Politika společnosti Schäfer - Menk s.r.o.
Společnost Schäfer - Menk s.r.o. si je vědoma neustále se zvyšujících požadavků na zajištění
kvality výrobků, služeb poskytovaných zákazníkům a na zajištění ochrany životního prostředí.
Politika je integrovanou součástí celkové strategie společnosti a určuje zásady jejího chování jako
celku ve vztahu ke kvalitě produkce, maximálnímu uspokojování požadavků zákazníků a
současné ochraně a zlepšování životního prostředí.
V souladu s požadavky norem ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004 vyhlašuje vedení
společnosti tuto Politiku společnosti Schäfer - Menk s.r.o.:
1. Vytvářet neustálý tlak na zefektivňování produkce a zavedeného systému řízení jakosti,
2. Zvyšovat kvalitu produkce a poskytovaných služeb, v souladu s požadavky zákazníka,
3. Zavádět a využívat nové technologie a postupy, monitorovat a vyhodnocovat jednotlivé procesy
systému jakosti,
4. Monitorovat a vyhodnocovat zpětnou vazbu od zákazníků, sledovat jejich spokojenost a
zajišťovat odpovídající reakce na jejich potřeby.
5. Vytvářet neustálý tlak na zefektivňování a zvyšování účinnosti zavedeného EMS, využíváním
nových technologií a postupů a preventivního působení při ochraně životního prostředí,
6. Zajistit plnění právních a jiných legislativních požadavků, kterým společnost podléhá a které se
vztahují k vlivům společnosti na životní prostředí,
7. Povinností všech je při činnostech společnosti zvažovat a minimalizovat dopady výrobků a
činností na životní prostředí a hledat možnosti minimalizace stávajících dopadů,
8. Stanovit pravomoci a odpovědnosti jednotlivých funkcí, ve všech činnostech společnosti, které
povedou k neustálému zlepšování a prevenci znečišťování životního prostředí.
Vedení společnosti pro realizaci Politiky společnosti Schäfer – Menk s.r.o. zajistí:
- aby s Politikou byli seznámeni všichni zaměstnanci společnosti a aby byla všemi správně
pochopena,
- potřebné zdroje pro realizaci Politiky,
- stanovení postupných dílčích cílů k jednotlivým bodům politiky pro každý rok, včetně jmenovitých
konkrétních úkolů k jejich splnění, pomocí kterých bude Politika postupně realizována
- pravidelné prověřování aktuálnosti Politiky a v případě potřeby její aktualizaci v návaznosti na
měnící se podmínky, legislativní požadavky a na spotřebitelskou poptávku, kterou trvale sleduje a
vyhodnocuje.
Vrcholové vedení jde příkladem svým podřízeným a totéž vyžaduje od všech vedoucích
pracovníků. Uvědomovat si dopady své práce na ostatní spolupracovníky, společnost, zákazníky a
okolí, neustále si zvyšovat své vzdělání, vědomosti a dovednosti, aby se předcházelo nekvalitě a
byl zajištěn proces trvalého zlepšování zavedeného systému a vlivu společnosti na životní
prostředí.
V Radotíně dne: 30.8.2012
Ing. Magdalena Zemanová
Ředitelka společnosti
Download

Příkaz ředitele - Schäfer – Menk sro