Curriculum vitae
OSOBNE INFORMACIJE
Alibašić Ahmet
Olimpijska 28, 71000 Sarajevo (Bosna i Hercegovina)
061 25 25 29
033 716 040
[email protected]
Spol Muško | Datum rođenja 21. septembra 1971. | Državljanstvo bosansko-hercegovačko
RADNO ISKUSTVO
§Od 25. januara 2012. godine docent na Katedri za islamsku kulturu i civilizaciju na Fakultetu
islamskih nauka u Sarajevu.
§Od nov. 2000. do 25. januara 2012.,Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, asistent, viši asistent i
predavač na katedri za islamsku kulturu i civilizaciju. Predmeti: Uvod u studije islamske kulture i
civilizacije, Pregled historije islamske kulture i civilizacije, Studije genocida, Historija Osmanske države;
Predavač na Diplomi u islamskim naukama.
§Okt. 1999.-nov. 2000. (honorarno do juna 2001.), Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli. Asistent na
predmetima Savremeni politički sistemi i političke stranke i Metodologija novinarskih istraživanja;
Stručni saradnik za međufakultetsku saradnju i sekretar Odsjeka za žurnalistiku;
Okt. 2006 – juni 2008, InternacionalniuniverzitetuSarajevu, predavač,
napredmetuHistorijasvjetskihcivilizacijanaengleskom.
OBRAZOVANJE I
OSPOSOBLJAVANJE
2002–2011., Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu, Doktorat,
„Islamskaopozicijausavremenimpolitičkimsistemimainjenaulogaupolitičkomrazvojuarapskihdruštava”
1997–1999., Međunarodni institut za islamsku misao i civilizaciju, Kuala Lumpur, Magistrat, islamska
civilizacija
1994–1998., Fakultet društvenih nauka, Međunarodni islamski univerzitet, Malezija, Dodiplomski,
političke nauke – međunarodni odnosi
1993–1997., Fakultet islamskih i društvenih nauka, Međunarodni islamski univerzitet, Malezija,
Dodiplomski, islamske nauke – islamsko pravo i njegova metodologija
1991–1993., Institut za arapski jezik, Univerzitet kralja Sauda, Rijad, Diploma arapskog jezika
1986–1990., Gazi Husrev-begova medresa, Sarajevo
OSOBNE VJEŠTINE
Materinski jezik
Ostali jezici
bosanski
RAZUMIJEVANJE
GOVOR
PISANJE
arapski
engleski
18/2/14
© Europska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 1 / 4
Stupnjevi: A1/A2: Početnik - B1/B2: Samostalni korisnik - C1/C2 Iskusni korisnik
Zajednički europski referentni okvir za jezike
Računalne vještine
Windows, MS Office
DODATNE INFORMACIJE
OBJAVLJENI RADOVI
“The Right of Political Opposition in Islamic Legal History and Theory: An Exploration of an Ambivalent
Heritage,” Shajarah: Journal of ISTAC (Kuala Lumpur), vol. 4, no. 2 (1999), pp. 231-295.
“ModeliuređenjaodnosaizmeđudržaveivjerskihzajednicauEvropiiSADinjihovekonsekvence”,
Znakovivremenavol. 3, br. 9-10 (2000), pp. 140-158, iuReligijaisekularnadržava, Sarajevo,
Međureligijskiinstitute, 2008, 83-104.
“Šura”, Takvim za 2000. Sarajevo: Rijaset Islamske zajednice u BiH, 1999, pp. 163-170.
“Vjeronauka u državnim školama u Evropi”, Novi Muallim, vol. 1, br. 4 (2000), pp. 44-48.
“Zaštotrebamoposlanike”, Hikmetvol. 13, br. 9-12 (144-147), dec. 2000, str. 250-55.
“O duplom govoru islamista i ‘prijateljskim tiranima’ Zapada”, Zbornik radova FIN-a u Sarajevu, br. 7
(2001), pp. 167-188.
“Demografska eksplozija: istine i laži globalnog demografskog rata”, Novi Muallim, god. III, br. 8 (5. jan.
2002), 27-38.
“DržavaivjerskezajedniceuEvropi: sekularnostevropskedržave – mitilistvarnost?”,
GlasnikRijasetaIZuBiH, LXIV: 9-10 (2002), str. 917-930.
“Muslimanski ummet u brojkama”, Takvim Rijaseta IZ u BiH 2002, 185-95.
“Pravonapolitičkuopozicijuuislamskojmisli: istraživanjejednogambivalentnognaslijeđa”, Ljudskaprava:
revijazaljudskaprava, god. 3, br. 1-4 (2002), 135-148.
“Religious and Cultural Dialogue in South East Europe: A Personal Statement», Religionen und
Kulturen in Sudosteeuropa, Johannes Kandel (ed.). Berlin: Fridrich Ebert Stiftung, 2002.
“Suživot religija: teorijsko utemeljenje u islamu”, Glasnik Rijaseta IZ u BiH LXIV, br. 3-4 (mart-april
2002), 307-18.
“Islamsko bankarstvo u praksi”, Takvim Rijaseta IZ u BiH 2003.
“Kakomislitimuslimanskisvijetdanas?”, GodišnjakKZBPreporod 2001, 31-42. (Prijevod na slovenački:
“Kakorazmišljatiomuslimanskemsvetudanes?”, Revija 2000 Dvatisoč (Ljubljana), br. 165-167 (2004),
26-36).
“Političkeprilikeumuslimanskimzemljama”, Atlasislamskogasvijeta. Sarajevo, 2004, 782-787.
Hronološki pregled historije islama i muslimanskih naroda te prilozi o muslimanskim zajednicama u
Rusiji, Indiji, Istočnoj i Jugoistočnoj Evropi, Šri Lanki, Albaniji itd. u Atlasu islamskoga svijeta. Sarajevo:
Udruženje ilmijje IZ u BiH, 2004.
Uvod u studije islamske kulture i civilizacije, priređivač, hrestomatija, I izd. FIN, 2004, II izmijenjeno
izdanje, FIN, 2010.
“Mjestozadrugeuislamu”, Mjestozadrugeunašojvjerii životu, vol. I - tekstovi. Sarajevo: Abraham, 2005,
136-167/173.
Historija Osmanske države, priređivač, hrestomatija, FIN, 2005.
“Images of the Ottomans in History Textbooks in Bosnia and Herzegovina”, in Christian Moe, ed.,
Images of Religious Other: Discourse and Distance in the Western Balkans. Novi Sad, CEIR, 2008,
39-71, i u Islam Arastirmalari Dergisi (Turkish Journal of Islamic Studies), no. 17 (2007), pp. 103-137.
“Imidž OsmanlijauhistorijskimudžbenicimauBosniiHercegovini“, NoviMuallim, no. 32 (2007), pp. 55-64.
“The Place for Others in Islam”, Comparative Islamic Studies, vol. 3, no. 1, June 2007, 98-123.
Studije genocida, priređivač, hrestomatija, FIN, 2007.
„Zašto smo slabi?“, Novi muallim, god. IX, br. 33 (29. 3. 2008.), str. 68-74.
“Models of State-Church Relations in Europe and the USA and Their Consequences”, u Stefan
Schreiner, ur., Religion and Secular State, Zurich and Sarajevo: European Abrahamic Forum and
Interreligious Institute in B&H, 2008, 56-70. (i u: “Models of State-Church Relations in Europe and the
18/2/14
© Europska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 2 / 4
Curriculum vitae
USA”, Arches Quarterly, vol. 2, no. 1, ljeto 2008, 42-47).
“Pravci i elementi razvoja islamske tradicije Bošnjaka u bosanskom kontekstu“, Zbornik radova
naučnog skupa „Islamska tradicija Bošnjaka: izvori, razvoj i institucije, perspektive“, 14-16. nov. 2007
(Sarajevo, Rijaset IZ u BiH, 2008), 491-509.
“Dijalogmeđuobjavljenimreligijama”, NoviMuallim, zima 2009, vol. 10, br. 40, pp. 38-48.
“Islamic Education in Bosnia and Herzegovina”, u Ednan Aslan, ur., Islamische Erziehung in Europa /
Islamic Education in Europe. (Wiener Islamisch-religionspädagogische Studien; 1). Vienna: Böhlau,
2009, pp. 43-57 (sa mr. Asimom Zubčevićem).
“Religious Education in Public Schools in Bosnia and Herzegovina: Towards a Model Supporting
Coexistence and Mutual Understanding“, Open Society Fund, Sarajevo, 2009, 26 p.
“Serbia“u Jorgen Nielsen i drugi, ur., The Yearbook of Muslims in Europe, vol. I, Leiden, Brill, 2009,
295-303.
“Vjersko obrazovanje u javnim školama u Bosni i Hercegovini:
Kamodelukojipodržavasuživotiuzajamnorazumijevanje” u AhmetAlibašić etal., Religijai
školovanjeuotvorenomdruštvu: PreispitivanjemodelareligijskogobrazovanjauBosniiHercegovini,
Sarajevo: FondotvorenodruštvoBosnaiHercegovina, 2009, 11-34.
Savremene muslimanske dileme, priređivač, Sarajevo, CNS, 2009.
“Higher Islamic Education in the Balkans: A Survey“, u Jorgen Nielsen i drugi, ur., The Yearbook of
Muslims in Europe, Leiden, Brill, 2010, 619-634.
“Serbia“u Jorgen Nielsen i drugi, ur., The Yearbook of Muslims in Europe, vol. II,Leiden, Brill, 2010,
457-466.
The Yearbook of Muslims in Europe, jedanodstalnihurednika, Leiden, Brill, vol. I 2009, vol. II 2010, vol.
III 2011.
Konferencije
Podnosilac referata na brojnim skupovima na teme: islam u savremenim društvima, vjera, država i
politika, međuvjerski odnosi, islam u Evropi, savremena islamska misao i slično.
8-10 December 2010, „TheSecondSymposiumOnTheMuslimCommunitiesAndMinoritiesInEurope,
Warsaw, OIC, referat: “Ulogaobrazovnihinstitucijauočuvanjuidentiteta”;
27-30 septembra 2009., Kazan, Ruska Federacija, konferencija „Islamsko visoko obrazovanje u Rusiji
i regionu“, u organizirali ISESCO-a i Federacije islamskih univerziteta. Prezentirao rad na temu visoko
islamsko obrazovanje na Balkanu;
29. maja 2009., Evropska muslimanska mreža, u Sarajevu, "Vjerske organizacije i građansko
djelovanje", izlaganje na istu temu;
24-26. juni 2009. god., FIN i Centar za napredne studije, Uzroci uspona i slabljenja islamske
civilizacije: stanje istraživanja, Sarajevo, Izlaganje „Islamski svijet danas u komparativnoj perspektivi“,
27.-31. 10. 2009. godine, 22. Generalna skupština Asocijacije gradova nosilaca poruke mira (IAPMC),
Sarajevo, izlaganje na temu „Kulturna, vjerska i etnička koegzistencija u multietničkim sredinama“;
15. decembar 2009., Ministarstvo obrazovanja Kantona Sarajevo i OSCE, Konferencija „Alternativni
predmet za učenike koji ne pohađaju vjeronauku u školama: razmjena iskustava“, Sarajevo, uvodno
izlaganje na temu Vjersko obrazovanje u BiH – ka modelu koji podržava suživot i uzajamno
razumijevanje;
28. oktobar 2009, Fond Otvoreno Društvo, Sarajevo, konferencija „Religija i obrazovanje u otvorenom
društvu: preispitivanje modela religijskog obrazovanja u BiH“;
17-19. april 2009, Međunarodna konferencija “Administration of Islamic Affairs in Secular States: The
SE European Experience”, CNS, Sarajevo, glavni organizator;
16-18. oktobar 2009, Međunarodna konferencija Ottoman Legacy and Muslim Communities Today,
CNS, Sarajevo, glavni organizator i uvodničar;
Brojna druga predavanja i konferencije u BiH, Njemačkoj, Austriji, Irskoj (University of dublin), Americi
(UC Berkely, UT Chattanooga), Francuskoj (UNESCO), Turskoj, Engleskoj, Rusiji
(IslamskiuniverzitetuKazanu, Tataristan, Rusija), Sloveniji (Jesenice), Srbiji (Novi Pazar, NoviSad), itd.
ORGANIZIRANJE NAUČNIH
SKUPOVA
18/2/14
Oktobar 2003, Evropsko vijeće vjerskih lidera;
15-18 maj 2005, „Izgradnja boljih mostova: muslimani i kršćani o zajedničkom dobru“, Sarajevo,
© Europska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 3 / 4
Fakultet islamskih nauka i Kanterberijski nadbiskup;
Maj 2005, „Promjenjivo i nepromjenjivo u islamskoj misli“, Sarajevo, Fakultet islamskih nauka i Oslo
Coalition;
21-24 Oktobar 2007, „Vjera i sekularna država“, Sarajevo, Međureligijski institut;
April 2011, „Imidž drugoga na Balkanu“, Turska, Univerzitet u Biledžiku;
Maj-juni 2009., "Vjerske organizacije i građansko djelovanje", Sarajevo, Evropska muslimanska
mreža;
24-26 juni 2009., „Uzroci uspona i slabljenja islamske civilizacije: stanje istraživanja“, FIN i Centar za
napredne studije;
19-20. septembar 2010., „Budućnost vjere u eri globalizacije“, Sarajevo, FIN;
16-18 oktobar 2009., „Osmansko naslijeđe i muslimanske zajednice na Balkanu danas“, Sarajevo,
Centar za napredne studije i Balmed;
17-19 april 2009., „Upravljanje islamskim poslovima u sekularnoj državi“, Sarajevo, Centar za
napredne studije;
20. januar 2010., „Islamski diskurs“, Sarajevo, FIN i Centar za napredne studije.
ČLANSTVA U STRUČNIM I
UPRAVNIM TIJELIMA
oPredsjednik, UporavniodborGaziHusrevbegovebiblioteke, Sarajevo, nov. 2006-danas;
oČlan UO Fonda «Bošnjaci» od 5.6.2001. g. do danas, rješenje 09-HE-549/01 od 5. juna 2001;
oAgencija za halal kvalitetu IZ u BiH, Odbor za standarde, 2006-danas;
oVijeće za politiku demokratizacije (Democratization Policy Council), član UO i viši saradnik, 2007danas;
oDirektor, Centar za napredne studije, 2006-danas.
ČLANSTVA U REDAKCIJAMA
Journal of Muslims in Europe, 2012-;
Yearbook of Muslims in Europe (urednik, 2009-danas)
Novi Muallim (član, 2003-danas)
18/2/14
© Europska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 4 / 4
Download

Alibašić Ahmet