TRADIČNÍ ČESKÝ DODAVATEL – 20 LET EXISTENCE
PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE
HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE
ZATEPLOVÁNÍ BUDOV
INTEGROVANÁ POLITIKA KVALITY, EMS a BOZP
Společnost PETROS s.r.o. poskytuje služby v oblasti výroby, montáže plastových oken a dveří a provádění staveb.
Vedení společnosti PETROS s.r.o. je si vědomo, že jen dlouhodobě spokojený zákazník představuje perspektivu a rozvoj
společnosti. Snahou společnosti je, aby se mezi zaměstnanci rozvíjelo povědomí o souvislostech mezi aktivitami
společnosti, kvalitou jejich práce, ochranou životního prostředí, dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Dodržování požadavků vyplývajících z norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 patří mezi prvořadé povinnosti
všech zaměstnanců společnosti, a proto se touto integrovanou politikou zavazuje k :
1. neustálému zlepšování systému kvality, EMS a BOZP
2. plnění požadavků všech platných zákonů, předpisů, nařízení a jiných požadavků, které souvisí s kvalitou
realizovaných služeb, ochranou životního prostředí a BOZP
3. předcházení znečišťování jednotlivých složek životního prostředí a spotřeby zdrojů vhodnou volbou technologií,
materiálu, výrobků a postupů šetrných k životnímu prostředí
4. pravidelnému vyhodnocování environmentálních a bezpečnostních rizik, stanovení jejich významnosti a způsobu
řízení
5. zvyšování a prohlubování povědomí zaměstnanců o souvislostech mezi aktivitami společnosti a jejich konkrétní
pracovní činností s ohledem na kvalitu, ochranu životního prostředí a BOZP
6. vyžadování aktivního přístupu ke kvalitě, ochraně životního prostředí a BOZP od svých obchodních partnerů
7. při zavádění nových technologií zohledňovat vliv a dopady na životní prostředí a BOZP
8. prevenci vzniku úrazů a poškozování zdraví a neustálému zlepšování
9. vytváření podmínek pro komunikaci a spolupráci uvnitř společnosti se zainteresovanými stranami a státní
správou
10. vytváření dobrých pracovních podmínek pro zaměstnance na venkovních lokalitách i ve stálých provozovnách
11. monitorování a pravidelnému vyhodnocování profilu společnosti z pohledu environmentálních výsledků a
výsledků BOZP a přijímat opatření k jeho zlepšování
Vedení společnosti očekává od všech zaměstnanců ztotožnění se s principy uvedenými v Integrované politice, naplnění
této filozofie v každodenní praxi, převzetí plné odpovědnosti za ochranu zdraví a dodržování bezpečnosti na svém
pracovišti, kvalitu vlastní práce a ochranu životního prostředí, aktivní předcházení vzniku chyb, předkládání vlastních
návrhů ke zlepšení funkčnosti systému a aktivní přístup ke zvyšování vlastní kvalifikace.
Tato Integrovaná politika je závazná pro všechny zaměstnance společnosti. Vrcholové vedení se zavazuje
pravidelně přezkoumávat Politiku tak, aby odpovídala aktuálním záměrům společnosti a její naplňování vedlo k
neustálému zlepšování všech systémů.
V Teplicích dne 31.1.2011
Ivo Švábík
ředitel společnosti
sídlo: Anglická 1700/1, 415 01 Teplice
pobočka: Freyova 82/27, 190 00 Praha 9
pobočka: Masarykova 1573/87, 400 01 Ústí n./L.
zelená linka: 800 880 815
ústředna: (+420) 417 861 331
fax: (+420) 417 861 755
elektronické spojení:
e-mail: [email protected]
http://www.okna-petros.cz
IČO: 40233324
DIČ: CZ40233324
číslo účtu: 17270883/0300
Download

k dispozici zde - PETROS spol. s ro