OMEKS TAŞIMACILIK NAK.TUR.VE OTOMOTİV TİC.LTD.ŞTİ.
01.01.2013-31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇOSU
Cari Dönem
31.12.2012
I-DÖNEN VARLIKLAR
A-Hazır Değerler
1-Kasa
2-Alınan Çekler
3-Bankalar
4-Verilen Çek. ve Öd.Emir.(-)
5-Diğer Hazır Değerler
B-Menkul Kıymetler
1-Hisse Senetleri
2-Özel Kes.Tah.Sen.ve Bon.
3-Kamu Kes.Tah.Sen.ve Bon.
4-Diğer Menkul Kıymetler
5-Menk.Kıy.Değ.Düş.Karş.(-)
C-Ticari Alacaklar
1-Alıcılar
2-Alacak Senetleri
3-Alacak Sen.Reskontu(-)
4-Verilen Depoz.ve Teminat.
5-Diğer Ticari Alacaklar
6-Şüpheli Ticari Alacaklar
7-Şüpheli Tic. Alac.Karş.(-)
D-Diğer Alacaklar
1-Ortaklardan Alacaklar
2-İştiraklerden Alacaklar
3-Bağlı Ortaklık.Alacaklar
4-Personelden Alacaklar
5-Diğer Çeşitli Alacaklar
6-Diğ.Alac.Sen.Reskontu(-)
7-Şüpheli Diğer Alacaklar
8-Şüpheli Diğ.Alac.Karşılığı(-)
E-Stoklar
1-İlk Madde ve Malzeme
2-Yarı Mamuller
3-Mamuller
4-Ticari Mallar
5-Diğer Stoklar
6-Stok Değer Düşük.Karş.(-)
7-Verilen Sipariş Avansları
F-Yıl.Yay.İnş.ve On.Mali.
1-Yıllar Yay.İnş.ve Onar.Mali.
2-Taşeronlar Verilen Avan.
G-Gelecek Ay.ait Gid.ve Gel.
1-Gelecek Aylara Ait Giderler
2-Gelir Tahakkukları
H-Diğer Dönen Varlıklar
1-Devreden KDV
4-İş Avansları
5-Peşin Öd.Vergi ve Fonlar
6-Personel Avansları
7-Sayım ve Tesel.Noksanları
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI
II-DURAN VARLIKLAR
A-Ticari Alacaklar
1-Alıcılar
2-Alacak Senetleri
3-Alacak Sen.Reskontu(-)
4-Verilen Depoz.ve Tem.
5-Şüpheli Alcaklar Karş.(-)
B-Diğer Alacaklar
1-Ortaklardan Alacaklar
2-İştiraklerden Alacaklar
3-Bağlı Ortaklık.Alacaklar
4-Personelden Alacaklar
C-Mali Duran Varlıklar
1-Bağlı Menkul Kıymetler
7-Bağ.Ort.Serm.Tahaahüt.(-)
8-Bağ.Or.Ser.Değ.Düş.Ka.(-)
D-Maddi Duran Varlıklar
1-Arazi ve Arsalar
2-Yeraltı ve Yerüstü Düzen.
3-Binalar
4-Tesis Makine ve Cihazlar
5-Taşıtlar
6-Demirbaşlar
7-Diğer Mad.Duran Varlıklar
8-Birikmiş Amortismanlar(-)
9-Yapılmakta olan Yatırımlar
10-Verilen Avanslar
E-Maddi Olm.Duran Varlık.
1-Haklar
2-Şerefiye
3-Kuruluş ve Örgütlenme Gid.
4-Araştırma ve Geliştirme Gid.
5-Özel Maliyetler
6-Diğer Madd.Olm.Duran Var.
7-Birikmiş Amortismanlar(-)
8-Verilen Avanslar
F-Özel Tüken. Tabi Varlık.
1-Arama Giderleri
4-Birikmiş Tükenme Payları(-)
5-Verilen Avanslar
G-Gel.Yıl.ait Gid.ve Gel.Tah.
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler
2-Gelir Tahakkukları
H-Diğer Duran Varlıklar
1-Gelecek Yıllarda İnd.KDV
2-Diğer KDV
3-Peşin Öd.Verg.ve Fonlar
4-Gelecek Yıllar İht.Stoklar
5-Eld.Çık.Stok.ve Mad.Dur.Var.
Cari Dönem
31.12.2013
102.264,71
95.273,73
5.404,64
1.586,34
0,00
12.153,05
12.153,05
2.495.959,40
2.485.772,31
0,00
10.187,09
0,00
0,00
29.022,31
28.604,06
418,25
379.951,88
6.432,00
373.519,88
0,00
0,00
122.148,66
39.874,06
50.304,60
31.970,00
3.141.500,01
0,00
0,00
0,00
0,00
914.297,43
0,00
188.907,02
1.352.740,39
282.986,75
-910.336,73
475.392,67
221.199,52
399,25
429.890,27
-176.096,37
0,00
385.407,92
385.407,92
0,00
Cari Dönem
31.12.2012
I-KISA VAD.YAB.KAYNAKLAR
22.838,51 A-Mali Borçlar
76.684,39 1-Banka Kredileri
0,00 2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
112.200,17 3-Ertelenmiş Finans.Kirala.Borç.Maliy.(-)
-166.046,05 4-Uz.Vad.Kr.Anap.Taks.ve Faiz.
0,00 5-Tahv.Anap.Borç,Taks.ve Faiz.
0,00 6-Çıkarılmış Bonolar ve Senetler
7-Çıkarılmış Diğer Menk.Kıymetler
0,00 8-Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-)
9-Diğer Mali Borçlar
B-Ticari Borçlar
1-Satıcılar
4.439.506,79 2-Borç Senetleri
4.411.964,27 3-Borç Senetleri Reskontu(-)
0,00 4-Alınan Depozito ve Teminatlar
5-Diğer Ticari Borçlar
27.542,52
C-Diğer Borçlar
0,00 1-Ortaklara Borçlar
0,00 2-İştiraklere Borçlar
29.022,31 3-Bağlı Ortaklıklara Boçlar
28.604,06 4-Personele Borçlar
5-Diğer Çeşitli Borçlar
6-Diğer Borç Sen.Reskontu(-)
418,25 D-Alınan Avanslar
1-Alınan Avanslar
2-Alınan Diğer Avanslar
E-Yıl.Yay.İnş.ve Onarım Haked.
151.322,61 1-Yıl.Yay.İnş.ve Ona.Haked.Bed.
6.432,00
F-Öd.Vergi ve Yükümlülükler
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kes.
3-Vd.Geç.Ert.Tak.Ver.ve Diğ.Yük.
4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler
144.890,61
0,00 G-Borç ve Gider Karşılıkları
1-Dön.Kârı Vergi ve Yas.Yük.Kar.
2-Dönem Kârı Peş.öd.Ver.ve Yük.
0,00 3-Kıdem Tazminatı Karşılığı
4-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
157.508,90 H-Gelec.Ay.Ait Gelir-Gid.Tah
255,10 1-Gelecek Aylar Ait Gelirler
39.641,83 I-Diğer Kısa Vad.Yabancı Kay.
51.441,97 1-Diğer KDV
66.170,00 2-Sayım ve Tesellüm Fazlaları
3-Diğer Çeşitli Yab.Kaynaklar
4.800.199,12 KISA VADELİ YAB.KAY.TOPLAMI
II-UZUN VAD.YAB. KAYNAKLAR
0,00 A-Mali Borçlar
1-Banka Kredileri
2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3-Ertelenmiş Finans.Kirala.Borç.Maliy.(-)
4-Çıkarılmış Tahviller
5-Çıkarılmış Diğ.Menk.Kıymetler
0,00
6-Menk.Kıymetler İhraç Farkı(-)
7-Diğer Mali Borçlar
B-Ticari Borçlar
1-Satıcılar
0,00
2-Borç Senetleri
0,00 C-Diğer Borçlar
1-Ortaklara Borçlar
D-Alınan Avanslar
2.355.983,59 E-Borç ve Gider Karşılıkları
1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları
2-Diğer Borç ve Gid.Karşılıkları
0,00 F-Gelec.Ay.Ait Gel.Gid.Tah.
325.188,36
1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler
2.166.917,03
2-Gider Tahakkukları
675.349,25 G-Diğer Uz.Vad.Yab.Kay.
1-Gel.Yıl.Ert.Terkin Edi.KDV
-811.471,05
2-Tesise Katılma Payları
3-Diğ.Çeşitli Uz.Vad.Yab.Kay.
UZUN VAD.YAB.KAYN.TOPLAMI
1.011.794,35
227.219,72 III-ÖZKAYNAKLAR
A-Ödenmiş Sermaye
399,25 1-Sermaye
2-Ödenmemiş Sermaye (-)
960.271,74 3-Sermaye Düzeltmesi olumlu farkları
B-Sermaye Yedekleri
-176.096,36 1-Hisse Sen.İhraç Primleri
2-Hisse Senedi İptal Karları
0,00 3-MDV Yeniden Değer Artışları
4-İşt.Yeniden Değ.Artışları
C-Kâr Yedekleri
1-Yasal Yedekler
216.763,27 2-Statü Yedekleri
216.763,27 3-Olağanüstü Yedekler
4-Diğer Kar Yedekleri
0,00 5-Özel Fonlar
D-Geçmiş Yıllar Kârları
E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)
F-Dönem Net Kârı (Zararı)
Cari Dönem
31.12.2013
320.825,83
307.884,58
0,00
0,00
1.284.109,49
1.112.061,43
0,00
0,00
12.941,25
1.421.027,04
1.208.460,36
180.788,21
172.048,06
1.425.501,50
1.423.686,65
0,00
31.778,47
1.814,85
166.741,44
97.851,62
37.429,03
0,00
31.679,82
37.210,00
37.429,03
36.420,39
36.420,39
0,00
0,00
36.420,39
26.645,66
9.774,73
0,00
101.148,81
64.018,51
37.130,30
126.473,70
105.636,27
20.837,43
-1.650,47
105.672,68
-107.323,15
1.556.774,54
0,00
0,00
0,00
1.556.774,54
0,00
0,00
0,00
559,64
559,64
0,00
2.044.513,04
4.467.268,29
1.408.203,21
1.408.203,21
0,00
0,00
1.671.392,74
1.671.392,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.408.203,21
1.671.392,74
693.000,00
693.000,00
693.000,00
693.000,00
0,00
23.267,71
23.267,71
14.458,38
5.883,23
14.458,38
5.883,23
8.575,15
409.318,77
8.575,15
779.167,43
-22.744,03
-22.744,03
369.848,66
758.929,81
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI
1.775.098,02
3.584.541,21 ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI
1.463.881,78
2.246.079,30
AKTİF TOPLAMI
4.916.598,03
8.384.740,33 PASİF TOPLAMI
4.916.598,03
8.384.740,33
Download

Tablo 3