YILDIZ TEKNIK UNIVERSITESI
KAMU KONUTLARI GIRIs TUTANAGロ
Konut Tahsis Edilen Personelin,
l-
Adr ve Soyadt
- Gdrevi
3 - irtibat Telefonu
4 - Konut Tahsis Tarihi
5 - Konut Tahsis Karannrn Sayrst
6 - Konutun Teslim ve Konuta Girig Tarihi
2
0い `)
7- Konutun Adr
8- Blok Adr/Giri9 Kaprsr/Daire No.
9- Konutun BrUt ingaat Alanr
Yukarida ё
zelHkleri belirtilen kamu konutunu Dus Tekncsi,Aspirator vc Dolap ile birlikte asagldaki,artlarla teslim aldlm.
卜K汁 aladlЁ lm kOnutu“ Kamu Konutlarl Yё netmeligr'``YTU Kamu Konutlarl Yё nergesi"ve ilgili mevzuat hukumlerine
gё re
kuHanmayl ve hukiimlerine riayet etineyi, beyanlmda belirttigiln 90cuk ve bakmakla yukunll●
01dugum ki§ ‖erle birlikte
kullanacaglml,
2-Konutu teslim aldiglm,ckil vc ozelliktё teslim etmeyl,
3-Konutun bosaltllmasl sirasinda tanzim edilecek"Kamu Konutlari clkl,Tutanagl"ile konuta giris esnasinda duzenlencn
ve yukarlda belirtilen Delnirba,larda noksanllk
tespit edilirse,tespit edilecek bedeli rayi9 deEeri uzerinden(91kl,tarihinden itibaren l ay i9inde)odeyecegiFni,
4-Konutta oturduttum Sure i9inde yaptlЁ
lrn Zarar ve hasarin bedelini aynen kar,1layacaЁ llnl, konutu kunandlEIIn Sure
i9erisinde elcktrik,su,telefon ve dogalgaz gibi giderler i9in maa,hesablmm oldugu bankaya otomatik odeme talimatt verecegimi ve
bunu konutta oturduЁ um Surece iptal etmeyecegimi,
5-Konuta ait ortak kullanlm alanlanndaki elcktrik,su,doEalgaz,peyza Vb.giderler ilc kaplci ve diger 9a11,anlarm ucreti
gibi ortak giderlerden payIIna dusen giderleri zamaninda odeyeceЁ ilni, bu giderleri odemeden konuttan ayrildl言
ё
demi,oldugum depoz■
bor91arimin
lm takdirde
odan kar,1lanmasinl,
5-Konutu teslim aldlЁ lm sekil Ve ozellikte teslim etmeyi,
6‐
Konutun i9 ve dl,mimarisinde herhangi bir degisiklik yapmayacaЁ
lml,zorunlu hallerde i9 mimande degisiklik 19in YT0
Rektorlugunun iznini alacaEHnl,yapllan degisikliklerle ilgili herhangi bir ucret talep etmeyecegimi,
7-Kamu konutlaHnin yonetimi lle ilgili YTU Rektorlugu ile Laman Yё netiminin alacaこ l kararlara uyacaElml,
Taahhit ve yukarlda belirtilen hukumleri aynen kabul ettlglinl,lrndiden bcyan ederim
Personelin Adl vc Soyadl,
Gё revi,ImzasI
主,1午 111.騎 遮鑢
乾 ellikl面 ゾ
"∝
Hm ttd」 亜 脚
熱
釘m
・
tも、
認
零
y嵌 鰍
mallakt¨
′…
=こ
"m…
Konutu Teslim Alanrn
Adr ve Soyadr, Gdrevi
Form No:70-800-F-28; Revizyon Tarihi:28.06.20 l 2; Revizyon No:00
仁A山
.:Ъ 渕『
…
…陥M国 …… ― … … …
1薦 TTК
Nα 錮 田 面 にnぬ 畿 面n田 闘 釦
Konutu Teslim Edenin
Adr ve Soyadr, Gdrevi
Download

Örnek Teslim Tutanağını İndir