KOMORA LOGISTICKÝCH AUDITORŮ
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA
PROFESNÍ SETKÁNÍ LOGISTIKŮ 2013
KTERÉ SE BUDE KONAT VE DNECH 16. – 17. KVĚTNA 2013
V HOTELU LANTERNA, VE VELKÝCH KARLOVICÍCH (www.lanterna.cz)
TENTOKRÁT NA TÉMA:
 tradiční setkání profesionálů
 jedinečná platforma pro výměnu
zkušeností z realizace logistických
projektů
 konfrontace teoretických a
praktických pohledů na logistiku
 novinky z oboru
 otevřená diskuse
 možnost představit vlastní projekty
Preferujeme neformální oděv
účastníků.
Cena:
při registraci a úhradě
do 30. 4.2013
od 1. 5.2013
ubytování ve
dvoulůžkovém
pokoji
ubytování
v jednolůžkovém
pokoji
3 600 Kč
4 700 Kč
4 200 Kč
5 300 Kč
V ceně je zahrnut účastnický poplatek, ubytování v
jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích,
stravování a společenský večer. Změna programu
vyhrazena.
LOGISTIKA HLAVOU A SRDCEM
Program ve čtvrtek 16. května 2013:
9:00 - 10:00
Registrace účastníků
10:00
Zahájení setkání - Úvodní slovo předsedy KLA
10:15 - 12:45
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.:
Od štíhlé logistiky k logistice agilní a zpět
Ing. Petr Jalůvka:
Jak automatizovat stanovení potřebného počtu manipulantů ve velké
firmě?
Ivan Škalda:
V zajetí řízeného skladu
13:00 - 14:00
Oběd
14:00 - 17:00
Ing. Radek David, ALog.:
Nová metodika logistického auditu
RNDr. Josef Černý:
Logistický audit distribučního centra
Roman Klepek:
Od využití plochy k využití prostoru v praxi hutní druhovýroby a
strojírenského provozu
18:00
Večeře a společenský večer
Storno poplatek 500 Kč
Přihlášku ve formě volného textu pošlete
e-mailem na adresu: [email protected]
Do přihlášky uveďte:
 název firmy
 jméno účastníka (ů)
 zvolené ubytování
 pokud přihlašujete více účastníků,
uveďte ke každému jménu zvolené
ubytování
Na základě vaší e-mailové přihlášky Vám
pošleme do dvou pracovních dnů zpáteční
e-mail s údaji pro zaplacení: číslo
bankovního účtu, variabilní symbol a
částku
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK DO 13. KVĚTNA 2013
Program v pátek 17. května 2013:
8:00
Snídaně
9:00 – 12.00
Ing. Michael Rada:
NWE – NO WASTE ENVIRONMENT Bezodpadové prostředí z pohledu
globálního logistického řetězce
Ivo Šrámek:
Úskalí implementace WMS v prostředí centrálního skladu JANČA V. M.
Martin Požár:
Technologická a procesní modernizace skladu hotových výrobků KINEX
Ing. Aleš Mandák, ALog.:
Agilní logistika a moderní nástroje řízení logistických procesů
12:00
Zakončení Profesního setkání logistiků
12:15
Oběd
PŘEDSTAVENÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍCH A JEJICH PŘÍSPĚVKŮ
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog., Logistická akademie, president
OD ŠTÍHLÉ LOGISTIKY K LOGISTICE AGILNÍ A ZPĚT
Příspěvek diskutuje otázky spojené s konceptem štíhlé výroby a štíhlé logistiky v konfrontaci s nastupující vlnou
logistiky agilní. Zabývá se kromě jiného i tím, jak „štíhlost“ či „agilitu“ firemního systému logistiky měřit.
Ing. Petr Jalůvka, Dynamic Future, s.r.o., jednatel
JAK AUTOMATIZOVAT STANOVENÍ POTŘEBNÉHO POČTU MANIPULANTŮ VE VELKÉ FIRMĚ?
Příspěvek se zabývá možnostmi využití informací z informačního systému ke zpřesňování potřeb na manipulace.
Ivan Škalda, Tescoma, a.s., ředitel logistiky
V ZAJETÍ ŘÍZENÉHO SKLADU
Prezentace zkušeností s WMS po deseti letech provozu.
Ing. Radek David, Logicon Partner, s.r.o., konzultant
NOVÁ METODIKA LOGISTICKÉHO AUDITU
Komora logistických auditorů přistoupila v loňském roce k zásadní inovaci metodiky logistického auditu. Příspěvek
představuje tuto novou metodiku a vysvětluje důvody, které vedly ke změně.
RNDr. Josef Černý, ICZ, a.s., vedoucí oddělení logistických aplikací
LOGISTICKÝ AUDIT DISTRIBUČNÍHO CENTRA
Prezentace cílů, způsobu zpracování a dosažených výsledků logistického auditu distribučního centra. Praktické
zkušenosti s aplikací nové metodiky KLA v oblasti skladové logistiky a náměty pro její další vývoj.
Roman Klepek, BONATRANS GROUP a. s.
OD VYUŽITÍ PLOCHY K VYUŽITÍ PROSTORU V PRAXI HUTNÍ DRUHOVÝROBY A
STROJÍRENSKÉHO PROVOZU
Příspěvek je věnován zkušenostem s využitím skladových technologií v praxi hutní druhovýroby a strojírenského
provozu – například paletových regálů, shuttleových zakladačů, drive-in regálů a dalších.
Ing. Michael Rada, SUMISHO GLOBAL LOGISTICS EUROPE GmbH, Czech Branch, manager
NWE – NO WASTE ENVIRONMENT, BEZODPADOVÉ PROSTŘEDÍ Z POHLEDU GLOBÁLNÍHO
LOGISTICKÉHO ŘETĚZCE
Projekt poukazuje na specifika možností expanze logistiky bez negativních dopadů na životní prostředí, či ekonomiku
společností. V rámci projektu je blíže definována „nová“ pozice logistických providerů a dalších složek a zároveň
indikovány některé z nově aplikovaných technologií pro vyrovnávání přetlaků objemů ve skladovacích procesech.
Ivo Šrámek, JANČA V. M., s.r.o., vedoucí informatiky
ÚSKALÍ IMPLEMENTACE WMS V PROSTŘEDÍ CENTRÁLNÍHO SKLADU JANČA VM
Příspěvek se zabývá problematikou implementace řízeného skladu v obchodní a distribuční společnosti.
Martin Požár
TECHNOLOGICKÁ A PROCESNÍ MODERNIZACE SKLADU HOTOVÝCH VÝROBKŮ KINEX
Představení a popis realizace projektu, při kterém se v průběhu roku 2012 aplikovaly změny skladování hotových
výrobků – ložisek v prostorách výrobního závodu KINEX KLF.
Ing. Aleš Mandák, ALog., Meopta-optika, s.r.o., Supply Chain Director,
AGILNÍ LOGISTIKA A MODERNÍ NÁSTROJE ŘÍZENÍ LOGISTICKÝCH PROCESŮ
Využití moderních nástrojů agilní logistiky ( WMS, APS, EDI, VMI) a jejich vliv na uspokojení potřeb zákazníků.
Download

profesní setkání logistiků 2013