MIMOŘÁDNĚ NÍZKÁ NABÍDKOVÁ CENA
(poziční dokument) – návrhy řešení
Právní stav k 18.2.2013
Strana 1 (celkem 5)
1.
MIMOŘÁDNĚ NÍZKÁ NABÍDKOVÁ CENA
a) Současná právní úprava
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZVZ“), pojem mimořádně nízké nabídkové ceny
nedefinuje, v ustanovení § 77 však upravuje postup hodnotící komise:
komise
„Při posouzení nabídek uchazečů posoudí hodnotící komise též výši
nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jestliže nabídka
obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné
zakázky, musí si hodnotící komise vyžádat od uchazeče písemné zdůvodnění
těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné. Hodnotící
komise může vzít v úvahu zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny,
jestliže je tato cena zdůvodněna výhradně objektivními příčinami.“
Jako možné objektivní příčiny jsou dále demonstrativně uvedeny:
⋅ ekonomické aspekty konstrukční metody či technologie, výrobního
procesu nebo poskytovaných služeb;
⋅ objevnost technického řešení nebo výjimečně příznivé podmínky, které
má uchazeč k dispozici pro provedení stavebních prací nebo poskytnutí
dodávek či služeb;
⋅ originalita stavebních prací, dodávek nebo služeb;
⋅ soulad s předpisy týkajícími se ochrany zaměstnanců a pracovních
podmínek, které jsou účinné v místě provádění stavebních prací,
poskytování služeb či dodávek, nebo
⋅ potenciální možnost uchazeče získat veřejnou podporu.
Nabídka, která obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou
nabídkovou cenu, je nabídkou
nepřijatelnou a musí být vyřazena (§ 77 odst. 6 ZVZ).
b) Rozhodovací praxe ÚOHS
1
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dospěl k závěru, že posouzení otázky
mimořádně nízké nabídkové ceny je z hlediska obsahové stránky věcí
zadavatele a stanoví „pouze“ povinnost vypořádat se s touto otázkou
transparentně v podkladech zadávacího řízení: „Samotné posouzení, zda
nabídková cena, resp. její jednotlivé části, je či není reálná ve vztahu
k předmětu veřejné zakázky a k okolnostem a podmínkám, za kterých by byl
předmět veřejné zakázky konkrétním uchazečem plněn, náleží hodnotící
komisi. Úřad tak není oprávněn přezkoumávat samotný úsudek komise (její
myšlenkové pochody), ale pouze formální (zda byl dodržen zákon)
a obsahovou (zda komise svůj závěr zdůvodnila objektivními skutečnostmi)
stránku tohoto posouzení.“1
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dále v souladu s § 6 ZVZ (zásady
postupu zadavatele) uznal takový postup, kdy zadavatel v zadávací
Rozhodnutí ÚOHS ze dne 27.6.2011, č.j.: ÚOHS-S110/2011/VZ-10072/2011/520/Jma
Strana 2 (celkem 5)
dokumentaci upozornil uchazeče na to,
to, že v případě uvedení hodnoty menší
než jím stanovené bude nutno tuto hodnotu zdůvodnit ve smyslu § 77 téhož
předpisu (tj. z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny). Tímto postupem
přitom není uchazečům či případným zájemcům bráněno, aby podali
nabídkovou cenu menší, než byla hodnota stanovená zadavatelem
v zadávací dokumentaci.2
c) Návrhy, doporučení
Doporučuje se využít možnosti orientačního vymezení mimořádně nízké
nabídkové ceny přímo v zadávací dokumentaci,
dokumentaci a to např. za použití
následující formulace: „Za mimořádně nízkou nabídkovou cenu bude
hodnotící komise při posuzování výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu
veřejné zakázky považovat nabídkovou cenu v hodnotě nižší než .......... Kč
bez DPH. V takovém případě bude hodnotící komise postupovat
podle § 77 ZVZ.“
V případě inženýrských a projektových služeb lze dále doporučit,
aby zadavatel po uchazečích požadoval též uvedení počtu pracovních hodin
hodin
věnovaných jednotlivým fázím a také aby přesně specifikoval
specifikoval standardy
požadovaných výkonů v jednotlivých fázích (stanoví je profesní komory).
K obdobnému přístupu se přiklání i European Federation of Engineering
Consultancy Associations (EFCA) a Česká asociace konzultačních inženýrů
(CACE): „ve vnitrostátním právu nebo ze strany zadavatele ve výzvě k podání
nabídek se stanoví limit, nabídky pod takovým limitem budou považovány
za mimořádně nízké“.3
V případě potřeby lze rovněž doporučit zapojení znalce (technického
odborníka), který se vyjádří k reálnosti ceny z pohledu předmětu veřejné
zakázky, případně též využít možnosti podrobnějšího rozepsání ceny
do kalkulací jednotlivých dílčích cen.
cen Doporučení na osobu znalce je možné
získat od profesních komor.
Považujeme za vhodné, aby zadavatelé v rámci zadávací dokumentace blíže
nastínili případnou metodu zkoumání mimořádně nízké nabídkové ceny,
ceny
např. v podobě následujících ustanovení:
Zadavatel upozorní uchazeče, že hodnotící komise bude důsledně
zkoumat případné otázky mimořádně nízké nabídkové ceny. Hodnotící
komise pak může považovat cenu za mimořádně nízkou, a to i v případě,
kdy uchazeč nebude schopen uspokojivě doložit racionální cenotvorbu byť
i jediné položky tvořící jeho nabídkovou cenu. Zadavatel tak upozorňuje,
že si hodnotící komise může vyžádat podrobné cenové kalkulace, a to
ve vztahu k jakékoliv položce tvořící nabídkovou cenu.
2
Rozhodnutí ÚOHS ze dne 20. dubna 2012, č.j.: ÚOHS-S534/2011/VZ-3496/2012/530/RNi
Česká asociace konzultačních inženýrů. Zadávání veřejných zakázek na inženýrské konzultační služby.
Praha, 2011.
3
Strana 3 (celkem 5)
Hodnotící komise může cenu příslušné položky považovat za mimořádně
nízkou zejména v níže uvedených případech:
(1) Uchazeč nebude schopen uspokojivě doložit, že cena, za kterou
položku nabízí, je na trhu v daném místě a čase obvykle dostupná. K této
věci si hodnotící komise vyhrazuje právo nechat zpracovat cenový
znalecký posudek od soudního znalce; pokud se jeho výsledky budou
významnějším způsobem lišit od ceny navržené uchazečem (tím se
rozumí rozdíl více než 20 %), bude tuto cenu považovat za mimořádně
nízkou.
(2) Uchazeč nebude schopen uspokojivě doložit, že při výrobě příslušné
položky (resp. výstavbě) budou dodrženy všechny předepsané nebo
obvykle doporučované výrobní a technologické postupy, a to včetně
obvyklé časové náročnosti výroby; k tomu bude hodnotící komise složena
minimálně z části z odborníků pro danou oblast nebo budou tyto osoby
na jednání hodnotící komise přizvány; vhodné je požádat o doporučení
příslušnou profesní komoru.
(3) Uchazečem doložené mzdové náklady pracovníků podílejících se
na výrobě dané položky (resp. výstavbě) se budou významnějším
způsobem lišit od tržních poměrů v daném místě a čase; k této věci si
hodnotící komise vyhrazuje právo nechat zpracovat cenový znalecký
posudek od soudního znalce – pokud se jeho výsledky budou
významnějším způsobem lišit od ceny navržené uchazečem (tím se
rozumí rozdíl více než 20 %), bude tuto cenu považovat za mimořádně
nízkou.
d) Návrh nové směrnice o zadávání veřejných zakázek
V současné době je na půdě Evropského parlamentu projednáván návrh
nové směrnice o zadávání veřejných zakázek4, která by měla být
transponována do českého právního řádu pomocí nového zákona o veřejných
zakázkách nejpozději do 30.6.2014
30.6.2014.
2014 S ohledem na posun projednávání
návrhu směrnice v Evropském parlamentu lze však očekávat rovněž posun
data povinné transpozice minimálně o šest měsíců.
Na rozdíl od stávající směrnice upravující zadávání veřejných zakázek5 návrh
nové směrnice výslovně upravuje povinnost veřejných zadavatelů požadovat
vysvětlení mimořádně nízké ceny,
ceny pokud bude o více než 25 % nižší než
průměrná cena ostatních nabídek. Pozměňovací návrh Výboru pro vnitřní trh
a ochranu spotřebitelů dokonce počítá s tím, že zadavatelé budou povinni
požadovat vysvětlení, pokud nabídková cena bude nižší o 15-20 % než
průměrná cena ostatních nabídek.
4
Dostupné z http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0896:FIN:CS:PDF
5
Dostupné z http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:06:07:32004L0018:CS:PDF
Strana 4 (celkem 5)
Návrh nové směrnice o zadávání veřejných zakázek znamená návrat
k předchozímu pojetí institutu mimořádně nízké nabídkové ceny, kdy již
v zákoně č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, byla mimořádně
nízká nabídková cena odvozována od nabídkových cen ostatních uchazečů
a nikoliv od ceny předmětu veřejné zakázky.
Nová právní úprava by tedy měla reflektovat nepsané pravidlo z praxe, kdy
právě odchylka nabídkové ceny o více než 30 % od průměru cen ostatních
nabídek je považována za mimořádně nízkou.6
Srov. čl. 69 odst. 1 návrhu nové směrnice o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozměňovacího
návrhu směrnice čl. 127 Návrhu zprávy Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů o návrhu směrnice
Evropského parlamentu a Rady o zadávání veřejných zakázek
6
Strana 5 (celkem 5)
Download

poziční dokumenty – MNNC 2013/1