zot 4 y tLr HAC MüRACAATT iLE
1
2
J
4
ir,cili
A
ÇTKLAMALAR
2014 yth Hac Kayrtlan, 10 Mart2014 Pazartesi ile 08 A§ustos 2014 Cuma tarihleri
arasrnda Diyanet içleri Baçkanhlrna ba§h Din Gôrevlileri ve DiTiB Merkezlerindeki
personel rehberli§inde www.ditib.fr internet adresinden "Ôn Kaytt" uygulamast
çeklinde yaprlacaktrr.
Hacr adayl aflmtzffr yeni Cipli Pasaporta sahip olmasr gerekmektedir.
Hacr adaylartmrznt hacca gidiçleri takriben 19-22 Eylnl 2014, dônüçleri de takriben
| 9 -22 Ekim 20 ), 4 t ari hl eri ara s tnda gerçekle çt iril e cektir.
Hac kaydrnr yaptrmak isteyen hact adayt, Fransa Oturum Kartl'nln (Carte de
Sejour) veya Fransz Kimlilinin (Carte d'identité) aynr sayfa üzerine renkli
arkalr-ônlü A4 ka§rdrna çekilmiç fotokopisi ve Din Hizmetleri Müçavirli§i adtna
500 Euro'luk Çek veya Havale dekontu, (§irket hesabrndan kesilen çekler ve
havaleler kabul edilmeyecektir.) ile birlikte bôlgesindeki kendisine en yakrn Diyanet
Din Gôrevlisi veya DiTin merkezleri ile gôrüçüp internet aracrh§ryla kaydrnr
yaptrracaktrr.
Müracaatlarda eç, anne-baba, kayrnbaba, kayrnvalide, kardeç ve çocuklar gibi birlikte
5
gitmek isteyenler de müracaat formuna not düçeceklerdir.
6. Diyanet içleri Baçkanh§rnrn kontenjan vermesi durumunda, Fransa'dan hacca gidecek
vatandaçlarrmrz, kendisi de gitmek suretiyle Türkiye'den birinci derecede yaktnlannt
(anne, baba, eç ve çocuklar), hac kurasrnda adtrun çtkmamast ve daha ônce hacca
gitmemiç olmasr çartryla Fransa'daki kayrt srrasrna gôre yanlannda hacca
gôtürebileceklerdir.
7 Ayrr ayrr yerlerde ve tarihlerde farkh hac konaklama türlerinde müracaat edenlerin
bilahare mahremiyet birleçtirilmesi yôntindeki istekleri karçrlanmayacaktrr.
18 yaçrndan büyük (eçi, babasr, kardeçi ve o§lu) bir mahremiyle beraber müracaat
etmeyen 45 yaçrn altrndaki bayanlann müracaatlart ahnmayacakttr.
9. internet ortamrnda yaprlan müracaatlardaki yanhç bilgi ve belge eksikli§inden kaydr
yapan gôrevli sorumlu olacaktrr.
10. Müracaat form dilekçesinde yer alan hac konaklama türlerinden biri, hacr adayrnrn
iste§ine uygun olanr, verilen takribi fiyat ve süre de dikkate altnarak aça§rdaki bilgiler
rçr§rnda mutlaka içaretleneceklerdir.
A. Normal:
a) Kadrn ve erkekler ayrr ayn odalarda olmak izere, her bir odada en fazla 5 kiçi bir
arada kalacaktrr.
b) Banyo ve tuvaletler ortak kullanrlacaktrr.
c) Sabah kahvaltrsr ve akçam yeme§i tabldot usulü verilecektir.
B. Müstakil:
a )Banyo ve tuvaleti içinde olan odalarda tercihe gôre 2 veya 3 kiçi kahnacaktrr.
b) Sabah kahvaltrsr ve akçam yeme§i tabldot usulü verilecektir
Yukanda belirtilen hac konaklama türlerinde, Hareme mesafesi I Km'den uzak olan
yerlere servis konulacaktrr.
I l. Müracaatta belirtilen hac konaklama türleri baflayrcr olaca§lndan ve daha sonra
tür deliçikli§ine imkan tanrnmayacalrndan, tercihler dikkatli bir çekilde
yaprlacaktrr.
Prof. Dr. Izzet ER
Din Hizmetleri Müçaviri
Download

2014 hac muracatı ile ilgili acıklamalar