t
(9
ffi
TIPTA UZMANLIK KURULU
KARAR TUTANAGI
Sayfa I I 2
I*" $*$irk Llalrantrgl
Toplantr Tarihi
Toplantr No
Karar No
. zo f o6 / zol.4
: 58
: 488
Karar Yiiriirliik
Tarihi: or I og I zor4
KARAR
Trpta ve dig hekimlifiinde uzmanhk riallannrn e[itim sUreleri l2l9 sayrh Kanun'un
ekindeki gizelgelerdebelirlenmigtir. Anrlan Kanun'un EK 14 tinci.i Maddesi ise "...8u
gizelgelerdebelirtilen egitim siireleri, Sa[hk Bakanhprnca,Trpta Uzmanhk Kurulunun karan
tizerinerigtebir oranlnakadar arttrnlabilir..." htikmtini.iigermektedir.
Yukandaki htiktim gergevesinde,Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanhk dalrndaki
bili:psel ilerler*e, geligme ve de$igrnelerde gdz <intindebulundurularak 12lg sayrh Kanun'.rn
EK-l sayrh gizelgesinde4 (dort) yrl olarak belirlenmig olan egitim siiresinin 5 (beg) yrla
gtkarrlmasrna,yetkinlik satrrlarrve diizeyleri ile rotasyon surelerinin 5 yrl e$itim si]resi gdz
tiniine ahnarak Anesteziyoloji ve Reanimasyon TUKMOS Komisyonu tarafrndan tekrar
deSerlendirilmekizere iade edilmesine;
Bu karartnyiirtirltik tarihi (01.09.2014)dncesindeefiitimlerineba;lamrgolan uzmanhk
dprencileriiqin egitim stiresi4 yrl olarak uygulanmayadevam eder; bu uzmanhk ofirencilerinden
bu karara gore e[itim srirelerini 5 yrl olarak yeniden yaprlandrnlmasrnristeyenlerin talep
etmelerihalindee[itim kurumlan bu ycindedrizenlemeyapar.
Karar verilmistir.
Prof, Dr. irfan $ENCAN
Bagkan
Prof. Dr. RecepOZfUnX
BagkanVekili
Prof. Dr. Murat AKKAYA
Uy"
Prof. Tbp. Alb. Siileyman
CEYLAN
Uznt. Dr. Alaattin DiLSiZ
Uve
At,. Erol GOKDOL
uye
uy"
Prof. Dr. M. I. Scfa
KAPICIOGLU
uyu
uye
ProJ.Dr..Muhammet
GUVEN
uy"
Prof Dr. OpuzKAMBAY
Iv JI\/A
v
uy"
Prof. Dr. Adnqn TEZEL
ProJ. Dr. Selim ARICI
ProJ.Dr. MehmetMurqi
TUNCER
uye
Prof.Dr. AySeKAVAK
;i
uye
ProJ.Dr. MehntetRaSit
TUKEL
,..t
uye
(karSt o1,kttlI unclr) *
Prof.Dr. AytekinOGUZ
Uye
Pro/. Dr. Mehmet Emin
YILMAZ
uye
Download

Tıpta Uzmanlık Kurumu Karar Tutanağı