T.C. SAOLIK BAKANUGI_ mSK ÇEVRE SA(;UÖı
DAiRE BAŞK.M'lIGI. THSK ÇEVRE SAGUÖI
DAİRE aşK. ÇEVRESEl. ETKİLERı tZtEME VE
DEOERl.ENDIR1I.m BtRtMl
31.10.2014 ıı.13 • 190ıOOIl9f143.0ı.OI.OII
201.0716,6474
T.C.
SACLIK
Türkiye
Sayı
19020089/743.02.0
Konu
Çevre
İlgi: 30.10.2014
Sağlığı
Eğitim
Halk
ii "II iiii ii 1111L1111111111L111L11111111111
,.,......~'n'•.•
BAKANLıCı
Sağlığı
Kurumu
Başkanlığı
1.0 i
Toplantıları
tarihli ve 64 ı3-64 14 sayılı Kurum Başkanlığı
Olurları.
İlgide kayıtlı olurlar gereği, 24-26 Kasım 20 i 4 tarihleri arasında Antalya ilinde "Piyasa
Gözetimi ve Denetiminde Temel Yaklaşım 2. Tur Eğitim Toplantısı" ve 27-28 Kasım 2014 tarihleri
arasmda "Karbonmonoksit
Zehirlenmelerinin
Önlenmesi Projesi Eylem Planı ve Programı Tanıtım
Toplantısı" yapılacaktır.
Bu kapsamda Antalya İli sımrları içinde 24-26 Kasmı 2014 tarihleri arasmda yapılacak olan
"Piyasa Gözetimi ve Denetiminde Temel Yaklaşım 2. Tur Eğitim Toplantısma" ve 27-28 Kasım 2014
tarihleri arasmda "Karbonmonoksit
Zehirlenmelerinin
Önlenmesi Projesi Eylem Planı ve Programı
Tanıtım Toplantısma"
İliniz Halk Sağlığı Müdürlüğü Çevre Sağlığı Hizmetlerinden
sorumlu Şube
Müdürü ile bu konularda çalışan bir personelin belirtilen tarihler arasmda görevlendirilmesi,
"Piyasa Gözetimi ve Denetiminde Temel Yaklaşım 2. Tur Eğitim Toplantısma" katılım için
görevlendirilen
personele
ilişkin
iletişim
bilgilerinin
(adı-soyadı,
cep tlf, e-posta
adresi)
[email protected]
mail adresine, "Karbonmonoksit
Zehirlenmelerinin
Önlenmesi
Projesi
Eylem Planı ve Programı
Tanıtım Toplantısma"
katılım için görevlendirilen
personelin
ise
[email protected]
e-posta adresine ivedilikle bildirilmesi gerekmektedir.
Katılımcılarm
yol giderleri kurumlarınca konaklama giderleri Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca karşılanacak olup
toplantıya ilişkin konaklama bilgileri için aşağıda verilen organizasyon firması ile irtibata geçilmesi
hususunda;
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
Dr. Hüseyin İLTER
Bakan a.
Daire Başkanı
Organizasyon İçiıı İrtibat Bilgileri
Piyasa Gözetİmi ve Denetiminde Temel Yaklaşım 2.
Tur Eğitimi
Maya Tur
İbrahim SERT
Tel: O312 212 44 54/11 15
Cen:O 506 892 6 i 90
Karbonmonoksit Zehirlenmelerinin Onlenmesi
Projesi Eylem Planı ve Programı Tanıtım Toplantısı
Organizer Turizm
Sezer AYDIN
O530 407 08 30
sezer(cV,ofP an izer. coın .tr
Ekler:
i - Makam Oluru (2 Sayfa)
DAGITIM:
8 i ii Valiliğine (Halk Sağlığı Müdürlüğü)
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı Sağlık Malı. A.Adnan Saygun Cad. NO:5~
06100 ÇankayalANKARA
A~ tılı bilgi için: Vedat Ali ARICI Tel:5655220
31 Ekim 2014
Belgenin Aslı
Bu belge 5070 sayılı elektronik
Evrakın elektronik
imza kanuna göre gUvcnli elektronik imza ile imzalanmıstiL
imzalı sureıine hup:/le-beIge.saglik.gov.tr
adresinden
f7530f53-9535-4fad-96c4-f6afla
Elektronik
Imzalıdır
ib5974 kodu ilc erişebilirsiniz.
T.c.
SAGLlK BAKANLlGI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
TC. SAÖUK BAKA."UÖı .lHSK ÇEVRE SA(~L1ÖI
DAJRE BAŞKAS'LIGI .1liSK ÇEYRE SAÖLIOI
DAfRE BŞK. ÇEVRESEL ETKİI.ERİ İZLBIE. VE
DEÖEP.LE!I."'DtR. •••IE BİRhd
30. 1o.ı01 4 ı 4:.c 8 . ıoı 4!!11 6.&U.' i 74301.01 ,OL
Sa~hkBakanllgı
,~
TıIrk•.•.•lWI~
IIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII"1I111111
:",cc_"<o,)'
Sayı
Konu
0000."9."590."
: 19020089
: Eğitim Toplantısı
TÜKETiCi VE ÇALIŞAN GÜVENLİGj BAŞKAN YARDıMCıLIGINA
Sağlık Bakanlığınca Yapılacak Piyasa Gözetimi ve Denetimi Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik 25.06.2007 tarihli ve 26563 sayılı Resmi Gazete"de yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda, piyasada satılan ürünlerin piyasa gözetiminin etkin bir
şekilde yapılabilmesi için çeşitli üniversitelerden öğretim üyeleri. ilgili kurumların
temsilcileri, Biyosidal Ürün Piyasa Gözetim ve Denetimi Elektronik Takip Programı
yazılımcıları ve Kurum Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatı personeli katılımcıları ile 2426 Kasım 2014 tarihleri arasında Antalya ilinde "Piyasa Gözetimi ve Denetiminde Tcmel
Yaklaşım 2. Tur Eğitim Toplantısı" yapılması planlanmıştır.
Söz konusu toplantının 24-26 Kasım 2014 tarihleri arasında yapılmasını. ekli listcde
isimlcri belirtilen personelin (toplantı tarihinin bir gün öncesi ve sonrası eklcnmek üzere)
anılan tarihlerde görcvlcndirilmelerini, katılımcıların heyet halinde gitmeleri, iş yoğunluğu ve
zorunluluk nedeniyle ulaşımIarını uçak dahil her türlü araç ile yapmalarını, Bakanlığımız vc
bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatı personeli, üniversite öğretim üyeleri ile Biyosidal Ürün
Piyasa Gözetim ve Denetimi Elektronik Takip Programı yazılımcılarının yol giderleri.
konaklama masratları ile toplantı giderlerinin Kurumumuz Tüketici ve Çalışan Güvenliği
Başkan Yardımcılığı bütçesinin 15.76.33.00.07.4.000.1.03. 03.01.01 tertibinden karşılanması,
ilgili kurumlar ve Kuruııııımuz taşra teşkilatından gelecek katılımcıların yol ve gidiş-dönüş
birer günlük yevmiyelerinin ise kendi kurum bütçesi veya döner sermaye bütçesinden
karşılanması hususunda tensiplerini arz ederim.
DF~
~CtER
Dr.~e~i~
Başkanı
OLUR
2d-:IO 014
~r.
H san IRM~
Kurum Başkanı a.
Başkan Yardımcısı
EK: Katılımcı Listesi
Ç(,He Sa~Iı~1Daire Ba~kanlı~ı
Sa~Jık .\Iah. Adnan Sa}gtln Cad. ;\:0:55 Sılıhı)'" 06 ton Çanka,yü-:\nkara
irı. A.1'[I"[
Tel: (0,312) 565 5214
faks: (0.312) 56552
ıR
T.C.
SAGLIK BAKANLlGI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
SUGı DiSK ÇEVRE SAÖLlGI
BAK~
TII~K ÇEYRE SAöuöt
DAIRE B.<\ŞKA:-'"1.1 LI- "'"'"Lı fRI İ11.E.'\tf VE
TC. SAÔLIK
Sa{lllk Bakanllgı
DAIRE
Tllı1aytI.-S"OIIO'
,~
HŞK
çF.\'RESEL
~tl'~
-
DEÖERLE!'o'D.tF.M~o~~~ı66414
i 743.0Z.0ı
3OIfıll\iifıiil'lllI.l.i.ımmlıllıllllllılllll
0000595613-1
Sayı
Konu
,OL
: 19020089
: Eğitim Toplantısı
KURUM BAŞKANLlGINA
Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı Çevresel Etkileri İzleme ve Değerlendirme Birimince
Karadeniz Teknik Üniversitesinden öğretim üyeleri, ilgili kamu kurum temsilcileri ile Kurum
Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatı personeli katılımcıları ile 27-28 Kasım 2014 tarihleri
arasında Antalya ilinde "Karbonınomoksit Zehirlenmelerinin Önlenmesi Projesi Eylen Planı
ve Programı" tanıtım toplantısı yapılması planlanmıştır.
Söz konusu toplantının 27-28 Kasım 2014 tarihleri arasında yapılmasını, ekli listede
isimleri belirtilen personelin (toplantı tarihinin bir gün öncesi ve sonrası eklenmek üzere)
anılan tarihlerde görevlendirilmelerini, katılımcıların heyet halinde gitmeleri, iş yoğunluğu ve
zorunluluk nedeniyle ulaşımIarını uçak dahil her türlü araç ile yapmalarını, Başkanlığımız
personeli ile üniversite öğretim üyelerinin yol giderlerinin ve tüm katılımcıların konaklama
masrafları ile toplantı giderlerinin Kurumumuz Tüketici ve Çalışan Güvenliği Başkan
Yardımcılığı bütçesinin 15.76.33.00.07.4.000.1.03.03.01.01
tertibinden karşılanması, İlgili
Kamu Kurumları ile Kurumumuz taşra teşkilatından gelecek katılımcıların yol giderleri ve
gidiş-dönüş birer günlük yevmiyelerinin ise kendi kurum bütçesi veya döner sermaye
bütçesinden karşılanması hususunda tensiplerini arz ederim.
Dr.
~
i
ır eyin İLTER
D re Başkanı
OLUR
'2.8.1/92014
~~~
Kurum Başkanı a.
Başkan Yardımcısı
EK: Katılımcı Listesi (1 Sayfa)
ÇeHC Sa~N~1Daire Bıışkanlı~ı
Sag,lık l\lah. Adnan Saygun Cad. No:55 Sıhhıye 06100 Çankaya-Ankara
irl.A.TEPE
TeL:(0.312) 565 52 14
Faks: (0.312) 5655228
Download

31 Ekim 2014 - Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı