri(Tl)
A
62.Toplamyapıinşaatalanl(m2)
61070
17G.Arsadahilyapının
maliıeli(TL)
l7.Form düzenlenenkısmın
maliyetı(TL)
lB1524
181524
YapnunTeknikÖzellikleri
lS.lsılmaSistemi
Ot.MerkezilsltmaJıkalOfiıer Oı.BioaiçikaJorifer
115.0oğar
gaz sobasr
D6.Klima
03.Kalkalorileri
04.Soba
07..
79.lsınmaAmaçlıKullanılanYakıtCinsi
84.Tesisatlar
Bô.OrtakKullanımAlanları
_ı.Aiıtma
111.AsansÖf
112.BazistaSYOnıı
_2.BekÇikıılübesi
_
113.AÇlk otopark
3.Doğalgaz
86.YapınınTaşıyıcıSistemi
D
}
1.1skeleı(Karkas)
D
D 1.3.Çelik
O 3.Prefabrik D
113.Doğalgaz
04.LPG
114.Eıektrik
114.Kapalıotopark
D6.Güneş
Da.Rüzgar
09..
IIs.Haberleşme
OS.Kapıcıdairesi
StSıcak SuYak,lCinsi
.6,Pissu
06,KömunOk
D2.şolben
01.Doğaı9.az
D2.LPG
117.Te.mizsu
117.0rtakdepo
O.1.Brıket
•
04.Kombi
03.Fuel-oll
04.Eleklrik
lIa.Hıdrofor
118.Slğınak
D
D
DS.KallYakıt
116.Termal
119.Jerıeratöf
119.Sudeposu
ili 1O.Paraloner
1I10.Yangın merdiveni
8O.Sıcak
SuTeminŞekli
Dı.Termosilon
o
3.GÜneşkollektörü
115.Müşterek
D7....
06..
D5.Elektrik
ı-:==::...-------------+==---------{
lIıl.Yangın
82.içmeSuyuD,·şehirsuyu
ii2.Kuyusuyu
83.Atıksu
03.pınarsuyu
04.Taşımasuyu
1II1.Kanalizasyon 02.FossePlık
.
012..
tesisatı
iii1.Yüzmehavuzu
012..
lIı.ı.1.çerçe~el~Sisıem
1,2.Ahşap
O 1.Katıyakıl 02.Fuel-oil
07.Termal
D 2.Yığma(Kagir)
D 1.1. Betonerne
O
1.1.2Perdelısıslem
D 1.1.3.Çerçeveli+Perdeli
sistem
4.Yarıprefabrik D 5.Karma
D 6...
S7,DuvarDolguMaddesiCinsi
3.Taş
D 5.Kerpiç
D 1.Betonblok
D 9..
88.Döşeme
.
2.Tugla
4.Ahşap
D 6.Gazbetorı
D 8.Hafilpanel
•
D2M
D
..
1.PlakKırış
i d. anar oşeme
3.Asmolen
D 4,Ahşap
D5,Hazıryapıelernam
D 6..........
.
Yapı Projeleri
--
8g,Onaylarihi
90,Adlsoyadı
91,TCkimlikno,
92.0dasicilno,
93,Adresi
Mimari
10.09.2014
TUNCAYÇAVDAR
11864481430
3390
ABDiıPEKÇiCAD.KIZILKAYAAPT.NO:S917MAÇKA
ŞIŞLI/ISTAN8UL
Steük
DENIZDEMiR
34732639412
41331
HAliı RIFATPAŞAMAH.TEOMAN
SOK.NO.3ŞIŞL~STANBUL/"
Eleklrik
Z
Mekaniktessat
·z
:g;
10.09.2014
JEOLOJIKETÜD,
W
'~
10.09.2014
::::l
~
~
..,.1 .,W...
...l. ..120",
,,/ .. rıo....
1~,lm~
"
)
,-rM
...--
'"
~
••••••.
~/
d
1009.2014
10,09.2014
.
cl.
TEVFIKFIKRETŞiRiN
27472521196
4901
KIZilSARAYMAH,86,SOK.N011/A
ANTALYA
..t--
.12
()
}
~~ı
VELIDoGAN
18977488844
20222
ALIÇETiNKAYACAO.MEYOAN
KARAKOLU
KARŞISIKAYA
APT.NO:172
ANTALYA
_ i _
"vl-'Ji'O.
'_ ~
.~
~
••••
f-:-===-------+===-----+=-----------+;-;;:;;;;;-;--;:;:;;:;;~;:;;:;;~_;;;;_;_;;_;;:~:;;;;_:~---t_~.-,:_----~"
ÖMERBURAK
33253143576
7029
iBAYSALCAD,ŞAHINOGLU
IŞH,911104
BOLU
_(
i \
~
~
"1
~---------+--------+_---------+_-------------+_-------
\J
Yapı Denetimi
95.Adı soyadı
Mimari
96.TC kimlik no.
MUSTAFA RAMAZAN
11137876666
,
;
i
MUSTAFA EROOGAN
Statik
!
L
!
'
.,
18961605400
99.1mza
97.0da sicil no i Denetçi belge no,
9B.Adresi
13600
TABAKLAR MAH.ALBAY SOK.NO:1216 BOLU
53448/21235
TABAKLAR MAH.ALBAY SOK.NO:1216 BOLU
ı~";~r;.,,,~~
/J
1;"-.;
f
t
y
:- -' J
AYKUT AYDIN
Elektrik
50029018128
33432121050
TABAKLARMAH,ALBAY
•••
~~-W
Lt-'j)
~.~i_"~, IM WL <:Tl
iW.,~ai13'A.NO:1Ml
SOK.NO:1216Bqr;ıJ~(ır.~,r·
BOLU
r"ı: C;;i'..j;;::'
Mekanik
lesisal
36043063184
~
35075
TA8AKLAR MAH.ALBAY SOK,NO 1216BOLU
~ "..0)';1'",,: 0374 22;) 4n d1
!U/yi
4ô45
~. -LU ·1/
;,' ~ I":lt!
'u
,
;1
'/
~
~
~:z:
J
/
,
J
..
W
u,
Yapı Denetim Kuruluşu
IOü.Kuruluşun adı
ESER YAPI DENETIM LTD.ŞTL
101.Yetkilisinin adı soyadı. TC kimlik no.
MUSTAFA EROoGAN
18961605400
102.Vergi kimlik na.
1790604645
,.,~
104. Adres
TABAKLAR MAH.ALBAY SOK.NO:1216 BOLU
tüô.lzin belge no ve sınıfı
1440
Ruhsat ile iıgili Muhtelif Gelirler
106.Gelirin mahiyeti
7'
Toprak Bilgileri
107.Makbuztarihi
108.Makbuzno.
109.1utarı ITLI
16.09.2014
Z99NE
107342.24
16.09.2014
Z99NE
28916,95
110.0"9u miktarılm3)
t.Yol-kanel harcı
2.Bina inşaall harcı
3.0topark
i12.Kullanılmavan
kazı mikl;ı.rl(m3)
bedeli
4.Ceza
113.Kuııanllmayan kazının döküleceği yer
5.Diğerleri
6. TOPLAM
136259,19
3194 Sayılı imar Kanunu'nun ilgili maddelerine göre işlemleri tamamlanmış olup, yapı sahibinin, müteahhidinin, şantiye şefinin, proje müelliflerinin, fenni mesullerin ve/veya yapı denetim kuruluşunun
yetkili yapı sorumlularının imzaları alınarak YAPI RUHSATI verilmiştir. Formda yer alan imzalar, imar mevzuatı kapsamında belirlenen sorumluluklar ve ilgililer arasında yapılan ruhsat eki
sözleşmeler açısından taahhütname niteliği taşımaktadır. Yapı Ruhsatı alınan yapının inşaasında, Türk Standartlarına uygunluğu yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre belgelenmiş veya TSE
BELGEli YAPI MALZEMESi VE YAPI ELEMANı KULLANILMASI ve imar Kanunu'nda yer alan süreler içinde inşaata başlanılıp bitirilmesi ZORUNLUDUR. Yapı Kullanma izin Belgesinin verildiği
tarih inşaatın bitim tarihi olup, Yapı Kullanma Izin Belgesi düzenlenmeyen yapılarda, kanunda belirtilen Ruhsat süresi içinde Ruhsat yenilenir. Aksi takdirde verilen ruhsat hükümsüz olup, yeniden
Ruhsat alınacaktır.
114.DOzenleyen teknik elemanın adı soyeıı unvanı. TC kimlik no. imzası. tarih
SUAT USLU
iNŞTEK.
15433039862
22.09.2014
~
115.Kontrot edenin adı soyadı. unvanı, TC ki
SEMA ONVER
MIMAR
23792294716
22.09.201~4,::ıQ
••
~m~~ıtı
..
Başlama Tarihinde Inşaatı Mahallinde Kontrol Eden Teknik Görevliler
l19.Adl soyadı, unvanı, TC kimlik no, imzası. tarih
ll8.Adl soyadı, unvanı, TC kimlik no, imzasl,tarih
120.Ach soyadı. unvanı, TC kimlik no, imzası. tarih
cr.,,"" ~ ~ "
'.'~
.,.,
s.z>
·tL[20
"~
.. '
~..._.".....-'
Vize Kontrolü
122.Vize adı
l23.Konlroltarihi
t.Ioprak
....I.. .l2JJ ...
2.Zemin aplikasyon
... .1....1'20...
3.Temel
....I..J20 .....
4.BOOrum
....L120 ...
5,Subasman
....1....1'20....
6.Kat
... ./..J20 ...
7.Çatl
.. 1.. ..1'20...
ô.Su vahımı
... .1....1'20...
9.1sıyahlımı
... .l..J20
10.Kanalizasyon/Fosseptik
....1..120 ...
11.Mekanik tesisat
.. ..1. .../20 ....
l2.Elektrik/iletişim
tesisatı
.
....1..120 ...
127, Diğer Hususlar
KÖY SAKAGl, 165.J17DIŞ KAPı NOLU BiNANıN iç KAPılARıiçiN VERiLMişTiR
(TOPLAM. 1 Iç KAPı)
124.Fenni mesullerin adı, soyadı, imzası
l2S.Tekrıik elemanın adı soyadı, Imlası
. ,.
~ !
121,!nşa,ta başlama tarihi
126.Konlrol edenin adı soyadı.
imzası
.••...
;
'.
i
LLL
1.Ruhşatveren kurum
BOLUiL ÖZELIDARESI
Iı,
Bucak:
BOLU
I~:
MERKEZ
KOy:
Belediye:
MERKEZ
DEMiRCiLER
D3,Yeniden
BOLU IL ÖZEL iDARESI
04.Ekbina
Mahallelanıtımkodu'
tv\ahi;l!ıe
ilavesi
D5.Kat
Meydan,buIvar,cadde,sokak,küme
adı:
CaddelSokaklanıumkodu:
Site adı
KÖY
•"
:
SOKACı
,' •••••.
OS,ııave
Dışk'?p~no:
f. ~vkiQ-·\,~. .
• '"' .• _
,•.L,
165 ·/5
O 7.<''''1'1
MERKEZ
D8T
3.Paftano.
G270.D9A
diı
. a ıa
D9.00lgu
7.Bağımsızbölüm no:
019
Yapı Sahibinin'
~"
-Iiapı
2l.Adl soyadı.urwaru. TC:kimlik no.
"".if:
NARVEN SAGLlK TERW:L';(Ü~ZM INŞAAT , ••
MADENCiLIK SAN,VETlc,A,$,.
ıÔ,
32476172606
' -. ",..
il
Özel 011,
GJ oK,,;;,
'~,~ •• t'ı. ~."
28.Bağlı olduğu
BOLU
•
#
Y:'etiancı
vergi dairesi adı
1-:::-,:---:-:-:-:c--------------I34.Bağh
29.Vergi kımlık no.
6850508130
11.lIkruhsat tarihi
te.lmer durumu tarihi
15.lmar
2.wb
13.1mar planı onay tarihi
D 12,Kullanım değişimi
o
10.Ruhsatno.
1.bxıo!1.2..0'I4
1?.Parselasyon
D 14.Mekanik tesisat
D l5.Elektrik tesisatı
O 16'1,1",
0,711'
sıcn,
durumu
l6.Zemin elıidu onay tarihi
no.
kullanma
amacı
19.Parselin
i SPA + RESTORAN (I BLOK)
20,Tapu tescil belgesi veren kurum
TAPU
1...
..l, ..
17,09,2014
i l8.Parselin
plan onay tarihi
",1..../.. ... ,
u,ğl,I~;ğ;
12.llkruhsaı no.
i ...
./..../.
...
06.09.2013
13.Fosseplik
2Uapu ıescil belgesi larihi
22.Tapu lescil belgesi no.
13.08,2014
D l8.Bahçe duvarı
23. ÇEO raporu onay tarihi
24.Planlanan
...I.../. ..
10.10,2014
..
alarıl(m2)
137134
MÜD. BOLU
Id
. S ına uvarı
inşaata başlama tarihi
11368,24,2339
25. Planlanan
""I""f20
Müteahhidinin
inşaatı bilirme tarihi
..,
26.Ruhsalın
geçerlilik
tarihi
10.10.2019
Şantiye Şefinin
.Adı soyadı unvanı TC kimlik no
NARVEN SA~LlK TERMAL TURIZM iNŞAAT MADENCiLIK SAN,VE TICAŞ,
32476172606
42.Adl soyadı. unvanı
NACIYE HANDAN ÖZER(MlMAR)
33.0da sicil no.
7853
43.TC kimlik no
11164063282
3S.Vergi kimlık no.
6850508130
olduğu
vergi
dairesi adı
BOLU
--,_~------j
i-
9.Ruhsatın onay tarihi
ili 1,Yeni yapı D fO.Restorasyon
OHeniıeme
D 11,Güçk!ndirme
2.RU!ıtat verilen yapının ooresi
~
ı:=
\1;.liılJ1:ılı:t.'f:.l d~
8.Ruhsatmverilişamacı
3G.sigorta sicil no.
44.Oda sicil no.
25491
38.Sözleşme no.
6880
30.Adres
BAHÇELIEVLER MAH.KIZlLAY
SOK,NO:313BOLU
i
i~====================7===~====~==========;r====7=====~====================================================================~~~~~
Form Düzenlenen Kısımla ilgili Özellikler
i Yapı ile ilgili Özellikler
5O.Kullanmaamacına göre yapının bağımsız
bölumleri ile ortak alanları
i
51.Bağımsız bölüm
sa ısı
S4.Yapıda bağımsız bölüm sayısı
2
i 55.Yapıda konut birimi(daire) sayısı
S6.Yapının taban alanl(m2)
720,36
57.Yapl inşaat aJanı(m2)
13745
5S.Toplam yapı sayısı
10
59.Toplam bağımsız bölüm sayısı
228
i GO.Toplamkonut birimi(daire) sayısı
104
61.Toplam taban alanı(m2)
11287
62.Toplam yapı inşaat aJanl(m2}
61070
61114
63.Yapının yol kolu altı kal sayısı
64.Yapının yol kolu üstü kat sayısı
1
65.Yapının toplam kat sayısı
4
66.ilave kat sayısı
3
6l.Yapının yol kolu altı yüksekliği(m)
10,8
GS.Yapınınyol kolu üsıü yüksekligi{m)
3,3
69.Yapının toplam yiJksakliği(m)
14,1
70,lIave kal yükseklıği{m)
6727
(12642) Sauna ve masaj salonu
(12112) Restoranı (Sosyaltesis
II
53.Senzer yapı sayısı
1
52.yüzÖıçümü (m2)
ı
alanı içerisinde) 1
(99999) Ortak Alan (tüm ortak alanların toplamı
_ detay belirtilmeyecek)
~
ı
,~----~-------------r--------r--------;
t
",.,.ı'~:
"
71.Yapının sınıfı
r
13745
Topl:.m j12742) Sauna ve masaj salonu
77. Form düzenlenen kısmın
maliyeti ITL)
9621500
76.Arsa dahil yapının
maliyeü (TL)
iV
Yapnun Teknik Özellikleri
78.lsıımaSistemi
"J.
Dı.Merkezi ısıtmalı kalorifer D2.Bina içi kakırifer
D3.Kat
iiŞ.Doğal
D 7..
D 6.Klima
gaz sobası
kaloriferi
D4.Soba
113.Doğal
D6.Güneş
DS.Rüzgar
Dı.Terma!
gaz
D 4.LPG
09
Bô.Ortak Kullanım Alanları
lIı.Asansör
112.Baz
79 .jsnma Amaçlı Kullan~anYakıt Cinsi
D {~!ı 18kMefFuel-oil
84.Tesisatlar
111.Atıtma
D S.Elektrik
..
istasyonu
112.Bekçi
kulübesi
114.Kapalı
otopark
otopark
D 2.Yığma (Kagir)
IIs.Haberleşme
D5.Kapıcl
dairesi
06
IIS.PiSSU
06,Komünük
D1.Doğaıgaz
02.lPG
117.Temızsu
lIı.Ortak
D3.GÜneş koHektörü
04.Kombi
03,Fuel-oil
04.Elekırik
lIa.Hidrofor
lIa.Slğınak
IIs.Müşterek
OS.KallYakıt
116.Terınal
119.Jeneratör
119.Su
06"
07
IIl0.Paratoner
IIl0.Yangın
II
03.Pmarsuyu
112.Kuyu
suyu
04.TaşımaSuyu
83.Atık
tl.Yançmtesisatt
_____
D 1.1.2.Perdeli sistem
D 1.1.3.Çerçeveli+Perdeli sistem
D 3.Prelabrik
O
BB. Döşeme
87.Duvar Dolgu Maddesi Cinsi
Dı.Briket
.2,Tu9Ia
03,Taş
04.Ahşap
D S.Kerpiç
D 7.Betonblok
D 6.Gazbeton
1111. Yüzme havuzu
012"
09.
rnerdweni
OS.Hafifpanel
su
lIı.Kanaliıasyon
02.Fosseplik
012
....
D 5.Karma
e.Yan prefabrik
..
depo
deposu
--'>II1.1.1.çerçevelisistem
O 1.2,Alışap
01.3,çelik
113.Açlk
81,Slcak Su Yakıt Cinsi
D 1.Şehir suyu
D 1.1. Betonarme
l.iSk~el{Karkas)}
114.Elektrik
02.şolben
82.içme Suyu
O
.3,Doğalgaz
D1.Termosifon
80.S~ak Su Temin ŞekU
86.Yapının Taşıyıcı Sistemi
111.pıakKiriş
D 2.Mantar döşeme
D 3.Asmolen
04.Ahşap
D S.Hazır yapı elemanı
06
..
Yapı Projeleri
S9.0nay tarihi
90.Adısoyadl
91.TC kimlik no.
92.0da sıcil no.
93.Adresl
l)(Imza
Mimari
TUNCAY ÇAVDAR
11664481430
3390
ABDiıPEKÇi CAD,KIZILKAYA APT,NO:S917MAÇKA
şişLiıiST ANBUL
~CJ
DENiZDEMIR
34732639412
47331
HALIL RIFAT PAŞA MAH.TEOMAN SOK,NO:3 Ş!Şl1~
27472521796
4901
KIZILSARAY MAH,86,SOK,NO:17/AANTALYA
18977488844
20222
ALI ÇETiNKAYACAD,MEYDAN KARAKOLU KARŞISI KAYA
APT,NO:172 ANTALYA
33253143576
7029
I'SAYSAL CAO,ŞAHINOGLU IŞH911104 BOLU
10.09.2014
Statik
.?fJ~1;---..
10,09.2014
Elektrik
10,09,2014
Mekaniktesisat
10,09,2014
JEOLOJiK ETÜD,
"'"
10,09.2014
OW ~-------------------+----------------+--------------------4----------------------------~---.~~~------~
cı::
o,
."1,,.}20....
../...120...
"../....120... "
Yapı Denetimi
95.Adı soyadı
9S.TC kimlik no.
97.0da
Mimari
MUSTAFARAMAZAN
11137876666
13600
Bô.Aoresı
TABAKLARMAH.AlBAYSOK.NOl2J6BOLU
Statik
MUSTAFAERDOGAN
18961605400
53448/21235
TABAKLARMAH.AlBAYSOK.NO:l2J6BOLU
Eleklrik
AYKUTAYDIN
50029018128
33432121050
TABAKLARMAH.ALBAYSOK.NO:I2/6BOLU
ıBRAHiMPATLATR
36043063184
35015
TABAKLARMAH.ALBAYSOK.NOI216BOLU
slcj no i Denetçi
belge no.
99.lmza
A
~r..} \.6 ~~~
~<.
ı'k~ı\
z
'::ı
..J
Mekanik tessat
=ı
Taj3~ '-:'~\~2.rı..A!
LL U...ı'."'~_;"_-1.o
(f)
w
::;;:
'z
z
'ı:'.
w
u,
Yapı Denetim
[I"
.
Kuruluşu
100.Kuruluşun adı
tOt.Yetkilisinin adı soyadı, TC kimlik no.
ESERYAPIDENETiMlTD.ŞTI.
102.Vergi kimlik no.
1790604645
MUSTAFAERDOGAN
18961605400
-
W
104. Adres
TABAKLARMAH.ALBAYSOK.NO:1216
BOLU
103.1zin belge no ve sınıfı
1440
Ruhsat
ile ilgili
Muhtelif
106.Gelirin mahiyeti
Gelirler
107.Makbuz
Toprak
tarihi
10e.Makbuz
109.Tuları(TLI
no.
J
Bilgileri
Il0.DoIgu miktarı{m3)
t.Yol-kanal harcı
2.Bina inşaatı harcı
:1218 8(')~ : i
22.2 40 41
SO 4S!..5
o ,~0374
!3-:;liJ \',2
16.09.2014
Z99NE
107342.24
16.09.2014
Z99NE
28916,95
112.Kul1anllmayan
E
111.Kazlmikif"'31
kazı miktarı(m3)
3.0topark bedeli
4.Ceza
5.Digerleri
tlô.Kullemlmayankazının
dökOlecegi yer
136259.19
6.TOPLAM
3194 Sayılı imar Kanunu'nun ilgili maddelerine göre işlemleri tamamlanmış olup, yapı sahibinin, müteahhidinin, şantiye şefinin, proje müelliflerinin, fenni mesullerin ve/veya yapı denetim kuruluşunun
yetkili yapı sorumlularının imzaları alınarak YAPI RUHSATI verilmiştir. Formda yer alan imzalar, imar mevzuatı kapsamında belirlenen sorumluluklar ve ilgililer arasında yapılan ruhsat eki
sözleşmeler açısından taahhütname niteliği taşımaktadır. Yapı Ruhsatı alınan yapının inşaasında, Türk Standartlarına uygunluğu yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre belgelenmiş veya TSE
BELGEli YAPI MALZEMESi VE YAPI ELEMANı KULLANILMASI
ve imar Kanunu'nda yer alan süreler içinde inşaata başlanılıp bitirilmesi ZORUNLUDUR.
Yapı Kullanma Izin Belgesinin verildiği
tarih inşaatın bitim tarihi olup, Yapı Kullanma izin Belgesi düzenlenmeyen yapılarda, kanunda belirtilen Ruhsat süresi içinde Ruhsat yenilenir. Aksi takdirde verilen ruhsat hükümsüz olup, yeniden
Ruhsat alınacaktır.
teknikelemanın
114.Düzenleyen
adı soyadı, unvanı,
TCkimlik
115Koniroledeninadırıadl unvanı,T~
SEMAUNVER
MIMAR
2319229411~
k
,.
no, imzası, tarih
SUATUSLU
iNŞTEK.
15433039862
22.09.2014
no ımzasılarıh
22092014'--J~~
~
J
"""'-:f:~:'~"~
5~~,
Y.CEMILKOPA
~1
i~"""",, ",,""~"',,"
~52
~
'\
Başlama
118.Adl soyadı,
Tarihinde
inşaatı Mahallinde
unvanı, TCkimlik no, imzası, tarih
Kontrol
Eden
Teknik
Görevliler
119.Adl soyadı, unvanı, TC kimlik no, imzası, tarih
120.Adl soyadı, unvanı, TC kimlik no, imzası, tarih
tff ~
,"",. ,'W.
••
"
..
"
-,
,
~2"Ş:j7'h;
~'
,/12\
-
Vize Kontrolü
122.viıeadl
123.Kontrol tarihi
1.loprak
....I..
RO.....
2.Zemin aplikasyon
....1.. .120......
JTemel
..../...120 ....
4.Bodrum
.... I...
5.Subasman
....I....flfJ .....
RO.....
6.Kat
....I....flfJ ...
I.Çal'
....1....120...
8.Suyahhml
..1....120.....
9.lsıyalıtımı
....I ..flfJ ....
1O.Kanalizasyon/F osseptlk
11.Mekanik
tesisat
12.Elektrik/lletişim lesisatı
124.Fenni mesullerin adı. soyadı, imzası
.... I....flO ....
..../ ..rıo ....
...J ..rıO....
127. Diğer Hususlar
KÖYSOKAGı.1651S
OIŞ KAPıNOlUBINANıN
aı.ı ıç KAPıLARı
IçiNVERilMIşTiR.
ITOPLAM
. 2 Iç KAPlı
;
125. Teknik elemanın adı soyadı, ımzası
126.Konlrol edenin adı soyadı. ımzası
",,"1
i
,\JIUII i
2.Ruhsa\
verilen
DVLV
yapının
IL VLCL
IDARESI
18.RUhsaıınverilişamacı
seresr
_ı,Yeni
il~
BOLU
Ilçe:
MERKEZ
Bucak
MERKEZ
Köy:
DEMIRellER
yapı
02.Yeniıeme
o
D3.Yeniden
adı:
KOY SOKAGI
o
06.iıave
""p' no:
D'i
07.
1GS-/2
Geçici
06.09.2013
i ..../...l...
D8.Tadilal
09.DoIgu
.••••
.,'
ô
MADENCiliK SAN.vE TiC,~.ş: '.'
32476172608
.~."
LJ
-.",
~aJi?
Y~
durumu
na.
t6.Zemin
etüdü onay tarihi
tt.lsınaı cwan
i 19.Parselinalanl(m2)
kullanma amacı
DEVREMÜLK TERMAL TURIzM TESIsI (B I 137134
BLOK i
21.TaplJ te~il belnesi tarihi
22.1 anu tescil belgesi no
13.08.2014
11368,24,2339
23. ÇEO raporu onay tarihi
24.Planlanan inşaata başlama tarih125. Pt~~I~naninşaatı bitirme tarihi
.. .1... .1...
10.10.2014
26.Ruhsatın geçerlilik tarihi
1 ... .1....120......
Müteahhidinin
i
2.Adı soyadı,unvanı, TC kimlik n.o..
NARVEN SACLIK TERMAL TURIZM INŞAATMADENCiLIK SAN.vE Tıc.A.Ş.
",Özel,;>.
~
'?!
28.Bağlı olduğu vergi dairesi adı
. i tapı
l
..~
27.Adl soyadl.unvanı\TC kim~kno.
".' .~"(
NARVEN SAGLlK TERMAL,uRizM iNŞAA~
I
20. T apu lescil belaesi veren kurum
TAPU sIcIL MÜD.BOLU
D19
i Yapı Sahlbinin-
11S,Parselin
15.Eleklriklesisatı
18.Bahçeduvarı
1I5.imar
17.09.2014
... .1.... / ...
DıoJsimde~işik'i9i
~===::;=====~~i):.=::;:~~=~~:::::::::::;::::=:::=:::j o
D
7.Bağımsız bölüm no:
.../. .. .1...
i 14.!mar durumu tarihi
17.Parselasyon plan onay tarihi
D5.Kat ilavesi D 14.Mekanik tesisat
Mahalletanıtımkodu
Meydan,bulvar,cadde,sokak,küme
12.Kullanım değişimi
't(,+
13.imar planı onay tarihi
On.Fosseptik
04.Ekbina
Mahalle
1k,,~.'2Plc..
011.GÜçıendirme
BOLU iL ÖZEL iDARESi
Belediye
9.Ruhsatınonay tarihi
D 10.Restorasyon
10.10.2019
Şantiye Şefinin
42.Adl soyadı. unvanı
NEDRET YILDIZ
> 32476172608
i
.' ..••.-
•
_
43.TC kimlik no.
10628940954
i ~~5~dasicil no.
BOLU
34.8ağlı olduğu vergi dairesi adı
BOLU
·2g.Vergikimlik no.
6850508130
36.Sigorla sicil no.
at.lmza
30.Adres
BAHÇEliEVLER MAH.KIZlLAY
SOK.NO:3/3 BOlU
~
37.Sözleşme tarihi
17.09.2014
38.Sözleşme no.
6880
40. Sicile esas adres
BAHÇEliEVLER MAH.KIZlLAY SOK.N03/3 BOLU
3S.vergi kimlik no.
6850508130
44.0da sicil rıo.
33775
as.vapı müteahhidi yetki belge no.
0014212016804538
45.Sigorıasıcil no
C~~
50.Kullan~a amacına göreyapının bağımsız
bölümleri ıle ortak alanları
5LBağımsız bölüm
sa ısı
(11221) Apart konut (üç ve daha çok daireli]
82
i
J.:zAdres
... _~
ET BAYSAL MH?",ANE
~
~7.sözıeşme no.
as.lmaa
BUL. 22/12 OLU
II Yapı ile ilgili
52.yüzölçümü (m2)
II
»;
b
_11:1-
i
53.Benzer yapı sayısı
1
54.Yaptda bağımsız bölüm sayısı
82
55.Yapıda konut birimi{daire) sayısı
80
56.Yapının taban alanl(m2)
3658.65
57.Yapl inşaat alanl(m2)
16986
58.Toplam yapı sayısı
10
S9.Toplam bağımsız bölüm sayısı 160.Topıam konut birimi(daire) sayısı
228
80
61.Toplam taban alanı(m2)
11287
62.Toplam yapı inşaat alanl(m2)
61070
7458,7
(999S0)Ortak Alan (diğer ortak alanlar)
9527.3
63.Yapının yol kotu altı kat sayısı
<I
46.sözıeşme
tarihi
10.09.2014
~"",,-",J'aA
i Form Düzenlenen Kısımla iıgili Özellikler
"Toplam
n
at.lrnza \
J
1
(112211Aparl k~nut(üç ve daha çok I 82
dairelı)
16986
3
64.Yapının yol kotu üstü kat sayısı
4
67.Yapının yol kotu altı yüksekliği(m)
6B.Yapının yol kotu üstü yüksekliği{m)
69.Yapının toplam yüksekliği(m)
LO
11,8
21,8
71.Yapının sınıfı
73.1 m2 maliyeti
74.Yapının maliyeti
IV
700
11890200
i ss.llave
Iss,Yapının toplam katsayısı
7
katsayısı
Zo.lleve kal yüksekligi{m)
n.Form düzenlenen kısmın
maliyeti (Tl)
75.Yapının arsa değeri (Tl) 176.Arsa dahil yapının
maliyeti (Tl)
11890200
Yapının"Teknik Özellikleri
84.Tesisatlar
7BJsıtma Sistemi"
D 1.MerkeZi.~~tmal1-kalorifer·02.Bina
içi kalorifer D3.Katkalorlferi
gai' sobası .'
D7
IIs.Doğal
O"6.Klima
04.Soba
D6.GÜneş~'-""",
-D7:i~rm~1
gaz
Ds.Rüzgar
D5.Elektrik
09
8t.Sıcak Su Yakıt Cinsi
SO.SlcakSu Temin Şekli
D 1.Termosilon
D ô.Oüres kollektörü
D4LPG
istasyonu
112.Bekçikulübesi
113.Ooğalgaz
113.Aç'k
114.Elektrik
114.Kapah
IIs.Haberıeşme
OS.Kapıcldairesi
IIs.Pissu
06.Kömürıük
117.Temiz
04.Kombi
03.Fuel-Oil
04.Eıektrik
lIa.Hidrofor
IIs.slğınak
IIs.Müşterek
Os.KatlYakıt
116.Termal
119.Jeneratör
119.Su
D6
D7.
lIıo.Paratoner
1110.Yangın
1111. Yangın tesisatı
iill.Yüzme
D12
D12
D3.Pınar
suyu D
suyu
4.Taşıma suyu
S3.Atık su
IIl.Kanalizasyon
02.FossePtlk
1.iskeıel(Karkasl}
o
------;.11
1.1. Betonarme
1.1. t.Çerçeveli sistem
D 1.1.2.Perdelisistem
D1.2.Ahşap
D 1.1.3.Çerçeveli+Perdelisistem
OU.Çelik
D 2.Yığma(Kagir)
03.Prefabrik
D
D S.Karma
4.Yarı prefabrik
06.
BB.Döşeme
87.Duvar Dolgu Maddesi Cinsi
D2.lPG
112.Kuyu
117.0rtak
otopark
Dı.Doğalgaz
D 1.Şehir suyu
su
D
otopark
D2.şolben
82.içme Suyu
8S.Yapının Taşıyıcı Sistemi
lIı.Asansör
l·tArııma
112.Baz
79.lsınnia Amaçlı Kullan'lIanYakıt Cinsi
D 1:Katı ~ak~t [J 2.Fuel-oil .'" 113.Ooğal
8S.0rtakKullanımAlanları
depo
01.Briket
_2.Tugıa
111.PlakKiriş
D3.Taş
D4.Ahşap
D 6.Gazbeton
D 2.Mantar döşeme
D 3.Asmolen
merdiveni
D 5.Kerpiç
havuzu
07.Betonblok
Os.Hafifpanel
deposu
D9
04.Ahşap
D 5.Hazır yapı elemarı
D6
..
..
Yapı Projeleri
4.1m~
8g.0nay tarihi
90.Adl soyadı
91.TC kimlik no.
92.0da sicil no.
93.Adresi
Mimari
TUNCAY ÇAVDAR
11864481430
3390
ABDiıPEKÇi CAD.KIZILKAYA APT.NO:S917MAÇKA
şişLI/iSTANBUL
DENIZDEMIR
34732639412
47331
HAliL RIFAT PAŞA MAH.TEOMAN SOK.NO:3 ŞIŞLI/ISTANBULI.P;ji1,
27472521796
4901
KIZILSARAY MAH.86.S0K.NO:17IA ANTALYA
18977488844
20222
Ali ÇETiNKAYA CAD.MEYDAN KARAKOLU KARŞISI KAYA
APT.NO 172 ANTALYA
33253143576
7029
LBAYSAL CADŞAHiNOGLU lşH91/104 BOLU
10.09.2014
Statik
i~
i.-
10.09.2014
Elektrik
10.09.2014
Mekaniktesisat.
10.09.2014
JEOLOJiK ETÜD.
""
10.09.2014
W
3 ~----------4----------4----------------------+------------------------------+---~ı-~--------~
cı:
e,
...I...I20 ...
.. .I.... r20 ...
.../ 120 .
Yapı Denetimi
95.Adlsoyadı
Mimari
MUSTAFARAMAZAN
,
J
96.TCkimlik na.
97.0dasicil no i Denetçibelgeno.
9S.Adresi
1113;8j6666,.
13600
TABAKLAR MAH.ALBAYSOK.NOI216 BOLU
99.1mza
/
r··-
A
r---ı ~
~
."1~..:.7••.•.
~;Z·:_~";1
[.
"T'~~luŞT1.
MUSTAFAEROOGAN
18961605400
53448121235
TABAKLAR MAH.ALBAY SOK.NO:I216BOLU
Elektrik
AYKUT AYDIN
50029018128
33432121050
TABAKLAR MAH.ALBAY SOK.NO:1216BOLlI~~':;~':';)~'11~J:'J:J"'~C~_NOc12J6
g
ml. 03/4~2
,5
ic----,-----!
Mekaniklesi,,1
36043063184
35075
TABAKLAR MAH.ALBAY SOK.NO.ım BOLU
BOLU
~akS: 0:'.74 222 40 4
·,0
Boıu
ıBRAHIMPATLAR
~
:-
Statik
. 1'1>1Of,l1
oC.F"ı~
/
:;;:
'z
~r-----------1--------r----------+------------~~------~
LL
Yapı Denetim Kuruluşu
ıDO.Kuruluşun ad!
ESER YAPI DENETiM LTD.ŞTL
WlYetkilisinin adı soyadı, TC kimlik no.
MUSTAFA ERDOGAN
18961605400
102.Vergi kimlik no.
1790604645
104. Adres
TABAKLAR MAH.ALBAYSOK.NO:I216 BOLU
/jto5.lm;;t:a
103.iLin belge no ve sınıfı
1440
i
Ruhsat Ile ilgili Muhtelif Gelirler
106.Gelirin mahiyeti
Toprak Bilgileri
lD7.Makbuz tarihi
ıOa.Makbuı
16.09.2014
Z99NE
107342.24
16.09.2014
Z99NE
28916.95
na.
109.Tutarl
/'
ııO.DoIgu miktarı(m3)
(Tl)
111loKaıımi~(m3)
t.Yol-kanal harcı
'
\
2.Binainşaatıharcı
112.Kuttanılmayan
kazı miklı:ırı{m3)
3.0toparkbedeli
4.Ceza
i
113.Kullanllmayan
kazınındökülecegiyer
5Digerleri
6. TOPLAM
;
136259.19
3194 Sayılı imar Kanunu'nun ilgili maddelerine göre işlemleri tamamlanmış olup, yapı sahibinin, müteahhidinin. şantiye şefinin, proje müelliflerinin, fenni mesullerin ve/veya yapı denetim kuruluşunun
yetkili yapı sorumlularının imzaları alınarak YAPI RUHSATI verilmiştir. Formda yer alan imzalar, imar mevzuatı kapsamında belirlenen sorumluluklar ve ilgililer arasında yapılan ruhsat eki
sözleşmeler açısından taahhütname niteliği taşımaktadır. Yapı Ruhsatı alınan yapının inşaasında, Türk Standartlarına uygunluğu yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre belgelenmiş veya TSE
r
BELGELi YAPI MALZEMESi VE YAPI ELEMANı KULLANILMASI ve imar Kanunu'nda yer alan süreler içinde inşaata başlamhp bitirilmesi ZORUNLUDUR. Yapı Kullanma izin Belgesinin verildiği
tarih inşaatın bitim tarihi olup, Yapı Kullanma izin Belgesi düzenlenmeyen yapılarda, kanunda belirtilen Ruhsat süresi içinde Ruhsat yenileniL Aksi takdirde verilen ruhsat hükümsüz olup, yeniden
. ıRuhsat alınacaktır.
114.Düzenleyen
teknikelemanınadısoyadı,unvanı,TC kimlikno,imzası,tarih
SUAT USLU
115.Ko~tro/
edeninadısoya~, nvanı,TC kimlikno,.~' ası,tarih
SEMA UNVER
ıNŞ TEK.
15433039862
MIMAR
23792294716
~
22.09.2014
22.09.2014
r-A
"\
• _
('i
.'
1
IAllV'""~
116.0naylayanın
~~dl yadı,unvam.Tü kiml.i~kk~
imzası, rih,mühür/.ffrnat~
Y.CEMIL KOPARA
(~..-...r,
~~R.~~.~~~TSEL
3~
EŞTIRME MÜDÜRU
Vf _\
.'
\\.J
Başlama Tarihinde inşaatı Mahallinde Kontrol Eden Teknik Görevliler-'
11SAdısoyadı,unvanı,TC kimlikno,imzası,tarih
-
.
~.~
'I'
llS.Adl soyadı,unvanı,TC kimlikno,imzası,tarih
120.Adlsoyadı,unvanı,TC kimlikno, imzası,tarih
~
t..
.tA. \ '
i~~
~tr\3I
#
i
12.,şa
a br~a'"
"0
• .'
••
·1·
•
~
·tı~
,~,l2Ot ••
.
)o"
Vize Kontrolü
122.Vizeadı
123.Kontro/
tarihi
ı.Toprak
/ J2Q" .
2.lemin aplikasyon
.I f20 .
ô.Iemel
L.f20"".
4.Bodrum
1...120
5.Subasman
.I...RO .
6.Kal
.l..J20 .
7.çal\
..JJ20
8.Suyahumı
...
9'1sıyalıtımı
.. ./....120
10.KanaıizasyonIFosseptik
124.Fennlmesullerinadı.soyadı,imzası
125.Teknikelemanınadısoyadı,ımıası
126.Kontrol
edeninadısoyadı. nnzası
.
.
L ..riO .
.
.f ... f20 .
11,Mekaniktesisat
./....120 .. ,
12.Elektriklllelişim
tessan
.1.... 120 ...
127. Diğer Hususlar
KÖYSOKACI.16512DIŞKAPıNOLUBiNANıN81.B2.1.10.11.12.13.14.15.16.17
.18.19.2.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.3.30.31.32.33.34.35.36.37
.38.39.4.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.5.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.6.60.61.62.6364.65.66.67.68.69.7
.70.71.72.73.74.75.
76.7778.79.8.80.9iç KAPıLARııÇiN
VERILMIŞTIR.
(TOPLAM:82 Iç KAPı)
------
.
~ •
"
\lOOUI3'l;t:fli i
"
1.Ruhsal veren kurum
BOLU iL ÖZEL IDARESI
MERKEZ
Belediye'
MERKEZ
ilçe:
DEMIRClLER
Köy:
BOLU iL ÖZEL IDARESi
KÖY SOKACı
Meydsn,bulvar,cadde,sokak,k.ümeadı:
tamtımködu
3.Paftano.
G27D-09A
019 kapı no:
.•. -
I~Adaw
D12.Kullanım değişimi
j".
165.16
07.
MERKEZ
08.Tadilaı
6ıııl\"~\j
~~~no
o
tô.Fossepuk
D t5.Elektrik tesisatı
O Isim
D6.llave
,~~'M;~
Slte edr
DlYemden
D 5.Kat ilavesi D 14.Mekanik testsat
Mahallelanıtımkodu
Caddg/Sok.:ık.
Dıı.Güçıendirme
04.Ekbina
Mahalle
Oeçici
ıs,
O
09.DoI9U
7.BağımsQ böI,m no
deyişikliyi
O
18.Bahçe duvarı
1l.ilk ruhsat tarihi
2.t,~
13.lmar planı onay tarihi
te.lrner durumu tarihi
06.09.2013
....1....1...
TURizM INŞAAT
ıo. .
32416172608
;r!i
~ze
••.
Kal11\l ,/'
DEVREMÜLK TERMAL TURiZM TESIsI (E
BLOK
137134
20.Tapu ıescı belaesi veren kurum
TAPU slciL MÜD. BOLU
21.Tapu tescil helaesi tarihi
22.Tapu letcil belgetino.
13.08.2014
11368.24.2339
23. ÇEO raporu onay tarihi
24.Planlanan inşaala başlama tarihi 125. Planlanan inşaatı bifirme larihi
.. .1. .. ./...
10.10.2014
I 26.Ruhsalrn çeçedilik taribi
..../....120......
10.10.2019
Şantiye Şefinin
42.Adl soyadı, unvanı
NEDRET YILDIZ
33.0da sicil no.
7853
43.TC kimlik no.
10628940954
A
34.Bağh olduğu vergi dairesi adı
BOLU
36.Sigona sicil no.
St.lmza
SOK.NO:313 BOLU
~~~~
19.Parselinal.flnl(m2)
[!J ~~anc(
29.Vergi kimlik no.
6850508130
3O.Adres
16.Zemin etüdü onay tarihi
...1....1...
3Z:Adl soyadı.unvanı. TC kimlik no.
rf'ARVEN SAGlIK TERMAL TURIzM iNŞAAT MADENCiLIK SANVE TIC.A.Ş.
~2476172608
-
2S.Bağll olduğu vergi dairesi adı
BOLU
15.imardurumuna.
17.09.2014
>!f,
NARVEN SAGLlK TER
MADENCiLIK SANVETI
.. ..1. . ../. ..
tş.Perselin kullanma amacı
lt'..J•.~ : • Ytpı Müteahhidinin
D
"~'~'-":~~ <,~:
•
Yapı Sahibin~
12.ilkruhsat no.
17.Parselasyon plan onay tarihi
tr.lsmet duvarı
0'9"
",-.,..
10.Ruhsatno.
~.ıc/4
D2,Yeniıeme
mE':\"
c'
9.RuhsatınOflay tarihi
111Yeni yapı D tO.Restorasyon
2.Ruhsal verilen yapının adresi
ii:
BOLU
Bucak:
8.Ruhsatın veriliş amacı
~
37.SözJeşme tarihi
17.09.2014
38.Sözleşme no.
6880
-
39.Yapl müteahhidi yetki belge no.
0014212016604538
45.SigOl"ta sicil no.
i 46.sözteşme larihi
141.sözıeşme no.
10.09.2014
4B.Adres
IZZET BAYSAL MH.
41.lmza\.
;:r
TANE BUL 221:t
1
~
Form Düzenlenen Kısımla ilgili Özellikler
Yapı ile ilgili Özellikler
SO.Kullanma amacına göre yapının bagımsız
bölümleri ile ortak alanları
S1.Bağımsız bölüm
sa ısı
52.yüzölç(imü (m2)
(11221) Apart konut (üç ve daha çok daireli]
16
7397,4
(999BO) Ortak Alan (diğer ortak alanlar)
44.0dasicil no.
33775
"\
L::::.>
( r-J\.\t)-. \...t. ~nl
40. Sicile esas adres
BAHÇELIEVLER MAH.KIZlLAY SOK.NO:313 BOLU
~
35.Vergi kimlik no.
6B50508130
8745
-'\.
53.Benzer yapı sayısı
1
54.Yapıda bağımsız bölüm sayısı
16
SS.Yapıda konutbirimi(daire) sayısı
16
ss. Yapının taban alanl(m2)
3241,02
S7.Yapl inşaat alanı(m2)
16142.4
58.Toplam yapı sayısı
10
59.Toplam bağımsız bölüm sayısı
228
SO.Toplam konut birimi(daire) sayısı
16
st.Ioplarn taban alanı(m2}
11281
S2.Toplam yapı inşaat alanl{m2)
61010
63.Yapının yol kotu altı kat sayısı
64.Yapının yol kotu üstü kat sayısı
6S.Yapının toplam kal sayısı
3
5
8
6l.Yapının yol kotu altı yüksekliğitm)
S8.Yapının yol kolu üSILıyüksekliğitm)
16,48
21.28
66.iıave kat sayısı
,
.'
.
r
';
10,8
"'",
' ",
1
OT
..ı .
+-, •. ,
:;,
••
71.Yapının mh
ı;i,ı,: d~
o~aQ1
~1221~'konuııocvedahaçok
76
16142.4
112.yapmm grubu
LV
t
A
73.1 m2 maliyeti (TL 14.Yapının maliyeti {TL175.yapınm
100
lO.lIave kat yüksekligi(m)
69.Yapının toplam yüksekliğiımı
arsa degeıi (TL)
77.Form düzenlenen kısmın
maliyeti (TL)
1'299680
116.Arsa dahil yapının
rnaliyef (TLI
'1299680
, YapınlrVi'eknikÖzellikler(
-18.t$ltma Sistemi
EJ
I.M~rkezi ısıtıhalı ~aı?91~( D2.Bina
115.Doğrı9~~~::~·
1
içi kalariler
06.K.lima
D
07
3.Ka\ kalorileri
D
4.Soba
..
istasyonu
.3.Do9aI9az
01.KatıyakU
02.FUel-Oil
•
OS.Güneş
07.Tetmal
DB.Rüzgar
3.1)o9al gaz
04.LPG
09
D5.Elektrik
...................................
otopark
O
06
Os.Kömürtük
ii6.Pis su
04.Kombi
03.Fuel-oil
04.Ele!<lrik
118.Hidroıor
06
Yakıt
D1.şehirsuyu
112.KUyuSUYU
83.Atık su
03.Pınarsuyu
04.Taşımasuyu
111.KanahZaSYOn
IIG.Termal
D2.Fosseptik
D
BB.Döşeme
03.Taş
04.Ahşap
05.Keıpiç
D s.cezteıoo
1111.Yüzme havuzu
D r.Beton blok
Os.Hafifpanel
012.
09
111.pıak
lIıo.Yangın
tesisatı
deposu
rnerdiveo
04.Ahşap
D 5.Hazır yapı elemanı
06
..
Yapı Projeleri
r
89.0nay ıarihi
9O.Adl soyadı
91.TC kimlik no.
92.0da sicil no.
93.Adresı
Mimari
TUNCAY ÇAVDAR
11864481430
3390
ABDI iPEKÇI CAD.KIZILKAYA APT.NO:S917MAÇKA
şişlinSTANBUL
DENIZDEMiR
34732639412
41331
HALIL RlFAT PAŞA MAH.TEOMAN SOK.
TEVFiK FiKRET ŞIRIN
21472521796
4901
KIZILSARAY MAH.86.S0K.NO: 171AANTAL YA
VELI DOGAN
18977466644
20222
ALI ÇETiNKAYA CAD.MEYDAN KARAKOLU KARŞISI KAYA
APT.NOm ANTALYA
ÖMERBURAK
33253143576
7029
i.BAYSAL CAD.ŞAHINOGLU lşH.91r104 BOLU
...
10.09.2014
Statik
_""";"0'0
BU
10.09.2014
Elektrik
z
10.09.2014
'z
Mekanik lesisat
'::::i
10.09.2014
JEOLOJIK ETÜD.
10.09.2014
L.J..
-'
W
':::0
::;;
W
(3
o::
..../....120.....
...J ..120 ...
.. .1. .120 ...
CL
Kiriş
D 2.Mantar döşeme
D 3.Asmolen
lIa.Slğınak
llis.Su
D 5.Kamıa
4.Yarıprefabrik
Bl.Duvar Dolgu Maddesi Cinsi
.2.Tu9Ia
IIl0.Paratoner
...
03.prefabrik
..
01.Bnkel
119.Jeneratör
012
2.Yığma (KagirJ
sistem
D 1.1.3.Çeıçeveli"f"/Jerdeli sistem
117.0rtak depo
su
IIlı.Yangın
lIı.ı.1.çerçeveli
D 1.1.2.Peıdelisistem
01.2.AhŞ,P
D UÇelık
dairesi
lIı.Temiz
1,lsk~eI(Karkasl}
oıopark
114.Kapalı
02LPG
07.
.3.AClk
D 1.1.8etonarme
D
DS.Kapıcı
D1.Doğalgaz.
05.Katı
kulübesi
114.Elektrlk
Bt.Sıcak Su Yakıt Cinsi
115.Müşterek
112.Bekçi
S6.Yapının Taşıyıcı Sistemi
115.Haberleşme
02.Şofben
BO.Sıcak Su Temin Şekli
82.içmeSuyu
SS.Ortak Kullanım Alanları
lIı.Asansör
112.Baz
79'1sınma Amaçlı Kuııanılan Yakıt Cnsi
DI.Termosifon
D3.GÜneş koliektörü
84.Tesisatlar
lIı.Arıtma
~
X
94.I!lıza
t2-~,
;Y~ı-
J
-
~~-
4~
~
'"
\
Yapı Denetimi
95.Adl soyadı
96.TC kimlik no.
91.0da sicil no lOenel~ belçe no.
9B.AdreSl
Mimari
MUSTAFA RAMAZAN
11137876666
13600
TABAKLAR MAH.AlBAY SOK.NO:I216 BOLU
Statik
MUSTAFA ERDOGAN
18961605400
53448121235
TABAKLAR MAH.AlBAY SOK.NO:I216 BOLU
AYKUT AYDIN
50029018118
33432121050
TABAKLAR MAH.ALBAY SOK.NO:1116 BOLU
ıBRAHIM PATLAR
36043063184
35075
TABAKLAR MAH.ALBAY SOK.NO:1116 BOLU
Elektrik
ı , ,
99.1mza
z
~
'3
:::ı
Mekanik lesisal
f2
•,<~:;..'\'i -"VI.'.."
~ . :·:·1\.
JA ~\
::;;:
.-
. 'j.
.
~~.
'y'
A
_"':ı::'\')\'
-
"\kil'~/'-""
0'IP
.'\
v:':'C;~.'i
->:,,(
:~;.'i-S?~
"t.,
.\
Q\.v
",r)~),.n~\
i·· -:
~Cf'{J
w
LL
""..J.""J~" \'"'il
:,'l-- .\1'.
.. \.,(,
u·
\",.
i
",";")'2>"1
\
(\"5
.",.,,\0.0
Yapı Denetim Kuruluşu
100.Kuruluşun adı
ESER YAPI DENETIM LTD.ŞTI.
102.vergi kimlik
1790604845
101.Yetkilisinin adı soyadı, TC kimlik no.
MUSTAFA ERDOGAN
18961605400
00.
104. Adres
TABAKLAR MAH.ALBAY SOK.NO:12/6 BOLU
105.
4
103.1zin belge no ve sınıfı
1440
Ruhsat ile ilgili Muhtelif Gelirler
106.Gelirin mahiyeti
/
Toprak Bilgileri
107.Makbuz tarihi
108.Makbuz no.
109.Tuları ITl)
16.09.2014
Z99NE
101342.24
t.Yol-kanal harcı
imza
110.DoIgu miktarılm3)
!'l1K7Im3)
::00\,11-
2.Bina inşaatı harcı
. ·1
112.KuUanllm3Y3n
koZl miklarl(m3)
3.0ıopark bedeli
'1
4.Ceza
.•
\"~.'"
16.09.2014
5.Diğerleri
Z99NE
.
113.Kullanllmayan kazının dökOleceği yer
28916.95
6. TOPLAM
136259.19
3194 Sayılı Imar Kanunu'nun ilgili maddelerine göre işlemleri tamamlanmış olup, yapı sahibinin. müteahhidinin. şantiye şefinin. proje müelliflerinin, fenni mesullerin ve/veya yapı denetim kuruluşunun
yetkili yapı sorumlularının imzaları alınarak YAPI RUHSATI verilmiştir. Formda yer alan imzalar, imar mevzuatı kapsamında belirlenen sorumluluklar ve ilgililer arasında yapılan ruhsat eki
sözleşmeler açısından taahhütname niteliği laşımaktadır. Yapı Ruhsatı alınan yapının inşaasında. Türk Standartlarına uygunluğu yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre belgelenmiş veya TSE
BELGEli YAPI MALZEMESi VE YAPI ELEMANı KULLANILMASI ve Imar Kanunu'nda yer alan süreler içinde inşaata başlanılıp bitirilmesi ZORUNLUDUR. Yapı Kullanma izin Belgesinin verildiği
tarih inşaatın bitim tarihi olup, Yapı Kullanma izin Belgesi düzenlenmeyen yapılarda, kanunda belirtilen Ruhsat süresi içinde Ruhsat yenilenir. Aksi takdirde verilen ruhsat hükümsüz olup, yeniden
Ruhsal alınacaktır.
.114.Düzenleyen teknık elemanın adı soyadı, unvanı, TC kimlik no, imzası, tarih
SUAT USLU
iNŞTEK.
15433039862
22.09.2014
~
~.~:";"~~~
~i~~94116!,
22.09.2014
.
I
}
118.Adl soyadı, unvanı, TC kimlik no, imzası, tarih
~.7
~•./ ,'r./..,. -
Başlama Tarihinde inşaatı Mahallinde Kontrol Eden Teknik Görevliler
119.Adl soyadı, unvanı, TC kimlik no, imzası, tarih
120.Adl soyadı. unvanı. TC kimlik no, imzası, tarih
~1 -
'2liış'iali~şıam7
1,.1,120
,,-.
..\
Vize Kontrolü
122.Vize adı
123.Kontrol tarihi
1.Toprak
..../... 120...
2.Zemin aplikasyon
..../. ..r20...
3.Temel
.... / ..120 ...
4.Bodrum
..../ ..120......
5.Subasman
...J... ilO ...
6.Kat
..../.. 1l0 ...
I.Çatl
..../... 120...
8.Suyahtıml
...J ..120...
9.1sıyalıtımı
..../....120....
10.Kana!izasyon/~osseptik
... ./.. ..120 ...
11.Mekanik tesisat
.. .1.. ..120 ...
12.Eleklrik/iıetişim tesisalı
...1....120...
124.Fenni mesullerin adı, soyadı, imzası
125.1 eknik elemanın adı soyadı, imzası
126.Kootrol edenin adı soyadı, imzası
127. Diğer Hususlar
KÖY SOKAGr. 16516 OIŞ KAPı NOLU BINANıN 1, 10.11.12.13,
(TOPLAM: 76 ıÇ KAPı)
14.15.16.17.18,19.2.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.3.30.31.32.33.34.35.36,37
.38.39.4.40.41,42,43.44,45,46.47,48.49.5.50.51.52.53.54.55,56,57
.58.59.6.60.61.62.63.64.65.66.67
.68.69.7.70.71.72.73.74.75.76.8.9
ıç KAPılAR!
içiN VERilMIşTiR.
t.Ruhsat veren kurum
BOLUiL ÖZEL iDARESi
8.Ruhsatınveriliş amacı
it
BOLU
Ilçe:
Bucak
MERKEZ
Köy:
Belediye:
MERKEZ
D2.Yeniıeme
DEMIRCllER
O 4.Ek bina
KÖY SOKAGI
adı'
07.
165-/4
MERKEZ
3.Pafla no.
G21D-<J9A
\.~.:1 ~·~i
tapı
Yapı Sahibirl~'
i 32476172608
~.
~~~~ğll olduğu vergi dairesi adı
-
-:A.----
öteı..
D Kamj!)
D Yall2l)Cı
•
~~..
Geçici
.8.1
7.Bağımsız bölüm no:
27.Adı soyadı.unvanı, '\C kim~ no. '·~~-/:···
NARVEN SAGUK TER~TURIZM
INŞAAT-MADENCiLIK SANVE T
Ş.
O 12.Kuııanımdeğişimi
D D.Fasseptik
D5.Kal ilavesi D l4.Mekanik testsat
Ds.llave D 15.Elektriktesisatı
Mahallelanıtımkodu:
Meydan.bulvar.cadde.SOkak.kOme
011.Güçıendirme
03.Yeniden
BOLU LLOZEL IDARESI
Mahalle
9.Ruhsatınonay tarihi
adılaı
D 16.isimdeğişikliği
O 17.istinatduvarı
13.Jmarplanı onay tarihi
14.lmardurumutarihi
06.09.2013
.. ./ ... ./ ...
ıı.llk ruhsattarihi
l2,ilkruhsaıno.
06.09.2013
414
t5.lmar durumu no.
16.lemin etüdü onay tarihi
17.09.2014
17.Parselasyonplanonay tarihi
1B.Parselinkullanmaamacı
.. / .... / ...
DEVREMÜLK TERMAL TURiZM TESisi (D 1137134
BLOK)
20. Tapu tescil belgesi veren kurum
19.Parselinalanl(rn2)
21.Tsou tescil belgesi tarıhi
22.Tapu tescil belgesino
13.08.2014
11368.24.2339
TAPU SICIL MUD.BOLU
D 18.Bahçeduvarı
09.D019U
019
..
10.Ruhsatno.
12~Q~.ı0~~ Q...4.9
D1.Yeniyapı D10.Restarasyon
2.Ruhsatverilen yapının adresi
23. ÇEO raporu onay tarihi
24.Plan!ananinşaata başlama tarihi 25. Planlananinşaatı bitirmetarihi 126.RUhsatın geçerlilik tarihi
...1. . ..1. ..
10.10.2014
..../....120......
Müteahhidinin
Şantiye Şefinin
~Adt soyadıunveru, TC kimlik n.o.
JNARVEN SAGUK TERMAL TURIZM INŞAAT MADENCiliK SANVE Tic.A.Ş.
32476172608 ii
42.Adl soyadı. unvanı
NACIYE HANDAN ÖZERIMiMAR)
i ~~5~dasic! no.
43.TC kimlik no.
11164063282
34.Baglı olduğu vergi dairesi adı
BOLU
29.Vergi kirnlik no.
6850508130
f-:-:--,-----------,-::-:-;--------j
36.Sigorta sjcil no
i 38.Söıteşme no.
37.Sözleşmetarihi
17.09.2014
30.Adres
BAHÇELIEVLER MAH.KIZlLAY
SOK.NO:3/3 BOLU
10.10.2019
6880
35.Vergikimlik no.
6850008130
44.0da sicil no.
25491
39.Yapl müteahhidi yetki betge no.
0014212016804538
45.Sigorta sicil no.
1
46.söıteime
tarihi
10.09.2014
48.Adres
ALPAGUT MAH.232.S0K.DUYU APT.NO:1215
BOLU
~~
Form Düzenlenen Kısımla ilgili Özellikler
5?~ullanma amacınagöre yapının bağımsız
bolumleriile ortak alanları
51.Bağımsızbölüm
sa ısı
(11221) Apart konut {üç ve daha çok daireli)
62
i
52.yüzölçümü (m2)
II
Yapı Ile ilgili Özellikler
~
i
53.Benzeryapı sayısı
1
54.Yapıdabağımsızbölüm sayısı
62
55.Yapıdakonut birimi(daire)sayısı
62
58.Toplamyapı sayısı
10
59.Toplambağımsızbölüm sayısı 160.Topıam konut birimi(daire)sayısı
228
62
56.Yapının taban alanılm2)
2646
57.Yapl inşaat alanl{m2)
12641
6122
(89980) Ortak Alan (diğerortak alanlar)
6519
63.Yapınınyol kolu altı kat sayısı
Toplam
no.
147.sözıeşme
(11221) Apart konut [üç ve daha çok i 62
daırelı)
12641
ôt.Toplem
11287
alanl(m2)
taban
62.Taplamyapı inşaatalanl(m2)
61070
64.Yapınınyol kolu üstü kat sayısı
5
65.Yapının toplam kal sayısı
8
66.lıave kat sayısı
3
67.Yapınınyol kotu altı yüksekliği(m)
10,8
6S.Yapınınyol kolu üstü yüksekliği(m)
16,48
69.Yapınıntoplam yüksekliği{m)
27,28
ro.heve kat yüksekliği(m)
71.Yapınınsınıfı -ı-72.yapın~-9~~~-T.
73.ı ~2 maliyeti(TL 74.Yapınınmaliyeti (Tll"7s.Yapının arsa değeri {TL)
NA.
~
i
8848700
76.Arsadahil yapının
maliyeti (TL)
n.Form düzenlenenkısmın
maliyeü (TL)
8848700
Yapının Teknik Ö;ellikleri
i 84.Tesisatlar
78.1sıtmaSistemi
D ı,Merkezi ısıtmalıkalorifer D 2.Bina içi kalariler D 3.Kat kalorileri O4.Soba
D 6.Klima
115.D09~1 çaz sobası
07.
.
112.8az
79.lsınma Amaçlı KullanılanYakıt Cinsi
o
l.Katl yakıt
02.Fuel-oil
i De.Güneş
07.Termal
i SO.SlcakSu TeminŞekli
85.0rtak KullanımAlanları
istasyonu
113.Doğalgaz
ii3.Dogalgaz
04.lPG
OS.Ruzgar
09..
D5.Eıektrik
112.Bekçi
114.Kapalıotopark
D 2.Yığına (Kagir)
OS.Kapıcldairesi
D6
06.Kömürlük
116.Pis
Dt.Doğaıgaz
02.LPG
117.Temilsu
117.0rtak
03.Güneşkolıektörü
D4.Kombi
03.Fuel-oil
04.Elektrik
IIS.Hıdrofor
lIa.slğınak
06...
82.içme Suyu
D t.Şehir
suyu 112.Kuyu
03.PınarSuyu
suyu
04.TaşımaSuyu
lIe.Termaı
su
lIıo.Paratoner
83.Alık su
lIıt.Yangın
02.Fosseptik
012
..
O 1.3.Çelik
D 3.Prelabrik
IIt1.yüZme
012
havuzu
D
1.1.2.Perdelisistem
O 1.1.3.Çerçeveli+Perdelisistem
D 5.Karma
4.Yarı prefabrik
88.Döşeme
01.Briket
112.Tugıa
03.Taş
04.Ahşap
OS.Kerpiç
D 6.Gazbeton
07.Betonbıok
08.Hafiıpanel
09
-""1I1.1.1.çerçevelisistem
O
B7.DuvarDolgu MaddesiCinsi
111o.Yangın merdivenı
lesisali
_____
01.2.Ahşap
depo
119.SU deposu
119.Jeneratör
07..
111.Kanalizasyon
D 1.1. Betonerne
tıskeıeı (Karkas)}
114.Eıektrik
S1,SlcakSu Yakıt Cinsi
Yakıt
D
115.Haberleşme
02.şolben
Ds.Katl
kulübesi
113.AÇlk otopark
Dl.Termosiıo[1
115.Müşterek
i 86.YapınınTaşıyıcı Sistemi
lIı.Asansör
111.Arıtma
IIt.pıakKiriş
D 2.Mantardöşeme
D 3.Asmolen
04.Ahşap
O 5.Hazıryapı elemanı
06
..
..
Yapı Projeleri
~tarihi
90.Adl soyadı
9UC kimlik no.
92.0da slc! no.
93.Adresi
~
Mimari
TUNCAY ÇAVDAR
11864481430
3390
ABDI ıPEKÇı CAD.KIZILKAYAAPT.NO:S9f7MAÇKA
şlşLlIISTANBUL
_
~
DENIZ DEMIR
34732639412
47331
HALIL RIFAT PAŞA MAH.TEOMAN SOK.NO:3 ŞışUiiirJ\ifstiLlJ'~
27472521796
4901
KIZILSARAY MAH.86.S0K.NO:17/A ANTALYA
18977488844
20222
ALI ÇETiNKAYA CAD.MEYDAN KARAKOLU KARŞISI KAYA
APT.NO m ANTALYA
33253143576
7029
[BAYSAL CAD.ŞAHINOGLU IŞH.911104BOLU
10.09.2014
Statik
1~
C=#
ı~·
"'"
•••••••
10.09.2014
Elektrik
10.09.2014
Mekaniktesisal
10.09.2014
JEOLOJiK ETÜD.
"""
10.09.2014
W
c3 r---------------------4-----------------4----------------------+------------------------------+-~~~~---------1
o::
.../....120...
.. ..1. .. .120....
.../....120...
CL
Yapı
Denetimi
9S.Adl soyadı
96.TC kimlik no.
97.0da sicil no i Denetçi belge no.
98.Adresi
Mimari
MUSTAFA
11137876666
13600
TABAKLARMAH.ALBAYSOK.NOI216BOLU
Statik
MUSTAFAEROOGAN
18961605400
53448121235
TABAKLARMAH.ALBAYSOK.NO:I216BOLU
AYKUTAYDIN
50029018128
33432121050
TABAKLARMAH.ALBAYSOK.NO:I216BOLU '
ıBRAHIMPATLATR
36043003184
35075
TABAKLARMAH.ALBAYSOK.NO.l216 BOLU
Elektrik
RA!ıAAZAN
99.lmza
TE1:;.ı,;.ı
Z
'::ı
-'
::ı
Mekanik lesisal
"r,',
(J)
U.J
:::;;
~.-_....•- L:- ~~~
.'
..1'1;"( ,,I'
.~
~-~,'l.
~~LlLJ."II.
;~y._. ~0:1216 BOlU
-»
~i:'~.11.
i
...... Ar.
Ç{; ~~Go4~
•.•••••'" ••
j7
'2
z
W
LL.
Yapı
Denetim
Kuruluşu
100.Kuruluşun adı
101.Yetkilisinin adı soyadı.
ESERYAPIDENETIMLTD.ŞTI.
MUSTAFAEROOGAN
18961605400
TC kimlikno.
104.Adres
TABAKLARMAH.ALBAYSOK.NO:I216BOLU
102Vergi kimlik no.
1790604645
~/
103.lzin belge no ve sınılı
1440
Ruhsat
Ile ilgili
106.Gelirin mahiyeti
Muhtelif
Gelirler
Toprak
I07.Makbuz tarihi
108.Makbuzno.
109.Tutarı
16.09.2014
Z99NE
107342.24
16.09.2014
Z9gNE
28916.95
(Tl)
ItO.DoIgu
Bilgileri
mikıarı{m3)
,
-
t.YoI-kanal harcı
2.Bina inşaatı harcı
pr
·1
=r
112.Kuııanıımayan kaz:ı miklarl(m3)
i
3.0topark bedeli
4.Ceza
5.DiğeMeri
6. TOPLAM
113.Kullanllmayan kazının dökülecegi yer
136259.19
3194 Sayılı imar Kanunu'nun
ilgili maddelerine göre işlemleri tamamlanmış
olup, yapı sahibinin, müteahhidinin,
şantiye şefinin, proje müelliflerinin,
fenni mesullerin ve/veya yapı denetim kuruluşunun
yetkili yapı sorumlularının
imzaları alınarak YAPI RUHSATI verilmiştir. Formda yer alan imzalar, imar mevzuatı kapsamında belirlenen sorumluluklar
ve ilgililer arasında yapılan ruhsat eki
sözleşmeler açısından taahhütname niteliği taşunaktadır. Yapı Ruhsatı alınan yapının inşaasında, Türk Standartlarına
uygunluğu yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre belgelenmiş veya TSE
BELGEli
YAPI MALZEMESi
VE YAPI ELEMANı KULLANILMASI
ve imar Kanunu'nda yer alan süreler içinde inşaata başlamhp bitirilmesi ZORUNLUDUR.
Yapı Kullanma izin Belgesinin verildiği
tarih inşaatın bitim tarihi olup, Yapı Kullanma izin Belgesi düzenlenmeyen
yapılarda, kanunda belirtilen Ruhsat süresi içinde Ruhsat yenilenit. Aksi takdirde verilen ruhsat hükümsüz olup, yeniden
Ruhsat alınacaktır.
11S.Kontroledenin~unvanı.
~T~RUNVER
23792294716
,1
22.09.
114.DDzenleyen teknik elemanın adı soyadı, unvanı, TC kimlik no, imzası, tarih
SUATUSLU
ıNŞTEK.
15433039862
22.09.2014
Başlama
Tarihinde
tarih
if'
l.
i' ~
\)V~~
~
ll8.Adl
TC kimlikno.in#ası,
inşaatı
Mahallinde
soyadı, unvanı, TC kımlik no, imzası, tarih
Kontrol
Eden
Teknik
--
116.0nayıayanınadlsoy\~:nvanı.TCkimlikn~f
Y.CEMILKOPARAN ~
IMARVE KENTSELIYIL IRMEMÜDÜRÜ
36544028552
22~
-;,_
"
.
Görevliler
120.Adl soyadı, unvanı, TC kimlik no, imzası, tarih
119.Adl soyadı. unvanı, TC kimlik no, imzası, tarih
~17~ri]'/'k',
~
-\
~9
.s3~9S l,ı.bf
,~..;y...-I
&12~
~
Vize
123.Konlrol tarihi
122.Vize adı
2.Zemin
125.1 eknik elemanın adı soyadı, imzası
126.Kontrol edenin adı soyadı, imzası
120....
t.Ioprak
i...
aplikasyon
....1....120....
3.Temel
....I. .120...
4.Bodrum
....I...120...
S.Subasman
....1....120...
6.Kal
....I ..120.....
7.Çall
....I ..r20 .....
8.Slıyalıtıml
.... 1...r20 ...
9.1sıyalıtımı
....I....I2fJ......
10.KanalizasyonlFosseplik
..../....120...
ll.Mekanik
....I ..I2fJ.....
ıesisat
l2.Elektrik/lletişim
tesisalı
..../.. 120...
127. Diğer Hususlar
.
.
KÖYSOKAtil.16514oış KAPıNOLUBiNANıN1.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.220.21.22.23.24.25.26.27.28.29,3.30.31,32,3334,35,36,37,38.39.4,40,41,42.43.44.45.46.47.48
49.5.50.51.51.53.54.55.56.57.58.59.6.60.61.62.7.8.9
ıÇKAPIlJ\RılçINVERilMIşTIR.
(TOPLAM: 62
••
Kontrolü
l24.Fenni mesullerin adı, soyadı. imzası
ıÇ KAPı)
06.09.2013TARiHLI414NOLURUHSATıNTADiLATVE362M' ILAVESiıçiN DÜZENLENMiŞTIR.
.-
-
.
•
Download

Müzayede Listesi