Všeobecné obchodní podmínky
Všeobecná ustanovení
Provozovatelem internetového portálu „vseproridice.cz“je společnost BOBRON s. r. o., se sídlem
Herálecká I 1587/3, 14000 Praha 4, IČ: 24132411, zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 181522 (dále jen„vše pro řidiče"). „Vše pro řidiče“ se skládá
zposkytování informací, obsahu, služeb, a transakčních funkcí poskytovaných zprostředkovatelem,
jeho smluvními partnery či jinými třetími stranami.
Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi
zprostředkovatelem, spotřebitelem a poskytovatelem.
Pojmy a interpretace
Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek mají níže uvedené termíny významvysvětlený
níže v tomto ustanovení. Spotřebitelskou smlouvou je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiná
smlouva uzavřená mezi spotřebitelem na jedné straně a poskytovatelem na straně druhé.
Poskytovatel je smluvní partner zprostředkovatele, který poskytuje svým jménem a na svůj účet
služby, které jsou předmětem objednávkového formuláře a zároveň přijímá objednávkyna nákup
těchto služeb, a to v plné hodnotěobjednávky. Spotřebitelem je fyzická, nebo právnická osoba
kteráprostřednictvím „vše pro řidiče“ uzavřelaobjednávku a je oprávněna uplatnit objednávku u
zájemce.
Uzavření smlouvy nastává poté, co je objednávka, která je návrhem smlouvy, akceptována
poskytovatelem a spotřebitelem. Díky informaci zaslané e-mailem od zprostředkovatele na emailovou adresu spotřebiteli i poskytovateli. Souhlas spotřebitele s těmito všeobecnými obchodními
podmínkami je udělen při vygenerování objednávkového formuláře.
Objednávka je poukázka na poskytnutí zboží nebo služeb, příp. slev na zboží či služby od
poskytovatelů, kteří dávají spotřebiteli oprávnění získat zboží či využít službu v něm uvedenou za
podmínek stanovených v těchto všeobecných obchodních podmínkách.
Aktuální sleva na poskytované zboží, nebo službu je konkrétní nabídka poskytovatele zveřejněná na
portále vše pro řidiče uvedená naobjednávce.Ta má platnost po dobu sedmi kalendářních dnů.
Smlouva a Všeobecné obchodní podmínky
Odesláním objednávky spotřebitel výslovně stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními
podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Objednávku lze odeslat pouze prostřednictvím
portálu „vše pro řidiče“.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou uveřejněny na www.vseproridice.cz. Zprostředkovatel si
vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky kdykoliv změnit. Pro spotřebitele jsou závazné
vždy platné a účinné Všeobecné obchodní podmínky ve znění uveřejněném na „vše pro řidiče“ v den
odeslání objednávky.
Uzavření smlouvy a její obsah
Předmětem smluvního vztahu mezi zprostředkovatelem a spotřebitelem je závazek zprostředkovatele
zajistit zaslání objednávky na poskytnutí služby poskytovatelem, či zprostředkovat jinou službu.
Spotřebitel je povinen zaplatit za poskytnuté služby, sjednanou cenu na účet zprostředkovatele.
Objednávku lze učinit pouze prostřednictvím „vše pro řidiče“
Za doručení objednávky spotřebiteli se považuje doručení: e-mailu s přílohou obsahující elektronickou
verzi objednávky na e-mailovou adresu uvedenou spotřebitelem při vytvoření objednávky na portále
„vše pro řidiče“.
Zprostředkovatel neručí za kvalitu ani rozsah zboží či služeb nabízených poskytovatelem. Za
poskytnutí zboží či služeb odpovídajících příslušné nabídce odpovídá v plném rozsahu poskytovatel.
Cena a platební podmínky
Cena zboží či služeb nabízených poskytovatelem v rámci aktuální slevy je vždy uvedena na „vše pro
řidiče“. Cena služby dle konkrétní uzavřené smlouvy je vždy uvedena v objednávce.
Cena musí být spotřebitelem uhrazena:
bezhotovostním převodem na bankovní účet zprostředkovatele.
Ochrana osobních údajů a podmínky užívání portálu „vše pro řidiče“
Osobní údaje spotřebitele, potřebné pro komunikaci s těmito osobami, budou použity výhradně pro
účely splnění závazku plynoucího z objednávky vygenerované spotřebitelem. Spotřebitel projevuje
spolu se souhlasem s těmito všeobecnými obchodními podmínkami i souhlas s užitím jeho osobních
údajů rovněž pro potřeby plnění smlouvy, spotřebitelské smlouvy a dále pro účely vnitřní analýzy
zprostředkovatele. Osobní údaje jsou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy
České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Veškeré údaje získané od spotřebitelů nejsou poskytovány třetím osobám, s výjimkou příslušného
poskytovatele, jehož nabídkuspotřebitel poptal objednávkou.
Spotřebitel nese odpovědnost za přístroje, jež používá k internetovému přístupu (telefon, osobní
počítač apod.). Spotřebitel rovněž nese veškeré náklady spojené s připojením k Internetu, zejména s
přístupem k „vše pro řidiče“. Zprostředkovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv poškození
přístrojů spotřebitele během využívání služeb „vše pro řidiče“. Spotřebitel dále bere na vědomí, že z
technických či jiných důvodů může být přístup k portálu www.vseproridice.cz omezen nebo přerušen.
Zprostředkovatel neodpovídá za obsah, který spotřebitel, jiný oprávněný či neoprávněný uživatel
může zveřejnit na „vše pro řidiče“.
Zprostředkovatel si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění smazat veškerý takový obsah, který
je nebo může být považován za nevhodný či v rozporu s platnými právními předpisy, jakož i právo na
úpravu, změnu, smazání a zákaz jakéhokoliv obsahu, který považuje za jinak závadný.
Spotřebitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré diskuze, komentáře, hodnocení, zprávy v
diskusním fóru nebo v jiných komunikačních kanálech jsou veřejné, nikoliv soukromé a mohou být
tedy přečteny bez vědomí spotřebitele. Veškerá komunikace, která bude probíhat na „vše pro řidiče“
(v diskusních fórech, skupinách nebo jinde) se považuje za veřejnou. Publikováním komentářů, zpráv,
nebo jiných informací na „vše pro řidiče“ spotřebitel poskytuje zprostředkovateli právo používat tyto
informace, komentáře a zprávy k reklamním účelům, propagaci, výzkumu trhu, nebo k jinému účelu v
rámci právních předpisů.
Spotřebitel bere na vědomí, že mu zprostředkovatel může zasílat informační e-maily. Zprostředkovatel
bude zasílat informace spojené s účtem spotřebitele, o nákupech a novinkách.
Závěrečná ustanovení
Veškeré smluvní vztahy mezi zprostředkovatelem a spotřebitelem se řídí právními předpisy České
republiky. Vztahy, které výslovně neupravují tyto Všeobecné obchodní podmínky, se řídí zejména
zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele, v platném znění.
Pokud se jakékoli ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek stane neplatným či
nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto
všeobecných obchodních podmínek.
Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné s účinností od 1.10.2011.
Download

Všeobecné obchodní podmínky