rdur
DfRGiSi
..
· ı
ikinci Kanun 1940
Safi : 12
....... ..19. ...
.. . ..... . ..... . . . .. ... ................
.
İ Ç İ NDEK II. F.R
Aç lı ğımı z ha lk derslMneleri ın üıı a sebe liy l e
Feyzi Bayraktar
Mu s ı afa .Şe ref Özkan ha kkın da yaz ıl a nl ar
İbrah im Zeki Öcal
O rm a nın d ü ğ ü nü
Enver Bar/us
Aşk
(Şiir)
Hasan Barlas
İl a h i Hüzün
Enver Barlas
B ir gazelin la hlili ve mazmunlar
K. T ANBEL
Zelzele fe l akeıi k arşı sınd a B urd ur
Etem R uhi Y eşi/yurt
G ün doğu şu (Şiir)
Zeki Öcal
T opra k ba kterileri
Na zmi Özbek
Kırmızı mürekkep
M usta fa Demirsoy
« Halk bilgisi topl ay ıcıl a rın a rehbern den
DERCi
Maniler
Musta fa
Kitap sa ray fihrisıi
DERCJ
Denı irsoy
No.
Kitabın adı
Dil
çefidi
19-
ICa~ eilt
478 Ayetler
484 İnsiyak, itiyat, irak ..
530 İnkılapların öğrettikleri
541 İnsan ve oıiun
kendisi
542 Terbiye müsaha- .,
oldup
Müellifi
Salaifo
Nerede
Noredoıı
bu•ldıt•
golditl
Torlh1
Arif Nihat Asya 84 Adana. Seyhan Mat.
R. Balaban
40 İz. Meşher Mat.
Vasfi Raşit
48 İstanbul
1937
1936
1934
M. Naci Ecer 560 İst. Vakit Mat.
1936
162 İst. Milliyet Mat.
1931
Dr. Viktor
44 İst. Milliyet Mat.
Hüseyin Cahit 258 İst. Milliyet Mat.
Hüseyin Cahit 235 İst. Milliyet Mat.
Y. Kazım Köni 403 st Ülkü Mat
1936
1931
1937
Hüseyin Cahit 126 İst Şirketi Mü. Mat.
1937
M. Şakir
b~leri
543 Nikbin olunuz
547
Kızlarımız
548 Oğullarımız
583 Jniversite konferansları
613 Eflatun'un ide
nazariyesi
652 İlim ve din
65 3 Ruh ve beden
654 Hurriyet
"
(A.H.)
Ferit
Fikri
5 12 İst. Akşam Mat.
300 İst. Malta Mat,
349 İst. Akşam Mat.
357 İst. Akşam Mat.
373 İst. Tanin Mat.
87 İst. Yeni Mat.
130 İst. Mah. R Mat. 1341 128 İst. Gayret Mat.
M. Sadık
192 İst. Matbaai Amire
1330
R. Nuri
S. Celal
41 İst. Devlet Mat.
160 İst. Devlet Mat.
1927
1929
İst. Mat. Amire
1917 • 1333
655 Hürriyet, vicdan
656 Pisikoloji
65 7 Betbinlik nedir?
6S 7 İlim mabettabiiye .,
659 Pençe hayat
felsefesi
660 El işleri ilim terbiye
661 Baba goriyo
662 Pedagoji
663 Alman hayat
M.Adil
237
1937
1921
1927
1924
1924
1343
irfanı
664
665
666
667
668
669
Mektebe
dönüş
İ. Alaaddin
265 İst. Devlet Mat.
1926
1934
İst. Orhaniye Mat.
1935
İst. Yeni Mat.
1924- 1340
İst. Matbaai Amire
1330
1927
İst. Orhaniyc Mat.
İnkılap
A. Refik Sıtkı 1 1O İst. Kader Mat.
Hayat ne İçin
Siyaset, iktisat
A. O. Yusuf
İlmin kıymeti
S. eki
Harp, sözde iyilikleri
670 Tevfik Fikret ve • .,
M. Z .
40
221
281
Dr. A. Cevdet 219
Köprülü Z. M. 40 İst. Kanaat Mat.
1918
123 İsı. Kanaat Mat.
1333
ahlakı
671 Ahmet Cevdet
paşa zamaaı
•
Fatma Aliye
l...aHaüı
341 .ı... Dnlet
*
I~
HİlleJİn Celıit 492 ı.t. Dnlet Mü.
1928
132 ı.t. ne.lııt Mat.
1928
1 Ho.,iıa CUıit 270 l.t. Dnlet Mat.
1928
2~ lııt. Devlet Maı.
-430 t.ı. Devlet Mat.
1928
1928
235
ııt.
Devlet Mat.
1938
1938
16 Aıık. Recep lJhalailıı
••
·~
Halkevlerı
Dergileri
Halkevl
Derginin adı
Görüşler
Giresun
Aksu
Taşpınar
Isparta
Ün
Yeşilırmak
İzmir
Fikirler
Erciyaş
Halkevi
Derginin
Adana
Afyon
Amasya
adı
Antalya
Türkakdeniz
Kayseri
Artvin
Coruh
Konya
Konya
Bafra
Altınyaprak
Manisa
Gediz
Balıkesir
Kaynak
Mersin
İçel
Burdur
Burdur
Milas
Yeni Milis
Bursa
Uludağ
Muğla
Muğla
Çorum
Çorumlu
Niğde
Akpınar
Denizli
İnanç
Niksar
Ülker
Diyarbakır
Karacadağ
Trabzon
İnan
Elazığ
Altan
Samsun
19
Eminönü
Yeni Türk
Sinop
Diranaz
Eminönü
H. B. Haberleri
Sivas
ıv
Mayıs
Eylul
Erzurum
Atayolu
Urla
Ocak
Eakifehir
Halkevi
Yozgat
Bozok
G. Antep
Başpınar
Zonguldak
Karaelınaa
Seneliği : 90 kuruştur.
Tanesi 7,5
Kuruş
Şirketi Matbaa11
sım.ı ıı,.; k • .;.~ c..w..ı ıc.. "
Çeltut Kollektif
TEŞEKKÜR
Burdur İl Halk Kütüphanesi arşivimizde bulunan ve ilki 1939 yılında Burdur
1-lalkevi tarafından yayınlanmaya başlanılan Burdur Halkevi Dergisi' ni, Burdur ile ilgili
bilimsel araştırma yapan kişilere kaynak olması amacıyla POF ve DjVu formatlarında
dijital ortama aktarıp yayınlamaya karar verdik (1-26. Sayılar). Böyle bir çalışmayı
yapmamızdaki amaç Burdur 1lalkevi Dergisi 'nin kütüphanemizde tek nüsha olması
nedeniyle yıpranmasını engellemek ve araştırmacıların ilgili kaynağa ulaş ımını
kolaylaştırmaktır.
Burdur 1-lalkevi Dergisinden Cumhuriyetin ilk yıllarına ait Burdur ile ilgili
folklor, tarih, yaşam, sağlık, coğrafya, edebiyat ve ekonomi gibi konularda önemli
bilgilere ulaşılmaktadır. Burdur yöre kültürüne ilişkin önemli veriler içeren bu derginin
dijital ortama aktarılmasında öncülük eden Tarihçi Sayın Osman KOÇ!BA Y'a ve dijital
ortama aktarma çalışmalarını yürütüp çok değerli katkılarda bulunan Tarihçi Sayın
Fatih DEMİR'e, Sayın Mehmet KJL!Ça, Sayın Salih SA YDAM'a ve Sayın Şükrü
KORKMAZa teşekkür eder, bu ça lı şman ın Burdur' a, Burdurlulara, Burdur sevda lıla rına
ve Burdur ile ilgili çalışma yapan değerli araştırmacılara faydalı olmasını temenni
ederim.
Download

Sayı