Projekt MŽP SP/3g1/24/07
Metodika a analýza potenciálu
biomasy v ČR
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem, organizační složka
státu
www.uhul.cz
Řešitelský tým
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a
okrasné zahradnictví, v. v. i., Průhonice
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta
elektrotechnická
CENIA, česká informační agentura životního
prostředí
GALLO PRO, s.r.o., Praha
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad
Labem
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha
Ruzyně
Cíle projektu
zpracování metodiky a analýzy
potenciálu biomasy pro ČR na základě
výzkumu potenciálu jednotlivých plodin
podle jejich ekonomické dostupnosti
zmapování potenciálu biomasy, které
bude sloužit jako podklad pro vytvoření
národní strategie rozvoje využití biomasy
jako nejdůležitějšího OZE
Zdroje biomasy
obilná a řepková sláma,
lesní těžební zbytky,
cíleně pěstovaná biomasa z plantáží
rychle rostoucích dřevin (RRD) a jiných
energetických plodin,
trvalé travní porosty (TTP)
Metodický postup stanovení potenciálu s
využitím GIS
zemědělská půda: posuzování výnosů
plodin podle bonitačně půdně
ekologických jednotek (BPEJ) a
produkčních schopností půd.
lesní půda: průměrný výnos biomasy ve
formě lesních těžebních zbytků a ve
vazbě na výhledy těžeb z LHPO
Výstupy z projektu
Mapy výnosů RRD a energ. plodin
Mapy celého území si můžete
prohlédnout na
http://geoportal.cenia.cz/mapsphere/Map
Win.aspx?M_Site=cenia&M_Lang=cs
Potenciál těžby lesních těžebních zbytků
Rajonizace lesní biomasy
Vhodné a nevhodné lesní pozemky
(přípustné riziko využívání LTZ v souladu s
trvale udržitelným způsobem hospodaření a
s potřebami ochrany přírody)
Vhodné: živná (a kyselá) stanoviště nižších,
středních a vyšších poloh
Nevhodné: lesy ochranné, lesy zvláštního
určení (výběr), lesy se zvláštním statutem (1.
zóna NP, CHKO, maloplošné ZCHÚ)
Potenciál těžby lesních těžebních zbytků
Nevyuži
Využitelná
porostní plocha telná
porostní
Lesnat potenciálu LTZ
plocha Potenciál LTZ
Název
ost
potenci
kraje
por.
álu
kraje
půda
LTZ
ha
%
celkem %
ha
m3
t(suš)
Česká
7 886 2 597
1 601
republika
519
702
33
069
62 996 633 794 536 512 617
Plochy
Kód
kraje
CZ
Graf 10: Potenciál lesních těžebních zbytků podle věkových stupňů v Plzeňském kraji
10000
9000
8000
7000
tuny
6000
5000
4000
Jehličnatá sušina
3000
Listnatá sušina
2000
1000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
věk
17
Jehličnatá sušina 0,59 395 2484 2112 1320 850 1072 1113 2231 6325 8909 7844 5080 1896 371 131 47,2
0,21 36,9 375 835 782 397 428 302 265 343 469 466 426 259 148 120 69,5
Graf 3: Potenciál lesních těžebních zbytků podle věkových stupňů v Jihomoravském kraji
7000,000
6000,000
5000,000
tuny
Listnatá sušina
4000,000
3000,000
Jehličnatá sušina
Listnatá sušina
2000,000
1000,000
0,000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Jehličnatá sušina 3,515943,02007,1380,721,3649,9947,5806,82085,4253,4219,3087,1287,356,595,2122,93 8,60
Listnatá sušina
3,448205,01234,2005,1751,2663,3651,3510,2535,2523,2344,2365,2268,1138,665,5201,9115,4
věk
Rajonizace lesní biomasy v ČR
Porostní plocha potenciálu LTZ dle krajů
200 000
využitelná plocha (ha)
180 000
nevyužitelná plocha (ha)
160 000
plocha (ha)
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
kraj
Zdroj: ÚHÚL 2009
Rajonizace lesní biomasy v krajích ČR
Zdroj: ÚHÚL 2009
Potenciál těžby lesních těžebních zbytků
Kategorizace lesní biomasy
potenciál
potenciální objem těžeb
předpoklad realizace
(t(suš).ha-1.rok-1)*
nižší
0 – 0,5
vhodné stanoviště, ale nižší efektivnost těžby kvůli
roztroušenosti zdrojů
střední
0,5 – 1
vhodné stanoviště a podmínky umožňující realizovat
potenciál
vyšší
1-∞
vhodné stanoviště s vysokým potenciálem
Plochy
Kód
kraje
Název kraje
kraje
ha
CZ
Česká
republika
7 886 519
por.
půda
Kategorizace potenciálu LTZ využitelné porostní
plochy
celkový
Nižší
Střední Vyšší
potenciál
%
ha
ha
ha
ha
2 597
702 1 254 240
224 021
122 809
1 601 069
62
Kategorizace potenciálu LTZ
na využitelné ploše v krajích ČR
Zdroj: ÚHÚL 2009
Kategorizace lesní biomasy v Jihočeském kraji
Zdroj: ÚHÚL 2009
Webová aplikace
Webová aplikace
Odkaz na aplikaci :
http://geoportal1.uhul.cz/mapy/
Odkaz na tabulkové výstupy :
http://ws.uhul.cz/biomasa/
Název WMS :
http://geoportal1.uhul.cz/biomasa_wms
Děkuji za pozornost
Ing. Martin Nikl
Forest Management Institute
Ústav pro hospodá
hospodářskou úpravu lesů
lesů
Brandýs nad Labem, organizač
organizační slož
složka stá
státu
poboč
pobočka Brno
Vrá
Vrázova 1
616 00 Brno
t: +420 544 509 818
m: +420 724 255 465
f: +420 541 211 186
e: [email protected]
Download

3,0 MB - biomasa