BALGAM KULTUR KABI TEKNT SNNTTNUCSI
Aspirasyon iglemi ile alrnan mukuslarrn toplanmasr igin kullanllacak kabrn gu
6zellikleri olmalrdrr.
l.Class 10.000 seviyesindeki steril Uretim alanlarrnda(beyaz b6lgelerde)tiretilmig
olmalrdrr ve bu husus paketlerin iizerinde agrkga yazrh olmafudrr.
2.Ur0n biryiiz0 alrrhgr en az60grlm2lakh krilrt, dilery0zU paketin igi gdrUlebilecek
nitelikte geffaf en az 90 mikron kalrnhgrndaki medikal filmden olugan medikat ambalaj
ile paketlenmig olmahdrr.
3.Toplama kabrnrn bir taraftan aspirasyon kateterine di$er taraftan ise aspiratdre
kolayca ba!lanabilecek girig hortumlarr olmahdrr. Bu hortumlar Scm ile 20cm
arasrnda olmahdrr.
4.Mukusun kapta toplanmasrnr sa!layan agrlrr kapanrr bir kapakgr!r olma|drr.
5.Etilen oksit ile steril edilmig
olmahdrr.
i
\
Download

balgam kultur kabı teknt snnttnucsı