DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU
TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
Alsancak/İZMİR
Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı :
Açık Tebligat Adresi
:
Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi ve Numarası:
T.C.Kimlik numarası
:
Telefon ve Faks Numarası
:
Kuruluşunuzca kapalı zarf usulü Doğrudan Temin Yöntemiyle gerçekleştirilecek olan
TCDD 3.Bölge Yol Müdürlüğü bünyesindeki Kamyonlar için Lastik Satın Alınması İşi 'ne
ilişkin dosya kapsamındaki bütün şartname ve ekleri ile diğer belgeleri okuyup inceledim. Herhangi
bir itirazım olmayıp peşinen kabul ediyorum ve teklifimi buna göre veriyorum.
1) Söz konusu işi …………………₺ (rakamla), ………….………………………… Türk Lirası
(yazıyla) yapmayı kabul ve taahhüt ederim/ederiz.
2) Teklifime (KDV hariç) bütün vergi ve masraflar dahildir.
3) Teklif tutarının en az %3'ü kadar geçici teminat yatırdığıma dair belge ekte sunulmuştur.
4) Teklifimiz 30 (otuz) gün süre ile geçerlidir
5) Verilen tekliflerin en düşük olanı bile avantajlı teklif olarak kabul edilmeyecektir. Bu hususu
peşinen kabulleniriz.
6) Yukarıda belirtilen iş üzerimde kalırsa, teklif bedelinin %6'sı kadar kesin teminat vermeyi ve
sözleşme imzalamayı kabul ve taahhüt ederim /ederiz.
…./…./2013
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Kaşe ve imza
Not :
*Teklif mektupları 10/02/2014 tarihi ve saat 14:00' a kadar, yukarıda belirtilen adrese teslim
edilecektir. Bu saatten sonra gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
**Teklif zarfının üzerine işin adı yazılacaktır.
***Geçici teminat yatırmayan teklif sahibinin teklifi dikkate alınmaz.
****Yapılan tercih sonunda, Mal/Hizmet alımı üzerinde kalan isteklinin mücbir sebep halleri dışında
usulüne göre sözleşme yapmaması ve ve yükümlülüğünü yerine getrimemesi durumunda geçici
teminatları irat kaydedilir.
BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması
Birimi
Miktarı
1
Dış lastik Kar Tipi 1000-20
Adet
6
2
Dış Lastik Yol Tipi 900-20
Adet
4
3
Dış Lastik Kar Tipi 900-20
Adet
8
4
İç Lastik 1000-20
Adet
6
5
İç Lastik 900-20
Adet
8
Teklif Edilen
Birim Fiyat (Para
birimi belirtilerek)
Tutarı
(Para birimi
belirtilerek)
Toplam Tutar (K.D.V Hariç)
Adı - SOYADI / Ticaret unvanı
Kaşe ve İmza 3
yoI, utinUnlUcU ntrxyrsiruonxi KAMvoNLAR iCiN
ALrMr
rnxxir
gARTNAruBsiuin
rnsrir
l-) Lastikler mutlak surette Radyal tip olacaktrr.
2-)Uluslararasr
kabul giirmiiq firmalarln kendi markalarl
olan
teklifler
deferlendirilecektir. Markala ra ait alt teklifl er de[erlendirme drgr tutulacakttr.
3-) Firmalar istenildifinde teklifini verdifi lastifin kullanrldrfr yerle ilgili referans
giisterecektir.
4-) ihaleyi kazanan firma lastikleri 7 giin iginde teslim edecektir.
5-) Teslim edilecek lastiklerin tiretim tarihleri teslimat tarihinden itibaren en fazla
hafta iincesine ait olabilir.Daha eski iiretim tarihli lastikler kabul edilmeyecektir.
6-) Lastikler, Mekanik Atiilye
sonra teslim allnacaktrr.
ffi
I
Mtidiirliifti Mal Kabul Komisyonunca kohtrol edildikten
/
1l[ irzm-an-Teknsycn
6ze
3t1
12
LANDAG
Uhendisi
3
Download

Not : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi ve Numarası