\\]r \ |,li'(,i lo\(.ll.,\'1.)
ši$Bffi 5'|.l]
1;Jt ai
ffi
ffi
Vitarniny od A do K
ffi
tršc telo poti.elltrjc vitarrriny - l;itky' ktcré jsorr vc r.elnri rrralýclr clávitác]r nezbytné pro rťrst. vi-.1
a Čit-tt-tost celého rlrganistnu. Vtltširrr.r vitamitrťt si liclský organisnlLs neclokáŽe sám vyrobit' a rnusi
je proto:iskávat potravotl' Neclostatek viLarrrinťt, ozrračovaný jako avitarnirróza (úplne chyběnÍ) nebo
hypovitanrirróza (nccltlstlrtcli), rr.rťr;e rnít za niisledeli zlroršentltt odclLnost vůčiin{ekcím' ri.iko wozerrých vaci
a_ryšctrc ri:iko r':lrikrr netrtoci' například zlroubnýclr niic{tlrů. srcleČních onernocněnÍ a osteop<rrózy (řÍdnr-rtí
kostí). Na clruiré straně příliŠvelké tnnoŽstvi nělrterých vitarninťt (hypervitaminÓza), zejména A a D, způsobuje
jejich toxicitu, která se pro1eVu.Je bolestrni hlavy, nevolnostÍ a průjmern. Váš ošetřujícíiékař by mél védót, zda
uŽÍváte nějaké vi[aminove doplňky. Črslo casopisu JÁI4,4 z 19. Čerr'na 2002 obsahuje dva Články o vitaminech
důleŽitých pro prevenci nemocí u dospělých (vrz str. 265 a 277 v tomto čísleJÁMÁ-CS).
ZDRoJE V PoTRAVÉ
VITAMINY
Vitamin A (retino|): Má význam pro vidění
(zejména v noci), imunitní systém a růst
buněk. Nadměrné dávky z už(váni dop|ňků
mohou být toxické pro játra, způsobovat
problémy s viděním a zvyšovat riziko
stehenní.
=]sg9tl]g9!9-!9:ll
Karotenoidy: Působíjako antioxidanty (které
zabraňují poškozeníbuněk) a pomáhají
-
předchiízet někteých Íormám zhoubných
nádorů, například karcinomu prostaty a karcinomu prsu. Nadměrné dávky v dop|ňcích
_:l"t "" rpAr"Oit
Folát (sů| kyse|iny |istové):Vitamin ze skupiny B,
kteý pomáhá v prevenci vrozených vad a ane.
mie a můžepomáhat v prevenci karcinomu
Vnitřnosti, ryby, žloutky a obohacené m|éko.
Mnoho karotenoidů (viz dá|e) se přeměňuje na vitamin A. Pokud jíte dostatečné
množství ovoce a ze|eniny, nemůžete mít
nedostatek vitaminu A.
Mrkev' okurky' s|adké brambory, broskve,
meruňky a mnoho dalších druhů ovoce
Vitamin B. (pyridoxin): Nezbytný pro
buněk a nervového
systému'
pro krvetvorbu a činnost nervového systému
Nedostatek můžebýt způsoben zhoršeným
vstřebávánÍm z potravy způsobeným
onemocněním ža|udku nebo střev.
Vitamin C: Učinkuje jako antioxidant a pod-
poruje hojení zranění a vstřebávání že|eza
Můžepomáhat v prevenci někteých typů
-L^'.L..,,^L
zrruuurryLrr
osteoporózy a z|omenin kostí' Nadměrný
přívod v dop|ňcích můŽe způsobit vysokou
koncentraci vápnrku v krvi a uk|ádání
váon ku
o
'
Vitamin E (tokofero|): Antioxidant, kteý pod.
poruje správnou činnost imunitního systému
a pomáhá v prevenci uzávěrů tepen: Nad.
měrný přívod v dop|ňcích můžezpůsobovat
bolesti hlavy, únavu, nevolnost a průjem.
Vitamin K: Podporu.je správnou sráž|ivost krve
a zdravý stav
l<ostí.
supplements
.
hrách a banány.
nevymí|ané zrní, ořechy,
Ryby. maso, drůbež, vejce a mléčnévýrobky.
Pokud je někdo vegan (tzn., že nejívůbec
]AMA_CS' duben 200]. roč' 1l. č..l
American Dietetic Association
Consumer Nutrition Hot Line
BOO/366-1655
o
pefruity),,jahody, melou ny, rajská jab|íčka,
ze|ený a červený pepř a brokolice.
Mléko a obilniny obohacené o vitamin D,
játra, mokké ryby a tuk z rybích jater.
Lidský organismus si dovede vitamin D
vyrobit (,,s|unečnívitamin,,), je.|i
dostatečně vyitaven ultrafialovým
paprskům ve slunečním svět|e.
I
Rost|inné oleje, obilné klíčky,celozrnné
výrobky a ořechy.
Mayo Clinic Health Oasis
www. mayoclin ic.com /
findinÍormation/
cond itioncenters
.
původu),
žádnépotraviny živočišného
musí užívatdoplňky k zajištění přívodu
vltaminu B,r.
Citrusové plody (například pomeranče a gra.
@
Tuto stránku pro pacienty
i stránky předchozí na|eznete
na internetové stránce JAMA,
na adrese www.jama.com
Zdr
oje
: American Díetetic Ássociaťion,
British Nutrttion Foundation,
Tmavě zelená lístová zelenina (špéňát'
kapusta, růžičkovákapusta).
ZKRí
Učinna
N atíonal
a u Větš
iednota
lnsfilutťs oJ Health, Muyo Clinir'
US Pharmacopeia.
indikovi
QAMA Patient Pdge - Nutntion ;
vitamins A to K) JAMA. 2002;287:3166
hypene
Lise M. Stevens, MA
Pacientská stránka JAMA-C, je Veřejnou s|užbou JAMA c5a PRAHA PUBL|sHINc. Informace a doporučení na této
5tránce p|atí pro většinu případů; nejsou však dostačujícípro stanovení lékařskédiagnózy. Pro inÍormace týkajícíse
vašeho konkrétního zdravotního stavu je dobré poradit se se svým |ékařem' Tuto stránku mohou pro nekomerční úče|y
rozmnožovat |ékaři a ostatní zdravotnjčtÍ pracovníci pro 5Vé pacienty' Jakákoli jiná reprodukce pouze se schváiením
nakladateiství PRAHA PUBL|sHlNc'
3o4
Nationa| |nstitutes oÍ Hea|th
(Clinical Center)
www.cc. nih.gov/cccl
^;f,^-'ó.
rrouuru.
Vitamin D (ca|cifero|): Pomáhá v preVenci
získávat Vitaminy, je pestrá
strava - ovoce, obilniny, zelenina,
m|éčnévýrobky a |ibové maso.
Také denní užívánívitaminových
dopiňků můžedo určitémíry
w@@
Zelená listová zelenina, nevymílané zrní,
obohacený chleb a obrlniny, [azole,
avokádo, banány, pomerančová šťáva,
chřesi a kvasnice.
čÍnnostDrůbež,ryby, sója,
Vitamin B,, (cyanokoba|amin): Nezbytný
Nej|epšímzpůsobem, jak
zajistit dostatek nezbytných
vitaminů.
a zeleniny.
t.Zlm
prsu, karcinomu tlustého střeva a srdečních
onemocnění. Ženy, které by mohly otěhotnět
nebo se snažío početí,by před oiěhotněním
mě|y začítužívat8O0 mikrogramů kyseliny
listové denně jako dop|něk ke stravě.
EEWiilENt
1PrckIad: MUDr. A]exandr šir)
Úsuz0Vi
nou pe(
soUčas
známot
laktace
u těcht(
clentÚ l
těhoten
vozide
zejmén
účinkůr
991
.
Ma]oÍ 0u
Podř(
Léčivz
tel.'.21
Download

Vitamíny od A do K