T.C.
MEZİTLİ KAYMAKAMLlGI
İlçe Milli Ejtitim Müdürlütfi
967617
Sayı
:45670646-135.01/ ~28
4
25
Konu :Kime İnanalını, Nasıl
Beslenelim? Afişİ
nı
TELEFON ZİNcİRI
~
MÜDÜRLÜG'ONE
..................................
• • " . . . . . . . . . . . . . . <9 . . .
MEZİTLİ
İlgi :İi Milli E~tim Müdürlüğünün 25/09/2014 tarih ve 4183457 sayılı yazısı.
Tlirkiye Saglıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı (2010-2014) kapsamında İl
Halk [email protected] Müdürlüğü tarafından Kime İnanalım Nasıl Beslenelim başlıklı afiş
hazırlatılmıştır.
Söz konusu afişıerin Müdürlügümüzden alınarak okul kantinleri, koridorlan,
yemekhaneleri, mutfak vb. yerlerine asılması hususunda;
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
(\
~AhQKlN
Müdür a.
ŞubeMüdürü
EKLER:
1-
Afiş
DAGITIM: I-Tüm Resmi/Özel Okul-Kurum Müdürlüklerine @
MP.zITLl ıLÇE MILLI EGtrlM MÜDÜRLü(;Ü
Yeni Mah.G.M.KJ:Julvan Mezitli Sanayii Sitesi
Girişi Çclik Apt Kaı:2 MEZITLIiMERSIN
Telefon:(J24)JS85464 Faks:(0324)JS97444
e-posıa:mezi tli3 [email protected]
web:http://mezitlLmeb.gov,tt
Aynntıh bilgi için irtibatHaym Boyu Ölrenme
Sıı~ı;.i· A.CAPANf1FMtR
201(
T.C.
MERStN v ALiLlt"iİ
lı Mili EIlttm Mldıırltlll
ACELE VE aONLOIOI
Sayı :93525931/60414183457
KODU:
2510912014
"Kime lnaııahm. Nasıl
B<:slenelim'!" Afışi
.....
TELEFON ziNclRt
~
I(A,'YMAKA,MUCINA
(Ilçe Milli EAitim MOdllrıaaO)
~ .................
. . . . . . . . . . . LI • • •
Ilgi : 'Mersin II Halk SlIAhjı MOdürllljilniln 12/0912014 tarihli ve 838461051320 sayılı
yıızısı.
"1 ürkiye
Saıllıldı
Beslemne
ve
Hareketıi
Haylii
Progıııını
(20 i Q..2014)·
kapsamında lı Halk Saıllıjı MMnrılljll tarafından "Kime Inanalım Nasıl Beslenelim?"
haşhklı atiş lıaztrlanınıştır.
Söz konusu afişler 2610912014 tarihi mesai bitimine kadar Mlldllrl~llrn~ Destek
Hb:metleri-3 Hizmet Şubesinden ilçeniz tarafından teslim alınıp. Ilçe MlldnrıllAilnllze ~h
Ö#retmen Evlerine ve tOm Resmi/Ö:re1 Okullııra dalıtımmm yrıpılıınık okul kıuıtinleri.
koridorları. yemeklıaruıleri, mlllfak ve buna benzer yerlere mlın.asının sııAlanması hususunda;
Bilgi ve gertlgini rica ederim.
tWuGOL
Vali ..
Iı MIDl EIidm MDdiri
EKL.ER;
1·"Kime lnanalım,Nasll Beslenelim"· Afiı;i (..... Adet) oAt"iınM: TOm Ilçe Kaymakamlıklarma (ııçe
Milli EAitim Mlldllrlllkleri) Guveıılı ElektrOl'lI~ Imıalı
Aslı ile Aynıdır
.ıı:t:I.~". i 'fll~
DlımIUpııııır Mııtı. uM\; Bi•. V..,.lıiriMEI\SIN
'\ynnub NIgiiçin: ,\hmet AVDOGAN MWi Yrd.
(OJ24ı329IUı
I;ldtıuııil<
Tel:
c-ıı<.i!iii:
f~
Ai; www.mersın.meh.p.tr
5IOj!liIL13 'IlJIICb.p.tr
(O Jı4)J27 3~ iB
fW C"Intk jU\'mlı ell!'kln'lfuk tM/Il ık' ımr.a.ıu.mıŞiilt kttct !""'~ mob ""'dr aclms~f...dd27~J65~87.. J05c kıdiık! 1e'tıııedlltmlit
Download

25 nı 201( - mersin - mezitli ilçe millî eğitim müdürlüğü