_ ~O_Oça 2014 1li~48
1'0Q1/002
i
L
.
i
ı
~
üıii.iii~(~ıMn Na)
i
T.C.
i
TİM KUR.ULU B
VOKSE:KÖG
Sayı
: 7S8S0160-301.06-2~2
Konu
: Yatay Geçiş Yönetırielik Ek M de-l
UYiulama Esasları
i
i.•
IGL
Ş
H.1I1.Zil14
- ~~
a) 04.10.2013 tarih 7582-54163
ılı yazımız,
b) 13.01.2014 tarih ve 7()287 sayıl yazırmz,
ilgi
ve Lisans O" y
ki Programlar Arasında Geç~
Ya ılın 1 Esaslarına İlişkin Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeli le yayımlanan Ek ~ de i ile ilgili uygulama esaslan ilgi (a)
ve (b) yazılarımız iLcbildirilmişti.
Yükseköğretim
Kurumlannda
. nlisans
çift Anadal, Yan Dal ile Kunıml
29.01.2014
tarihli Yfiksekö
Kurumlarında Önlisans ve Lisans Dül)
Kurumlararası Kredi Transferi Yapılın
Yönetmeliğin
Ek Madde L'Inin uy
kurumlarından gelen görü~ler de d'
Yükseköğretim
Yürütme
Kurulu
Kredi Transferi
lu
md
uygulanmasında aşagıda yer alan lı usların yükseköğretit
verilmiştir.
toplantısında;
Yükseköğretim
Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile
Esaslarına İlişkin Yö etm likte Değişiklik Yapılmasına Dair
ulamasına ilişkin e~
görüşülmüş ve yükseköğretim
. te alınarak 2 Ekinp 20 3 tarih ve 2013.30.6855
sayılı
iptal edilerek, saz Monus yönetmeliğin Ek Madde 1"inin
indeki Programlar
i
.
larında
uygulanmasına
katar
kayıt oldugu yıld i merkezi yerıe,tirme pu.ulannlD1 başka bir diptorna
programının girdi~i yıldaki ta an puanına eşit veya ytııdek. olması gerektiğine, (Örneğin,
İşletme (puan tüıü TM ı) pro
ında kayıtlı bir Ö wC~nin merkezi yerleştirme p~lan
arasında MF4 puanı varsa
e bu öğrencinin
4 p,UMlom geçmek istediği Inşaat
MühendisHip programının tab
puanına eşit veya
olması durumunda uygulama
esasları çerçevesinde yııtay geçi yapabilecektir.)
2. Hazırlık sınıfı, ara sınıflar ve SO sınıfta dahil olmak
re ö~ciJerin
$6%konusu maddeden
yararlanmasına, bu durumdaki
ayların intibakının il ili ıwbnar tarafından yapılmasına,
3. Yükseköğretim kurumlarındaki er bir diploma pro
ılı hazırlık sınıfı dahil her bir sınıfl
için Ögtenci Seçme ve Yerleş
e Sistemi Kı1a~U:U dJ öngörülen öğrenci kontenjanının
%10'u kadar yıllık kontenjan a ılmasına,
4. Ara sınıflarda okuyan öğrenc lerin başvurması ha dm ilgili yUkseköğetim programına
başvuru yapıldığı yılda ÖSYM . e öğrenci yerı
o.
emi ise öğrencinin öğrenim görmekte
olduju programa kayıt olduğu yıldaki ÖSYM Kıla
yer alan kont:enjanının dikkate
1. Ögrcnclnln
yükf
f
alınmasına,
5.
6.
Üniversitelerin
ayrıca bir kon
kontenjan kalması durumunda b vuruların alınması g
Her egitim öğretim döneminde
ğitim - öğretim dön
ediğine,
bahar
döneminde
de
rekti ino,
. ·1 başl amas ından itibaren
en geç.bır
ay içinde başvuru yapılabilece
9. Cad. 06S39 bUkent i ANKA~
Telefon:(031:1) _--e-posta : _.
•
AYTlth :Bilgi ıçın trtibat:
'aks: (0311)~---ı_
@Yok.gov.tr
Eltkr",kA~••.•.•.
y •••••••••
i
._0 _~_
,__
~
10Q2I002
7. Söz konuŞu madde uyennca bir rognuna başvura.n ö
i YISı:pın başvuruana yapıldığı yıl
için ÖSYM Ktlawzuııda ya:
an kontenjanın % 1 \)tl\! ~~i
dutumunda adaylatın
kayıtlannın yapılmasına. b
aday sayısının k ntcnjan~
fazla olınası durumunda
OSYM puanı en yiksek
dan ~larnak
uze
kohtenjan kadar adaym kaydının
yç~m~
8. DGS ile yerleşen öğrencilenn de DOS puanlerı dikkate
9. Ögrencinin geçmek istedili dipl ma programına, öğr
diploma programına kayıt yaptı ı~ yılda öğrenci
merkezi yerleştirme taban puanı Ju.şrnadıAındange9iŞ
i
~
uygulamanın yapılmasına,
cin,. halen öğrenim görmekte olduğu
ul ~ilıne~se
diploma programının
10. öğretim
dili Türkçe program
tamamen veya
eğitim yapan
programlara geçişte öğrencinin yabancı dil şartını
ı gerektiğine, hazırlık sınıfında
veya birinci sınıfta geçiş yap ak isteyen öğrencil in ~abancı dil şartını sağlamaması
durumunda yabancı dil hazırlık ğitiıni almaları gerekı Ine, i
11. Başvut\lhmn değerlendirilmes' de sadeoe öğrencini ka~tlı oldueu programa yerleşti~i
yıldaki ÖSYM mel'ked yerl tirme puanlarınıd di ate alınmasına, başarı vb. şart
aranmaınasına,
ll. Yukarıda yer alan hususların
uygulanmaya başlanmasına
karar verilmiştir.
Bilgilerinizi
oAiLLTIM
~Üni. &ek.'ne
ve gereğini rica ed
013·2014 eğitim ö~
'm yılı bahar döneminden itibaren
',1;
T.C.
..~
YÜKSEKOORET1M: KURULU BAŞKANliCH
. " Eğitim ÖğretimDairesi Başkanlığı"
'13/0112014
Sayı': 75850160-301.06.03170287
Konu: Yatay Geçiş
ÜNİVERSİTE REKTÖRLÜKLERİNE
~. ."
. -,
. t,
.., ,
İlgi: 04/10/2013 tarih ve 75850160-30l.06~ 7582-54163 sayılı yazımız.
02.10.2013 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında kabul edilen Yükseköğretim Kurwnlarında ön
lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası
Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
.Yönetmeliğin Ek Madde 1'inin uygulanması konusuiıdakiillcelerin f fikrasında bahsedilen % 10
.~omenjanın, dönemayrum olmaksızın toplaroda yil için değerlendirmeye alınması 06111/2013 tarihli
Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında uygun görülm!1ştür.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim
t
e-imzalıdır
Süleyman Necati AK.ÇEŞME
Başkana.
Genel Sekreter
,.
Dağıtım:
Gereği:
ÜNİVERSİTE REKTÖRLÜKLERİNE
VAK.IFMESLEK YÜKSEKOKUL
MÜDÜRLÜKLERİNE
"'~
Bilgi:
ÖLÇME, SEÇME VE YERlEşTİRME
MERKEZİ
BAŞKANllGINA
.
ÜNİVERSİTELERARASI KURUL
BAŞKANllGINA
YÜK.SEKÖGRETİM DENETLEME KURULU
BAŞKANllGINA
"''''~~~~EL~~~~~~''~
E~EKTRONIKiMZALlÔn~ ... ,
...I.:J...I... 0.LJ2o/4
9.Cad. 06539 Bilkert/ANKARA
Te~fun: Faks:
p,.Posta:
. ~!ııı.ıge 5070 sayılı elejdronik imza bnuııa zöre elelcıronik:iIma ile iImalanımtır.
GülHAKBiLEN·····
Memur
Ayrııiıh bilgi )yil i1i:ıat:
Elekroni< Ağ;
W\VW.)'Olqpv.tr
.'
Download

üıii.iii~(~ıMn Na)