T.C.
uirri
pcirirra eaKANrrGr
Opretmen Yetiqtirme ve Geligtirme Genel
Mtidtirlti$i
Sayr : 43501582 1774.0113368021
Konu: Qevre Konulu Efiitici E[itimi Kursu
r410812014
VALiLiGiNE
(il Milli Egitim Mridrirlrilii)
itgi: a) Bakanh prmrz ile Qevre Kuruluglarr
Dayanrgma Derne[i arasrnda
imzalananigbirlili
Protokolti.
b) 22.07.2014 tarihli e-posta.
Teknolojik tirtinlerin, agrn ttiketim ahgkanhklarmrn, israf ve gcisterige dayah ya$am
tarzrnrn, ben merkezli ya$am felsefesinin, endi.istriyel kirlenme ile baglayan gevre
sorunlanrun kapsama alarunt son derece geniglettigi ve insan haklarrnrn geligimine paralel
olarak gevre konusundaki haklarrn geligtifii giiniimiizde; gtincel gevre konulan ve sorunlarr
hakkrnda d[retmenlerin bilgi sahibi olmalan ve bunlarrn ci[rencilere aktarrlmasr, bciylece
gevrenin korunmasr ve geligtirilmesi, gevre sorunlarrrun g<iztmlenmesi konularrnda cirgtin ve
yaygrn egitim kurumlannrn katrhmlanm sa[lamak amacryla hizmetigi efitim faaliyetleri
planlanmrqtrr.
Sdz konusu faaliyet, yolluk ve yevmiye gerektirmeyecek gekilde mahalli olarak
planlanacak olup, faaliyete katrhmda ise gdntilltiliik esasr dikkate ahnacaktrr.
Bir ilde faaliyete katrlmak isteyen kursiyer sayrsrmn 40 kigiden fazla olmasr halinde
aynr ilde ikinci bir egitim di.izenlenebilecektir. Bu durumda; birinci epitim 02-05 Eyltil 2014
tarihleri arasrnda, gerekmesi halinde ikinci e[itim 08-11 Eyltil 2014 tarihleri arasmda
diizenlenecektir.
Hizmetigi e[itim faaliyetlerinde g6rev alacak olan ekli listede belirtilen egitim
g<irevlilerinin tiim giderleri QEKUD tarafindan kargrlanacaktrr. Kursa iligkin etkinlik
programr (EK-1) ve elitici listesi (EK-2) ve ders dafirhm gizelgesi (EK-3)'te yer almaktadrr.
ve
Elitim merkezinin tahsisi ve dtizeni il milli e[itim mtidi.irliikleri tarafindan sa[lanacak
Qevre Kuruluglarr Dayanrgma Dernefi ile koordinasyon igin bir personel
g<irevlendirilecektir.
Bu belge, 5070 saytlt Elektronik Imza Kanununun 5 inci maddesi gerepince giivenli elektronik imza ile imzalanmrgtrr
Atatiirk
Blv. 06648 KrzrlaylANKARA
A[: www.meb.gov.tr
Elektronik
e-posta: [email protected] gov.tr
Ayrrntrlr bilgi igin: Furkan MEMI$
Tel: (0 312)417 5070 -4177
Faks: (0312) 419 6274
Bilgilerinize ve soz konusu faaliyetlere iligkin ig ve iglemlerin Mtidi.irliifiiniizce
ytirtitiilmesi hususunda geregini ve bilgilerinizi rica ederim.
Dog. Dr.
Ali YILMAZ
Bakan a.
Genel MtidtirV.
EKLER:
l- Etkinlik Programr
2- E[itim Gdrevlisi Listesi
3- Ders Da[rhm Qizelgesi
ORGTTIV:
Gere[i:
81
Il Valililine
Bu belge, 5070 sayrlr Etektronik imza Kanununun 5 inci maddesi geref,ince giivenli elektronik imza ile imzalanmrgtrr
Atatiirk Blv. 06648 Krzrlay/ANKARA
Elektroni k
A!:
www.meb. gov.tr
e-posta: [email protected]
eb.
gov.tr
Aynntrh bilgi igin: Furkan MEMIg
Tet: (0 312)417 5070 - 4177
Faks: (0312) 419 6274
t
izmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Krrklareli
Krrsehir
Kocaeli
Konya
Ktitahya
Malatya
Manisa
Kahramanmarag
Mardin
MuEla
Mu$
Nevgehir
Nigde
Ordu
Rize
$ENTURK, Qevre Miihendisi Ertan YILDIRIM, Biyolog Yusuf TUBEK
Sube Mtidtini Isrn OZDEUIR, Kimyager Kemal KILIC
Qevre Mtihend si Htiseyin POLAT
Qevre Mtihendisi Meftun ALAY, gehir Plancrsr Aylin KONCA, $ehir Plancrsr
Bahar ZORLU
Qevre Miihendisi Nazan $ANLI KOLKIRAN, Qevre Miihendisi Mtige ERBAY
$ube Mtidtrti Ahmet AKBULUT, Qevre Miihendisi Filiz DEMIR
Qevre Mthendisi Ertufirul MENTE$
Dr. Tuba YILMAZ
$ube Mtidtrii Namrk CEYHAN
Qevre Mi.ihend si Caner QALOVA
Ziraat Mtihendisi Kenan UQAR, Ziraat Mi.ihendisi Prnar OCAL,ZiraatMtihendisi
R"qql BiLGiLi, Qevre Miihendisi Aykut GOKQE
Qevre Mtihendisi ilyas OZTOK, Biyolog Gtiven YUGURANLAR
Biyolog Tu[ba KIR OZKAY
Selda AYDIN
Qevre Mtihendis Sami SALIM
Qevre Mtihendis Emel KiLiMCi, Maden Mtihendisi Resul AKOVA
$ube Miidtirti V. Feray YUMtiN, Qevre Mtihendisi Tufiba ERSOy
Ziraat Miihend si Nuhcan CINPY
Qevre Miihend si Berrin GONUL SEVEN
Qevre Miihend si Figen ERKAN, Qevre Mtihendisi Hrzr Osman ASLIyUKSEK,
Qevre Miihend si Emel HACIMAHMUTOGLU
Sakarya
il utidtir Yrd. zetihaAKQE
Samsun
Qevre Mtihend si Muhittin Gtirsel TURAN, Qevre Miihendisi Nadire pelin DURU,
Qevre Miihend si Burcu KAHRAMAN, Qevre Miihendisi Kadiriye yAyLA
Siirt
S
nop
Sivas
TekirdaI
Tokat
Trabzon
Tunceli
$anhurfa
Uqak
Qevre Mtihendis Bilal BiI-ciQ
Qevre Mtihendis Ayge URAL
Qevre Miihendisi ibrahim KAYA, Qevre Miihendisi Ozgiir GENQ, gube
V. Semanur KORUQ
Miidiirii
Qevre Mtihendisi Semra
QALI$KAN
Miidtirii
Demet
AKDAGLI
$ube
Kimyager Niliifer KUTUROGLU, Kimyager yrldrz KARAHAN
Mtihendis Sinem OZfUnf YE$IL, Qevre Miihendisi Enein GOKMEN
Miihendis Zel'ra Gtiliz HAS, Qevre Mthendisi Okan BAHRIOGLU,
Mtihendis Esma HIZLI
Mtihendisi Burcu TURKMEN, Qevre Miihendisi yasemin $IM$EK
TURK, Jeoloji Mtihendisi Qifidem DONMEZ, ziraatMi.ihendisi Fatma Kevri
Qevre
Qevre
Qevre
Qevre
TAKMAK
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Krnkkale
Batman
$rrnak
Qevre Mtihendisi Ahmet FIDAN, Qevre Miihendisi Gcizde culpnsONMEz
Qevre Miihendisi OEuzhan OZEV, Qevre Mtihendisi Elif KORKUT
Qevre Mi.ihendisi tuba itBAN
Makine Mi.ihendisi Qagatay TOK
Qevre Mtihendisi Mustafa KVQUK, Qevre Miihendisi Seqil ORHAN
Qevre Mtihendisi Emrah BAg
Makine Teknikeri GqIIgQITURK
$ube Miidtni Muzaffer OZKAN, gube MridtiriHamzauQAR, eevre Miihendisi
Sedat AKIN, Qevre Mtihendisi iclal DEMIRKIRAN
Qevre Mtihendisi Mehmet YILDIRIM
Bartrn
Ardahan
IEdrr
Yalova
Karabtik
Kilis
Osmaniye
Dtizce
Qevre Mtihendisi Ruhi MALKOQ, Qevre Mtihendisi Halime
Miihendisi Cenan KARSLI
DURAN, Qevre
Qevre Mi.ihendisi naqit OZTURK
Qevre Miihendisi Murat OLAY
Qevre Mtihendisi Asuman GUVENALTIN
Qevre Mtihend si Umit NAZ, Makine Miihendisi Mehmet Akif KU$QU
Qevre Miihend si Serap eol-ufeegl, Qevre Miihendisi Hatice BOZKAN
Mehmet Hanife YILDIRIM, Ziraat Mi.ihendisi Reyhan TOSUN, Kimya Miihendisi
Gtilseren CID,IOOGAN
Qevre Mtihendisi Gtilen OZTURK, Qevre Mtihendisi Selin Ece YERLI
T.C.
uini
nGiriu SA,KANIIGT
Ofretmen Yetiqtirme ve Geligtirme Genel Mtidiirliigi
BGiTiu PLANI
nGiriu
nGiriu
nGiriu
nGiriu
aor
Bciriu
PLANr
ranini
yrni
Qevre Konulu E[itici
1-4 Eyltil 2014 *
il
Merkezleri (81
E[itimi Kursu
il) **
sUnnsi
18 ders saatidir. Ayrrca yaganrlan bolgenin gevre sorunlan konulu
1(bir) gtin atdlye gahqmasr yaprlacaktrr.
Tarih
E[itim Konusu
Saat
08:30- 09:00
Kayrt
09:00-10:00
QEKUD tarutrmr ve gahgmalan
QEKUD
l0:00-1 1:00
Qevre ve Ahlak
QEKUD
1l:00-11:15
Kahve ve Qay Molasr
Ormanlarrmz
1
1:15-12:15
12:15-13:00
1
Efiiticiler
Eyliil2014 l3:00-14:00
l4:00-15:00
-
Ormanlann 6nemi
Orman Genel Md.ltiEii
(oGM)
Ofle Yemegi
Ormanlanmrz
-
Ormanlannrnfaydalarr
Ormanlarrmz
- Tiirkiye'nin Orman alanlarr
I 5:00- I 5:15
Kahve ve Qay Molasr
15:15-16:15
Biyolojik gegitlilik
- Biyolojik geqitlilign cinemi
- Ulkemizin biyolojik gegitlilik
deIerleri
OGM
OGM
Doga Koruma ve Milli
Parklar Genel
Md.ltigti (DKMP)
09:00-10:00
Biyolojik gegittilik
- Milli Parklar ve korunan alanlar
DKMP
Ekoloji
10:00-1 1:00
1
1:00-l 1:15
l1:15-12:15
-
12:15-13:00
Ekolojik delerler ve <inemi
Ekoloji
- Bitkiler
l4:00-15:00
l5:00- 15: I 5
DKMP
Hayvanlar
Ogle Yemegi
Qevre
13:00-14:00
DKMP
Kahve ve Qay Molasr
-
2Eylil20l4
Tarumlar
-
Kirlilig
Qevre kirlilig ve etkileri
Qevre kirlili[ini rinlemek igin
ahnacak <inlemler
Qevre ve gehircilik
Bakanh[r / Q$ il
Md.liiEii (Q$M)
Qevre Kirlilig
- Hava kirlilig
-
Su Kirliligi
Toprak Kirliliff
Q$M
Atrklar
Kahve ve Qay Molasr
itrtim Defiipiklifi
15:15-16:15
-
Ki.iresel lsmma
Q$M
it<tim
09:00-10:00
10:00-l l:00
I 1 :00-l
1:
l5
-
Defiqiklili
Iklim degigikli[i
Iklim degiqikliginin etkileri
Q$M
it<tim Defiigiktifi
Iklim defiigikligi ile mi.icadele
ydntemleri
Q$M
Kahve ve Qay Molasr
Q$M
-
Atrklar ve Geri Diiniigiim
1l:15-12:15
12: 1 5-
l3:00
-
Geri d<intigiim
Geri kazarum
Yeniden kullanrm
Ogle Yemegi
Q$M
q$M
Atrklar ve Geri Diiniigiim
3 Eyliil2014
-
I 3:00-
l4:00
-
Ulkemizde Geri dontigtim
gahgmalan
Geri ddntigtimiin 6,nemi ve
faydalan
Geri d<intigiim gahgmalannrn tilke
ekonomisine faydalan
Q$M
Enerji
14:00-15:00
5:00-
l5 l5
-
Enerji kaynaklarr
Yenilenemez enerji kaynaklarr
Yenilenebilir enerji kaynaklan
Enerji kaynaklarrnrn
kargrlagtrnlmasr
Kahve ve Qay Molasr
Q$M
Q$M
Enerji
15-16:15
-
Enerji kirlilig
Enerji verimlilig
Enerji verimlilipi uygulamalan
Enerji Verimliligi ve eevre iligkisi
Enerji Verimliliginin iklim
Degiqiklifiiyle Mticadeledeki Rolii
Q$M
Atdlye Qahgmasr (Qevre Sorunlarr)
09:00-10:00
-
Qahgma sisteminin agrklanmasr
Q$M
Qahgma Gruplannm Olugturulmasr
Qahgma Konulanrun Belirlenmesi
Atiilye Qahgmasr (Qevre Sorunlan)
l0:00- l2:15
12:15-13:00
4 Eyliil2014
-
Yerel gevre sorunlarr ve g<iziimleri
hakkrnda Grup Qahgmasr
Olle Yeme[i
Q$M
Q$M
Atiilye Qahgmasr (Qevre Sorunlan)
13:00- 1 5:00
15:00-
1
5:
l5
15:15-16:15
-
Yerel gevre sorunlan ve gdztimleri
hakkrnda grup defierlendirmeleri
q$M
Kahve ve Qay Molasr
q$M
Srnav
Q$M
Genel Defierlendirme ve Kapanrg
l6:15-17:00
x
**
-
Ogrenciler igin hazrlanacak gevre
ders konularr hakkrnda
kursiyerlerin gdrtiglerinin ahnmasr
Q$M
Hizmetigi efitime katrhm igin bagvuranlann 40'dan fazla olmasr durumunda, aynr
ilde 8-11 Eyliil2014 tarihlerinde ikinci grup egitim dtizenlenebilecektir. Birinci
egitime katrlacaklar bagvuru straslna grire belirlenecektir.
Egitim yerinin tahsisi ve diizeni (internet ba[lantrh bilgisayar, projeksiyon cihazr, ses
dtizeni, portatif yazr tahtasr ve kalemleri, yeteri sayrda ,{4 ve ,{3 ka[rtlan, kurgunkalem
vb.ile kahve ve gay ikramlan) il Milli Egitim Miidiirliigi tarafindan sa[lanacak;
koordinasyon igin bir personel gdrevlendirilecektir.
T.C.
vtit t i BGiriu nlx,rNLIGl
O[retmen Yetigtirme ve Geligtirme Genel Mtidiirliigi
Mesleki Geligim Programr
1. ETKiNriGim,q,DI
Qevre Konulu E[itici E[itimi Kursu
ETKiNLiGiN AMAQLART
2.
Bu faaliyeti bagan ile tamamlayan her kursiyer;
Ekoloji ile ilgili temel tanrmlarr bilir.
o
o
Tiirkiye'nin ekolojik degerlerini bilir.
o
Ormanlann defierini ve faydalarrnr bilir.
. Ulkemizin offnan deperlerinin <inemini kavrar.
. Biyolojik geqitlilik konusunu bilir.
. Biyoloj ik gegitliligin cinemini kavrar.
.Biyolojik geqitliligin tilkemiz igin <inemini kavrar.
o
Qevre
kirliligini tarumlar.
o
Qevre
kirlilifiini ve etkilerini kavrar.
o
Qevre
kirliliginin tilkemize olan etkilerini kavrar.
o
Atrklar konusunu bilir.
o
Geri doniigtimtin tanrmrnr yapar.
o
Geri doniiqtim ve dnemini bilir.
t Ulkemiz igin geri ddni.igiimtin dnemini kavrar ve bulundu[u ortamda uygular.
oEnerji ve enerji verimlili[ini bilir.
. Enerji kaynaklarrnr bilir.
3.
o
Ktresel rsrnma ve iklim de[iqikli[ini bilir.
o
Tasarruf konusunu ve rinemini bilir.
ETKiNLiGiN sUnnsi
Faaliyetin stiresi 18 ders saatidir. Ayrrca yagamlan bcilgenin gevre sorunlal konulu
l(bir) gtin atdlye gahgmasr yaprlacaktrr.
4.
ETKiNLiGiN HEDEF rirrnsi
Bakanhlrmrz okul/kurumlannda gorev yapan ydnetici ve 6[retmenler.
I
s. ETKiNLiGiN uvcuLANMAsr iln ilcir,i A9IKLAMALAR
o Bu etkinlik, y<inetici ve <i[retmenleri "Qevre, Orman, Do[a Koruma" alanrnda bilgi ve
.
.
.
o
o
o
becerilerini artrrmak amacryla diizenlenmigtir.
Egitim gdrevlileri olarak "Qevre, onnan, do[a koruma" alanlarrndatzman personel ya
da bu alanda hizmetigi egitimler veren uzman ve rehber o[retmenler
gdrevlendirilecektir.
Egitim ortamr katrhmcrlarrn etkin iletigim kurabilece[i bigimde diizenlenecektir.
EEitim, internet ba[lantrh bilgisayar ve projeksiyon cihazr ya da etkilegimli tahta olan
efitim ortamrnda gergeklegtirilecektir. E[itim igerikleri uygun materyalle
desteklenecektir.
EEitim, konferans oturma dtizeninde olan epitim ortamrnda yaprlacaktrr.
Katrhmcr saylsl dikkate ahnarak ortamda gerekli rgrk ve ses diizeni saflanacaktrr.
Katrhmcr saylsr her elitim ortamr igin 40 kigiyi gegmeyecek gekilde olugturulacaktrr.
6. ETKiNLiGiN ierniGi
Konulann
hm Tablosu
Konular
Siire
(Saat)
QEKUD
o
o
1
QEKUD tanrtrmr ve gahgmalarr
Qevre ve Ahlak
1
Ormanlanmz
o
o
o
Ormanlann Onemi
Ormanlannlnfaydalarr
Ti.irkiye'nin Orman alanlart
Do[a Koruma ve Milli Parklar
. Biyolojik gegitlilik
. Biyolojik gegitliligin 6nemi
. Ulkemizin biyolojik gegitlilik de[erleri
o
Milli Parklar
J
2
ve korunan alanlar
Ekoloji
o
o
.
o
Qevre
Tanrmlar
Ekolojik de[erler ve cinemi
Bitkiler
Hayvanlar
2
Kirlili!i
o
o
o
o
.
o
kirlili[i ve etkileri
kirlili[ini dnlemek
Hava kirlili$
Su Kirlilili
Toprak Kirlili$
Qevre
Qevre
Atrklar
igin ahnacak dnlemler
2
it<tim Defieiklifi
o Kiiresel lsrruna
. iklim de[igikli[i
o Iklim de[iqiklilinin etkileri
. iklim de[iqikli[i ile mticadele ydntemleri
J
Atrklar ve Geri Diiniigiim
o
o
o
.
o
o
Geri ddni.igtim
Geri kazanrm
Yeniden kullanrm
Ulkemizde Geri ddniigiim gahgmalarr
Geri dcintigtimiin 6nemi ve faydalarr
Geri doniigtim qahgmalarrnrn Ulke ekonomisine faydalarr
o
o
.
.
.
.
.
o
o
Enerji kaynaklarr
Yenilenemez enerji kaynaklan
Yenilenebilir enerji kaynaklarr
Enerji kaynaklarrnrnkargrlagtrrrlmasr
Enerji kirlilig
Enerji verimlili$
Enerji verimlili$ uygulamalarr
Enerji Verimliligi ve Qevre iligkisi
Enerji Verimlili[inin iklim DeEisikligiyle Miicadeledeki Rolii
2
Enerji
2
Atdlye Qahqmasr (Qevre Sorunlan)
6
Toplam
24
7. OGnnliu YoNTEM, TEKNiK VE STRATEJiLERI
o Programrn hedeflerine ulagmak igin, aktif dfirenme yiintem ve
o
teknikleri
kullanrlacaktrr.
Katthmctlara egitim
verilecektir.
ile ilgili
o Bu faaliyet, uzaktan e[itim
ders notlarr basrh olarak ve elektronik ortamda
yaklagrmr
ile
dtizenlendiginde
modtil programl
kullanrlacaktrr.
8. OrCrUn VE DEGERLENDiRME
. Kursiyerlerin baganstnt de[erlendirmek amacryla 40 sorudan olugan ve ttim konulan
kapsayan goktan segmeli test slnavl yapiacak,
45 ve i.izeri not alanlar bagarrft
sayrlacaktrr.
o
Ba$arrlt olanlara Kurs Belgesi (sertifika), bagansrz olanlara istemeleri halinde "Kursa
katrlmr g ancak bagan srz olmugtur. " y azlst verilecektir.
Download

uirri pcirirra eaKANrrGr