Štíhlá výroba – moderní metody a nástroje
zvyšování produktivity a efektivity procesů
Cíle příspěvku




Představit moderní nástroje výrobních systémů.
Prezentovat LEAN jako směr zefektivňování s cílem zvýšení konkurenceschopnosti.
Na případových studiích představit uplatnění těchto nástrojů.
Inspirovat posluchače k aktivnímu budování štíhlých procesů.
Obsah







LEAN, štíhlé výrobní procesy – jak je potřeba budovat tyto oblasti?
Filosofie štíhlých a inovativních procesů.
Plýtvání v procesech a jeho eliminace.
Ukázky projektů z oblasti budování štíhlých procesů, LEANu, průmyslového inženýrství.
Postup tvorby vlastního efektivního výrobního systému.
Přínosy LEAN, štíhlých procesů – případové studie.
Zlepšování a KAIZEN v českých podnicích – ukázky systémů.
Štíhlá výroba
je myšlenkový přístup aplikovaný ve výrobních procesech, který zajistí podniku dlouhodobě se
udržet na špici ve svém oboru. Cílem implementace přístupů štíhlé výroby je zajistit spokojenost
zákazníka nízkými náklady (konkurenční cenou), vysokou kvalitou a rychlostí reakce na jeho
požadavky.
Je to soubor nástrojů, pravidel a principů, které se uplatňují ve výrobě – na výrobní pracoviště, linky,
strojní zařízení, výrobní pracovníky, podpůrné procesy (údržba, logistika, kvalita).
Za „best practice“ je v této oblasti je stále považována Toyota s jejich tzv. TPS (Toyota Production
System). Nicméně v současné době existuje řada zajímavých přístupů implementace štíhlých principů i
v jiných společnostech ve světě i u nás. Štíhlost už zdaleka není výsadou automobilového průmyslu,
ale čím dál více proniká velice úspěšně i do jiných průmyslových odvětví, např. chemického průmyslu,
těžkého strojírenství, potravinářství atd. V poslední době se významně rozvíjí implementace v
malosériových a zakázkových výrobách.
Průmyslové inženýrství
je mladý multidisciplinární obor, který řeší aktuální potřeby podniků v oblasti moderního průmyslového
managementu. Kombinuje technické znalosti inženýrských oborů s poznatky z podnikového řízení a
jejich pomocí racionalizuje, optimalizuje a zefektivňuje výrobní i nevýrobní procesy.
Systematicky se zabývá metodologií orientovanou na projektování, plánování, zavádění a zlepšování
průmyslových procesů (nejen výrobních) a implementační schopnost v oblasti inovací s cílem zajistit
jejich vysokou efektivitu a konkurenceschopnost.
Do praxe se aplikuje prostřednictvím projektů orientovaných na efektivnější fungování integrovaných a
komplexních systémů lidí, informací, strojů, materiálů a energií s cílem zabránit jejich plýtvání a
dosáhnout co nejvyšší produktivity.
Průmyslové inženýrství lze chápat jako hledání cesty, jak jednodušeji, kvalitněji, rychleji a
levněji vykonávat a řídit podnikové procesy.
Kontakt:
Ing. Marcel Pavelka, IEn., API – Akademie produktivity a inovací, s.r.o.,
tel.: 724 950 992, e-mail: [email protected]
Download

Štíhlá výroba – moderní metody a nástroje zvyšování