T.C.
REYHANLI KAYM AKAM LIĞI
İlçe M illi Eğitim M üdürliiğü( 154566)
Sayı : 8 6 5 5 5 3 0 9 .9 0 3 .0 2 /3 3 ^ 3
Konu : UZEM Yeni Program lar
03/07/2014
M Ü D Ü RLÜ Ğ Ü N E
REYHANLI
Ondokuz M ayıs Üniversitesi Uzaktan Eğitim U ygulam a ve A raştırm a M erkezinin
01/07/2014 tarih ve 307 sayılı yazısı ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinize rica ederim.
M ustafalC Â RA SU
M üdür a.
Şube M üdürü
Eki:
1 adet yazı
Dağıtım:
Tüm Okul ve Kurum M üdürlüklerine
R e y h a n l ı İlçe M i lli E ğ i t i m M ü d ü r l ü ğ ü 3 1 5 0 0 R e y h a n l ı / H A T A Y
İrtib a t
: E. SÖNMEZ
.•326 413 37 02
Dahili No
: 1074
h ttp //
: reyhanli-meb.gov.tr
e m ail
e-posta
:[email protected]
Cep
Telefon
: 326 413 10 56
Fax
01.07.2014 15:24
tftHÛEK: t i *
KİHE: 90 m
227 69 69
SAVCA: 001 / Ö02
J.SöV A .
İ4 f,
T.C. :
ONDOKüZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Uzaktan Eğitim Uygulama ye Araştırma Merkezi;
Say t; 12566392.000-30^
Konu-: UZEM Yeni Programlar
O İ..Û 7 .2 Ü Î4
il g il i m a k a m a
Merkezimiz bünyesinde 2014-2015 Eğitim 'Öğretim yılmda 'öğrenci ahmına- başlanacak, olan
programlarla ilgili ekte verilen bilgilendirme dokümanını kuranutnuz çalışanları ile paylaşılması,
hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Yrd. D
Kürupel« Kampösft 55139
ATAKUM / .SAMSUN
0 ■362-457 S9 ‘364080
JjKjŞptöiçz’PÂMÜK
M üdür
K ok : Ö 362 457 -58-06
B 1 .0 7 .? m
1 5 :2 i
KİMDEN: f i x
K İ * : 9 0 3 2 6 227 « 9 69
S « V H ): 0 0 2 / ÖM
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi. (OMU UZEM} .2014-2015 eğitim
Öğretim yılında yeni önJisaus, lisans tam amlama ve yüksek lisans- program larıyla fırsatlar
sunmaya- devam ediyor.
Sınıf Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği branşlarında iki ve üç yıllık yükseköğrenim
(öalisaas/yöksekoku)) m m t ıu olan öğretmenlere Milli Eğitim Bakanlığı ve O M ü işbirliği ile
lisans tamamlama, olanağı sunuluyor. Milli Eğitim B akadığryl^.itnzalânan protokol, gereği
2014-2015 eğitim öğretim yıh içm yüksekokul ve enstitü mezunu' "S tftif v€ Fen Bilgisi'’
öğretmenlerine yönelik lisans tam am lam a eğitimi başlıyor. ■
Halen öğretmenlik mesleğini sürdürmekte olup lisansüstü eğitirinierine devam etmek ¡isteyen
öğretmenler için de "Sınıf Öğretmenliği" ve "Fen Bilgisi öğretm eni iğiHu z a k ta n eğitim
t m i z yüksek Lisans program lan aym süreçte Faaliyete; gelecektir. Tezsiz Yüksek Lisans
programlatma başvurularda ALES ya da dil şartı, aranmamakta olup, başvurular 14-Temmuz
2014-tarihine kadar yapılabilecektir.
Bir başka iirsai ise önüsans, alam n d a.sunulmaktadır. 2013-2014 eğitim öğretim, y ılın d a
faaliyete geçen P osta H izm etleri Ö nlisans P ro g ram ın ın (YGS-5) yanm da b ıry jl ’M edyaîletişiıu (YGS-4), B ilgisayar P rogram cılığı (Y G S -i) ve Ç ocuk Giİişirai.ÖHİisaıiLS (YGS-4)
programları da adayların tercihlerine aç ılm ıştı? .'İlg ili’-meslek liselerinden -mezun olan,
adayların sınavsız geçiş ile bu programlarda okuma hakkına. Sahip oldukları gibi .ÖS;YM‘ n i n ,
gerçekleştirdiği ilgili Y G S sınav puanı ile de tercih yapabileceklerdirler. T e rcih le r ÖSYM
tercih kılavuzu aracılığıyla 07,07.2(114 -17,07.2014 tarih le ri a r a sın d a yapılabilecektir.
• UZEM-ile iletişim e geçen adaylar programlarla ilgili ayTintıb bilgiyi alabiJeceklerdir.
İletişini:
Web; u7.em.omu.edu.tr
Mitil: inibatı^iîzem.orrnı.edu.tr
Tel; 0 362 457 89 36 - D âhili: 8012-8016
Download

UZEM Yeni Programlar - reyhanlı ilçe millî eğitim müdürlüğü